B/21. számú melléklet TÁMOP Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer"

Átírás

1 B/21. számú melléklet TÁMOP Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói motivációs vizsgálat, végzett hallgatók pályakövetése. a.) hallgatói motivációs vizsgálat Célja a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése, valamint a későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése. A vizsgálatot minden évben, ugyanabban az időszakban (tavaszi szemeszter, első adatfelvétel időpontja: 2011 tavasz) kell lebonyolítani, a fenntartási időszak alatt is. A vizsgálat módja: online standard kérdőíves adatfelvétel. A vizsgálatnak minden hallgatóra ki kell terjednie. Az online vizsgálat alkalmanként kiegészülhet mintavételen alapuló, személyes megkereséses vagy telefonos adatfelvétellel is. b.) végző, illetve végzett hallgatók pályakövetése A felsőoktatási intézményben diplomát szerzőkre kiterjedő vizsgálat. Diplomát szerzők (célcsoport) a es tervezési időszak TÁMOP és TÁMOP 4.1.1/A pályázat keretében: A Felsőoktatási törvény 11. (1) és (2) képzési ciklusaira terjed ki (alapképzés, mesterképzés, ezek osztott és osztatlan formái, doktori képzés). A pályakövetés kiterjed a 60 (4) szerint végbizonyítvány tett re. A pályakövetés kiterjedhet alap, mester, doktori képzéshez kötődő speciális hallgatói (gyakornok) vagy végzett (rezidens, ügyvédjelölt) csoportokra, valamint a felsőfokú szakképzésben illetve szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatókra is. A pályakövetés célja a munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci, elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a továbbképzési motivációinak feltérképezése. A vizsgálatnak három részvizsgálatot kell magában foglalnia: I. Minden, adott évben diplomát szerző összes hallgató körében a végzés utáni évben kérdőíves vizsgálatot kell végezni. Első adatfelvétel (lekérdezés) időpontja: február június. A vizsgálatba bevont hallgatók abszolutórium szerzésének időpontja: A vizsgálat módja: standard kérdőíves adatfelvétel. II. Az évente abszolutóriumot szerző összes hallgató körében 3 és 5 évvel a végzés éve után követéses vizsgálatot kell végezni. Első adatfelvétel időpontja: február június március (A következőé: február június). A vizsgálatba elsőként bevont diplomaszerzésének időpontja: A vizsgálat módja: standard kérdőíves adatfelvétel. Az 5 évvel a végzést követő vizsgálatban elsősorban azokat a hallgatókat kell megkeresni, akik a korábbi adatfelvételre válaszoltak. Ezt a követéses felmérést minden évben el kell indítani, így 2009-től minden végzett évfolyam megkeresésre kerül az 1., 3., 5. évben. III. Az intézményben végzett hallgatók körében legalább háromévente személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat az utolsó három évben re (abszolutóriumot szerzettekre) terjed ki,

2 azok megfelelő elemszámú reprezentatív mintáján. A vizsgálatot az intézményi online vizsgálatoktól eltérő időpontban, az adott év őszén kell elvégezni. Első adatfelvétel időpontja: A vizsgálatba bevont hallgatók végzésének (abszolutórium diploma szerzésének) időpontja: 2007, 2008, A következő vizsgálat időpontja 2013 ősz, ekkor a 2010, 2011, 2012-ben et kell lekérdezni. A vizsgálat módja: személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves adatfelvétel. Az a. és b. részvizsgálatok szakmai követelményei Az egyes részvizsgálatoknak meg kell felelniük a legfontosabb kutatás-módszertani követelményeknek. Ezek közül különösen (a.) az összehasonlító elemzéseket lehetővé tevő kérdőív szerkesztési, illetve (b.) a reprezentativitást és statisztikai megbízhatóságot biztosító mintavételi követelményeknek: A kérdőíveket úgy kell összeállítani, hogy egyrészt a felsőoktatási intézmény által különböző karokon és eltérő időpontokban elvégzett vizsgálatok eredményei összevethetőek legyenek egymással, másrészt az egyes intézményi vizsgálatok eredményei összevethetőek legyenek az DPR vizsgálatok, illetve képzésterületenként más intézményi vizsgálatok eredményeivel. A kiküldendő kérdőíveknek minden esetben legalább három egymástól elkülönülő kérdéssorból (kérdőív blokkból) kell állnia: blokk: minden intézményben ugyanazon kérdések szerepelnek benne, a kérdéssort az Educatio Nonprofit Kft. állítja össze a TÁMOP kiemelt projekt keretében közös intézményi blokk: az intézmények minden karán lekérdezésre kerülő kérdéssor, amelyet az intézmény állít össze képzési területi blokk: több karral rendelkező intézményen belül eltérő, de az adott képzési területhez tartozó karokkal megegyező kérdéssor. Ez a kérdőív blokk a TÁMOP kiemelt projekt keretében az Educatio Nonprofit Kft. által, képzési területi alapon szerveződő szakmai együttműködés keretében kerül kidolgozásra. A három kérdőív blokk kiegészíthető egyedi igények szerint továbbiakkal. A személyes megkeresésen alapuló kutatásokhoz a TÁMOP kiemelt program keretében kidolgozásra kerül egy kérdésblokk, melynek kérdőívbe történő beemelése. Az intézményi vizsgálatok esetében biztosítani kell a megfelelő szintű reprezentativitást és mintaelemszámot a következő mintavételi szempontok szerint: végzés éve; képzési terület (ahol lehetőség van rá és indokolt: szakok szerint is); nem; képzési szint, finanszírozási forma; munkarend (tagozat). Ahol az adatfelvétel eredményeként a megvalósult minta nem reprezentatív, ott statisztikai súlyozással reprezentatív mintát kell előállítani. A minimálisan szükséges minta elemszám és válaszadási arány meghatározásában figyelembe kell venni az intézményi-kari adottságokat (a vizsgálandó populáció nagysága és a mintavételi szempontok szerinti megoszlása), ehhez a TÁMOP központi program ad ajánlást. Az általános szakmai követelményekre vonatkozóan a TÁMOP DPR alprojekt iránymutatásai az irányadóak. A vizsgálatok időbeli ütemezését az 1. számú ábra tartalmazza

3 2. DPR szervezeti háttér elvárások Szervezeti, szakmai háttér A DPR lebonyolítását a felsőoktatási intézmény vezetésének közvetlenül alárendelt, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában nevesített szervezeti egységnek kell megvalósítania, több karral rendelkező intézmények esetében az összes kar együttműködésére épülő - központi koordinációban kell megvalósítani a kutatást. A pályakövető kutatás esetében közalkalmazotti-, munkajogviszonyban vagy egyéb jogviszonyban kutatásvezető szakembert alkalmazni. A kutatásvezetőnek statisztikai vagy szociológiai vagy közgazdász vagy társadalom illetve gazdaságinformatikai vagy survey végzettséggel / képesítéssel és kvantitatív empirikus kutatások terén 2 éves igazolható szakmai tapasztalattal vagy kvantitatív empirikus kutatások / pályakövetés területén 3 éves igazolható szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (A kutatásvezető és a szakmai vezető személye nem feltétlenül egyezik.) Intézményi szabályozás A pályázó intézményeknek a DPR lebonyolításáról külön belső szabályozást kell alkotnia, amely összhangban áll, illetve része az intézményi SZMSZ-nek. A szabályozásnak ki kell térnie a főbb folyamatok leírására, feladat- és felelősségi körökre, valamint a pályakövetés adatvédelmi kérdéseire, az eredmények felhasználásának módjaira, következményeire. A pályakövetésnek részét kell képeznie az intézményi minőségbiztosításnak és fejlesztési terveknek is. Informatikai háttér A DPR számára olyan informatikai alkalmazást kell biztosítani, ami lehetővé teszi az adatok integrációját az intézmény tanulmányi, és egyéb elektronikus nyilvántartásához, valamint a TÁMOP kiemelt program során kidolgozott központi rendszerekhez. A pályázó intézményeknek lehetővé kell tenni a pályakövetés során az online technológiák alkalmazását a lekérdezés során. Az online lekérdezésekhez szükséges szoftver támogatás a TÁMOP kiemelt projekt keretein belül térítésmentesen hozzáférhető lesz a kedvezményezettek számára, így hasonló funkciójú egyedi fejlesztések, beszerzések a TÁMOP 4.1.1/A. pályázat keretében nem elszámolhatók. Fenntarthatóság A pályázó intézményeknek a beadott projekttervek mellékletét képező szakmai tervben részletesen be kell mutatniuk a pályakövetési gyakorlatuk további terveit a következő öt évben, ezek pénzügyi, szakmai, szervezeti hátterét. A pályázóknak vállalniuk kell a fenntartási időszak alatt, jelen követelmény leírásban megfogalmazott pályakövetési vizsgálatok megvalósítását. 3. Nyilvánosság, kommunikáció - tájékoztatási tevékenység formái A pályakövetési vizsgálatok eredményeit legalább évente rövidített összefoglaló és teljes tanulmány formájában az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A tanulmányt ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni a jelentkezők, hallgatók, az intézmény érintett szervezeti egységei, valamint a felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban álló munkaerő-piaci szereplők részére.

4 Belső (vezetői, oktató, hallgatói) és külső (jelentkezők, munkaerőpiac, állami szereplők kommunikáció) A pályakövetési eredményeket tartalmazó weboldalra az intézmény jelentkezőknek szóló tájékoztatása során (pl. nyílt napon) fel kell hívni az érdeklődők figyelmét, az URL-t meg kell adni a felvételizők számára készített különböző tájékoztató anyagokban, prospektusokban. Az eredményekről sajtó számára rövidített összefoglalót kell készíteni. A pályakövetési eredményeket az intézményvezetés (szenátus) előtt legalább évente részletesen ismertetni kell. A pályakövetési vizsgálat eredményei alapján tanulmányi, tantervi kérdésekre vonatkozó feladatterveket kell készíteni, a képzés megfelelő elemeit nyelvoktatás, szakirányok keretszámai, tananyagfejlesztés, szakmai gyakorlatok, tréningek, stb. az eredményekből leszűrhető tanulságok alapján kell alakítani. Adatszolgáltatás (intézményi kutatások paraméterei) A TÁMOP kiemelt projektben meghatározásra kerülő adatköröket meghatározott rendszerességgel és ütemezés szerint továbbítani kell a központi Diplomás Pályakövető Rendszert működtető Educatio Nonprofit Kft-nek. Az adatszolgáltatás elektronikus úton történik, az Educatio Nonprofit Kft. által biztosított kommunikációs rendszeren keresztül.

5 1. számú ábra A hallgatói és felmérésének időbeli ütemezése CÉLCSOPORT MÓDSZERTAN TÁMOP központi program biztosítja KÖZPONTI ADAT- SZOLGÁLTATÁS MÓDJA ŐSZ TAVASZ ŐSZ TAVASZ ŐSZ TAVASZ ŐSZ TAVASZ ŐSZ TAVASZ ŐSZ hallgatók 1 éve 3 éve 5 éve mintavételes kutatás online kérdőív személyes, telefon módszertani javaslat, kutatási jelentés 2007, 2008, 2009 év végzettjei 2008-ben 2011-ben 2009-ben 2007-ben 2012-ben 2008-ben 2010, 2011, 2012 év végzettjei 2013-ben 2011-ben 2009-ben 2014-ben 2012-ben

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények Vezetői Információs Rendszer Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Szakmai követelmények... 2 A rendszer felhasználói és a biztosított felhasználások (információszolgáltatások)...

Részletesebben

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv Diplomások Pályakövetési Rendszere intézményi kézikönyv Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április Tartalomjegyzék 1. Bevezető------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA SZOLNOKI FOISKOLA MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA 2010 STRATÉGIAI ÉS MINOSÉGMENEDZSMENT KÖZPONT Tartalom 1 Bevezeto 4 2 A 2007-ben megfogalmazott Minoségfejlesztési program fo célkituzései 4

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

Diplomás pályakövetési adatok 2013. Adminisztratív adatbázisok integrációja

Diplomás pályakövetési adatok 2013. Adminisztratív adatbázisok integrációja Diplomás pályakövetési adatok 2013 Adminisztratív adatbázisok integrációja Diplomás pályakövetési adatok 2013 Adminisztratív adatbázisok integrációja Nyüsti Szilvia Veroszta Zsuzsanna Educatio Nonprofit

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Központi rendszerek a minőségi felsőoktatásért. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (Educatio Kht.)

Központi rendszerek a minőségi felsőoktatásért. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (Educatio Kht.) Központi rendszerek a minőségi felsőoktatásért Csulyák Gábor, csulyak.gabor@educatio.hu Fejérvári Bence, fejervari.bence@educatio.hu Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv A Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése projekt működési és elszámolási rendjéről Készítette: Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser Szentirmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Miskolc, 2009 3.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

4. DPR-kommunikáció. 4.1 Bevezető

4. DPR-kommunikáció. 4.1 Bevezető 4. fejezet 4. DPR-KOMMUNIKÁCIÓ 125 4. DPR-kommunikáció 4.1 Bevezető A hazai felsőoktatás egyik legfontosabb strukturális problémája a képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának hiányossága, a nem megfelelő

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer HÍRLEVÉL 1. szám 2010. október A képzés munkaerõ-piaci relevanciájának erõsítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

HÁTTÉR INFORMÁCIÓK A TÁMOP 5.5.5 PROJEKT kutatási programjához

HÁTTÉR INFORMÁCIÓK A TÁMOP 5.5.5 PROJEKT kutatási programjához TÁMOP -5-5-5/08/1-2008-0001 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése HÁTTÉR INFORMÁCIÓK A TÁMOP 5.5.5 PROJEKT kutatási programjához Magyarországon a

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben