Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár"

Átírás

1 Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár É~i BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás L_I Hiegészítű Nyugdí~pénitár Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása 6 2. A pénztári taglétszám alakulása Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke S 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék ás a tartaléktőke alakulása A működési tevékenység eredménye A működési céltartalék alakulása Atartaléktőkealakillá5a A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalékok alakulása Amegnem etc agdíjaktirtaléka A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A cash-flow kimutatás értékelése Kiegészítő vállalkozási tevékenység 16 S. A munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése A tagokkal szembeni követelések értékelése Alkalmazotti állomány, választott tisztség selők A Pénztár szolgáltatói A határidős ügyletek bemutatása A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A befektetési arányok alakiilá~ A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása A Pénztár nettó eszközértéke december 31-én Az eszközök értékváltozása a pénztár egységnyi nettó eszközértékére vetítve Ahozamrátaalalwlás A működést jellemző mutatók Gazdálkodást jellemző mutatók A pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok máj~27. 2

3 Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Meflékletek: 1. számú melléklet: évi bevételek és ráfordítások terv- és tény számai 2. számú melléklet: évi működési költségek és ráfordítások terv- és tény számai 3. számú melléklet: Az azonosítatlan befizetések állornányának bemutatása 4. számú melléklet: Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 5. számú melléklet: Befektetések fóbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 6. számú melléklet: Taglétszám alakulása korévenként 7. számú melléklet: Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként 8. számú melléklet: Portfolió állomány 9. számú melléklet: Cash-flow kimutatás 10. számú melléklet: Fedezeti céltartalék 11. számú melléklet: Likviditási tartalékok 12. számú melléklet: Céltartalékok állománya összesen 13. számú melléklet: Taglétszám alakulása 2013.niájus2l. 3

4 YO5.cS Kiegészítő Nyugd!jpéflzt&f ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály válto zásolc beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A szánrviteli politika meghatározó elemei A Postás Kiegészítő Nvu~díipénztár működését és számviteli politikáját meghatározó jogsz~. a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény,. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. törvény,. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sa játosságairól szóló többször módosított 223/2000. (XII. 19.) Korni Rendelet,. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló többször módosított 281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet. Az éves beszámolóban alkalmazott me~határozó szabályok információk: Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalé kokat növelő-csökkentő értékének együttes (elöjeltől Mggetlen) összege meghaladja az ellen őrzött üzleti év mérlegfóösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfóösszeg 2%-a meghalad ja a 30 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (elő jeltől rnggetlen) összege nem haladja meg ajelentös összegű hiba értékhatárát. M~gbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege legalább 3%-kal vál tozik (nő vagy csökken). A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti el. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig juttatja el a Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete részére május 27. 4

5 2012. Évi BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postas Iúegészitő Nyugdíjpé iztár Az éves pénztári beszámoló részei: 1. mérleg, 2. eredmény kimutatás, 3. kiegészítő melléklet A pénztár az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást és kiegészítő mel lékletet a hely és a keletezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő hónap utolsó napja. A mérlegben eszközként a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elba tárolásokat kell kimutatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartá saiban is az alábbiak szerint bontja:. a pénztár működését és vállalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök. a nytigdíjszo Igáltatás fedezetéül szolgáló eszközök. a likviditási fedezetet szolgáló eszközök. A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredmény kimutatása a következő lő részekből áll:. a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége. a pénztári szolgáltatások fedezete. a likviditási fedezet. A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye ként kell kimutatni a pénztár működésével és kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcso latban az Üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési lcülönbözetében bevételként elszárnolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalék-képzést is) különbségének adófizetési kötelezettséggel csökkentett összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összernggésben céltarta lékként megképezni az Üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, va lamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszárnolt várható hozam összegében. A likviditás (a pénztár fizetőképességének) biztosításával, valamint az azonosítatlan befizeté sek befektetési hozamának fedezetével összefüggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió ér tékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni május 27. 5

6 Pastás Kiegészitő NyugdijpÉnztát ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, a Felügyelet részére a pénz tár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésé re vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetke zett lényeges események, a különösen jelentős folyamatok bemutatását, valamint a pénztár taglétszámának és vagyonának előrejelzését a várható fejlődésre, a gazdasági környezet vár ható változásaira tekintettel A Beszámoló összeállitásátiál alkalmazott értékelési eljárások A Pénztár nem tér el a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékelési elvektől és érté kelési eljárásoktól. A Pénztár befektetett vagyonának piaci értékelését a Pénztár letétkezelője, az MKB Bank Zrt. végzi. A pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. ~-a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása A évtől hatályba lépett jogszabályi változások a beszámoló tartalmát és formáját nem érintették lényegesen. 2. A pénztári taglétszám alakulása A ta~létszám alakulása év vé~étől:_ l: én a Pénztár taglétszáma volt, amiből járadékszolgáltatást vesz igénybe. A taglétszámból: 15. munkáltatóhoz tartozó tag: ebből: Magyar Posta Zrt egyéb májuS2?. 6

7 2012. Évi BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár. egyénitag: ebből: közeli hozzátartozó 100 Tagdíjat nyilatkozat alapján nem fizető tagok: Egyéb, tagdíjat nem fizető tagok: Járadékos tagok: 22 A év ta~létszárnának alakulása jo~círnek szerint: Fő Megnevezés Összesen Időszak elején Időszak alatti változás A változások részletezése: Ui belépő Átlépő más pénztárból Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő O Átlépő más pénztárba 67 Szolgáltatásban részesült 889 Elhalálozott 56 Kilépett 939 Egyéb megszűnés 305 Időszak végén Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek 3.1. A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A Pénztár bevételei - az éves pénztári beszámolóban szereplő eredmény-kimutatás alapján ben összesen e Ft-ot, kiadásai e Ft-ot tettek ki, Így a 2012-ben fel használható eredmény összesen e Ft (2011-ben e Ft). A felhasználható eredményből e Ft a fedezeti céltartalék, e Ft a likviditási céltartalék állomá nyát növelte, a Pénztár működési eredménye e Ft veszteséget mutatott. A tagdíjbevételek 2012-re vonatkozó kalkulációja a taglétszám növekedésével, és ezen belül is a fizető taglétszám növekedésével számolt. A pénzügyi terv Fő új belépővel számolt, a valóságban Fő Új belépő volt a pénztárnál. A tervezett átlépő létszám 416 «5 volt, ténylegesen «5 lépett át a pénztárhoz. A tagdíjbevétel - a meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés nélkül és az utólag befolyt tagdíjakkal - a tervérték felett alakult, a tény adat a tervszám 106,9 %-a (tervezett: e Ft; tény: e Ft). A 2012 évi tagdíjbevétel a bázis évi tagdíjbevételt is meghaladta (2011 évi tény: eFt). A évi tervet elfogadó Küldöttközgyűlés az egységes tagdíj mértékére havi Ft ösz szeget állapított meg. A postai VBKJ keretből választható alaptagdíj-hozzájárulás mértéke Ft/hó/pénztártag volt május 27. 7

8 Re s as Kiegészitő NyugdíjpÉnztár ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A tagi be~zeté5ek e Ft-tal, a munkáltatói hozzájá~lás e Ft-tal jánit hozzá a Pénztár bevételeihez. Ugyanakkor a meg nem í~zetett tagdíjak tartalékára képzett céltartalé kok több mint e Ft-tal csökkentették a bevételeket. Az utólag befolyt tagdíjak (olyan tagdíjbevétel, amire a Pénztár a meg nem űzetés miatt már céltartalékot képzett) e Ft-ot tettek ki. A tagok egyéb benzetéseként a tervezettnél magasabb, e Ft nagyságú összeg folyt be, amely csaknem azonos a 2011-ben ezen a jogcímen beérkezett e Ft-tal. A tagok eseti beüzetése mellett e Ft adóhatóság által utalt adójóváirás érkezett be a fe dezeti tartalékra. A 2011 évben befolyt e Ft összegű adójóváírás után ez jelentős csökkenés. Ennek fó oka, hogy a 2011 évi tagi befizetések és így a 2012-ben jóváírható adó csökkent. Adomány, támogatás 2012-ben 20 e Ft érkezett a Pénztárhoz. ~5szességében a Pénztár nem hozamjellegű bevételei a 2011 évi szint 97,45 %-át érték el ( e Ft-ról ra csökkent). Tehát lassul, de folytatódik a 2009 évben (a vál ság elsö évében) elkezdődött folyamat, a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak (a 2009 évi nem hozam jellegű bevétel még e Ft összegű volt). A működési kiadások (befektetési tevékenység ráfordításai és az egyéb ráfordítások nélkül) e Ft-ot (2011-ben e Ft) tettek ki, ami a terv felett alakult (tervben szereplö kiadás e Ft). A fedezeti tartalék és a likviditási tartalék eredmény~kimutatá5b~ sze replő ráfordításai között csak a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának leírásából származó lutelezési veszteség szerepel ( e Ft ill. 6 e Ft összegben). A Pénztár befektetési tevékenységének összegszerű eredménye a tervhez viszonyítva lényege sen magasabb lett. A tervben szereplő kalkulált ~~~arnösszegnél e Ft-tal nagyobb a valós eredmény (tény: e Ft, terv: e Ft). összességében a Pénztár befektetési jellegű eredménye e e Ft nagyságú. Ft, a teljes eredmény 3.2. A bevételek ~S kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása az alapszabályban és a pénzügyi tervben feltüntetettnek megfelelően alakult, módosítására nem került sor. A tagdíjbefizetések tartalékok közti megosztása: tM ~o ig Fedezeti tartalék: 95,0% Működési tartalék: 5,0% Likviditási tartalék: 0% Az eseti befízetések 100 %-ban a fedezeti tartalékra kerültek. A befektetések tartalékok közötti megosztása a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök tarta lékok közötti megosztása alapján történt.

9 Postás \.- ~ ICegész!tő Nyigd~jp~nztá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A befektet~si tevékenység hozamai és ráfordításai airnak a tartaléknak a javára ill, terhére kerültek elszámolásra, amely tartalékból a befektetés történt. A vagyonkezelési díj és letétkezelési díj tartalékok közötti megosztása a következőképpen történik. Abban az esetben, ha a szolgáltató által benyújtott számla közvetlenül nem kapcsol ható az egyes tartalékokhoz, akkor a pénztár az egyes tartalékokat terhelő összeget arányosí tással határozza meg. Az arányosítás módszere a kiszámlázott időszak befektetett állományának kiszámítása tartalé konként (tehát külön a likviditási, működési, fedezeti és azon belül az egyéni számlákhoz és a szolgáltatási tartalékokhoz kapcsolódóan). Ez az adott tartalékból befektetett vagyon időszak végi (záró) könyv szerinti értékével egyezik meg Az így kiszámított értékeket viszonyítja a pénztár a teljes befektetett vagyon időszak végi (záró) állományához. A számla összege a fent kiszámított arányok szerint terhelődik rá minden egyes tartalékra. A folyószámla után kapott kamat megosztására a pénzügyi tervben meghatározott tagdíjra vonatkozó arányok szerint került sor. A tagsági viszony megszűntetése és szolgáltatási kifize téseknél a Pénztár - az általános ügyviteli ráfordítások megtérítésére Ft költséglevonást érvényesít, valamint - a kifizetendő összeg megállapításánál érvényesíti az összeg utalási költségét is. 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása 4.1. A működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei 2012-ben e Ft-ot, ráfordításai e Ft-ot tet tek ki, a rendkívüli eredmény 0 e Ft volt, így a működési tevékenység eredménye e Ft (201 1-ben +27 e Ft). A működési tartalék eredménye e Ft-tal nagyobb volt a tervezett eredménynél (terv: e Ft). A működési tevékenység szokásos bevételei (befektetési tevékenység bevételei nélkül) e Ft-ot (2011-ben e Ft), kiadásai e Ft-ot (2011-ben e Ft-ot) tettek ki, így a szokásos működési tevékenység eredménye e Ft (2011-ben e Ft). A működési célú befektetési tevékenység e Ft (2011-ben e Ft) eredménye az előző évhez hasonlóan javította a szokásos működési tevékenység eredményen elért vesztesé get. A működési tevékenység tagdíjbevételei a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A működési jellegű egyéb bevételek e Ft többletbevételt jelentettek a Pénztár részére. Az egyéb bevételek közül legjelentősebb a pénztárból való kilépéskor vagy részkifizetéskor a tagtól levont költségek összege (ez 2012-ben 3 e Ft/tag és a postai vagy banki utalás költségét jelen tette), mely elérte a e Ft-ot. A tagi elszámolások (szolgáltatás vagy örö kös/kedvezményezett kifizetés) esetében a levont díjak és költségek összege e Ft volt, soron kívüli adóigazolás vagy egyéni számla nyomatása miatt 79 e Ft bevételt számouiatott el a pénztár. Meg kell említeni a e Ft nagyságú működésre jutó meg nem Fizetett tagdíjak 2013.május2l. 9

10 ~ sstas I~e~észi1ő Nyugdíjp&flttát ÉVI BESzÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE felhasználása miatti bevételt is, ám ennek ténylegesen nines eredményre gyakorolt hatása, hiszen az egyéb ráfordítások között ugyanekkora összeg szerepel a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége jogcímén. A e Ft anyagjellegű ráfordítások tételei (e Ft-ban): A e Ftbérkö1t~& tételei Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíia e Ft e Ft Bérjárulékokként elszámolt ráfordítás évben lo.2 72 e Ft volt. A személyi jellegű egyéb kifizetések nagysága e Ft összegű volt. A működéssel kapcsolatos e Ft összegű egyéb ráfordítás 100 e Ft-ot meghaladó tételei; Felügyeleti díj; Hitelezési veszteség; e Ft 5.436eFt Számviteli szemléletben nem tervezett tétel az egyéb ráfordításokban szereplő bitelezési veszteség, melynek összege e Ft, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos bevétel sem szerepelt a tervben ami ugyancsak e Ft, így összességében ez a tétel nem módosítja az eredményt május 27.

11 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás \J Kiegészítő Nyugdíjpénztár A Pénztár tulajdonában immateriális jószág és nettó értékkel rendelkező tárgyi eszköz nincs ben a Pénztár irodaeszközöket vásárolt a Postás Egészségpénztártól 405 a Ft értékben, amelyet a számviteli politikában foglaltak alapján kis értékű tárgyi eszköznek minősített és a bekerülési értéket egy összegben értékcsökkenésként elszámolta. Összességében megállapítható, hogy a Pénztár a tervezetthez képest kisebb működési veszteségét ért el. A működési veszteséget a 2012 évre tervezett tagszervezési költségek okozták. Tagszervezési költségek nélkül a működési tartalék egyenlege pozitív eredmé nyű A működési céltartalék alakulása 2012-ben jövőbeni kötelezettségekre céltartalék képzés nem történt. A működési portfolió értékelési különbözetére a pénztár a vonatkozó jogszabályoknak meg felelően képzett céltartalékot. Az időarányosan járó kamatból képzett céltartalék nyitó állománya 335 e Ft, év közben a mű ködési célú befektetésre jutó időarányos kamat és az egyéb piaci értékítélet miatti értékelési különbözet összege e Ft-tal növekedett, így a céltartalék záró állománya e Ft. Az így képzet céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység mű ködési portfolióra jutó nem realizált eredmény változását jelenti A tartaléktőke alakulása A tartaléktőke és a mérleg szerinti eredmény (együttesen a működési tevékenység felhasznál ható eredménye) alalailása 2007-tól e Ft-ban: Megnevezés 2007~ Előző évekhalmozott eredménye: Adott év mérleg szerinti működési eredménye: Tagdíj-nemfizető tagoktól ktg.levonás egyenlege Átcsoportosítás a likviditási tarta- O lékból Beolvadó pénztár működési tarta- O O léka Működési tevékenység felhasznál ható eredménye május

12 Pastas Kiegészítő Nyugdíjpénztár ÉVI BESZÁMOLÓ IGEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 5. A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyó sításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített Összegek alakulása 5.1. A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része a e Ft nyitó állománylioz képest e Ft-ra növekedett 2012-ben. A szolgáltatási számlákon lévő összeg pedig eft-ról eft~racsökkent. tényezői a követke Az egyéni számlákon kimutatott e Ft összegű növekedés főbb zők: E Ft-ban Nyitó állomány Tár évben e éni számlákon áváírt szol áltatási célú bevételek (+ Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni szám lákon ~+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (±1-) Likviditási tartalékokböl átcsoportosítás (±) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (~) szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- Tagoknak, kedvezményezettekn~, munkáltatóknak visszatérítés (- Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szol áltatási célú egyéb ráfordítások (- Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel ka csolatos ráfordítások ~- Egyéb változás (+1-).. Ebből: E űrűk Onkéntes Nvvgdí/pénztar beolvadása E véni számlák záró állománya különbözete 2012-ben az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások hez képest csökkent ( e Ft-ról e Ft-ra változott). FtAz összegű egyéni- volt, és szolgáltatási számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye e évben csak eft nagyságú volt. A Pénztárba a más nyugdíjpénztárakból átlépő tagok száma a korábbi évekhez képest jelentő sen megnőtt, Fő lépett át (a 2011 évi átlépők száma 32 tő volt). Az átlépők közül tő a beolvadó Evgyűrűk Onkéntes Nyugdujpénztártól származik. Az Évgyűrűk A beolvadás Önkéntes nélkül Nyugdíjpénztár május 31-i fordulónapi beolvadása e Ft-tal növelte a fedezeti tartalék átlépők száma 134 tő, az áthozott fedezetük összege e Ft. állományát. A Pénztárból más nyugdíjpénztárakba átlépett tagok száma csökkent, 2012-ben 67 tag lépett át más pénztárba az előző évi 122 taghoz képest. Az átvitt fedezet összege e Ft volt, május

13 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár ami tartalmazza a levont átlépési díjat is, melynek mértéke tagonként Ft 2012-ben 56 elhunyt tag után történt kifizetés e Ft értékben az örökösöknek illetve kedvezinényezetteknek, míg 2011-ben 50 «5 után e Ft került kifizetésre ben az előző évhez képest növekedett a 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetések összege. Míg 2011-ben esetben került sor ilyen jellegű kifizetésre, ebben az évben «5 élt ezzel a lehetőséggel. A kifizetést igénylők részére összesen e Ft össze gű elszámolás készült (2011-ben e Ft). Az elszámolt összegből e Ft hozam, e Ft értékelési különbözet, e Ft tőke került kifizetésre, valamint a Pénztár az elszámolást követően e Ft SZJA-t fizetett be a NAV részére, illetve e Ft elszá molási költséget vont le. A fentiek alapján a tényleges nettó kifizetés nagysága e Ft összegű volt. 939 «5 kilépett és megszüntette a tagsági viszonyát (2011-ben Fő lépett ki ilyen módon) «5 esetében részösszeg felvétele történt, a jogosult pénztártagok az adómentesen felve hető hozarnösszeget, vagy a hozamösszegen felül még az ún. tőkerészt is kérték kifizetni, de tagok maradtak. (2011-ben Fő részére történt részkifizetés.) december 31-én a várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybe vételére jogosult, vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagjaink száma Fő, akik nek egyéni számlájuk összesített egyenlege e Ft ben csökkent hez képest a Pénztártól szolgáltatást igénybe vett tagok száma, és a szolgáltatásként kifizetett összeg is alacsonyabb ben tő e Ft, 2012-ben 889 Fő e Ft, összegben részesült egyösszegű szolgáltatásban ben csökkent a járadékszolgáltatást igénybe vett tagok száma év végén összesen 22 Fő járadékszolgáltatást igénybe vevő tagja volt a Pénztárnak, akiknek a 2012-ben kifizetett járadék összege, valamint a járadék számlák év végi egyenlege járadék típusonként a követ kező Járadéktipus Év eleji egyen- Év eleji létszám Év végi létszám Év végi egyenie~ leg (Ft) (fő) (fő) (Ft) 3éves ~ ( & 4éves ( ( Séves ( ~ 6 éves ~ 7éves éves loéves iséves ~ Z0éves ( 25 éves ~ ( ~Összesen: ~ 27! ( Összességében a beszámolási időszakban a nyugdíjszolgáltatások fedezetére az egyéni szám lákról átcsoportosított összeg e Ft volt, míg a nyugdíjszolgáltatásként kifizetett bruttó május27. 13

14 Pcszás I(ieg~szi{ő Nyugdíjp~uár összeg e Ft ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatosan felmerült kiadásokból a Pénztár eft-ot terhelt a tagok számláira. A felszámított költségek az adminisztrációval kapcsolatos 3 eft-okból és az utalási költségekből tevődtek össze ben a jogszabály továbbra is lehetővé tette, hogy a Pénztár tagdíj-nemfizető tagjaitól költséget vonjon le. (A Pénztár a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától jogosult a tag egyéni számlájának befektetéseiből származó pozitív hozamot az egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadánalc megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni.) 2012-ben a tagdíj-nemfizetés jogcímen az egyéni számlákat terhelő összeg e Ft volt A likviditási céltartalékok alakulása A likviditási céltartalékok állománya a beszámolási időszakban e Ft-ról, e Ft-ra növekedett. A likviditási céltartalékokon belül a Pénztár három céltartalékot különböztet meg,. az értékelési lcülönbözetre képzett likviditási céltartalékot,. az egyéb likviditási célra képzett céltartalékot, és. az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára létrehozott céltartalékot. A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék nyitó állománya 927 e Ft, záró állománya e Ft. A tárgyidöszaki változás e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység likviditási portfolióra jutó nem realizált eredményének változását jelenti. Az e~yéb likviditási célokra képzett céltartalék Az egyéb likviditási célokra képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A céltartalék képzés összege 2012-ben e Ft összegű, 85 e Ft pedig az azo nositatlan be~zetésekre képzett hozamokból került átvezetésre a befizetések visszautalása miatt. Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék arra szolgál, hogy a hozamfelosztás időpontjában még azonosítatlan bef~zetések jogosultjai a hozamfelosztás után is befizetésük azonosítottá válásakor részesüljenek korábban azonosítatlan befizetésük befektetéseinek hozamaiból. Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék nyitó állománya 21 e Ft, záró állománya O e Ft. A Pénztár az azonositatlan befizetések befektetési hozamára a ho zamfelosztási szabályzatának megfelelően a tárgyidöszakban 10 e Ft-ot különített el. A céltartalék igénybe vételére 31 e Ft értékben került sor, melyből 2 e Ft az egyéni számlákra ju tott, 29 e Ft pedig a beflzetések visszautalása miatt az egyéb likviditási céltartalékba került átvezetésre május

15 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Pc~stás k_i l(iegészitő Nyugdíjpénzt~ Az alábbi táblázat az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék alaku lását mutatja 2012-ben (e Ft-ban): Megnevezés Nyitó állomány Változás Záró állomány Azonositatlan befizetések befektetési hozamára 5.3. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának nyitó állománya év végén e Ft volt, amely az Evgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadásával e Ft-ra növekedett ben a meg nem fizetett tagdíjakra képzett céltartalék összege e Ft, sz utólag befolyt tagdíjak összege e Ft, a hitelezési veszteségként leírt összeg e Ft. A meg nem Fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft A iiyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A Pénztár, Alapszabályának 70. pontja alapján a szolgáltatási kifizetésekhez kivéve járadék szolgáltatás kapcsolódóan Ft adminisztrációs költség levonást, továbbá az utalási vagy postaköltség levonását érvényesíti ben a levont költségek összege összesen e Ft. 6. A cash-flow kimutatás értékelése A Pénztár nettó értékben kimutatott immateriális és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A követelésállomány sz előző évhez képest e Ft-tal növekedett, ami elsősorban a tag díjkövetelések növekedése miatt következett be. A tagdíjkövetelések magasabb állományát (2011-ben e Ft, 2012-ben e Ft) a meg nem fizetett tagdíjkövetelés állomá nyának növekedése eredményezte. Az értékpapír állomány változásánál kiemelhető, hogy a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok állománya jelentősen növekedett ( e Ft-tal), a forgóeszkö zök között kimutatott értékpapírok állománya csökkent 2011 év végéhez képest e Ft tal. A Pénztár szállítói állománya e Ft-tal csökkent. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal növekedett. Az azonosítatlan Mggő befizetések állománya az előző évhez képest e Ft-tal csökkent május2l. 15

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. Kiegészítő Wyugdíjpénzfá~ 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36-1) 411 3200 Telefax: (+36-1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006 MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 2013-ban az alapszabályában, a 2013.

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS 2006 I. Általános bemutatás A Nyugdíjpénztár 1995. november 2-án alakult. Székhelye: 1821 Budapest Váci u. 38. Önkéntes pénztári ág Működtetési

Részletesebben

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. A pénztár és a pénztári vezetés... 4 III. Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. március 31. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. március 31-én (kedden) 10 00 órakor

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához Budapest, 2009. május 26 Vokony János Igazgatótanács elnöke I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli törvényben,

Részletesebben

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25 2. év A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 22.5.3 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke /25 I. BEVEZETŐ RÉSZ.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2007 PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 28. Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 8 1. Általános rész 9 1.1. A bemutatása

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához VIT Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés 2006. (nem végleges) 2 A Pénztár bemutatása A VIT Nyugdíjpénztár 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben