Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket."

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. AZ ISMERTETETT JOGSZABÁLYOK TÉMA SZERINTI BONTÁSBAN Számvitel, könyvvizsgálat Adó, vám Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás Kereskedelem Általános hatályú A jogszabály sorszáma 1., , 4., 6. 2., 4. 2., 3., 4. 1 A Kormány 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelete egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról A rendelet több kormányrendeletet is módosít, ezek közül a következő rendelet módosítása kerül részletezésre: a) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása A módosítás szerint a költségvetési szerv alapító okiratának a következőket kell tartalmaznia: a költségvetési szerv megnevezését, jogelődjének megnevezését, székhelyét, vállalkozási tevékenysége felső határát, megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét. A rendelet kiegészül egy új előírással, mely szerint a gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie, amennyiben feladatait több szervezeti egység látja el, úgy a szervezeti egységeknek különkülön kell rendelkezniük ügyrenddel. A jövőben a költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, ez a támogatási előleg. A támogatási előleg működési célú támogatás esetén legfeljebb a költségvetési támogatás 100%-a, fejlesztési célú támogatás esetén legfeljebb a költségvetési támogatás 25%-a, maximum 300 millió forint, 50%-a, maximum 300 millió forint, ha a kedvezményezett belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy civil szervezet, 75%-a, maximum 450 millió forint, ha a támogatott tevékenység kutatási, fejlesztési vagy innovációs fejlesztésre irányul. A rendelet február 18-án lép hatályba. b) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása A rendelet pontosítást tartalmaz az államháztartási szervezetek beszámoló készítésére vonatkozóan. Így az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő - központi

2 kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapja, elkülönített állami pénzalap esetén a kezelő szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács esetén a beszámolási feladatokat az Áht. 6/C. -a alapján ellátó - szerv vezetője felelős. A rendelet február 18-án lép hatályba. Magyar Közlöny, február 17., 17. szám évi I. törvény az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról A törvény módosítja az adózás rendjéről szóló törvény 22/E. -át. E szerint útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat. Amennyiben e tevékenységet kockázatosnak minősített termékkel végzi az adózó, úgy kockázati biztosítékot köteles nyújtani. Az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó-és vámhatósághoz be kell jelenteni a címzett, a feladó és a miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatokat. Az EKAER elektronikus felület eléréséhez az adózónak, vagy törvényes képviselőjének az ügyfélkapunk keresztül felhasználónevet és jelszavat kell igényelnie. Az EKAER rendszerében kockázati biztosítékot első alkalommal március 11-től kell nyújtani. Az EKAER rendszer működésének, eljárási rendjének részletes szabályát az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet tartalmazza. A rendelet március 1-jén lép hatályba évi II. törvény a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról A jogszabály által módosított törvények közül a következők kerülnek kiemelésre: a) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény módosítása A jogszabály változása szerint a létesítő okiratot a Gt.-re való hivatkozás miatt nem kell módosítani, továbbá társasági határozatot sem kell csatolni. Emellett közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet benyújtani olyan változásbejegyzési kérelmet, amikor a létesítési okirat, valamint az alapszabály módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez való igazítás miatt történik. b) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény módosítása A nem természetes személlyel kötött betétszerződésben a betét összege után 0%-os vagy negatív előjelű kamat is kiköthető, mely esetén a visszafizetendő pénzösszeg a negatív előjelű kamatlábnak megfelelő mértékben csökken.

3 c) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. tör vény módosítása A pénzügyi intézmény köteles a Felügyelethez azon ÁSZF-ek szerződéses kikötéseit tartalmazó kivonatát megküldeni, melyek egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelés lehetőségét tartalmazzák. E kötelezettsége alól akkor mentesül, ha november 26-át követően egyoldalú kamat-, díj-, illetve költségemelést eredményező szerződésmódosításra nem került sor. A pénzügyi intézménynek e kivonatot a rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalommal, a Felügyelet által erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania. d) Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályok kal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló évi LXXVII. törvény módosítása A kölcsönszerződések devizanemének módosulását követően az első új kamatperiódus, kamatfelárperiódus kezdőnapja a deviza vagy devizaalapú kölcsönszerződés esetén május 1. és április 30., forintalapú szerződés esetén október 1. és szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott fordulónap hónapjával és napjával megegyező hónap, nap. A tételesen meghatározott díjat a pénzügyi intézmény évente, egy alkalommal, április 1-jei hatállyal (első ízben 2016-ban) legfeljebb az infláció mértékével emelheti meg. A rendelet a kihirdetését követő napon február 28-án lép hatályba. 4 A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről A rendelet szerint közúti fuvarozással járó tevékenység az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt, belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat. A rendelet 4. -a meghatározza, hogy mely szervezetek, továbbá mely termékekkel végzett közúti árufuvarozás nem tartozik a rendelet hatálya alá, így például a jövedéki adóról szóló törvény hatá lya alá tartozó alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkohol termék stb., a vámfelügyelet alatt álló termék, fémkereskedelmi engedélyköteles termék, postai küldeményként feladott termék, továbbá ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termék, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és az együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg (51/2014.

4 (XII. 31.) NGM rendelet 1. számú melléklete taxatíve felsorolja a kockázatos élelmiszereket, míg a 2. számú melléklet az egyéb kockázatos termékeket tartalmazza vámtarifaszám szerint). A rendelet meghatározza a bejelentési kötelezettség általános szabályait, az Unió más tagállamából belföldi címre, valamint belföldről az Unió más tagállamában található címre történő közúti fuvarozás esetén bejelentésre kötelezettek, valamint a bejelentendő adatok körét, a bejelentés, változásbejelentés szabályait, továbbá az EKAER szám megállapításának rendjét. Emellett meghatározza továbbá a kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén kik kaphatnak EKAER számot, és meghatározza, hogy kockázati biztosítékot belföldi címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani. A rendelet március 1-jén, egyes rendelkezései március 11-én, április 1-jén és június 1-jén lépnek hatályba. A rendelet rendelkezéseit az állami adó-és vámhatóság által március 1-jén és azt követően meg állapított EKAER szám esetében kell először alkalmazni évi IV. törvény egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról A módosítás szerint jövedéki engedélyre az a személy jogosult, aki ásványolajtermékek esetében 600 millió Ft, dohánygyártmányok esetében 22 millió Ft, az egyéb jövedéki termékek esetében 20 millió Ft jövedéki biztosítékot nyújt. A törvény március 11-én lép hatályba és január 2-án hatályát veszti. Magyar Közlöny, március 10., 28. szám 6 46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról A jogszabály több rendeletet is módosít, azonban ezek közül az alábbi kettő tartalmaz jelentősebb pontosítást, változást. a) A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása A módosítással a január 1-jétől hatályba lépő új jogszabályi hivatkozások kerültek átvezetésre. Ennek értelmében a rendelet hatálya ki fog terjed minden, a biztosítási tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény alapján működő biztosítóra és viszontbiztosítóra, ideértve a biztosítóként vagy viszontbiztosítóként működő külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is. A rendelet január 1-jén lép hatályba. b) A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása A rendelet értelmében rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a pénzügyi intézménynél a üzleti évben a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről törvényben rögzített elszámolás szabályai szerint a fogyasztói követelés túlfizetés összegének különbözetét. Rendkívüli bevételként kell továbbá

5 elszámolni a pénzügyi intézménynél a üzleti évben az elszámolási törvény alapján a fogyasztói követelésekkel (a pénzügyi intézmény részéről az ügyfelekkel szembeni kötelezettségekkel) szemben figyelembe veendő (beszámítandó) olyan összegeket, amelyeket korábban még nem számoltak el bevételként. Ilyen tételnek minősülnek különösen a korábban függővé tett, de az elszámolási törvény szerinti beszámítással kiegyenlítettnek minősülő kamatok, valamint kamatjellegű jutalékok, késedelmi kamatok összegei. A rendelet március 13-án lép hatályba. Nemzeti Adó-és Vámhivatal közleménye a március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról: ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 333 Ft/liter 350 Ft/liter 368 Ft/liter 22 Ft/liter Hivatalos Értesítő, február 20., 9. szám MKVK Budapest Fővárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I.em.3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 22. Tel.: , ; Fax:

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

T/3118. számú törvényjavaslat

T/3118. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3118. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

1 A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú

1 A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

1 A földművelésügyi miniszter 16/2014. (X. 15.) FM rendelete a 2014. évi egységes területalapú támogatás,

1 A földművelésügyi miniszter 16/2014. (X. 15.) FM rendelete a 2014. évi egységes területalapú támogatás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Budapest Fövárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz a civil szervezetek közhasznúsági melléklet készítési kötelezettségére hívjuk fel a figyelmüket. A civil szervezetek gazdálkodása,

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről A nemzetgazdasági miniszter /2014. (..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK SULCZ NÁNDORNÉ NAV NÓGRÁD MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 2015. FEBRUÁR 12. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL (ART) SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI Alapelvek Az adóhatóság az

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján)

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján) I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. Fogalmak, értelmező rendelkezések Korábban munkanélküli személy [Szja-tv. 3. -ának 43. pontja] A módosítás az értelmező rendelkezésben

Részletesebben

Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Budapest Fövárosi Szervezete Munkájukhoz az alábbi jogszabály változásokra hívjuk fel a figyelmüket. AZ ISMERTETETT JOGSZABÁLYOK TÉMA SZERINTI BONTÁSBAN Számvitel, könyvvizsgálat

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben