TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9. Levelezési cím: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9. Mint Támogató Másrészről: Intézmény/Egyéni ügyvéd neve: Székhely:. Adószám:.. Számlavezető pénzintézet:. Számlaszám: mint Támogatott (együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: I. Szerződés célja Az Alapítvány és az Intézet a szomszédos országban élő magyarok jogvédelmének elősegítésére létrejött szervezet és annak intézménye, amely együttműködő jogászokat és szervezeteket keres feladatának teljesítése érdekében. A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok jogvédelmére. Ennek keretében támogatni kíván minden olyan kezdeményezést, amely a jogsérelmet szenvedett külhoni magyarok védelmét célzó hatékony és szakszerű fellépésre irányul jogaik

2 megóvása érdekében, annak reményében, hogy ezzel is visszaszorítsa külhoni honfitársaink ellen elkövetett jövőbeni jogsértések számát. Az Intézet elsősorban azon jogsértések ellen kíván a fenti módon fellépni, amely során magyar honfitársainkat magyarságuk miatt - tettleg bántalmazzák; - a magyar állampolgárság elnyerésével egyidejűleg, annak következményeként megfosztják őket eredeti állampolgárságuktól; - nyelvi alapú diszkrimináció áldozatává válnak, - egyéb diszkrimináció éri őket magyarságuk miatt. Tekintettel, hogy a magyar közösségek védelme közös érdeke az anyaország, valamint az azzal határos országok magyarságának, az Intézet mindenekelőtt arra törekszik, hogy a jogvédelem a Magyarországon és a szomszédos országokban tevékenykedő jogászok együttes munkájával egy hatékony együttműködés keretében valósulhasson meg. Az Alapítvány Intézetén keresztül a fentiekre figyelemmel anyagi támogatást kíván nyújtani a határon túli magyarok kisebbségvédelmében markáns szerepet vállaló jogtanácsosoknak, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, /és civil jogvédő szervezeteknek. A konkrét ügyekben nyújtott jogi segítség ellátásán túl támogatni kívánja a jogsértések feltárását és dokumentálását a jogsérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, valamint a nemzetközi fórumok előtt, továbbá a jogsértések dokumentálását nyilvánosságra hozatal, tudományos felhasználás és feldolgozás céljából. A tudományos kutatás elősegítésén túl, a dokumentációs tevékenység elsődleges célja, hogy regisztrálásra kerüljenek azok a magyarságot ért sérelmek is, amelyekkel kapcsolatban valamilyen okból nem került sor jogorvoslatra. II. Szerződés tárgya A Támogató a Támogatottnak jelen szerződés alapján, július 1. és december 31. között havi Ft, azaz fél évre összesen Ft összegű támogatást nyújt. Támogatott kérheti Támogatótól a fenti összeg euróban történő átutalását. A Támogatott a támogatási szerződés alapján, annak fennállása ideje alatt, jogsegély szolgáltatás nyújtásában, a hozzá forduló kisebbségi jogaikban sérelmet szenvedett felek érdekeinek védelme és esetleges jövőbeni képviseletük ellátása érdekében ingyenesen rendelkezésre áll, így különösen dokumentálja az ügyet, tájékoztatja a panaszost a lehetséges további lépésekről, tanácsot ad neki ügyében, és az ésszerűen elvárható alapvető eljárási lépéseket megteszi (például iratszerkesztés).

3 A rendelkezésre állási kötelezettség nem foglalja magában az ügy teljes körű ellátását, így különösen annak hatóságok, illetve bírói fórumok előtti jogi képviseletét, erre az Intézet külön pályázatot hirdet. III. A szerződés időtartama: Jelen Támogatási szerződés július 1-én lép hatályba és december 31.-ig áll fenn. IV. Támogató kötelezettsége Támogató a Támogatottnak, jogsegély szolgálatra való rendelkezésre állásáért három részletben (részletenként Ft összegben) összesen Ft támogatási összeget fizet, amelyet Támogató az adott időszakra vonatkozó beszámoló beérkezését követő tíz napon belül folyósít banki átutalással Támogatott részére. A támogatás utófinanszírozott, kizárólag a beszámoló beérkezését és elfogadását követően valósul meg. A beszámolók beérkezési határideje: augusztus 31., október 31., december 15. A december 15-i beszámolót követően a szerződés teljes időtartamáig (2013. december 31-ig) él a Támogatott kötelezettsége, hogy ellássa a panaszosok jogsegélyét. V.Támogatott kötelezettsége 1. A Támogatott vállalja, hogy a Támogatás összegét kizárólag jelen szerződésben meghatározott, a jogsegély szolgálat nyújtására való rendelkezésre állás költségeinek fedezésére használja fel. 2. A Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokban a Támogató és a jogsérelmet szenvedettek rendelkezésére áll, és segíti a Támogató jogsérelmeket feltáró tevékenységét. A Támogatott feladatait köteles legjobb tudása szerint, a tőle elvárható szakmai gondossággal, az ügyvédi etikai szabályzatban meghatározottak szerint, a

4 legmagasabb szakmai és tudományos színvonalon ellátni a Támogatóval szoros és kölcsönös együttműködésben. 3. A Támogatott vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt hozzá forduló, kisebbségi jogaiban sérelmet szenvedett félnek ingyenesen rendelkezésre áll, jogsegély szolgálatot nyújt, így különösen dokumentálja az ügyet, tájékoztatja a panaszost a lehetséges további lépésekről, tanácsot ad neki ügyében, és az ésszerűen elvárható alapvető eljárási lépéseket megteszi (például iratszerkesztés). Vállalja a magyarság elleni jogsérelmek figyelemmel kísérését, a Támogató ezekről való értesítését, a saját maga által javasolt vagy a Támogató által hozzá eljuttatott ügyekben jogsegély nyújtását. Támogatott vállalja, hogy az általa ellátott jogsegélyszolgálat ingyenes jellegéről az ügyfelet tájékoztatja. Támogatott vállalja, hogy amennyiben az ügyféllel megbízási szerződést köt jogi tanácsadásra, illetve a konkrét ügy vitelére, erről Támogatót haladéktalanul értesíti. 4. Támogatott vállalja, hogy neve és elérhetőségei megjelennek a Támogató honlapján, valamint saját honlapján, mint az ilyen ügyekben a Támogató által ajánlott jogvédő személy vagy jogvédő szervezet, amely minden, magyarsága miatt jogsérelmet szenvedett, hozzá forduló ügyfél esetében kellő alapossággal kivizsgálja az ügyet, és javaslatot tesz arra, hogy szükséges-e további lépéseket tenni az ügyben. Szükség esetén amennyiben a panaszossal ebben megállapodnak a Támogatott a panaszossal a konkrét ügyben ügyvédi megbízási szerződést köthet, erre jelen Szerződés hatálya nem terjed ki. 5. A Támogatott a hozzá forduló felet kizárólag alapos okkal utasíthatja el, az esetre vonatkozó dokumentálási kötelezettsége ez esetben is fennáll. Amennyiben a Támogatott nem nyújt jogsegély szolgálatot a hozzá forduló, kisebbségi jogaiban sérelmet szenvedett félnek, úgy köteles őt megfelelően tájékoztatni a rendelkezésre álló további lehetőségekről, valamint ha az ügy természete megköveteli, felveszi a kapcsolatot azokkal a szervekkel, szervezetekkel, akik szaktudásukkal a jogsérelem orvoslásban tényleges részt tudnak vállalni. Ha a Támogatott nem tudja eldönteni, hogy az adott ügyre a támogatás kiterjed-e, döntésért a Támogatóhoz fordul.

5 6. A Támogatott a hozzá forduló panaszosoknak igyekszik lehetőleg azonnali és hatékony segítséget nyújtani az őket ért sérelem kiküszöbölésére, a panaszos számára hátrányos élethelyzet rendezésére, minden esetben maximálisan figyelembe véve az ügyfél és a konfliktussal érintett közösség egyedi igényeit. 7. A Támogatott vállalja, hogy hozzájárul az általa átadott ügyek anonim módon történő nyilvános közléséhez, illetve az ügy jelentőségéhez mérten közösen egyeztetett módon vállalja a nyilvánosság elé történő kiállást, illetve a jogsértett erre való készségét támogatja és ösztönözni. 8. A Támogatott a hozzá forduló jogsegély szolgálatot igénylő felek panaszait minden esetben köteles dokumentálni. A dokumentációnak tartalmaznia kell: - tényállások rövid leírása - javasolt lépések - az esetleges elutasítás indoka 9. A Támogatott meghatározza az ügyfélfogadás helyét és idejét, erről megfelelő tájékoztatást nyújt. Az ügyfélfogadás ideje legalább heti 6 óra. A Támogatott biztosítja az ügyfélfogadás helyszínét. Hozzájárul, hogy az ügyfélfogadás helye és ideje a Támogató honlapján szerepeljen. Támogatott hozzájárul, hogy Támogató ellenőrizze, hogy az Szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz-e. A fentiek alapján az ügyfélfogadás helyszíne: Az ügyfélfogadás ideje: Amennyiben a Támogatott szervezet, úgy az ügyfélfogadást ellátó jogász:

6 10. A Támogatott vállalja, hogy az ügyfélfogadás során személyesen illetve a Szerződésben megjelölt személy útján köteles eljárni, részéről harmadik személy közreműködésének igénybevételéhez a Támogató előzetes jóváhagyása szükséges. A közreműködő költségeit a Támogatott viseli. A Támogatott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A Támogatott betegsége vagy egyéb okból történő távolléte esetén az ügyfélfogadás folyamatosságát helyettesítéssel köteles biztosítani. 11. A Támogatott vállalja, hogy amennyiben egy kisebbségi jogsértés a tudomására jut, vagy arról jelzést kap a Támogatótól, úgy szükség esetén, valamint ha a feladat jellege indokolja, az ügyfélfogadás helyszínétől és időpontjától függetlenül is eljár a jogsérelmet szenvedett ügyében. Így különösen, ha az érintett orvosi ellátásra szorul és ezért valamely egészségügyi intézményben ápolják, vagy valamilyen okból fogva tartják. 12. A Támogatott a jogsérelmet szenvedett számára a szerződésben foglalt jogsegély szolgáltatást ingyenesen nyújtja, a panaszostól semmilyen juttatást nem fogadhat el. 13. A Támogatott vállalja, hogy folyamatos kapcsolatot tart a Kisebbségi Jogvédő Intézettel és három alkalommal (2013. augusztus 31., október 31. és december 15.) beszámol tevékenységéről, különös tekintettel az egyes panaszok dokumentációjára. VI. Támogatás A Támogató a Támogatottnak, jogsegély szolgálatra való rendelkezésre állásáért három részletben (részletenként Ft) összesen Ft támogatási összeget fizet, amelyet Támogató az adott időszakra vonatkozó beszámoló beérkezését követő tíz napon belül folyósít átutalás formájában. A támogatás utófinanszírozott, kizárólag a beszámoló beérkezését és elfogadását követően valósul meg. A beszámolók beérkezési határideje: 2013.

7 augusztus 31., október 31, december 15. A december 15-i beszámolót követően a szerződés teljes időtartamáig (2013. december 31-ig) él a Támogatott kötelezettsége, hogy ellássa a panaszosok jogsegélyét. Támogató vállalja, hogy Jelen Támogatási Szerződésben saját bankszámlaszámát tünteti fel az átutalás teljesítése céljából. VII. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Jelen megállapodás két tartalmilag és formailag egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyet a Felek az alulírott helyen és időben elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Kelt: Budapest, június..... Támogató Támogatott Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva, Kuratórium elnöke Kisebbségi Jogvédő Alapítvány

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása I. Jogsegélyszolgálat ellátásának alapja: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között 1. Amely létrejött az alábbi Szerződő felek között: egyrészről mint támogató (a továbbiakban: Támogató): Név: Születési név: Lakcím: Postacím: Születési hely

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Sportegyesület támogatása A tárgykört rendező

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

1. Általános értelmező rendelkezések... 4

1. Általános értelmező rendelkezések... 4 Tartalomjegyzék I. A Danubia IP Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori szolgáltatási portfóliójába tartozó összes szolgáltatásai tárgyában egyöntetűen alkalmazandó általános szerződési

Részletesebben

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fogyatékos Személyek (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35., képviseli: Tóth Egon, a Kuratórium elnöke) mint támogató, a továbbiakban: Támogató, másrészről a

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01.

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01. Általános Szerződési Feltételek v2015.01.01. 01 Általános információk... 2 01.1 Általános Információk... 2 01.2 Szolgáltatói adatok... 2 01.3 Ügyfélszolgálat elérhetőségei... 3 01.4 A szolgáltatási szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés megkötése

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 6533/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. november

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben