SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: szeptember. 11. Készítette: Jóváhagyta: Szabó Mihály Intézményvezető Szutorisz-Szügyi Csongor Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnok tankerület igazgató

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY NEVE, AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT-ELLÁTÁSI RENDJE KOLLÉGIUMI NEVELÉS, ELHELYEZÉS GYERMEKOTTHONOK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY III. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRÉT ILL. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁT A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOK,SZABÁLYZATOK TARTALMAZZÁK: AZ INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TOVÁBBI DOKUMENTUMOK A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TEENDŐK BOMBARIADÓK ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA, AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A DOHÁNYZÁS INTÉZMÉNYI SZABÁLYAI A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A FELNŐTTOKTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK VII. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI, OSZTÁLYÉRTEKEZLETEI A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE VIII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG A MUNKAVÁLLALÓI KÖZÖSSÉG A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG A DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK INTÉZMÉNYI TANÁCS A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS FORMÁI ÉS RENDJE A SZÜLŐK, A TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÁSI DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA

3 10. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA IX. A TANULÓK ÜGYEINEK INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS X. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETT FORMÁJA ÉS RENDJE XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A HAGYOMÁNYÁPOLÁS TARTALMI VONATKOZÁSAI AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYOS KULTURÁLIS ÉS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI ISKOLASZINTŰ VERSENYEK ÉS SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK A HAGYOMÁNYÁPOLÁS KÜLSŐ MEGJELENÉSI FORMÁI ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RÉVAY GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A KÜLDEMÉNYEK FELBONTÁSA A KÜLDEMÉNYEK ÉRKEZTETÉSE AZ ÜGYINTÉZŐ KIJELÖLÉSE (SZIGNÁLÁS) 335/2005. (XII. 29. ) KORM. REND AZ IKTATÁS AZ IKTATÓSZÁM IKTATÓKÖNYV WIKT AZ IKTATÓBÉLYEGZŐ AZ ÉATÁI TAGOZAT AUTISTA CSOPORTJÁNAK ÁLTALÁNOS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez Mellékletek 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 25. (1) bekezdése értelmében: A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, feladata, hogy megállapítsa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, feladata és kötelessége az intézmény valamennyi alkalmazottjának és tanulójának. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik létesítményeit, helyiségeit. A köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe 2. Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el. Azon rendelkezések érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértésére van szükség. 3. Az SZMSZ megtekintése nyilvános. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 4. Az SZMSZ időbeli hatálya Az SZMSZ az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület jóváhagyásával/elfogadásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti a Klebensberg Intézményfenntartó Központ Szolnok Tankerület Igazgatója által március 05-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök 4

5 A kihirdetés napja: szeptember Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: - Az intézménnyel (óvodával, iskolával, kollégiummal stb.) jogviszonyban álló minden alkalmazottra. - Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda, iskola feladatainak megvalósításában. - A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 6. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az intézmény (óvoda, iskola, kollégium, stb.) területére. Az intézmény (óvoda, iskola, kollégium stb.) által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán, iskolán kívüli programokra. 7. Az SZMSZ Jogszabályi alapjai: évi LXXIX. törvény a Közoktatásról évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről évi CXXIV. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CLXXXVII. törvény a Szakképzésről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi CXCV. törvény Az államháztartásról évi C. törvény a számvitelről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosítása évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, ill. ennek módosítása évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXIV. Törvény A gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról évi XXVII. Törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról évi CCV. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nkt. 15. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény Nkt. 20. A többcélú intézmény Nkt.6. sz. melléklet 5

6 Rendeletek: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 229/2012. (VIII.28) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítása, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 56/2011. (XII. 31) NGM rendelet a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 16/2007. (III.14.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól. 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatáról és működésük feltételéről 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 6

7 334/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 77/2011. (XII.30.) NEFMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról 31/2009. (XII.22.) SZMM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 138/1992 (X.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet XII fejezet A különleges bánásmódot igénylő gyermekekre, tanulókra vonatkozó eltérő jogszabályok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 138. A kötelező egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 139 A fejlesztési feladatok meghatározása A törvényes működés alapdokumentumai: A Klebelsberg Intézményfenntartó központ Alapító Okirata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon szakmai alapdokumentum, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program Éves Munkaterv, 7

8 Közalkalmazotti Szabályzat, Ügyrend, Számviteli Politika, Gyermekotthonok Szakmai Programja, Éves Munkaterve. Pénzkezelési Szabályzat Tűzriadó terv Tűzvédelmi Szabályzat Házirend Kockázatelemzés és kockázat értékelési Szabályzat Érdekképviseleti Fórum Szabályzata Szabályzat a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról Kulcskezelési Szabályzat II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény neve, azonosító adatai, jogállása A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon jogállását, működési területét, alaptevékenységét, az iskola típusát, évfolyamainak számát, a vagyon feletti rendelkezés jogosultságát a Szakmai alapdokumentum tartalmazza. Szakmai alapdokumentum okiratának kelte: Intézményünk törzskönyvi azonosító száma: Alapító és a fenntartó neve és székhelye: Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményi OM azonosító: Intézményi KLIK kód: KLIK

9 2. Az intézmény típusa, alaptevékenysége, feladat-ellátási rendje Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: - gyógypedagógiai, nevelési oktatási intézmény, szakiskola, kollégium, gyermekotthon, utazó gyógypedagógiai hálózat A költségvetési szerv közfeladata: közoktatási feladatok, gyermekvédelmi szakellátás. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Minőségbiztosítási tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9

10 2.1. Alapfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás Tagozódása: Gyógypedagógiai óvoda Általános iskola (TATÁI és ÉATÁI) Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. Tevékenységei: Sajátos nevelési igényű: értelmileg illetve tanulásban akadályozott (enyhe illetve középsúlyos) 3. életévét betöltött gyermek egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban. Sajátos nevelési igényű (tanulásban- ill. értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése 1-8 évfolyamon. Az ÉATÁI tagozaton 1 autista csoport is működik. Logopédiai szolgáltatás (a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és javítása ) A mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója (gyógytestnevelés, gyógylovagoltatás). Gyógypedagógiai óvoda Felvétel: A felvételt követő első hónap próbaidő. A próbaidő leteltével véleményezni kell, hogy a gyermek a nevelési programban leírt követelményeknek milyen mértékben felel meg, esetleg nem felel meg. Nem kell kivárni a tartós megfigyelés végét abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek az intenzív foglalkoztatás mellett nem lesz alkalmas óvodai nevelésre. A pedagógiai véleményt meg kell küldeni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, a szülővel vagy a gondviselővel ismertetni kell. Aki óvodában eredményesen nem fejleszthető, annál a képzési kötelezettség megállapítására javaslatot kell tenni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak. Csoportok alakítása A gyermekek csoportba való beosztása a szakvélemény javaslata alapján történik. A tartós megfigyelés után a csoportba sorolás a fejlettségi szintnek megfelelően módosítható. 10

11 Iskola Felvétel Felvehető az a tanköteles korú gyermek, aki rendelkezik a TKVSZRB szakvéleményével, melyben megállapították az akadályozottság tényét (BNO F70; BNO F71) és a szülő az iskolába beíratott. Egészségügyi és rehabilitációs foglalkozást a Ktv. 52..(5) bekezdés szerint szervezünk. Tanórán kívül szervezett foglalkozások formái A tanuló személyiségfejlesztése és a sérülések korrekciója érdekében csoportos és egyéni foglalkozásokat szervezünk. Csoportos foglalkozási formák: - szakkörök - szakkör jellegű foglalkozások - iskolai sportkör - tanulószoba - énekkar - felzárkóztató foglalkozások - egyéni foglalkozások - tehetséggondozó foglalkozások A felvehető maximális létszám: 130 fő Középfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás Felvehető maximális létszám: 100 fő Tagozódása: Készségfejlesztő Szakiskola Előkészítő 9-10, és szakképző évfolyamokkal Speciális Szakiskola évfolyamokkal (kifutó rendszerben) Új rendszerű képzés: Speciális Szakiskola Előkészítő 9. évfolyam (E/9), és szakképző 9-10 évfolyamokkal 11

12 Tevékenységei: Sajátos nevelési igényű (tanulásban-, ill. értelmileg akadályozott) tanulók szakiskolai oktatása, nevelése mindkét tagozaton Tanulásban akadályozott tanulók OKJ-s szakmai képzése Értelmileg akadályozott tanulók praktikus ismeretekre felkészítő szakmai képzése Gyakorlati képzés az intézmény tanműhelyeiben és tangazdaságában Felvétel és eljárás rendje Felvehető az a tanuló, aki a felvételi eljárást betartotta és a felvételi iroda iskolánkat jelölte meg a továbbtanulás színhelyéül. Rendelkeznie kell a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, mely kimondja a sajátos nevelési igény fennállását, valamint a BNO kódot, ami a készségfejlesztő speciális szakiskola esetében (BNO F71), a speciális szakiskola esetében (BNO F70) Rendelkeznie kell legalább 8. osztályos bizonyítvánnyal, melyben szerepel a továbblépés lehetősége 3. Kollégiumi nevelés, elhelyezés Tevékenysége: Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. Az óvodás gyermekek és az iskolák tanulóinak kollégiumi ellátása A felvehető maximális létszám: 140 fő Felvétel rendje: Felvételt nyer az óvodába beutalt gyermek és az a tanköteles korú tanuló, aki a foglalkozásokon csak bentlakóként tud részt venni. A felvételnél elsőbbséget élvez az a tanuló, akinek lakóhelyéről napi bejárással óvodáztatása és a tankötelezettség teljesítése nem biztosítható. További sorrendiség megállapításánál figyelembe vesszük az intézmény megközelíthetőségét, a gyermek életkorát. Üres férőhelyre gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat kérésére, védő-óvó intézkedésként ideiglenesen Tiszaföldvár vagy közvetlen környékéről is felveszünk gyereket. 12

13 A felvételhez bekérendő igazolások, iratok: orvosi igazolás a közösségbe befogadható állapotról, oltási lap, gyógyszerezésre vonatkozó javaslat, korábbi lényeges vizsgálati iratok, zárójelentések, közgyógyigazolvány (akinek van), betegbiztosítási kártya száma, diákigazolványhoz szükséges fénykép, kitöltött kollégiumi felvételi lap (1. sz melléklet) hazautazással kapcsolatos tájékoztató kimenőre vonatkozó engedély tájékoztató gyógyszerérzékenységről, kórházi kezelésről Tanulók elhelyezése, csoportok alakítása: A tanulók elhelyezését nemenkénti elkülönítéssel és az életkor figyelembe vételével kell biztosítani. Foglalkoztatási csoportok száma megegyezik az iskolai és óvodai csoportok számával. A tanulók ellátása: A bentlakó tanulók ellátása szülő és az intézmény közös feladata. Családi gondoskodásban részesülők esetében a gondviselő feladata: a tanuló ruházattal való ellátása, hétvégi és szünidei ellátása, utaztatása. meghatározott térítési díj fizetése, orvosi kontrollvizsgálatok elvégeztetése, folyamatosan szedett gyógyszerek behozása, a tisztasági eszközök biztosítása. Intézményi feladatok: Valamennyi gyermek esetében a folyamatos felügyelet ellátása. A tanulók élelmezése. A tanulók legszükségesebb ruházatának gondozása. Egészségügyi ellátást biztosítása. A mosást saját mosodával oldjuk meg, a bentlakó tanulók részére. Azoknak a tanulóknak az utazását, akiknek egészségi állapotuk, vagy halmozottan hátrányos helyzetük ezt szükségessé teszi (tömegközlekedéssel történő utazásuk erős akadályozottsága fennáll), Szolnokra, illetve Kunszentmártonba autóbusszal segítjük. 13

14 Kimenő engedélyezése 1. A tanuló, meghatározott idejű kimenőre mehet, de Tiszaföldvár-Homok város területét nem hagyhatja el! 2. A kimenőhöz a tanulónak rendelkeznie kell, az adott tanév idejére szóló, a szülő által írásban engedélyezett hozzájárulására. (2. számú melléklet). 3. A 18. életévüket betöltött tanulók önálló döntéssel és nevelőjük irányításával mehetnek kimenőre, bizonyos kereteken belül (szabad délutánonként, a kollégiumi házi és napirendjéhez igazodva). Egyéb esetekben a nevelő döntése alapján. Engedély nélküli távozással kapcsolatos feladatok: Bentlakó tanulók engedély nélküli távozása esetén az eseményről egy órán belül tájékoztatni kell az intézmény igazgatóját és az illetékes intézményegység-vezetőt. Mielőbb fel kell venni a szülővel a kapcsolatot, s megbeszélni a további teendőket. Szükség esetén az intézményvezető utasítására a szolgálatot teljesítő alkalmazott értesíti a rendőrséget. 4. Gyermekotthonok A többcélú intézményben két gyermekotthoni egység működik a gyermekvédelmi szakellátásba bekerült nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó elhelyezésére. Hétszínvirág Gyermekotthon engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő Telephelyei: Aranyeső lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út fő ép értelmű és enyhén ért. fogyatékos gondozott integráltan történő ellátására, Százszorszép lakásotthon 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út (különleges), 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére, Hóvirág lakásotthon 5430 Tiszaföldvár, Hunyadi út 19. (különleges), 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére Szivárvány Gyermekotthon engedélyezett férőhelyek száma: 34 fő Telephelyei: Ezüstfenyő lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Bányai Kornél út 10. (különleges) 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére 14

15 Napraforgó lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Aranykert út (különleges) 8 fő középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott részére Margaréta lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. (különleges) 8 fő enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott részére Fénysugár lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út 142. (normál) 8 fő ép értelmű és enyhén értelmi fogyatékos gondozott integráltan történő ellátására A szolgáltató tevékenység típusai: teljes körű otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett ép értelmű, valamint fogyatékos gyermekek számára különleges és normál lakásotthoni egységekben utógondozói ellátás A gyermekotthonban folyó nevelőmunka célja, közös alapelvei A gyermekotthon jellemzői: A lakásotthonok elsődleges jellemzője a családias jelleg, ami azt jelenti, hogy a családmodell mintájára alakítjuk a gyermekotthon szervezetét, működési rendjét, hétköznapjait és hétvégéjét. A lakásotthonok családi házakban működnek, amelyekhez udvar és kert is tartozik. Így neveltjeink gyakorolhatják a szomszédi kapcsolatokat, másságukkal beilleszkedhetnek egy közösség életébe, életre szóló barátságokat köthetnek. Feladatunk az önálló életre történő felkészítés, annak érdekében, hogy gondozottaink családjukba visszakerülve, vagy kikerülve a társadalomba megtalálják helyüket. A családias jelleg egyfajta arany középutat jelez a személytelen intézeti elhelyezés és a szoros, vérségi kapcsolaton alapuló családi forma között. Az alacsony gyermeklétszám, az épület adottságai és az ott dolgozó szakemberek biztosítják a biztonságot, a menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét. A gyermekvédelmi törvény is egyfajta átmeneti állomásként kezeli, mert egy hatékony családgondozói rendszerre épít, melynek minden erejével azt a célt kell szolgálni, hogy aki itt él mielőbb visszakerülhessen a családjába, mert a gyermek ennek, a gyermekvédelmi gondoskodás ellenére is része. A mi dolgunk az, hogy olyan funkcionálisan működő mesterséges családot alakítsunk ki, mely felkészíti a gyereket a közösségben rá váró élet folytatására, a visszatérésre. (Volentics) 15

16 1. A gyermekotthoni nevelés alapvető célja A veszélyeztetett helyzetbe került gyermekek és fiatal felnőttek számára otthont, életkorának, egészségügyi és személyiségállapotának megfelelő gondozást, fejlesztést, nevelést, képességük szerinti iskoláztatást nyújtson. A gyermeknek joga van: személyiségének harmonikus fejlődéséhez, szükség szerint személyiségkorrekciójához, habilitációhoz, rehabilitációhoz, egészségügyi ellátáshoz, különleges és speciális szükségleteinek kielégítéséhez, a gyógypedagógiai ellátáshoz, oktatáshoz, a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltéséhez. 2. Alapvető feladatok A jogszabály alapján a nevelés-gondozás során gondoskodunk arról, hogy a gyermek hozzájusson: a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, a terápiához, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki sérülések gyógyításához szükséges, szakértői bizottság javaslatának megfelelő gyógypedagógiai ellátáshoz, az életkorának és képességeinek megfelelő oktatáshoz, továbbá a tanulmányi lemaradásai megszüntetéséhez szükséges segítséghez, illetve azokhoz a feltételekhez, amelyek biztosítják képességei megfelelő kibontakoztatását, a szellemi és erkölcsi fejlődését szolgáló, kulturális értékekhez, tájékoztatáshoz, az ismeretek bővítését szolgáló információkhoz, a szabadideje hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételekhez, szórakoztató, kulturális és művészeti tevékenységekhez. A gyermekotthon kapcsolatot tart a gondozott gyermek oktatását, végző nevelési-oktatási intézménnyel, és minden olyan szervezettel (gyámhivatalok, TEGYESZ, gyermekjóléti szolgálatok, családsegítő központok), amelyek a gyermek életében alakító tényezőként jelen lehetnek. Ennek érdekében: fogadóórákon, szülői értekezleteken tájékozódunk a gyermek iskolai előmeneteléről, folyamatos kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakembereivel. A nevelők-gondozók a gondozott gyermeket az önálló életvitelre történő felkészítés érdekében értelmi képességei és életkori sajátosságai figyelembe vételével bevonja: a háztartási teendők végzésébe, a családi gazdálkodás tervezésébe, a pénzkezelésbe. 16

17 A gyermekotthon biztosítja annak a lehetőségét, hogy a gondozott gyermek és fiatal felnőtt véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás-nevelés során korára, fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. A gyermekotthon lehetővé teszi, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt. Elősegíti, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gondozott gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség kulturális értékeihez. A nevelés-gondozás során biztosítjuk: a gondozott gyermek környezetének állandóságát, a gondozott gyermek személyes tárgyainak elhelyezését, azt, hogy a gondozott gyermekről évente legalább egy alkalommal fénykép készüljön. Különleges feladata: Támaszt és biztonságot nyújtunk, amelyben érzelmi védettséget, szeretetet kapnak a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek. A személyiség autonómiáját biztosítjuk, a szabadság és az öntevékenység igényének kialakítását célozzuk az életkori sajátosságoknak megfelelően. A gyermekek családi kapcsolatainak rendeződését támogató, nevelő-fejlesztő életteret és perspektívát biztosítunk. Az empátia, a tolerancia, a szolidaritás, és a konfliktuskezelés képességeinek elsajátíttatását kiemelt feladatunknak tekintjük. Törekszünk a kitartó, céltudatos, produktív munkára nevelésre, a munka szeretetének kialakítására. Ellátjuk a gyermekotthonban gondozottként elhelyezett kiskorú, illetve utógondozott fiatal felnőtt korú, leányanyák, illetve gyermekeik gondozását. Utógondozottak ellátása keretében: átmenet biztosítása a gyermekotthon elhagyása és az önálló életvitel, illetve a szociális intézménybe történő elhelyezés között, pályaorientáció, munkára történő felkészítés, valós élethelyzetek teremtése, a családok felkészítése a tanulmányaikat befejezett gyermekek, fiatalok fogadására, kapcsolatok kialakítása, fenntartása a bentlakásos szociális intézményekkel. A gyermekotthon kapcsolatrendszere: Belső kapcsolatok: A lakásotthonban dolgozó nevelők, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők együttműködése: megbeszélés (hetente), szükség esetén rendkívüli megbeszélés, esetmegbeszélés, szupervízió. A nevelőközösség és a gyermekek együttműködése: érdekképviselet. 17

18 A gyermekotthon és a lakásotthonok egymás közötti kapcsolatai. Külső kapcsolatok: a fenntartóval, a területileg illetékes gyámhivatalokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek oktatási intézményeivel, a gondozott gyermekek és fiatalok hozzátartozóival, szülőkkel, nevelőszülőkkel, gyámokkal, a befogadó település illetékeseivel, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a települési önkormányzatokkal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, az egészségügyi intézményekkel, a megyei és országos szakmai szervezetekkel. Gyermekotthonba való bekerülés módja: A gyermekotthonba a területileg illetékes gyámhivatal határozata alapján kerülnek a gondozottak. A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható és a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. A gyermek gondozási helyének meghatározása, illetve a gyám kirendelése a törvényben meghatározottak alapján, az elhelyezési tanácskozáson, az előzőleg beszerzett szakvélemények alapján történik, mely figyelembe veszi a gyermek lakóhelyének, oktathatóságának, nevelhetőségének, személyiségi állapotának, életkorának, különleges és speciális szükségleteinek kielégítését, valamint a családi kapcsolattartás lehetőségét. A gondozási hely kijelölése után a gyám gondoskodik a lakásotthonba, különleges lakásotthonokba történő elhelyezéséről. A bekerült gyermeknek egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk. Az elhelyezés megváltoztatásáról, új gondozási hely kijelöléséről a gyám kérelmére, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján az illetékes gyámhivatal dönt. Gyermekotthonból való kikerülés módja: A gyermek gondozása a területileg illetékes gyámhivatal határozata alapján szűnik meg. A gyámhivatal a nevelésbe vétel fennállásának szükségességét a gyám a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat és a területi gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása, illetve javaslata, továbbá, ha szükséges a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal dönt az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely fenntartásáról, módosításáról, a szülői felügyelet megszüntetése iránti per indításáról, a nevelés megszüntetéséről. A gyámhivatal a szülő kérelmére, vagy hivatalból, a gyermek nevelésbe vételét megszünteti, amennyiben annak okai már nem állnak fenn. A nevelésbe vétel megszűnik, ha a bíróság a szülői felügyeletet 18

19 visszaállította, a gyermeket örökbe fogadták, más személy gyámsága alá került, vagy a gyermek nagykorúvá vált. Gondozási hely megváltozása, illetve nevelésének megszűnése esetén a volt gyám végszámadást készít és átadja a gyermek ingó- és ingatlan vagyonát a gyámhivatal által kijelölt illetékes személynek. Érdekképviselet, érdekvédelem, jogi segítségnyújtás Az elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek érdekeinek képviseletére gyermekönkormányzatot hoztunk létre. A gyermekjogi képviselő havonta egy alkalommal jön gyermekotthonunkba. A gyermekek, jogaik érvényesítése érdekében tanácsot, segítséget kérhetnek tőle. A gyermek és fiatal felnőtt, illetve szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint járhatnak el. Jutalmazás, büntetés A mindennapi élet során a gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek harmonikus együttélésének, biztonságának, egészséges fejlődésének érdekében szükséges az alapvető szokások és szabályok betartása, betartatása. A gyermekek, valamint a fiatal felnőttek cselekedetét, normakövetését a gyermekotthonok házirendjében megfogalmazott általános magatartási elvárásokhoz, illetve önmagukhoz, saját személyiségük állapotához viszonyítva vizsgáljuk. 5. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézményegység neve: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. Ellátási terület: Kunszentmártoni Tankerület, Mezőtúri Tankerület, Törökszentmiklósi Tankerület Ellátottak köre: az integrációban részt vevő többségi általános iskolák és középiskolák sajátos nevelési igényű tanulói, fejlesztő nevelésben részesülő halmozottan fogyatékos gyermekek 19

20 Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás A szolgáltatás igénylésének rendje: a beiratkozás utáni időszakban egy igényfelmérést végzünk elektronikus formában, aktualizálás után, augusztusban, szeptember elején véglegesítésre kerülnek a konkrét igények intézményvezetői ellenjegyzéssel papíralapon is. augusztus végén kapcsolatfelvétel a fejlesztő nevelésben résztvevő gyermek szülőjével. A működés rendje: A feladatellátás az intézmény és a fogadó intézmények működési rendjéhez, a tanév rendjéhez igazodik. A fejlesztő nevelés a gyermekek állapota miatt az otthonukban történik. Az utazó gyógypedagógusok tevékenységei: Munkájukat intézményen kívül látják el, foglalkozásaikat 8.00 és óra között, a tanév rendjének megfelelően tartják, a többségi intézmények által benyújtott igények alapján. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat egyéni fejlesztési terv elkészítésével végezik a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 139. (1) értelmében. Az egyéni fejlődési lap külívét a gyermek osztályfőnöke, belívét pedig a tanuló gyógypedagógusa vezeti. Amennyiben egy gyermeket/tanulót több gyógypedagógus is fejleszt, abban az esetben közös külívben, a pedagógusok saját belívet vezetnek, a fejlesztési terület és a gyógypedagógus, konduktor nevének, szakképesítésének a megjelölésével. Az ellátás formája egyéni, mikro- (1-4fő) és makrocsoportos (5-9fő) módon történik. A tanulók fejlesztéséről, fejlődéséről írásban részletes tájékoztatást adnak félévkor és tanév végén (szülő-iskola). A gyermekkel való foglalkozás, amelyet köteles az egyes képességterületek aktuális állapotának és szakértői véleményben rögzítettek figyelembevételével elvégezni. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM:

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben