NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglaltak és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(III.01.) Korm. rendelet 32/D. (5) bekezdésének b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy meghatározza a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által (a továbbiakban Önkormányzat) magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításának, és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén lévő - nem önkormányzati tulajdonú - bérlakásban lakó személyek részére a központi (állami) és önkormányzati vissza nem térítendő lakbértámogatás nyújtásának feltételeit. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának céljából bérbevett lakásokra, valamint a nem önkormányzati tulajdonú bérlakásban élő, központi (állami) és önkormányzati vissza nem térítendő lakbértámogatást igénylő személyekre. (2) Az albérletbe adói jogok és kötelezettségek gyakorlásával a Közgyűlés a Piac és Vagyonkezelő Kft-t bízza meg.

2 II. fejezet Az Önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosítása Általános feltételek 3. (1)Az Önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából legalább 60 hónap időtartamra bérbe vett lakások körét és számát a Piac és Vagyonkezelő Kft. előterjesztése alapján a Közgyűlés határozza meg. (2) Az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakás lakbére legfeljebb 800 Ft/m 2 /hó lehet. (3) A lakástulajdonos és az Önkormányzat közötti bérleti szerződést a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája köti meg a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Tv. 74/a. -ában és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Tv. 7. (1) bekezdésének ty) pontjában foglaltakra is figyelemmel. (4) A jövedelmi helyzete alapján rászoruló bérlő a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001.(III.01.) Korm. rendelet 32./D. -a szerinti lakbértámogatást igényelhet. (5) A lakásra az albérlővel csak határozott idejű szerződés köthető, melynek időtartama legfeljebb egy év. Az albérlő kérelmére amennyiben a 4. szerinti jogosultság feltételei fennállnak - a szerződés évente hosszabbítható. (6) A lakásra albérleti szerződés csak azzal a magánszeméllyel köthető, aki a bérbe adó feltételeit elfogadja. A jogosultság feltételei 4. Az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakásban albérletre azok a személyek jogosultak, akiknek szociális bérlakásra való jogosultságát a Piac és Vagyonkezelő Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2000. (VII.01.) sz. az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérének megállapításáról szóló rendelete 5. (1) bekezdése alapján - elismerte.

3 A jogosultság elbírálása 5. (1) Az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakásra az igénylést (a továbbiakban kérelem) a Piac és Vagyonkezelő Kft-hez (a II. fejezetben a továbbiakban bérbeadó) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a.) a család kereső tagjainak jövedelemigazolását a megelőző egy évről b.) a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot. (2) A bérbeadó a kérelmet 60 napon belül megvizsgálja és megállapítja, hogy a kérelmező az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakás bérletére jogosult-e. Ezt követően a bérbeadó az igénylőt a nyilvántartásába felveszi, vagy ha a kérelem nem teljesíthető, - mert nem felel meg a 4. -ban foglaltaknak - erről az igénylőt tájékoztatja. Az Önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakásokat igénylők névjegyzéke 6. (1) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban Bizottság) az 1. sz. mellékletben meghatározott pontozási rendszert alapul véve állítja össze az Önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakásokat igénylők névjegyzék tervezetét. (2) A névjegyzék tervezetet a Polgármesteri Hivatal és a bérbeadó hirdetőtábláján 30 napra ki kell függeszteni azzal a megjegyzéssel, hogy a névjegyzékkel kapcsolatban a kifüggesztés alatt és a kifüggesztés utolsó napjától számított 8 napon belül a bérbe adóhoz észrevételt lehet tenni. (3) a Bizottság a beérkezett észrevételek figyelembe vétele mellett az indokolt módosításokkal - a végleges névjegyzéket jóváhagyja. (4) A lakásbérleti igényeket a névjegyzéki sorrend szerint kell teljesíteni. A sorrendtől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a rendelkezésre álló lakás szobaszáma ezt indokolja, vagy az igénylő nem fogadja el a felajánlott lakást, vagy jövedelme nem teszi lehetővé a lakás fenntartását. (5) A jóváhagyott névjegyzéken szereplő igénylőt a Bizottság a névjegyzékről törli, ha a) valótlan adatot közölt és ennek következtében került a névjegyzékre, b) lakhatása saját tulajdonú lakás vásárlásával, építésével vagy önkormányzati bérlakás kiutalásával megoldódott.

4 A házastársak (élettársak) igénylésére vonatkozó rendelkezések, és a bérlőtársi szerződés megkötésének feltételei 7. (1) A házastársak (élettársak) igénylésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 36/2000.(VII.01.) KGY. rendelete 9. -ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az szociális bérlakást említ, ott az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakást kell érteni. (2) A bérlőtársi szerződés megkötésének feltételeire Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 36/2000.(VII.01.) KGY. rendelete 15. -ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az önkormányzati bérlakást említ, ott az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakást kell érteni. A szerződéskötés és a lakásba történő befogadás feltételei 8. (1) A szerződéskötés feltételeire Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 36/2000.(VII.01.) KGY. rendelete 16. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A lakásba történő befogadás feltételeire Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 36/2000.(VII.01.) KGY. rendelete 17. -ában foglaltakat kell alkalmazni. A bérleti jogviszony megszűnése és a lakás visszaadása, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 9. (1) A bérleti jog megszűnésére és a lakás visszaadására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 36/2000.(VII.01.) KGY. rendelete 23. és 24. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A bérbe adó és az albérlő a lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti.

5 A lakbér megfizetése 10. A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában nem állapodtak meg, a bérlő a lakbért havonta előre, egy összegben légkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni. III. Fejezet A lakbértámogatás 11. (1) Lakbértámogatást igényelhetnek a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó, az Önkormányzat által, magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakásban albérlőként lakók, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak. a.) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 38. (4) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó mértéket, b.) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 38. (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelem határt, c.) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv a szerinti a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt vagyon mértékét (2) Lakbértámogatást igényelhetnek a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó szociális bérlakást igénylők közül azok is, akiknél az alábbi feltételek együttesen fennállnak: a) nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként lakik és érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik, és b) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 38. (4) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó mértéket, c) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 38. (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelem határt, d) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv a szerinti a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt vagyon mértékét

6 A lakbértámogatás mértéke 12. (1) Az Önkormányzat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(III.01.) sz. Korm. rendelet 32./D. -ában foglaltak alapján, az abban megjelölt feltételeknek megfelelő bérlők javára vissza nem térítendő központi (állami) támogatásra pályázik. (2) A pályázat előkészítését a Piac és Vagyonkezelő Kft. végzi. 13. A lakbértámogatás mértéke a központi támogatással együtt - az albérleti díj 60%-a, de legfeljebb Ft. A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértéke 14. Lakbértámogatás akkor nyújtható, ha az albérleti/bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj nem haladja meg a a) 11. (1) bekezdésében foglalt kérelmezők esetében a 800 Ft/m 2 /hó összeget. b) 11. (2) bekezdésében foglalt kérelmezők esetében az 1000 Ft/m 2 /hó összeget. A jogosultság megállapítása és a folyósítás rendje 15. (1) A lakbértámogatás odaítéléséről kérelemre a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság dönt a Piac és Vagyonkezelő Kft. előterjesztése alapján. (2) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolni kell az annak elbírálásához szükséges mellékleteket. A hiányosan benyújtott kérelem nem terjeszthető a Bizottság elé. (3) A kérelem elbírálását megelőzően az ügyfél vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt lehet készíteni. 16. A megítélt lakbértámogatás kifizetéséről a Gazdasági Iroda gondoskodik úgy, hogy a megítélt lakbértámogatás összegét a) a 11. (1) bekezdése szerinti esetekben a Piac és Vagyonkezelő Kft. részére átutalja, b) egyéb esetben a lakbértámogatásban részesülő részére folyósítja.

7 A lakbértámogatás felhasználásának ellenőrzése és a lakbértámogatás megszűnése 17. (1) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére a Piac és Vagyonkezelő Kft. jogosult. (2) A támogatást igénybe vevő köteles a vagyoni jövedelmi viszonyaiban és a bérleti jogviszonyban beálló változásokról 8 napon belül írásban tájékoztatni a Piac és Vagyonkezelő Kft-t. (3) A felvett támogatás visszafizetése annak mindenkori törvényes kamataival egy összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített a.) a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolta, b.) a támogatás összegét annak céljától eltérő módon használta fel Vegyes és záró rendelkezések 18. Az e rendeletben alkalmazott fogalmakra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. tv.-ben meghatározott értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók. 19. A rendelet 2005.február hó 21. napján lép hatályba. Nyíregyháza, február 16. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet február 17. napján kihirdetem. Nyíregyháza, február 17. Dr. Szemán Sándor jegyző

8 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint a lakás önkormányzatnak történő bérbeadása esetén ha azt az önkormányzat magánszemélyek lakhatásának biztosítására hasznosítja 0%-os adókulcsot határoz meg. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint ha az adózó a tulajdonát képező lakásra az önkormányzattal kötött bérbeadási szerződéssel rendelkezik amely tartalmazza a bérlőkijelölés rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeiről szóló önkormányzati rendelet számát, a lakás bérbeadásából származó jövedelem az adózás előtti eredményt csökkenti. A rendelet megteremti a lehetőségét annak, hogy akár az un. vállalkozói bérlakás építés keretében, akár egyes magánszemélyektől történő bérbevétel útján az önkormányzat elhelyezést biztosítson az arra szociálisan rászorulók részére. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) sz. Korm. rendelet február 1. napjától hatályos rendelkezései lehetőséget biztosítanak a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó gyermeket nevelő és jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján rászoruló személyek részére a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi és önkormányzati lakbértámogatás nyújtására. A Korm. rendelet értelmében az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértékét, a jogosultság megállapítására, felülvizsgálatára és megszűnésére, valamint a lakbértámogatás folyósításának rendjére vonatkozó eljárási szabályokat.

9 RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz: Az személyi jövedelemadóról szóló törvény és a társasági adóról szóló törvény január 1. napján életbe lévő változásai kedvező adózási lehetőségeket biztosítanak abban az esetben, ha a magánszemélyek vagy a gazdasági társaságok a tulajdonukban lévő lakásokat az önkormányzatnak adják bérbe. A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosítását, a bérlőkijelölés rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeit szabályozó rendelet megalkotása. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) sz. Korm. rendelet február 1. napjától hatályos rendelkezései lehetőséget biztosítanak a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó gyermeket nevelő és jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján rászoruló személyek részére a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi és önkormányzati lakbértámogatás nyújtására. A Korm. rendelet értelmében az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértékét, a jogosultság megállapítására, felülvizsgálatára és megszűnésére, valamint a lakbértámogatás folyósításának rendjére vonatkozó eljárási szabályokat. A 2. -hoz: Mind az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakásokban való albérletre jogosultság, mind a lakbértámogatásra való jogosultság feltételei szorosan kötődnek a szociális bérlakásra való jogosultság feltételeihez. A támogatottak köre így a Piac és Vagyonkezelő Kft-nél nyilvántartásba vett, albérletben élő lakásigénylők közül kerül ki. A bérbe vett lakások szociális bérlakásként való hasznosítása indokolja, hogy az albérletbe adói jogok és kötelezettségek gyakorlásával a Közgyűlés a Piac és Vagyonkezelő Kft-t bízza meg. A 3. -hoz: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv január 1. napján életbe lépő rendelkezései szerint az önkormányzatnak bérbe adott lakások bérleti díjából származó jövedelemre akkor vehető igénybe az adókedvezmény, ha a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és az időtartama a 60 hónapot eléri vagy meghaladja. A fenti jogszabályok értelmében a bérbe vevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv (önkormányzati hivatal). A 4. -hoz: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv január 1. napján életbe lépő rendelkezései szerint az önkormányzatnak bérbe adott lakások bérleti díjából származó jövedelemre akkor

10 vehető igénybe az adókedvezmény, ha az önkormányzat általi albérlő kijelölésére a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételek szerint kerül sor. A rászorultságot a rendelet a szociális bérlakásra való jogosultság feltételeinek teljesülése esetén ismeri el. Az okhoz: A bérbe vett lakások szociális bérlakásként való hasznosítása indokolja, hogy a jogosultság elbírálására a Piac és Vagyonkezelő Kft, a névjegyzék elfogadására a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság jogosult. A szociális bérlakásként való hasznosítás indokolja azt is, hogy házastársak (élettársak) igénylésére, a bérlőtársi szerződés megkötésének feltételeire, a szerződéskötés és a lakásba befogadás feltételeire, a bérleti jogviszony megszűnésére és a lakás visszaadására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 36/2000.(VII.01.) KGY. rendeletében foglaltakat kell a megfelelő értelmezésekkel alkalmazni. A 11. -hoz: A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) sz. Korm. rendelet 32/D. (3) bekezdése szabályozza azokat a feltételeket, amelyeknek együttesen fenn kell állnia ahhoz, hogy az önkormányzat pályázat útján központi lakbértámogatást igényelhessen a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó bérlők javára. A magánszemélytől bérelt lakásban bérlőként lakó, érvényes bérleti szerződéssel rendelkező kérelmezők esetben további feltételként az esetleges indokolatlan lakbértámogatás iránti kérelmek benyújtásának elkerülése céljából - írja elő a rendelet a legalább 3 éves nyíregyházi lakóhely meglétét. A okhoz: A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) sz. Korm. rendelet 32/D. (4) bekezdése értelmében a központi lakbértámogatás mértéke nem lehet több mint a lakbér 30%-a, de legfeljebb havi ft. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a központi lakbértámogatást legalább 100%-kal saját forrásból kiegészíti. A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértékének megállapításánál indokolt különbséget tenni abban az esetben ha a lakást az önkormányzat bérli a lakástulajdonostól, vagy ha a lakbértámogatást igénylő bérlő bérli a lakástulajdonostól. A okhoz: A jogosultság megállapításával és a lakbértámogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésével mivel támogatottak köre a szociális bérlakást igénylők közül kerül ki indokolt a Piac és Vagyonkezelő Kft-t megbízni.

11 1. számú Melléklet a 3/2005.(II.17.) KGY rendelethez Az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások iránti igénylés esetén alkalmazandó pontrendszer 1. Amennyiben legalább 2 éve érvényes lakásigényléssel rendelkezik szociális bérlakásra: 5 pont Amennyiben az igénylő legalább 3 éves nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik: 3 pont 2. Az igénylő család nagysága 1 vagy 2 felnőtt egy gyermekkel: 7 pont 1 vagy 2 felnőtt 2 gyermekkel: 9 pont 1 vagy 2 felnőtt 3 gyermekkel: 11 pont 3. Minden további gyermek: plusz 1 pont 4. Az igénylő 1 főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 50%-a alatt van: 6 pont az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének %-a között van: 10 pont az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének %-a között van:13 pont az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének %-a között van:16 pont az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-a fölött van: 8 pont Amennyiben az igénylő vagy valamely vele együtt költöző személy közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban dolgozik személyenként: 1 pont (de legfeljebb 5 pont) 5.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések A rendelet hatálya. a) rész A lakások bérletéről. I. fejezet A lakásbérlet létrejötte

(Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések A rendelet hatálya. a) rész A lakások bérletéről. I. fejezet A lakásbérlet létrejötte Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/1996. (IV. 2.) számú. r e n d e l e t e. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/1996. (IV. 2.) számú. r e n d e l e t e. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/1996. (IV. 2.) számú r e n d e l e t e a lakáshoz jutók helyi támogatásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben