Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 64/2008 E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 64/2008 E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 64/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 27-i ülésére Tárgya: Mária Út projekt bemutatása, döntés a KDOP 2.1.1/C megnevezéső pályázathoz szükséges önerı részbeni biztosításáról Elıterjesztı dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Petrikné Molnár Erika, oszt.vez.

2 Tisztelt Közgyőlés! A Mária Út Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy támogassuk a Mária Út, mint kiemelkedı jelentıségő kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása tárgyú pályázat benyújtását, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati cél közös együttmőködéssel történı megvalósítását. A pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében az Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések támogatása (kódszám: KDP /C.) címmel meghirdetett konstrukcióra kívánják beadni. Az elıkészítés alatt álló, Mariazelltıl Csíksomlyóig haladó Mária Út összeköti a Kárpátmedence kiemelkedı Mária-kegyhelyeit és alternatív útvonalváltozataival útjelzéseiben és szimbolikájában egységes, összefüggı úthálózat rendszert alkot. Az útvonal a Szőz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket, emlékeket főzi fel mintegy 1400 km hosszúságban. A rögzített fıútvonal Magyarország északi részén, 5 régiót érintve halad végig, és a két világhírő kegyhelyen kívül magában foglalja Budapest mellett pl. Celldömölköt, Mátraverebélyt, Máriaremetét, Márianosztrát, Máriabesnyıt, és Máriapócsot, a világ görög katolikus központját. Komárom-Esztergom megyei szakasza elsı lépcsıben egy ágon haladva összeköti Csatkát, Súrt, Vértessomlót, Szárligetet, Tarján és Héregen át Péliföldszerntkeresztet, Dorog(Sátorkıpuszta) és Tokodon(Gete) át Esztergomot, Pilismarótot és halad tovább Észak-Magyarországon Csíksomlyó felé. A projekt megvalósítására létrehozott Egyesület 2006-ban kezdte el az útvonal felkutatását, bejárását, a vonatkozó vallási emlékek feltárását. Az Egyesületnél folyik az útvonal magyarországi szakaszának véglegesítése, az Arculati Kézikönyv és az Útjelzési Koncepció kialakítása, ami lehetıvé teszi az egységes megjelenéső, magas szinten megvalósítandó alapinfrastruktúra kialakítását. Az útvonal elıkészítettsége lehetıvé teszi a turisztikai vonzerık fejlesztésére rendelkezésre álló Európai Uniós források bevonását, hiszen a zarándokutak, mint történelmi és kulturális örökséget bemutató útvonalak fejlesztése minden érintett régióban kiemelt pályázati célként jelenik meg. A projekt során megvalósuló fejlesztések magukban foglalják a zarándokút gyalogos és kerékpáros útvonalának feltérképezését, bejárását, dokumentálását, kialakítását (pl. útjelzés, útvonali mőtárgyak, vonzerı-táblák), a kegyhelyek, zarándok és búcsús hagyományok felkutatását és fejlesztését, pihenıpontok kialakítását, valamint a Mária Út turisztikai szolgáltatáscsomagjának kialakítását, az Út promócióját. A zarándokút bemutatására térképes könyv formátumú és többnyelvő internetes kalauz készül, mely az út leírása mellett részletezi a látnivalókat, hagyományokat, szállás-, vendéglátóhelyeket, közlekedési lehetıségeket, illetve felhívja a figyelmet az érintett terület nem vallási jellegő kulturális örökségére is. Az út magyarországi alapinfrastruktúrájának kialakítása jelzések, táblarendszer, marketingtevékenység kedvezı pályázati döntés esetén 2008-ban elvégezhetı és 2009-ben a Magyar Turizmus Zrt. nemzeti turisztikai marketingszervezet örökségturizmus tematikus évében - a nagyközönség számára is megnyitható. Az útvonal szomszédos országokban történı kialakítására szintén folynak az elıkészületek a partnerekkel, az ottani szakaszok a magyarországi szakasszal párhuzamosan, INTERREG pályázatok keretében készülhetnek el. A tervezett projekt - hozzájárul az épített, vallási és szellemi kulturális örökség bemutatásához és megırzéséhez, - erısíti a helyi lakosság identitástudatát,

3 - olyan helyszíneket kapcsol be a turizmusba, amelyek a közvetlen környezetükben található egyéb vonzerık hiánya miatt egyébként nem tudnának megjelenni a turisztikai kínálatban, - lehetıséget biztosít a tudatos, egészséges életmód terjesztésére, propagálására, - helyi gazdaságra gyakorolt kedvezı hatása munkahelyteremtést generál, - kapcsolódik a már meglévı hasonló nemzetközi zarándokút hálózatokhoz (Via Sacra). A gesztor Mária Út Egyesület konzorciális partnerként szeretné bevonni a pályázatba a projektet támogató szervezeteket. A projekt tervezett bruttó költsége: ~107 E Ft. A saját erı igény: 15% Az önerın felül 5 M Ftt a projektben nem elszámolható költségekre kellene összerakni a konzorciális partnereknek. Az elıterjesztés melléklete tartalmazza a zarándok út rövid leírását, a megyében érintett települések listáját, a projekt ütemezését, a régiónkénti fejlesztési összegeket és a költségkalkulációt. Az pályázathoz szükséges önerı biztosítására már több szervezet hoz/ott támogató döntést a KD. régióban. Ezek az alábbiak: Veszprém Megyei Önkormányzat E Ft Veszprém MJV Önkormányzata Bakonyerdı Zrt., Pápa E Ft Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt E Ft VADEX Zrt., Szfehérvár E Ft VERGA Zrt., Veszprém E Ft KEM Területfejlesztési Tanács E Ft Fejér Megyei Önkormányzat E Ft összesen: E Ft Tisztelt Közgyőlés! A projekt elsı üteme 5 régiót érint hazánkban, de természetesen az elsı ütem megvalósítása után abból újabb ágak nıhetnek ki, és turisztikai, spirituális, épített és természeti értékeik kínálatát becsatornázhatják a projekt nyújtotta szolgáltatásokba, programokba. A másik 4 régióban már beadásra kerültek a pályázatok. Azoknál kétfordulós a döntés, a mi régiónkban egyfordulós. A beadási határidı március 31. A megyei szakasz zömében kistelepüléseket érint, akik támogatják a fejlesztést, de anyagiakban nem tudnak hozzájárulni a megindításához. Mint elıterjesztı a fentiekre tekintettel javaslom a projekt megvalósításának támogatását és a szükséges önerıhöz történı részbeni hozzájárulást a hiányzó összeg erejéig, ami E Ft. A megyei területfejlesztési tanács támogató határozatában is kérte az önkormányzatot, hogy támogassa a projektet. Tatabánya, dr. Völner Pál Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Támogatja és egyetért a Mariazelltıl Csíksomlyóig megvalósítandó, az elıterjesztésben bemutatott Mária Út projekt megvalósításával, megyei szakaszának kiépítésével, fejlesztésével. 2. A megvalósítás érdekében támogatja a fejlesztés I.ütemére pályázat benyújtását a KDOP /C támogatási konstrukcióra.

4 3. Egyetért azzal, hogy a pályázatot a Mária Út Egyesület, mint gesztor nyújtsa be. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a pályázat beadásához szükséges gesztori megállapodást aláírja. 4. A pályázathoz szükséges önerı részbeni biztosítására figyelemmel az útvonalban/projektben érintett/érdekelt kistelepülések anyagi szerepvállalásának nehézségeire E Ft t hagy jóvá évi költségvetése terhére. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Határidı: azonnal

5 1. sz. melléklet MÁRIA ÚT VIA MARIA ZARÁNDOKÚTVONAL MARIAZELLTİL CSÍKSOMLYÓIG Európai kulturális utak reneszánsza Az európai kulturális utak újrafelfedezése 1987-ben kezdıdött, a spanyolországi Szt. Jakab útvonal turisztikai célú kialakításával. Azóta további vallási, történelmi személyiség, legendák stb. köré szervezıdı - útvonalak kerültek kijelölésre, egyre növekvı népszerőségüket jelzi, hogy az elmúlt években a Szt. Jakab útvonalat már közel 200 ezren járták végig évente. A nemzetközi útvonalak elérnek nyugati országhatárunkig is, mint pl. a Szombathely és a franciaországi Tours között létrejött Szt. Márton útvonal. Emellett további rövidebb, belföldi zarándokutak is léteznek. Ezek az utak manapság már nemcsak a zarándokokat szolgálják, hanem a turisztikai trendek szerint az aktív turizmus, a kulturális vagy akár ökoturizmus érdeklıdéső turisták is használják azokat és sokszor végigjárhatók kerékpárral vagy lóval is. A Kulturális Utak Európai Intézete (European Institute of Cultural Routes) a kulturális utak elınyeit az alábbiakban látja: - hozzájárul az épített, részben vallási örökség megırzéséhez - erısíti a helyi lakosság identitástudatát - olyan helyszíneket kapcsol be a turizmusba, amelyek a közvetlen környezetükben található vonzerık hiánya miatt egyébként nem tudnának részt venni a turizmusban - a helyi gazdaságra gyakorolt kedvezı hatása munkahelyteremtésben is megvalósul A fentieken túl elmondható, hogy a kulturális útvonalak felhívják a figyelmet az eddig esetleg kevésbé ismert helyszínekre és lehetıséget teremtenek az útvonalak mentén fekvı települések helyi termékeinek, gasztronómiájának megismertetésére, ami a helyi gazdaságot tovább erısítheti. MÁRIA ÚT VIA MARIA projekt Az elıkészítés alatt álló, Mariazelltıl Magyarországon keresztül Csíksomlyóig megvalósítandó Mária Út az elsı ilyen jellegő kezdeményezés, amely keresztülszeli Magyarországot és útvonalváltozataival együtt egységes úthálózatot alkot. Az útvonal a Szőz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket, emlékeket főzi fel, teljes hosszában mintegy 1400 km hosszúságban. A fıútvonal Magyarország északi részén, 5 régiót érintve halad végig és magában foglalja Budapest mellett pl. Máriapócsot, a világ görög katolikus központját. A projekt megvalósítására létrejött a Mária Út Közhasznú Egyesület, amely 2006-ban kezdte el az útvonal felmérését, bejárását, a vonatkozó vallási emlékek dokumentálását.

6 Az útvonal elıkészítettsége szakmai szempontból lehetıvé teszi a turisztikai vonzerık fejlesztésére rendelkezésre álló Európai Uniós források bevonását a fejlesztésbe, hiszen a zarándokútvonalak, kulturális útvonalak fejlesztése minden érintett régióban kiemelt pályázati célként jelenik meg. A projekt során megvalósuló fejlesztések magukban foglalják a zarándokút gyalogos, kerékpáros és autós útvonalának feltérképezését, bejárását, dokumentálását, kialakítását (pl. útjelzés, útvonali mőtárgyak), a kegyhelyek, hagyományok felkutatását és fejlesztését, ezen túl a szálláshelyek akkreditációját, fejlesztését, valamint a Mária Út turisztikai szolgáltatáscsomagjának kialakítását, az Út promócióját. A zarándokút bemutatására térképes könyv formátumú és többnyelvő internetes kalauz készül, mely az út leírása mellett részletezi a látnivalókat, hagyományokat, szállás-, vendéglátóhelyeket, közlekedési lehetıségeket. Az út magyarországi alapinfrastruktúrájának kialakítása jelzések, táblarendszer, marketingtevékenység kedvezı pályázati döntés esetén 2008-ban elvégezhetı és 2009-ben a Magyar Turizmus Zrt. nemzeti turisztikai marketingszervezet örökségturizmus tematikus évében - a nagyközönség számára is megnyitható. Az útvonal szomszédos országokban történı kialakítására szintén folynak az elıkészületek a partnerekkel, az ottani szakaszok a magyarországival párhuzamosan, de legkésıbb 2009-ig elkészülhetnek. Aktualitások a fejlesztésben Az alapinfrastruktúra (jelzés, táblázás, marketingtevékenység) kialakítására vonatkozó, Regionális Operatív Programok pályázatainak beadási határideje február az öt érintett régióban. A Mária Út Egyesületnél folyik az útvonal magyarországi szakaszának véglegesítése, az Arculati Kézikönyv és az Útjelzési Koncepció kialakítása, ami lehetıvé teszi az egységes megjelenéső, magas szinten megvalósítandó alapinfrastruktúra kialakítását. Az egyes régiókban a pályázati feltételek alapján a minimális projektnagyság millió Ft között van, a pályázati támogatás aránya 85-90% lehet, amely támogatás utófinanszírozású. A Mária Út Egyesület célja, hogy a szervezet által biztosítandó szakmai ismeret garantálja az útvonal egységes megjelenítését, a projekthez kapcsolódó pályázatírást, projektmenedzsmentet, amelyhez a útvonal mentén elhelyezkedı helyi érintettek (önkormányzatok, egyházi szervezetek, vállalkozások) forrásokkal járulnak hozzá, illetve a pályázat kiemelkedıen magas támogatási arányát figyelembe véve, gyakorlatilag ideiglenesen kölcsönzik azt. A projekt eredménye, turisztikai hatásai A 2009-ig tartó idıszakban a Mária Út alapinfrastruktúrája jön létre, amely lehetıvé teszi az út bejárását, az út menti látnivalókról a tájékozódást. Az útvonalat végigjáró zarándokok, turisták elsısorban a jelenleg is adott helyi turisztikai szolgáltatásokat, szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket veszik igénybe.

7 Az útvonal gyalogos bejárásából fakadóan a turisták mintegy km-ént szállást vesznek igénybe, ami hosszabb tartózkodási idıt, 4-8 napot jelent egy-egy régióban, tájegységben. Az út nemzetközi csatlakozása a nyugat-európai útvonalakhoz a belföldi turizmus mellett kedvezı hatással lehet a beutazó turizmus fejlıdésére, amit a célzott marketingtevékenység tovább erısíthet. A fejlesztés kedvezı hatása elsısorban azokon az útvonal mentén fekvı kisebb településeken jelentkezhet turisztikai szolgáltatások, helyi termékek igénybevételén keresztül -, amelyeknek eddig nem volt módjuk önálló turisztikai vonzerı kialakítására. A projekt lehetıvé teszi kapcsolódó fejlesztések generálását, az érintett települések örökségeinek megırzését, felújítását, a turisztikai szolgáltatások bıvítését. A projekt nagymértékben hozzájárul a kulturális, vallási örökség megırzéséhez, a Mária-tisztelet hagyományainak hazai és nemzetközi bemutatásához. Dr. Szabó Tamás Mária Út Egyesület Elnök +36/

8

9 Közép-Dunántúli Régió M1. Celldömölk - Zsámbék fı út (Celldömölk felıl) (Marcal-part) Külsıvat Dabrony Nagyalásony Pápasalamon (Szentkút) Kup Pápakovácsi (Attyapuszta+) Pápa-Tapolcafı Nagytevel (horgásztó) (Királykapu) Bakonybél+ Zirc+ (Ördög-árok) > könnyített alternatíva is Bakonyoszlop (Koromla) Csatka+ Súr Nagyveleg Bodajk+ Csókakı (Szentgyörgyvárpuszta) Oroszlány > kitérı Vértesszentkeresztre (Majkpuszta) Vértessomló+ (Körtvélyespuszta) (Mária-szakadék) Tatabánya-Csákányospuszta Szárliget (Zuppa-tetı, Vértanúk keresztje) Óbarok Csabdi Mány (tovább Zsámbék felé) M10. Szárliget - Pilismaróti ág Szárliget Tarján Héreg Péliföldszentkereszt+

10 Tokod (Gete) Dorog (Sátorkıpuszta) >kitérı a DINPI Strázsa-hegyi bemutatóházhoz és Kesztölcre (Z) Esztergom+ (Búbánatvölgy) Pilismarót-Basaharc M24. Esztergom-Budapest zarándokút Esztergom+ Kesztölc-Klastrompuszta (tovább Pilisszántó felé) ÚMFT - ROP Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Pályázati kód ÚMFT -ROP NYDOP /2F KDOP /C KMOP ÉMOP EAOP Beadási határidı február 1. (beadva) március március 3. (beadva) február 18. (beadva) február 29. (beadva) Fordulók kétfordulós egyfordulós egyfordulós kétfordulós kétfordulós Támogatási arány 85% 85% 85% 90% 90% Támogatási összeg 57 millió Ft 91 millió Ft 50 millió Ft 87,3 millió Ft 44 millió Ft Pályázati elszámolható projektnagyság 68 millió Ft 107 millió Ft 58,8 millió Ft 97 millió Ft 49 millió Ft Ebbıl önerı 11 millió Ft 16 millió Ft 8,8 millió Ft 9,7 millió Ft 5 millió Ft Összes hozzájárulás (önerı+nem elsz. ktg.) min. 13,5 millió Ft min. 20 millió Ft min. 15 millió Ft min. 6,5 millió Ft Zarándokutak hossza 270 km 410 km 250 km 450 km 200 km Projekt extra (elıkészítés, mőködés, +.) +egyesületi közp. + központi informatika + budapesti zarándokút közp. (nem elsz. ktg.)

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke VI. 1022/2008 Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére Tárgy: Elıadó: A Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008.

A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008. A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA 2008. 1. / 99 A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008. Készült a Balatoni Integrációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS

A KERÉKPÁROS TURIZMUS A KERÉKPÁROS TURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési munkaanyag Készítette: Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából az EconoConsult Kft. és a COWI Magyarország Kft.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben