BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI /2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Előkészítő: Szociális Iroda Véleményező: Szociális és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Pályázati lehetőség a nem önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakók lakbértámogatására Tisztelt Közgyűlés! 2005-ben a lakástámogatások eddig ismert elemei tovább működnek és emellett, ezek kiegészítésére szolgál a fészekrakó program, amelynek több eleme van. A fészekrakó programon belül a lakbértámogatási rendszer bevezetésének az a célja, hogy a gyermeket nevelő, nehéz szociális helyzetben levő, nem önkormányzati bérlakásban élő családok számára nyújtson a Kormány az önkormányzattal közösen vissza nem térítendő támogatást. Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a február 1-jei hatállyal a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a következő 7. alcímmel és a 32/D. - sal egészült ki (a jogszabályi hivatkozások magyarázatát a dőlt betűs szövegrészek tartalmazzák): 7. Lakbértámogatás 32/D. (1) Az állam a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó, a 2. (2), (3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő személyek részére - a bérlakás fekvése szempontjából illetékes települési önkormányzat útján - az e -ban meghatározott feltételek szerint, a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi lakbértámogatást nyújt. (2) E rendeletben a lakbér fogalmára a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2 2 (3) Pályázat útján központi lakbértámogatást igényelhet az illetékes települési önkormányzat a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó bérlők javára, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak: a) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 38. (4) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt - a lakásfenntartási támogatásra alkalmazandó - mértékeket, (A normatív lakásfenntartási támogatásnál elismert lakásnagyság a háztartásban lakó személyek számától függően: 2 fő 45 nm., 3 fő 55 nm., 4 fő 65 nm., 4 főnél több esetén minden további fő után 5-5 nm., de legfeljebb a lakott lakás nagysága.) b) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 38. (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelemhatárt, (Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének amely jelenleg Ft 150 %-át.) c) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19. szerinti - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt - vagyon mértékét. (Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközt, vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban, külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25- szörösét, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 75-szörösét meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének feltételeit /ez a szorzószám a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény alá tartozó normatív lakásfenntartási támogatás esetében 20-szoros, illetve 50- szeres/. Nem tekinthető vagyonnak az életvitelszerűen lakott ingatlan, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.) (4) A központi lakbértámogatás mértéke nem lehet több mint a lakbér 30%-a, de legfeljebb havi 7000 forint. (5) A települési önkormányzat évente nyújthatja be pályázatát a Hivatalhoz, amennyiben vállalja, hogy (Hivatal alatt a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alatt álló Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt kell érteni.) a) a központi lakbértámogatást az önkormányzati lakbértámogatás (a továbbiakban: lakbértámogatás) megállapításánál legalább 100%-kal saját forrásából kiegészíti, b) az évi LXXVIII. törvény 34. -ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörében szabályozza a lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértékét, a jogosultság megállapítására, felülvizsgálatára és megszűnésére, valamint a lakbértámogatás folyósításának rendjére vonatkozó eljárási szabályokat, (Önkormányzati rendeletben kell meghatározni a lakbértámogatásra való jogosultság megállapításának eljárási rendjét és a lakbértámogatás folyósításának módját.) c) hozzájárul a központi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal vagy megbízottja által történő ellenőrzéséhez, d) a bérleti szerződés és a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján tájékoztatja az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát a bérbeadó adóazonosító adatairól.

3 3 (6) A központi lakbértámogatás a pályázatban legfeljebb három egymást követő évre igényelhető. Amennyiben az első évre szóló központi lakbér-támogatási keretet az önkormányzat nem használja fel, úgy a következő évekre ezen pályázata keretében igénybe vehető lakbértámogatás nem haladhatja meg az első évben ténylegesen felhasznált támogatás összegét. Amennyiben az önkormányzat az első évben év közben nyert a pályázaton, akkor az első évben ténylegesen felhasznált összeget az év egészére kell arányosan figyelembe venni. (7) Az önkormányzat a tárgyhónapot követő minden hónap 10-éig elszámol az általa a bérlőknek kifizetett lakbértámogatással, és azt megküldi a Hivatalnak. (8) A Hivatal tárgyhónapot követő hó 25-éig gondoskodik az önkormányzat által elszámolt központi lakbértámogatás utólagos folyósításáról. A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter LBT-2005-LA-8 kódszámon pályázatot tett közzé lakbértámogatásra, az idézett jogszabályi feltételek mellett. A pályázatok befogadása folyamatos, a végső benyújtási határidő: szeptember 30. Megállapítható, hogy a pályázat lehetséges közvetlen kedvezményezettjei, túlnyomó részt a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők közül kerülhetnének ki. Jelenleg a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 110 fő, ebből 49 fő az aki gyermeket nevel és magántulajdonú lakást bérel. A 49 fő részére havonta Ft normatív lakásfenntartási támogatás kerül kifizetésre, amelynek 90 %-át az állam, 10 %-át Ft összegben az önkormányzat viseli. A 49 fő közül 40 fő részére az önkormányzat kiegészítő lakásfenntartási támogatás -t is nyújt havonta Ft összegben. A 49 család részére az önkormányzat saját forrásából havonta összesen Ft lakásfenntartási támogatást nyújt. Általában lakbérek 30 %-a eléri a Ft-ot, így a bevezetendő lakbértámogatás önkormányzat által fizetendő havi összege Ft lenne 49 fővel számolva. Három egymást követő évre benyújtandó pályázathoz az önkormányzatnak a évi költségvetéséből (fél évre) Ft, a éviből Ft, a éviből Ft saját forrást kellene biztosítania. A évi költségvetésben lakbértámogatás céljára Ft nem került tervezésre, ezért forrása csak az általános tartalék lehet. Amennyiben a három egymást követő év elteltével újabb pályázat nem kerül kiírásra az önkormányzat kénytelen lesz a hiányzó állami támogatást saját forrásból biztosítani oly módon, hogy hozzájárulását megkétszerezi, vagy pedig a lakbértámogatás -t meg kell szüntetnie. Ez utóbbi megoldást azok, akik addig lakbértámogatásban részesültek, szociális helyzetük romlásaként fogják érzékelni. Megállapítható, hogy a lakbértámogatás bevezetése egy kedvezményezetti kört további előnyhöz juttatna. Más lakhatási nehézséggel küzdők viszont ebből kimaradnának, nem jutnának támogatáshoz. A Szociális és Lakásügyi Bizottság június 9-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen, egyhangú szavazattal a B alternatívát támogatta.

4 4 Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlést mérlegelje az előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi alternatívák közül döntsön. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Szociális Iroda, Pénzügyi és Gazdasági Iroda HATÁROZATI JAVASLAT: A) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja azt, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a nem önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakók lakbértámogatására. B) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a nem önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakók lakbértámogatására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi lakbértámogatás céljára az általános tartalékból ezer forintot különít el a pályázati támogatás elnyerése esetére. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a lakbértámogatásban részesülő családok megfelelnek a meghatározott jövedelmi, vagyoni, és egyéb szociális feltételeknek, valamint hogy a meghatározott feltételeknek megfelelő lakásokban laknak. Felelős: Pap János polgármester 1., 2., 3. pont végrehajtásáért Határidő: azonnal 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a jegyzőt a lakbértámogatásra vonatkozó rendelet-tervezet elkészítésével. Felelős: Dr. Kurucz Ferenc 4. pont végrehajtásáért Határidő: a pályázati támogatás elnyerését követő közgyűlés Békéscsaba, június 9. Hrabovszki György alpolgármester Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:

5 5

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

T Á J É K O Z T A T Ó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok Körjegyzősége 7975 Kétújfalu, József A. u. 34. Tel/Fax: 73/542-020; 73/342-003 T Á J É K O Z T A T Ó a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI 311112015. Előadó: dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Takács Péter képviselő napirend előtti hozzászólása - A város

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról 1.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2003.(XI.26.) Kt. számú rendelete A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2/2015. (II.10.) rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2/2015. (II.10.) rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II.10.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e

Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL, A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL És EGYES SZOCIÁLIS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 189-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére Tárgy: Települési és gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE Készült: A 2015. április 22-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Kovács Raymund önkormányzati képviselő Tárgy: Javaslat a fiatal házasok

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A gyermekvédelmi ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A gyermekvédelmi ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben a 21/2004.(VII.05.)Önk.sz. és 29/2004.(X.01.)Önk.sz. rendeletekkel.) A 21/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályairól

a gyermekvédelem helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Biri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben