Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: /2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó Akasztó 0221/22 hrsz.-ú Halascsárda b vítés el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T Az ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó (2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 40.) részére kiadott /2012. sz. határozatot hivatalból felülvizsgálva az alábbiak szerint módosítom, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki: Az ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó (2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 40.) által szeptember 26-án az Akasztó 0221/22 hrsz.-ú Halascsárda b vítés tárgyú el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R sz. mellékletének 128. a) pontja szerinti tevékenységnek min sül (Egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang véd övezetén 1 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelyt l) nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység építésügyi engedélyek, valamint a módosított vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhet meg. Az építésügyi engedélyezési eljárásokban felügyel ségünk szakhatóságként vesz részt, és ezen engedélyezési eljárások keretein belül fogja megadni el írásait. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó eljárásban a felügyel ség által kiadott határozat tartalmazza a felügyel ség el írásait. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve I-R-001/ /2012. számú állásfoglalása: Az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött el zetes vizsgálati tervdokumentáció alapján az Akasztó 0221/22 hrsz. alatti Halászcsárda b vítés környezetvédelmi engedélyezési eljárásában, az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához környezet-egészségügyi szempontból - az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. Az üzemelés során keletkez kommunális szilárd és folyékony hulladék gy jtését zárt és fert zésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a b z- és szaghatást is csökkenti. 2. A vízkezelést követ en, a felhasznált víz min ségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi el írásoknak, és gondoskodni kell a víztisztítási technológia során keletkez vasiszap környezet veszélyeztetést kizáró módon történ elhelyezésér l. 3. A tevékenység során alkalmazott veszélyes anyagok és keverékek káros hatásainak csökkentése érdekében folyamatosan be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági el írásokat (biztonsági adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, kémiai kockázatelemzés megfelel elvégzése). 4. A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a bels szabályzatban, illetve a vonatkozó törvényben foglaltak betartásáról gondoskodni szükséges. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal I-B-001/6099-1/2012. számú állásfoglalása: Az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) (továbbiakban Felügyel ség) kérelmére az Akasztó, 0221/22 hrsz-ú Halascsárda b vítése el zetes környezeti vizsgálata kapcsán érkezett kérelmet és a mellékelt vizsgálati dokumentációt megvizsgáltam. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 2 Az esetlegesen elkészítend környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan örökségvédelmi szempontból kikötéseket nem teszek. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 3. Akasztó Község Jegyz je /2012. számú állásfoglalása: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdésében foglalt szakkérdések tekintetében nyilatkozom, hogy az ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó 2340 Kiskunlacháza, Hatház u szeptember 26-án az Akasztó 0221/22 hrsz.-ú Halascsárda vítéséhez benyújtott és a tisztelt cím által megküldött el zetes vizsgálati tervdokumentáció alapján szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül megadom. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,-Ft. igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. I N D O K O L Á S Az ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó 2340 Kiskunlacháza, Hatház u szeptember 26-án az Akasztó 0221/22 hrsz.-ú Halascsárda b vítése tárgyú el zetes vizsgálati dokumentáció alapján az el zetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte, és az eljárás ,- igazgatási szolgáltatási díját átutalta a felügyel ség részére. Egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárást lezáró /2012. sz. határozatot hivatalból felülvizsgálva a rendelkez részben foglaltaknak megfelel en az alábbiak szerint módosítottam. A tervdokumentáció - amit Németh Lóránt Szalkszentmárton, Sas u.10. készített - alapján az alábbiakat állapítottam meg: Az ÖKO 2000 Vállalkozás az Akasztó 0221/22 hrsz. alatti ingatlanon lév Halascsárda b vítését tervezi. A tervezett beruházás a R. 3. sz. melléklet 128. d) pontja alá (Egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang véd övezetén 1 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelyt l) sorolható, a felügyel ség döntését l függ en környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. Folytatni kívánt tevékenység: A Halascsárda épület b vítését Akasztó település külterületén, a település belterületi határától ÉNy-ra m távolságra, a 0221/22 hrsz. alatti ingatlanon tervezik megvalósítani. - Az ingatlan teljes területe: m 2 - Halascsárda épület b vítés területe: 233,46 m 2 A beruházással érintett ingatlan közvetlen környezetében az engedélyes tulajdonában lév halastavak, horgásztavak, övárkok helyezkednek el, míg távolabb az 53. sz. közlekedési út, legel és gyepterületek találhatók. A Halascsárda étteremként m ködik már közel 10 éve, az étterem feletti fels szinten Panzió is üzemel. A tervezett b vítésnek a f célja korszer konyha és csatlakozó kiszolgáló létesítmények létrehozása, egyben a Panzió befogadóképességének növelése, illetve a dolgozók részére kulturált iroda létrehozása. A b vítés az Akasztó, külterület 0221/22 hrsz.-ú ingatlan kivett út, horgásztanya, panzió, gépház m velési ágú h) és a halastó velési ágú p) alrészletét érinti. Víz- és talajvédelem A t zivíz biztosítása a meglév vendéglátóhely komplexum mellett kialakított 2 db NA100 Storz csonk kapoccsal, t zivíz csapokról megoldható.

3 3 A HALASCSÁRDA épület b vítés víz szükségletét az engedélyes tulajdonában és üzemeltetésében lév saját vízellátó m re történ csatlakozással kívánják megoldani. Az ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó vízellátó rendszere vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely engedély vízikönyvi száma: V/2372. A K5K5257/05. sz. vízjogi üzemeltetési engedély a /2011. és a /2012. sz. határozatokkal módosításra került. A hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel jelenleg lekötött vízmennyiség: m 3 /év. A HALASCSÁRDA épület b vítés vízigényének meghatározása a vízellátás fajlagos vízigényének meghatározásáról szóló az MI M szaki Irányelv ajánlásainak figyelembevételével, illetve tapasztalati adatok alapján készült: Meglév vízhasználat: m 3 /év Tervezett vízhasználat: 918 m 3 /év Összesen: m 3 /év A HALASCSÁRDA épület b vítés tervezett üzemeltetése miatt megnövekedett vízigény (918 m 3 /év) a kút üzemszer en kitermelhet vízmennyisége (320 l/perc) alapján biztonsággal kielégíthet. A HALASCSÁRDA épületb vítésben a konyhai tevékenység végzése során keletkez technológiai (konyhai, termelési nem veszélyes) szennyvizek, takarítási zsíros mosóvíz, és a kommunális szennyvíz kezelése a fent már megnevezett vízjogi üzemeltetési engedélyben (V/2372 vízikönyvi; /2011. határozat szám; amely módosításra került /2012. határozat szám) foglaltak szerint megvalósult szennyvíztisztítási rendszerben történik. A fizikai (konyhai, kiszolgáló, stb.) dolgozók részére szociális helyiségek a meglév épület földszintjén biztosítva vannak már; míg a szellemi állomány részére az új iroda mellett kerülnek kialakításra a szociális blokkok. Hulladékgazdálkodás A kommunális hulladékok gy jtése m anyag kukákban történik a telephelyen. Az elszállítást közszolgáltatás igénybevételével, közszolgáltató szervezet végzi. Az el bbiekben leírt, a konyhai-éttermi tevékenység végzése során keletkez termelési nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek fogja majd átadni az Engedélyes. Leveg - és zajvédelem A f tést igényl helyiségek (iroda, fogyasztótér, vizes blokk, stb.) f tése egyedi, pontforráshoz nem kapcsolódó h szivattyús technológiával, fal- és padlóf téssel történik jelenleg is. A b vítményben is ezen természetes h energia (környezetbarát er forrás) hasznosítása történik. A helyiségek szell ztetését természetes úton, a nyílászárókon keresztül oldják meg. A halascsárda épületet napi 1-2 járm forgalma szolgálja ki, amely a b vítés létrehozását követ en sem növekszik. Az üzemeltetés során jelent s mérték zajkibocsátással nem kell számolni. A létesítmény hatásterületén zajtól védend létesítmény nincs. Természet- és tájvédelem: Az ingatlan a Kiskunsági szikes tavak és az rjegi turjánvidék (kódszáma: HUKN10002) elnevezés Különleges Madárvédelmi Terület részeként a Natura 2000 hálózatba tartozik, ezért az el zetes vizsgálati dokumentációhoz Natura 2000-es hatásbecslési dokumentációt is összeállított a tervez. A Natura 2000-es hatásbecslésnek a természeti állapotfelméréssel foglalkozó 3.6. pontja szerint a terület bejárására szeptemberében került sor. A dokumentáció szerint a konkrét bejáráson pár db közönséges szürke veréb és vadgerle fordult el. Továbbá az érintett területen védett növényfaj el fordulását a tervez nem valószín síti, viszont védett de nem Natura 2000 jelöl fajok (pl. közönségesebb énekesmadarak, kétélt ek, vízisikló stb. ) el fordulásával számol. A felügyel ség részére rendelkezésre álló információk szerint a beruházás a Natura 2000 terület kijelölése alapjául szolgáló él helyet biztosan nem érint, a jelölés alapjául szolgáló fajok el fordulásával az él helyek jellege és az infrastrukturális elemek közelsége miatt tartósan nem kell számolni, így pedig az azokra gyakorolt hatás sem jelent s. A beruházási terület a meglév halászcsárda közvetlen hatásterülete, ahol már jelenleg is és a Natura 2000 területek kijelölése el tt is az emberi hatások dominálnak. Jelöl fajok a hatásterületen nem fordulnak el, így a kés bbi zavarásukkal sem kell számolni, és számottev terhelésnövekedéssel sem kell számolni. Az európai közösségi jelent ség természetvédelmi rendeltetés területekr l szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése szerint: A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztet vagy nem sért és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszer en, joger s engedélynek megfelel en folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. A halászcsárda építési engedélyének száma /2002., mely építési engedély én emelkedett joger re, azaz a Natura 2000 területek, az Uniós csatlakozással egyidej leg ( jei) megtörtént kihirdetésekor már jogszer en és joger s engedély birtokában folyt a beruházás, és a használatbavétel is megtörtént évben. A beruházással létrehozott építmény vítésére vonatkozik jelen eljárás.

4 4 A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást víz- és talajvédelmi, leveg - és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból, így ahhoz környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. A felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján október 2-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény Akasztó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában október 8. napjától október 24. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A megkeresett szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltakat a rendelkez részben el írtam. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásunk megadását kérte. A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a Halászcsárda b vítése a szakhatósági állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem okoz, a környezetvédelmi engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet- és településegészségügyi hatásokat. A vonatkozó jogszabályban meghatározott környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, továbbá a leveg higiénés követelmények teljesülésére kiterjed en, környezetvédelmi engedély kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 1. sz. mellékletében, a nem dohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított évi XLII. törvény 2. f)pontjában, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. (2), (4), 5. (1) és 6. (1) bekezdéseiben, és a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és iban, megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam el. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: Az Akasztó, 0221/22 hrsz-ú ingatlanon tervezett halfeldolgozó el zetes környezeti vizsgálata ügyében eljárás indult Hivatalomnál. A tárgyi beruházás által igénybe vett ingatlanon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti lel helyeket (KÖM azonosító szám: 58474, 58794, 58795) tart nyilván. A kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei a régészeti érdek területekr l vagy a régészeti lel helyr l csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Mivel jelen esetben egy örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett b vítéssel érintett területre vonatkozó ismereteinket érdemben nem gyarapítaná, így annak elkészítését l eltekintek. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét jogutódként a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésér l és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (1) és 8 (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontja, illetékességét a Kr. 7. (3) bekezdése határozza meg.

5 5 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) illeték visszafizetésre vonatkozó 33/A -ban foglaltak alkalmazásának nincs helye. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A felügyel ség a október 3-án kelt /2012. sz. levelével természetvédelmi kezel i nyilatkozatot kért a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságtól, majd miután választ nem kapott, a november 7-én kelt /2012. sz. levelével belföldi jogsegély kérelemmel fordult az Igazgatósághoz. A december 12-én érkezett /2012. sz. természetvédelmi kezel i nyilatkozat szerint: az ÖKO 2000 Vállalkozás (2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 40.) kérelmére az Akasztó, 0221/22 hrsz-ú Halascsárda b vítés el zetes vizsgálati eljárásában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentációval (EVD) és annak mellékletét képez Natura 2000 hatásbecslési dokumentációval kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezel je a következ állásfoglalást adja: Az érintett terület részét képezi az európai közösségi jelent ség természetvédelmi rendeltetés területekr l szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében szerepl különleges madárvédelmi területek közé tartozó Kiskunsági szikes tavak és az rjegi turjánvidék (HUKN 10002) Natura 2000 területnek. A megkereséshez csatolt el zetes vizsgálati dokumentációban, valamint Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt, kiegészítést nem teszünk. Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. (3) bekezdése alapján adtam ki. A fentiek alapján a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. A határozatot a Ket (1) bekezdése és a R. 3. (1) bekezdése alapján hoztam meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja: január 17. A felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Akasztó Község Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. 49. pontja alapján határoztam meg.a jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg. A felügyel ség hatáskörét a R. 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, november 6. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó Kiskunlacháza, Hatház u tv. 2. Németh Lóránt tervez Szalkszentmárton, Sas u tv. 3. Akasztó Község Jegyz je Akasztó, F u tv. 4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. tv. 5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kecskemét, Pf.: HKP 6. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Pf.: HKP 7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. (tájékoztatásul) HKP 8. Hatósági nyilvántartás 9. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 82323-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén (országhatáron

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben