Kormányzati kezdeményezések a versenyképes üzleti környezetért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kormányzati kezdeményezések a versenyképes üzleti környezetért"

Átírás

1 Kormányzati kezdeményezések a versenyképes üzleti környezetért Pécs 1

2 Napjaink pénzügyi és reálgazdasági peremfeltételei Pénzpiacok átalakulása okán: likviditáshiány bizalomhiány kockázatkerülés GDP visszaesésre vonatkozó IMF prognózis: euro zóna 5%-os csökkenés közép-kelet-európai országok 0,4-1%-os visszaesés Magyarország legalább 4-5%-os recesszió Veszélyek a vállalkozások oldalán:! gyengülı forintárfolyam a tıkekivonás miatt! a pénzügyi kockázatok nıttek korlátos finanszírozási lehetıségek! reálpiacok beszőkülése hazai és export téren egyaránt! lánctartozások növekedése, tömeges fizetésképtelenség eddig ugyanakkor minden elırejelzés pozitívabb eredményeket prognosztizált a ténylegesen megvalósultnál. A válságkezelı és gazdaságélénkítı intézkedések kiemelt beavatkozási területei 1. Pénz Új Magyarország Fejlesztési Terv átcsoportosítása Új a válság hatásait csökkentı konstrukciók, támogatások 2. Munkahely-megtartás Térségi válságkezelı alap kidolgozása Adó és járulékrendszer átalakításával a munkahelymegtartás támogatása Új ösztönzık a munkaintenzív vállalkozások betelepülésére 3. Piac Gazdaságdiplomáciai offenzíva (Kína, Balkán, Oroszország, Közel-Kelet) Exportösztönzı szolgáltatás (ITDH) Beszállítói programok (Mercedes mintájára) Belföldi keresletélénkítés (unió által támogatott projektek) 4. Versenyképes üzleti környezet Bürokrácia-csökkentés Húzóágazatok iparági stratégiája 2

3 Finanszírozási eszközeink Hitelprogramok a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében Hitelképes vállalkozások körének kibıvítése Banki likviditáshoz történı hozzájárulás Kedvezıbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása) Hitelgarancia hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken Kockázati tıke a perspektivikus induló vállalkozások tıkéhez jutásának segítése Kamattámogatás a vállalkozások finanszírozási költségeinek csökkentése EU-s pályázatok a beruházási/fejlesztési kedv növelése, fenntartása Hitelprogramok Új Magyarország Mikrohitel (58,5 Mrd Ft) Hitelösszeg maximuma: forgóeszközhitelnél 6 M Ft, beruházási hitelnél 10 M Ft Futamidı maximuma beruházási hitelnél: 5 helyett 10 évre Országos Mikrohitel Program (kb. 14 Mrd Ft) Beruházási és forgóeszköz célra vehetı igénybe jegybanki alapkamattal - egyéb díja nincs. 6,3 millió Ft-ig érhetı el, beruházási hitel esetén max. 8 éves, forgóeszköz-hitel esetén legfeljebb 3 éves futamidıvel. Új Magyarország Beruházási-hitel (50 mrd Ft) Beruházási hitel, kereskedelmi bankoknál, M Ft közötti hitelösszegre Új Magyarország Forgóeszköz-hitel (140 mrd Ft) március Forgóeszköz-hitelprogram a banki hitelkeretek fenntartására a termelı és szolgáltató szektorok részére maximum 200 M Ft-os összegig, kereskedelmi bankoknál lesz elérhetı MFB-hitelek, kereskedelmi bankokon keresztül elérhetık, elsısorban beruházásokra (160 mrd Ft) - KKV-finanszírozási eszközök kedvezı feltételekkel (árfolyamgarancia és kamatplafon) 3

4 Garanciaprogramok Új Magyarország Hitelgarancia (28,2 mrd Ft keretösszegig) Cél: A kockázat csökkentésével növelni a KKV-k számára elérhetı hiteleket és vonzóbbá tenni a bankok számára a KKV kört. Ez a termék bankok számára elérhetı, ugyanakkor igénybe vételével a vállalkozások hitelfelvétele könnyebbé válik. Garantiqua Hitelgarancia Zrt termékei (450 mrd és további 450 mrd Ft keretemelés re) A vállalkozások számára a HG Zrt. termékei a hitelfelvételnél a legtöbb kereskedelmi banknál elérhetık a KKV-k számára. Kockázati tıke programok Új Magyarország Kockázati Tıke Alap (35 mrd Ft) tavaszától Japán-magyar kockázati tıke alap (26 Mrd Ft) tavaszától Kamattámogatás A Széchenyi Kártya kamattámogatását 2009-ben 1%-ról 2%-ra emeltük, a támogatás automatikus a Széchenyi kártya tulajdonosoknak. 4

5 EUs pályázatok könnyítések, egyszerősítések a gyorsabb pénzhez jutás érdekében Automatikus EUs pályázatok bıvítése az eddigiekhez képest a kisebb összegő pályázatoknál 50 M Ft-os értékhatár az eddigi 20 M Ft helyett Elbírálás 3-5 hetes átfutási idıvel Az EUs pályázati feltételek könnyítése Enyhébb belépési feltételek Kedvezıbb teljesítési kritériumok (árbevétel-növekedés vagy munkahelymegtartás) a válság miatti piaci feltételekre való tekintettel Enyhébb biztosítékadási feltételek a beruházási kedv fenntartására Magasabb támogatási arány 50-70%-ra nıtt, kevesebb saját erı is elegendı Magasabb 40%-os automatikus elılegfizetés a vállalkozások likviditásának elısegítésére a hetekben megtörténik a pályázók kiértesítése A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok áttekintése: kisebb munkaügyi szabálytalanság ne zárja ki a pályázatokon való elindulást ezzel párhuzamosan a munkaidı átcsoportosítás lehetıvé tételének kidolgozása Munkahelymegırzı programok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) programjai (keretösszege 5,95 mrd Ft) A foglalkoztatottság megırzésének támogatása a gazdasági válság következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál c. pályázat (2009. január 23-tól már lehet pályázni) Az állásukat vesztık újbóli elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál c. pályázat (kidolgozás alatt van) Az elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elısegítı munkaerıpiaci szolgáltatások támogatása c. pályázat (kidolgozás alatt van) Regionális munkaügyi központok munkahelymegırzı programjai (keretösszege a 7 régióban összesen 10 mrd Ft) Jelentıs (50 fı feletti) csoportos létszámcsökkentések megelızését, foglalkoztatási szerkezetváltást célzó központi program (keretösszege 700 millió Ft) 5

6 A munkahelymegırzı támogatások mértéke, feltételei a munkáltatónál felmerülı bér- és járulék költségek támogatása %-ig, maximum 12 hónapon át, a minimálbér 150 %-áig részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása, legalább 4 órában, 3-12 hónapon át munkabér kiegészítésével a korábbi bér maximum 80 %-ára, amennyiben ez idı alatt a munkavállaló munkát nem végez a részmunkaidıs foglalkoztatás ideje alatt a munkavállalók maximum 12 hónapig tartó képzésének támogatása az elszámolható költségek 80 %-áig munkáltatói jogutódlással más munkáltatótól elbocsátott létszám átvételének támogatása (bér- és közterhei támogatása, amelynek mértéke kidolgozás alatt van) A támogatások felsı határát - a részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása kivételével - az Európai Unió Bizottsága ún. de minimis szabálya határozza meg. Eszerint egy vállalkozás esetében - a pályázat benyújtását megelızı 3 év alatt nyújtott más kisösszegő támogatásokkal együttvéve - a támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forintösszeget (kb. 50 millió Ft-ot). Adminisztratív tehercsökkentés: alapfogalmak és nemzetközi trendek 1. A gazdaság állami szabályozásából adódó bürokratikus költségek szükséges költségek amilyen mértékben az állami szabályozás (közfeladatok) is szükséges csökkentési lehetıségek - közfeladatok körének újragondolása (dereguláció, önszabályozás, re-reguláció) - közfeladatok, szabályozások hatékony ellátása (elektronizálás, "egyablakosítás", egyszerősítés, kockázatelemzésen alapuló fókuszálás, stb.) 2. Adminisztratív terhek, szabályozás versenyképesség 6

7 Magyarországi kiinduló állapot és kormányzati célok EU Tanács: egyetértés az adminisztratív terhek 25%-os csökkentésérıl 2012-ig EU szabályozás egyszerősítése 13 kiemelt területen tagállami vállalások hasonló mértékben, a nemzeti jog területén Az adminisztratív terhek becsülhetı nagysága Magyarországon EU becslés szerint GDP 6,8%-a (abszolút nagyság: kb Mrd Ft) ebbıl EU szabályozásokból fakad kb. 1,5% EU 25 átlaga: kb. 3,5% Az EU 25 átlagos szintjére csökkentés jelentıs erıforrásokat szabadítana fel a vállalkozói szektor számára a költségvetés számára Cél: kb. 450 Mrd Ft megtakarítás Világbank Doing Business rangsorai változás Összesített rangsor Cégalapítás Engedélyezési eljárások Munkaerő-szabályozás Tulajdonjog-nyilvántartás Hitelhez jutás Befektetők védelme Adóeljárások Nemzetközi kereskedelem Szerződésben foglaltak érvényesítése Vállalkozás megszűntetése

8 Adminisztratív tehercsökkentési és közigazgatási eljárás egyszerűsítési kormányzati program (1058/2008 Kormányhatározat) Célok: hazai jogszabályokból és végrehajtásukból következı adminisztratív terhek 25 %-kal való csökkentése 2012-ig adminisztratív terhek újratermelıdésének megelızése Elvek: alacsony költségre, egyszerő, gyors és hatékony hatósági eljárásokra törekvés elektronikus eljárások preferálása több közremőködı hatóság esetén "egykapus" ügyfélkapcsolat engedélyezés bejelentés (lehetıleg) nyilvánosság növelése 2008-ban megvalósult feladatok Az Országgyőlés elfogadta: a TEÁOR azonosítók egyszerősítése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosítása: eljárási határidık fokozatos csökkentése 2013-ig a hatóságok anyagi felelısségének növelése határidı mulasztás esetére a hivatalok fizessenek megemelt késedelmi kamatot ha késnek fizetési kötelezettségeikkel a szakhatósági eljárások korszerősítésérıl döntött a Kormány decemberében a szakhatósági közremőködések száma 25%-al csökkent annak érdekében, hogy csak valóban indokolt esetben kerüljön sor szakhatóság bevonására. 8

9 Telepengedélyezési eljárások felülvizsgálata Alapelvek: Ipari területeken kizárólag bejelentés Minden más esetben lehetıség szerint elegendı a bejelentés A hatvan napos határidı harminc napra csökkentése Utólagos, valóban mőködı ellenırzési rendszer Az eddigi 165 helyett csak 66 tevékenység kör esetében szükséges engedélyezés Az új szabályozás szerint mindenhol csak bejelentéssel lesz végezhetı: Csomagolási tevékenység Szerszámgyártás Emelı-, anyagmozgató gép gyártás Jármővillamossági, - elektronikai készülékek gyártása Tárolás, raktározás Egyszerőbb, hatékonyabb eljárás!.. és még közel 80 tevékenység Intézkedések 2009-tıl egyszerősített hatásvizsgálat a jogszabálytervezetek esetén várhatóan februárjától adóadminisztráció csökkentése: járulékalapok összevonása: öt helyett csak kettı egyszerősített beszámolás a kkt-k, bt-k és kft-k számára is nullás bevallások megszüntetése belsı piaci szolgáltatásokról szóló irányelv átültetése (egyablakos, elektronikus ügyintézés, az engedélyeket nem kell megújítani, stb.) a hatósági vagy más közhatalmi eljárásban alkalmazott nyomtatványok letölthetıvé, illetve egységes informatikai platformon elektronikusan kitölthetıvé tétele áprilisától a közhiteles nyilvántartások felülvizsgálata és a párhuzamos adattartalmak kiszőrése 9

10 Hosszabb távú intézkedéseket megalapozó feladataink jogszabályalkotás folyamatában elızetes hatásvizsgálat (egyszerősített, illetve átfogó elemzés + szervezeti keretek) hatályos joganyaghoz kapcsolódó információszolgáltatási kötelezettségek (IO) adminisztratív terheinek utólagos felmérése - súlyponti IO-k meghatározása (nagyvonalú térkép) - kiemelt súlyú fókuszterületek alaposabb felmérése: - adó- és járulékadminisztráció - engedélyezési és ellenırzési eljárások - foglalkoztatási adatszolgáltatási kötelezettségek adminisztratív terhek nettó növekedésének elkerülése június 30-ig elıterjesztés a Kormány részére a fókuszterületekhez kapcsolódóan, ellenırzési és monitoring rendszer kidolgozása Partnerségi együttmőködés az üzleti szektorral 1. Az adminisztratív tehercsökkentés rövid határidıvel (ütemezetten, többnyire második negyedévének végéig) megvalósítandó intézkedéseinek kidolgozását végzı munkacsoportokban részt vesznek a júliusában létrehozott Gazdasági Egyeztetı Fórum (GEF) által delegált szakértık is. 2. Az SCM-módszerrel történı utólagos adminisztratív tehermérés eredményeinek megismerését követıen a csökkentést szolgáló stratégiai lépések kidolgozása ugyancsak az üzleti szektor bevonásával 10

11 Iparági stratégiák Az EU-s, globális és hazai fejlesztéspolitikai szempontok figyelembe vételével, a tudásalapú, nagy növekedési és FDI vonzó képességgel rendelkezı ágazatok kijelölése, és fejlesztéspolitikai fókuszú stratégiára alapozott akcióterveinek kidolgozása I. félévében. Kiemelt ágazatok: Jármőipar Gyógyszeripar Biotechnológia Informatika Magyar Logisztikai Stratégia: célja, hogy 2013-ra Magyarország az Ázsia és Európa közti áruforgalom szempontjából a közép-kelet-európai térség egyik regionális logisztikai szolgáltatásokat nyújtó központja legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 11

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram, Tisztelt Vállalkozó!

Tisztelt Hölgyem/Uram, Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Hölgyem/Uram, Tisztelt Vállalkozó! Az idei év meghatározó fontosságú lesz a magyar gazdaság és az egész ország további fejlődésének szempontjából. A nemzetközi gazdasági válság Magyarországot,

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Likviditás Beruházások változása (2008=100) A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* 7 296. Forrás: KSH, OTP

Likviditás Beruházások változása (2008=100) A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* 7 296. Forrás: KSH, OTP A vállalati szektor lehetıségeit korlátozza, hogy az Európai Unió erıteljes lassulása, esetleg recessziója és a költségvetési kiigazítás recessziót okoz Magyarországon is 12 I. negyedévében a GDP éves

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A Kormány részére a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról Dr. Herczog László

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL BUDAPEST, 2009. ÁPRILIS 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZER 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK Fİ JELLEMZİI... 4 II. SZABÁLYOZÁSI, SZAKMAI

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

AZ ADMINISZTRATÍV TERHEK MAGYARORSZÁGON. HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Program Szakmai háttér IV.

AZ ADMINISZTRATÍV TERHEK MAGYARORSZÁGON. HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Program Szakmai háttér IV. AZ ADMINISZTRATÍV TERHEK MAGYARORSZÁGON HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Program Szakmai háttér IV. Budapest A kézirat lezárásának időpontja: 2010. november 6. ISSN 2062-3798 Felelős kiadó: Csite András

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI./2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos Az elemzı munkát felügyelte: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Az elemzı munkát vezette: Pongrácz Éva projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Gácsi Györgyi számvevı Dr. Kádár Kriszta számvevı Dr. Nagy

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 1. TÉMATERÜLET Gazdaságfejlesztés; befektetés-ösztönzés; KKV-politika; innovációs és foglalkoztatási,

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben