Elıterjesztés az Önkormányzat évi ellenırzési tervérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés az Önkormányzat évi ellenırzési tervérıl"

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl Elıterjesztés az Önkormányzat évi ellenırzési tervérıl Az Önkormányzat éves ellenırzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is elıírja: - a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, melynek alapján évtıl éves ellenırzési tervet kell készíteni, - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tırvény, mely a XCII. törvénnyel történı módosítását követıen (a szeptember 16. napjától hatályba lépı változásokkal) ad törvényi súlyt az éves ellenırzési terv készítési kötelezettségnek. Az éves ellenırzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet VIII. fejezetének 18 -a A belsı ellenırzés tervezése" címő része tartalmazza. A hivatkozott jogszabályrész határozza meg - a belsı ellenırzési vezetı, valamint - a költségvetési szerv vezetıjének (illetve az Ötv. rendelkezéseit figyelembe véve a képviselıtestületnek) feladatát. A belsı ellenırzési vezetı feladata, az éves ellenırzési terv elkészítése, melynek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belsı ellenırzés rendelkezésére álló erıforrásokon kell alapulnia. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél mőködı belsı ellenırzési rendszer január 1-tıl átalakítása, egységesítése megtörtént. A évi belsı ellenırzési terv az önkormányzat stratégiai tervére épülve a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv belsı ellenırzéseit, valamint a felügyeleti ellenırzéseket tartalmazza. A pénzügyi iroda, s ezzel együtt a belsı ellenırzési munka is átszervezése évben megtörtént. Ettıl az idıponttól kezdve a belsı ellenıri munkakört a folyamatos hirdetések, pályáztatás ellenére sem sikerült betölteni, ezért a feladatot a megbízott belsı ellenır, míg a munka koordinálását, ideiglenesen, (Polgármesteri Hivatal kivételével) a pénzügyi irodavezetıje látja el, figyelembe véve a 193/2003. (X 26.) Korm. rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat. A belsı ellenırzés tervezése során figyelembevételre került az Áht. elıírása, miszerint a belsı ellenırzési tevékenység során szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenırzéseket, illetve informatikai ellenırzéseket kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat kell kibocsátani. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belsı ellenırzési kézikönyvben meghatározott sza-

2 bályok szerint kerültek végrehajtásra. Az éves ellenırzési terv javaslat összeállítása változatlan - a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz - tartalmazza a következıket: - az ellenırzési tervet megalapozó elemzéseket (többek között a kockázatelemzést), - a tervezett ellenırzések tárgyát, - az ellenırzések célját, - az ellenırzendı idıszakot, - a szükséges ellenırzési kapacitás meghatározását, - az ellenırzések típusát és módszereit, - az ellenırzések ütemezését, - az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését. Az ellenırzési tervet - jogszabály elıírása alapján - úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplı soron kívüli ellenırzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. Ezt a betöltetlen belsı ellenırzési munkakör miatt, a rendelkezésre álló pénzügyi elıirányzaton belül külsı szakértı bevonásával tervezzük megoldani. Figyelemmel a város által kötelezıen ellátandó (felvállalt) feladataira, a Polgármesteri Hivatal vezetése fontosnak tartja a független belsı ellenır alkalmazását. Az elıterjesztésben foglaltak is ezt a véleményt, javaslatot támasztják alá. A korábbi évek tapasztalatai, a folyamatos jogszabályi változások, a pénzügyi irodán belüli szülési szabadságból, a város intézményeiben nyugdíjazásból adódó létszámi átcsoportosítások miatt, kiemelten fontos feladat lenne, a belsı ellenır szakmai tanácsadási, véleményezési feladata. A belsı ellenırzés megbízott ellenırrel történı megoldása mellett erre azonban lehetıség nincs. A évre vonatkozó ellenırzési terv összeállításakor figyelembe vételre került: - az ellenırzési terv megalapozása céljából készített elemzés, mely tartalmazza: - az önkormányzati intézményeknél elmúlt idıszakban végzett ellenırzések tapasztalatait, valamint - az önkormányzati intézmények egyes feladatellátáshoz való viszonyát (a feladat ellátását, illetve ellátatlanságát) több év távlatában, - s azokat a területeket, amelyeknek vizsgálatát jogszabályi elıírás, s a pénzügyi lehetıségek beszőkülése is indokol. A kockázatelemzés során a változatlanul a belsı szabályozottság témaköre és az éves költségvetési tervezési folyamatok bizonyultak a mőködés szempontjából a legkritikusabb, kockázatot mutató területnek. Az Ötv. 92. (6) bekezdése alapján az éves ellenırzési tervet a képviselı-testületnek elızı év november 15-ig kell jóváhagynia. A fenti határidı betartása érdekében kérem a képviselıtestületet, hogy a évre vonatkozó ellenırzési terv javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen! Aszód, október 10. Sztán István polgármester 2

3 Aszód Város önkormányzat évi ellenırzési terve Az önkormányzat a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 21. -a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92 -a szerint az alábbi éves ellenırzési tervet fogalmazza meg: 1. A tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések Az éves ellenırzési tervet megalapozó: - elemzések, általános felmérések: - kockázatelemzések elızték meg. a) Az elvégzett (kockázat)elemzések rövid összefoglalása Az elvégzett elemzések az önkormányzatnál végzett (belsı és külsı ellenırzı szervezet által végrehajtott) ellenırzések tapasztalatait tekintette át. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél azoknak a témaköröknek a vizsgálatát ütemeztük, ahol a korábbi vizsgálatok hiányosságokat tártak fel, illetve azon területeket, amelyek vizsgálatára az elmúlt 2 évben nem került sor. Az önkormányzatnál a belsı ellenırzés, a évi ellenırzési tervben foglaltak alapján, csak részben teljesült, ennek oka, hogy a belsı ellenırzési álláshely a többszöri hirdetés ellenére betöltetlen. Az elmaradt ellenırzéseket a munkafolyamatba épített ellenırzésekkel igyekszünk pótolni, illetve a - betöltetlen álláshely terhére - külsı szakértık alkalmazásával oldjuk meg. A belsı ellenırzés kiemelten a beszámolók, pénzforgalmi információk és mérlegjelentések megalapozottságára, a bevételek beszedésére, a gazdálkodás hatékonyságára, elıirányzatok betartására, intézményi szabályozottságra, annak gyakorlati megvalósulására terjedt ki. b) A kockázatelemzés eredménye Az önkormányzatnál megtörtént a kockázatelemzés, ezen belül: - a mőködés, tevékenység fıfolyamatokra tagolása, - a fıfolyamatokon belül a részfolyamatok meghatározása, - az egyes folyamatok céljainak meghatározása és a folyamatok általános jellemzése, - a folyamatokhoz tartozó kockázatok azonosítása, - a kockázatok hatásának és valószínőségének meghatározása, illetve ezek együttes értékelése, elemzése, - a kockázatok összesítése. A folyamatos jogszabályi változások, a évi ellenırzési tapasztalatok, a jelentésekben foglalt megállapítások alapján, a kockázatelemzés az alábbi következetésre jutott: a belsı ellenırzési terv összeállításakor változatlanul kiemelt szempontként kell kezelni a az önkormányzat belsı 3

4 szabályozottságának témakörét, a szabályozottság betartását, s a hatékony gazdálkodást. 2. Az elvégzendı ellenırzés leírása Az ellenırzéshez kapcsolható - fıfolyamat: a dokumentáltság, - folyamatok: - a szakmai folyamatok, - általában az önkormányzat mőködésével kapcsolatos dokumentálási feladatok. Az ellenırzéshez kapcsolódó kockázati tényezı(k): a dokumentumok, szabályozások megismerése, betartása, hiánya, illetve az aktualizálásuk elmaradása. 3. Az ellenırzések idıbeli ütemezése 3.1 A költségvetés végrehajtása Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Az ellenırzött szerv, szervezeti egység Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés módszerei Az ellenırzés ütemezése A költségvetés végrehajtása, megbízhatósága, elıirányzatok betartása A költségvetés végrehajtása: A költségvetési és mérlegjelentés összhangja, megbízhatósága, a kötelezı elıirányzatok betartásának vizsgálata. Az ellenırzés célja, hogy az önkormányzati információs rendszer szabályosan, megbízhatóan mőködjön. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet év Pénzügyi ellenırzés Tételes vizsgálat, illetve mintavétel január 10 - január 30 napig 8 ellenırzési nap Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe Feladat megnevezése Feladat-ellátás idıpontja Belsı ellenırzési vezetı Belsı ellenır zést ellátó szerv/személy Felkészülés 3.1 A költségvetés végrehajtása, jan nap 1 nap Megbízhatósága, Végrehajtás Jan nap 2 nap Elıirányzatok betartása Dokumentálás Jan nap 1 nap 4

5 3.2 A költségvetés végrehajtása Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Az ellenırzött szerv, szervezeti egység Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés módszerei Az ellenırzés ütemezése A költségvetés végrehajtása, megbízhatósága A költségvetés végrehajtása: A költségvetési beszámoló, zárszámadás megalapozottsága. A zárszámadási táblák normatív támogatás elszámolásához kapcsolódó intézményi nyilvántartások megbízhatósága. Ellenırzés célja, hogy az önkormányzati információs rendszer szabályosan, megbízhatóan mőködjön. Aszód Város Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatívából gazdálkodó intézményei Kistérségi Gondozási Központ, Városi Óvoda, Podmaniczky Alapf. Oktatási Intézmény év Megbízhatósági ellenırzés/utóellenırzés Tételes vizsgálat, illetve mintavétel január 12 ellenırzési nap Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe 3.2 költségvetés végrehajtása, Normatíva elszámolása, Feladat megnevezése Felkészülés Végrehajtás Dokumentálás 3.3 Vagyongazdálkodás, vagyonnyilvántartás Feladat-ellátás idıpontja Belsı ellenırzési vezetı január nap Január nap Január nap Belsı ellenır zést ellátó szerv/személy Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Az ellenırzött szerv, szervezeti egység Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés módszerei Az ellenırzés ütemezése Vagyongazdálkodás, vagyonnyilvántartás megbíz hatósága A vagyonhasznosítások átvezetése, nyomon követése, egyezıség az önkormányzat éves beszámolója és a vagyonnyilvántartás, ingatlankataszter között. - a pénzügyigazdálkodási dokumentumokra kiterjedıen. Az ellenırzés célja, hogy az önkormányzat információs rendszere szabályosan, megbízhatóan mőködjön. Biztosított legyen a mérlegvalódiság elve. A évben feltárt hiányosságok utóellenırzése Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Mőszaki Irodája év Pénzügyi ellenırzés (célellenırzés) Tételes vizsgálat, illetve mintavétel február hó 20 naptól - március 5 napig 4 ellenırzési nap 5

6 Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe 3.3 Vagyongazdálkodás, va- Feladat megnevezése Feladat-ellátás idıpontja Belsı ellenırzési vezetı Felkészülés Febr nap gyonnyilvántartás ellenırzése az Végrehajtás Február 26-2 nap Önkormányzatnál márc.1. Dokumentálás márc nap Belsı ellenır zést ellátó szerv/személy 3.4 A költségvetés végrehajtása, támogatások elszámoltatása Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Az ellenırzött szerv, szervezeti Egység Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés módszerei Az ellenırzés ütemezése Önkormányzat által nyújtott támogatások hatékony felhasználása A költségvetés végrehajtása: Civil szervezetek támogatás felhasználásának vizsgálata a gazdálkodási dokumentumokra kiterjedıen. Az ellenırzés célja, hogy a támogatások hatékonyan, feladatfüggıen kerüljenek felhasználásra, segítsék a szervezeti célok megvalósulását, a vállalt feladatok el látását. Aszód Város Önkormányzat Önkormányzat által támogatott civil szervezetek: Aszódi FC, Polgárırség, Szabadidı Sportegyesület Cívis pályázat támogatottjai év Pénzügyi, teljesítmény-ellenırzés Tételes vizsgálat, illetve mintavétel február hó 18 naptól - február 28 napig 4 ellenırzési nap Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe Feladat megnevezése 3.4 Költségvetés végrehajtása, Végrehajtás civilszervezetek támogatása Feladat-ellátás idıpontja Felkészülés Febr febr Dokumentálás Febr Belsı ellenırzési vezetı 1 nap 2 nap 1 nap Belsı ellenır zést ellátó szerv/személy 6

7 3.5 A költségvetés végrehajtása Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Az ellenırzött szerv, szervezeti egység Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés módszerei Az ellenırzés ütemezése Az önkormányzati információs rendszer mőködése A költségvetési beszámoló, zárszámadás megalapozottsága, szabályszerősége: A testületi elıterjesztés, a költségvetési és mérlegjelentés, valamint a beszámoló összhangja. Az ellenırzés célja, hogy az információs rendszer szabályosan, megbízhatóan mőködjön. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal év Megbízhatósági ellenırzés Tételes vizsgálat, illetve mintavétel márc. 1 - márc. 25 napig 4 ellenırzési nap Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe Feladat megnevezése Feladat-ellátás idıpontja Belsı ellenırzési vezetı Belsı ellenır zést ellátó szerv/személy 3.5 Költségvetés végrehajtása, Információs rendszer összhangja Felkészülés Márc nap Márc nap Végrehajtás Dokumentálás Márc nap 7

8 3.6 költségvetési elıirányzatok tervezése, felhasználása, elıirányzatok módosítása Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Az ellenırzött szerv, szervezeti Egység Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés anódszerei Az ellenırzés ütemezése Elıirányzatok tervezése, felhasználása A jóváhagyott elıirányzatok felhasználása, keretek betartása, teljesülése: -a változásokkal kapcsolatos módosítások jogszerősége, - a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Az ellenırzés célja, hogy a megjelölt területek ellenırzésével tárja fel a képzıdı megtakarításokat, takarékos gazdálkodásra ösztönözzön, iránymutatást adjon a pénzügyi lehetıségek jobb kihasználására. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala év Pénzügyi, teljesítmény ellenırzés Tételes vizsgálat,. illetve mintavétel június, szeptember, december hónap 9 ellenırzési nap Az ellenırzések - idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe Feladat megnevezése Feladat-ellátás idıpontja B e l s ı ellenırzési vezetı Felkészülés Június, szeptember, 3 nap 3.6 Az elıirányzat- módosítások december megalapozottsága, felhasználá- Június, sok szabályossága, hatékonysá- Végrehajtás szeptember, 3 nap gának ellenırzése az Önkormány- december zatnál Június, Dokumentálás 3 nap szeptember, december Belsı ellenır zést ellátó szerv/személy 8

9 3.7 A költségvetés végrehajtása, gazdálkodás az önkormányzati forrásokkal Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja CÉDE, TEUT pályázatok közbeszerzési eljárásának lefolytatása, szabályossága Az önkormányzat a nyertes pályázatok esetében betartotta e a Kbt. elıírásában foglaltakat. A pályázatok kiírása, közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályossága, A folyamat bizonylatolása. Ellenırzött szerv, szervezeti Egység Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Az ellenırzendı idıszak ' Az ellenırzés típusa szabályossági ellenırzés (célellenırzés) Az ellenırzés módszerei Tételes vizsgálat, illetve mintavétel Az ellenırzés ütemezése július- augusztus 10 ellenırzési nap Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe Feladat megnevezése Feladat-ellátás idıpontja Belsı ellenırzési vezetı 3.7 Humánerıforrás Felkészülés július 3 nap gazdálkodásának vizsgálata az Végrehajtás Július -Aug. 4 nap Önkormányzatnál Dokumentálás augusztus 3 nap Belsı ellenırzést eltátó szerv/személy 9

10 3.8 A évi költségvetés tervezésének vizsgálata Az ellenırzés tárgya, címe Az ellenırzés célja Ellenırzött szerv Az ellenırzendı idıszak Az ellenırzés típusa Az ellenırzés módszerei Az ellenırzés ütemezése A költségvetési koncepció megalapozottságának vizsgálata A évi költségvetési koncepció tervezésénél a költségvetési egyensúly betartása. Az önkormányzat alapellátási feladatainak zavartalan, hatékony mőködtetése. Az ellenırzés célja a költségvetési hiány növelése nélkül biztosítani a feladatellátás színvonalát, a Képviselıtestület által megfogalmazott gazdasági program megvalósulását. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete év várható Pénzügyi, teljesítmény- ellenırzés (célellenırzés) Tételes vizsgálat, illetve mintavétel október 5 - november 5 napig 20 ellenırzési nap Az ellenırzések idıbeli ütemezése: a) az elıre lekötött ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: Az ellenırzés sorszáma, címe évi költségvetési koncepció tervezése az önkormányzatnál Feladat Megnevezése Feladat-ellátás idıpontja Belsı ellenırzési vezetı Belsı ellenırzést ellátó szerv/személy Felkészülés Okt nap Végrehajtás Október nap Dokumentálás Okt nov nap b) az elıre nem látható, soron kívüli ellenırzésekre rendelkezésre álló ellenırzési idı és ellenırzési kapacitás: - ütemezésre nem került. Az elıre nem látható, soron kívüli ellenırzések külsı megbízottal, szakértıvel kerülnek szükség szerint megoldásra. Az ellenırzés a Képviselı-testület, a polgármester és a jegyzı kérése, javaslata alapján év közben kerül ütemezésre. Készült október 15. Készítette: Magyar Ilona megbízott belsı ellenırzési vezetı 10

11 Kockázatelemzés a évi belsı ellenırzési terv elkészítéséhez Az Önkormányzat a évi belsı ellenırzési terv elkészítéséhez - a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján - kockázatelemzést végzett azért, hogy a kockázatelemzés alapján felállított prioritások a terv összeállításakor figyelembevételre kerülhessenek. A kockázatelemzés kiterjedt - a folyamatok megértésére, - a kockázatok azonosítására, - a kockázatelemzés eredményének megállapítására. A folyamatok megértésével kapcsolatos információkat a Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez" címő dokumentum tartalmazza. A kockázatok azonosításával kapcsolatos feladatellátásról szóló tájékoztatást a Kockázatok azonosítása a kockázatelemzéshez" címő dokumentum foglalja össze. A kockázatelemzés eredményét az azonos nevő dokumentum fogalmazza meg. Aszód, október Magyar Ilona megbízott belsı ellenırzési vezetı 11

12 Aszód Város Önkormányzat Iktatószám: 207- /2009. Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez Az Önkormányzatnál a megbízott belsı ellenır irányításával, továbbá a polgármester és a jegyzı, részvételével, javaslatait, s a korábbi évek belsı ellenırzés tapasztalatait figyelembe véve, az alábbiak szerint történt a kockázatelemzés: - fıfolyamatok és az azon belüli folyamatok meghatározása, - folyamatok céljának meghatározása, - a folyamatok jellemzése, - a folyamatok mutatókkal történı vizsgálata. 1. A folyamatgazdákkal történı megbeszélés során meghatározták az egyes folyamatokat. A fıfolyamatok az önkormányzat tevékenységéhez, sajátos mőködési elıírásaihoz igazodóan kerültek meghatározásra. A fıfolyamatok a következık, 1. A képviselı-testület gazdasági programja 2. Az éves költségvetési tervezés 3. Az erıforrások beszerzése 4. Erıforrások mőködtetése 5. Dokumentáltság Az egyes fıfolyamatokon belül azonosításra kerültek a különbözı, jól elhatárolható folyamatok. A képviselı-testület gazdasági programja" fıfolyamat folyamatai: 1. A gazdasági program céljainak meghatározása, 2. annak szükség szerinti módosítása, 3. végrehajtása, 2. A gazdasági program végrehajtására ható pénzügyi folyamatok Az éves költségvetési tervezés" fıfolyamat folyamatai: 1. Feladatok áttekintése, azon belül 1.1. az önkormányzati intézményhálózat tevékenységének áttekintése 2. Saját bevételek tervezése 3. Állami támogatás egyéb bevételi források 4. Kiadások tervezése Erıforrások beszerzése" fıfolyamat folyamatai: 1. Szakmai feladatok ellátásához szükséges humán erıforrások biztosítása 2. Humán erıforrás alkalmazásának pénzügyi bonyolítása 3. Szakmai folyamatokhoz szükséges erıforrások biztosítása 4. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése 5. Elıirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, a likviditás folyamatos ellenırzése 12

13 Erıforrások mőködtetése" fıfolyamat folyamatai: 1. Szakmai célkitőzések megvalósítása érdekében erıforrások mőködtetése 2. Erıforrások mőködtetése érdekében a költségvetési elıirányzatok Dokumentáltság" fıfolyamat folyamatai: 1. Szakmai folyamatok megléte és folyamatos aktualizálása 2. Általában az önkormányzat mőködésével kapcsolatos dokumentálási feladatok. 3. Szabályozottság, szabályosság, szabályzatokban foglaltak megismerése, alkalmazása. Az elemzés során meghatározásra került a folyamatok célja és tárgya. A kockázatelemzés során a folyamatgazdák a jogszabályoknak, illetve a belsı szabályoknak való megfelelést hangsúlyozták, mint a folyamatban rejlı jelentıs kockázatot. 2. Az adott folyamatcél elérése szempontjából fontos tényezıket azonosították, és általánosan a belsı szabályozottság áttekintését, szükség szerinti módosítását, aktualizálását, illetve egyes területeken pótlását határozták meg. 3. A folyamatok általános jellemzését elvégezték, megbeszélték. A folyamatok áttekintése megtörtént: - azok idıtartama vonatkozásában (kezdete, vége), - az inputjai és outputjai tekintetében, - a folyamatokkal kapcsolatos változások területén, A folyamatok jellemzése megtörtént az egyes részfolyamatokra vonatkozóan is. 4. A kulcsfontosságú teljesítménymutatók meghatározásra kerültek. A meghatározott folyamatokat A folyamatok kockázata és ellenırzése" címő dokumentum tartalmazza úgy, hogy felsorolja a fıfolyamatokat, majd az adott fıfolyamatok alatt sorszámozva rögzíti az egyes folyamatokat is. Aszód, október 15. megbízott belsı ellenırzési vezetı 13

14 Aszód Város Önkormányzat Iktatószám: 207- /2009. Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során A évi belsı ellenırzés tervezési feladatok elıkészítéséhez és alátámasztásához azonosításra kerültek a kockázatok. Az Önkormányzati fıfolyamatok, azon belül meghatározásra kerültek: - a kockázati okok, - azok valószínőségei, továbbá - hatásai. Az egyes folyamatok célkitőzéseinek megvalósítását akadályozó tényezık a szóbeli megbeszélés során meghatározásra, majd kockázatként azonosításra kerültek azokkal a körülményekkel, tevékenységekkel, helyzetekkel együtt, melyek hibát, gyengeséget jelentenek a folyamat során. Az eleve nagy kockázatot hordozó folyamatok már a folyamatok meghatározásakor azonosításra, s így a kockázatelemzésben külön folyamatként, illetve folyamatrészként feltüntetésre kerültek. A fıbb ellenırzési pontok azonosítása és az egyedi kockázatok, elemzési feladatok értékelése megtörtént. A feladatellátás konkrét módja a következı volt: - minden egyes kockázathoz hozzárendelésre került a kockázat hatásának (azaz a folyamat célja elérésére gyakorolt hatásának) nagysága, figyelembe véve azt, hogy a hatás ", ", illetve " kategóriába tartozhat. - " a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának elérésére minimális hatással van, vagy nincs is hatással, - " a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának elérésére hatást gyakorol ugyan, de a hatás nem jelentıs, - " a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának elérésére jelentıs hatást gyakorol. - a kockázatokhoz meghatározásra került az adott kockázatként azonosított esemény, körülmény bekövetkezésének valószínősége is. A kockázat bekövetkezésének valószínősége három kategóriába sorolható: - " kategóriába kell sorolni azokat a kockázatokat, melyek bekövetkezésének valószínősége nagyon csekély, - " kategóriába kell sorolni azokat a kockázatokat, melyek bekövetkezésének valószínősége átlagos, - " kategóriába kell sorolni a kockázatok közül azokat, melyek nagy valószínőséggel, illetve biztosan be fognak következni. - a kockázatok hatás és valószínőség értékelését követıen megtörtént a kockázatok elemzése. 14

15 A kockázatok elemzésekor a hatás és a valószínőség során megadott kategóriák egységes értelmezésére került sor, így meghatározásra került a kockázat jelentısége. A jelentıség eldöntésére ismét az ", a ", valamit a " kategóriák kerültek alkalmazásra a következık szerint: - " a kockázat jelentısége akkor, ha a hatás és a valószínőség együttes értékelése alapján a jelentısége (pl.: a hatás és a valószínőség; a hatás, és a valószínőség, de a valószínőség együttes elemzése alapján a kockázat jelentısége mégis inkább az besorolást indokolja stb.); - " a kockázat jelenısége akkor, ha adott kockázat hatásaként és valószínőségeként megadott kategóriák összesítése alapján a kategória adódik (p1.: a hatás, de a valószínőség ; illetve fordítva); - " kockázatként kell besorolni a kockázatot akkor, ha a kockázat hatását és valószínőségét nézve kockázatot jelez (p1.: a hatás és a valószínőség is). A feladatok ellátását, az egyes folyamatokhoz azonosított kockázatokat, annak hatását, valószínőségét és ezek együttes elemzését A folyamatok kockázata és ellenırzése" címő táblázat mutatja. Kelt: október 15. megbízott belsı ellenırzési vezetı 15

16 Aszód Város Önkormányzat Iktatószám: 207- /2009. Kockázatelemzés eredménye A kockázatelemzés eredményét a - Folyamatok kockázata és ellenırzése" címő dokumentum eredményének összesítéseként kitöltött - Kockázatelemzés összesítése" dokumentum határozza meg. A fenti dokumentumok alapján a kockázatelemzés eredménye az alábbiak szerint foglalható össze: - A képviselı-testület gazdasági programja" fıfolyamat kockázati folyamatokat takar, - az Éves költségvetési tervezés" fıfolyamat az egyes folyamatok kockázatainak értékelésénél összességében kockázatot mutat, - az Erıforrások beszerzése" fıfolyamat kockázatossága összességében nek minısíthetı, - az Erıforrások mőködtetése" fıfolyamat kockázatú folyamatokat jelent, - a Dokumentáltság" fıfolyamatban azonban kockázat tapasztalható. A Képviselı-testület gazdasági programja, mint fıfolyamat, az egyes folyamatokat figyelembe véve kockázatot mutat: a program fejlesztési céljainak folyamatos aktualizálása, szükség szerinti módosítása, változások átdolgozásának hiányában, a város hosszú távú fejlesztése nehezen határozható meg, ami hatással van az itt élıkre kiírásra kerülı pályázatok kezelésére, hiányában a fejlesztések-mőködések aránya hosszútávon nem határozható meg, ami a költségvetési egyensúlyt tovább veszélyezteti a célközönség, azaz a városlakók összetétele meghatározza az igényeket a jogszabályi változások az esetleges megvalósíthatóságot. (pályázati lehetıségek), a gazdaság fejlıdése kihat az önkormányzat gazdálkodására, ezzel összefüggésben a megvalósításra tervezett célokra Az éves költségvetési tervezés fıfolyamat az egyes folyamatok kockázatait figyelembe véve kockázatot mutat: a) Bevételeknél - az állami támogatások nem megalapozott tervezése miatti túltervezés, visszafizetési kötelezettséget von maga után saját bevételek tervezése, felültervezés b) Kiadásoknál - mőködési kiadások nem megalapozott tervezése, felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése, a humán erıforrások - a szükségletet meghaladó biztosítása - túlfoglalkoztatást okoz 16

17 Mindezek a pénzügyi egyensúlyt befolyásolhatják, továbbá növelik az önkormányzat forráshiányát. A pénzügyi végrehajtás területén pedig likviditási problémákat okozhat. A dokumentáltság területén meghatározható kockázat az alábbi tényezıkbıl ered a) a szakmai folyamatok megléte és folyamatos aktualizálása folyamaton belül összességében jelentıséget és a folyamat szempontjából kockázatot jelentenek az alábbi kockázatok: - szakmai folyamatok leírásának hiánya, a folyamatleírások aktualizálásának elmulasztása, - a jogszabályi elıírásokban történı változások bekövetkezésének hatása; b) általában az önkormányzat mőködésével kapcsolatos dokumentálási feladatok ellátása során jelentıs és a folyamat kockázatossága szempontjából kockázatot jelentenek a következı kockázatok: - az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályozásait meghatározó dokumentumok hiánya, illetve avultsága, valamint - az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, illetve a szabályozások avultsága. A gazdasági program, mely kihat a költségvetés tervezésére, valamint a dokumentáltság területére meghatározott kockázatot a jegyzı és a polgármester, valamint a megbízott belsı ellenır megbeszélték. A kockázatelemezés eredménye az egyes folyamatok mőködtetésért felelıs munkatársakkal - így különösen a gazdálkodásért felelıs dolgozókkal - egyeztetésre, ismertetésre kerültek. A gazdálkodási vezetık a kockázatelemzés eredményével egyetértettek. A kockázatelemzés eredményével tehát egyetért: - a polgármester, - a jegyzı, - a folyamatokért felelıs személyek, valamint - a megbízott belsı ellenır A kockázatelemzés eredményeként tehát változatlanul megállapítható, hogy a belsı ellenırzési terv összeállításakor kiemelt szempontként kell kezelni a gazdasági program meglétét, a programban tervezett fejlesztési, s a város mőködtetését is meghatározó célokat, azok szükség szerinti felülvizsgálatát, azt követı módosítását, végrehajtását, az éves költségvetési tervezési folyamatokat, a likviditási helyzetet, ehhez kapcsolódóan kiemelten a kötvény felhasználását, annak törlesztését, valamint a dokumentáltság, azaz az önkormányzat belsı szabályozottságának témakörét. Aszód, október

18 KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE A KOCKÁZAT ELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE ASZÓD ÖNKORMÁNYZATRA ÉV Megn e vez é s Folyamat jelentısége Folyamat kockázatossága 1. Fıfolyamat: Képviselı-testület gazdasági programja 1. folyamat: Gazdasági program végrehajtása, módosítása 2. folyamat: Gazdasági program végrehajtására ható pénzügyi folyamatok 2. Fıfolyamat: Éves költségvetési 1. folyamat: Feladatok áttekintése 2. folyamat: Önkormányzat hálózat tevékenységének áttekintése 3. folyamat: Saját bevételek tervezése 4. folyamat: Állami támogatás egyéb bevételei, források 5. Kiadások tervezése 3. Fıfolyamat: Erıforrások 1. folyamat: Szakmai feladatok ellátásához szükséges humán erıforrások biztosítása 2. folyamat: Humán erıforrás alkalmazásának pénzügyi bonyolítása 3. folyamat: Szakmai folyamatokhoz szükséges erıforrások biztosítása 4. folyamat: Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése 5. folyamat: Elıirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditás folyamatos ellenırzése Alacsony Összesített kockázat-felmérés Alacsony 4. Fıfolyamat: Erıforrások 1. folyamat: Szakmai célkitőzések megvalósítása érdekében erıforrások mőködtetése 2. folyamat: Erıforrások mőködtetése érdekében a költségvetési elıirányzatok teljesítése 18

19 Elızetes jegyzıi jóváhagyás idıpontja: Aszód, október 15. Jóváhagyta: Kissné Kulybus Gizella sk. Címzetes fıjegyzı Záradék: A évi belsı ellenırzési tervet Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a /2009. (X. 22.) számú Képviselı-testületi határozatával hagyta jóvá. Sztán István sk. polgármester 19

20 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete Aszód Város Önkormányzat Intézményeinek évi belsı ellenırzési tervét elfogadja. Megbízza a jegyzıt, hogy az ellenırzési tervben foglaltak alapján gondoskodjon a feladat végrehajtásáról. Aszód Város Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat, a város intézményeinek belsı és felügyeleti ellenırzését, változatlanul, fı állású, köztisztviselıi jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval kívánja megoldani, ezért Megbízza a jegyzıt, hogy a törvényi kötelezettségének eleget téve, a jelenleg is betöltetlen belsı ellenıri álláshely kerüljön ismételten meghirdetésre. Az álláshely betöltéséig felkéri a pénzügyi irodavezetıt, hogy a 193/2003. (X. 26.) Korm. rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett, továbbra is koordinálja a felügyeleti ellenırzési feladatokat ellátó, külsı szakértık munkáját. Felelıs: jegyzı Határidı: 2010.januárjától folyamatos, december 31. kmf. Sztán István sk. polgármester Kissné Kulybus Gizella sk. jegyzı Kivonat hiteles: Oprável Beatrix szervezési ügyintézı 20

21 21

Elıterjesztés az Önkormányzat 2009. évi ellenırzési tervérıl

Elıterjesztés az Önkormányzat 2009. évi ellenırzési tervérıl Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl Elıterjesztés az Önkormányzat 2009. évi ellenırzési tervérıl Az Önkormányzat éves ellenırzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is elıírja: - a költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-14/2013. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 6. számú elıterjesztés Tisztelt Képviselı-testület! E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2010. évi - Sándorfalvi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Belső ellenőrzési szabályzat

Belső ellenőrzési szabályzat ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Stratégiai terv 2014. 2018. június Ellenőrzési jelentések nyilvántartása 2012. - 2015. év Ellenőrzési

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K Ellenőrzési prioritások és gyakoriságok meghatározása A stratégiai ellenőrzési tervnek elemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulni. Kockázat szempontjából rangsorolni kell a szervezet beazonosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez 6. számú melléklet Kapacitásfelmérés a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervhez SZMJV ának stratégiai terve alapján a 2014. évi ellenőrzéseket az alábbi területekre terjesztjük ki: önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2013. évi - Polgárır

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére 9509-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben