Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek"

Átírás

1 Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak Tantárgyleírások Alapozó medicinális ismeretek Tantárgyi program Anatómia I. félév: 25 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A humán anatómia oktatási programjának az a célja, hogy a hallgatók elsajátíthassák az emberi test felépítésével és szerkezetével kapcsolatos főbb ismereteket. Az anatómia az emberi szervezetről és az életfolyamatokról többszintű ismeretet nyújt, mely során megismerik a hallgatók az emésztő-, a légző-, a kiválasztó-, a keringési- és a genitális szervrendszerek, valamint az idegrendszer strukturális alapjait. A tárgy alapozó jellegű, melyre további tárgyak épülnek. Dr. Stánitz Éva Dr. Hadarits Ferenc: Funkcionális anatómia. BDF. Szombathely, Szentágothai J., Réthelyi M.: Funkcionális anatómia I-III. Medicina, Bp

2 Élettan - kórélettan I. félév: 25 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A humán élettan oktatásának célja, hogy a hallgatók az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló folyamatok főbb törvényszerűségeit és azoknak az egész szervezet működési szintjén történő magyarázatát megismerjék. A teljes anyag részletes bemutatása helyett kiemelt hangsúlyt kapnak az élettan azon fejezetei, amelyekre a hallgatóknak a későbbi tanulmányaik, illetve munkájuk során szükségük lesz. A hallgatók elsajátítják az élettani folyamatok alapjait, megismerik a szív- és érrendszeri-, az emésztő-, a légző-, a kiválasztó-, a genitális szervek és az érzékszervek működésének jellegzetességeit, valamint az idegrendszeri és az endokrin szabályozás alapelveit és mechanizmusait. A tantárgy célja az emberi szervezet normális működésére épülve a kórfolyamatok okozta működési zavarok lényegének, következményeinek, valamint a betegség típusok kialakulási mechanizmusának megismertetése. Ganong W.F.: Az orvosi élettan alapjai. Medicina K. Bp Fonyó A.: Orvosi élettan, Medicina K. Bp Silbernagl S., Despopoulos A. SH-atlasz-Élettan, Springer Hungarica, Bp Orvai S.: Élettan-kórélettan. Medicina K. Bp Székely M.: Kórélettan I-II. POTE-EFK jegyzet, Pécs, Szollár L.: (szerk.): Kórélettan, Semmelweis K. Bp

3 Egészségtudományi és medicinális ismeretek Népegészségtan I. félév: 10+5 óra Szigorlat Kredit: 1+1 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Stánitz Éva A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A népegészségtan keretén belül a hallgatók ismerjék meg a társadalmi és környezeti faktorok hatását az egészségre és a betegségre, a statisztikai alapismeretek birtokában igazodjanak el a demográfia, a szomatometria és epidemiológia részletkérdéseiben, legyenek információik az egészségügyi ellátórendszer feladatairól és működéséről. Ismerjék a WHO és EU egészségügyi programjait. Buda J.: Az orvoslás története 2. átdolgozott kiadás POTE Pécs, Buda J.: Demográfia-szomatometria-epidemiológia POTE EFK jegyzet Pécs, Buda J.: Közösségi egészségügyi ellátás elmélete és módszertana POTE EFK jegyzet Pécs, Ádány R.: A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón Medicina, Budapest, Vitray J., Bakacs M.: Népegészségügyi Jelentés (szakértői változat) Országos Epidemiológiai Központ, Budapest, Orosz É.: Félúton, tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái Egészséges Magyarországért egyesület, 2001.

4 Belgyógyászat I. félév: 10 óra Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Stánitz Éva A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a belgyógyászati betegvizsgálat fő elemeivel, néhány jelentősebb belgyógyászati kórkép tüneteivel, okaival, diagnosztikáival és terápiás lehetőségeivel. A belgyógyászati ismeretanyag kiterjedtségére és az életmódtanácsadással való kapcsolatára tekintettel elsősorban szemléleti és módszertani kérdések, a komplementer és az akadémikus orvoslás hasonló és eltérő megközelítési módjai kerülhetnek előtérbe. Petrányi Gy.: Belgyógyászat Medicina, Budapest, Cecil H. et al.: A belgyógyászat lényege Medicina, Budapest, Allbaugh B., Gettrust K.: Belgyógyászati ápolástan Medicina, Budapest, Tierney L. M. et al.: Diagnosztika és terápia tömören Medicina, Budapest, 2000.

5 II. félév: 10 óra Pszichiátria Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Sopár Márta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja a pszichiátria, mint orvosi diszciplína kompetenciájának, módszereinek megismertetése a beteg illetve problémás felnőtt felismerése, segítése, kezelésük időben történő elkezdése érdekében. Általános ismeretek nyújtása a pszichés zavarokról, a gyakoribb pszichiátriai problémákról, azok felismeréséről, kezelési lehetőségeiről. Dr. Sopár Márta: Bevezetés a pszichiátriába. BDF Egészségtudományi Tanszék, Szombathely, Füredi J., Németh A., Tariska P.: A pszichiátria rövidített kézikönyve Medicina, Budapest, Katona C., Robertson M.: Rövid pszichiátria Springer Hungarica, Budapest, Füredi J. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve Medicina, Budapest, Illei Gy. (szerk.): Klinikai ápolástani ismeretek. Győri L.: Pszichiátria POTE EFK Jegyzet Pécs, II. kötet ( o. Magyar I.: Pszichiátria SOTE, Budapest, Bánki M. Cs.: A beteg elme Medicina, Budapest, 1981.

6 II. félév: 10 óra Addiktológia Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Sopár Márta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja az addiktológia tárgykörébe tartozó olyan ismeretek nyújtása, amelyek képessé teszik a leendő szakembereket a klienseik körében előforduló szenvedélybetegségek felismerésére, a prevenció alkalmazására, a felelős segítségnyújtásra. Az alkoholbetegség, rendszeres drog-használat, dohányzás, koffein-abúzus és más, egészségre ártalmas szokások kialakulásának hátterének, folyamatának megismerése mellett a hallgatók a legkorszerűbb kezelési stratégiákkal megismerkedhetnek. Németh A., Gerevich J.(szerk.): Addikciók Medicina, Budapest, Rácz J.: Addiktológia. Tünettan és intervenciók HIETE, Budapest, Kelemen G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Kelemen G. (szerk.): Az addiktológia horizontja PTE, Pécs, 2001.

7 Bevezetés az egészségfejlesztésbe I. félév: 20 óra Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egészségmegőrzés és fejlesztés célját, feladatait, és jelentőségét a betegségek megelőzésében, valamint az egészségmegőrzés hazai és nemzetközi célrendszerét. Ismerje meg az egészséget veszélyeztető, az egészségmagatartást, egészségkulturáltságot befolyásoló tényezőket. Sajátítsa el a különböző betegségcsoportok, elváltozások primer, szekunder, és tercierprevenciója során alkalmazható módszereket, szerezzenek jártasságot azok gyakorlati alkalmazásához. Alapismeretek az egészségfejlesztéshez (A pedagógusképzés és - továbbképzés számára ajánlott tananyag) Bp. Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Népegészségügyi Program részeként. Ewles L., Simnett I.: Egészségfejlesztés Medicina, Budapest, Naidoo J., Villis J.: Egészségmegőrzés Medicina, Budapest, Benkő Zs. (szerk.): Mert életem millió gyökerű JGYTF Kiadó, Szeged, Benkő Zs. (szerk.): Egészségfejlesztés-Környezetvédelmi egészségnevelés JGYTF Kiadó, Szeged, 1992.

8 Magatartástudományi ismeretek Tantárgyi program II-III-IV. félév: óra Személyiségfejlesztés Beszámoló Kredit: A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Gáspár Mihály, Szatmári Szilvia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A személyiség érett és harmonikus funkcionálása és a magas szintű empátia alapvető jelentőségű mások segítésében. Ehhez megfelelő mennyiségű, szakszerűen vezetett sajátélményű csoportmunka visz el legkönnyebben, amelyek során játékos feladatokon, gyakorlatokon keresztül találkozhatnak a résztvevők saját jellegzetes működésmódjukkal, javítandó, fejlesztendő, finomabbra hangolandó személyes tulajdonságaikkal. A kiscsoportos foglalkozásoknak hangsúlyozott célja az is, hogy a résztvevők egymás közötti kapcsolatában kialakuljon egy olyan kohézió, amely a későbbi munka kapcsán gyümölcsözteti majd hatását. Rudas J.: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat Kairosz Kiadó, Budapest, Bagdy E., Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Rudas J. (szerk.): Önismereti csoport Animula, Budapest, 1997.

9 III. félév: 30 óra Kommunikáció Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Mosonyi Tamás A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Személyiségfejlesztés I-II. A kommunikáció fejlesztésének lényege, hogy felismerjük saját személyiségük hatását a másikra és fordítva, a másik magatartásának hatását a saját magatartásunkra. A segítségnyújtás egyik alappillére megérteni, tudatosítani és visszajelenteni azokat az emóciókat, amelyek a közvetlen kommunikáció kapcsán jelen vannak ugyan, de a kommunikációs helyzetben nem fogalmazódtak meg. Ugyancsak lényeges feladat, hogy a segítő-támogató kapcsolatban a segítő személy gondolatait, érzéseit kongruensen tudja kifejezni és felismerje a kliens kommunikációjának inkongruenciáit, azokat a bizonytalanságokat, feszültségeket, amelyek a kommunikáció folyamatában, mint zavaró tényezők jelennek meg. A tantárgy célja tehát a kommunikációs készségek megismertetése és tudatosítása, a munka során előadódó tipikus interperszonális helyzetek eredményesebb megoldásának elősegítése, a különféle szociális szerepekben való spontánabb és kreatívabb működés előmozdítása. Emellett a konfliktusmenedzsment, csoportszervezés, csoportépítés, érvelés- és tárgyalástechnika, vezetéstechnika, közszereplés, prezentáció témái is előkerülnek. Pilling J. (szerk.): Az orvosi kommunikáció Medicina, Budapest, Berne E.: Emberi játszmák Gondolat, Budapest, Pease A.: Test-beszéd Park, Budapest, Pease A.: Szó-beszéd Park, Budapest, 1991 Birkenbihl V.: Kommunikációs gyakorlatok Trivium, Budapest, Császár P.: Kommunikáció Jegyzet. POTE, 1994.

10 IV. félév: 30 óra Tanácsadási tevékenység Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Sopár Márta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Személyiségfejlesztés I-II., kommunikáció A tanácsadói tevékenység alapjában véve a következőket jelenti 1) megismerni a kliens problémáit és kívánságait 2) segíteni a klienst szükségleteit kielégítő megoldások megtalálásában 3) a lehető legmagasabb szakmai színvonalon 4) adott idő- és anyagi kereteken belül. A tanácsadás a mély, belülről jövő változást hangsúlyozza, speciális célok meghatározására és elérésére koncentrál. A tanácsadói technikák inkább az eredményt teszik előtérbe, mint a problémát. Főleg a megoldás a lényeges, így új gondolkodási és cselekvési stratégiák kialakítása a cél, ellentétben azokkal a technikákkal, amelyek a problémák megoldására és múltbeli konfliktusok elemzésére helyezi a hangsúlyt. A problémamegoldás vagy gyógyhatású változás más terápiákkal együttműködve igazán hatékony. A hallgatók az órák során a tanácsadás, mint szakma specifikumait sajátíthatják el elméleti és gyakorlati ismeretek, készség megszerzésén keresztül. Coery G.: A tanácsadás, a pszichoterápia elmélete és gyakorlata Medicina, Budapest, Tringer L.: A gyógyító beszélgetés VIKOTE, Budapest, Kállai J., Gál B. (szerk.): Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatokban Janus/Osiris, Budapest, 1999.

11 II. félév: 10+5 óra Mentálhigiéné Kollokvium Kredit: 1+1 A tantárgy felelős tanszéke és Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Bevezetés az egészségfejlesztésbe A hallgatók számára integrált tudás biztosítása a tárgykörben. A hallgatók sajátítsák el a betegségek, devianciák, életvezetési nehézségek multidiszciplináris megközelítését, s azokat a modelleket, melyek segítik e problémák egyéni és társadalmi történésként való megragadását. Értsék meg a különféle tudományok szempontjait és szemléletét tekintetbe vevő multidiszciplináris trianguláció módszerét. Erős Lívia: Mentálhigiénés alapismeretek. Szöveggyűjtemény BDF Egészségtudomá-nyi Tanszék, Szombathely, Bagdy E.: (szerk.) Mentálhigiéné. Elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás Animula, Budapest, Buda B.: Mentálhigiéné Animula, Budapest, Buda B.: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései TÁMASZ, Budapest, Gerevich J.: (szerk.) Közösségi mentálhigiéné Gondolat, Budapest, Tomcsányi T., Grezsa F., Jenenits I.: (szerk.) Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 1999.

12 Társadalomtudományi ismeretek modul Tantárgyi program III. félév: 10 óra Egészségszociológia Szigorlat Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Kiss Judit A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Népegészségtan, életmódszociológia Betekintést nyújtani az egészség szociológiai aspektusaiba, rávilágítani az egészségszociológia mint szakszociológia jelentőségére. Témakörök: 1. Az egészségszociológia kialakulása, kapcsolódási pontjai, tárgykörei és gyakorlati jelentősége 2. Az egészség szociológiai definíciója, a laikus, a filozófiai stb. definíciók elemzése 3. Egyenlőtlenség az egészségi állapotban és az azt befolyásoló tényezők 4. A nemek szociológiája és az egészségszociológia, a nemek egészségmagatartása 5. A család, a társas támogatottság és az egészségi állapot 6. Az egészséget befolyásoló társadalmi tényezők 7. A betegszerep és viselkedés társadalmi meghatározottsága 8. A devianciák és azok értelmezési keretei 9. Kisebbségek az egészségügyben Szántó Zs., Susánszky É.: (szerk.) Orvosi szociológia Semmelweis Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia Új Mandátum Kiadó, Armstrong D.: Az orvosi szociológia alapjai Semmelweis Kiadó, Budapest, Losonczi Á.: Utak és korlátok az egészségügyben Magyarország az ezredfordulón c. könyvsorozat kötete MTA, Budapest, 1998.

13 II. félév: 10 óra Életmódszociológia Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Kiss Judit A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - Az életmódszociológia elméleti és módszertani bázist teremt az életmód, az életstílus az egészség és egészséges életmód társadalmi meghatározottságának, jellemzőinek megismerésére. Az életmód alakításában a közösségi minták és a közösségekben megvalósítható programok teoretikus és gyakorlati ismereteit is elsajátíthatják a hallgatók. Az életmód szociológiai jelensége több nézőpontból és eszközzel számos időbeli, térbeli, társadalmi, vagy tevékenységi metszetekben közelíthető meg. Ezek egyike a mindennapi időfelhasználás, melynek adathátterét hazai és európai időmérleg-vizsgálatok adják. Az időfelhasználásban megjelenő szélsőségekkel és átmenetekkel számos demográfiai, gazdasági, kulturális mutató mozgása esik egybe. A tantárgy középpontjában ezen egybeesések, jelenségek, folyamatok vizsgálata áll. Kiss Judit: Életmód-egészség-egészségmagatartás. Szöveggyűjtemény. BDF, Szombathely, Bourdieu P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése Gondolat, Budapest, Csepeli Gy.: Emberek vetése Jószöveg Műhely, Budapest, Falussy B.: Az időfelhasználás metszetei Új Mandátum, Budapest, 2004.

14 IV. félév: 10 óra Szociálpolitika Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Takács Erzsébet A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Az egészség komplex fogalmából adódóan annak lényegi összetevője, a szociális biztonság. A tantárgy ismeretanyagának elsajátítása révén a hallgatók képesek kell legyenek munkájukban alkalmazni a szociálpolitika látásmódját, értékrendjét és átlátni annak intézmény- és eszközrendszerét. A tárgy tartalma: Az alapfogalmak tisztázása után áttekintjük a szükségletkielégítő rendszereket, ebben a keretben elhelyezve a szociálpolitikát. Megismerjük a szociálpolitika szereplőinek különböző csoportjait, a hátrányos helyzetek dimenzióit, a szociálpolitika mozgásterét meghatározó peremfeltételeket. Elemezzük azokat az értékeket (szabadság, egyenlőség, stb.), amelyek alapján a szociális biztonság rendszere kiépülhet a szokások, a kultúra, az uralkodó ideológiák és politikai preferenciák által meghatározottan. Megismerkedünk a legfontosabb szociálpolitikai technikákkal, alapelvekkel, majd a mai magyar szociális ellátórendszer legfontosabb intézményeinek és eszközeinek bemutatása következik, különös tekintettel a szegénység és egyenlőtlenség mérséklésének követelményére, ill. lehetőségeire. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai (HRSzE, Budapest, 1994.) A hatályos évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról

15 IV. félév: 10 óra Szervezetfejlesztés projektmenedzsment Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Bevezetés az egészségfejlesztésbe A hallgatók megismerik a szervezeti alapformákat, majd betekintést nyerhetnek az ember és szervezet kapcsolatába. A szervezeti stratégia, struktúra és kultúra hármasságának megismerése mellett szóba kerülnek azok a lehetőségek, amelyekkel egy szervezet működése optimálisabbá, ökonomikusabbá és hatékonyabbá tehető. A témakör keretein belül részletesen kitérünk a project menedzsment folyamatának meghatározására, a projectek megvalósítási módszereinek ismertetésére, a hatékony szervezetek és kommunikáció bemutatására, valamint a project menedzser szerepeire és feladatira, illetve az őt támogató csoportok jelentőségére. és Erős Lívia: Mentálhigiénés alapismeretek. Szöveggyűjtemény BDF Egészségtudomá-nyi Tanszék, Szombathely, Ralp Grossmann-Klaus Scala: Egészségfejlesztés és szervezetfejlesztés. JGYFK, Szeged, Vezetés-Szervezés I-II. BKE, Vezetési és Szervezési Tanszék, Aula Kiadó Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Titkos Cs.: Csoportmunka a 90-es években. JPTE-KTK Project menedzsment. Modern gazdasági ismeretek sorozat Szerkesztette: Lock D., Panem Kiadó, Budapest, 1998.

16 Munkahelyi ismeretek Tantárgyi program Munkahelyi egészség és egészségfejlesztés I. félév: 20 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Felszeghi Sára A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Bevezetés az egészségfejlesztésbe A tantárgy célja: Az egészség és az egészségfejlesztés szempontjai a mindennapi élet részévé váljanak, javuljon az egészségtudat és a tudatos választás képessége a munkavállalók körében. A tantárgy tartalma: Az alapfogalmak, a szereplők, feladatok megismertetésével, illetve az egészségfejlesztési gyakorlati programok segítségével kívánjuk bemutatni a hallgatóknak azokat az összefüggéseket, amelyek a munkavállaló egészségének javulását, illetve az egészség-esélyegyelőségnek a mindennapi életben történő megvalósulását jelentik. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület kiadványai NEVI kiadványai Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

17 II. félév: 25 óra Munkaegészségügy, munkabiztonság Szigorlat Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Kapás Zsolt A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a munkaegészségügy és a munkabiztonság, azaz a munkavédelem alapfogalmait, valamint szabályozását Magyarországon és az EU-ban. Ismerjék meg a munkavédelem szerkezetét és felépítését Magyarországon, illetve a munkaegészségügy tevékenységét és feladatait. A tantárgy tartalma: Megismertetjük a hallgatókkal az Európai Szociális Charta jelentőségét a munkahelyi egészségfejlesztésben. Bemutatjuk a tripartit rendszerű munkavédelmet. A munkahigiéné és foglalkozás- egészségügyi feladatok és működésük ismertetésével rávilágítunk arra, hogy egyik alapját képezik a munkahelyi egészségfejlesztésnek. Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, Béleczki Lajos: Foglalkozás- egészségügyi gyakorlati útmutató, OKK-OMFI

18 Foglalkozás egészségügy feladatai és jogi szabályozása I. félév: 20 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Galgóczy Gábor A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a foglakozás- egészségügy kialakulását, fejlődését, feladatait, jogi szabályozását. Bemutatni ennek jelentőségét a prevencióban, amely a munkahelyi egészségmegőrzés és egészségfejlesztésen túl az aktív lakosság preventív orvoslásának elektív helye. A tantárgy tartalma: A foglalkozás- egészségügy és jogi szabályozása jól tükrözi azt a célt, amiért az üzemegészségügy foglalkozás- egészségüggyé alakult. Bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a korai betegségdiagnosztikán kívül nagy hangsúlyt helyez a munkahelyi egészségfejlesztésre, az egészségkárosodás a megelőzésére. Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, Béleczki Lajos: Foglalkozás- egészségügyi gyakorlati útmutató, OKK-OMFI

19 III. félév: 20 óra Munkahelyi egészségkultúra Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Körtesi Gyopár A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: A munkahelyi egészségkultúra és egészségfejlesztés kulturális és antropológiai sajátosságai. A tantárgy tartalma: A munkahely mikro-szociális és fizikai kulturális környezetének kölcsönhatásai, munkahelyi szociokulturális mikroklíma, munkahelyi egészségfejlesztés kulturális perspektívái. Bálint Péter: Orvosi élettan, Medicina, Budapest, Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

20 Munkakörnyezeti kóroki tényezők egészségkárosító hatása, foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések és jogi szabályozásuk I. félév: 40 óra Szigorlat Kredit: 6 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Miniska István Dr. Felszeghi Sára A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat azokkal a kóroki tényezőkkel, amelyek a munkavállalók egészségkárosodását okozhatják, fokozott expozíciót, foglalkozási betegséget, vagy foglalkozással összefüggő megbetegedést okozhatnak. A tantárgy tartalma: A tantárgy keretében fel szeretnénk tárni azokat a fizikai-, kémiai-, biológiai-, és pszichés kóroki tényezőket, amelyek a törvényi előírások nem betartásával egészségkárosodást okozhatnak a munkavállalónak, valamint bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyek a foglalkozási betegségek, vagy foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzését lehetővé teszik. Ismertetjük azon törvényeket és rendeleteket, amelyek a fentieket szabályozzák. Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, Béleczki Lajos: Foglalkozás- egészségügyi gyakorlati útmutató, OKK-OMFI Timár György: Foglalkozási betegségek

21 III. félév: 15 óra Munkahelyi mentálhigiéné Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Szatmári Szilvia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Mentálhigiéné A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a gyakorlati jelentőségével. munkahelyi mentálhigiéné fogalmával, A tantárgy tartalma: A mentálhigiéné a mindennapok részévé vált, így természetes a hangsúlyozott jelentősége a munkahelyeken is. Azt szeretnénk tudatosítani hallgatóinkban, hogy a kommunikáció, az empátia, a munkahelyi légkört pozitív irányba befolyásolja, míg ennek hiánya az ún. pszichoszomatikus megbetegedésekhez vezethet. A gyakorlati oktatás keretében szeretnénk bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyek a mentálhigiénés szakember kezében hathatós eszköz a munkahelyi stressz, a munkahelyi konfliktusok kezelésében. Buda Béla: Mentálhigiéné, Anima, Budapest, 1994

22 IV. félév: 20 óra Munkahelyi egészségmegőrzés. Életkörülmények, munkahelyi körülmények Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Kerek Judit, Monspart Sarolta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Az egészség és az egészségfejlesztés szempontjai a mindennapi élet részévé váljanak, javuljon az egészségtudat, egészségmegőrzés és a munkakörülmények tudatos választási képessége a munkavállalók körében. A tantárgy tartalma: Gyakorlati programok segítségével kívánjuk bemutatni a hallgatóknak azokat az összefüggéseket, amelyek a munkavállaló egészségének megőrzését, illetve az egészség-esélyegyelőségnek a mindennapi életben történő megvalósulását jelentik. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület kiadványai NEVI kiadványai Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

23 III. félév: 15 óra Gerontológia Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Felszeghi Sára A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Belgyógyászat A tantárgy célja: Az idősödő munkavállalók élettani sajátosságainak ismerete, a megfelelő egészségmegőrző programok kidolgozáshoz szükséges gerontológiai alapismeretek megszerzése. A tantárgy tartalma: Gerontológiai alapismeretek, az idősödő szervezet sajátosságai. Terhelhetőség, teherbírás. Fizikai és pszichikai tényezők. Bálint Péter: Orvosi élettan, Medicina, Budapest, Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

24 III. félév: 20 óra Munkahelyi egészségfejlesztési kommuni-káció és marketing Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Körtesi Gyopár A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Kommunikáció A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció és marketing azon alapfogalmait, amelyek a munkahelyi egészségfejlesztésben jól kamatoztathatók. A tantárgy tartalma: Ahhoz, hogy a munkahely az egészségfejlesztés egyik tere legyen fontos, hogy a munkáltatói filozófia megváltozzon: az egészséget ugyanolyan fontosnak tartsa, mint a gazdasági célokat. Ehhez megfelelő kommunikáció és egészségmarketing szükséges. Ennek fontosságával szeretnénk megismertetni a hallgatókat. 1. Németh Erzsébet: Komunikációs technikák, Távoktatási tankönyv, Gödöllő 2. E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletbe, Harmat K, Budapest, 2003

25 IV. félév: 25 óra Munkahelyi egészségfejlesztési projektek megvalósítása, példák a jó gyakorlatra Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Miniska István, Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Az egészségfejlesztési projektek tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismeretek. A tantárgy tartalma: Az egészségfejlesztési projektek tervezése, és kidolgozásának fázisai. A szükségletek felmérése, források és megvalósíthatóság elemzése, nyomon követési és menedzselési feladatok. Megvalósult egészségfejlesztési projektek, jó példák elemzése. Good practice in Worplace Health Promotion, ENWHP kiadványai, Agteleky Béla, Bajna Miklós: Projekttervezés, projektmenedzsment, KÖZDOK, Budapest, Papp Ottó: Projektmenedzsment a gyakorlatban, LSI, Budapest, 2002 Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

26 I-II-III-IV. félév: óra Munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítása Aláírás Kredit: A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Felszeghi Sára Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja: A gyakorlatban bemutatni azokat a változásokat, amelyeket a munkahelyi egészségfejlesztés segítségével érhetünk el. A tantárgy tartalma: Az ALKOA- KÖFÉM székesfehérvári gyárában szervezett látogatás, illetve helyszíni tréning segítségével bemutatni a hallgatóknak a munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítását. A tréningen egy, a hallgatók által ismert munkahely egészségfejlesztési stratégiájának kidolgozását várjuk el a hallgatóktól az elméleti ismereteik, valamint a bemutatott modell alapján. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület kiadványai NEVI kiadványai Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

27 Választható tárgyak Tantárgyi program I-II-III-IV. félév: óra Szaknyelv angol Kredit: A tantárgy felelős tanszéke és Léránt Judit Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A kurzus folyamán olyan speciális ismeretek átadása a hallgatóknak, amely a szakmai idegennyelv ismeretanyagának szókincsét bővíti. Alapfokú nyelvismeretük birtokában fejlesszék a hallgatók kommunikációs ismereteiket, társalgási képességüket. Erre alapozva fejlesszék szaknyelvüket az egészségnevelés és egészségfejlesztés területén előforduló leggyakoribb szavakkal, kifejezésekkel. Némethné Hock Ildikó (1995): Express English I. Lexika, Tankönyvkiadó, Székesfehérvár

28 II. félév: 10 óra Kutatásmódszertan Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja, hogy a hallgatók az alapvető kutatásmódszertani és statisztikai ismereteket elsajátítva képesek legyenek értékelni az egészségi állapotra, illetve az egészségügyi rendszer működésére vonatkozó adatokat. A szakirodalmi tájékozódástól és hipotézis-felállítástól az adatgyűjtésen, elemzésen keresztül egészen a publikálásig követjük végig a tudományos kutatás legfontosabb lépcsőit, különös hangsúlyt helyezve a kapott adatok szakszerű statisztikai elemzésére és értékelésére a legkorszerűbb módszerek és szoftverek bemutatásának segítségével. Boncz I., Buda J.: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek POTE EKK jegyzet Moksony F.: Gondolatok és adatok. Osiris, Budapest, Székelyi M., Barna I.: Túlélőkészlet az SPSS-hez Typotex Kiadó, Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1995.

29 Internethasználat I. félév: 10 óra Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Barki Katalin Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képes legyen az internet lehetőségeinek használatára. Tematikája: Fogalmak (world Wide web, link, böngésző, szerverek, fióknév, jelszó, weboldal, navigáció, böngészés, nyomtatás, frissítés, file, edit, kereső program, címtár, adatbázis, elekrtonikus vásárlás,- levelezés,- aláírás, software-freeware-shareware, társalgás, levelezési lista, operációs rendszerek), ezek használata és a lehetőségek gyakorlása. Kuntner G.F.: Böngészés-Csevegés-Levelezés Kiskapu Kiadó, Pluhár E.: INTERNET kisszótár Kossuth Kiadó, 2004.

30 II. félév: 10 óra Irodalomkutatás, könyvtárhasználat Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Barki Katalin Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy tematikája: Irodalomkutatás és könyvtárhasználat elve, módszerei. Könyvtárosok segítő módszerei. Bibliográfia fogalma, fajtái, adatbázisok. Tankönyv, kézikönyv, szakmai folyóiratok használata, információk értékelése. Katalógus-keresés. Medinfo Adatbázis Index Medicus Medline Cochrane CINAHL PubMed

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Kihelyezett tagozat Székelyudvarhely EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET MA pszichokalauz Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 2012 1 TARTALOM 1. AZ MA KÉPZÉSRŐL 2. OKTATÓK ÉS MUNKATÁRSAK 3. A KÖZÖS ALAPOZÓ KURZUSOK ISMERTETÉSE 3.1. Közös kurzusok

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

A modul programja. A modul részletes leírása

A modul programja. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (41) MA-KRIZ MA krizeológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben