Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár"

Átírás

1 Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár É~i BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE

2 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás L_I Hiegészítű Nyugdí~pénitár Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása 6 2. A pénztári taglétszám alakulása Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke S 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék ás a tartaléktőke alakulása A működési tevékenység eredménye A működési céltartalék alakulása Atartaléktőkealakillá5a A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalékok alakulása Amegnem etc agdíjaktirtaléka A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A cash-flow kimutatás értékelése Kiegészítő vállalkozási tevékenység 16 S. A munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése A tagokkal szembeni követelések értékelése Alkalmazotti állomány, választott tisztség selők A Pénztár szolgáltatói A határidős ügyletek bemutatása A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A befektetési arányok alakiilá~ A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása A Pénztár nettó eszközértéke december 31-én Az eszközök értékváltozása a pénztár egységnyi nettó eszközértékére vetítve Ahozamrátaalalwlás A működést jellemző mutatók Gazdálkodást jellemző mutatók A pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok máj~27. 2

3 Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Meflékletek: 1. számú melléklet: évi bevételek és ráfordítások terv- és tény számai 2. számú melléklet: évi működési költségek és ráfordítások terv- és tény számai 3. számú melléklet: Az azonosítatlan befizetések állornányának bemutatása 4. számú melléklet: Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 5. számú melléklet: Befektetések fóbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 6. számú melléklet: Taglétszám alakulása korévenként 7. számú melléklet: Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként 8. számú melléklet: Portfolió állomány 9. számú melléklet: Cash-flow kimutatás 10. számú melléklet: Fedezeti céltartalék 11. számú melléklet: Likviditási tartalékok 12. számú melléklet: Céltartalékok állománya összesen 13. számú melléklet: Taglétszám alakulása 2013.niájus2l. 3

4 YO5.cS Kiegészítő Nyugd!jpéflzt&f ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a évtől hatályos jogszabály válto zásolc beszámolóra gyakorolt hatásának bemutatása 1.1. A szánrviteli politika meghatározó elemei A Postás Kiegészítő Nvu~díipénztár működését és számviteli politikáját meghatározó jogsz~. a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény,. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. törvény,. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sa játosságairól szóló többször módosított 223/2000. (XII. 19.) Korni Rendelet,. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló többször módosított 281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet. Az éves beszámolóban alkalmazott me~határozó szabályok információk: Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalé kokat növelő-csökkentő értékének együttes (elöjeltől Mggetlen) összege meghaladja az ellen őrzött üzleti év mérlegfóösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfóösszeg 2%-a meghalad ja a 30 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (elő jeltől rnggetlen) összege nem haladja meg ajelentös összegű hiba értékhatárát. M~gbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege legalább 3%-kal vál tozik (nő vagy csökken). A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti el. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig juttatja el a Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete részére május 27. 4

5 2012. Évi BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postas Iúegészitő Nyugdíjpé iztár Az éves pénztári beszámoló részei: 1. mérleg, 2. eredmény kimutatás, 3. kiegészítő melléklet A pénztár az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást és kiegészítő mel lékletet a hely és a keletezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő hónap utolsó napja. A mérlegben eszközként a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elba tárolásokat kell kimutatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartá saiban is az alábbiak szerint bontja:. a pénztár működését és vállalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök. a nytigdíjszo Igáltatás fedezetéül szolgáló eszközök. a likviditási fedezetet szolgáló eszközök. A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredmény kimutatása a következő lő részekből áll:. a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége. a pénztári szolgáltatások fedezete. a likviditási fedezet. A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye ként kell kimutatni a pénztár működésével és kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcso latban az Üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési lcülönbözetében bevételként elszárnolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalék-képzést is) különbségének adófizetési kötelezettséggel csökkentett összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összernggésben céltarta lékként megképezni az Üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, va lamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszárnolt várható hozam összegében. A likviditás (a pénztár fizetőképességének) biztosításával, valamint az azonosítatlan befizeté sek befektetési hozamának fedezetével összefüggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió ér tékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni május 27. 5

6 Pastás Kiegészitő NyugdijpÉnztát ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, a Felügyelet részére a pénz tár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésé re vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetke zett lényeges események, a különösen jelentős folyamatok bemutatását, valamint a pénztár taglétszámának és vagyonának előrejelzését a várható fejlődésre, a gazdasági környezet vár ható változásaira tekintettel A Beszámoló összeállitásátiál alkalmazott értékelési eljárások A Pénztár nem tér el a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékelési elvektől és érté kelési eljárásoktól. A Pénztár befektetett vagyonának piaci értékelését a Pénztár letétkezelője, az MKB Bank Zrt. végzi. A pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. ~-a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása A évtől hatályba lépett jogszabályi változások a beszámoló tartalmát és formáját nem érintették lényegesen. 2. A pénztári taglétszám alakulása A ta~létszám alakulása év vé~étől:_ l: én a Pénztár taglétszáma volt, amiből járadékszolgáltatást vesz igénybe. A taglétszámból: 15. munkáltatóhoz tartozó tag: ebből: Magyar Posta Zrt egyéb májuS2?. 6

7 2012. Évi BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár. egyénitag: ebből: közeli hozzátartozó 100 Tagdíjat nyilatkozat alapján nem fizető tagok: Egyéb, tagdíjat nem fizető tagok: Járadékos tagok: 22 A év ta~létszárnának alakulása jo~círnek szerint: Fő Megnevezés Összesen Időszak elején Időszak alatti változás A változások részletezése: Ui belépő Átlépő más pénztárból Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő O Átlépő más pénztárba 67 Szolgáltatásban részesült 889 Elhalálozott 56 Kilépett 939 Egyéb megszűnés 305 Időszak végén Bevételek-kiadások (ráfordítások) alakulása, tartalékképzési elvek 3.1. A bevételek és kiadások (ráfordítások) alakulása A Pénztár bevételei - az éves pénztári beszámolóban szereplő eredmény-kimutatás alapján ben összesen e Ft-ot, kiadásai e Ft-ot tettek ki, Így a 2012-ben fel használható eredmény összesen e Ft (2011-ben e Ft). A felhasználható eredményből e Ft a fedezeti céltartalék, e Ft a likviditási céltartalék állomá nyát növelte, a Pénztár működési eredménye e Ft veszteséget mutatott. A tagdíjbevételek 2012-re vonatkozó kalkulációja a taglétszám növekedésével, és ezen belül is a fizető taglétszám növekedésével számolt. A pénzügyi terv Fő új belépővel számolt, a valóságban Fő Új belépő volt a pénztárnál. A tervezett átlépő létszám 416 «5 volt, ténylegesen «5 lépett át a pénztárhoz. A tagdíjbevétel - a meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés nélkül és az utólag befolyt tagdíjakkal - a tervérték felett alakult, a tény adat a tervszám 106,9 %-a (tervezett: e Ft; tény: e Ft). A 2012 évi tagdíjbevétel a bázis évi tagdíjbevételt is meghaladta (2011 évi tény: eFt). A évi tervet elfogadó Küldöttközgyűlés az egységes tagdíj mértékére havi Ft ösz szeget állapított meg. A postai VBKJ keretből választható alaptagdíj-hozzájárulás mértéke Ft/hó/pénztártag volt május 27. 7

8 Re s as Kiegészitő NyugdíjpÉnztár ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A tagi be~zeté5ek e Ft-tal, a munkáltatói hozzájá~lás e Ft-tal jánit hozzá a Pénztár bevételeihez. Ugyanakkor a meg nem í~zetett tagdíjak tartalékára képzett céltartalé kok több mint e Ft-tal csökkentették a bevételeket. Az utólag befolyt tagdíjak (olyan tagdíjbevétel, amire a Pénztár a meg nem űzetés miatt már céltartalékot képzett) e Ft-ot tettek ki. A tagok egyéb benzetéseként a tervezettnél magasabb, e Ft nagyságú összeg folyt be, amely csaknem azonos a 2011-ben ezen a jogcímen beérkezett e Ft-tal. A tagok eseti beüzetése mellett e Ft adóhatóság által utalt adójóváirás érkezett be a fe dezeti tartalékra. A 2011 évben befolyt e Ft összegű adójóváírás után ez jelentős csökkenés. Ennek fó oka, hogy a 2011 évi tagi befizetések és így a 2012-ben jóváírható adó csökkent. Adomány, támogatás 2012-ben 20 e Ft érkezett a Pénztárhoz. ~5szességében a Pénztár nem hozamjellegű bevételei a 2011 évi szint 97,45 %-át érték el ( e Ft-ról ra csökkent). Tehát lassul, de folytatódik a 2009 évben (a vál ság elsö évében) elkezdődött folyamat, a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak (a 2009 évi nem hozam jellegű bevétel még e Ft összegű volt). A működési kiadások (befektetési tevékenység ráfordításai és az egyéb ráfordítások nélkül) e Ft-ot (2011-ben e Ft) tettek ki, ami a terv felett alakult (tervben szereplö kiadás e Ft). A fedezeti tartalék és a likviditási tartalék eredmény~kimutatá5b~ sze replő ráfordításai között csak a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának leírásából származó lutelezési veszteség szerepel ( e Ft ill. 6 e Ft összegben). A Pénztár befektetési tevékenységének összegszerű eredménye a tervhez viszonyítva lényege sen magasabb lett. A tervben szereplő kalkulált ~~~arnösszegnél e Ft-tal nagyobb a valós eredmény (tény: e Ft, terv: e Ft). összességében a Pénztár befektetési jellegű eredménye e e Ft nagyságú. Ft, a teljes eredmény 3.2. A bevételek ~S kiadások tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke A bevételek és kiadások tartalékok közti megosztása az alapszabályban és a pénzügyi tervben feltüntetettnek megfelelően alakult, módosítására nem került sor. A tagdíjbefizetések tartalékok közti megosztása: tM ~o ig Fedezeti tartalék: 95,0% Működési tartalék: 5,0% Likviditási tartalék: 0% Az eseti befízetések 100 %-ban a fedezeti tartalékra kerültek. A befektetések tartalékok közötti megosztása a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök tarta lékok közötti megosztása alapján történt.

9 Postás \.- ~ ICegész!tő Nyigd~jp~nztá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A befektet~si tevékenység hozamai és ráfordításai airnak a tartaléknak a javára ill, terhére kerültek elszámolásra, amely tartalékból a befektetés történt. A vagyonkezelési díj és letétkezelési díj tartalékok közötti megosztása a következőképpen történik. Abban az esetben, ha a szolgáltató által benyújtott számla közvetlenül nem kapcsol ható az egyes tartalékokhoz, akkor a pénztár az egyes tartalékokat terhelő összeget arányosí tással határozza meg. Az arányosítás módszere a kiszámlázott időszak befektetett állományának kiszámítása tartalé konként (tehát külön a likviditási, működési, fedezeti és azon belül az egyéni számlákhoz és a szolgáltatási tartalékokhoz kapcsolódóan). Ez az adott tartalékból befektetett vagyon időszak végi (záró) könyv szerinti értékével egyezik meg Az így kiszámított értékeket viszonyítja a pénztár a teljes befektetett vagyon időszak végi (záró) állományához. A számla összege a fent kiszámított arányok szerint terhelődik rá minden egyes tartalékra. A folyószámla után kapott kamat megosztására a pénzügyi tervben meghatározott tagdíjra vonatkozó arányok szerint került sor. A tagsági viszony megszűntetése és szolgáltatási kifize téseknél a Pénztár - az általános ügyviteli ráfordítások megtérítésére Ft költséglevonást érvényesít, valamint - a kifizetendő összeg megállapításánál érvényesíti az összeg utalási költségét is. 4. A működési tevékenység eredménye, a működési céltartalék és a tartaléktőke alakulása 4.1. A működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei 2012-ben e Ft-ot, ráfordításai e Ft-ot tet tek ki, a rendkívüli eredmény 0 e Ft volt, így a működési tevékenység eredménye e Ft (201 1-ben +27 e Ft). A működési tartalék eredménye e Ft-tal nagyobb volt a tervezett eredménynél (terv: e Ft). A működési tevékenység szokásos bevételei (befektetési tevékenység bevételei nélkül) e Ft-ot (2011-ben e Ft), kiadásai e Ft-ot (2011-ben e Ft-ot) tettek ki, így a szokásos működési tevékenység eredménye e Ft (2011-ben e Ft). A működési célú befektetési tevékenység e Ft (2011-ben e Ft) eredménye az előző évhez hasonlóan javította a szokásos működési tevékenység eredményen elért vesztesé get. A működési tevékenység tagdíjbevételei a tervezettnél kedvezőbben alakultak. A működési jellegű egyéb bevételek e Ft többletbevételt jelentettek a Pénztár részére. Az egyéb bevételek közül legjelentősebb a pénztárból való kilépéskor vagy részkifizetéskor a tagtól levont költségek összege (ez 2012-ben 3 e Ft/tag és a postai vagy banki utalás költségét jelen tette), mely elérte a e Ft-ot. A tagi elszámolások (szolgáltatás vagy örö kös/kedvezményezett kifizetés) esetében a levont díjak és költségek összege e Ft volt, soron kívüli adóigazolás vagy egyéni számla nyomatása miatt 79 e Ft bevételt számouiatott el a pénztár. Meg kell említeni a e Ft nagyságú működésre jutó meg nem Fizetett tagdíjak 2013.május2l. 9

10 ~ sstas I~e~észi1ő Nyugdíjp&flttát ÉVI BESzÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE felhasználása miatti bevételt is, ám ennek ténylegesen nines eredményre gyakorolt hatása, hiszen az egyéb ráfordítások között ugyanekkora összeg szerepel a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége jogcímén. A e Ft anyagjellegű ráfordítások tételei (e Ft-ban): A e Ftbérkö1t~& tételei Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíia e Ft e Ft Bérjárulékokként elszámolt ráfordítás évben lo.2 72 e Ft volt. A személyi jellegű egyéb kifizetések nagysága e Ft összegű volt. A működéssel kapcsolatos e Ft összegű egyéb ráfordítás 100 e Ft-ot meghaladó tételei; Felügyeleti díj; Hitelezési veszteség; e Ft 5.436eFt Számviteli szemléletben nem tervezett tétel az egyéb ráfordításokban szereplő bitelezési veszteség, melynek összege e Ft, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos bevétel sem szerepelt a tervben ami ugyancsak e Ft, így összességében ez a tétel nem módosítja az eredményt május 27.

11 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás \J Kiegészítő Nyugdíjpénztár A Pénztár tulajdonában immateriális jószág és nettó értékkel rendelkező tárgyi eszköz nincs ben a Pénztár irodaeszközöket vásárolt a Postás Egészségpénztártól 405 a Ft értékben, amelyet a számviteli politikában foglaltak alapján kis értékű tárgyi eszköznek minősített és a bekerülési értéket egy összegben értékcsökkenésként elszámolta. Összességében megállapítható, hogy a Pénztár a tervezetthez képest kisebb működési veszteségét ért el. A működési veszteséget a 2012 évre tervezett tagszervezési költségek okozták. Tagszervezési költségek nélkül a működési tartalék egyenlege pozitív eredmé nyű A működési céltartalék alakulása 2012-ben jövőbeni kötelezettségekre céltartalék képzés nem történt. A működési portfolió értékelési különbözetére a pénztár a vonatkozó jogszabályoknak meg felelően képzett céltartalékot. Az időarányosan járó kamatból képzett céltartalék nyitó állománya 335 e Ft, év közben a mű ködési célú befektetésre jutó időarányos kamat és az egyéb piaci értékítélet miatti értékelési különbözet összege e Ft-tal növekedett, így a céltartalék záró állománya e Ft. Az így képzet céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység mű ködési portfolióra jutó nem realizált eredmény változását jelenti A tartaléktőke alakulása A tartaléktőke és a mérleg szerinti eredmény (együttesen a működési tevékenység felhasznál ható eredménye) alalailása 2007-tól e Ft-ban: Megnevezés 2007~ Előző évekhalmozott eredménye: Adott év mérleg szerinti működési eredménye: Tagdíj-nemfizető tagoktól ktg.levonás egyenlege Átcsoportosítás a likviditási tarta- O lékból Beolvadó pénztár működési tarta- O O léka Működési tevékenység felhasznál ható eredménye május

12 Pastas Kiegészítő Nyugdíjpénztár ÉVI BESZÁMOLÓ IGEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 5. A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyó sításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített Összegek alakulása 5.1. A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része a e Ft nyitó állománylioz képest e Ft-ra növekedett 2012-ben. A szolgáltatási számlákon lévő összeg pedig eft-ról eft~racsökkent. tényezői a követke Az egyéni számlákon kimutatott e Ft összegű növekedés főbb zők: E Ft-ban Nyitó állomány Tár évben e éni számlákon áváírt szol áltatási célú bevételek (+ Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni szám lákon ~+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (±1-) Likviditási tartalékokböl átcsoportosítás (±) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (~) szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- Tagoknak, kedvezményezettekn~, munkáltatóknak visszatérítés (- Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szol áltatási célú egyéb ráfordítások (- Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel ka csolatos ráfordítások ~- Egyéb változás (+1-).. Ebből: E űrűk Onkéntes Nvvgdí/pénztar beolvadása E véni számlák záró állománya különbözete 2012-ben az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások hez képest csökkent ( e Ft-ról e Ft-ra változott). FtAz összegű egyéni- volt, és szolgáltatási számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye e évben csak eft nagyságú volt. A Pénztárba a más nyugdíjpénztárakból átlépő tagok száma a korábbi évekhez képest jelentő sen megnőtt, Fő lépett át (a 2011 évi átlépők száma 32 tő volt). Az átlépők közül tő a beolvadó Evgyűrűk Onkéntes Nyugdujpénztártól származik. Az Évgyűrűk A beolvadás Önkéntes nélkül Nyugdíjpénztár május 31-i fordulónapi beolvadása e Ft-tal növelte a fedezeti tartalék átlépők száma 134 tő, az áthozott fedezetük összege e Ft. állományát. A Pénztárból más nyugdíjpénztárakba átlépett tagok száma csökkent, 2012-ben 67 tag lépett át más pénztárba az előző évi 122 taghoz képest. Az átvitt fedezet összege e Ft volt, május

13 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár ami tartalmazza a levont átlépési díjat is, melynek mértéke tagonként Ft 2012-ben 56 elhunyt tag után történt kifizetés e Ft értékben az örökösöknek illetve kedvezinényezetteknek, míg 2011-ben 50 «5 után e Ft került kifizetésre ben az előző évhez képest növekedett a 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetések összege. Míg 2011-ben esetben került sor ilyen jellegű kifizetésre, ebben az évben «5 élt ezzel a lehetőséggel. A kifizetést igénylők részére összesen e Ft össze gű elszámolás készült (2011-ben e Ft). Az elszámolt összegből e Ft hozam, e Ft értékelési különbözet, e Ft tőke került kifizetésre, valamint a Pénztár az elszámolást követően e Ft SZJA-t fizetett be a NAV részére, illetve e Ft elszá molási költséget vont le. A fentiek alapján a tényleges nettó kifizetés nagysága e Ft összegű volt. 939 «5 kilépett és megszüntette a tagsági viszonyát (2011-ben Fő lépett ki ilyen módon) «5 esetében részösszeg felvétele történt, a jogosult pénztártagok az adómentesen felve hető hozarnösszeget, vagy a hozamösszegen felül még az ún. tőkerészt is kérték kifizetni, de tagok maradtak. (2011-ben Fő részére történt részkifizetés.) december 31-én a várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybe vételére jogosult, vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagjaink száma Fő, akik nek egyéni számlájuk összesített egyenlege e Ft ben csökkent hez képest a Pénztártól szolgáltatást igénybe vett tagok száma, és a szolgáltatásként kifizetett összeg is alacsonyabb ben tő e Ft, 2012-ben 889 Fő e Ft, összegben részesült egyösszegű szolgáltatásban ben csökkent a járadékszolgáltatást igénybe vett tagok száma év végén összesen 22 Fő járadékszolgáltatást igénybe vevő tagja volt a Pénztárnak, akiknek a 2012-ben kifizetett járadék összege, valamint a járadék számlák év végi egyenlege járadék típusonként a követ kező Járadéktipus Év eleji egyen- Év eleji létszám Év végi létszám Év végi egyenie~ leg (Ft) (fő) (fő) (Ft) 3éves ~ ( & 4éves ( ( Séves ( ~ 6 éves ~ 7éves éves loéves iséves ~ Z0éves ( 25 éves ~ ( ~Összesen: ~ 27! ( Összességében a beszámolási időszakban a nyugdíjszolgáltatások fedezetére az egyéni szám lákról átcsoportosított összeg e Ft volt, míg a nyugdíjszolgáltatásként kifizetett bruttó május27. 13

14 Pcszás I(ieg~szi{ő Nyugdíjp~uár összeg e Ft ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatosan felmerült kiadásokból a Pénztár eft-ot terhelt a tagok számláira. A felszámított költségek az adminisztrációval kapcsolatos 3 eft-okból és az utalási költségekből tevődtek össze ben a jogszabály továbbra is lehetővé tette, hogy a Pénztár tagdíj-nemfizető tagjaitól költséget vonjon le. (A Pénztár a tagdíj-nemfizetés kezdő időpontjától jogosult a tag egyéni számlájának befektetéseiből származó pozitív hozamot az egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadánalc megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni.) 2012-ben a tagdíj-nemfizetés jogcímen az egyéni számlákat terhelő összeg e Ft volt A likviditási céltartalékok alakulása A likviditási céltartalékok állománya a beszámolási időszakban e Ft-ról, e Ft-ra növekedett. A likviditási céltartalékokon belül a Pénztár három céltartalékot különböztet meg,. az értékelési lcülönbözetre képzett likviditási céltartalékot,. az egyéb likviditási célra képzett céltartalékot, és. az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára létrehozott céltartalékot. A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék A likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék nyitó állománya 927 e Ft, záró állománya e Ft. A tárgyidöszaki változás e Ft. Az így képzett céltartalék csak technikai jellegű, ténylegesen a befektetési tevékenység likviditási portfolióra jutó nem realizált eredményének változását jelenti. Az e~yéb likviditási célokra képzett céltartalék Az egyéb likviditási célokra képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. A céltartalék képzés összege 2012-ben e Ft összegű, 85 e Ft pedig az azo nositatlan be~zetésekre képzett hozamokból került átvezetésre a befizetések visszautalása miatt. Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék arra szolgál, hogy a hozamfelosztás időpontjában még azonosítatlan bef~zetések jogosultjai a hozamfelosztás után is befizetésük azonosítottá válásakor részesüljenek korábban azonosítatlan befizetésük befektetéseinek hozamaiból. Az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék nyitó állománya 21 e Ft, záró állománya O e Ft. A Pénztár az azonositatlan befizetések befektetési hozamára a ho zamfelosztási szabályzatának megfelelően a tárgyidöszakban 10 e Ft-ot különített el. A céltartalék igénybe vételére 31 e Ft értékben került sor, melyből 2 e Ft az egyéni számlákra ju tott, 29 e Ft pedig a beflzetések visszautalása miatt az egyéb likviditási céltartalékba került átvezetésre május

15 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Pc~stás k_i l(iegészitő Nyugdíjpénzt~ Az alábbi táblázat az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék alaku lását mutatja 2012-ben (e Ft-ban): Megnevezés Nyitó állomány Változás Záró állomány Azonositatlan befizetések befektetési hozamára 5.3. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának nyitó állománya év végén e Ft volt, amely az Evgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadásával e Ft-ra növekedett ben a meg nem fizetett tagdíjakra képzett céltartalék összege e Ft, sz utólag befolyt tagdíjak összege e Ft, a hitelezési veszteségként leírt összeg e Ft. A meg nem Fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya év végén e Ft A iiyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások A Pénztár, Alapszabályának 70. pontja alapján a szolgáltatási kifizetésekhez kivéve járadék szolgáltatás kapcsolódóan Ft adminisztrációs költség levonást, továbbá az utalási vagy postaköltség levonását érvényesíti ben a levont költségek összege összesen e Ft. 6. A cash-flow kimutatás értékelése A Pénztár nettó értékben kimutatott immateriális és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A követelésállomány sz előző évhez képest e Ft-tal növekedett, ami elsősorban a tag díjkövetelések növekedése miatt következett be. A tagdíjkövetelések magasabb állományát (2011-ben e Ft, 2012-ben e Ft) a meg nem fizetett tagdíjkövetelés állomá nyának növekedése eredményezte. Az értékpapír állomány változásánál kiemelhető, hogy a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok állománya jelentősen növekedett ( e Ft-tal), a forgóeszkö zök között kimutatott értékpapírok állománya csökkent 2011 év végéhez képest e Ft tal. A Pénztár szállítói állománya e Ft-tal csökkent. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal növekedett. Az azonosítatlan Mggő befizetések állománya az előző évhez képest e Ft-tal csökkent május2l. 15

16 Post ~S iciegé~itő Nyugdiipénz~ár ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZtTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 7. Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott, arra engedélyt nem kért. 8. A munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése A munkáltatói tagok összességében eleget tettek szerződésben rögzített kötelezettség vállalásaik!lak, mind a befizetett összegek, mind az adatszolgáltatás tekintetében. A évben az alábbi társaságokkal, intézményekkel kötöttünk munkáltatói szerződéseket: IRON MOUNTAIN MAGYARORSZAG KFT.FOTOCOPYKFT SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK JÁsZ~NAGYKUN~SZ0LNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BP. FŐV. VIII.KER. JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOS ST. NAGYLÓZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA KFT BUWHUNGARYK~. NAGYALÁSONY~DABRON50MLECS»D KÖZSÉGEK KÖRJEGYZÖSÉGE.RÉGIÓ SOLVENT ZRT. OLAJTERV VAGYONKEZELÖ ZRT. INOTALALUMINIUMFELDOLGOZÓ ZRT... FCI CONNECTORS HUNGARY KFT MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR.. SEMMELWEIS EGYETEM NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC~BIfl0NSPI3t HIVATAL B-A-Z. MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SORSODCHEM ZRT KOGAL ST. ISO DUNAFERR ZRT. UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT COLAS HUNGÁRIA ZRT. PANNON-VÍZ VÍZ- CSATORNAMÜ ÉS FORDŐ ZRT. LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG M&M COMPUTER KFT NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG FORDULAT FLOUA KFT MI VIZ KFT TRIGO C.E.E. KFT.. 2o13.maJUS2?. 16

17 Poslás Kiegészítő Nyugdíjpénztá~ ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE ESZA NONPROFIT KFT TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. INFOBEX KFT KERTVÁROSI ÓVODA PANNON JOB KFT RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 9. A tagokkal szembeni követelések értékelése A Pénztár mérlegében kimutatott tagdíjkövetelés összesen e Ft, amiből e Ft egyéni tagdíjat az esedékességig nem fizettekmeg, amire a Pénztár a céltartalékot megképez te. Ezen követelések a kővetkező éves beszámoló elkészítéséig vagy befolynak, vagy pedig hitelezési veszteségként leírásra kerülnek a megképzett céltartalék összegében. 10. Alkalmazotti állomány, választott tisztségviselők A Pénztár ügyvezető igazgatója Szabó Borbála. A Pénztár befektetéseivel foglalkozó pénz ügyi munkatárs Tótbné Lovadi Ildikó mellett, Petrusánné Király Beatrix pénztári munkatárs és Rigler Istváimé ügyfélkapcsolati munkatárs áll alkalmazásban. Ádlományba tartozó pénztári a1kahi~azottak munkabére Az Igazgatótanács tagjai: Kövesdi Ferencné (elnök) Kállay Mariann Dr. Horváth Sándor Vajta Zoltánné Zsuppán Géza Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Morvay Miklós (elnök) Adám István ( ig) Nagyné Geiger Judit Békésiné dr. Papp Ildikó Báthory Balázs ( Ol-től) Maráczi Aliz (20l től) e Ft Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői 2012-ben bruttó e Ft tiszte letdíjban részesültek. 11. A Pénztár szolgáltatói május

18 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE ra sz Kiegészítő Nyugdi~pésztáz Vagyonkezelők: Letétkezelő: Nyilvántartás: Könyvvizsgálat: Aktuárius: Számlavezető: Erste Alapkezelő Zrt. Pioneer Alapkezelő Zrt. Concorde Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. MKB Bank Zrt. Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. Karanta Audit Zrt., Dörnötör& Józseüié pénztári könyvvizsgáló Lénárd János Erste Bank Hungary Zrt. 12. A határidős ügyletek bemutatása A Pénztár a deviza kockázatok mérséklésére határidős deviza ügyleteket is kötött. A va gyonkezelők által végzett ügyletek eredményeként e Ft nyereség, illetve e Ft veszteség került elszámolásra 2012-ben én nyitott határidős deviza poziciók fontosabb adatai: Megnevezés Kötés- Darab- I Kötési Lezárás Záráskori Piaci érték dátum szám árfo- kori eredmény eft lyam árfo- eft lyam v átlagár folyam FX FORWARD ELADÁSI POZÍCIÓ EURIHUF ERSTEALAPK ,19 292, FX FORWARD ELADÁSI POZÍCIÓ EURJHUF ERSTEALAPK ,32 292, FX FORWARD ELADÁSI POZÍCIÓ EURIHUF ERSTEALAPK ,32 292, FX FORWARD ELADÁSI POZ~CIÓ EUR/HUF ERSTEALAPK ,19 292, május

19 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KJEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Pastas Kiegészítő Nyugdíjpétiztár FX FORWARD ELADÁSI POZÍCIÓ EUR/HUF CONCORDE ,1 292, B 831 FX FORWARD ELADÁSI POZÍCIÓ EURJHUF CONCORDE ,72 292, FX FORWARD VÉTELI POZÍCIÓ ELJRIHUF CONCORDE ,26 293, FX FORWARD VÉTELI POZÍCIÓ EUR/HUF CONCORDE ,2 292, FX FORWARD ELADÁSI POZÍCIÓ USD/HUF ING BANK ,41 222, A Befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése 13.1 A befektetési arányok alakulása, az eszközérték tartalékok szerinti levezetése A Pénztár eleget tett a rá vonatkozó befektetési keretszabályoknak és a befektetési politikában foglaltaknak. A Pénztár vagyona az év folyamán többségében állampapírban volt (év végén a vagyon 71,82 % -a). A befektetési arányok alakulásából kiemelhető a részvények év végi ará nyának növekedésese. A befektetési arányok alakulása 2012-ben tárgynegyedév végén meglévő, piaci értéken ás e Ft-ban: negyedévenként, befektetés típusok szerint, a Figyelembe vett pénztári eszközök százalékában Befektetés típusok 2012 I. név II.n.év HI.n.év IV.n.év Bankszámlaéskészpénz Állampapírok Kötvények Jelzáloglevelek Befektetési jegyek Részvények Határidős ügyletek Értékpapír követelés Értékpapír kötelezettség Mindösszesen Befektetés típusok 2012 I. név H.n.év III.n.év W.n.év Bankszámla és készpénz 3,75% 1,33% 0,65% 0,69 ~4J Állampapírok 68,30% 69,50% 73,29% 71,82% Kötvények 5,97% 5,75% 3,26% 2,00% május

20 Pastas Kieg~zit6NYUgdíiPé1~tít ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Jeizáloglevelek Befektetési je~ Részvények Határidős ügyletek Érték a Ír követelés Érték a Ír kötelezetts Mindösszesen 1,48% 1,89% 1,51% 13,54% 1,07% 7,11%~ 12~19%1 0,16%j 0,66% 0~01%1 ~~~t~0,14%i.o,18%j 0~00%I ~~~JOO,00% 100,00% 100,00% j A Pénztár eszközértékének tartalékok szerinti levezetését a következő táblázat tartalmazza re vonatkozóan: eft-ban Az év végén kimutatott eft eszközértékből eft fedezeti célú, eft működési célú, eft pedig likviditási célú volt, amely megosztás megegyezik az eszközértékkel szemben álló tételek (források és az eszközértékbe nem tartozó eszközök) tartalékok szerhéi levezetésével A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbö zetének alakulása A Pénztár befektetett vagyona nyilvántartási és piaci értékének, ill. az értékelési különbözeté nek alakulását az alábbi táblázat mutatja be (e Ft-ban): május

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi éves beszámolójához Budapest, 2006. április 28. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk kiteljesedő kihívás elé nézett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2006. évi éves beszámolójához Budapest, 2007. április 24. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk a 2005. év után 2006-ban is

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31.

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31. Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA Üzleti jelentés a évről július 1. december 31. I. A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. évrõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2016. május 23. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben