A Civil Jogász Bizottság a magyar politikai szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Civil Jogász Bizottság a magyar politikai szerkezetben"

Átírás

1 Téglás János Vencel A Civil Jogász Bizottság a magyar politikai szerkezetben Nehéz megfelelő szempontot találni a civil szervezetek vizsgálatához, mivel nincsenek olyan egyetemes, mindenki által elfogadott mércék, amelyekhez mérni lehetne tevékenységüket. Különösen a politikában érintett szervezetekkel van ez így, mivel a politikai hatékonyságot még a gazdasági, környezetvédelmi célok elérésénél is nehezebb mérlegelni. Van azonban egy sajátosságuk ezeknek a szervezeteknek, ami mindegyikőjükre igaz. A társadalom egyes csoportjainak nevében szólalnak meg, artikulálják azok gondolatait, közvetítik szándékaikat a nyilvánosság és a politikai elit számára. Fel kell hívjuk a figyelmet ugyanakkor egy, a társadalomtudományokban jól ismert problémára. Mivel csak arról lehet tudomásunk, ami a nagy nyilvánosság előtt elhangzik, ráadásul minden egyes ember hangját képtelenség is volna végighallgatni, ezért az artikuláció a politikában voltaképpen sohasem "alulról jön", hanem "megfogalmazódik". A nyilvános beszéd egyrészt mindig szelektál a rengeteg esemény közül, másrészt egyben értelmez is, egy tematikus, stiláris keretbe foglalva mondja el az általa képviselteknek tulajdonított gondolatokat. Ezzel a megszorítással élve egy politikailag aktív civil szervezetet tehát jól jellemez az, hogy kinek a hangját szólaltatja meg, vagyis hogyan konstruálja meg azt az érdeket, azt a csoportot, amelynek a nevében aztán később megnyilvánul. A 2006 őszén létrejött Civil Jogász Bizottság mindenképpen egy különös, egyedi képződmény, mivel egyrészt nem egy szokványos kisebbségi jogvédő szervezet, noha azokhoz nagyon hasonló retorikával, hasonló jogi megfontolások alapján működik, másrészt tevékenységének döntő részét olyan szándékok vezérlik, amelyek az állam, elsősorban az erőszakszervezetek tevékenységének utólagos ellenőrzésére irányulnak. Magyarországon már húsz évvel ezelőtt létrejöttek az első olyan civil szervezetek, alapítványok, amelyek az állam akkori átalakításából fakadó feladatok kezelésére és egyes kisebbségek jogainak érvényesítésére, a jogalkotás irányának befolyásolására törekedtek, részben a nyugati jogvédő mozgalmak elméleti tapasztalataira, támogatására alapozva. És szintén a nyugati tapasztalatok hatására elkezdték használni ugyanazokat a jogi érveléseket, eszközöket, amelyeket évtizedekkel korábban az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már megmozgattak, és amelyek körül erős elméleti jogelméleti, társadalomtudományi viták is zajlottak. (A civil szervezetek szerepének meghatározása a jog alakításában nagyon lényeges kérdés.) Akkoriban sok más életterülethez hasonlóan itt is azt tapasztalhattuk, hogy az - 1 -

2 elméleti reflexiók és a civil szervezetek által megfogalmazott mozgalmi célok egyidejűleg értek el bennünket, sőt, sok esetben előbb ért el ide a tudományos témafelvetés, mint maga a társadalmi probléma megfogalmazása. Ezt a női egyenjogúsági problematikát elméletileg támogató feminista kutatások esetén jó láthatjuk. Az sem példa nélküli, hogy egy civil kezdeményezésből jogászok is erősen kiveszik a részüket, a mozgalmi típusú szerepvállalás sehol a világpiac társadalmaiban nem számít rendkívülinek. Viszont a Civil Jogász Bizottság néhány vonatkozásban mégis egyedinek tekinthető, ami részben a magyar politikai rendszer szerkezetéből és történetileg kialakult pártpolitikai megosztottságából fakad, részben abból, ahogy ebbe a szerkezetbe a társaság beilleszkedik. Nevében és részben tevékenységében a CJB-hez csak néhány középeurópai szervezet áll közel. A leghasonlóbb a jugoszláv (szerb) Jogász Bizottság az Emberi Jogokért (YUCOM). Ők is elsősorban a hatóságokkal (ők a titkosszolgálatokkal) szembeni védelmet és jogorvoslatot kívánnak nyújtani, de témáik heterogének, és nem egy ügy, hanem a demokratikus intézményrendszer kiépítésében való részvétel köré szerveződnek. A Jurix nevű orosz csoportosulás szintén jogászok kezdeményezése volt, bemutatkozásukban az orosz alkotmányra hivatkoznak: Az egyén jogai és szabadságai a legfőbb értékek. Az egyének és polgárok jogainak és szabadságainak felismerése, megtartása és védelme a kormányzat kötelessége. A lengyel Academia Iuris Foundation már inkább egy jótékony célokat, a joghoz jutást elősegítő szervezetnek tekinthető, a szegények és védtelenek számára próbál jogi segítséget nyújtani, és etikailag ennek fontosságára felhívni a jogászok figyelmét. Hasonló ehhez a cseh nonprofit Közérdek Jogász Egyesület, de már az ő célrendszerük is, sok más civil szervezettel és alapítvánnyal együtt elsősorban a jogok emberek közötti gyakorlásához, esetleg a joghoz jutás elősegítéséhez igazodik, és nem az állami erőszakszervezetek tevékenységének ellenőrzésére, a felelősségre vonhatóság érvényesítésére. Az emberi jogi egyesületek, jogászcsoportok általában az ügyek széles spektrumával foglalkoznak, és célul tűzik ki a társadalom demokratikus érzületének, értékrendjének előmozdítását is, konferenciákat, és gyakorlati tapasztalatokat nyújtó kísérleti projekteket menedzselnek (az iskoláktól az adórendszerekig nagyon sok területen). A CJB létrejöttét a tavaly őszi tiltakozások hatósági kezelésével és a későbbi kivizsgálással kapcsolatos elégedetlenség motiválta, ami azóta is meghatározza az egyesület mondanivalóját és tevékenységének fő irányát. Kritikájuk a legtöbb emberi jogi civil csoportosulástól eltérően nem a hatályos jog szerkezetére és az - 2 -

3 állam általában vett működési zavaraira irányul, hanem a kormányzás konkrét gyakorlatára, és inkább a vezetők és rendőrök személyes mint pozícióból fakadó felelősségére. Az előbbire való hivatkozás az utóbbiból fakadó garanciális igényeket kívánja szolgálni, nem pedig fordítva. Azaz számukra az általános jogi és rendszerkritika jelen van ugyan, de másodlagos a kormánypolitika és a vezetési gyakorlat bírálata mögött. A CJB működése eredetileg egyetlen ügyre koncentrált, az alapjogi érvelés, az emberi jogokra való hivatkozás háttérbe húzódott a feltárt egyéni sérelmek gondozása, dokumentálása és nyilvánosságra hozása mögött. Ez később megváltozott az újonnan felkarolt ügyekkel, s ahogy ez lenni szokott, a szervezet állandósulásával a CJB hangjában egyre jobban felerősödött az alkotmányjogi érvelés. Az alapjogokra való hivatkozás a civil szervezeteknél abból a megfontolásból terjedt el, hogy így közvetlenül, kvázi felülről vagyis kívülről, általánosságban lehet befolyásolni az állami apparátus működését, a jogalkotási folyamatokat is beleértve. Itt ez fordítva van, a büntetőjogi, eljárási problémákból kiindulva, általánosítással jutottak el az alapjogok érvényesülésének a kérdéséhez. A CJB kezdeményezői elsősorban egyetemi jogászok voltak. Ez az elméleti beállítottságú pozíció általában elősegíti azt a törekvést, hogy az ügyeket egy átfogó keretben rendezzék és beszéljék el, és ahogy más országokban is megtörtént, kilépve a nyilvánosság elé, mozgalmi típusú, elkötelezett jogászi szerepet vállaljanak. Ehhez hozzájárul a Nemzeti Jogvédő Alapítványhoz fűződő szoros kapcsolatuk is. Az így kialakuló elkötelezettség pedig képes újratermelni és újabb ügyekkel kiegészíteni a szervezet feladatait, az egy ügyre figyelő CJB egyre általánosabban a jogot politikai eszközökkel is befolyásolni kívánó szervezetté válik. Sőt, az Auchan céggel szembeni akciójuk, felhívásuk még ezen is túlmenve már tipikusan mozgalmi jellegű, határozottan érték centrikus, és érzelmileg is fűtött cselekvés. Ahhoz, hogy egy társadalmi szervezet sikeresen létrejöjjön, és ne haljon el hamar, hanem stabilizálódjon, és tartósan megjelenhessen a nyilvánosságban, nem csak saját identitását kell megkonstruálnia. Saját maga előfeltételeként azt a központi ügyet is meg kell találnia, amelyet a középpontba állíthat, és amelyre építve a maga számára tematizálhatja a közéleti problémák nagy részét. Sőt, önmeghatározásán és az ügyön keresztül egy érdekcsoportot is meg kell konstruálnia, például egy védendő kisebbséget, vagy károsultak, migránsok csoportjait, akiknek a nevében a szervezet a későbbiekben megszólalhat, cselekedhet. Akiknek a vélhető akaratát kifejezheti, artikulálhatja. A CJB esetében kezdetben ennek a csoportnak és ügynek a meghatározása azt jelentette, hogy a tiltakozásokat, az erőszakba torkolló utcai konfliktusokat és a rendészeti és politikai beavatkozásokat egy egységes történetbe rendezték, egy átfogó folyamat elemeiként értelmezték. Így egy egységes keretet hoztak létre a - 3 -

4 saját tevékenységük, a politikai megszólalás, artikuláció számára, és egyben egy konfliktusos politikai pozíciót vettek fel, szemben a vitázó felek másik csoportjával, és szövetségben más, elsősorban a politikai jobboldalhoz tartozó erőkkel. Az egységes történet nem pusztán a CJB oldalán állók számára jelent alapvető tájékozódási pontot, hanem a másik beszédpozíció számára is, azzal a nyilvánvaló különbséggel, hogy míg a konfliktusok a CJB oldaláról nézve a kormányzat és az állami szervek vezetőinek hibáiból fakadtak, és ugyanezért mérgesedtek el, míg az ellentábor érvrendszerében, öntudatában az események egységes keretét a kormánnyal ellenséges, egységes táborként felfogott erők által szított konfliktus sorozat képezi. A közéleti vitákban, a nyilvánosság fórumain alakult az eseménysor különböző politikai szűrőkön keresztül nézve különböző, de egységes, mindent magába foglaló történetekké. A CJB tagjai közös politikai hanggá fogták össze azok széthulló, külön-külön a nyilvánosság által észre nem vehető hangjait, eseteit, akik szerintük kártérítési igénnyel léphettek volna fel az állammal (a rendőrséggel) szemben. Ez az átalakítás, összegzés ugyanakkor nem jelentette azt, hogy egy-egy esetet ne emeltek volna ki, ne mutattak volna fel a nyilvánosság erejét igénybe véve, pont azzal az igénnyel, hogy hangsúlyozzák, tényleges és egyéni szenvedésekről volt szó, amelyeket orvosolni, az ügyeik végigvíve gondozni kívánnak. Az általuk képviseltek az alaptémájukban nem egy szokványos kisebbségi csoport, akik védelmére általában hasonló civil szervezetek létrejönnek, hanem egy képzetes csoport, akiket egy eseménysor kapcsol össze. Szemben más, mozgalmi típusú civil kezdeményezésekkel, amelyek hosszú időn keresztül egy-egy meghatározható kisebbség,társadalmi réteg, érdekcsoport sérelmei miatt lépnek fel, ők voltaképpen egyének közös fellépésének, jogvédelmének igényéből hozták létre saját ügyüket, és ennek érdekében nagyon hangsúlyosan felhasználnak jogon kívüli elemeket is működésükben, elsősorban a sajtó mozgósításával és aktív közéleti szereplésekkel. A politikai konfliktusok terében a Civil Jogász Bizottság mind pártpolitikailag, mind gondolkodásban markánsan a jobboldali értékrendhez kötődik, ami nemzetközileg (régiónkban, az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában egyaránt) jóval ritkább, mint a balos orientációjú hasonló szervezetek. Az emberi jogi érvelést szintén elsősorban baloldali és liberális elkötelezettségűek használják. Úgy gondolom, hogy a CJB ilyen különösségének nem az a jelentősége, hogy ennek révén a jobboldal is kiveszi a részét az emberi jogi küzdelmekből, hanem inkább az, hogy mivel a jogi igényeket potenciálisan az egész társadalom nevében fogalmazzák meg ez az érvelés voltaképpen a - 4 -

5 kormánypolitika és a társadalom szembenállását tételezi, vagy élezi ki. Az artikuláció, a társadalom egyes csoportjainak képviselete minden esetben gondolati válogatást és általános érdekek megfogalmazását kényszeríti a politikai szereplőkre. Ezt a problémát a CJB úgy oldotta meg, hogy a tavalyi utcai konfliktusokban sérelmet szenvedő, nagyon heterogén embercsoportokat azonos hangon megszólaló, azonosan gondolkodó egységként kezelték, és ekként képviselték. Majd a történések okainak, előtörténetének és következményeinek összerakásával egyre táguló körben kapcsoltak hozzájuk korábbi és későbbi eseteket, csoportokat, konfliktusokat, úgy, hogy közben általános jelenséggé tágították a rendőri beavatkozások és az ezeket elszenvedő civil személyek konfliktusát. Így a gondozott ügyek körének fokozatos kiterjesztése, valamint az érdek-képviseleti politikai szerepvállalás egymás forrásává tudott válni, úgy, hogy közben az alaptémát mindvégig megőrizték. Mivel itt nem egy törvényileg védett kisebbségi csoport érdekeinek érvényesítéséről van szó, hanem egy képzetes csoportról, amelyet a nekik tulajdonított, közösen elszenvedett sérelmek tesznek egységgé, és könnyen értelmezhető az állampolgárok összességeként, a CJB elvileg sem tehetett mást, mint hogy egy olyan hangot választott, olyan szerepbe került, amelyben ennek a csoportnak szószólójaként beszélhetett. Ehhez ők nem alakítottak ki egy teljesen új értelmezési keretet, csak bekapcsolódtak egy már meglévő, a politikai jobboldal retorikájában megfogalmazott elképzeléshez a hatalom gyakorlói és az állampolgárok közötti éles szembenállásról. Erre a szembenállásra vezették vissza azt a törekvésüket is, hogy mint a mozgalmi jellegű jogvédő egyesületek általában az intézményes eljárási garanciák erősítését is el kívánják érni, változatos politikai és jogi eszközökkel. A CJB saját szerepválasztása révén és az általa megkonstruált képzetes csoport szószólójaként beleilleszkedett a közéletet tematizáló egyik fontos értelmezési keretbe, és maga is szövetségesek és ellenfelek között küzdő, autonómiáját ennek részben alárendelő politikai szereplővé vált

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve

Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve Bucur Tünde Csilla és Kulcsár Orsolya Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve Dolgozatunkban egy erdélyi civil szervezet példáján mutatjuk be az erdélyi civil szféra

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

VALÓSÁG. Interjú Benedek Andrással, a Magyar Szakképzési Társaság elnökével

VALÓSÁG. Interjú Benedek Andrással, a Magyar Szakképzési Társaság elnökével VALÓSÁG Ez alkalommal rovatunkban egy kutatás empirikus anyagából közlünk három interjút. A kutatás résztvevői Fehérvári Anikó vezetésével az oktatási és szakképzési irányítási rendszer működését szeretnék

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere Kiadja: a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A Társadalmi

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

[Év] Újragondolt nyilvánosság Médiaszabályozási Médiaszab koncepció MÉDIASZABÁLYOZÁSI VITASOROZAT

[Év] Újragondolt nyilvánosság Médiaszabályozási Médiaszab koncepció MÉDIASZABÁLYOZÁSI VITASOROZAT MÉDIASZABÁLYOZÁSI VITASOROZAT [Év] Újragondolt nyilvánosság Médiaszabályozási Médiaszab koncepció Független Médiaközpont Mérték Médiaelemző Műhely gpolyak [Ide 2014.02.25. írhatja a cég nevét] [Válasszon

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

Az Európai Önkormányzati Charta végrehajtásának monitoringja az Európa Tanács gyakorlatában

Az Európai Önkormányzati Charta végrehajtásának monitoringja az Európa Tanács gyakorlatában PROF. DR. SZENTE ZOLTÁN DSC. INTÉZETVEZETÔ EGYETEMI TANÁR NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZJOGI INTÉZET Az Európai Önkormányzati Charta végrehajtásának monitoringja az Európa

Részletesebben

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A SZERVEZETEK FORRÁSTEREMTÉSE Arapovics Mária A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című projekt keretében

Részletesebben

A magyar magyar párbeszéd keresése A támogatáspolitikáról *

A magyar magyar párbeszéd keresése A támogatáspolitikáról * A magyar magyar párbeszéd keresése A támogatáspolitikáról * A 2004-es, kettős állampolgárságról szóló, sikertelen népszavazás óta nem lehet Magyarország és a határon túli magyarság viszonyát a nemzeti

Részletesebben

A 2004-es, kettõs állampolgárságról szóló, sikertelen népszavazás óta nem lehet

A 2004-es, kettõs állampolgárságról szóló, sikertelen népszavazás óta nem lehet KONFERENCIÁK A SÓLYOM-PALOTÁBAN Bárdi Nándor A MAGYAR MAGYAR PÁRBESZÉD KERESÉSE A támogatáspolitikáról 1 A 2004-es, kettõs állampolgárságról szóló, sikertelen népszavazás óta nem lehet Magyarország és

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények

Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények Bevezetés Társadalmi bűnmegelőzés, új típusú beavatkozás 2003. október 28-án az Országgyűlés határozatával elfogadta a nemzeti társadalmi bűnmegelőzési

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc Szerkesztõség

Részletesebben

Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben.

Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben. Dr. Rixer Ádám Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben. A vallásszabadság és általában a vallási tevékenység, illetve az egyházi jogállás feltételeinek szabályozása olyan kérdés, amely igen

Részletesebben

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Budapest, 2015 1 Szerző: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Szerkesztő: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Lektor:

Részletesebben

De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico www.dieip.hu www.dieip.com IV. évfolyam 2010/3-4. szám Kiadja: Cím: Szegedi Tudományegyetem 6722 Állam- és Jogtudományi Kar Szeged Politológiai Tanszék Rákóczi tér 1. dieip@dieip.hu Tel. / fax: 62/544-386

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6 Környei Ágnes Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-056-6 Piliscsaba, 2011. I. Az emberi jogok fogalma, csoportosítása...3 1. A történeti fejlődés...4 2. Civilizációk,

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÖZÜGGYÉ VÁLÁSA AZ ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben