BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)..."

Átírás

1 G Y R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó J A

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. B E V E Z E T JO G I A L A P O K (J O G S Z A B Á L Y I H Á T T É R ) A k u l t u r á l i s i g a z g a t á s é s i r á n y í t á s. j. o. g. i.. e. s. z. k. ö. z. e. i A k u l t u r á l i s k o n c e p c i ó ö s s z h a n g j a t i a kn ue lm tz ue r á l i s s t r a t é g i a i.. c. é. l. o. k. k. a. l A s z a b a d s á g k u l t ú r á jma a g y a r k u l t u r á l i s s t r a t é g-2 i a A m a g y a r k öm z v e l d é s s z a k p o l i t i k a i k o n c e p c i ó-2 j a A k ö n y v t á r i s t r a t é g i a c é l -2 j a0i S z é c h e n y i o p e rta í v p r o g r a m o. k H E L Y Z E T E L E M Z É S G y r v á r o s t ö r t é n e t i h á t t e r e ( a h e l y,.. a. h. o. l.. é. l. ü. n. k.) A z Ö n k o r m á n y z a t k u l t u r á l i s k ö z i g a z g a t á s i t e v. é. k. e. n. y. s. é.. g. e K u l t u r á l i s r e n d e z v é. n. y. e. k G y r M e g y e i J o g ú V á r o s á l t a l f e n n t a r t o t t k u l t u r á l i. s.. i. n. t. é. z. m. é. n. y. e. k K ö z m v e l d é s i t e v é k e n y s é g e k é s s z o l g á l t a t á s o k, k ö z ö s s é g i t é r b i z t o s í t á s a, k ö z m v e l d é i n t é z m é n y e k m k ö d t e t é. s. e H i v a t á s o s e l a-m d óv é s z e t i i n t é z m é n. y. e. k K ö z g y j t e m é n y i i n t é z m é n. y. e. k H e l y i ö n k o r m á n y z a t i i g a z g a t á s i t e v é. k.. e. n. y. s. é. g E g y é b ö n k o r m á n y z a t i k u l t u r á l i s k ö z s z o l g. á. l. t. a. t. á. s. o. k N e m ö n k o r m á n y z a t i f e n n t a r t á s ú k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k é s.. s. z. e. r. v. e. z. e. t. e. k G y r M e g y e i J o g ú V á r o s N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t a i n a k k u l t u r á l i s. t. e. v. é. k. e. n. y. s. é. g3. e A b e v e t t ( t ö r t é n e l m i ) e g y h á z a k k u l t u r á l i s. t. e. v. é. k. e. n. y. s. é. g. e C i v i l s z e r v e z e t e k é s i n f o r m á l i s m v e l d é s i k ö z ö s s é g e k k u l t u r á. l.. i. s.. t. e. v. é. k. e. n. y. s. é. g3. e K u l t u r á l i s k a p c s o l. a. t. o. k T e s t v é r v á r o s i e g y ü t t m k. ö. d. é. s E g y é b n e m e g y ü t t m k ö d é s i m e g á l l a p o d á s o n a l a pk u l ó t u r á l i s k a p c s o. l. a. t. o. k A k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k k o r o s z t á l y. i.. j. e. l. l. e. m. z.. i G y e r m e k - é s i f j ú s á g i k o r o s z. t. á. l. y. o. k F e l n t t k o r o s yz ot k á. l E r f o r r á s o. k A k u l t ú r a f i n a n s z í r o z á s á n a k t ö b b c s a t o r n á s.. r. e. n. d. s. z. e. r. e H u m á n e r -g a z d á l k o d á. s L é t e s í t m é n y g a z d á l k o. d. á. s H e l y z e t f e l m é r. é. s JÖ V K É P C É L O K É S C É L K I T Z É S E K K u l t u r á l i s i n t é z m é n y r e n. d. s. z. e. r K ö z m v e l d é s é s i n t é z m é. n y.. e. i G y e r m e k e k H á z a G y r i M v é s z e t i é s F e s z t i v á l k. ö. z. p. o. n. t M é n f c s a n a k-g y i r m ó t i M v e l d é s i K ö z p o. n. t

3 M o l n á r V i d B e r t a l a n M v e l d é s i K ö. z. p. o. n. t Ú j v á r o s i M v e l d é s i. H. á. z H i v a t á s o s e l a-m d óv é s z e t i i n t é z m é n. y. e. k G y r i B aelt t G y r i F i l h a r m o n i k u s Z e n e. k. a. r G y r i N e m z e t i S z í n h. á. z V a s k a k a s B á b s z í n h. á. z K ö z g y j t e m é n y i i n t é z m é n. y. e. k G y r M e g y e i J o g ú V á r o s L e v é. l t. á. r.. a D r. K o v á c s P á l M e g y e i K ö n y v t á r é s K ö z ö s s.. é. g. i.. T. é. r R ó m e r F l ó r i s M v é s z e t i é s T ö r t é n e t i M. ú. z. e. u. m K u l t u r á l i s r e n d e z v é n y e k a v á. r. o. s. b. a. n K i e m e l t f e j l e s z t é s i t e. r. ü. l. e. t. e. k I f j ú s á g i k u l. t. ú. r. a C i v i l s z e r v e z e t e k, a l k o t ó m v é s z e t i k. ö. z. ö. s. s. é. g. e. k K a p c s o l a t o k, e g y ü t t m k ö d é s e k - ( éks ü lb e l f ö l d, t e s t v é r v á r o s o k, e g y é b k. a. p. c. s. o. l. 7a. 3 t. o. k.) F i n a n s z í r o z. á. s I n f r a s t r u k t ú r a f e j l e. s. z. t. é. s. e A k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g ö n k o r m á n y z a t i. e. l. i. s. m. e. r. é. s. e A k u l t u r á l i s k o n c e p c i ó ö s s z h a n g j a a z é p í t é s z e t i é r t é k e k k e l é s a. z.. é. p. í. t. e. t. t.. ö. r. 7ö. 6 k. s. é. g. g.. e. l G y r M e g y e i J o g ú V á r o s T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i K o n c e -2 p c0 i3 ó0 j. a G y r M e g y e i J o g ú V á r o s I n t e g r á l t T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i S-2t 0r 2a 0 t. é. g. i. á. j. a Z á r s z ó M E L L É K L E T E K T é r k é p e k M e g j e g y z é s e k a k u l t u r á l i s k o n c e p c i ó k é s z í t é s é n e k.. m. ó. d. s. z. e. r. é. r.. l G y r M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k K u l t u r á. l. i. s.. O. s. z. t. á. l. y. a F e s z t i v á l o k é s h a g y o m á n y o s a n m e g r e n d e z e t t k u l t u r á l i s p r o g r a m o k, r e n d e z v é n. y. s. 8o. 4 r o z a t o k G y r M e g y e i J o g ú V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k k u l t u r á l i s i n t é z m é n. y. r. e. n. d. s. z. e. r. e A z ö n k o r m á n y z a t k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e i n e k k a p c s o l. a. t. r. e. n. d. s. z. e. r. e A k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k f b b f i n a n s z í r o z. á. s. i.. m. u. t. a. t. ó. i A z Ö n k o r m á n y z a t k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e i á l t a l h a s z n á. l. t.. i. n. g. a. t. l. a. n. o. k F Ü G G E L É K A k u l t u r á l i s i g a z g a t á s é s i r á n y í t á s. j. o. g. i.. e. s. z. k. ö. z. e. i G y r é p í t e t t ö r ö k. s. é. g. e G y r s z e l l e m i ö r ö k. s. é. g. e A v á r o s e g y e d i k u l t u r á l i s.. é. r. t. é. k. e. i

4 1. B E V E Z E T G y r a K i s a l f ö l d f o l y ó v i z e k b e n b v e l k e d, a S z i g e t k ö z é s a R á b a k ö z t e r m é k e n y m e z i é s a B a d o m b j a i á l t a l ö v e z e t t s o k s z í n t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t b e n é p ü l t é s v á l t é v e z r e d a l a t n a g y v á r o s s á. R e g i o n á l i s k ö z p o n t ú m e g y e s z é k h e lsy s á vfá er jo l d é s é t m i n d e n k o r h a d á s z a t i v é d e l m i j e l e n t s é g e, v í é s s z á r a z f ö l d i k ö z l e k e d é s i a d o t t s á g a i, i p a r a, k ö z i g a z g a t á s i f u n k c i ó j a, v a l a m i n t a h e l y i á t m e n k e r e s k e d e l m e h a t á r o z t a m e g. G y r n é p e s s é g é t t e k i n t v e M a g y a r o r s z á g h a t so a d, i k l av ská sor áog a j a n u á-j r é n f, 1 m e l y a h a z a i m i g r á c i ó s f o l y a m a t o k r é v é n f o l y a m a t o s a n A g yv aá r ao ps o dn ié k p. e s s é g n ö v e l v o n z e r e j e a z o n b a n m e g k í v á n j a a b e t e l e p ü l l a k o ms es lá yg n e k k u l t u r á l i s s z o c i a l i z á l t s á g a, s z o k á s r e n d s z e n a g y b a n k ü l ö n b ö z k ö z ös s é g i i n t e g r á c i ó j á n a k é s k a p c s o l a t é p í t é s é n e k, f e l z á r k ó z t a t á s á n a k, k u l t u r á l i s i d e n t i t á s a m e g t e r e m t é s é n e k s e g í t é s é t t e l e p ü l é s é v e l j e al l e m z e n k i s t e l e p ü l é s e s m e g y é k k ö z é t a -M r tooszoó n -SG oy p r o n m e g y e 2 l a k o s s á g á n a k % 2 9-a G y r ö t t é l. A la k ó n é p es s é g n e k a k o n c e p c i ó b a n e l e mk zo er tc ts o p o r t o n k é n t i m e g o s z l á s a : é v k ö z ö t t ( g yeek r mé s i f j ú s á g i k o r o s z t á l y ) 2 6 % ; é v k ö z ö t t k t( íav k e r e s f o g l a l k o z á s ú a k ) 5 9 % é s 6 6. é v f e l e t t ( n y u g d í j a s k o r o s z t á l y ) 1 5 %. A z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a v á r o s é s i p agr a- z dá ag s z e r k e z e t e j e l e n t s e n á t a l a k u l t, a f e j l d é e r e d m é n y e k é n t a z o r s z á g v e z e t v i d é k i g a z d a s á g i k ö z p o n t j á v á v á l t. I p a r i t e l j e s í t m é n y e 3 n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i j e l e n t s é g e B u d a p e s téest p éklödvaeétrit é k e n a l a c s o n y a m u n k a n é l k ü l i s é g. A v á r o s a d o t tasi á g a g a z d a s á g i f e j l d é s m e l l e t t a k o r a i i d k t l l e h e t v é t e t t é k a s z a k r á l i s z e l l e m i é l e t k i b o n t a k o z á s á t, f e l v i r á g z á s á t, a z i g é n y e s v á r o s é p í t é s t, a m v é s z e t e k é s a z o t a l á l á s á t, m e l y á l t a l a v á r o s É-M s za ag ky na yr uo gr as tz á g k u l tlu ir s á k ö z p o n t j á v á v á l h a t o t t, s m e l y r l K o s z t o l á n y i D e zís g y v a l l E s t i K o r n é l r í m e i c í m : v e r s é b e n G y i r, K e l e t s n y u g a t k ö z t á l l j h a z á m b a, k e d v e s i r. 1 M a g y a r o r s z á g k ö z i g a z g a t á s i h e l y n ék vö kz öp no yn vt e i. S t a t i s z t i k a i H i Bv ua dt a pl e, s t, G y r -M o s o n -S o p r o n m e g y é b e n t e l e p ü l é s t a l á l h a t ó, ö s s z l a k o s s á g u k e z e r f. S t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a-m t ó o, s o Gn y -Si or p r o n m e g y e muá s r. ck iö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l,, B u2 d0 a1 p4 e. s t 3 A z ad a t h o r d o z ó t é r k é ep t e k a z s z á m ú m e l l é k l e t t a r t a l m a z z a. 4

5 A k u l t u r á l i s k o n c e p c i, ó hcoég ly j ar e á l i s h e l y z e t e l e m z é s r e é p í t v e k i f e j e z z e a h e l y i k ö z ö s s é g k i d e n t i t á s á t, ö n r e n d e l k e z é s é t -, é as l k co st eó l e k v k é p e s s é g é t é s r e n d s z e r b e f o g l a l j a a z t a k u l t j ö v k é p e t, m e l y m e g h a t á r o z z a a z a l a p v e t c é l o k a t, i r á n y t m u t a t a f e l a d a t o k k i j e l ö l é s é n e k é r t é k e k r z é s é n e k. C é l j a, h o g y a z e l k ö v e t k e z Ö n kéovrem kárne y z a z t k u l t u r á l i s j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t k ö t e l e z e t t s é g e i n e k e l l á t á s á t s e g í t s e, v á l a s z t a d v a a k i k n e k, m i t, h o g y a n ( m i v e l, m i é r t k é r d é s e k a r e, k u l t u r á l i s s z e m l é l e t v á r o s f e j l e s z t é s r e ö gr öl k o b áélr ivsé ann y dg : o ln k o d n i, 4 5 l o k á l i s ac ns e l e k e d n i g o n d o l a t j e g y é b e n g í st s e e l e z e n mc eé gl vo ak l ó s í t á s á t. 4 5 S i r P a t r i c k G e d d e s ( ) s k ó t b i o l ó g u s, s z o c i o loó g ru ás f, u s g, e v sá tr eo r v e z t u d ó s s z á l l ó i g ég vo é n d vo ál la t a. A k ul t u r á l i s k o nc ci eó p e l m é l e t i a l a p j a i r ó l k é s z í t e t t f e l j e g y z é s t a z 5. t2 a. r ts az lá m aú z zm a e. l l é k l e t 5

6 2. JO G I A L A P O K (J O G S Z A B Á L Y I H Á T T É R ) A K U L T U R Á L I S I G A Z G A T Á S É S I R Á N Y Í T Á S J O G I E S Z K Ö Z E I 6 A z e l m ú l t é v e k t á r s a d a l m i f o l y a m a t a i, a k ö z i g a z g a t á s é s i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k v á l t o z á s a i, t ú l i m a g y a r s á g k ö z ö s s é g e i n e k i n t e g r á l ó d á s a é s k u l t u r á l i s i d e n t i t á s á n a k m e g ú j u l á s a, a k u l t u v é d e l m é n e k ú j r a é r t e l m e z é s e, a h e l y i ö n k o r m á n y z a t o k é s a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k k u l t u r á l i s s z e r e p v á l l a l á s á n a k e r s ö d é s e, a z E u r ó p a i e l mu en i ó é s k ö ti r á n y e l v e i h e z t ö r t é n c s a t l a k o z á s, ú j s z e r v e z e t i f o r m á k, t a r t a l m a k é s k i h í v á s o k e g y a r á n t a k u l t u r á l i s i g a z g a t á s j o g i s z a ú j r a g o n d o l á s á t é s k o d i f i k á l á s á t e r e d m é n y e z t e. A z ú j v a g y m ó d o s í t o t t j o g s z a b á l y o k f e l ö l e l i k a k su zl it nue tr át le il s j e s é l et t e r ü l e t é t. K i e m e l t e n s z a b á l y o z z á k a z e l -m a vd éó s z e t i s z e r v e z e t e k, a m u z e á l i s i n t é z m é n y e k, a k ö n y v t á r a k é s k ö z m v e l d é s i i n t é z m é n y e k s z e r v e z e t i r e n d j é t, f i n a n s z í r o z á s u k a t, k é p e s í t é s i é s f o g l f e l t é t e l e i k e t, m e g h a t á r o z z á k a k ru öl kt us ér ág vl ié ds e lö e m e l í r á s a i t, s z a b á l y o z z á k a c i v i l é s t á r s a d s z e r v e z e t e k m k ö d é s é t, k ö z h a s z n ú s z e r v e z e t t é v á l á s u k a t é s e l e g e t t e s z n e k a h a z a i é s j o g h a r m o n i z á c i ó k ö v e t e l m é n y é n e k. A k ö z m v e l d é s i t e v é k e n y s é g h e l y i ö n k o r m á n y z a t i f e l a d a tsauik r a f eéls t é et le l áe ti ár e s z ó l ó a n G y r M e g y e i J o g ú V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k K ö z g y l ét se e k i n t e t t e l a j e l e n t s j o g s z a b á l y i v á l t o z á s o k r a f e l a d a t e l l á t á s s z e r v e z e t i k e r e t e i n e k é s a z i n t é z m é n y e k j o g á l l á s áú nj a k h eml óyr di eo ns du el lá es tá er t a a l k o t o t. t [ 6 / ( 2I2 I..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t. ] A K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó Ö S S Z H A N G J A A N E M Z E T I K U L T U R Á L I S S T R A T É G I A I C É L O K K A L E g y n e m z e t j ö v j e, a v i l á g b a n e l f o g l a l t h e l y e é s m e g b e c s ü l é s e n a g y b a n f ü g g k u l t u r á l i s i d e n é r t é k e i n e k r z é s é t l, a m e g ú j u l ó é s á l úi j s kt ua lr t ua rl m a k, s z e l l e m i é s t á r g y i a l k o t á s o k l é t r e h o z á s E c é l o k a t n a e m z e t i k u l t u r á l i s s t, r av ta él ga im ai n t a k ü l ö n bá ög z a z a t i s t r a t é g ic ás k e l ée s k v é s i p r o g r a m o k f o g l a l j á k k e r e t b e. A z ö n k o r m á n y z a t k u l t u r á l i s s t r a t é g i á j a p r i o r i t á s a i n a k, e j cl se es lz te ké vs i é s i i r áé s n y afi n a k a h e l y i t á r s a d a l o m h a g y o m á n y a i, a d o t t s á g a i, s z ü k s é g l e t e i é s l e h e t s é g e i f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ö s s z h á l l n i u k a n e m z e t i c é l o k k a l, omk i ve eg l y bae zn a n e m z e tc i é l o k m e g v a l ó s í t á s á n ea sk z ki ös zi. e 6 A k u l t u r á l i s i g a z g a t á s é s i r á n yz ík tö áz s e i j o2 g0 i 1 4 e. s o k t ó b e nr a p1 j. á n h a t á l y o s j e g y z é k é t a K u l t u r á l i s 6. k 1. o n c e p c i ó s z á m ú f ü g g e l é ktea r t a l m a z z a. 6

7 A S Z A B A D S Á G K U L T Ú R Á J A M A G Y A R K U L T U R Á L I S S T R A T É G I A A d o k u m e n t u m a l a p e l v k é n t d e k l a r á l j a a, kh uo lg ty ú r a a j ö v a l a k í t á s á n a k l é t f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e, m m e g t e r e m t i a z e g y é n e k, a k ö z ö s s é g e k, a r é g i ó k öéns b ea c snü el mé zs eé t nk ek r e t e i t, f o r m á i t, s z í n t e r e i t é s t a r t a l m á t. A d o k u m e n t u m k i n y i l v á n í t j a : M a g y a r o r s z á g j ö v j é n e k a l a k í t á s á b a n l é t f o n t o s s á g ú s z e r e p h á r u l a k u l t ú r á r a a z e l k ö v e t k é v t i z e d b e n. A z é r t é p p e n a k u l t ú r á r a, m e r t : [... ] a k u l t u r á léils m é n y e k a l k o t j á ka z e g y é n e k, a k ö z ö s s é g e k, é s a m e g ú j u l ó M a g y a r o r s z á g ö n é r t e l m e z é s é n e k, ö s s z e t a r t o z á s á n a k, t a p a s z t a l a t a i f e l d o l g o z á s á n a k e g y i k l e g f k ö z e g é t ; a k u l t u r á l is so k s z í n s s a é g j ö v b e n i ú j í t á s o k f o r r á s a a g a z d a s á g b a n, a p o l i t i k á b a n, t u d o m á n y b a n, a m v é s z e t e k b e n, a m i n d e n n a p i é l e t v iotleylabn e n k i n c s, a m i ft o re mg áy n v é d e n i k e l l a b e j á r a t o t t i n t é z m é n y e k é s a n y e r e s é g r e k a l k u l á l ó p i a c t ú l h a t a l m á t ö b b s é g z s a r n o k s á g á v a l s z e m b e n i s ; a k u l t u r á lvies r s e n g é sh a z a i é s a n e m z e t k ö z i s z í n t é r e n a k r e a t i v i t á s t ö bs bz té ö, n z j e e r s e b b é, s i k e r e s s é v á l á s u n k ú t j a ; a k u l t ú r a t a á r s a d a l m i i n t e g r áa c is ó z, o c i á l i s k o hk éö zie ó g e : a k ö z ö s s é g e k f e n n t a r t ó j a é s m e g ú j í t ó j a, a z e g y é n i é s a k ö z ö s e s z m é n y e k é s é l e t c é l o k m e g f o g a l m a z á s á n a k, m e g v i t a é s é r v é n y e s í t é s é n e k a t e r e p e. [... ] A k u l t ú r a s z a b a d s á g a a k k o r v a n á bg ib za tn o, n s h a m e g s z i l á r d u l t á r s a d a l m i k ö z e g e : a s z a b a d s á g 7 k u l t ú r á j a. A d o k u m e n t u m k i e m e l t s t r a t é g i a i f ei j lt e sr zü tl ée st k é n t h a t á r o z : z a m e g a k u l t ú r a k ö z ö s s é g t e r e m t s z e r e p é n e k e r ( K sö íz tö és s é tg ; e k ) a n e m z e t t á r g y i é s s z e l l e m i k u l t u r á l i s ö r ö k s é g é n e( k Ö r gö ok ns dé og ; z) á s á t a k u l t u r á l i s a l k o t á s k o r s z e r i n t é z m é n y i f e l t é t e l e i( nkeok r tká iras l akku íl táúsé rás a t ) a z e s é l y e g y e n l s é g b i z t o s í kt uá ls tá ut r áa l i s j a v a k h o z é s s z o l g á l t a t á s o k h o z v a l ó h o z z á f é r é s b ( N y i t o t t k u l t. ú r a ) 7 A s z a b a d s á g k u l tj úa r á M a g y a r k u l t u r á l i s s t r a t é g-2 i a O k t a t á s i é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m, B u d a p e s t, o. A M a g y a r K u l t u r á l i s S t r a t é g i á t a k u l t u r á l i s m i n i s z t e r f e l k é r é s é r e a S t r a t é g i a i T a n á c s d o l g o z t a k i v e z e t é s é v e l. ( O n l i n e ) [ h t t: p/ / w w w. g o o g l e. h u / u r l? q = h t t p : / / w w w. o k m. g o v. h u / l e t o l t / n k o m / E g y e b / K u l t u r a l i s S t r a t e g i a ] 7

8 F i g y e l e m m e l a p r o g n o s z t i z á l h a t ó, a k u l t u r á l i s é l e t r e i s k i h a t ó t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k r a A M A G Y A R K Ö Z M V E L D É S S Z A K P O L I T I K A I K O N C E P C I Ó J A A d o k u m e n t u m r ö g z í t i, h o g y a k ö z m v e l d é s t a m a g y a r k u l t u r á l i s k o r m á n y z a t o-, l y a n s z e m é l y k ö z ö s s é- g é s t á r s a d a fl eo jm l e s z t p r o g r a m n a k t e k i n t i, a m e l y a p o l g á r o k a k t í v k ö z ö sn s é g i m v e l d a l a p u l. i d s z a k p r i o r i t á s a i t, a c é l o k a t é s e s z k ö z ö k e t i s s z á m ib ó a a vz é va e l á a b b ki oa nk cb ea pn c h a t á r o z z a m e g : Ú j g e n e r á c i ó s k ö z ö s s é g i t e r e k é s h á l ó z a t u; k k i a l a k í t á s a k ö z m v e l d é s é s f e l n t t k; é p z é s a k ö z ö s s é g i m v e l ; d é s k u l t u r á l i s v i d é k f e j l e sc zi tv éi s l k ö z m v e l ; d é s h a t á r o n t ú l i m a g y a r k u; l t ú r a a k u l tru á l i s ö r ö k s é g d i g i t a l i za ádliágsiat á l i s k u l t ú r a s z e r e p e a k ö z m v; e l d é s b e n if j ú s á g i k ö z m v e l d é s é s a k ö z o k t a t á s ; k a p c s o l a t a a m a g y a r n y e l v ü g éy se a h a g y o m á n y á p o l á s A K Ö N Y V T Á R I S T R A T É G I A C É L J A I Á t f o g ó c é l : o k a k ö n y v t á r a k t á r s a d a l m i s z e r e p v á l l a lsá ís tá én sa e k ; e r a k ön y v t á r i r e n d s z e r h o s s z ú t á v ú m k ö d é s é n er k t á fs ea n né ts a i n n o v a t í v f e j l e s z t é s e ; k o r s z e r, f e l h a s -k z nöázlpó o n t ú, v e r s e n y k é p e s o r s z á g o s k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k f e j l e s z s z é l e s k ö r, j o g s z e r t r o en li ek ku s h o z z á f é r é s b i z t o s í t á s a é s a k ö n y v t á r o s s z a k t u od lá ys a mf a t o s m e g ú j í t á sk á né as e l i s m e r é s é n e k b i z t o s í t á s a S Z É C H E N Y I O P E R A T Í V P R O G R A M O K A M a g y a r o r s z á g s z á m á r a k ö z ö t t r e n d e l k e z é s r e á l l ó u n i ó s f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á r a E u r ó p a i B i z o t t s á g g a l t ö r t é n h i v a t a l o s t á r g y a l á s r a bu e n 2y 0ú 2j 0 t o ts t, r a ta éz g ieá h o z i l l e s z k e d o p e r a t í v p r o g ro ak m h u m á n -f e j l ze ts é s i c é: l j a i A z E m b e r i E r f o r r á s F e j l e s z t é s i O p e r a t í v (E PFr Oo P g) r aem l s d l e g e s c é l j a, h ou gm y á n a t k e é s a t á r s a d a l m i k ö r n y e jz ae vt í t á s á v a l j á r u l j o n h o z z á a t á r s a d a l m i f e l z á r kd óé zs ái s i k i éh s í v án sé op k e s e 8 A m a g y a r k ö z m s v e l i d é s s z a k p o l i t i k a i k. o ns cz eprck i. ó: j ac s e r é p L á s z l ó é s D r. N é m e t h J á nn oe s m z Ie st ti v áe n r. f o r r á s M i n i s z t é r i u m a B, u d a p e s t, 2 0 1( 2 O. n l i n e )h t t p : / / w w w. i ek ra n e t. h u / o l d a l. p h p? m e n u p o n t _ i d = 4 8[ ] 9 K é s z í t e t t e : E m b e r i E r f o r r á s o k M i n i s Kz öt zé rg y i u jm ta e m é n y i F o s z tá án la yk K ö n y v t á r i O s z t á. l y a 8

9 k e z e l é s é h e z. A z E F O P a g y a k o r l a t b a n na e msczseagk é n y s é g e l l e n i k ü z d e fl oe gm b j a l k i v e n n i a r é s z é t, d e h a n g s ú l y t h e l y e z a t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r esgíé tséz s érge ü, g y ai z b e r u h á z á, s o ka r ak ö z n e v e l é s m i n s é g é n e k f e j l e s z t é s é r e, k i e m e l t e l t e ka i n tk eo tr a i i s k o l a e l h a g y á s c s ö k k e n t é s é r e, a f e l s f o v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z k s z á m á n a k n ö v e lkéustéarte á-f sé es j la e s z t é. s r e A T O P, a z a z Ta e r ü l e - t é s T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i O p e r a t í v f P r ok gü rl da em t é s e, h o g y k e r e t e k e t b i z t o s í t s o n a t e r ü l e t i l e g zd áe lc t e n ft er ja l ei s z t é s e k t e r v e z é s é h e z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z. F e j l e s z t é s e i h e l y e t k a p n a k a k ö z v e t l ek nö üz l s za f é r á, r aa h e l y i t á r s a d a l o ém s r ka ö r n y e z e t r e i r á n yfueljó l e s z t é s e k i s. 9

10 3. H E L Y Z E T E L E M Z É S G Y R V Á R O S T Ö R T É N E T I H Á T T E R E (A H E L Y, A H O L É L Ü N K ) 1 0 G y r B u d a p e st é s B é c s k ö z öf té tl ú t o, n P o z s o n y k ö z e l s é g é b e n, f o n t o s s z á r a z f ö l d i é s v í z i k e r e s k e d u t a k t a l á l k o z á s á n á l h e l y e z k e d i k e l. K ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t é t n é -D g y u n fa o, l ya ó : R áa b a M, o sa o n i R á b c a é s a M a r c a l ö s s z e f o l y á s a é r i n t i. A r ó m a i k o r b a n e nh ie a l y pü rt ot v ia n cpiaánt n ov é d v á r a t e m e l t e k, m e l y m e l l é p o l g á r o k l a k t a t e l e p ü l é s é p ü l t. G y r m á r a z á l l a m a l a p í t á s k o r á b a n t e l e p ü l é s n e k s z á m í tao mt it t, K á l t i M á r k K é p e s k r ó n iikláy j a m ó d o n t a n ú: s eí lt r e t t e n t é s ük ol p p á n y t p e d i g S z e n t I s t v á n n é g g y é v ág ya it k t a r: é se z é t e l k ü[. l. ] d. éa g y r i k a p u h o z.... K é s b b p ü s p ö k s é g e t é s i s p á n s á g o t k a p o t t a t e l e p ü l é s. A t ö r ö k i d k b e n B é c s e t v é d j e l e n t s v é g v á r v o l t. A 1 8. k e r e s k e d e l e m é s a h e l y i i p a r f e l l e n d ü l é s e l e h e t v é t e t t e M a g y a r o r s zráo g k k e gvyá irk o slá en ga sk z e b b b a f e l é p ü l é s é t, m e l y a 2 0. s z á z a d r a i p a r i n a g y v á r, o sé s á k fi ev jí l v odt öt t t j e l e n t s s z e r e p é t m á i g m e g t a r t o t t a. G y r a p a n n o n s z e l l e m i s é g é s k u l t ú r a ö r ö k ö s e G y r r z i a z é -p s za nkn o n v i d é k k ö z p o n t i t e l e p ü l é s f u n k c i ó i t, n y i t o t t ls já a g á t a, n ie nm tz e gt ri á, a h e l y i é s r é t e g k u l t ú r á k é r t é k e i t, b e f o g a d j a é s g a z d a g í t j a a z e u r ó p a i p o l g á r i s z e l l e m i s k u l t u r á l i s j ö v k é p é n e k t u d o m á n y o s i g é n y m e g h a t á r o z á s á v a l c s e l e k v é s i p r o g r a m o t v á r o s f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á b a. K i s z é l e s í t i áa t n y úhlaó t á r on ke om n z e t k ö z i é s r e g i o n á l i s e g y ü t t m k ö d é s e i t, t e s t v é r v á r o s i k a p c s o l a t a i t. M ú l t... A z e l s n a g y o b b t e l e p ü l é s t i. e k ö r ü l a k e l t á k l a k t á k, a k i k a v á r o s t A r n e v e z t é k. A z i. e. I. s z á z a d b a n r ó m a i k e r e s k e d k k ö l t ö z t e k A r r a b o n á baa i, hmaadjsd e r a e g r ó m m e g s z á l l v a a D u n á n t ú l t l é t r e h o z t a P a n n ó n i a p r o v i n c i á t. A p r o v i n c i á t v é d v á r m e l l é e k k p o l g á r v á r o s t e l e p ü l t. A g e r m á n, m a j d h u n t ö r z s e k t á m a d á s a i m i a t t a r ó m a i a k a 4. s z l e m o n d t a k a t e r ü l e t r l, d e a v á r o s l a k o t t m a r a dz t. éa v s zk áö zv ae dt ok ke b a n s z l á v o k, a v a r o k é s f r a n k o k n é p e s í t e t t é k b e. A t ö r t é n e l m i k o r o k k u l t ú r á i e t á j o n e g y m á s r a h a g y o m á n y o z ó d t a k. r é g é s z e t i l e l e t a n y a g, a t e r m é s z e t i é s a z é p í t e t t k ö r n y e z e t, k é s b b í r á s o s e m l é k e k r z i k u l t ú r á k r é t e g z d é spe e z i k éa z t a s a j á t o s s z e l l e m i a r c u l ap ta on t n, o n m-ö erlöy kest é g n e kn e v e z h e t ü n k, s m e l y ö r ö k s é g n e k G y r l e t é t e m é n y e s e, k e z d e t e k t l s z e l l e m i k ö z p o n t j a, é r t é k r e n d j é n e k k ö z v e t í t j e.... é s j e l Ge y n i. r a z é s z-d a uk n á n t ú l i r é g i ó m e g h a t á r o z ó t e r m e sl ké es di e, l mki e, r i p ao rk i t, a t á s ié s k u l t u r á l i s k ö z p o n t j a. A v á r o s k uilttou trtáslái gs á t n ye l i s e mg aí gt yi a r-o a s z t r á-s k z l o v á kh á r m a s h a t á r k ö z e l s é g e, m e l y t r a d i c i o n á l i s l e h e t i s é g á t a n y úh la ó t á re og ky oü nt t m s k ö d é s e ka r e p ain s n. o n s z e l l e m i s é g 1 0 A G y r é p í t e t t é s s z e l l e m i ö r ö, k svéa gléar m iln te g y e d i k u l t u r á l i s é r t é k e i r l z es tz eó kl eó t j a e g yk u l tl ui rs á k o n c e p c i ó 6. 2., 6. 3., é s s z á m ú f ü g g e l é k e. t a r t a l m a z z a 1 0

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZŐI LISTA MEGBÍZÓ Budp XIII. ü Öy 1139 Budp, B 1. GENERÁLTERVEZŐ CDC Tpüfj Tő Tcdó Kf. 1114 Budp, Bó B ú 61. VÁROSÉPÍTÉSZET K Gyöy pü ő ő Ac Gb pü ő ő S Sdó. püö M Md. püö SZABADTÉR ÉS Bdóc Sd jpí

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási

Részletesebben

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog." ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll,

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog. ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll, V évfym pes 1911 óber -én 40 szám CSENDŐRSÉGLPOK Szeresz és d M r Csendőrség Zsebönyv s7ereszö-bzság BLOFZETÉS ÁR FééV1 6 n Mg!en SZERKESZTOSÉG ÉS KDÓHVTU Egész évre 12 rn Negyedévre rn mnded vsrp Budpes

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Video minőség a z I P T V hálóz a t b a n Horvát h R ób e rt 2 0 0 7 Máj u s 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1 Video 2.0 Vál t o z ó üz l e t i m o d e l l e

Részletesebben

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint

2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint 2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint 10639205403011313 Statisztikai számjel 13-09-064364 Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: 2012.12.31 Budaörsi Településgazdálkoási Kft. MÉRLEG eszközök

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben