Mentori ajánlattételi felhívás ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentori ajánlattételi felhívás ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM"

Átírás

1 Mentori ajánlattételi felhívás ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 1. Ajánlattételi felhívás A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint projektgazda (1089 Budapest, Kálvária tér 7., továbbiakban: Ajánlatkérő) által megvalósított TÁMOP A-13/ azonosítószámú Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projektben mentorálás, mentori feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívás. 2. A program célja A program célja, a 8. évfolyamon tanuló fiatalok pályaválasztását elősegítse oly módon, hogy őket pályaorientációs programokkal, ösztöndíj- és mentori támogatással a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönözze. A tanulmányi átlageredménytől függő tanulói ösztöndíj csak akkor vezethet eredményre és válhat ténylegesen motivációs tényezővé, ha párosul a Mentor által nyújtott személyes szakmai motiváló támogatással, pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásán keresztül. A projektet az Ajánlatkérő és konzorciumi partnerei - az Országos Roma Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat, az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara valósítja meg. 3. Ajánlattevővel szembeni elvárások Ajánlatot nyújthatnak be, akik diploma, oklevél másolatával igazolni tudják pedagógus/szociális/pszichológiai végzettségüket. Előnyben részesülnek azok az ajánlattevők, akik a program megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú, szakmai tapasztalattal rendelkeznek(pl. roma felzárkózás/integráció), valamint azok a jelentkezők, akik a bevont tanuló iskolájában tanítanak, kifejezetten azok, akik az ösztöndíjban részesülő tanulókat oktatják. A szülő saját gyermekének mentorálását nem végezheti. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.8. pontjára tekintettel, annak a személynek nem elfogadható az ajánlata, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt már megszerezte. Egy Mentor legfeljebb 10 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat. Amennyiben a tanuló a TÁMOP as és/vagy a TÁMOP es konstrukcióban részt vesz, akkor a Mentor legfeljebb 15 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat. Amennyiben a mentorálni kívánt tanuló(k) adatait nem tünteti fel az ajánlatában, abban az esetben az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatát érvénytelennek tekinti!

2 Felhívjuk figyelmét, hogy egy adott tanuló tekintetében egy Mentor nyújthat be ajánlatot! 4. Ajánlattevő feladatai 4.1. A Mentor maga gondoskodik a mentorált kiválasztásáról, valamint segíti az ösztöndíjat igénylő tanuló pályázati dokumentációjának kitöltését és az ahhoz szükséges mellékletek beszerzését Az ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben ajánlata pozitív elbírálásban részesül, az alábbi feladatokat látja el: a) információs nap és/vagy tájékoztató tartása: egy alkalommal minden programba bevont tanuló számára tájékoztató tartása a program lehetőségeiről, melyet jelenléti ívvel igazol; b) hetente minimum egy órában a mentorált tanuló egyéni felkészítésével foglalkozik; c) az ösztöndíjat igénylő tanulók iskolai előmenetelét, teljesítményét segíti, ennek érdekében a tanuló helyzetének felmérése, feltérképezése után az elemzésre épülő egyéni fejlesztési tervet készít egyeztetve a programba bevont tanulóval és szüleivel; d) nyomon követi a mentorált tanuló(k) tanulmányi előmenetelét, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök, módszerek leírását tartalmazó egyéni előrehaladási naplót vezet; e) az egyéni fejlesztési terv és az egyéni előrehaladási napló (mentori napló) alapján a tanuló osztályfőnöke és az érdekelt pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, valamint dokumentálja a megvalósítást és az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szüleit, a tanulót, a koordinátort, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés megállapításait, eredményét az egyéni előrehaladási naplóban is rögzíti; f) rendszeres és személyes kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ennek során a tanuló egyéni igényei szerint a tanuló egyéni felkészítésével foglalkozik, valamint havi 1 alkalommal csoportos foglalkozást tart. Ha szükséges, soron kívüli mentorálást is biztosít a tanuló számára. A megtartott foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban g) segíti a Mentorált tanulókat és családjaikat abban, hogy megismerkedjenek a középfokú felvételi eljárás rájuk vonatkozó főbb szabályaival; h) szükség szerint családlátogatáson vesz részt az általa mentorált tanuló családjánál, amelynek tapasztalatait az egyéni előrehaladási naplóban is rögzíti; i) amennyiben a konzorcium szakmai vezetése fejlesztő és felkészítő szünidei programokat szervez az iskolai szünet idején, a Mentorok részt vesznek a programok megszervezésében és lebonyolításában is; j) rendszeres és személyes kapcsolatot tart az iskolával, kiemelten az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén az érintett pedagógusokkal, továbbá a program munkatársaival, kiemelten a számára kijelölt mentori referenssel; k) minden hónapban tájékoztatást kér az iskolától a programba bevont tanulók hiányzásáról. l) az ösztöndíjutaláshoz szükséges tanulói adatokat és mentori dokumentációját a megadott

3 határidőkig rögzíti az erre kialakított online felületen, ennek hiányában elküldi elektronikusan havonta a megadott kapcsolattartó (mentori referens) címére, valamint 3 havonta papír alapon, postai úton az Ajánlatkérő címére. m) segít az ösztöndíjutaláshoz szükséges tanulói dokumentumok, igazolások beszerzésében; n) amennyiben a konzorcium szakmai vezetése szervez a Mentorok számára felkészítést/képzést/mentori szupervíziót azokon részt vesz Amennyiben a mentorált tanuló a TÁMOP as és/vagy a TÁMOP es konstrukcióban részt vesz, akkor az ajánlattevő Mentor úgynevezett összekötő mentori feladatokat lát el és a fent meghatározott feladatok közül a következőket végzi: a) amennyiben a konzorcium szakmai vezetése szervez a Mentorok számára felkészítést/képzést/mentori szupervíziót azokon részt vesz. b) részt vesz a tanulók bevonásában; c) amennyiben a konzorcium szakmai vezetése fejlesztő és felkészítő szünidei programokat szervez az iskolai szünet idején, a mentorok részt vesznek a programok megszervezésében és lebonyolításában is; d) adatot szolgáltat az általa mentorált tanuló jogosultsági feltételeinek teljesítéséről (pl.: TÁMOP as és/vagy a TÁMOP es konstrukcióban való részvétel; félévi, év végi tanulmányi átlag); e) segít az ösztöndíjutaláshoz szükséges tanulói dokumentumok, igazolások beszerzésében; f) az ösztöndíjutaláshoz szükséges tanulói adatokat és mentori dokumentációját a megadott határidőkig rögzíti az erre kialakított online felületen; ennek hiányában elküldi elektronikusan havonta a megadott kapcsolattartó (mentori referens) címére, valamint 3 havonta papír alapon, postai úton az Ajánlatkérő címére. g) minden hónapban tájékoztatást kér az iskolától a programba bevont tanulók hiányzásáról. rendszeres és személyes kapcsolatot tart az iskolával, kiemelten az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén az érintett pedagógusokkal. 5. A teljesítést igazoló dokumentumok A teljesítést igazoló dokumentumokat elektronikusan (aláírva, szkennelve, pdf valamint word formátumban) havonta a megadott kapcsolattartó (mentori referens) címére, valamint 3 havonta papír alapon, postai úton az Ajánlatkérő címére (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) szükséges megküldeni. Amennyiben a projekt keretében kialakított online felület elérhető, akkor a kapcsolattartás és a dokumentumok elektronikus benyújtása ezen keresztül történik Az ajánlattevő Mentornak feladatai ellátása során az alábbi dokumentumokat kell elkészítenie, illetve vezetnie a teljesítése igazolhatóságához: Az egyéni fejlesztési terv: - A tanuló osztályfőnöke és az érdekelt pedagógusok bevonásával a Mentor legalább három havonta értékeli a tanuló előrehaladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat.

4 - Az értékelésre meghívja a tanuló szüleit, a tanulót, a koordinátort, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés megállapításait, eredményét az egyéni előrehaladási naplóban is rögzíti. - Az egyéni fejlesztési terv, a Mentor, a Törvényes képviselő és korlátozottan cselekvőképes Ösztöndíjat igénylő esetében az Ösztöndíjat igénylő által is aláírásra kerülő dokumentum Egyéni előrehaladási napló (mentori napló): Tartalmazza a tanulók és Mentorok tevékenységével kapcsolatban történt, meghatározott eseményekről készült bejegyzéseket. Az egyéni előrehaladási tervet 3 havonta felülvizsgálja, az értékelés eredményét az egyéni előrehaladási naplóban írásban rögzíti. A dokumentumnak az alábbi információkat szükséges tartalmazni: - tanulmányi eredmények nyomon követése - hiányzások nyomon követése - fejlesztő foglalkozások nyomon követése - hitelesített bizonyítványok - felvételi értesítők Az ajánlattevő összekötő Mentornak feladatai ellátása során az alábbi dokumentumokat kell elkészítenie, illetve vezetnie, a teljesítése igazolhatóságához: Tanuló jogosultsági jelentés: Az Ösztöndíjas programban való részvételéhez szükséges adminisztratív feltételeket vizsgálja és követi nyomon. A feladatok ellátására előirányzott összeg csak a feladatok maradéktalan elvégzése után fizethető ki. 6. Díjazás 6.1. Megbízási díj, fizetési feltételek Az Ajánlattevő Mentor részére az Elfogadó nyilatkozatban meghatározott időszakra mentorált ösztöndíjas tanulónként bruttó Ft/fő/hó, azaz: Tizenegyezer-ötszáz forint/fő/hó díjazást állapít meg, az összekötő mentor esetében bruttó Ft/fő/hó, azaz háromezer forint/hó díjazást állapít meg. A folyósításra kerülő összegből levonásra kerülnek a mindenkor hatályban lévő jogszabályok szerinti közterhek. A Mentort a megbízási díjon kívül egyéb juttatás nem illeti meg. A létrejövő szerződéses jogviszony nem jelent közszolgálati jogviszony-létesítést, kinevezésként nem értelmezhető. Egy Mentor legfeljebb 10 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat. Amennyiben a tanuló a TÁMOP as és/vagy a TÁMOP es konstrukcióban részt vesz, akkor a Mentor legfeljebb 15 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat.

5 A megbízási díj fedezeti forrása a TÁMOP A-13/1 kódszámú Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt Felhívjuk a pályázók figyelmét, az első esedékes mentori díj kifizetésének előfeltétele az elfogadó nyilatkozat hatálybalépésének napján, vagy azt követően kiállított újabb munkáltatói igazolás. Tájékoztatjuk, hogy a 2014-ben és 2015-ben esedékes díjazás kifizetése az adott évi adóelőleg nyilatkozat benyújtása után lehetséges. 7. Ajánlathoz csatolandó dokumentumok: - Mentori ajánlattételi adatlap, melynek része az Általános Szerződési Feltételek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a TÁMOP A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt keretében megvalósított Mentori szolgáltatás nyújtására létrejött jogviszonyhoz - Munkáltatói igazolás - Adóelőleg nyilatkozat - Végzettséget igazoló dokumentumok másolata - Jelenléti ív az információs tájékoztatóról 7.1. Tanuló dokumentációja - Tanuló pályázati adatlap, melynek része az Általános Szerződési Feltételek (a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a TÁMOP A-13/ azonosítószámú, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt projekt keretében megvalósuló ösztöndíjprogramban folyósított támogatáshoz) /2014-es tanév év végi bizonyítvány másolat, valamint releváns esetben - az iskola nyilatkozata a modul tantárgyak átlagszámításáról - A lakhely szerinti település jegyzője által kibocsátott hivatalos igazolás/határozat hitelesített másolata a hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos helyzetről, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat - Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata - TAJ kártya másolata, - Igazolás az adóazonosító jelről/adókártya másolata 8. Ajánlattételi határidő Ajánlatok benyújtásának határideje: október 15-től visszavonásig. 9. Formai követelmények Ajánlatot csak a jelen felhívás mellékletét képező Mentori ajánlattételi adatlapon és csatolandó mellékletein lehet benyújtani. Az ajánlatot elektronikus úton rögzíteni szükséges a felületen elérhető online regisztrációval, valamint azzal egyidejűleg, a Mentor ajánlattételi dokumentáció és a tanuló jelentkezési dokumentáció zárt borítékban történő eljuttatásával a Nemzeti Munkaügyi Hivatal címére.

6 Cím: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7. A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: TÁMOP A-13/ , Út a szakmaválasztáshoz ajánlat Az ajánlatokat aláírva, zárt borítékban, megbonthatatlan formában elkészítve (összefűzve, - külön Mentor dokumentáció és külön tanulói dokumentáció) kell elkészíteni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások. A részletes ajánlattételi felhívás (ajánlattételi adatlap és mellékletei) letölthetők a oldalról. 10. Hiánypótlás Az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal biztosítja Nem lehetséges hiánypótlás és ezáltal a teljes ajánlat érvénytelen, ha: - az aktuális félévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába program keretében mentori feladatokat lát el, a TÁMOP A-13/1 programba Mentorként nem vonható be, - az ajánlat az ajánlattételi felhívás visszavonása után érkezik be az ajánlatkérőhöz, - a mentorálni kívánt tanuló(k) adatait nem tünteti fel, - az ajánlattételi dokumentációt nem a tanuló jelentkezési dokumentációjával egyidejűleg, egy zárt borítékban érkezett meg, - az ajánlat paraméterei nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek - nem a megfelelő formanyomtatványon nyújtotta be az ajánlatát. 11. Ajánlatok bírálata A benyújtott ajánlatok az alábbi szempontok szerint kerülnek figyelembe vételre: - jogszabályi és az ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek való megfelelés, - formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés. Kizárólag azok az ajánlatok kerülnek ellenőrzésre, amelyek a hiánypótlás nélkül, ill. hiánypótoltatást követően a 9. pontban meghatározott formai követelményeknek, valamint a 3. és 7. pontban meghatározott valamennyi előírásnak megfelelnek. Az ajánlatban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minősül, amely az ajánlattevőt automatikusan kizárja.

7 12. Döntés A Mentorok kiválasztásáról a beérkezett anyagok értékelése után a projekt Szakmai Irányító Testülete dönt. A Mentorok kiválasztása során előnyben kell részesíteni azokat az ajánlattevőket, akik az ösztöndíjat igénylő tanuló iskolájában tanítanak, különösen azokat, akik az ösztöndíjat igénylő tanulót oktatják. A támogatói döntésről írásban az Elfogadó Nyilatkozat (Ajánlatkérő által aláírt okirat) megküldésével értesítjük az ajánlatban megadott elérhetőségen. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdéseikre adott folyamatos válaszadás, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt célszerű a honlapot figyelemmel kísérni. Az ajánlatok elkészítésével összefüggő kérdésekre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal ad felvilágosítást a normál díjas telefonszámon (hétfőtől csütörtökig ig, pénteken ig). Mellékletek: - Előzetes tájékoztatás a személyes adatok, illetve különleges adatok kezeléséről; - Etikai kódex - Általános Szerződési Feltételek - Ajánló levél - Referencia igazolás - Amennyiben magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a Magánnyugdíj-pénztári belépési nyilatkozat fénymásolata és egy fenntartói nyilatkozat a magánnyugdíj-pénztártól, hogy jelenleg is a magánnyugdíj-pénztár tagja - Elfogadó Nyilatkozat

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0003 városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben