NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 96/2007. (V. 21.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 96/2007. (V. 21.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 96/2007. (V. 21.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége Nyíregyháza, Hősök tere 5.

2 Melléklet a 96/2007. (V. 21.) számú határozathoz Bevezetés Az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése, valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján Önkormányzatunk feladata, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente beszámolót készítsen. A Kormányrendelet részletesen felsorolja a beszámoló kötelező tartalmi elemeit, ugyanakkor törekszünk arra, hogy minden évben a jelentősebb társadalmi, jogszabályi változások mentén mutassuk be a gyermekek egészsége, testi, szellemi és erkölcsi fejlődése érdekében tett intézkedéseinket. A gyermekes családok támogatása ma a szociálpolitika egyik kiemelt területe, amelyet az állam több területen valósít meg. A szociálpolitika eszköztára a pénzbeli támogatások (jövedelem transzferek) mellett különféle szolgáltatásokra, végső soron hatósági, gyermekvédelmi beavatkozásokra is kiterjed. Közös jellemzőjük, hogy a társadalom felelősségét hangsúlyozzák, amikor a gyermek ellátása és nevelése során felmerülő költségekhez illetve feladatok ellátásához nyújtanak közösségi hozzájárulást. Különösen fontos ma figyelmet fordítani a gyermekes családokra, amikor közismert tény a gyermekszegénység mértéke. A 2005-ös statisztikai adatok szerint a szegénység kockázata csökken az életkorral. A legmagasabb szegénységi kockázatú életkori csoport a gyermekeké és a fiataloké. Az általános, 12 %-os szegénységi rátával szemben a 0-15 évesek körében a szegénység 15, a évesek körében pedig 17%-os. Az adatok alapján megállapítható, hogy majdnem minden ötödik gyermek szegény. A szegénység kockázatát növelő tényező, ha a szülők legalább három gyermeket nevelnek, ha a gyermekes háztartásból hiányzik az egyik szülő, valamint erős összefüggés mutatható ki a háztartásfő iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása és a szegénység között. (Feketén, fehéren -TÁRKI Monitor jelentések TÁRKI 2006.) Mindezek ellenére a magyar családok életében meghatározóan a gyermek, gyermekvállalás, gyermeknevelés értéke dominál. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat - amelyben Magyarország, Lengyelország, Oroszország és Németország területén élő kisgyermekes családok körében végeztek - jól bizonyította, hogy az azonos családi státusú kisgyermekes szülők között hazánkban a legerőteljesebbnek bizonyult a család centrikus, gyermek centrikus beállítódás. Úgy véljük a magyar szülőknek ezt az attitűdjét az magyarázza, hogy nálunk a gyermekes státushoz elsősorban nem az anyagi problémákat, a fizikai és idegi megterhelést, hanem a gyermek nyújtotta érzelmi többletet társítják; Magyarországon a gyermekkel kapcsolatban nem az áldozatvállalás, az anyagi hátrány dominál, hanem az a harmónia, boldogság, amit a gyermek léte a szülők és a család számára jelent.

3 Demográfia Nyíregyháza az ország legkeletibb fekvésű megyei jogú városa. A város lakónépessége 2006 január 1-jén fő. Nyíregyháza a nyíregyházi kistérség központja. A kistérségben 9 település található. 1. számú táblázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége nem és életkor szerint január 1. Együtt Férfi Nő Fő % Fő % Fő % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Összesen Forrás: KSH A népesség 15,8 %-a gyermekkorú (0-14 éves), an vannak. A városban közel 10 ezer fő év és 20 ezren év közöttiek. Így a lakosság 38,9%-a gyermek vagy fiatalkorú. A évesek ( fő) aránya is magas, míg az idősebbek aránya (60 év felett) alacsonyabb így az időskorú népesség eltartottsága kisebb. A kedvező korstruktúra következménye a munkaképes korú népesség viszonylag magas aránya. A város demográfiai helyzete az országos átlaghoz képest még mindig kedvezőbb ban csecsemő született és en haltak meg. A termékenység csökkenése egy demográfiai válasz a társadalomban végbemenő változásokra, amelyek elsősorban a társadalom alapegységeit, a családokat érintik. Az 1980-as évek elejétől találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a termékenység csökkenő irányzata az anyák "öregedésével" jár. E mögött az áll, hogy a 20 év alattiak termékenysége kevesebb mint a felére esett vissza 1980 óta, a éves nőké pedig 30%-al csökkent. A 25 év feletti nők termékenysége viszont - ha mérsékelten is -de emelkedett az 1990-es évek közepéig. A problémát az okozza, hogy egyre többen vannak, akik csak éves korukra érik el az "egygyermekes" státust, s így kisebb a létszáma azoknak, akik ebben az életkorban már második gyermeküket hozhatják a világra.

4 I. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások Az elmúlt évben jelentős változás történt a pénzbeli ellátások jogi szabályozását tekintve. Az egységes családtámogatási rendszer kialakítása együtt járt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépülésével a családi pótlékba. A pénzbeli ellátáshoz számos egyéb kedvezmény társult, melyek közül a legjelentősebbek a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, a tankönyvtámogatás és az egyszeri támogatás. A családtámogatási reform a gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, a szociális biztonság érdekében ezeket a kedvezményeket meg kívánta tartani, ezért új ellátási forma, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került bevezetésre január 1-től. Az új támogatás bevezetése többletfeladatot jelentett az önkormányzat számára. A december hónapban pénzbeli ellátásban részesülő 6439 fő gyermek esetében meg kellett szüntetni az ellátást és 2006 január 1-től igénylés esetén az új támogatásra való jogosultságot megállapítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit a törvény differenciáltan állapítja meg. Elismerésre és támogatásra került a gyermeket egyedülállóként gondozó családoknak, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek, továbbá a hátrányos helyzetük ellenére tanulmányokat folytató fiatal felnőtteknek az átlagostól eltérő helyzete mivel a támogatás feltételeként a jövedelemhatárt magasabb összegben (az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-a) határozza meg. Egyéb esetben ez a határ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120 %-a, amely szintén kedvezőbb a korábbi szabályozásnál ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 4434 fő. Szembetűnő csökkenés tapasztalható a évi adathoz képest, amely két dologgal magyarázható. Egyrészt az új támogatási forma nem automatikusan jár, azaz nem került megállapításra ugyanazon gyermekek részére akik korábban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, hanem új igényt kell előterjeszteni, azaz kérelmezni kell az új ellátás megállapítását. A statisztikai adatok szerint lassan növekszik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (2007-ben 230 új megállapítást történt). A másik ok - a támogatásban részesülők alacsonyabb számának - szociálpolitikai megközelítésű. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat összehasonlítva elmondható, hogy az egyén számára a pénzbeli ellátás értékesebb, mint a természetben nyújtott ellátás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mivel nem jár együtt pénzutalással, hanem kedvezményekre jogosít, a támogatásban részesülők száma valószínűsíthetően nem fogja elérni a évben támogatásban részesülők számát. A gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja, hogy az "egyszeri támogatás" elnevezésű a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társuló évben 5000 Ft összegben megállapított pénzbeli támogatást a korábban évente 1 alkalommal történő kifizetés helyett 2006-tól évente két alkalommal folyósítjuk júliusban 2631 gyermek részére Ft, novemberben 5146 gyermek részére Ft összegben nyújtottunk segítséget.

5 Változatlan formában, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek ban 2402 esetben Ft összegben nyújtottunk támogatást a családoknak. Az igénylés leggyakrabban előforduló okai: egészségügyi problémák, az iskoláztatás rendkívüli költségei, ruhanemű hiánya, a nevelésbe vett gyermek családjával történő kapcsolattartás költségeinek hiánya. A támogatás összege esetenként Ft. A törvényi kötelezettségen túl Önkormányzatunk további támogatásokkal segíti a rászoruló családokat. A helyi rendeletben szabályozottak szerint a város területén az alsó és középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket helyi autóbusz közlekedésre jogosító havi bérletjegy illeti meg ban összesen 824 gyermek részére támogattuk a tanulóbérlet összegének 50%-át, amely ,- Ft kiadást jelentett. A gyermekek fejlődése szempontjából kiemelten fontos a megfelelő táplálkozás. A törvényi szabályozás kiemelt figyelmet fordít erre, és támogatja a gyermekétkeztetésben résztvevőket. Önkormányzatunk saját költségvetése terhére, a szociálisan hátrányos helyzetben levő családoknak még további kedvezményt biztosít a rendeletében meghatározott mértékben. Ennek alapján térítési díj kedvezményben (rászorultsági támogatás) 2006-ban 826 gyermek részesült, összesen Ft összegben. 2. számú táblázat: Pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülők száma és összegének megoszlása (2006) Ellátás megnevezése Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesülők száma (fő) 2006.év Kifizetett támogatás összege (eft) Étkezési támogatás Tanulóbérlet biztosítása Összesen Forrás: Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

6 II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszere Kevésbé érintették a jogszabályi változások a személyes gondoskodást nyújtó ellátások gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni és átmeneti ellátását biztosító intézmények rendszerét. II.1. A többcélú kistérségi társulás létrejöttével megalakult Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása fenntartásában működő Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza és Nyírpazony területén látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 3 központ munkája révén folyamán városunk területén 2121 fő kis és fiatalkorú gyermeket gondozott a Központ, amely emelkedett az elmúlt évhez képest (1956 fő). Ehhez társul még a Nyírpazony község közigazgatási területén gondozott 19 gyermek. Az esetszám emelkedése mögött egyrészt a romló társadalmi-gazdasági körülmények állnak, másrészt a jelzőrendszeri működés hatékonyságának növekedése, amelyre 2006 folyamán külön iskolai programot dolgoztak ki. Ennek megfelelően valójában nem mondható ki egyértelműen, hogy Nyíregyházán romlottak a gyermekek életesélyei, hogy több lett a veszélyeztetett gyermek, hiszen sokkal valószínűbb, hogy a probléma felderítettsége növekedett, csökkentve a látenciát. A Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi törvény értelmében működteti az észlelő- és jelzőrendszert, a veszélyeztető okok feltárására, a már veszélyeztetett gyermekek mielőbbi segítség nyújtása érdekében, amelynek tagjai: védőnő, házi- és gyermekorvos, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, rendőrség, ügyészség, bíróság, egyházak, alapítványok képviselői. A jelzések leggyakrabban a védőnőktől (anyagi, megélhetési problémák, elhanyagolás, szülők szenvedélybetegsége, nem megfelelő higiénés viszonyok miatt), az iskolák gyermekvédelmi felelőseitől (igazolatlan hiányzás, magatartási és beilleszkedési zavar), a rendőrségtől, ügyészségtől (bűncselekményekben való részvétel, szabálysértés, anyai prostitució miatti veszélyeztetettség, családi konfliktusok) miatt érkeznek. A Védőnői Szolgálat adatai alapján a tárgyévben 1959 várandós anya gondozására került sor. Ebből fokozott gondozást 23%-uk, azaz 847 fő igényelt, környezeti okok miatt kb. 12 %-uk. A környezetei ok miatti veszélyeztetés elsősorban lakásproblémák, valamint a szülők nem megfelelő magatartása miatt alakulnak ki. A Gyermekjóléti Központ kiemelten fontos feladata a különféle szolgáltatások biztosítása a klienskörébe tartozó különféle célcsoportoknak (pl. gyermek, szülő) ban szolgáltatásaikkal 3016 gyermeket értek el, amely határozott növekedést mutat az elmúlt évhez képest (2095 fő). A legtöbb szolgáltatás többszöri alkalommal valósult meg (kapcsolatügyelet, mediáció, pszichológiai szolgáltatás, jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógusi ellátás). A szolgáltatásban elért gyermekek jelentős többségével prevenciós célzatú szabadidős tevékenység során kerültek kapcsolatba, amely szintén rendszeres találkozáson alapul.

7 3.számú táblázat. A Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységei és egyéb szolgáltatásai a gyermekek száma szerint 2006 évben érintett Szakmai tevékenység megnevezése gyermekek száma * Gyermeki jogokkal, ellátásokkal kapcsolatos 9989 információnyújtás, hivatalos ügyekben való segítés Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásokba 9071 Esetkonferencia 226 Családlátogatás 8811 Intézményen belüli segítő beszélgetés 6836 Prevenciós célzatú szabadidős tevékenységek 1428 Utcai és lakótelepi szociális munka 518 Kapcsolattartási ügyelet 164 konfliktuskezelés (családkonzultáció, mediáció) 92 Fejlesztőpedagógusi ellátás 32 Iskolai szociális munka 264 Kórházi szociális munka 80 Készenléti szolgálat 458 Egyéb (korrepetálás, táboroztatás, stb) 694 Összesen Az egyes kategóriák adatai között nem ismert mértékű átfedés lehet Forrás: Gyermekjóléti Központ A gyermekjóléti gondoskodás formája a komolyabb veszélyeztető tényezők, vagy a szülők együttműködési hajlandóságának alacsony foka esetén a védelembe vétel folyamán, valószínűleg a hátrányos helyzetű rétegeket sújtó növekvő leszakadás, valamint az általánosan romló gazdasági helyzet miatt a gyermekek 14 %-a, 303 gyermek került védelem alá. (Az elmúlt évben 260 gyermek volt védelemben, az összes gondozási eset 13 %-a). Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vér szerinti szüleivel való kapcsolattartás adatai alig változtak, Nyíregyházán a súlyos, alapellátással nem orvosolható problémákkal küszködő családok száma nem emelkedett. 4. táblázat. Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartások száma Családok száma Gyermekek száma Forrás: Gyermekjóléti Központ Utógondozás az állami gondoskodás megszűnése esetén 16 gyermek esetében történt. Kevés kivételtől eltekintve az utógondozás egy hosszas gondozási folyamat pozitív eredményének tekinthető, melyben a családban meglévő veszélyeztető tényezők oly

8 mértékben csökkentek, hogy a gyermekek kikerülhettek a szakellátásból, vissza a családi körbe. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy e tekintetben a véletlenszerűség a jellemző (alacsony esetszám, tendencia nem kimutatható), így ez az adat a Gyermekjóléti Központ munkájának minőségi értékelésére nem alkalmas. A Gyermekjóléti Központ ellátja a Megyei Módszertani Központ feladatait. A módszertani csoport 3 fővel látja el az alábbi jogszabályban rögzített feladatokat: Figyelemmel kísérik és közvetítik a legfrissebb szakmai ismereteket, a gyermekjóléti alapellátásban kialakult, mintaként ismertethető modelleket, eljárásokat. Figyelemmel kísérték a megye gyermekjóléttel, gyermekvédelemmel kapcsolatos helyzetét, speciális szükségleteit, problémáit, a problémák kialakulásának okait. Szakmai megbeszéléseket, tapasztalatcseréket, módszertani tanácsadásokat szerveztek, konzultációs lehetőséget biztosítottak a gyermekjóléti alapellátás munkatársai részére. Koordinációs feladatokat láttak el a gyermekjóléti alapellátás, a család- és gyermekvédelem más intézményei, a szociális ellátórendszer és a civil szektorok között. Gyűjtik a megjelenő gyermekvédelmi dokumentumokat, információs anyagokat, szakkönyvtárunkat évente bővítjük. Továbbképzéseket, rendezvényeket, fórumokat szerveztek, vezettek és koordináltak: megszervezték és koordinálták a jelzőrendszer éves tanácskozását, szakmai találkozó keretében újra áttekintették a gyermekjóléti szolgálat és a családok átmeneti otthonainak együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a megye hat kistérségi központjában tartottak továbbképzést a települések családgondozói számára. A családgondozók munkájának segítése érdekében segédanyagot állítottak össze, amelyek az alapellátás, a védelembe vétel és a vér szerinti családgondozással kapcsolatos gyakorlati és adminisztrációs teendők részletes, jogszabályokat is tartalmazó leírását tartalmazza, illetve a gyermekjóléti szolgálat és a családok átmeneti otthonának együttműködése során felmerülő feladatok átgondolásával foglalkozik. Az elmúlt évben a gyámhivatal felkérésére 43 településen vettek részt a megyénkben működő gyermekjóléti szolgálatok ellenőrzésében, szakmai munkájának értékelésében. II.2. A gyermekek napközbeni ellátását 9 önkormányzati fenntartású és egy nem állami fenntartású bölcsőde (Hétszínvirág '98 KHT.) ellátási szerződés keretében biztosítja. Elsősorban az olyan gyermek napközbeni ellátásáról kell gondoskodni, akit egyedülálló személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy akinek a szülője, gondozója szociális helyzete, munkavégzése, képzésben való részvétele miatt gyermeke ellátásról nem tud gondoskodni. Az önkormányzati bölcsődékben engedélyezett férőhelyek száma 475, a Hétszínvirág '98 KHT bölcsődéjében ban a bölcsődébe járó gyermekek száma 711 fő (kihasználtság 140%). Nyíregyházán 2006-ben a 0-3 éves korú gyermekek száma 3.424

9 fő volt. Ebből adódóan a bölcsődébe járó gyermekek százalékos aránya a korcsoporti népességhez viszonyítva 20,77 %-ot mutat. Az elhelyezést kezdeményezők 95%-ban a szülők, gyermekorvos (0,74%), gyermekjóléti szolgálat (3,45%), családsegítő szolgálat (0,12%), nevelési tanácsadó 0,12%. Az adatokból következtethető, hogy a fent felsorolt okok közül a gyermekek nappali ellátását legtöbb esetben a szülők munkavégzése indokolja. Ez a számarány vélhetően nemcsak Nyíregyházán, hanem országosan is megfigyelhető, hiszen a törvényben is megfogalmazásra került január 1-től az a pozitív diszkriminációs rendelkezés, mely szerint a bölcsődei felvétel során részesüljenek előnyben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akinek szülője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A Hétszínvirág bölcsődében a bölcsődei ellátáson kívül időszakos gyermekfelügyeletet is biztosítanak. A szülő elfoglaltsága esetén néhány órára ellátják a gyermek felügyeletét. Átlagosan 2-3 gyermeknél veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A szülők kérelmére a gyermek szállítását is biztosítják. A bölcsődékben a felvétel egész évben folyamatos. Az óvodák a bölcsődékből a gyermekeket szeptember hónapban veszik át. Ennek következtében a bölcsődék férőhely kihasználtsága szeptembertől júniusig folyamatosan nő. Nyíregyháza Város Önkormányzata 2006-ban a szükségleteknek megfelelően tovább növelte a bölcsődei férőhelyek számát. A Közgyűlés a 205/2006. (IX.13.) számú határozatával a 12. számú Babaház Bölcsőde 20 férőhellyel történő fejlesztését engedélyezte, biztosítva a személyi feltételeket. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változás is történt a bölcsődei ellátás területén. A 7. számú Hóvirág Bölcsőde (Nyíregyháza, Malom u. 5.) teljes felújítása végére befejeződött, amely 37,5 millió Ft-ba került. Ma már valamennyi bölcsődénk barátságos, melegséget sugárzó, köszönhetően annak a példás szellemiségnek is, amelyet a bölcsődei dolgozók képviselnek. Szintén a gyermekek napközbeni ellátását szolgálja az alternatív napközbeni ellátás, amely gyermekek életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, vagy meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység.(pl.: szabadidős tevékenységek, tematikus csoportfoglalkozások, játszótér programok stb. ) E feladatot a Periféria Egyesület látja el a város területén ellátási szerződés keretében. II.3. A gyermekek átmeneti gondozását a Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, mint közös igazgatású többcélú intézmény biztosítja. Az átmeneti otthon előnye, hogy a gyerekek biztonsága a család szétszakítása nélkül garantálható és a család megerősítése, a szülői képességek erősítésére olyan kontextusban kerül sor, amely egyszerre jelent védelmet, kontrollt és segítséget, ugyanakkor a lehető legtöbb elég jól működő családi funkciót érintetlenül hagyja. Átmeneti elhelyezésre általában akkor kerül sor, ha napi 24 órában van szüksége segítségre a családnak a gyermeknevelésben, de nagy valószínűséggel a szülői

10 képességek fejlődésével, megfelelő források igénybevételével a helyzet viszonylag rövid időn belül megváltozik. A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2006-ban 39 gyermek fordult meg, átlagosan 13 gyermekről gondoskodtak, az intézmény kihasználtsága 80 %-os volt. A bekerülés legfőbb okai a következők voltak: a szülők egészségi állapota miatt 9 fő, szociális helyzet (lakásprobléma) miatt 22 fő -krízis elhelyezés 1 fő -hajléktalanság 4 fő -elégtelen lakhatás 17 fő szülők indokolt távolléte (munkaidő beosztás) miatt 1 fő szülők életvezetési problémái miatt 6 fő bántalmazás miatt 1 fő. Az indokokról gyakran kiderül, hogy a valóság egy szeletét tartalmazzák, és több ok is felmerül a gondozás során, nehezítve a megoldást. Kevés esetben áll egyetlen, egyértelmű indok az átmeneti gondozás hátterében. A bent tartózkodás ideje változó. Viszonylag rövid ideig (3-4) hónap a szülők egészségi állapota, kórházi kezelése miatt tartózkodtak bent. A szociális helyzet miatt hosszabb ideig tart a gondozás (6-8 hónap). Az összetett probléma miatt időre van szükség, míg megnyugtatóan rendeződik a gyermek és szülője helyzete. A gondozott 39 gyerekből: 25-en távoztak, 20-an visszakerültek a családjuk, 4 fő ideiglenes hatályú elhelyezésbe, 1 gyermek a családok átmeneti otthonába került az édesanyjával. 23 fő védelembe vétele mellett folyt a gondozás, mivel ezekben az esetekben a szülők vagy a gyermekek nem működtek együtt a Szolgálattal. A gyermek és szülője együttes elhelyezésére nyújt lehetőséget a családok átmeneti otthona. Városunkban három intézmény 106 férőhelyen biztosít átmeneti elhelyezést, legfeljebb 12 hónapi időtartamban. Az intézmények közül egy önkormányzati fenntartásban, egy egyházi fenntartásban ellátási szerződés keretében (Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat) és egy nem állami fenntartásban (Magyar Vöröskereszt) működik. Ezen ellátási formát leggyakrabban bántalmazás, a családi kapcsolatok felbomlása, szülő szenvedélybetegsége, a lakáskörülmények megoldatlansága miatt igénylik. A Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthona a város közigazgatási területén élő krízishelyzetbe került teljes és csonka családokat, illetve várandós anyákat fogadja, ha azt a férőhely engedi, valamint a bekerülési feltételeknek megfelelnek. Az Otthon 40 férőhellyel működik. A lakók szobáikat saját bútoraikkal rendezhetik be, akiknek nincs, az intézmény biztosít ágyakat, szekrényt, ágyneműt.

11 5. számú táblázat: A Családok Átmeneti Otthonában ellátottak adatai a gondozás időtartama szerint 2006-ban A gondozás időtartama Gyermekszám (fő) 0-3 hónap hónap hónap hónap 5 12 hónapnál több 10 Összesen 55 Lány 33 2 éven belül volt átmeneti gondozási 10 Ebből Védelembe vétel alatt állt 12 Gondozás után családi környezetébe nem térhetett vissza 9 Forrás: Gyermekjóléti Központ III. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A Gyermekvédelmi törvény alapján, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A gyámhatóság 1597 gyermek esetében folytatott le védelembe vételi eljárást, ebből 482 gyermek védelembe vétele lett elrendelve. A többi gyermek esetében vagy meg lett szüntetve a védelembe vételi eljárás és emellett alapellátás keretében folytatódott a családgondozás, vagy az eljárás lett megszüntetve. Az eljárás során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az eljárással érintett családok 60 %-nál nagyon rossz lakáskörülmények, elhanyagolt higiénés környezet jellemző, amely a gyermek egészségét, fejlődését veszélyezteti és általában a szülők hibájából következik be, nagyon sok esetben a szülők italozó életmódot folytatnak, deviáns, agresszív viselkedést tanúsítanak. A szülők agresszivitása abban nyilvánul meg, hogy egymást vagy a gyermeket bántalmazzák. Az ilyen családi légkörben nevelkedő gyermekek szinte mindegyikénél tapasztalni lehet az érzelmi sérülést, a pszichéslelki problémák kialakulását, a gyermekeknél káros nevelési hatások jelentkeznek: érzelmi elhanyagolás, értelmi elhanyagolás, a családi szocializáció hiánya figyelhető meg, egyre több az olyan család, ahol a szülő vagy más hozzátartozó valamilyen idegi, vagy pszichiátriai betegségben szenved, és ez súlyosan veszélyezteti a gyermek nevelését és fejlődését, az egészségügyi ellátás fontosságának ismeretbeli hiánya jellemző, a gyermekeknél összetett magatartási problémák, sok esetben bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetése fordul elő, ez a családi szocializációs problémákra

12 vezethető vissza. A tanköteles gyermeknél óriási mértékű az igazolatlan hiányzás, az iskolából való kimaradás. Nagy mértékben nő minden évben a súlyos magatartási zavarokkal küszködő gyermekek száma, mely a káros nevelési hatások miatt alakulnak ki, kritikus helyzetnek számít, a gyermekek testi fenyítése, bántalmazása, az érzelmi, értelmi elhanyagolásuk. Ezeket a veszélyeztető okokat nagyon nehéz bizonyítani, leginkább akkor lehet, ha a gyermek maga is elmondja, hogy mi történik vele a családon belül. Mindezen körülmények miatt válnak veszélyeztetetté a gyermekek. Ezen okok csoportosíthatók úgy, hogy környezeti okokról, magatartási okokról, anyagi veszélyeztető okokról, egészségügyi veszélyeztető okokról van e szó. Ezek a fogalmak nem választhatóak el, szoros összefüggésben vannak egymással. Az ideiglenesen elhelyezett gyermekeknél a súlyos veszélyeztetés összetett okokban jelent meg: nagyon elhanyagolt lakáskörülmények a gyermek testi, értelmi, érzelmi elhanyagolása a gyermek egészségügyi veszélyeztetése a gyermek bántalmazása a szülők életvitele, magatartása, italozó életmódja (más egyéb okok) a gyermeket nevelő szülő pszichiátriai, idegi eredetű betegsége Általában a fent felsorolt problémák nem külön - külön, hanem egyszerre voltak jelen az adott családban ban ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma 42 fő. Az elhelyezés 6 esetben harmadik személynél (rokonnál), 15 esetben nevelőszülőnél és 21 esetben gyermekotthonban történt. Az ideiglenes hatályú elhelyezés után a gyámhivatali felülvizsgálat eredményeképpen a harmadik személynél elhelyezett 6 kiskorú elhelyezése nem változott. A nevelőszülőnél és a gyermekotthonban elhelyezett 36 gyermek viszont átmeneti nevelt lett és nem került vissza egy gyermek sem a családjába. A gyermekvédelemben továbbra is, negatív tendencia, hogy a családok vándorolnak a megyében és megyén kívülre. Több esetben kideríthetetlen, hogy a védelembe vett gyermek családja hová költözött. Többször előfordul az is, hogy a veszélyeztetett gyermekről jelzés érkezik, hogy az eljárást nem lehet lefolytatni, mert nem lehet kideríteni, hogy a szülők hol élnek a gyermekkel. IV. A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései A gyámhivatal illetékességi területe január 1-től a kistérségi határokhoz történő igazodás miatt kisebb lett, 12 település helyett 9 településre vonatkozóan végzi a gyámhivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet: Nyíregyháza város mellett Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és Sényő településekre vonatkozó illetékességgel.

13 Ugyanakkor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) november 1-i hatályba lépése és az ahhoz kapcsolódó gyámhatósági eljárási szabályok módosulása következtében több tekintetben is növekedett az adminisztratív feladat. Ezt igazolja, hogy az ügyiratforgalmi adatok nem csökkentek és az egyéb mutatókban is inkább emelkedés tapasztalható évben a gyámhivatalban alapszámon: 2.627, alszámon: , így összesen: ügyirat keletkezett és határozatot hoztunk. A döntések számához képest a fellebbezések száma évről-évre igen minimális a hozott határozatok mindössze 1-2 %-a, ami azt igazolja, hogy az ügyfelek összességében elfogadják döntéseinket, egyetértenek azokkal. Ez annak következménye, hogy az eljárások során messzemenően törekszünk az ügyfelek eljárásba történő bevonására, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, a lehetőségekről történő széleskörű tájékoztatásra. A döntés ellen 35 határozatot fellebbeztek meg az érdekeltek, melyből a másodfokú hatóság 8 határozatot változtatott meg és 2 határozatot semmisített meg, a többit helybenhagyta. A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések valamelyikét akkor alkalmazza a gyámhivatal, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti. Nevelésbe vétel évben a gyámhivatal 62 gyermeket vett átmeneti nevelésbe, 7 gyermeket pedig tartós nevelésbe. Sajnos mindkét szám jelentősen magasabb, mint az előző évi adat, de összességében mégis csökkenés állapítható meg: december 31-én az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek száma összesen 303 fő az előző évi 329 fővel szemben. Ez azért fordulhat elő, mert amíg az egyik oldalon nő a gyermekvédelem rendszerébe bekerülő gyermekek száma, addig nő azok száma is, akiknek a nevelésbe vétele - az arra illetékes intézmények hatékony munkájának eredményeként - a vérszerinti család alkalmassá tételével megszüntethető. A nevelésbe vételek magas száma sajnos továbbra is azt jelenti, hogy a szülők részéről a munkanélküliség, az alkoholizmus és egyéb szenvedélybetegségek, az életvezetési torzulások, a gyermek testi, értelmi, érzelmi elhanyagolása, bántalmazása, a gyermekkel kapcsolatos súlyos magatartási gondok egyre több családnál fordulnak elő és vezetnek a gyermekek családból történő kiemeléséhez. Utógondozás, utógondozói ellátás A gyámhivatal 42 volt átmeneti, vagy tartós nevelt fiatal felnőtt utógondozását, és 24 gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt részére rendelte el az utógondozói ellátást. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetébe való visszailleszkedését, illetve a fiatal felnőtt önálló életének megkezdését és esetenként az otthonteremtési támogatás igénybevételét segítse a kirendelt utógondozó közreműködésével.

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 2013 1. Bevezető A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-79/2007. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

R E G Y H Á Z A --------------------------- C íl _. ...~... Jászai Menyhért alpolgármester. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

R E G Y H Á Z A --------------------------- C íl _. ...~... Jászai Menyhért alpolgármester. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-58Si FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám : SZOC-11608-1/2014.0S Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben