Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek"

Átírás

1 Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak Tantárgyleírások Alapozó medicinális ismeretek Tantárgyi program Anatómia I. félév: 25 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A humán anatómia oktatási programjának az a célja, hogy a hallgatók elsajátíthassák az emberi test felépítésével és szerkezetével kapcsolatos főbb ismereteket. Az anatómia az emberi szervezetről és az életfolyamatokról többszintű ismeretet nyújt, mely során megismerik a hallgatók az emésztő-, a légző-, a kiválasztó-, a keringési- és a genitális szervrendszerek, valamint az idegrendszer strukturális alapjait. A tárgy alapozó jellegű, melyre további tárgyak épülnek. Dr. Stánitz Éva Dr. Hadarits Ferenc: Funkcionális anatómia. BDF. Szombathely, Szentágothai J., Réthelyi M.: Funkcionális anatómia I-III. Medicina, Bp

2 Élettan - kórélettan I. félév: 25 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A humán élettan oktatásának célja, hogy a hallgatók az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló folyamatok főbb törvényszerűségeit és azoknak az egész szervezet működési szintjén történő magyarázatát megismerjék. A teljes anyag részletes bemutatása helyett kiemelt hangsúlyt kapnak az élettan azon fejezetei, amelyekre a hallgatóknak a későbbi tanulmányaik, illetve munkájuk során szükségük lesz. A hallgatók elsajátítják az élettani folyamatok alapjait, megismerik a szív- és érrendszeri-, az emésztő-, a légző-, a kiválasztó-, a genitális szervek és az érzékszervek működésének jellegzetességeit, valamint az idegrendszeri és az endokrin szabályozás alapelveit és mechanizmusait. A tantárgy célja az emberi szervezet normális működésére épülve a kórfolyamatok okozta működési zavarok lényegének, következményeinek, valamint a betegség típusok kialakulási mechanizmusának megismertetése. Ganong W.F.: Az orvosi élettan alapjai. Medicina K. Bp Fonyó A.: Orvosi élettan, Medicina K. Bp Silbernagl S., Despopoulos A. SH-atlasz-Élettan, Springer Hungarica, Bp Orvai S.: Élettan-kórélettan. Medicina K. Bp Székely M.: Kórélettan I-II. POTE-EFK jegyzet, Pécs, Szollár L.: (szerk.): Kórélettan, Semmelweis K. Bp

3 Egészségtudományi és medicinális ismeretek Népegészségtan I. félév: 10+5 óra Szigorlat Kredit: 1+1 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Stánitz Éva A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A népegészségtan keretén belül a hallgatók ismerjék meg a társadalmi és környezeti faktorok hatását az egészségre és a betegségre, a statisztikai alapismeretek birtokában igazodjanak el a demográfia, a szomatometria és epidemiológia részletkérdéseiben, legyenek információik az egészségügyi ellátórendszer feladatairól és működéséről. Ismerjék a WHO és EU egészségügyi programjait. Buda J.: Az orvoslás története 2. átdolgozott kiadás POTE Pécs, Buda J.: Demográfia-szomatometria-epidemiológia POTE EFK jegyzet Pécs, Buda J.: Közösségi egészségügyi ellátás elmélete és módszertana POTE EFK jegyzet Pécs, Ádány R.: A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón Medicina, Budapest, Vitray J., Bakacs M.: Népegészségügyi Jelentés (szakértői változat) Országos Epidemiológiai Központ, Budapest, Orosz É.: Félúton, tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái Egészséges Magyarországért egyesület, 2001.

4 Belgyógyászat I. félév: 10 óra Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Stánitz Éva A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a belgyógyászati betegvizsgálat fő elemeivel, néhány jelentősebb belgyógyászati kórkép tüneteivel, okaival, diagnosztikáival és terápiás lehetőségeivel. A belgyógyászati ismeretanyag kiterjedtségére és az életmódtanácsadással való kapcsolatára tekintettel elsősorban szemléleti és módszertani kérdések, a komplementer és az akadémikus orvoslás hasonló és eltérő megközelítési módjai kerülhetnek előtérbe. Petrányi Gy.: Belgyógyászat Medicina, Budapest, Cecil H. et al.: A belgyógyászat lényege Medicina, Budapest, Allbaugh B., Gettrust K.: Belgyógyászati ápolástan Medicina, Budapest, Tierney L. M. et al.: Diagnosztika és terápia tömören Medicina, Budapest, 2000.

5 II. félév: 10 óra Pszichiátria Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Sopár Márta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja a pszichiátria, mint orvosi diszciplína kompetenciájának, módszereinek megismertetése a beteg illetve problémás felnőtt felismerése, segítése, kezelésük időben történő elkezdése érdekében. Általános ismeretek nyújtása a pszichés zavarokról, a gyakoribb pszichiátriai problémákról, azok felismeréséről, kezelési lehetőségeiről. Dr. Sopár Márta: Bevezetés a pszichiátriába. BDF Egészségtudományi Tanszék, Szombathely, Füredi J., Németh A., Tariska P.: A pszichiátria rövidített kézikönyve Medicina, Budapest, Katona C., Robertson M.: Rövid pszichiátria Springer Hungarica, Budapest, Füredi J. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve Medicina, Budapest, Illei Gy. (szerk.): Klinikai ápolástani ismeretek. Győri L.: Pszichiátria POTE EFK Jegyzet Pécs, II. kötet ( o. Magyar I.: Pszichiátria SOTE, Budapest, Bánki M. Cs.: A beteg elme Medicina, Budapest, 1981.

6 II. félév: 10 óra Addiktológia Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Sopár Márta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja az addiktológia tárgykörébe tartozó olyan ismeretek nyújtása, amelyek képessé teszik a leendő szakembereket a klienseik körében előforduló szenvedélybetegségek felismerésére, a prevenció alkalmazására, a felelős segítségnyújtásra. Az alkoholbetegség, rendszeres drog-használat, dohányzás, koffein-abúzus és más, egészségre ártalmas szokások kialakulásának hátterének, folyamatának megismerése mellett a hallgatók a legkorszerűbb kezelési stratégiákkal megismerkedhetnek. Németh A., Gerevich J.(szerk.): Addikciók Medicina, Budapest, Rácz J.: Addiktológia. Tünettan és intervenciók HIETE, Budapest, Kelemen G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Kelemen G. (szerk.): Az addiktológia horizontja PTE, Pécs, 2001.

7 Bevezetés az egészségfejlesztésbe I. félév: 20 óra Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egészségmegőrzés és fejlesztés célját, feladatait, és jelentőségét a betegségek megelőzésében, valamint az egészségmegőrzés hazai és nemzetközi célrendszerét. Ismerje meg az egészséget veszélyeztető, az egészségmagatartást, egészségkulturáltságot befolyásoló tényezőket. Sajátítsa el a különböző betegségcsoportok, elváltozások primer, szekunder, és tercierprevenciója során alkalmazható módszereket, szerezzenek jártasságot azok gyakorlati alkalmazásához. Alapismeretek az egészségfejlesztéshez (A pedagógusképzés és - továbbképzés számára ajánlott tananyag) Bp. Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Népegészségügyi Program részeként. Ewles L., Simnett I.: Egészségfejlesztés Medicina, Budapest, Naidoo J., Villis J.: Egészségmegőrzés Medicina, Budapest, Benkő Zs. (szerk.): Mert életem millió gyökerű JGYTF Kiadó, Szeged, Benkő Zs. (szerk.): Egészségfejlesztés-Környezetvédelmi egészségnevelés JGYTF Kiadó, Szeged, 1992.

8 Magatartástudományi ismeretek Tantárgyi program II-III-IV. félév: óra Személyiségfejlesztés Beszámoló Kredit: A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Gáspár Mihály, Szatmári Szilvia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A személyiség érett és harmonikus funkcionálása és a magas szintű empátia alapvető jelentőségű mások segítésében. Ehhez megfelelő mennyiségű, szakszerűen vezetett sajátélményű csoportmunka visz el legkönnyebben, amelyek során játékos feladatokon, gyakorlatokon keresztül találkozhatnak a résztvevők saját jellegzetes működésmódjukkal, javítandó, fejlesztendő, finomabbra hangolandó személyes tulajdonságaikkal. A kiscsoportos foglalkozásoknak hangsúlyozott célja az is, hogy a résztvevők egymás közötti kapcsolatában kialakuljon egy olyan kohézió, amely a későbbi munka kapcsán gyümölcsözteti majd hatását. Rudas J.: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat Kairosz Kiadó, Budapest, Bagdy E., Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Rudas J. (szerk.): Önismereti csoport Animula, Budapest, 1997.

9 III. félév: 30 óra Kommunikáció Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Mosonyi Tamás A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Személyiségfejlesztés I-II. A kommunikáció fejlesztésének lényege, hogy felismerjük saját személyiségük hatását a másikra és fordítva, a másik magatartásának hatását a saját magatartásunkra. A segítségnyújtás egyik alappillére megérteni, tudatosítani és visszajelenteni azokat az emóciókat, amelyek a közvetlen kommunikáció kapcsán jelen vannak ugyan, de a kommunikációs helyzetben nem fogalmazódtak meg. Ugyancsak lényeges feladat, hogy a segítő-támogató kapcsolatban a segítő személy gondolatait, érzéseit kongruensen tudja kifejezni és felismerje a kliens kommunikációjának inkongruenciáit, azokat a bizonytalanságokat, feszültségeket, amelyek a kommunikáció folyamatában, mint zavaró tényezők jelennek meg. A tantárgy célja tehát a kommunikációs készségek megismertetése és tudatosítása, a munka során előadódó tipikus interperszonális helyzetek eredményesebb megoldásának elősegítése, a különféle szociális szerepekben való spontánabb és kreatívabb működés előmozdítása. Emellett a konfliktusmenedzsment, csoportszervezés, csoportépítés, érvelés- és tárgyalástechnika, vezetéstechnika, közszereplés, prezentáció témái is előkerülnek. Pilling J. (szerk.): Az orvosi kommunikáció Medicina, Budapest, Berne E.: Emberi játszmák Gondolat, Budapest, Pease A.: Test-beszéd Park, Budapest, Pease A.: Szó-beszéd Park, Budapest, 1991 Birkenbihl V.: Kommunikációs gyakorlatok Trivium, Budapest, Császár P.: Kommunikáció Jegyzet. POTE, 1994.

10 IV. félév: 30 óra Tanácsadási tevékenység Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Sopár Márta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Személyiségfejlesztés I-II., kommunikáció A tanácsadói tevékenység alapjában véve a következőket jelenti 1) megismerni a kliens problémáit és kívánságait 2) segíteni a klienst szükségleteit kielégítő megoldások megtalálásában 3) a lehető legmagasabb szakmai színvonalon 4) adott idő- és anyagi kereteken belül. A tanácsadás a mély, belülről jövő változást hangsúlyozza, speciális célok meghatározására és elérésére koncentrál. A tanácsadói technikák inkább az eredményt teszik előtérbe, mint a problémát. Főleg a megoldás a lényeges, így új gondolkodási és cselekvési stratégiák kialakítása a cél, ellentétben azokkal a technikákkal, amelyek a problémák megoldására és múltbeli konfliktusok elemzésére helyezi a hangsúlyt. A problémamegoldás vagy gyógyhatású változás más terápiákkal együttműködve igazán hatékony. A hallgatók az órák során a tanácsadás, mint szakma specifikumait sajátíthatják el elméleti és gyakorlati ismeretek, készség megszerzésén keresztül. Coery G.: A tanácsadás, a pszichoterápia elmélete és gyakorlata Medicina, Budapest, Tringer L.: A gyógyító beszélgetés VIKOTE, Budapest, Kállai J., Gál B. (szerk.): Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatokban Janus/Osiris, Budapest, 1999.

11 II. félév: 10+5 óra Mentálhigiéné Kollokvium Kredit: 1+1 A tantárgy felelős tanszéke és Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Bevezetés az egészségfejlesztésbe A hallgatók számára integrált tudás biztosítása a tárgykörben. A hallgatók sajátítsák el a betegségek, devianciák, életvezetési nehézségek multidiszciplináris megközelítését, s azokat a modelleket, melyek segítik e problémák egyéni és társadalmi történésként való megragadását. Értsék meg a különféle tudományok szempontjait és szemléletét tekintetbe vevő multidiszciplináris trianguláció módszerét. Erős Lívia: Mentálhigiénés alapismeretek. Szöveggyűjtemény BDF Egészségtudomá-nyi Tanszék, Szombathely, Bagdy E.: (szerk.) Mentálhigiéné. Elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás Animula, Budapest, Buda B.: Mentálhigiéné Animula, Budapest, Buda B.: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései TÁMASZ, Budapest, Gerevich J.: (szerk.) Közösségi mentálhigiéné Gondolat, Budapest, Tomcsányi T., Grezsa F., Jenenits I.: (szerk.) Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 1999.

12 Társadalomtudományi ismeretek modul Tantárgyi program III. félév: 10 óra Egészségszociológia Szigorlat Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Kiss Judit A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Népegészségtan, életmódszociológia Betekintést nyújtani az egészség szociológiai aspektusaiba, rávilágítani az egészségszociológia mint szakszociológia jelentőségére. Témakörök: 1. Az egészségszociológia kialakulása, kapcsolódási pontjai, tárgykörei és gyakorlati jelentősége 2. Az egészség szociológiai definíciója, a laikus, a filozófiai stb. definíciók elemzése 3. Egyenlőtlenség az egészségi állapotban és az azt befolyásoló tényezők 4. A nemek szociológiája és az egészségszociológia, a nemek egészségmagatartása 5. A család, a társas támogatottság és az egészségi állapot 6. Az egészséget befolyásoló társadalmi tényezők 7. A betegszerep és viselkedés társadalmi meghatározottsága 8. A devianciák és azok értelmezési keretei 9. Kisebbségek az egészségügyben Szántó Zs., Susánszky É.: (szerk.) Orvosi szociológia Semmelweis Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia Új Mandátum Kiadó, Armstrong D.: Az orvosi szociológia alapjai Semmelweis Kiadó, Budapest, Losonczi Á.: Utak és korlátok az egészségügyben Magyarország az ezredfordulón c. könyvsorozat kötete MTA, Budapest, 1998.

13 II. félév: 10 óra Életmódszociológia Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Kiss Judit A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - Az életmódszociológia elméleti és módszertani bázist teremt az életmód, az életstílus az egészség és egészséges életmód társadalmi meghatározottságának, jellemzőinek megismerésére. Az életmód alakításában a közösségi minták és a közösségekben megvalósítható programok teoretikus és gyakorlati ismereteit is elsajátíthatják a hallgatók. Az életmód szociológiai jelensége több nézőpontból és eszközzel számos időbeli, térbeli, társadalmi, vagy tevékenységi metszetekben közelíthető meg. Ezek egyike a mindennapi időfelhasználás, melynek adathátterét hazai és európai időmérleg-vizsgálatok adják. Az időfelhasználásban megjelenő szélsőségekkel és átmenetekkel számos demográfiai, gazdasági, kulturális mutató mozgása esik egybe. A tantárgy középpontjában ezen egybeesések, jelenségek, folyamatok vizsgálata áll. Kiss Judit: Életmód-egészség-egészségmagatartás. Szöveggyűjtemény. BDF, Szombathely, Bourdieu P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése Gondolat, Budapest, Csepeli Gy.: Emberek vetése Jószöveg Műhely, Budapest, Falussy B.: Az időfelhasználás metszetei Új Mandátum, Budapest, 2004.

14 IV. félév: 10 óra Szociálpolitika Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Takács Erzsébet A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Az egészség komplex fogalmából adódóan annak lényegi összetevője, a szociális biztonság. A tantárgy ismeretanyagának elsajátítása révén a hallgatók képesek kell legyenek munkájukban alkalmazni a szociálpolitika látásmódját, értékrendjét és átlátni annak intézmény- és eszközrendszerét. A tárgy tartalma: Az alapfogalmak tisztázása után áttekintjük a szükségletkielégítő rendszereket, ebben a keretben elhelyezve a szociálpolitikát. Megismerjük a szociálpolitika szereplőinek különböző csoportjait, a hátrányos helyzetek dimenzióit, a szociálpolitika mozgásterét meghatározó peremfeltételeket. Elemezzük azokat az értékeket (szabadság, egyenlőség, stb.), amelyek alapján a szociális biztonság rendszere kiépülhet a szokások, a kultúra, az uralkodó ideológiák és politikai preferenciák által meghatározottan. Megismerkedünk a legfontosabb szociálpolitikai technikákkal, alapelvekkel, majd a mai magyar szociális ellátórendszer legfontosabb intézményeinek és eszközeinek bemutatása következik, különös tekintettel a szegénység és egyenlőtlenség mérséklésének követelményére, ill. lehetőségeire. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai (HRSzE, Budapest, 1994.) A hatályos évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról

15 IV. félév: 10 óra Szervezetfejlesztés projektmenedzsment Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Bevezetés az egészségfejlesztésbe A hallgatók megismerik a szervezeti alapformákat, majd betekintést nyerhetnek az ember és szervezet kapcsolatába. A szervezeti stratégia, struktúra és kultúra hármasságának megismerése mellett szóba kerülnek azok a lehetőségek, amelyekkel egy szervezet működése optimálisabbá, ökonomikusabbá és hatékonyabbá tehető. A témakör keretein belül részletesen kitérünk a project menedzsment folyamatának meghatározására, a projectek megvalósítási módszereinek ismertetésére, a hatékony szervezetek és kommunikáció bemutatására, valamint a project menedzser szerepeire és feladatira, illetve az őt támogató csoportok jelentőségére. és Erős Lívia: Mentálhigiénés alapismeretek. Szöveggyűjtemény BDF Egészségtudomá-nyi Tanszék, Szombathely, Ralp Grossmann-Klaus Scala: Egészségfejlesztés és szervezetfejlesztés. JGYFK, Szeged, Vezetés-Szervezés I-II. BKE, Vezetési és Szervezési Tanszék, Aula Kiadó Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Titkos Cs.: Csoportmunka a 90-es években. JPTE-KTK Project menedzsment. Modern gazdasági ismeretek sorozat Szerkesztette: Lock D., Panem Kiadó, Budapest, 1998.

16 Munkahelyi ismeretek Tantárgyi program Munkahelyi egészség és egészségfejlesztés I. félév: 20 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Felszeghi Sára A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Bevezetés az egészségfejlesztésbe A tantárgy célja: Az egészség és az egészségfejlesztés szempontjai a mindennapi élet részévé váljanak, javuljon az egészségtudat és a tudatos választás képessége a munkavállalók körében. A tantárgy tartalma: Az alapfogalmak, a szereplők, feladatok megismertetésével, illetve az egészségfejlesztési gyakorlati programok segítségével kívánjuk bemutatni a hallgatóknak azokat az összefüggéseket, amelyek a munkavállaló egészségének javulását, illetve az egészség-esélyegyelőségnek a mindennapi életben történő megvalósulását jelentik. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület kiadványai NEVI kiadványai Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

17 II. félév: 25 óra Munkaegészségügy, munkabiztonság Szigorlat Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Kapás Zsolt A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a munkaegészségügy és a munkabiztonság, azaz a munkavédelem alapfogalmait, valamint szabályozását Magyarországon és az EU-ban. Ismerjék meg a munkavédelem szerkezetét és felépítését Magyarországon, illetve a munkaegészségügy tevékenységét és feladatait. A tantárgy tartalma: Megismertetjük a hallgatókkal az Európai Szociális Charta jelentőségét a munkahelyi egészségfejlesztésben. Bemutatjuk a tripartit rendszerű munkavédelmet. A munkahigiéné és foglalkozás- egészségügyi feladatok és működésük ismertetésével rávilágítunk arra, hogy egyik alapját képezik a munkahelyi egészségfejlesztésnek. Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, Béleczki Lajos: Foglalkozás- egészségügyi gyakorlati útmutató, OKK-OMFI

18 Foglalkozás egészségügy feladatai és jogi szabályozása I. félév: 20 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Galgóczy Gábor A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a foglakozás- egészségügy kialakulását, fejlődését, feladatait, jogi szabályozását. Bemutatni ennek jelentőségét a prevencióban, amely a munkahelyi egészségmegőrzés és egészségfejlesztésen túl az aktív lakosság preventív orvoslásának elektív helye. A tantárgy tartalma: A foglalkozás- egészségügy és jogi szabályozása jól tükrözi azt a célt, amiért az üzemegészségügy foglalkozás- egészségüggyé alakult. Bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a korai betegségdiagnosztikán kívül nagy hangsúlyt helyez a munkahelyi egészségfejlesztésre, az egészségkárosodás a megelőzésére. Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, Béleczki Lajos: Foglalkozás- egészségügyi gyakorlati útmutató, OKK-OMFI

19 III. félév: 20 óra Munkahelyi egészségkultúra Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Körtesi Gyopár A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: A munkahelyi egészségkultúra és egészségfejlesztés kulturális és antropológiai sajátosságai. A tantárgy tartalma: A munkahely mikro-szociális és fizikai kulturális környezetének kölcsönhatásai, munkahelyi szociokulturális mikroklíma, munkahelyi egészségfejlesztés kulturális perspektívái. Bálint Péter: Orvosi élettan, Medicina, Budapest, Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

20 Munkakörnyezeti kóroki tényezők egészségkárosító hatása, foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések és jogi szabályozásuk I. félév: 40 óra Szigorlat Kredit: 6 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Miniska István Dr. Felszeghi Sára A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat azokkal a kóroki tényezőkkel, amelyek a munkavállalók egészségkárosodását okozhatják, fokozott expozíciót, foglalkozási betegséget, vagy foglalkozással összefüggő megbetegedést okozhatnak. A tantárgy tartalma: A tantárgy keretében fel szeretnénk tárni azokat a fizikai-, kémiai-, biológiai-, és pszichés kóroki tényezőket, amelyek a törvényi előírások nem betartásával egészségkárosodást okozhatnak a munkavállalónak, valamint bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyek a foglalkozási betegségek, vagy foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzését lehetővé teszik. Ismertetjük azon törvényeket és rendeleteket, amelyek a fentieket szabályozzák. Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, Béleczki Lajos: Foglalkozás- egészségügyi gyakorlati útmutató, OKK-OMFI Timár György: Foglalkozási betegségek

21 III. félév: 15 óra Munkahelyi mentálhigiéné Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Szatmári Szilvia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Mentálhigiéné A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a gyakorlati jelentőségével. munkahelyi mentálhigiéné fogalmával, A tantárgy tartalma: A mentálhigiéné a mindennapok részévé vált, így természetes a hangsúlyozott jelentősége a munkahelyeken is. Azt szeretnénk tudatosítani hallgatóinkban, hogy a kommunikáció, az empátia, a munkahelyi légkört pozitív irányba befolyásolja, míg ennek hiánya az ún. pszichoszomatikus megbetegedésekhez vezethet. A gyakorlati oktatás keretében szeretnénk bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyek a mentálhigiénés szakember kezében hathatós eszköz a munkahelyi stressz, a munkahelyi konfliktusok kezelésében. Buda Béla: Mentálhigiéné, Anima, Budapest, 1994

22 IV. félév: 20 óra Munkahelyi egészségmegőrzés. Életkörülmények, munkahelyi körülmények Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Kerek Judit, Monspart Sarolta A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Az egészség és az egészségfejlesztés szempontjai a mindennapi élet részévé váljanak, javuljon az egészségtudat, egészségmegőrzés és a munkakörülmények tudatos választási képessége a munkavállalók körében. A tantárgy tartalma: Gyakorlati programok segítségével kívánjuk bemutatni a hallgatóknak azokat az összefüggéseket, amelyek a munkavállaló egészségének megőrzését, illetve az egészség-esélyegyelőségnek a mindennapi életben történő megvalósulását jelentik. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület kiadványai NEVI kiadványai Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

23 III. félév: 15 óra Gerontológia Kollokvium Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Felszeghi Sára A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Belgyógyászat A tantárgy célja: Az idősödő munkavállalók élettani sajátosságainak ismerete, a megfelelő egészségmegőrző programok kidolgozáshoz szükséges gerontológiai alapismeretek megszerzése. A tantárgy tartalma: Gerontológiai alapismeretek, az idősödő szervezet sajátosságai. Terhelhetőség, teherbírás. Fizikai és pszichikai tényezők. Bálint Péter: Orvosi élettan, Medicina, Budapest, Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

24 III. félév: 20 óra Munkahelyi egészségfejlesztési kommuni-káció és marketing Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és Körtesi Gyopár A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: Kommunikáció A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció és marketing azon alapfogalmait, amelyek a munkahelyi egészségfejlesztésben jól kamatoztathatók. A tantárgy tartalma: Ahhoz, hogy a munkahely az egészségfejlesztés egyik tere legyen fontos, hogy a munkáltatói filozófia megváltozzon: az egészséget ugyanolyan fontosnak tartsa, mint a gazdasági célokat. Ehhez megfelelő kommunikáció és egészségmarketing szükséges. Ennek fontosságával szeretnénk megismertetni a hallgatókat. 1. Németh Erzsébet: Komunikációs technikák, Távoktatási tankönyv, Gödöllő 2. E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletbe, Harmat K, Budapest, 2003

25 IV. félév: 25 óra Munkahelyi egészségfejlesztési projektek megvalósítása, példák a jó gyakorlatra Kredit: 4 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Miniska István, Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: A tantárgy célja: Az egészségfejlesztési projektek tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismeretek. A tantárgy tartalma: Az egészségfejlesztési projektek tervezése, és kidolgozásának fázisai. A szükségletek felmérése, források és megvalósíthatóság elemzése, nyomon követési és menedzselési feladatok. Megvalósult egészségfejlesztési projektek, jó példák elemzése. Good practice in Worplace Health Promotion, ENWHP kiadványai, Agteleky Béla, Bajna Miklós: Projekttervezés, projektmenedzsment, KÖZDOK, Budapest, Papp Ottó: Projektmenedzsment a gyakorlatban, LSI, Budapest, 2002 Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

26 I-II-III-IV. félév: óra Munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítása Aláírás Kredit: A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Felszeghi Sára Erős Lívia A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja: A gyakorlatban bemutatni azokat a változásokat, amelyeket a munkahelyi egészségfejlesztés segítségével érhetünk el. A tantárgy tartalma: Az ALKOA- KÖFÉM székesfehérvári gyárában szervezett látogatás, illetve helyszíni tréning segítségével bemutatni a hallgatóknak a munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítását. A tréningen egy, a hallgatók által ismert munkahely egészségfejlesztési stratégiájának kidolgozását várjuk el a hallgatóktól az elméleti ismereteik, valamint a bemutatott modell alapján. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület kiadványai NEVI kiadványai Ungváry György: Munkaegészségtan, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2000.

27 Választható tárgyak Tantárgyi program I-II-III-IV. félév: óra Szaknyelv angol Kredit: A tantárgy felelős tanszéke és Léránt Judit Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A kurzus folyamán olyan speciális ismeretek átadása a hallgatóknak, amely a szakmai idegennyelv ismeretanyagának szókincsét bővíti. Alapfokú nyelvismeretük birtokában fejlesszék a hallgatók kommunikációs ismereteiket, társalgási képességüket. Erre alapozva fejlesszék szaknyelvüket az egészségnevelés és egészségfejlesztés területén előforduló leggyakoribb szavakkal, kifejezésekkel. Némethné Hock Ildikó (1995): Express English I. Lexika, Tankönyvkiadó, Székesfehérvár

28 II. félév: 10 óra Kutatásmódszertan Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Dr. Hadarits Ferenc Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy célja, hogy a hallgatók az alapvető kutatásmódszertani és statisztikai ismereteket elsajátítva képesek legyenek értékelni az egészségi állapotra, illetve az egészségügyi rendszer működésére vonatkozó adatokat. A szakirodalmi tájékozódástól és hipotézis-felállítástól az adatgyűjtésen, elemzésen keresztül egészen a publikálásig követjük végig a tudományos kutatás legfontosabb lépcsőit, különös hangsúlyt helyezve a kapott adatok szakszerű statisztikai elemzésére és értékelésére a legkorszerűbb módszerek és szoftverek bemutatásának segítségével. Boncz I., Buda J.: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek POTE EKK jegyzet Moksony F.: Gondolatok és adatok. Osiris, Budapest, Székelyi M., Barna I.: Túlélőkészlet az SPSS-hez Typotex Kiadó, Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1995.

29 Internethasználat I. félév: 10 óra Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Barki Katalin Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képes legyen az internet lehetőségeinek használatára. Tematikája: Fogalmak (world Wide web, link, böngésző, szerverek, fióknév, jelszó, weboldal, navigáció, böngészés, nyomtatás, frissítés, file, edit, kereső program, címtár, adatbázis, elekrtonikus vásárlás,- levelezés,- aláírás, software-freeware-shareware, társalgás, levelezési lista, operációs rendszerek), ezek használata és a lehetőségek gyakorlása. Kuntner G.F.: Böngészés-Csevegés-Levelezés Kiskapu Kiadó, Pluhár E.: INTERNET kisszótár Kossuth Kiadó, 2004.

30 II. félév: 10 óra Irodalomkutatás, könyvtárhasználat Kredit: 2 A tantárgy felelős tanszéke és Barki Katalin Státusz: V A tantárgyfelvétel előzetes követelményei: - A tantárgy tematikája: Irodalomkutatás és könyvtárhasználat elve, módszerei. Könyvtárosok segítő módszerei. Bibliográfia fogalma, fajtái, adatbázisok. Tankönyv, kézikönyv, szakmai folyóiratok használata, információk értékelése. Katalógus-keresés. Medinfo Adatbázis Index Medicus Medline Cochrane CINAHL PubMed

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Életmód tanácsadó és terapeuta szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek

Életmód tanácsadó és terapeuta szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek Életmód tanácsadó és terapeuta szakirányú továbbképzési szak Tantárgyleírások Alapozó medicinális ismeretek Tantárgyi program Anatómia I. félév: 25 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány ajánlott tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a 25/2015. sz. határozatával Elfogadta

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás szak

Ápolás és betegellátás szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév LGB_EG039_1 Anatómia I. 12 4 Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna dr. Tarsoly E Funkcionális anatómia Medicina 1997 eg0401 LGB_EG041_1 Biokémia Sipák Zoltán LGB_EG068_1

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Rekreáció M szak (teljes idejű képzés)

Rekreáció M szak (teljes idejű képzés) Rekreáció M szak (teljes idejű képzés) Tantárgy neve Jellege 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Össz. kredit/ órasz. kredit ea/gyak kredit ea/gyak kredit ea/gyak kredit ea/gyak I. Törzsanyag Alapozó ismeretek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul Nem tanári mesterképzésre épülő 30 kredites Egészségfejlesztés tanár MA modul 3 félévben Nappali tagozat (Levelező tagozaton az óraszám 1/3-a az itt megadottaknak, a kód pedig MDLET) Kód Név Krd. Jelleg

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza I. évfolyam 2014/2015. tanév ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helyszíne:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2006. szeptember - december 1 II. ÉVFOLYAM 2 A tantárgy neve: ANATÓMIA II. Tanszék neve: Elméleti Egészségtudományi Tanszék Tantárgyi

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés Kurzus neve: Kommunikációs készségfejlesztés Tantárgy heti óraszáma: 0/2 kreditértéke: 2 I. tantárgyfelelős neve: Csider Sándor kurzusfelelős neve: Csider

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Előadó: Baranyiné Kabai Erzsébet osztályvezető Nemzetgazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben