8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Egységesítve:2014.noveber 13. Hatályos: augusztus 1. Kadarkút Nagyközség Önkorányzata Képviselő-testületének 8/2005.(VI. 1.) száú rendelete KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkorányzatának Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. -ában, valaint az épített környezet alakításáról és védeléről szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban Étv.) kapott felhatalazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében és az Országos Településrendezési és Építési Követelényekről szóló 253/1997.(XII. 20.) sz. Korányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) is figyeleel az alábbi önkorányzati rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános előírások 1.. (1) 1,2 A rendelet területi hatálya a város igazgatási területére terjed ki és a Stadler Építész Iroda 4/2003 és 5/2009 jelzőszáú tervek és az 1/2011 jelzőszá ódosított alább felsorolt rajzszáú szabályozási terveivel együtt alkalazható : Belterület : 1a - M2, 2a - M2, 4a - M2, 4b - M2, 5a - M2. Külterület : SZK-M2a, SZK M2b, SZK M2c. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket, területet alakítani, épületet és ás építényt (a űtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valaint indezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások ellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzátartozó szabályozási terv együttes) alkalazásával szabad. (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően inden terészetes és jogi szeélyre nézve kötelező előírásokat tartalaz. (4) A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási eleek jelöltek. A kötelező erejű szabályozási eleek csak a szabályozási terv ódosításával változtathatók, képviselő-testületi jóváhagyással, az irányadó eleek a rendezési terv előírásainak keretei között az engedélyezési eljárás során változtathatók, a szakhatósági egyeztetések lefolytatásával. A helyi védelere és a sajátos jogintézényekre vonatkozó előírások önkorányzati rendelettel a szabályozási terv ódosítása nélkül változtathatók. (5) 3 A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni: - a település igazgatási határát 1 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. Hatályos 2010.XI.29-től. 2 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 3 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

2 - a eglévő és tervezett belterületi határt - a szabályozási és védeli vonalakat, területeket, - az egyes terület-felhasználási egységek és övezetek határait, és előírásait. - a környezetvédeli, táj-és terészetvédeli, űeléki szabályokat és kikötéseket. - építési határvonalat. Irányadó : - telekhatár - EÉTK Elvi építési engedélyterv készítése javasolt. (6) 4 Az országos terészetvédele alatt lévő és arra javasolt területeken, a helyi terészetvédeli területeken az építésügyi eljárási ügyekbe az arra illetékes szakhatóságot be kell vonni ( Lásd : 2. sz. Függelék.) (7) A telekalakítási engedélyezési eljárás során rendelkezni kell az út- és közűépítés egvalósításának feltételeiről. Az előírás a kiszolgáló utakra is vonatkozik (8) 5 A kialakult (K) beépítéseknél a eglévő telekéretet, beépítettséget és építény agasságot adottságnak kell tekinteni, bővítés vagy új épület létesítése esetén azonban a beépítési előírásokat be kell tartani. Új telek kialakítása esetén a telekszélesség iniua szabadon-álló beépítés esetén 16,0, oldalhatáros beépítésnél 14, 0. (9) A nagyközség közigazgatási területén egvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK 42. -ának előírásai alapján kell eghatározni, és az építési telken belül elhelyezni. Közcélú, közhasználatú intézények esetén a közterületi parkoló kialakítás is engedélyezhető a közterületi tulajdonos, illetve kezelőjének a hozzájárulásával. (10) 6 Az alábbi esetekben az illetékes szakhatóságot az engedélyezési eljárásba be kell vonni: - négy beépített szintnél agasabb, vagy 7,0 -nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalazó előre gyártott, vagy vázas tartószerkezetű épület esetén, - 5,0 -nél nagyobb szabad agasságú, földet egtáasztó építénynél - 3,0 -nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezés (feltöltés, bevágás) esetén, - és inden olyan esetben, aikor a lakosság, az ingatlan tulajdonosa, a tervező, vagy az Önkorányzat az altalajjal összefüggő kedvezőtlen jelenséget észlel. (11) A vízfolyások és tavak, valaint a kieelt dobsági területek eredek lejtésű völgyvonalain építési helyek kijelölését egelőzően érnökgeológiai szepontok alapján kell vizsgálni a terület felszínozgásra való hajlaát (Eg, Ee, Ksp) Aennyiben a terület felszínozgásra hajlaos, veszélyes, úgy az építési helyek kijelölését, az építények létrehozásának egyedi feltételeit érnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra kell alapozni. (12) A 15 foknál eredekebb dőlésű vagy 2 -nél agasabb nyitott kőzetfallal (nyitott kőzetfal-partfallal, bevágással, élyutakkal, terep lépcsökkel) érintett területeken az 4 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (3) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 5 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (4) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 6 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (5) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

3 építési hely kijelölését, valaint az építények kialakításának egyedi feltételeit geotechnikai, érnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni. (13) A ély fekvésű, agas talajvízállású tavi, vízfolyás-enti területeken építények létrehozása előtt talajechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett kőzettér állapotát, az építés feltételeit. (14) Feltöltött területek beépítésének feltételeit talajechanikai vizsgálatok eredényei alapján kell eghatározni. (15) A terepszint alatti építények (pincék) közterületet, idegen telket, eglévő építényeket hatásterületükkel ne veszélyeztethetik, a eglévő pince területeket a beépítéseknél figyelebe kell venni. (16) Az építények engedélyezésénél a tűzrendészeti szabályrendeleteket be kell tartani. A tűzivíz ellátást az előírásoknak egfelelően kell biztosítani. A lakóépületeknél az alkalazott tetőhéjazati anyag legalább érsékelt tűzterjedésű kategóriába sorolt lehet. Könnyen éghető anyagú tetőhéjazati anyagok (pl. nád) csak az I. fokú tűzvédeli hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye alapján alkalazható. (17) 7 Ásványi nyersanyag kiterelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység valaint a szénhidrogén kiterelő ező területén az engedélyezési eljárásban a vonatkozó törvény előírása alapján az illetékes szakhatóságot be kell vonni. (18) A növényzet telepítésére vonatkozó előírásokat külön képviselő-testületi rendelet szabályozza. (19) Az állattartással kapcsolatos szabályozást a nagyközség állattartó rendelete tartalazza. (20) 8 A rendezési terv által eghatározott terület-felhasználás egvalósulásáig, illetve belterületbe vonásig a terület használatára vonatkozó előírásokat kell alkalazni. (21) 9 A település országos és helyi védett területein, a belterületen, valaint az ökológiai hálózattal érintett területeken adótorony ne létesíthető. (22) 10 Ahol a szabályozási terv -ET- jellel ellátott elvi telekalakítási készítési kötelezettséget ír elő az alatt telekalakítási terv készítése értendő.az EÉTK val jelölt, elvi építési engedély tervkészítése előírással érintett töböknél, pedig az elvi engedélyt a telekre vonatkozóan kell elkészíteni. Az elvi építési engedély a vonatkozó jogszabály alapján a településrendezési előírások (pl. a telek rendeltetése, beépíthetősége, az építény elhelyezhetősége) és a közűvesítési egoldásokra terjedjen ki. 7 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 8 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (6) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 9 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (4) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 10 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (7) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

4 (23) 11 A szabadon-álló beépítéseknél az oldalkert ne lehet kisebb se a telekre előírt építényagasság felénél, se pedig 3,0 -nél. (24) 12 Az építényekre előírt axiális építényagasság ne vonatkozik a technológiai építényekre, űtárgyakra és sajátos építényfajtákra. A technológiai építények űtárgyak és sajátos építényfajták axiális építény agassága :30 (25) 13,14 E rendeletben és a szabályozási tervben ne szabályozott kérdésekben az 1997 évi LXXVIII törvény és az OTÉK, valaint e jogszabályok ódosított előírásait kell figyelebe venni. A település igazgatási területe tagozódik II. FEJEZET Településszerkezet, terület-felhasználás (1) Beépítésre szánt területekre, aelyeken belül az építési telkek egengedett beépítettsége legalább 10 % (2) Beépítésre ne szánt területekre, aelyeken belül a telkek egengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet. (3) 16 (4) Többszintes növényálloány telepítése esetén a legkisebb zöldfelület értéke az OTÉK 5. száú elléklete alapján csökkenthető. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterületek 3.. (1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésre szolgál. (2) 17 A település területén az alábbi lakóterületek szabályozására kerül sor: 1. Kertvárosias lakóterület (Lke) 2. Falusias lakóterület (Lf) 11 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (8) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 12 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (8) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 13 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (8) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 14 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 1.. (9) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 15 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 2.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 16 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (2) bekezdése Hatálytalan: 2011.VIII.31-től. 17 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től

5 (3) A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, a beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot és éreteket a szabályozási terv és a lakóterületek részletes szabályozása tartalazza. (4) 18 A kialakult oldalhatáros területeken a 14 -nél keskenyebb telekszélességnél az építények közötti legkisebb távolsági éretek axiu 4,5 -es építényagasság ellett legfeljebb 4 éterig történő csökkentése akkor lehetséges, ha az épület külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és párkányzatát az I-III tűzállósági fokozathoz tartozó tűzállósági határértékű és ne éghető anyagból készítik, valaint a szeben álló holokzatok egyikén sincs 0,36 2-nél nagyobb felületű nyílászáró kialakítva. Ne kell tűztávolságot tartani olyan két épület között aelyek közül a agasabb átfedő holokzat nyílás nélküli tűzfalként került kialakításra. Az oldalkert szélessége azonban ebben az esetben is iniu 4.0 -ig csökkenhet. (5) Az oldalhatáros 20, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési ód is engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés felé iniu a területre előírt építényagassággal egegyező oldalkertet kell kialakítani. (6) A kialakult lakóterületeken a telek iniu 12,0 -es szélesség esetén építhető be. Kertvárosias lakóterület 4.. (1) A szabályozási terven a lakóterület jele: "Lke". A szabályozási terven Lke1-Lke7 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb építényagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint: Övezet jele Beépítési Mód Építény agasság ax. Beépítettség ax. % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Lke1 OK 5, K K Lke2 OK 5, K K Lke3 O 5, Lke4 O 6, Lke5 SZK 7, K K Lke6 IKR-K 6, K K Lke7 SZ 5, K K (2) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 50 %-a. 18 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 3.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

6 (3) A területen legfeljebb négy lakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló közbiztonsági, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású kézűipari és egyéb gazdasági épület, kivételesen elhelyezhető sportépítény, 1 db négy szobaszáot eg ne haladó kereskedeli szálláshely épület, közbiztonsági építény az OTÉK 31 (2) bekezdés előírásának a figyelebe vételével. A területen ne helyezhető el üzeanyagtöltő, négy szobaszáot eghaladó szolgáltató szálláshely, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, és a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárűvek garázsa és önálló parkoló területe. Az Lke7 száú övezetben a fentieken túl legfeljebb kétegységes üdülőépület is elhelyezhető, a telkeken azonban csak egytöegű épület valósítható eg. (4) 19 Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 67. pontjában felsoroltak építhetők a f./ háztartási célú keence, húsfüstölő, jégvere, zöldségvere, g./ állatol, állatkifutó, h./ trágyatároló, koposztáló, i./ siló, ölesztett anyag-, folyadék és gáztároló kivételével./ (5) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Falusias lakóterület 5.. (1) 20 A szabályozási terven a lakóterület jele : Lf. A szabályozási terven Lf1-Lf8 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb építény agasságot, a beépítettséget és legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint Övezet jele Beépítési Mód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Lf1 OK 5, K K Lf2 O 5, Lf3 O 5, Lf4 O 5, Lf5 O 5, Lf6 SZ 5, Lf7 O 5, ,5 Lf8 O 5, (2) A beépítettség száításánál a telek építési határvonaláig terjedő területet kell figyelebe venni. (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telek 40 % -a. 19 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 20 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 3.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

7 (4) 21 A területen elhelyezhető lakóépület, ező- és erdőgazdasági (üzei) építény, a lakosságot ne zavaró hatású kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézűipari építény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület, sportépítény, egyéb gazdasági épület. (5) 22 Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 67. pontjában felsoroltak és lakóépület ellett kisüzei, környezetbarát ipari és szolgáltató létesítények építhetők. (6) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Vegyes terület 6.. (1) A vegyes terület lakó- kereskedeli- igazgatási és szolgáltató gazdasági épületek, vegyesen történő elhelyezésére szolgál. (2) A nagyközség területén az alábbi vegyes területek szabályozására kerül sor: Településközpont vegyes terület (Vt) Központi vegyes (Vk) (3) A területeket burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Településközpont vegyes terület 7.. (1) A településközpont vegyes terület az igazgatási, oktatási, kereskedeli, szolgáltató és lakó épületek elhelyezésére szolgál. (2) 23 A szabályozási terven a terület jele : "Vt". A szabályozási terven Vt1-Vt4 jelű övezetek jelöltek, A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Vt1 OK 6, K K Vt2 SZ 7, Vt3 SZK 7, K K Vt4 SZ Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 5.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 22 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 5.. (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 23 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

8 (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 20 %-a (4) 24 A településközpont vegyes területen (Vt) lakóépület, igazgatási épület, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítény, parkolóház, üzeanyagtöltő, kivételesen ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, terelő kertészeti építény azon területeken, ahol a gazdasági célú használat elsődleges, az OTÉK 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek száára a területen ne helyezhető el önálló parkoló terület és garázs Központi vegyes terület 8.. (1) A központi vegyes terület több önálló rendeletetési egységet agába foglaló, elsősorban központi igazgatási, oktatási, kereskedeli és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. (2) 25 A szabályozási terven a terület jele: "Vk". A szabályozási terven Vk1-Vk4 jelű övezetek jelöltek, A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, a beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax. % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Vk1 SZK 7, K K Vk2 SZK 7,5-K 35 Ne - - osztható Vk3 SZ 10,5 25 Ne - - osztható Vk 4 SZ 7,5 30 Ne osztható (3) A legkisebb zöldfelület értéke a be ne épített terület 50 %-a (4) A központi vegyes területen (Vk) igazgatási épület, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítény, kivételesen ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgálati lakások építhetők az OTÉK 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. A területen ne helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek száára, üzeanyagtöltő és önálló lakóépület. 24 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 4.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 25 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 5.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

9 Gazdasági terület (1) A gazdasági terület elsődlegesen gazdasági célú építények elhelyezésére szolgál. (2) 26 A település igazgatási területén: 9.. Kereskedeli, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) Ipari gazdasági területek (Gip) kialakítására került sor. (3) területeken a teljes telekéret inden e után 1 db, 16/18 c törzs köréretű lobos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. Kereskedeli, szolgáltató gazdasági terület 10.. (1) A szabályozási terven Gksz1-Gksz3 jelű övezetek jelöltek A területre vonatkozó előírásokat a belterületen - beépítési ód, axiális építényagasság, axiális beépítettség, iniális telekterület, (Gksz jelű területek) - a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Gksz1 SZK 10, Gksz2 SZ 7, Gksz3 SZK 5, K K (2) A telken belüli zöldterület iniu a telek terület 25 %-a (3) A területen indenfajta ne jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzeanyagtöltő, kivételesen elhelyezhető sportépítény, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kereskedeli vendéglátó épület és egyéb közösségi szórakoztató épület helyezhető el a 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. (4) Az utak entén, a telken belül iniu 5,0 -es előkertet kell kialakítani. (5) A területeket burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. 26 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 6.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

10 Ipari gazdasági terület (1) 28 Az ipari gazdasági terület a nagyközség külterületén lévő, beépítésre szánt területként jelölt üzei terület (Gip) területek és ezőgazdasági üzei területek (Gip) A területre vonatkozó előírások a következők : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax. % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Gip1 SZ 10, Gip SZ 10, Gip2 SZ 10,5* * Lásd : (8) bekezdés (2) A területen egyéb ipari és ezőgazdasági terelő, de jelentősen ne zavaró ipari és ezőgazdasági ipari építények építhetők. Kivételesen elhelyezhető egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek, a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgálati lakások az OTÉK 31 (2) bekezdés előírására is figyeleel. (3) A legkisebb zöldfelület a telek 40 %-a (4) Állattartó épületek létesítése esetén az engedélyezési eljáráshoz a környezetvédeli, egészségügyi és az állategészségügyi szakhatóságok hozzájárulását be kell szerezni. (5) Az utak entén, iniu 5,0 -es előkertet kell kialakítani. (6) Az igazgatási területen új ezőgazdasági üze vagy állattartó telep csak a rendezési terv ódosításával jelölhető ki a vonatkozó Kor. rendelet előírásaira is figyeleel. (Lásd: 3 száú elléklet) E rendelet előírásai a eglévő állattartó telepek űködtetésére is vonatkoznak. (7) A területeket burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. (8) A Gip2 ép. övezetben az egyik holokzat agasság se haladhatja eg a 10,5 -t. Üdülőterületek 12.. (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésre szolgál. 27 Kiegészítette a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 7.. (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 28 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 7.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

11 (2) A nagyközség területén az alábbi üdülőterületek szabályozására kerül sor: 3. Hétvégi házas üdülőterület (Üh) (3) Az oldalhatáros, 20, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési ód is engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés felé iniu 6,0 -es oldalkertet kell kialakítani. (4) Az üdülőterületen az üdülőkre vonatkozó beépítési előírások alapján lakóépület is építhető, (5) Az üdülőterületek telkein csak egytöegű épületek építhetők. Hétvégi házas üdülőterület 13.. (1) 29 A szabályozási terven a hétvégi házas üdülőterület jele: "Üh". A szabályozási terven Üh1jelű övezetek jelölt A beépítési ódot, a legnagyobb építényagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Üh1 SZ 5, (2) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 60 %-a. (3) A terület telkein legfeljebb két egységes üdülő vagy lakóépület - és kereskedeli, szolgáltató épület, valaint sportépítény építhetők. (4) A területen ne helyezhető el közösségi szórakoztató kulturális építény, a zajszint előírásokat eghaladó sportlétesítény és 3,5 t önsúlynál nehezebb járűvek részére garázs és parkolóhely kialakítás. (5) 30 Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 67. pontjában felsoroltak építhetők a f./ háztartási célú keence, húsfüstölő, jégvere, zöldségvere, g./ állatol, állatkifutó, h./ trágyatároló, koposztáló, i./ siló, ölesztett anyag-, folyadék és gáztároló kivételével./ (6) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. Különleges területek Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 6.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 30 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 31 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 4.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

12 (1) 32 A különleges területek közé a város területén a teetők (Kt), kegyeleti parkok (Ktk) a sportterület, (Ks) a strand ( Kst) és turisztikai sportterületek (Ksp), különleges idegenforgali ( KÜi) és különleges egyéb (KÜe) területek soroltak, a beépítési előírásokat - a Ksp turisztikai sportterületek és KÜi különleges idegenforgali és különleges egyéb (Küe) területek kivételével - a szabályozási terv tartalazza. (2) A teető (Kt) és kegyeleti parkok (Ktk) területein csak a teető üzeeltetésével kapcsolatos létesítények, és egyházi építények helyezhetők el. A védőtávolságot a teetőn belül kell kialakítani, a szabályozási terv alapján. (3) A sportterületen (Ks) a sportolással kapcsolatos építények, kereskedeli és vendéglátó, szolgáltató építények, szolgálati lakás helyezhetők el. (4) A strandterületen (Kst) a strandolási létesítényeken kívül kereskedeli, vendéglátó és szolgáltató létesítények helyezhetők el. (5) 33 A különleges turisztikai sportterületen (Ksp) az idegenforgalat is kiszolgáló építények, kereskedeli, egészségügyi, szociális, lakó és üdülőépületek, vendéglátó szolgáltató, kereskedeli szállásférőhelyek, horgászat, lovassporttal kapcsolatos létesítények, lóistállók, sportpályák, sportlétesítények helyezhetők el. Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Ksp SZ 7, (6) A legkisebb zöldfelület a telekterület 40 %-a. (7) A területet burkolt úttal és részleges közűvel kell ellátni. (8) A különleges idegenforgali területen (KÜi) az idegenforgalat is kiszolgáló építények kereskedeli, egészségügyi, szociális, lakó és üdülőépületek, vendéglátó szolgáltató, kereskedeli szállásférőhelyek, horgászat, lovassporttal kapcsolatos létesítények, lóistállók, helyezhetők el. A ( KÜe) építési övezetben biógáz üze, szolgáltató, iroda, szolgálati lakás, és a biógáz üze kiszolgálásához szükséges egyéb építények helyezhetők el. Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység KÜi SZ 7, KÜe SZ 9, (9) Zöldfelület iniu 40 % 32 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 7.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 33 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 7.. (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

13 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közű területek (1) 35 A közlekedési, közű és hírközlési létesítényeket és azok területeit a szabályozás terv tünteti fel. (KÖu-közutak, KÖ-közű, Kö-L-légi közlekedés, reptér) (2) A közutak (KÖu) elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelebe vétele ellett a szabályozási terv és az OTÉK 26..-ban előírtak alapján kell biztosítani. (3) 36 A közutak, és a közűvek és a légiközlekedés-reptér védőtávolságait a vonatkozó szabvány előírások és a szabályozási terven jelöltek alapján kell figyelebe venni. (4) Az utak védőtávolságain belüli építési hatósági ügyekben a közlekedési szakhatóság és az üzeeletetők szakvéleényét ki kell kérni. (5) 37 A közlekedési területeken a közlekedési létesítényeken kívül közlekedési építények, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a szeélyzet száára szolgáló lakás, helyezhetők el. (6) Az újonnan nyitott utcákban közvilágítás kiépítése és utcai fásítás telepítése kötelező. (7) A 20 szeélygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsi parkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogon átvezetve lehet a csapadékvíz csatornába bekötni és a parkolókba összefolyó csapadékvíz zöldfelületre ne vezethető. (8) A légi-közlekedés, reptér (KÖ-L) területén a felsoroltakon túl a légi-közlekedéshez szükséges építények és jelzőrendszer helyezhető el. A területen belül közhasználatú parkolót kell kialakítani. Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség KÖ-L SZ 7,5 5 1,5 ha - - Telekélység (9) A reptér (KÖ-L) szabályozási tervén jelölt védőtávolságon belül az akadályentes közlekedést az akadálysíkok figyelebe vételével kell biztosítani, és a területen belüli 34 Kiegészítette a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (4) és (5) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 35 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 36 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 37 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 8.. (3) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

14 építési engedélyezési eljárásba a Nezeti Közlekedési Hatóság Légi-közlekedési Igazgatóságát szakhatósági véleényét be kell szerezni. Zöldterületek 16.. (1) A nagyközség igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Zkp) soroltak (2) A közparkok (Zkp) a nagyközség állandóan növényzettel fedett közterületei, aelyeknek közútról, köztérről közvetlen egközelíthetőnek kell lennie. (3) A közparkokban az OTÉK 27.. (4) bekezdésében felsorolt építények helyezhetők el legfeljebb 2 % beépítettségig. (4) A területek kialakítása, átépítése csak szaktervező (táj- és kertépítész) által készített kertépítészeti terv alapján történhet. (5) A közpark területeken (Zkp) a zölddel való fedettség iniu 70 % kell legyen, elyet többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a lobbal való fedettség iniu 60 % legyen. Erdőterületek ,39 (1) A nagyközség igazgatási területén eglévő és tervezett védőerdők (Ev) gazdasági erdők (Eg) és tervezett turisztikai erdők (Ee) kerültek kijelölésre. (2) A gazdasági erdők területei (Eg), legfeljebb 0,5 %-ig építhető be 10 HA nagyságrendű területnagyságot eghaladóan az erdő rendeltetésének egfelelő épületekkel, szolgálati lakással és vadászházzal. (3) A védőerdők területén (Ev) épületet elhelyezni ne lehet. (4) A turisztikai erdőterületeken (Ee2) iniu10 HA nagyságú telek axiu 5 %-ig építhető be egészségügyi, turisztikai, kereskedeli, vendéglátó, szolgáltató és az erdő rendeltetésének egfelelő építényekkel. (5) 40 Az erdők területén a telekalakítási és építési engedélyezési eljárás ügyekben az illetékes szakhatóságot kell bevonni. ( Lásd: 2. száú Függelék) (6) Védett erdőterületen közút, közű és távközlési nyovonalas létesítény létesítése csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételek szerint engedélyezhető. 38 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 8.. (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 39 Kiegészítette a 20/2011.(VIII.1.) Ökr. 9.. (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 40 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr. 8.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

15 (7) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak terészetvédeli, vadgazdálkodási illetve erdőgazdasági célból szabad. (8) A területek beépítése során az erdő álloányú alrészletek jellege ne változtatható eg, az erdő űvelési ágú alrészletek egtartandók. (9) A véderdőket, és a beültetési kötelezettséggel jelölt területeket az övezetek kialakításával egyidejűleg kell egvalósítani őshonos fafajok telepítésével, a vonatkozó jogszabályok szerint (Lásd : 2. sz : Függelék) Mezőgazdasági területek 18.. (1) A ezőgazdasági területek a növényterelés, állattenyésztés, a kert és szőlőgazdálkodás területei és az ezzel kapcsolatos építények elhelyezésére szolgálnak, a terven a területek jelöltek. (2) 41 A település igazgatási területén az alábbi ezőgazdasági területek kialakítására került sor: Mezőgazdasági általános területek (Má) Kertes szőlő és gyüölcsös területek (Mk) Be ne építhető ezőgazdasági általános területek (M0) és kertterületek (Mk0) (3) 42 A ezőgazdasági területen kialakítható legkisebb földrészlet értéke (4) A területen építényeket elhelyezni az OTÉK 29. előírása alapján lehet. (5) A területen beépítésre szánt terület kijelölése, vagy a szabályozási terven jelölttől eltérő terület-felhasználás prograozása, egváltoztatása a rendezési terv ódosításával lehetséges. (6) Lakókonténer, lakókocsi a területeken ne helyezhető el. Be ne építhető ezőgazdasági övezetek 19.. (1) A be ne építhető ezőgazdasági területek a terészetvédele és vízvédele érdekeit szolgálják. A területek a szabályozási terven jelöltek az általános ezőgazdasági területeken (M0) és kertterületeken (Mk0) (2) A űvelési ág elsősorban erdősítés és gyepesítés céljára egváltoztatható. (3) 43 A területen kialakítható legkisebb földrészlet értéke Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 42 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (2) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 43 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től.

16 (4) A területen csak köztárgyak, közutak, közterek, nyovonal jellegű vezetékek, közű és közűpótló berendezések (a szennyvíztisztító és koposztáló telepek, adótorony, távközlési agas-építény, agas feszültségű villaos távvezeték kivételével), a vízgazdálkodás létesítényei, geodéziai jelek, vadász lesek és a terészetvédele kutató, beutató építényei helyezhetők el. A területen terepszint alatti építény (pince) se építhető. Vízgazdálkodási területek 20.. (1) A vízgazdálkodási területeket (V) a szabályozási terv jelöli. (2) 44 A vízgazdálkodási területeken (V) és a szoszédos földterületeken a közforgali vízi közlekedési építények, víztározó, a vízkár elhárítási, a vízi sport a sporthorgászat a strandolás és terészeti egfigyelés közösségi építényei, a halastavak entén a halászattal annak értékesítésével, feldolgozásával, tárolásával kapcsolatos építények helyezhetők el, a külön jogszabályokban foglaltak alapján. (3) A vízfolyások partszélei entén indkét oldalon a karbantartás részére 6-6 -es sávot a tavaknál 3 -es sávot szabadon kell hagyni, és figyelebe kell venni a jelenleg hatályos Kor. rendelet előírásait is. (Lásd: 3 száú elléklet) (4) A vízfolyások, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell a jelenleg hatályos Kor. rendelet alapján. (Lásd: 3 száú elléklet) (5) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési unkák abban az esetben engedélyezhetők, aennyiben a terület terészet-közeli állapotának visszaállítását elősegítik. III. FEJEZET Környezet-, táj-, terészet-, kulturális örökség védele 21.. (1) A környezet-, táj-, terészet-, űelék és helyi védeleel kapcsolatos szabályozást, lehatárolását a védőtávolságokat a szabályozási terv tünteti fel. Környezetvédele (1) A környezetvédeli előírások a település igazgatási területére érvényesek. (2) A környezetvédele külön szabályozási rendeletében e rendezési terv előírásait is figyelebe kell venni. 44 Módosította a 20/2011.(VIII.1.) Ökr (1) bekezdése Hatályos: 2011.VIII.31-től. 45 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 9.. (2) és (3) valaint (3) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

17 (3) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell egszervezni és végezni, hogy: a) a legkisebb értékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, b) egelőzze a környezetszennyezést c) kizárja a környezetkárosítást. (4) 46 Levegőtisztaság-védeli szepontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítény alakítható ki, aelynek levegőszennyezőanyag-kibocsátása a területre vonatkozó határértékeket ne lépi túl. A területre a vonatkozó Kor. rendelet alapján (lásd: 3. száú elléklet) az általános és ökológiailag sérülékeny területre vonatkozó hatásértékek az érvényesek. A tervezett Biógáz Üze 500 -es védőtávolságán belül ne létesíthető lakóépület, üdülőépület, oktatási és egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a ár űködő és a légszennyező források űködésével összefüggő építényt. (5) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredényező tevékenység csak úgy folytatható, hogy az üzeeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalatlanításáról. (6) Védőfásításokkal gondoskodni kell a szántóföldi porszennyezés, valaint az élővizek szennyezésének egakadályozásáról. (7) Külterületen ezőgazdasági és egyéb üzei létesítény, telepítéséhez, vagy a ár eglévő létesítény használatának, technológiájának egváltoztatása esetén a környezetvédeli-, egészségügyi- és az állategészségügyi szakhatóságok véleényét ki kell kérni. (8) A szippantott szennyvizek csak a hatóságilag engedélyezett szennyvíztisztító telepre szállíthatók. (9) A település szennyeződés érzékenységi besorolása a vonatkozó Kor. rend. (lásd: 3 száú elléklet) alapján B érzékeny területnek inősül. (10) A településen a zajvédele az országos előírásoknak egfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítényeket egyáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. (11) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, földutak rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzeeltető köteles gondoskodni. (12) A közcsatornával ég ellátatlan belterületen, illetve külterületen keletkező szennyvizek csak zárt gyűjtőben helyezhetők el. A külön pontban eghatározott feltételek szerint. A zárt gyűjtőt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell száolni. (13) Országos közutak beépítésre ne szánt területen levő szakasza entén a tengelytől száított 50 éter távolságon belül lakóépület ne létesíthető. 46 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr. 9.. (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

18 (14) Vízfolyások edrétől 50 éter távolságon belül ezőgazdasági területen állattartó építény ne létesíthető. (15) Terészetes és terészet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonaltól száított 50 -en belül, tavak partjától száított 100 -en belül a eglévő épületek, építények, létesítények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítények, kikötők, illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítények létesítéséhez, kivitelezéshez a terészetvédeli hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. (16) A területen a 20 fh-et elérő parkolókat csak szilárd burkolattal lehet kiépíteni. A 20 fhet elérő parkolók felszíni csapadékvizének elvezetéséhez hordalék-, olaj- és iszapfogó beépítése szükséges. (17) A településen üzeanyagtöltő álloás közlekedési, gazdasági és vegyes területen helyezhető el, aennyiben a vonatkozó Kor rendelet értelében (lásd : 3. száú elléklet) az üzeanyagtöltő álloás 50 sugarú védeli övezetében ne helyezkedik el állandó eberi tartózkodásra szolgáló épület, valaint időszakos, vagy áteneti eberi tartózkodásra szolgáló létesítény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló létesítény), illetve levegőterhelésre érzékeny, élelezési célt szolgáló növényi kultúra. (18) A településen a kounális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása a kounális hulladéklerakó telepre - egoldott. Hulladékgyűjtésre csak szabványosított zárt edény, konténer használható. A gyűjtőedények közterületen ne tárolhatók, elhelyezésüket telken vagy épületen belül kell biztosítani. (19) A gazdasági területeken csak a környezetének terület-felhasználását ne zavaró létesítények helyezhetők el. (20) A Biogáz Üze ferentlé ezőgazdasági hasznosítású területre való kihelyezése esetén a talajvédeli engedélyt is be kell szerezni a vonatkozó törvény alapján. (Lásd :Melléklet.) (21) A ezőgazdasági hasznosítású területeken létesítendő idegenforgali, turisztikai és sportterületen a terület doborzati és talaji adottságaiból adódó fokozott eróziós jelenségekre, veszélyre tekintettel a tulajdonos (beruházó) köteles figyelebe venni a vonatkozó törvény előírásait. (Lásd :Melléklet.) (22) A vízbázisok, (kutak) valaint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítények védeléről a vonatkozó rendelet alapján gondoskodni kell. (Lásd :Melléklet.) Terészetvédele 23..

19 (1) Az országosan védett terészeti értékek védelével kapcsolatos részletes szabályokat az illetékes NP kezelési terv határozza eg. (2) Védett terészeti terület állapotát és jellegét terészetvédeli célokkal ellentétesen egváltoztatni tilos. (3) Védett terészeti területen, új adótorony, távközlési agas építény, agas feszültségű villaos távvezeték ne létesíthető. (4) Védett terészeti területen a gazdálkodás környezet- és terészetkíélő ódszerek alkalazásával történhet. (5) Védett terészeti területen az erdő elsődleges funkciója védeli, szálaló vágás és terészetes felújítás egengedett. Új erdő telepítése csak őshonos fafajokból történhet. (5) Védett terészeti területen új külszíni űvelésű bánya nyitásához az illetékes terészetvédeli hatóság véleényét be kell szerezni. (6) Terészeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítény ne helyezhető el. (7) A védettségre tényét az ingatlan nyilvántartásban fel kell tüntetni. Tájvédele 24.. (1) Táj- és településkép-védeli okokból útsorfásítást kell végezni az utak entén. (2) Ne létesíthető közű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a eglévő fasorok nyovonalában. (3) Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell biztosítani allergiát ne okozó fafajtákkal. (4) Az általános tájvédele érdekében a külterületi utak enti fasorok, ezsgyék, vízfolyások, csatornák enti galérianövényzet védeléről gondoskodni kell. (5) A terőföldről szóló vonatkozó törvény alapján (lásd: 3 száú elléklet) az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, ezőgazdasági terelés száára kedvezőtlen terőhelyi adottságú területeken levő terészetes növényálloányt (ocsár, láp, rét, legelő) eg kell őrizni. Kulturális örökség védele 25.. (1) A település űelék és helyi védele alatt álló építényeit, területeit valaint régészeti területeit a szabályozási terv tünteti fel.

20 (2) 47 A űelék és helyi védele alatt álló építények, területek listáját az 1. száú Függelék tartalazza. (3) A űelék épületekkel (M) kapcsolatos építési engedélyezési eljárás a Kulturális Örökségvédeli Hivatal Pécsi Regionális Iroda hatáskörébe tartozik. (4) A szabályozási terven űeléki környezetként (MK) és régészeti területként (R) jelölt és körülhatárolt területeken az építési engedélyezési eljárási ügyekbe a Kulturális Örökségvédeli Hivatal Pécsi Regionális Irodáját (KÖH) szakhatóságként be kell vonni. (5) 48 Régészeti tárgyak előkerülése esetén az építési unkálatokat fel kell függeszteni, és a Soogy Megyei Múzeuok Igazgatóságát és a KÖH-t a leletről azonnal értesíteni kell. A régészeti területen lévő szántó űvelésű földterületeket érintő területek esetében a 30 cnél élyebb talajűvelés tilos. A helyi védele az Étv. 9..(10) bek. alapján az Étv 9..(2)-(7) pontja alkalazása nélkül egszüntethető. (6) A helyi védele alatt álló építényeknél a védett épület, épület részlet egóvására kell törekedni, tetőtér beépítés, ráépítés csak a hagyoányos értékek védele esetén engedélyezhető (7) A helyi védett épületek bontását csak a teljes űszaki és erkölcsi avultság beálltával szabad engedélyezni a felérési terv és foto dokuentáció ellékletével. IV. FEJEZET Egyes sajátos jogintézények követelény rendszere Építésjogi követelények 26.. (1) A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el. Kivételt képeznek ez alól a közterületen, közlekedési valaint zöldterületen történő építések. (2) A település beépítésre ne szánt területén új építényt építeni, eglévőt átalakítani és bővíteni, rendeltetését vagy használatát egváltoztatni, az e rendeletben szabályozott keretek között csak akkor szabad, ha az Étv (2) bekezdés feltételei fennállnak. Tilalak és korlátozások 27.. (1) Az építési tilaloal terhelt ingatlanokat a 2. száú elléklet tartalazza. A tilaloal terhelt ingatlanokon az évi LXXVIII törvény 22..(2) bekezdésben felsorolt építési tevékenység engedélyezhető. 47 Módosította a 27/2010.(X.29.) Ökr (1) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től. 48 Kiegészítette a 27/2010.(X.29.) Ökr (2) bekezdése Hatályos: 2010.XI.29-től.

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3 / 2007. (II.22.) sz. önkorányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Jánoshida Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Kesztölc község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Kesztölc község Önkorányzata képviselő-testületének 6/2010. (VII.19.) önkorányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Kesztölc község Önkorányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m.

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a 8/2005.(VI.1.) Kt számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról Kadarkút

Részletesebben

Bük Város Településrendezési terve Felülvizsgálat 2015 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv

Bük Város Településrendezési terve Felülvizsgálat 2015 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv Bük Város Településrendezési terve Felülvizsgálat 25 1. elléklet a 9/25. (VI. 23.) rendelethez BEÉPÍTÉSRE ÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI i adatok szabályai Telekalakítás szabályai Egyéb szabályozások

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 /2013. (II. 18.)

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK NAGYKOVÁCSI FŐÚT MELLETTI GDASÁGI TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE - SZT-9 FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV. 9. (6) 2011. SZEPTEMBER HÓ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONBOGLÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonboglár Város Önkormányzatának 9 /2004. ( III.05. ) KT. számú rendelete BALATONBOGLÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 A módosításokkal egységes szerkezetben (Utolsó átvezetett módosítás 1/2014.

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR TÉT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 ENEDZSER MMérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszá: 2001/14 Leíró: Kissné Dátu: 2002.12. TÉT teljes közigazgatási terület RENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

A szabályzat hatálya és alkalmazása 1.

A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 7/2005. (XI.11.) SZ. RENDELETE A 6/2006.VI.7.), 7/2006.(IX.20.), 9/2007.(IX.5.), AZ 5/2010.(II.19.),

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Vásárosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005 (X.28.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Vásárosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005 (X.28.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Vásárosdobó Község Önkorányzata Képviselő-testületének 22/2005 (X.28.) száú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Vásárosdobó Község Önkorányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

PUSZTASZEMES Község Önkormányzatának 9/2009. (IX.28.) sz. rendelettel módosított 13/2006. (VII.31.) SZÁMÚ RENDELETE

PUSZTASZEMES Község Önkormányzatának 9/2009. (IX.28.) sz. rendelettel módosított 13/2006. (VII.31.) SZÁMÚ RENDELETE PUSZTASZEMES Község Önkormányzatának 9/2009. (IX.28.) sz. rendelettel módosított 13/2006. (VII.31.) SZÁMÚ RENDELETE PUSZTASZEMES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szekezetben) Pusztaszemes

Részletesebben

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján ADATLAP Engedély iránti kérelehez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) Érkezett: (Hatóság tölti ki!) Építény egnevezése: Kieelt jelentőségű beruházás: Korányrendelet száa: Kérelezett engedély

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 7/2005. (XI.11.) SZ.

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 7/2005. (XI.11.) SZ. ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 7/2005. (XI.11.) SZ. RENDELETE A 6/2006.VI.7.), 7/2006.(IX.20.), 9/2007.(IX.5.), AZ 5/2010.(II.19.),

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2005. (VI. 20.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2005. (VI. 20.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2005. (VI. 20.) rendelete Kőröshegy Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről a módosításáról szóló 18/2006 (XI. 20.), 2/2007

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA-HATÁROZATI JAVASLAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV - RENDELETTERVEZET I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007./III.1./sz. rendelete BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007./III.1./sz. rendelete BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007./III.1./sz. rendelete BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 13/2009./XI.26./sz. rendelettel

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 15/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben