8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Egységesítve:2014.noveber 13. Hatályos: augusztus 1. Kadarkút Nagyközség Önkorányzata Képviselő-testületének 8/2005.(VI. 1.) száú rendelete KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkorányzatának Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. -ában, valaint az épített környezet alakításáról és védeléről szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban Étv.) kapott felhatalazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében és az Országos Településrendezési és Építési Követelényekről szóló 253/1997.(XII. 20.) sz. Korányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) is figyeleel az alábbi önkorányzati rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános előírások 1.. (1) 1,2 A rendelet területi hatálya a város igazgatási területére terjed ki és a Stadler Építész Iroda 4/2003 és 5/2009 jelzőszáú tervek és az 1/2011 jelzőszá ódosított alább felsorolt rajzszáú szabályozási terveivel együtt alkalazható : Belterület : 1a - M2, 2a - M2, 4a - M2, 4b - M2, 5a - M2. Külterület : SZK-M2a, SZK M2b, SZK M2c. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket, területet alakítani, épületet és ás építényt (a űtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valaint indezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások ellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzátartozó szabályozási terv együttes) alkalazásával szabad. (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően inden terészetes és jogi szeélyre nézve kötelező előírásokat tartalaz. (4) A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási eleek jelöltek. A kötelező erejű szabályozási eleek csak a szabályozási terv ódosításával változtathatók, képviselő-testületi jóváhagyással, az irányadó eleek a rendezési terv előírásainak keretei között az engedélyezési eljárás során változtathatók, a szakhatósági egyeztetések lefolytatásával. A helyi védelere és a sajátos jogintézényekre vonatkozó előírások önkorányzati rendelettel a szabályozási terv ódosítása nélkül változtathatók. (5) 3 A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni: - a település igazgatási határát 1 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. Hatályos 2010.XI.29-től. 2 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 3 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

2 - a eglévő és tervezett belterületi határt - a szabályozási és védeli vonalakat, területeket, - az egyes terület-felhasználási egységek és övezetek határait, és előírásait. - a környezetvédeli, táj-és terészetvédeli, űeléki szabályokat és kikötéseket. - építési határvonalat. Irányadó : - telekhatár - EÉTK Elvi építési engedélyterv készítése javasolt. (6) 4 Az országos terészetvédele alatt lévő és arra javasolt területeken, a helyi terészetvédeli területeken az építésügyi eljárási ügyekbe az arra illetékes szakhatóságot be kell vonni ( Lásd : 2. sz. Függelék.) (7) A telekalakítási engedélyezési eljárás során rendelkezni kell az út- és közűépítés egvalósításának feltételeiről. Az előírás a kiszolgáló utakra is vonatkozik (8) 5 A kialakult (K) beépítéseknél a eglévő telekéretet, beépítettséget és építény agasságot adottságnak kell tekinteni, bővítés vagy új épület létesítése esetén azonban a beépítési előírásokat be kell tartani. Új telek kialakítása esetén a telekszélesség iniua szabadon-álló beépítés esetén 16,0, oldalhatáros beépítésnél 14, 0. (9) A nagyközség közigazgatási területén egvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK 42. -ának előírásai alapján kell eghatározni, és az építési telken belül elhelyezni. Közcélú, közhasználatú intézények esetén a közterületi parkoló kialakítás is engedélyezhető a közterületi tulajdonos, illetve kezelőjének a hozzájárulásával. (10) 6 Az alábbi esetekben az illetékes szakhatóságot az engedélyezési eljárásba be kell vonni: - négy beépített szintnél agasabb, vagy 7,0 -nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalazó előre gyártott, vagy vázas tartószerkezetű épület esetén, - 5,0 -nél nagyobb szabad agasságú, földet egtáasztó építénynél - 3,0 -nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezés (feltöltés, bevágás) esetén, - és inden olyan esetben, aikor a lakosság, az ingatlan tulajdonosa, a tervező, vagy az Önkorányzat az altalajjal összefüggő kedvezőtlen jelenséget észlel. (11) A vízfolyások és tavak, valaint a kieelt dobsági területek eredek lejtésű völgyvonalain építési helyek kijelölését egelőzően érnökgeológiai szepontok alapján kell vizsgálni a terület felszínozgásra való hajlaát (Eg, Ee, Ksp) Aennyiben a terület felszínozgásra hajlaos, veszélyes, úgy az építési helyek kijelölését, az építények létrehozásának egyedi feltételeit érnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra kell alapozni. (12) A 15 foknál eredekebb dőlésű vagy 2 -nél agasabb nyitott kőzetfallal (nyitott kőzetfal-partfallal, bevágással, élyutakkal, terep lépcsökkel) érintett területeken az 4 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (3) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 5 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (4) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 6 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (5) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

3 építési hely kijelölését, valaint az építények kialakításának egyedi feltételeit geotechnikai, érnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni. (13) A ély fekvésű, agas talajvízállású tavi, vízfolyás-enti területeken építények létrehozása előtt talajechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett kőzettér állapotát, az építés feltételeit. (14) Feltöltött területek beépítésének feltételeit talajechanikai vizsgálatok eredényei alapján kell eghatározni. (15) A terepszint alatti építények (pincék) közterületet, idegen telket, eglévő építényeket hatásterületükkel ne veszélyeztethetik, a eglévő pince területeket a beépítéseknél figyelebe kell venni. (16) Az építények engedélyezésénél a tűzrendészeti szabályrendeleteket be kell tartani. A tűzivíz ellátást az előírásoknak egfelelően kell biztosítani. A lakóépületeknél az alkalazott tetőhéjazati anyag legalább érsékelt tűzterjedésű kategóriába sorolt lehet. Könnyen éghető anyagú tetőhéjazati anyagok (pl. nád) csak az I. fokú tűzvédeli hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye alapján alkalazható. (17) 7 Ásványi nyersanyag kiterelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység valaint a szénhidrogén kiterelő ező területén az engedélyezési eljárásban a vonatkozó törvény előírása alapján az illetékes szakhatóságot be kell vonni. (18) A növényzet telepítésére vonatkozó előírásokat külön képviselő-testületi rendelet szabályozza. (19) Az állattartással kapcsolatos szabályozást a nagyközség állattartó rendelete tartalazza. (20) 8 A rendezési terv által eghatározott terület-felhasználás egvalósulásáig, illetve belterületbe vonásig a terület használatára vonatkozó előírásokat kell alkalazni. (21) 9 A település országos és helyi védett területein, a belterületen, valaint az ökológiai hálózattal érintett területeken adótorony ne létesíthető. (22) 10 Ahol a szabályozási terv -ET- jellel ellátott elvi telekalakítási készítési kötelezettséget ír elő az alatt telekalakítási terv készítése értendő.az EÉTK val jelölt, elvi építési engedély tervkészítése előírással érintett töböknél, pedig az elvi engedélyt a telekre vonatkozóan kell elkészíteni. Az elvi építési engedély a vonatkozó jogszabály alapján a településrendezési előírások (pl. a telek rendeltetése, beépíthetősége, az építény elhelyezhetősége) és a közűvesítési egoldásokra terjedjen ki. 7 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 8 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (6) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 9 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (4) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 10 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (7) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

4 (23) 11 A szabadon-álló beépítéseknél az oldalkert ne lehet kisebb se a telekre előírt építényagasság felénél, se pedig 3,0 -nél. (24) 12 Az építényekre előírt axiális építényagasság ne vonatkozik a technológiai építényekre, űtárgyakra és sajátos építényfajtákra. A technológiai építények űtárgyak és sajátos építényfajták axiális építény agassága :30 (25) 13,14 E rendeletben és a szabályozási tervben ne szabályozott kérdésekben az 1997 évi LXXVIII törvény és az OTÉK, valaint e jogszabályok ódosított előírásait kell figyelebe venni. A település igazgatási területe tagozódik II. FEJEZET Településszerkezet, terület-felhasználás (1) Beépítésre szánt területekre, aelyeken belül az építési telkek egengedett beépítettsége legalább 10 % (2) Beépítésre ne szánt területekre, aelyeken belül a telkek egengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet. (3) 16 (4) Többszintes növényálloány telepítése esetén a legkisebb zöldfelület értéke az OTÉK 5. száú elléklete alapján csökkenthető. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterületek 3.. (1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésre szolgál. (2) 17 A település területén az alábbi lakóterületek szabályozására kerül sor: 1. Kertvárosias lakóterület (Lke) 2. Falusias lakóterület (Lf) 11 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (8) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 12 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (8) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 13 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (8) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 14 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (9) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 15 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 2.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 16 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (2) bekezdése Hatálytalan: 2011.VIII.31-től. 17 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től

5 (3) A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, a beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot és éreteket a szabályozási terv és a lakóterületek részletes szabályozása tartalazza. (4) 18 A kialakult oldalhatáros területeken a 14 -nél keskenyebb telekszélességnél az építények közötti legkisebb távolsági éretek axiu 4,5 -es építényagasság ellett legfeljebb 4 éterig történő csökkentése akkor lehetséges, ha az épület külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és párkányzatát az I-III tűzállósági fokozathoz tartozó tűzállósági határértékű és ne éghető anyagból készítik, valaint a szeben álló holokzatok egyikén sincs 0,36 2-nél nagyobb felületű nyílászáró kialakítva. Ne kell tűztávolságot tartani olyan két épület között aelyek közül a agasabb átfedő holokzat nyílás nélküli tűzfalként került kialakításra. Az oldalkert szélessége azonban ebben az esetben is iniu 4.0 -ig csökkenhet. (5) Az oldalhatáros 20, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési ód is engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés felé iniu a területre előírt építényagassággal egegyező oldalkertet kell kialakítani. (6) A kialakult lakóterületeken a telek iniu 12,0 -es szélesség esetén építhető be. Kertvárosias lakóterület 4.. (1) A szabályozási terven a lakóterület jele: "Lke". A szabályozási terven Lke1-Lke7 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb építényagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint: Övezet jele Beépítési Mód Építény agasság ax. Beépítettség ax. % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Lke1 OK 5, K K Lke2 OK 5, K K Lke3 O 5, Lke4 O 6, Lke5 SZK 7, K K Lke6 IKR-K 6, K K Lke7 SZ 5, K K (2) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 50 %-a. 18 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 3.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

6 (3) A területen legfeljebb négy lakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló közbiztonsági, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású kézűipari és egyéb gazdasági épület, kivételesen elhelyezhető sportépítény, 1 db négy szobaszáot eg ne haladó kereskedeli szálláshely épület, közbiztonsági építény az OTÉK 31 (2) bekezdés előírásának a figyelebe vételével. A területen ne helyezhető el üzeanyagtöltő, négy szobaszáot eghaladó szolgáltató szálláshely, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, és a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárűvek garázsa és önálló parkoló területe. Az Lke7 száú övezetben a fentieken túl legfeljebb kétegységes üdülőépület is elhelyezhető, a telkeken azonban csak egytöegű épület valósítható eg. (4) 19 Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 67. pontjában felsoroltak építhetők a f./ háztartási célú keence, húsfüstölő, jégvere, zöldségvere, g./ állatol, állatkifutó, h./ trágyatároló, koposztáló, i./ siló, ölesztett anyag-, folyadék és gáztároló kivételével./ (5) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Falusias lakóterület 5.. (1) 20 A szabályozási terven a lakóterület jele : Lf. A szabályozási terven Lf1-Lf8 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb építény agasságot, a beépítettséget és legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint Övezet jele Beépítési Mód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Lf1 OK 5, K K Lf2 O 5, Lf3 O 5, Lf4 O 5, Lf5 O 5, Lf6 SZ 5, Lf7 O 5, ,5 Lf8 O 5, (2) A beépítettség száításánál a telek építési határvonaláig terjedő területet kell figyelebe venni. (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telek 40 % -a. 19 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 20 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 3.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

7 (4) 21 A területen elhelyezhető lakóépület, ező- és erdőgazdasági (üzei) építény, a lakosságot ne zavaró hatású kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézűipari építény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület, sportépítény, egyéb gazdasági épület. (5) 22 Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 67. pontjában felsoroltak és lakóépület ellett kisüzei, környezetbarát ipari és szolgáltató létesítények építhetők. (6) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Vegyes terület 6.. (1) A vegyes terület lakó- kereskedeli- igazgatási és szolgáltató gazdasági épületek, vegyesen történő elhelyezésére szolgál. (2) A nagyközség területén az alábbi vegyes területek szabályozására kerül sor: Településközpont vegyes terület (Vt) Központi vegyes (Vk) (3) A területeket burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Településközpont vegyes terület 7.. (1) A településközpont vegyes terület az igazgatási, oktatási, kereskedeli, szolgáltató és lakó épületek elhelyezésére szolgál. (2) 23 A szabályozási terven a terület jele : "Vt". A szabályozási terven Vt1-Vt4 jelű övezetek jelöltek, A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Vt1 OK 6, K K Vt2 SZ 7, Vt3 SZK 7, K K Vt4 SZ Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 5.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 22 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 5.. (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 23 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

8 (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 20 %-a (4) 24 A településközpont vegyes területen (Vt) lakóépület, igazgatási épület, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítény, parkolóház, üzeanyagtöltő, kivételesen ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, terelő kertészeti építény azon területeken, ahol a gazdasági célú használat elsődleges, az OTÉK 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek száára a területen ne helyezhető el önálló parkoló terület és garázs Központi vegyes terület 8.. (1) A központi vegyes terület több önálló rendeletetési egységet agába foglaló, elsősorban központi igazgatási, oktatási, kereskedeli és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. (2) 25 A szabályozási terven a terület jele: "Vk". A szabályozási terven Vk1-Vk4 jelű övezetek jelöltek, A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, a beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax. % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Vk1 SZK 7, K K Vk2 SZK 7,5-K 35 Ne - - osztható Vk3 SZ 10,5 25 Ne - - osztható Vk 4 SZ 7,5 30 Ne osztható (3) A legkisebb zöldfelület értéke a be ne épített terület 50 %-a (4) A központi vegyes területen (Vk) igazgatási épület, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítény, kivételesen ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgálati lakások építhetők az OTÉK 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. A területen ne helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek száára, üzeanyagtöltő és önálló lakóépület. 24 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 4.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 25 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 5.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

9 Gazdasági terület (1) A gazdasági terület elsődlegesen gazdasági célú építények elhelyezésére szolgál. (2) 26 A település igazgatási területén: 9.. Kereskedeli, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) Ipari gazdasági területek (Gip) kialakítására került sor. (3) területeken a teljes telekéret inden e után 1 db, 16/18 c törzs köréretű lobos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. Kereskedeli, szolgáltató gazdasági terület 10.. (1) A szabályozási terven Gksz1-Gksz3 jelű övezetek jelöltek A területre vonatkozó előírásokat a belterületen - beépítési ód, axiális építényagasság, axiális beépítettség, iniális telekterület, (Gksz jelű területek) - a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Gksz1 SZK 10, Gksz2 SZ 7, Gksz3 SZK 5, K K (2) A telken belüli zöldterület iniu a telek terület 25 %-a (3) A területen indenfajta ne jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzeanyagtöltő, kivételesen elhelyezhető sportépítény, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kereskedeli vendéglátó épület és egyéb közösségi szórakoztató épület helyezhető el a 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. (4) Az utak entén, a telken belül iniu 5,0 -es előkertet kell kialakítani. (5) A területeket burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. 26 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 6.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

10 Ipari gazdasági terület (1) 28 Az ipari gazdasági terület a nagyközség külterületén lévő, beépítésre szánt területként jelölt üzei terület (Gip) területek és ezőgazdasági üzei területek (Gip) A területre vonatkozó előírások a következők : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax. % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Gip1 SZ 10, Gip SZ 10, Gip2 SZ 10,5* * Lásd : (8) bekezdés (2) A területen egyéb ipari és ezőgazdasági terelő, de jelentősen ne zavaró ipari és ezőgazdasági ipari építények építhetők. Kivételesen elhelyezhető egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek, a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgálati lakások az OTÉK 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. (3) A legkisebb zöldfelület a telek 40 %-a (4) Állattartó épületek létesítése esetén az engedélyezési eljáráshoz a környezetvédeli, egészségügyi és az állategészségügyi szakhatóságok hozzájárulását be kell szerezni. (5) Az utak entén, iniu 5,0 -es előkertet kell kialakítani. (6) Az igazgatási területen új ezőgazdasági üze vagy állattartó telep csak a rendezési terv ódosításával jelölhető ki a vonatkozó Kor. rendelet előírásaira is figyeleel. (Lásd: 3 száú elléklet) E rendelet előírásai a eglévő állattartó telepek űködtetésére is vonatkoznak. (7) A területeket burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. (8) A Gip2 ép. övezetben az egyik holokzat agasság se haladhatja eg a 10,5 -t. Üdülőterületek 12.. (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésre szolgál. 27 Kiegészítette a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 7.. (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 28 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 7.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

11 (2) A nagyközség területén az alábbi üdülőterületek szabályozására kerül sor: 3. Hétvégi házas üdülőterület (Üh) (3) Az oldalhatáros, 20, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési ód is engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés felé iniu 6,0 -es oldalkertet kell kialakítani. (4) Az üdülőterületen az üdülőkre vonatkozó beépítési előírások alapján lakóépület is építhető, (5) Az üdülőterületek telkein csak egytöegű épületek építhetők. Hétvégi házas üdülőterület 13.. (1) 29 A szabályozási terven a hétvégi házas üdülőterület jele: "Üh". A szabályozási terven Üh1jelű övezetek jelölt A beépítési ódot, a legnagyobb építényagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Üh1 SZ 5, (2) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 60 %-a. (3) A terület telkein legfeljebb két egységes üdülő vagy lakóépület - és kereskedeli, szolgáltató épület, valaint sportépítény építhetők. (4) A területen ne helyezhető el közösségi szórakoztató kulturális építény, a zajszint előírásokat eghaladó sportlétesítény és 3,5 t önsúlynál nehezebb járűvek részére garázs és parkolóhely kialakítás. (5) 30 Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 67. pontjában felsoroltak építhetők a f./ háztartási célú keence, húsfüstölő, jégvere, zöldségvere, g./ állatol, állatkifutó, h./ trágyatároló, koposztáló, i./ siló, ölesztett anyag-, folyadék és gáztároló kivételével./ (6) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Különleges területek Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 6.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 30 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 31 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

12 (1) 32 A különleges területek közé a város területén a teetők (Kt), kegyeleti parkok (Ktk) a sportterület, (Ks) a strand ( Kst) és turisztikai sportterületek (Ksp), különleges idegenforgali ( KÜi) és különleges egyéb (KÜe) területek soroltak, a beépítési előírásokat - a Ksp turisztikai sportterületek és KÜi különleges idegenforgali és különleges egyéb (Küe) területek kivételével - a szabályozási terv tartalazza. (2) A teető (Kt) és kegyeleti parkok (Ktk) területein csak a teető üzeeltetésével kapcsolatos létesítények, és egyházi építények helyezhetők el. A védőtávolságot a teetőn belül kell kialakítani, a szabályozási terv alapján. (3) A sportterületen (Ks) a sportolással kapcsolatos építények, kereskedeli és vendéglátó, szolgáltató építények, szolgálati lakás helyezhetők el. (4) A strandterületen (Kst) a strandolási létesítényeken kívül kereskedeli, vendéglátó és szolgáltató létesítények helyezhetők el. (5) 33 A különleges turisztikai sportterületen (Ksp) az idegenforgalat is kiszolgáló építények, kereskedeli, egészségügyi, szociális, lakó és üdülőépületek, vendéglátó szolgáltató, kereskedeli szállásférőhelyek, horgászat, lovassporttal kapcsolatos létesítények, lóistállók, sportpályák, sportlétesítények helyezhetők el. Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Ksp SZ 7, (6) A legkisebb zöldfelület a telekterület 40 %-a. (7) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. (8) A különleges idegenforgali területen (KÜi) az idegenforgalat is kiszolgáló építények kereskedeli, egészségügyi, szociális, lakó és üdülőépületek, vendéglátó szolgáltató, kereskedeli szállásférőhelyek, horgászat, lovassporttal kapcsolatos létesítények, lóistállók, helyezhetők el. A ( KÜe) építési övezetben biógáz üze, szolgáltató, iroda, szolgálati lakás, és a biógáz üze kiszolgálásához szükséges egyéb építények helyezhetők el. Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység KÜi SZ 7, KÜe SZ 9, (9) Zöldfelület iniu 40 % 32 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 7.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 33 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 7.. (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

13 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közű területek (1) 35 A közlekedési, közű és hírközlési létesítényeket és azok területeit a szabályozás terv tünteti fel. (KÖu-közutak, KÖ-közű, Kö-L-légi közlekedés, reptér) (2) A közutak (KÖu) elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelebe vétele ellett a szabályozási terv és az OTÉK 26..-ban előírtak alapján kell biztosítani. (3) 36 A közutak, és a közűvek és a légiközlekedés-reptér védőtávolságait a vonatkozó szabvány előírások és a szabályozási terven jelöltek alapján kell figyelebe venni. (4) Az utak védőtávolságain belüli építési hatósági ügyekben a közlekedési szakhatóság és az üzeeletetők szakvéleényét ki kell kérni. (5) 37 A közlekedési területeken a közlekedési létesítényeken kívül közlekedési építények, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a szeélyzet száára szolgáló lakás, helyezhetők el. (6) Az újonnan nyitott utcákban közvilágítás kiépítése és utcai fásítás telepítése kötelező. (7) A 20 szeélygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsi parkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogon átvezetve lehet a csapadékvíz csatornába bekötni és a parkolókba összefolyó csapadékvíz zöldfelületre ne vezethető. (8) A légi-közlekedés, reptér (KÖ-L) területén a felsoroltakon túl a légi-közlekedéshez szükséges építények és jelzőrendszer helyezhető el. A területen belül közhasználatú parkolót kell kialakítani. Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség KÖ-L SZ 7,5 5 1,5 ha - - Telekélység (9) A reptér (KÖ-L) szabályozási tervén jelölt védőtávolságon belül az akadályentes közlekedést az akadálysíkok figyelebe vételével kell biztosítani, és a területen belüli 34 Kiegészítette a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (4) és (5) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 35 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 36 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 37 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

14 építési engedélyezési eljárásba a Nezeti Közlekedési Hatóság Légi-közlekedési Igazgatóságát szakhatósági véleényét be kell szerezni. Zöldterületek 16.. (1) A nagyközség igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Zkp) soroltak (2) A közparkok (Zkp) a nagyközség állandóan növényzettel fedett közterületei, aelyeknek közútról, köztérről közvetlen egközelíthetőnek kell lennie. (3) A közparkokban az OTÉK 27.. (4) bekezdésében felsorolt építények helyezhetők el legfeljebb 2 % beépítettségig. (4) A területek kialakítása, átépítése csak szaktervező (táj- és kertépítész) által készített kertépítészeti terv alapján történhet. (5) A közpark területeken (Zkp) a zölddel való fedettség iniu 70 % kell legyen, elyet többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a lobbal való fedettség iniu 60 % legyen. Erdőterületek ,39 (1) A nagyközség igazgatási területén eglévő és tervezett védőerdők (Ev) gazdasági erdők (Eg) és tervezett turisztikai erdők (Ee) kerültek kijelölésre. (2) A gazdasági erdők területei (Eg), legfeljebb 0,5 %-ig építhető be 10 HA nagyságrendű területnagyságot eghaladóan az erdő rendeltetésének egfelelő épületekkel, szolgálati lakással és vadászházzal. (3) A védőerdők területén (Ev) épületet elhelyezni ne lehet. (4) A turisztikai erdőterületeken (Ee2) iniu10 HA nagyságú telek axiu 5 %-ig építhető be egészségügyi, turisztikai, kereskedeli, vendéglátó, szolgáltató és az erdő rendeltetésének egfelelő építényekkel. (5) 40 Az erdők területén a telekalakítási és építési engedélyezési eljárás ügyekben az illetékes szakhatóságot kell bevonni. ( Lásd: 2. száú Függelék) (6) Védett erdőterületen közút, közű és távközlési nyovonalas létesítény létesítése csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételek szerint engedélyezhető. 38 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 8.. (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 39 Kiegészítette a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 9.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 40 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 8.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

15 (7) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak terészetvédeli, vadgazdálkodási illetve erdőgazdasági célból szabad. (8) A területek beépítése során az erdő álloányú alrészletek jellege ne változtatható eg, az erdő űvelési ágú alrészletek egtartandók. (9) A véderdőket, és a beültetési kötelezettséggel jelölt területeket az övezetek kialakításával egyidejűleg kell egvalósítani őshonos fafajok telepítésével, a vonatkozó jogszabályok szerint (Lásd : 2. sz : Függelék) Mezőgazdasági területek 18.. (1) A ezőgazdasági területek a növényterelés, állattenyésztés, a kert és szőlőgazdálkodás területei és az ezzel kapcsolatos építények elhelyezésére szolgálnak, a terven a területek jelöltek. (2) 41 A település igazgatási területén az alábbi ezőgazdasági területek kialakítására került sor: Mezőgazdasági általános területek (Má) Kertes szőlő és gyüölcsös területek (Mk) Be ne építhető ezőgazdasági általános területek (M0) és kertterületek (Mk0) (3) 42 A ezőgazdasági területen kialakítható legkisebb földrészlet értéke (4) A területen építényeket elhelyezni az OTÉK 29. előírása alapján lehet. (5) A területen beépítésre szánt terület kijelölése, vagy a szabályozási terven jelölttől eltérő terület-felhasználás prograozása, egváltoztatása a rendezési terv ódosításával lehetséges. (6) Lakókonténer, lakókocsi a területeken ne helyezhető el. Be ne építhető ezőgazdasági övezetek 19.. (1) A be ne építhető ezőgazdasági területek a terészetvédele és vízvédele érdekeit szolgálják. A területek a szabályozási terven jelöltek az általános ezőgazdasági területeken (M0) és kertterületeken (Mk0) (2) A űvelési ág elsősorban erdősítés és gyepesítés céljára egváltoztatható. (3) 43 A területen kialakítható legkisebb földrészlet értéke Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 42 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 43 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete.

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány község helyi építési szabályzatáról Zákány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 11/2008.(VIII.28.) számú rendelettel,

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2004. (XII. 22.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetbe foglalt rendelet) 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete Magyarkeszi község helyi építési szabályozásáról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2008. (IV. 30.) sz. rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2008. (IV. 30.) sz. rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Sárpilis Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2008. (IV. 30.) sz. rendelete Sárpilis község helyi építési szabályozásáról Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R.03.07. Dátum 2005. 11. Leíró: Somlai Zsanett 1 01. Á S V Á N Y R Á R Ó

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról Nyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e Balatonederics község helyi építési szabályzatáról 1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben