1.4. Jelen ÁSZF és az Elfogadó nyilatkozat együttesen határozzák meg a Megbízotti feladatok ellátására létrejövő jogviszony tartalmát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.4. Jelen ÁSZF és az Elfogadó nyilatkozat együttesen határozzák meg a Megbízotti feladatok ellátására létrejövő jogviszony tartalmát."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a TÁMOP A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt keretében megvalósított Mentori szolgáltatás nyújtására létrejött jogviszonyhoz 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A TÁMOP A-13/ azonosítószámú, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítói, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint Konzorciumvezető (Folyósító), valamint partnerei, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Országos Roma Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat és a Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány, mint Konzorciumi tagok (Konzorciumvezető és Konzorciumi tagok együttesen továbbiakban: Konzorcium) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5/A. -a alapján a Folyósító foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladat- és hatáskörében tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a Megbízott által benyújtott ajánlati dokumentációnak Jelen ÁSZF és az Elfogadó nyilatkozat együttesen határozzák meg a Megbízotti feladatok ellátására létrejövő jogviszony tartalmát. 2. Értelmező rendelkezések 2.1. Megbízó, Konzorciumvezető: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2.2. Megbízott: a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP A-13/ Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében mentori és összekötő mentori feladatokat ellátó természetes személy 2.3. Ösztöndíjas: az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt ösztöndíjas természetes személy 2.4. Konzorcium: Konzorciumvezető, Konzorcium tagjai (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Országos Roma Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat, Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány) 2.5. Egyebekben a felek jogviszonyában az értelmező rendelkezések fogalmai megfelelően irányadóak. 3. A Megbízott feladatai 3.1. A mentor maga gondoskodik a mentorált kiválasztásáról, valamint segíti az ösztöndíjat igénylő tanuló pályázati dokumentációjának kitöltését és az ahhoz szükséges mellékletek beszerzését.

2 3.2. A Megbízott feladata a mentorált Ösztöndíjas iskolai előmenetelének, teljesítményének segítése, egyéni fejlesztése, illetve az Ösztöndíjas fejlődésének leghatékonyabb támogatása az Ösztöndíjas erősségeinek kiemelése és gyengeségek fejlesztése érdekében, a helyes és hatékony tanulási stratégiák kialakításán és az Ösztöndíjas személyiségének, énképének fejlesztésén keresztül. Ennek érdekében a Megbízott az Ösztöndíjas helyzetének felmérése, feltérképezése után, az elemzésre épülő egyéni fejlesztési tervet készít, egyeztetve a programba bevont Ösztöndíjassal, illetve az Ösztöndíjas Törvényes Képviselőjével A Megbízott feladata a kapcsolattartás és együttműködés a) az Ösztöndíjas családjával, Törvényes Képviselővel b) a koordinátorral c) az Ösztöndíjas osztályfőnökével, az érintett szaktanárokkal d) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs szakembereivel e) a program megvalósítóival, kiemelten a mentor referensekkel. A Megbízott felveszi a kapcsolatot és szükség esetén egyeztet az illetékes gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhatósággal, illetve a nevelési tanácsadóval A Megbízott feladata az Ösztöndíjas tanulmányi előmenetelének nyomon követése, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök, módszerek leírását tartalmazó dokumentáció kiemelten az egyéni fejlesztési terv és az egyéni előrehaladási napló (mentori napló) vezetése. A dokumentációt Megbízottnak a Megbízó által biztosított információs portálra is fel kell töltenie A Megbízottnak rendszeres és személyes kapcsolatot kell tartania az általa mentorált Ösztöndíjassal, amelynek során, hetente minimum 1 órában (60 percben) az Ösztöndíjas egyéni felkészítésével foglalkozik, valamint havi 1 alkalommal csoportos foglalkozást tart. Megbízottnak szükség esetén soron kívüli mentorálást is biztosítania kell az Ösztöndíjas számára. Megbízott feladata továbbá, hogy a megtartott foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja az Ösztöndíjasról vezetett egyéni előrehaladási naplóban Megbízott feladata, hogy amennyiben a konzorcium szakmai vezetése fejlesztő és felkészítő szünidei programokat szervez, részt vegyen a programok megszervezésében és lebonyolításában A TÁMOP A-13/ kiemelt projekt keretében kialakított online felületen minden hónap 8. napjáig havi beszámolási kötelezettsége során az egyéni fejlesztési tervet;az egyéni előrehaladási naplót (mentori napló); a jelenléti ívek(et) köteles rögzíteni. Amennyiben az elektronikus felület nem elérhető, a dokumentumokat a megjelölt kapcsolattartó címére szükséges megküldeni A Megbízott kötelessége, hogy az egyéni fejlesztési terv és az egyéni előrehaladási napló (Mentori napló) alapján legalább három havonta értékelje az Ösztöndíjas előmenetelét, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat, a megvalósítást dokumentálja. A Megbízott előzetesen tájékoztatja a koordinátort a három havonkénti értékelés időpontjáról. Az értékelés az Ösztöndíjassal és Törvényes Képviselőjével közösen történik. Az értékelésre meghívja az Ösztöndíjas Törvényes Képviselőjét, a koordinátort, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, szakmai és szakszolgálatok képviselőjét. Az értékelés megállapításait, eredményét a Megbízottnak az egyéni előrehaladási naplóban is rögzítenie kell. Az egyéni fejlesztési tervet és az egyéni előrehaladási naplót (Mentori napló) alapján legalább háromhavonta papír

3 alapon szükséges benyújtani 1 a Nemzeti Munkaügyi Hivatal postacímére, 1086 Budapest Kálvária tér A Megbízott feladata a tanulmányi félévek során folyamatosan vezetni az egyéni előrehaladási naplót (Mentori naplót) és az Ösztöndíjasra vonatkozó pénzügyi és szakmai teljesítést alátámasztó dokumentumokat. Megbízott a dokumentációt folyamatosan rögzíti az online felületen (a Megbízó által adott hozzáférés alapján) amennyiben az elektronikus felület nem elérhető, a dokumentumokat a megjelölt kapcsolattartó címére szükséges megküldeni. Megbízott kötelessége figyelemmel kísérni az Ösztöndíjas tanulmányi előmenetelét, hiányzását, és amennyiben a még nem igazolt hiányzások száma eléri a 30 órát, illetve az Ösztöndíjas nem jelenik meg a mentori foglalkozáson, azt köteles írásban jelezni a koordinátor felé A Megbízottnak elsősorban elektronikus dokumentációs rendszert kell vezetnie. A dokumentumok vezetését, tárolását a Megbízottnak legalább heti rendszerességgel úgy kell végeznie, hogy azok aktuális információkat tükrözve, a megadott formában bármikor betekinthetőek legyenek a program vezetése, elsősorban a mentor referens számára A havi ösztöndíjak utalása csak akkor indítható el, ha a Megbízott büntetőjogi felelőssége tudatában az online felületen megjelölte, amennyiben az elektronikus felület nem elérhető, a dokumentumokat a megjelölt kapcsolattartó címére megküldte, hogy az Ösztöndíjas helyzetében az ösztöndíj-folyósítást befolyásoló változás nem történt, tehát nincs szükség a folyósítás felfüggesztésére, vagy megszüntetésére. Az Ösztöndíjas helyzetének megjelölését ezért a Megbízottnak minden hónap 8. napjáig el kell végeznie, és beküldenie Szükség esetén a Megbízott családlátogatást kezdeményezhet, így különösen a) ha a Megbízott által végzett családlátogatás célja elsősorban a Törvényes Képviselő tájékoztatása az Ösztöndíjas tanulmányi, illetve a programbeli fejlődéséről, pedagógiai problémák Törvényes Képviselővel való megbeszélése. b) a programban való bent maradást veszélyeztető események esetén. A családlátogatásról a Megbízottnak előzetesen tájékoztatnia kell az adott családdal kapcsolatot tartó koordinátort A Megbízott tájékoztatást nyújt a mentor referens felé az ösztöndíj folyósításának aktuális feltételeiről, valamint az ösztöndíj folyósítás felfüggesztésének, a Támogatói Okirat megszűnésének eseteiről A Megbízott feladata segíteni a mentorált Ösztöndíjast és családját abban, hogy megismerkedjenek a középfokú felvételi eljárás rájuk vonatkozó főbb szabályaival. A Megbízott feladata a 8. osztályt sikeresen befejező mentorált Ösztöndíjas esetén, a középfokú felvételi eljárás dokumentumainak és amennyiben lezárult, az eredményeinek összesítése és az igazoló dokumentumok másolatának továbbítása a Megbízó felé. 1 Javaslat: a dokumentumot a nyomon követhetőség érdekében ajánlott küldeményként feladni. A borítékon a TÁMOP A-13/ azonosítószám és a kapcsolattartó nevének feltüntetése szükséges.

4 3.15. A Megbízott feladata értesíteni a koordinátort az Ösztöndíjassal kapcsolatos fontosabb rendezvények, pályaválasztási foglalkozások, céglátogatások, szülői értekezletek időpontjáról A Megbízottnak részt kell vennie a Megbízó, illetve a konzorcium vagy tagjai által szervezett mentori képzéseken, felkészítésen, szupervízión, megbeszéléseken A mentori jogviszony teljesítése során keletkező papír alapú, valamint elektronikus termékek esetében Megbízott köteles a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyvének megfelelő arculati elemeket használni. A kötelező arculati elemek az alábbi linken érhetőek el: Megbízott vállalja, hogy ha a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanév aktuális félévében a TÁMOP as és/vagy a TÁMOP es konstrukciókban, illetve az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába ösztöndíjban részt vesz a Tanuló, akkor azt haladéktalanul jelzi a Megbízónak. 4. Megbízási díj, fizetési feltételek 4.1. A Megbízó a Megbízott részére az Elfogadó nyilatkozatban meghatározott időszakra mentorált ösztöndíjas tanulónként bruttó Ft/fő/hó, azaz: Tizenegyezer-ötszáz forint/fő/hó díjazást állapít meg Összekötő mentor esetében bruttó Ft/fő/hó, azaz háromezer forint/hó díjazást állapít meg. A folyósításra kerülő összegből levonásra kerülnek a mindenkor hatályban lévő jogszabályok szerinti közterhek. A Megbízottat a megbízási díjon kívül egyéb juttatás nem illeti meg. A létrejövő megbízási jogviszony nem jelent közszolgálati jogviszony-létesítést, kinevezésként nem értelmezhető Egy mentor legfeljebb 10 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat. Amennyiben a tanuló a TÁMOP as és/vagy a TÁMOP es konstrukcióban rész vesz, akkor a mentor legfeljebb 15 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat A megbízási díj fedezeti forrása a TÁMOP A-13/1 kódszámú Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt költségvetésének a Projekt szakmai megvalósítása oszlop 54-es és 561-es költségsora. 5. A teljesítést igazoló dokumentumok 5.1. A Megbízottnak feladatai ellátása során az alábbi dokumentumokat kell elkészítenie, illetve vezetnie, a teljesítése igazolhatóságához: Az egyéni fejlesztési terv: - A tanuló osztályfőnöke és az érintett személyek bevonásával a Megbízott legalább három havonta értékeli a tanuló előre haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. - Az értékelésre meghívja a tanulót, a tanuló Törvényes Képviselőjét, a koordinátort, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés megállapításait, eredményét az egyéni előrehaladási naplóban is rögzíti. - Az egyéni fejlesztési terv, a Megbízott, a Törvényes Képviselő és korlátozottan cselekvőképes Ösztöndíjas esetében az Ösztöndíjas által is aláírásra kerülő dokumentum Egyéni előrehaladási napló (mentori napló): Tartalmazza a diákok és Mentorok tevékenységével kapcsolatban történt, meghatározott

5 eseményekről készült bejegyzéseket. Az egyéni előrehaladási tervet programba bevont tanulóval 3 havonta felülvizsgálja, az osztályfőnök és az érintett pedagógusok bevonásával értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat, tapasztalatait és az értékelés eredményét az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti, melynek melléklete a jelenléti ív. A dokumentumnak az alábbi információkat is szükséges tartalmazni: - tanulmányi eredmények nyomon követése - hiányzások nyomon követése - fejlesztő foglalkozások nyomon követése - hitelesített bizonyítványok - felvételi értesítők Jelenléti ívek: A mentor rendszeres és személyes kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, melynek során hetente minimum egy órában a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, emellett havonta minimum egy csoportos mentori foglalkozást tart. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon való részvételt a jelenléti íven szükséges rögzíteni Tanuló jogosultsági jelentés (Összekötő mentor esetén): Az Ösztöndíjas programban való részvételéhez szükséges adminisztratív feltételeket vizsgálja és követi nyomon A feladatok ellátására előirányzott összeg csak a feladatok maradéktalan elvégzése után fizethető ki. 6. A mentori jogviszony megszegése, kötbér 6.1. Felek jogviszonyában elsősorban - szerződésszegésre általános jelleggel a Ptk. 6: :140., 6: :146., - a késedelemre a Ptk. 6: :156., - a hibás teljesítésre a Ptk. 6:157. (1) bekezdésének, 6: :161., 6:162. (1) és (3) bekezdésének, 6:163. (1) és (4)-(5) bekezdésének, 6:164-6:167, 6:174. rendelkezései irányadóak Ha a Megbízott olyan okból, amelyért felelős, megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat és azt nem menti ki, hibás teljesítése esetén a nettó megbízási díj 10%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles megfizetni Megbízó kötbérigényét írásban köteles közölni Megbízottal Megbízónak jogában áll az esedékessé vált kötbért az általa a Megbízottnak fizetendő összegből visszatartani a Megbízott egyidejű értesítése mellett. Amennyiben Megbízónak Megbízott nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megbízó a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja Megbízott. Megbízott az értesítésben meghatározott

6 összeget Megbízó Magyar Államkincstárnál vezetett, a pályázati anyagában megjelölt pénzforgalmi számlájára 8 munkanapon belül köteles befizetni Egyebekben a kötbérfizetésre a Ptk. 6: :189. rendelkezései megfelelően irányadóak. 7. A jogviszony felmondása, elszámolás 7.1 A mentori jogviszonyt mindkét fél jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani a Ptk. 6:278. rendelkezéseinek megfelelően. 7.2 Az elszámolásra a Ptk. 6:279. rendelkezései megfelelően irányadóak. 8. Az ÁSZF módosítása 8.1 A Megbízó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat felülvizsgálni és az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Megbízó köteles a módosítástól számított legkésőbb 15 munkanapon belül a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos ÁSZF szövegét megismerhetővé tenni, arról a Megbízottat írásban tájékoztatni. 8.2 A Megbízott az ÁSZF egyoldalú módosításáról történt tudomásszerzést követő 30 napon belül, akadályoztatása esetén legkésőbb azonban a módosítás közlésétől számított 3 hónapon belül jogosult a mentori jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Megbízott az akadályoztatás tényét köteles hitelt érdemlő módon igazolni. 9. Egyéb rendelkezések 9.1 A megbízási díj kifizetésének feltétele, hogy Megbízott a Megbízó részére benyújtsa az alábbi dokumentumokat: - a teljesítést igazoló dokumentumokat; - az első esedékes mentori díj kifizetésének feltétele az Elfogadó Nyilatkozat hatálybalépésének napján, vagy azt követően kiállított újabb munkáltatói igazolás. A 2014-ben és 2015-ben esedékes díjazás kifizetésére az adott évi adóelőleg nyilatkozat benyújtása után lehetséges. - zárolt magánnyugdíj-pénztári belépési nyilatkozat fénymásolatát és fenntartói nyilatkozatot a magánnyugdíj pénztártól, amelynek tagja csak abban az esetben, ha a Megbízott azt nyilatkozza, hogy magánnyugdíjpénztárnak tagja A megbízási jogviszonnyal kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie. A feladatai teljesítése során keletkező papír alapú, valamint elektronikus termékek esetében Megbízott köteles a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyvének megfelelő arculati elemeket használni. 9.3 Megbízott az ajánlati dokumentáció benyújtásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy a megbízási jogviszony tárgyát, a kötelezettség ellenértékét, valamint a jogviszony egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Megbízott e nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megbízó számára.

7 9.4 A Megbízott hozzájárul, hogy személyes adatait a Megbízó, a Konzorciumi tagok és a Projekt teljesítésébe általuk bevont egyéb személyek kezeljék, illetve feldolgozzák. Megbízó a Projekt teljesítésébe bevont harmadik személy(eke)t adatfeldolgozóként vesz igénybe. 9.5 Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF pontja szerinti felhasználás célja kifejezetten jelen mentori jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, valamint a TÁMOP A-13/1 azonosítószámú, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt végrehajtásának biztosítása. 9.6 Az adatkezelés és feldolgozás december 31-ig tart. 9.7 Megbízott elfogadja, hogy ha a személyes adatok kezelésére és feldolgozására tett nyilatkozatát visszavonja vagy az adatok törlését kéri, vagy egyébként tiltakozási joggal él és ennek eredményeként az adatkezelés, illetve feldolgozás ellehetetlenül, úgy a mentori jogviszony ellehetetlenül és megszűnik, melynek következtében a szerződés visszamenőlegesen hatályát veszti és teljes visszafizetési kötelezettséggel jár. 9.8 Megbízott a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott Megbízó működésével kapcsolatos információt, adatot csak jelen ÁSZF-ben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Megbízott a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megbízónak kárt okozzon. 9.9 Megbízó a jelen szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséhez tájékoztatja a Megbízottat a vele kapcsolatban álló mentor referens(ek) és a koordinátor(ok) személyéről. 10. Záró rendelkezések 10.1 A felek a mentori jogviszonyból esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak A Felek kötelezik magukat arra nézve, hogy a pénzforrások szerződésszerű felhasználását, illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszik, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. Megbízott az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, mentori jogviszony teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja A mentori jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni A jelen ÁSZF az Elfogadó Nyilatkozat hatályba lépésének napjától hatályos.

8 Budapest,.. év... hó. nap... Megbízott aláírása

Mentori ajánlattételi felhívás ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Mentori ajánlattételi felhívás ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Mentori ajánlattételi felhívás ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 1. Ajánlattételi felhívás A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint projektgazda (1089 Budapest, Kálvária tér 7., továbbiakban: Ajánlatkérő)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ A pályázati kategória kódja: ÚTR-2014/2015 A meghirdetés dátuma: 2014. május 20. Az Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Pályázati kiírás Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjai Az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben

Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét képezi.

Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét képezi. Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény referenciahely projekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét

Részletesebben

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben