SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: szeptember. 11. Készítette: Jóváhagyta: Szabó Mihály Intézményvezető Szutorisz-Szügyi Csongor Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnok tankerület igazgató

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY NEVE, AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT-ELLÁTÁSI RENDJE KOLLÉGIUMI NEVELÉS, ELHELYEZÉS GYERMEKOTTHONOK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY III. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRÉT ILL. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁT A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOK,SZABÁLYZATOK TARTALMAZZÁK: AZ INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TOVÁBBI DOKUMENTUMOK A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TEENDŐK BOMBARIADÓK ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA, AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A DOHÁNYZÁS INTÉZMÉNYI SZABÁLYAI A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A FELNŐTTOKTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK VII. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI, OSZTÁLYÉRTEKEZLETEI A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE VIII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG A MUNKAVÁLLALÓI KÖZÖSSÉG A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG A DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK INTÉZMÉNYI TANÁCS A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS FORMÁI ÉS RENDJE A SZÜLŐK, A TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÁSI DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA

3 10. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA IX. A TANULÓK ÜGYEINEK INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS X. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETT FORMÁJA ÉS RENDJE XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A HAGYOMÁNYÁPOLÁS TARTALMI VONATKOZÁSAI AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYOS KULTURÁLIS ÉS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI ISKOLASZINTŰ VERSENYEK ÉS SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK A HAGYOMÁNYÁPOLÁS KÜLSŐ MEGJELENÉSI FORMÁI ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RÉVAY GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A KÜLDEMÉNYEK FELBONTÁSA A KÜLDEMÉNYEK ÉRKEZTETÉSE AZ ÜGYINTÉZŐ KIJELÖLÉSE (SZIGNÁLÁS) 335/2005. (XII. 29. ) KORM. REND AZ IKTATÁS AZ IKTATÓSZÁM IKTATÓKÖNYV WIKT AZ IKTATÓBÉLYEGZŐ AZ ÉATÁI TAGOZAT AUTISTA CSOPORTJÁNAK ÁLTALÁNOS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez Mellékletek 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 25. (1) bekezdése értelmében: A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, feladata, hogy megállapítsa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, feladata és kötelessége az intézmény valamennyi alkalmazottjának és tanulójának. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik létesítményeit, helyiségeit. A köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe 2. Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el. Azon rendelkezések érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértésére van szükség. 3. Az SZMSZ megtekintése nyilvános. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 4. Az SZMSZ időbeli hatálya Az SZMSZ az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület jóváhagyásával/elfogadásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti a Klebensberg Intézményfenntartó Központ Szolnok Tankerület Igazgatója által március 05-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök 4

5 A kihirdetés napja: szeptember Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: - Az intézménnyel (óvodával, iskolával, kollégiummal stb.) jogviszonyban álló minden alkalmazottra. - Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda, iskola feladatainak megvalósításában. - A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 6. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az intézmény (óvoda, iskola, kollégium, stb.) területére. Az intézmény (óvoda, iskola, kollégium stb.) által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán, iskolán kívüli programokra. 7. Az SZMSZ Jogszabályi alapjai: évi LXXIX. törvény a Közoktatásról évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről évi CXXIV. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CLXXXVII. törvény a Szakképzésről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi CXCV. törvény Az államháztartásról évi C. törvény a számvitelről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosítása évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, ill. ennek módosítása évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXIV. Törvény A gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról évi XXVII. Törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról évi CCV. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nkt. 15. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény Nkt. 20. A többcélú intézmény Nkt.6. sz. melléklet 5

6 Rendeletek: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 229/2012. (VIII.28) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítása, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 56/2011. (XII. 31) NGM rendelet a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 16/2007. (III.14.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól. 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatáról és működésük feltételéről 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 6

7 334/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 77/2011. (XII.30.) NEFMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról 31/2009. (XII.22.) SZMM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 138/1992 (X.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet XII fejezet A különleges bánásmódot igénylő gyermekekre, tanulókra vonatkozó eltérő jogszabályok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 138. A kötelező egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 139 A fejlesztési feladatok meghatározása A törvényes működés alapdokumentumai: A Klebelsberg Intézményfenntartó központ Alapító Okirata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon szakmai alapdokumentum, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program Éves Munkaterv, 7

8 Közalkalmazotti Szabályzat, Ügyrend, Számviteli Politika, Gyermekotthonok Szakmai Programja, Éves Munkaterve. Pénzkezelési Szabályzat Tűzriadó terv Tűzvédelmi Szabályzat Házirend Kockázatelemzés és kockázat értékelési Szabályzat Érdekképviseleti Fórum Szabályzata Szabályzat a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról Kulcskezelési Szabályzat II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény neve, azonosító adatai, jogállása A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon jogállását, működési területét, alaptevékenységét, az iskola típusát, évfolyamainak számát, a vagyon feletti rendelkezés jogosultságát a Szakmai alapdokumentum tartalmazza. Szakmai alapdokumentum okiratának kelte: Intézményünk törzskönyvi azonosító száma: Alapító és a fenntartó neve és székhelye: Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményi OM azonosító: Intézményi KLIK kód: KLIK

9 2. Az intézmény típusa, alaptevékenysége, feladat-ellátási rendje Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: - gyógypedagógiai, nevelési oktatási intézmény, szakiskola, kollégium, gyermekotthon, utazó gyógypedagógiai hálózat A költségvetési szerv közfeladata: közoktatási feladatok, gyermekvédelmi szakellátás. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Minőségbiztosítási tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9

10 2.1. Alapfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás Tagozódása: Gyógypedagógiai óvoda Általános iskola (TATÁI és ÉATÁI) Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. Tevékenységei: Sajátos nevelési igényű: értelmileg illetve tanulásban akadályozott (enyhe illetve középsúlyos) 3. életévét betöltött gyermek egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban. Sajátos nevelési igényű (tanulásban- ill. értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése 1-8 évfolyamon. Az ÉATÁI tagozaton 1 autista csoport is működik. Logopédiai szolgáltatás (a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és javítása ) A mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója (gyógytestnevelés, gyógylovagoltatás). Gyógypedagógiai óvoda Felvétel: A felvételt követő első hónap próbaidő. A próbaidő leteltével véleményezni kell, hogy a gyermek a nevelési programban leírt követelményeknek milyen mértékben felel meg, esetleg nem felel meg. Nem kell kivárni a tartós megfigyelés végét abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek az intenzív foglalkoztatás mellett nem lesz alkalmas óvodai nevelésre. A pedagógiai véleményt meg kell küldeni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, a szülővel vagy a gondviselővel ismertetni kell. Aki óvodában eredményesen nem fejleszthető, annál a képzési kötelezettség megállapítására javaslatot kell tenni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak. Csoportok alakítása A gyermekek csoportba való beosztása a szakvélemény javaslata alapján történik. A tartós megfigyelés után a csoportba sorolás a fejlettségi szintnek megfelelően módosítható. 10

11 Iskola Felvétel Felvehető az a tanköteles korú gyermek, aki rendelkezik a TKVSZRB szakvéleményével, melyben megállapították az akadályozottság tényét (BNO F70; BNO F71) és a szülő az iskolába beíratott. Egészségügyi és rehabilitációs foglalkozást a Ktv. 52..(5) bekezdés szerint szervezünk. Tanórán kívül szervezett foglalkozások formái A tanuló személyiségfejlesztése és a sérülések korrekciója érdekében csoportos és egyéni foglalkozásokat szervezünk. Csoportos foglalkozási formák: - szakkörök - szakkör jellegű foglalkozások - iskolai sportkör - tanulószoba - énekkar - felzárkóztató foglalkozások - egyéni foglalkozások - tehetséggondozó foglalkozások A felvehető maximális létszám: 130 fő Középfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás Felvehető maximális létszám: 100 fő Tagozódása: Készségfejlesztő Szakiskola Előkészítő 9-10, és szakképző évfolyamokkal Speciális Szakiskola évfolyamokkal (kifutó rendszerben) Új rendszerű képzés: Speciális Szakiskola Előkészítő 9. évfolyam (E/9), és szakképző 9-10 évfolyamokkal 11

12 Tevékenységei: Sajátos nevelési igényű (tanulásban-, ill. értelmileg akadályozott) tanulók szakiskolai oktatása, nevelése mindkét tagozaton Tanulásban akadályozott tanulók OKJ-s szakmai képzése Értelmileg akadályozott tanulók praktikus ismeretekre felkészítő szakmai képzése Gyakorlati képzés az intézmény tanműhelyeiben és tangazdaságában Felvétel és eljárás rendje Felvehető az a tanuló, aki a felvételi eljárást betartotta és a felvételi iroda iskolánkat jelölte meg a továbbtanulás színhelyéül. Rendelkeznie kell a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, mely kimondja a sajátos nevelési igény fennállását, valamint a BNO kódot, ami a készségfejlesztő speciális szakiskola esetében (BNO F71), a speciális szakiskola esetében (BNO F70) Rendelkeznie kell legalább 8. osztályos bizonyítvánnyal, melyben szerepel a továbblépés lehetősége 3. Kollégiumi nevelés, elhelyezés Tevékenysége: Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. Az óvodás gyermekek és az iskolák tanulóinak kollégiumi ellátása A felvehető maximális létszám: 140 fő Felvétel rendje: Felvételt nyer az óvodába beutalt gyermek és az a tanköteles korú tanuló, aki a foglalkozásokon csak bentlakóként tud részt venni. A felvételnél elsőbbséget élvez az a tanuló, akinek lakóhelyéről napi bejárással óvodáztatása és a tankötelezettség teljesítése nem biztosítható. További sorrendiség megállapításánál figyelembe vesszük az intézmény megközelíthetőségét, a gyermek életkorát. Üres férőhelyre gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat kérésére, védő-óvó intézkedésként ideiglenesen Tiszaföldvár vagy közvetlen környékéről is felveszünk gyereket. 12

13 A felvételhez bekérendő igazolások, iratok: orvosi igazolás a közösségbe befogadható állapotról, oltási lap, gyógyszerezésre vonatkozó javaslat, korábbi lényeges vizsgálati iratok, zárójelentések, közgyógyigazolvány (akinek van), betegbiztosítási kártya száma, diákigazolványhoz szükséges fénykép, kitöltött kollégiumi felvételi lap (1. sz melléklet) hazautazással kapcsolatos tájékoztató kimenőre vonatkozó engedély tájékoztató gyógyszerérzékenységről, kórházi kezelésről Tanulók elhelyezése, csoportok alakítása: A tanulók elhelyezését nemenkénti elkülönítéssel és az életkor figyelembe vételével kell biztosítani. Foglalkoztatási csoportok száma megegyezik az iskolai és óvodai csoportok számával. A tanulók ellátása: A bentlakó tanulók ellátása szülő és az intézmény közös feladata. Családi gondoskodásban részesülők esetében a gondviselő feladata: a tanuló ruházattal való ellátása, hétvégi és szünidei ellátása, utaztatása. meghatározott térítési díj fizetése, orvosi kontrollvizsgálatok elvégeztetése, folyamatosan szedett gyógyszerek behozása, a tisztasági eszközök biztosítása. Intézményi feladatok: Valamennyi gyermek esetében a folyamatos felügyelet ellátása. A tanulók élelmezése. A tanulók legszükségesebb ruházatának gondozása. Egészségügyi ellátást biztosítása. A mosást saját mosodával oldjuk meg, a bentlakó tanulók részére. Azoknak a tanulóknak az utazását, akiknek egészségi állapotuk, vagy halmozottan hátrányos helyzetük ezt szükségessé teszi (tömegközlekedéssel történő utazásuk erős akadályozottsága fennáll), Szolnokra, illetve Kunszentmártonba autóbusszal segítjük. 13

14 Kimenő engedélyezése 1. A tanuló, meghatározott idejű kimenőre mehet, de Tiszaföldvár-Homok város területét nem hagyhatja el! 2. A kimenőhöz a tanulónak rendelkeznie kell, az adott tanév idejére szóló, a szülő által írásban engedélyezett hozzájárulására. (2. számú melléklet). 3. A 18. életévüket betöltött tanulók önálló döntéssel és nevelőjük irányításával mehetnek kimenőre, bizonyos kereteken belül (szabad délutánonként, a kollégiumi házi és napirendjéhez igazodva). Egyéb esetekben a nevelő döntése alapján. Engedély nélküli távozással kapcsolatos feladatok: Bentlakó tanulók engedély nélküli távozása esetén az eseményről egy órán belül tájékoztatni kell az intézmény igazgatóját és az illetékes intézményegység-vezetőt. Mielőbb fel kell venni a szülővel a kapcsolatot, s megbeszélni a további teendőket. Szükség esetén az intézményvezető utasítására a szolgálatot teljesítő alkalmazott értesíti a rendőrséget. 4. Gyermekotthonok A többcélú intézményben két gyermekotthoni egység működik a gyermekvédelmi szakellátásba bekerült nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó elhelyezésére. Hétszínvirág Gyermekotthon engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő Telephelyei: Aranyeső lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út fő ép értelmű és enyhén ért. fogyatékos gondozott integráltan történő ellátására, Százszorszép lakásotthon 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út (különleges), 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére, Hóvirág lakásotthon 5430 Tiszaföldvár, Hunyadi út 19. (különleges), 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére Szivárvány Gyermekotthon engedélyezett férőhelyek száma: 34 fő Telephelyei: Ezüstfenyő lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Bányai Kornél út 10. (különleges) 10 fő enyhe értelmi fogyatékos gondozott részére 14

15 Napraforgó lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Aranykert út (különleges) 8 fő középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott részére Margaréta lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. (különleges) 8 fő enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos gondozott részére Fénysugár lakásotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út 142. (normál) 8 fő ép értelmű és enyhén értelmi fogyatékos gondozott integráltan történő ellátására A szolgáltató tevékenység típusai: teljes körű otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett ép értelmű, valamint fogyatékos gyermekek számára különleges és normál lakásotthoni egységekben utógondozói ellátás A gyermekotthonban folyó nevelőmunka célja, közös alapelvei A gyermekotthon jellemzői: A lakásotthonok elsődleges jellemzője a családias jelleg, ami azt jelenti, hogy a családmodell mintájára alakítjuk a gyermekotthon szervezetét, működési rendjét, hétköznapjait és hétvégéjét. A lakásotthonok családi házakban működnek, amelyekhez udvar és kert is tartozik. Így neveltjeink gyakorolhatják a szomszédi kapcsolatokat, másságukkal beilleszkedhetnek egy közösség életébe, életre szóló barátságokat köthetnek. Feladatunk az önálló életre történő felkészítés, annak érdekében, hogy gondozottaink családjukba visszakerülve, vagy kikerülve a társadalomba megtalálják helyüket. A családias jelleg egyfajta arany középutat jelez a személytelen intézeti elhelyezés és a szoros, vérségi kapcsolaton alapuló családi forma között. Az alacsony gyermeklétszám, az épület adottságai és az ott dolgozó szakemberek biztosítják a biztonságot, a menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét. A gyermekvédelmi törvény is egyfajta átmeneti állomásként kezeli, mert egy hatékony családgondozói rendszerre épít, melynek minden erejével azt a célt kell szolgálni, hogy aki itt él mielőbb visszakerülhessen a családjába, mert a gyermek ennek, a gyermekvédelmi gondoskodás ellenére is része. A mi dolgunk az, hogy olyan funkcionálisan működő mesterséges családot alakítsunk ki, mely felkészíti a gyereket a közösségben rá váró élet folytatására, a visszatérésre. (Volentics) 15

16 1. A gyermekotthoni nevelés alapvető célja A veszélyeztetett helyzetbe került gyermekek és fiatal felnőttek számára otthont, életkorának, egészségügyi és személyiségállapotának megfelelő gondozást, fejlesztést, nevelést, képességük szerinti iskoláztatást nyújtson. A gyermeknek joga van: személyiségének harmonikus fejlődéséhez, szükség szerint személyiségkorrekciójához, habilitációhoz, rehabilitációhoz, egészségügyi ellátáshoz, különleges és speciális szükségleteinek kielégítéséhez, a gyógypedagógiai ellátáshoz, oktatáshoz, a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltéséhez. 2. Alapvető feladatok A jogszabály alapján a nevelés-gondozás során gondoskodunk arról, hogy a gyermek hozzájusson: a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, a terápiához, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki sérülések gyógyításához szükséges, szakértői bizottság javaslatának megfelelő gyógypedagógiai ellátáshoz, az életkorának és képességeinek megfelelő oktatáshoz, továbbá a tanulmányi lemaradásai megszüntetéséhez szükséges segítséghez, illetve azokhoz a feltételekhez, amelyek biztosítják képességei megfelelő kibontakoztatását, a szellemi és erkölcsi fejlődését szolgáló, kulturális értékekhez, tájékoztatáshoz, az ismeretek bővítését szolgáló információkhoz, a szabadideje hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételekhez, szórakoztató, kulturális és művészeti tevékenységekhez. A gyermekotthon kapcsolatot tart a gondozott gyermek oktatását, végző nevelési-oktatási intézménnyel, és minden olyan szervezettel (gyámhivatalok, TEGYESZ, gyermekjóléti szolgálatok, családsegítő központok), amelyek a gyermek életében alakító tényezőként jelen lehetnek. Ennek érdekében: fogadóórákon, szülői értekezleteken tájékozódunk a gyermek iskolai előmeneteléről, folyamatos kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakembereivel. A nevelők-gondozók a gondozott gyermeket az önálló életvitelre történő felkészítés érdekében értelmi képességei és életkori sajátosságai figyelembe vételével bevonja: a háztartási teendők végzésébe, a családi gazdálkodás tervezésébe, a pénzkezelésbe. 16

17 A gyermekotthon biztosítja annak a lehetőségét, hogy a gondozott gyermek és fiatal felnőtt véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás-nevelés során korára, fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. A gyermekotthon lehetővé teszi, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt. Elősegíti, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gondozott gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség kulturális értékeihez. A nevelés-gondozás során biztosítjuk: a gondozott gyermek környezetének állandóságát, a gondozott gyermek személyes tárgyainak elhelyezését, azt, hogy a gondozott gyermekről évente legalább egy alkalommal fénykép készüljön. Különleges feladata: Támaszt és biztonságot nyújtunk, amelyben érzelmi védettséget, szeretetet kapnak a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek. A személyiség autonómiáját biztosítjuk, a szabadság és az öntevékenység igényének kialakítását célozzuk az életkori sajátosságoknak megfelelően. A gyermekek családi kapcsolatainak rendeződését támogató, nevelő-fejlesztő életteret és perspektívát biztosítunk. Az empátia, a tolerancia, a szolidaritás, és a konfliktuskezelés képességeinek elsajátíttatását kiemelt feladatunknak tekintjük. Törekszünk a kitartó, céltudatos, produktív munkára nevelésre, a munka szeretetének kialakítására. Ellátjuk a gyermekotthonban gondozottként elhelyezett kiskorú, illetve utógondozott fiatal felnőtt korú, leányanyák, illetve gyermekeik gondozását. Utógondozottak ellátása keretében: átmenet biztosítása a gyermekotthon elhagyása és az önálló életvitel, illetve a szociális intézménybe történő elhelyezés között, pályaorientáció, munkára történő felkészítés, valós élethelyzetek teremtése, a családok felkészítése a tanulmányaikat befejezett gyermekek, fiatalok fogadására, kapcsolatok kialakítása, fenntartása a bentlakásos szociális intézményekkel. A gyermekotthon kapcsolatrendszere: Belső kapcsolatok: A lakásotthonban dolgozó nevelők, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők együttműködése: megbeszélés (hetente), szükség esetén rendkívüli megbeszélés, esetmegbeszélés, szupervízió. A nevelőközösség és a gyermekek együttműködése: érdekképviselet. 17

18 A gyermekotthon és a lakásotthonok egymás közötti kapcsolatai. Külső kapcsolatok: a fenntartóval, a területileg illetékes gyámhivatalokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a gondozott gyermekek és fiatal felnőttek oktatási intézményeivel, a gondozott gyermekek és fiatalok hozzátartozóival, szülőkkel, nevelőszülőkkel, gyámokkal, a befogadó település illetékeseivel, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a települési önkormányzatokkal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, az egészségügyi intézményekkel, a megyei és országos szakmai szervezetekkel. Gyermekotthonba való bekerülés módja: A gyermekotthonba a területileg illetékes gyámhivatal határozata alapján kerülnek a gondozottak. A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható és a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. A gyermek gondozási helyének meghatározása, illetve a gyám kirendelése a törvényben meghatározottak alapján, az elhelyezési tanácskozáson, az előzőleg beszerzett szakvélemények alapján történik, mely figyelembe veszi a gyermek lakóhelyének, oktathatóságának, nevelhetőségének, személyiségi állapotának, életkorának, különleges és speciális szükségleteinek kielégítését, valamint a családi kapcsolattartás lehetőségét. A gondozási hely kijelölése után a gyám gondoskodik a lakásotthonba, különleges lakásotthonokba történő elhelyezéséről. A bekerült gyermeknek egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk. Az elhelyezés megváltoztatásáról, új gondozási hely kijelöléséről a gyám kérelmére, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján az illetékes gyámhivatal dönt. Gyermekotthonból való kikerülés módja: A gyermek gondozása a területileg illetékes gyámhivatal határozata alapján szűnik meg. A gyámhivatal a nevelésbe vétel fennállásának szükségességét a gyám a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat és a területi gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása, illetve javaslata, továbbá, ha szükséges a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal dönt az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely fenntartásáról, módosításáról, a szülői felügyelet megszüntetése iránti per indításáról, a nevelés megszüntetéséről. A gyámhivatal a szülő kérelmére, vagy hivatalból, a gyermek nevelésbe vételét megszünteti, amennyiben annak okai már nem állnak fenn. A nevelésbe vétel megszűnik, ha a bíróság a szülői felügyeletet 18

19 visszaállította, a gyermeket örökbe fogadták, más személy gyámsága alá került, vagy a gyermek nagykorúvá vált. Gondozási hely megváltozása, illetve nevelésének megszűnése esetén a volt gyám végszámadást készít és átadja a gyermek ingó- és ingatlan vagyonát a gyámhivatal által kijelölt illetékes személynek. Érdekképviselet, érdekvédelem, jogi segítségnyújtás Az elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek érdekeinek képviseletére gyermekönkormányzatot hoztunk létre. A gyermekjogi képviselő havonta egy alkalommal jön gyermekotthonunkba. A gyermekek, jogaik érvényesítése érdekében tanácsot, segítséget kérhetnek tőle. A gyermek és fiatal felnőtt, illetve szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint járhatnak el. Jutalmazás, büntetés A mindennapi élet során a gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek harmonikus együttélésének, biztonságának, egészséges fejlődésének érdekében szükséges az alapvető szokások és szabályok betartása, betartatása. A gyermekek, valamint a fiatal felnőttek cselekedetét, normakövetését a gyermekotthonok házirendjében megfogalmazott általános magatartási elvárásokhoz, illetve önmagukhoz, saját személyiségük állapotához viszonyítva vizsgáljuk. 5. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézményegység neve: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Működési helye: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. Ellátási terület: Kunszentmártoni Tankerület, Mezőtúri Tankerület, Törökszentmiklósi Tankerület Ellátottak köre: az integrációban részt vevő többségi általános iskolák és középiskolák sajátos nevelési igényű tanulói, fejlesztő nevelésben részesülő halmozottan fogyatékos gyermekek 19

20 Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás A szolgáltatás igénylésének rendje: a beiratkozás utáni időszakban egy igényfelmérést végzünk elektronikus formában, aktualizálás után, augusztusban, szeptember elején véglegesítésre kerülnek a konkrét igények intézményvezetői ellenjegyzéssel papíralapon is. augusztus végén kapcsolatfelvétel a fejlesztő nevelésben résztvevő gyermek szülőjével. A működés rendje: A feladatellátás az intézmény és a fogadó intézmények működési rendjéhez, a tanév rendjéhez igazodik. A fejlesztő nevelés a gyermekek állapota miatt az otthonukban történik. Az utazó gyógypedagógusok tevékenységei: Munkájukat intézményen kívül látják el, foglalkozásaikat 8.00 és óra között, a tanév rendjének megfelelően tartják, a többségi intézmények által benyújtott igények alapján. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat egyéni fejlesztési terv elkészítésével végezik a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 139. (1) értelmében. Az egyéni fejlődési lap külívét a gyermek osztályfőnöke, belívét pedig a tanuló gyógypedagógusa vezeti. Amennyiben egy gyermeket/tanulót több gyógypedagógus is fejleszt, abban az esetben közös külívben, a pedagógusok saját belívet vezetnek, a fejlesztési terület és a gyógypedagógus, konduktor nevének, szakképesítésének a megjelölésével. Az ellátás formája egyéni, mikro- (1-4fő) és makrocsoportos (5-9fő) módon történik. A tanulók fejlesztéséről, fejlődéséről írásban részletes tájékoztatást adnak félévkor és tanév végén (szülő-iskola). A gyermekkel való foglalkozás, amelyet köteles az egyes képességterületek aktuális állapotának és szakértői véleményben rögzítettek figyelembevételével elvégezni. 20

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 2011. szep tember

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1.

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: 031241 Intézményi kód: 082047 Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2014. év augusztus hó 29 naptól Debrecen, 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. o. Általános rendelkezések 5.o. A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben