J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem"

Átírás

1 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének március 26-án órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester, Földes István, Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás, dr. Márai László, Novák László, és Dr. Sztantics Péter képviselık. 8 fı 89 % Távolmaradt képviselık: --- Racsmán Richárd képviselı. 1 fı 11 % A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı, Burai Béla RNÖ elnök, Kósa Róbertné lak.szolg. csoport vez., Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató, Sántáné Czékus Tímea igazgató. Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a 9 fıs képviselı-testületbıl az ülés kezdetén 6 fı jelen van. A napirendi pontok elfogadása elıtt kéri a képviselıtestületet, hogy válassza meg a jegyzıkönyv-hitelesítıket. Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Földes István képviselıt és Kopcsek Tamás képviselıt. 1

2 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv két hitelesítıjének Földes István képviselıt és Kopcsek Tamás képviselıt 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre. - A 8. napirendi pont keretében javasolja megtárgyalni a TIOP / azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása címő napirendi pontot is, ezért javasolja, hogy a 8.napirendi pont címe Közbeszerzési Bírálóbizottságok tagjainak megválasztása címre változzon napirendi pontként javasolja felvenni a Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelme címő napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a GAMESZ Alapító Okiratának módosítása címő napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet kérelme címő napirendi pontot. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? A többi jelenlévı nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy 4 módosító javaslat hangzott el a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a 8. napirendi pont címét Közbeszerzési Bíráló Bizottságok tagjainak megválasztása címre változtassa, és e napirendi pont keretében tárgyalja a TIOP / azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása címő napirendi pontot is. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 8. napirendi pont címét 2

3 Közbeszerzési Bírálóbizottságok tagjainak megválasztása címre változtatja, és e napirendi pont keretében tárgyalja a TIOP / azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása címő napirendi pontot is. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelme címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelme címő napirendi pontot napirendjére tőzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a GAMESZ Alapító Okiratának módosítása címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a GAMESZ Alapító Okiratának módosítása címő napirendi pontot napirendjére tőzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet kérelme címő napirendi pontot napirendjére tőzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet kérelme címő napirendi pontot napirendjére tőzi. 3

4 NAPIRENDI PONTOK: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 2. Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Földes István a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 3. Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Fuszkó Attila az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke 4. Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új önkormányzati rendelet megalkotása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 5. Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 6. Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása. Elıadó: Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató 7. Beszámoló a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkájáról. Elıadó: Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató 8. Közbeszerzési Bírálóbizottságok tagjainak megválasztása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 9. Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelme. Elıadó: Kovács Tamás polgármester 10. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása. Elıadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 11. Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet kérelme. Elıadó: Burai Béla elnök 4

5 Novák László képviselı megérkezik a testületi ülésre. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy március 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett és a Belügyminisztérium valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részvételével zajló egyeztetésen vettek részt a szennyvízberuházással kapcsolatban. A Kormány 58 projekt saját hatáskörben történı megvalósításáról döntött, köztük a mélykútiról is, és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására és koordinálására a nemzeti fejlesztési minisztert jelölte ki. Az erre vonatkozó pályázati konstrukciók egy jelentıs része már folyamatban van az érintett önkormányzatoknál, azonban egyes esetekben a határidık teljesítésének a veszélye áll fenn. Az egyeztetésen elhangzott, hogy az érintett települések beruházásának önrészét az állam átvállalja. Elmondja továbbá, hogy március 6-án aláírásra került egy megállapodás az SWR GEOPOWER KFt és az önkormányzat között. Az együttmőködés tárgya a város közigazgatási területén, illetve a környékén található geotermikus lelıhelyeknek a hasznosítása. A társaság a geológiai kutatást 3 hónapon belül megkezdi. Az önkormányzatot a projekt megvalósításával kapcsolatban fizetési kötelezettség nem terheli. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 5

6 Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 31/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. Dr. Márai László képviselı megérkezik a testületi ülésre. 2. Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Földes István a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság elnöke Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Földes István képviselı: Az SZMSZ rendelkezése értelmében ismerteti az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? 6

7 Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 32/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Fuszkó Attila az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Fuszkó Attila képviselı: Az SZMSZ rendelkezése értelmében ismerteti az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket. Elmondja, hogy lakosság megkapta a szemétszállítási segélyrıl szóló szóróanyagot, a fogadtatás elég vegyes, hiszen nem mindenki jogosult a támogatásra. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 7

8 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 33/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót elfogadja. 4. Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új önkormányzati rendelet megalkotása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság, az Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényt folyamatosan váltja fel az új törvény, mely csúsztatott 8

9 idıpontokkal lép hatályba. Az elızı SZMSZ-hez képest az alábbi lényeges változásokra hívja fel a figyelmet: 1. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény kimondja, hogy önkormányzati rendeletben nem lehet megismételni a magasabb rendő jogszabály szövegét, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben szabályozott kérdések az SZMSZ-be nem kerültek ismételten beemelésre. 2. Új elem, hogy az önkormányzatoknak kimutatást kell készíteniük a kötelezı és az önként vállalt feladataikról. Ezen kimutatást a rendelettervezet 1. számú melléklet tartalmazza. 3. Újraszabályozásra kerültek a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezések, mivel a szermélyes érintettség a jelenleg hatályos szabályozás szerint csak a képviselı közeli hozzátartozóira terjed ki az eddigi hozzátartozókkal ellentétben. 4. A jegyzı munkáltatója az idei év elejétıl már nem a képviselı-testület, hanem a polgármester. 5. A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezések beemelésre kerültek az SZMSZ-be, így az erre vonatkozó különálló önkormányzati rendelet a SZMSZ hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti. Kovács Tamás polgármester: Kéri a bizottságokat ismertessék határozataikat. Földes István képviselı: Ismerteti a Fejlesztési Ipari és Mezıgazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testület részére az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. Kopcsek Tamás képviselı: Ismerteti az Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. Fuszkó Attila képviselı: Ismerteti az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság alábbi módosításokkal javasolja a rendelettervezet elfogadását a Képviselı-testület számára: - a rendelet-tervezet 2. számú mellékletében a 3. pontban a 20. francia bekezdése helyesen: A bizottság jár el az átmeneti segély, az adósságkezelési támogatás megállapítása, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása és a főtési segély megállapítása ügyekben. Ennek megfelelıen módosul az átruházott önkormányzati hatósági hatáskörök felsorolása is. - a rendelet-tervezet 3. számú mellékletében kerüljön elhagyásra a 7. és 8. pont, - a rendelet-tervezet 3. számú melléklete egészüljön ki az alábbi ponttal: A polgármester dönt a szemétszállítási segély megállapítása iránti kérelmekrıl. Dr.Sztantics Péter képviselı: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 9

10 Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı: A bizottságok észrevételei alapján illetve a hiányzó mellékletek feltöltése után elkészült az új rendelet-tervezet, amelyben már a kisebb javítások is átvezetésre kerültek. Az anyag az ülés elıtt kiosztásra került. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez a bizottságok észrevételeket tettek, amelynek alapján elkészült anyag már tartalmazza a módosításokat és javításokat. A kiosztásra került új tervezethez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az ülés elıtt kiosztott rendelet-tervezet elfogadásával? Kovács Tamás polgármester a szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletét, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 5. Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı: Elmondja, hogy a közbeszerzési terv táblázatának utolsó 3 sorában bruttó módon szerepelnek az összegek. Javítani szükséges. Helyesen az összegek: a TIOP pályázatnál Ft, a TÁMOP pályázatnál Ft, a DAOP pályázatnál Ft. 10

11 Földes István képviselı: Ismerteti a Fejlesztési, Ipari és Mezıgazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testület részére Mélykút Város Önkormányzatának 2013.évi közbeszerzési tervét. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a javítás figyelembe vételével a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 34/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a évre vonatkozó közbeszerzési tervet és azt az elıterjesztéshez képest változatlan tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az éves közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Vargáné Dr. Egyed Ilona jegyzı Határidı: szükség szerint Melléklet a 34/2013.(III.26.) Kt. számú határozathoz. 11

12 Költségvetési szerv megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Érintett költségvetési év: ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Közbeszerzés megnevezése: tárgya*: becsült értéke: fajtája: KEOP-1.2.0/ FIDIC mérnök Közösségi értékhatárokat elérı közbeszerzés a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás KEOP-1.2.0/ Általános projektmenedzsment Kbt. III. rész Nemzeti eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás KEOP / PR tanácsadó Kbt. III. rész Nemzeti eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos rend KEOP-1.2.0/ Szennyvíz tisztító telep és csatorna hálózat építés Közösségi értékhatárokat elérı közbeszerzés a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás KEOP-1.2.0/ Üzemeltetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés Kerékpárút építése Mélykúton az 55. sz. fıút mellett (DAOP-3.1.2/B ) Nyilvánosság biztosítása (TIOP / ) eszközbeszerzés pályázathoz Nyilvánosság biztosítása (TÁMOP A-11/ ) Tudásdepoexpress II. pályázathoz Nyilvánosság biztosítás (DAOP-3.1.2/B ) Kerékpárút építése pályázathoz *= 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. szolgáltatás Közösségi értékhatárokat elérı közbeszerzés a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás Közösségi értékhatárokat elérı közbeszerzés a Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás Kbt. III. rész Nemzeti eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos rend Kbt. III. rész Nemzeti eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos rend Kbt. III. rész Nemzeti eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos rend Készítette: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı Kósa Róbertné csoportvezetı 12

13 6. Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása. Elıadó: Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Kopcsek Tamás képviselı: Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testületnek a munkaterv jóváhagyását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkatervének elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 35/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkatervét jóváhagyja. 13

14 7. Beszámoló a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkájáról. Elıadó: Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Kopcsek Tamás képviselı: Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testületnek a beszámoló elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 36/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 14

15 Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı Határidı: április 15. (határozat megküldésére.) 8. Közbeszerzési Bírálóbizottságok tagjainak megválasztása KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A képviselı-testület a közbeszerzési szabályzat értelmében Közbeszerzési Bírálóbizottságot hoz létre, melynek tagjait alkalmanként írásban bízza meg. A bizottság tagjai között szavazati joggal kell rendelkezni a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személynek. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak javasolja: - a közbeszerzés tárgya szerinti: Börcsökné Kiss Erzsébet, - közbeszerzési tagnak: Kósa Róbertné, - jogi: Vargáné dr.egyed Ilona jegyzı és - pénzügyi: Horváth Ferencné személyeket. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? 15

16 Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 37/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak a következı személyeket választja meg: - Börcsökné Kiss Erzsébet a közbeszerzés tárgya szerinti szakértı, - Kósa Róbertné közbeszerzési szakértı - Vargáné dr. Egyed Ilona jogi szakértı - Horváth Ferencné pénzügyi szakértı. A bírálóbizottság megbízatása az eljárás lezárásáig tart TIOP / azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása. Napirendi pont tárgyalása szóbeli elıterjesztés alapján történt. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Tudásdepó-expressz eszközbeszerzés pályázatnál is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai közé ugyanazokat a tagokat javasolja, mint az elızı pályázatnál. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? 16

17 Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet javaslatának elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 38/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT TIOP / azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a TIOP / azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak a következı személyeket választja meg: - Börcsökné Kiss Erzsébet a közbeszerzés tárgya szerinti szakértı, - Kósa Róbertné közbeszerzési szakértı - Vargáné dr. Egyed Ilona jogi szakértı - Horváth Ferencné pénzügyi szakértı. A bírálóbizottság megbízatása az eljárás lezárásáig tart. 17

18 9. Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelme. Elıadó: Kovács Tamás polgármester Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva. Dr.Sztantics Péter képviselı: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a kérelem teljesítését. Az egyesület így a tanévet be tudja fejezni, a nyáron pedig majd látják a továbbiakat. A jelenlegi támogatási összeg a megbízási díjakat fedezi. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetıtıl, hogy a tartalékból tudják a fedezetet biztosítani a kifizetésre? Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı: Igen az általános tartalék terhére tudják kifizetni. Kovács Tamás polgármester: Támogatja a kérelem teljesítését. Felhívja a jelenlévık figyelmét, hogy júniustól elérhetıek lesznek a LEADER pályázatok, érdemes lesz figyelni a kiírásokat. Fontos a gyorsaság, mert az érkezés sorrendjében kerül a forrás szétosztásra. Minden forrást ki kell használni, hiszen az önkormányzat nem tudja a civilszervezeteket támogatni. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 18

19 39/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelme. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 2012/2013. tanév befejezéséig az egyesület részére Ft mőködési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: azonnal 10. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása. Elıadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató Napirendi pont tárgyalása a /2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Sántáné Czékus Tímea igazgató: Elmondja, hogy az intézmény alapító okiratában nem szerepeltek a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak, így ezzel a foglalkoztatási jogviszonnyal kiegészülne a 12-es pont. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban? Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı: A GAMESZ Alapító Okiratát a Gamesz vezetıje már kezdeményezte február 13-ai ülésen. Akkor csak az Alapító Okirat 13. pontjában javasolt módosítást. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából elküldtük a határozatot a Bács-Kiskun Megyei Igazgatósághoz, de megállapították, hogy az utolsó, 85/2012.(V.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okirathoz képest változás történt a foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának megjelölésében. Ez a változás az alapító okiratban nem került feltüntetésre. Ezért kérte a Gamesz vezetıje az alapító okirat újabb módosítását. Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 19

20 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2013. (III.26.) Kt. számú HATÁROZAT GAMESZ Alapító Okiratának módosítása. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Mőszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetének az Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.1. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapfeladatok tekintetében közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó. 2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalására. 3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. Felelıs: Kovács Tamás polgármester Határidı: április

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben