J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 3-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Balázs László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása Zsalakovits László és Zsalakovitsné Meinhardt Beatrix Hegyalja u. 20. jelzálogjog törlési kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző V. A települési és nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Előadó: dr. Orbán László jegyző VI. Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű, befejezett és a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a képviselő-testület hozzájárulását kéri az előterjesztésben szereplő a szociális ellátások intézményi térítési díjának módosításához, a évi költségvetési-tervezetének elfogadásához, a évi költségvetés előirányzatainak módosításához, a társulási megállapodás módosításának jóváhagyásához, a szociális és gyermekjóléti ellátásra kötött megállapodások módosításához, a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséhez. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 2/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Önkormányzati Társulás Tanácsa által meghatározott szociális ellátások térítési díjának március 1- jei módosítását elfogadja.

5 5 3/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Önkormányzati Társulás évi költségvetését elfogadja. 4/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Önkormányzati Társulás évi költségvetési előirányzatának módosítását elfogadja. 5/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja. 6/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Önkormányzati Társulás szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kötött megállapodások módosítását jóváhagyja. 7/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióval kapcsolatban adott véleményét tudomásul veszi. III. Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetéstervezetének megtárgyalása Az önkormányzat és intézményei évi költségvetését tartalmazó előterjesztést, valamint a Pénzügyi, Ellenőrző és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményét ismerteti a képviselő-testülettel. Kezdeményezi, hogy a testület előzetesen csak a két intézményére, a polgármesteri hivatalra és az óvodára vonatkozó költségvetési tételekben döntsön.

6 6 Szorgalmazza, hogy a több mint 12 millió Ft összegű, közvilágítás fenntartásának támogatására igényelhető feladat alapú, állami finanszírozású normatíva ügyében az önkormányzat kérjen BM állásfoglalást. Javasolja, hogy az önkormányzatot érintő kiadásokról és bevételekről, és így az egész évi költségvetés elfogadásáról a pénzmaradványok összegének megismerését, valamint az együttes bizottsági javaslatok alapján átdolgozott költségvetés-tervezet megvitatását követően, a február végi ülésen döntsenek a képviselők. Dr. Orbán László jegyző: Az átdolgozásra kerülő költségvetés tervezéséhez 2 javaslatot tesz: 1. Elmondja, hogy a civil szervezetek által benyújtható Helyi Alap pályázatra 8 szervettől, ,- forint összegű támogatási kérelem érkezett be. A helyi rendelet alapján legfeljebb ,- Ft különíthető el erre a célra. A költségvetés elfogadásáig a pályázatok támogatásáról a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság javaslata alapján dönthet a képviselő-testület. Egy igénylő nem tudja vállalni a 30%-os önrészt. Amennyiben a képviselő-testület ezt a pályázatot is támogatni kívánja, javasolja, hogy az önrész összege a képviselői rendelkezésre tartás keretből kerüljön felajánlásra. 2. A szociális tűzifára benyújtott támogatási kérelmek közül 9 igénylő bár a feltételeknek megfeleltek mégsem kapott támogatást a tűzifa hiánya miatt. Kezdeményezi, hogy a évi költségvetésébe az önkormányzat 10 m 3 fa árát (beszerzési és szállítási költségét) tervezzen be. Dr. Herbert Tamás képviselő: A Római Katolikus Plébániahivatal kérését tolmácsolva a hosszúhetényi templom belső és külső felújítására benyújtandó pályázat önrészéhez kér az önkormányzattól ,- Ft támogatást. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 8/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi költségvetés-tervezetét, amelyről az alábbiak szerint dönt: Az önkormányzati intézmények polgármesteri hivatal, Zengő Óvoda költségvetés-tervezetét módosítás nélkül elfogadja. Az önkormányzat egyéb községgazdálkodási feladataira készített költségvetés-tervezet átdolgozását tartja indokoltnak, azt nem fogadja el.

7 7 Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átdolgozott és egységesített módosításokkal kiegészített intézményi és önkormányzati költségvetés-tervezetről kérjék ki Pénzügyi, Ellenőrző, valamint Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményét, majd terjesszék elő a soron következő testületi ülésre. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester, Dr. Orbán László jegyző. IV. Zsalakovits László és Zsalakovitsné Meinhardt Beatrix Hegyalja u. 20. jelzálogjog törlési kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: A képviselő-testület hozzájárulását kéri Zsalakovits László és Zsalakovitsné Meinhardt Beatrix jelzálogjog törlési kérelmének elfogadásához, ugyanis kérelmezők az önkormányzat által biztosított ,- Ft kamatmentes kölcsönt teljes összegben visszafizették. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Zsalakovits László és Zsalakovitsné Meinhardt Beatrix Hosszúhetény, Hegyalja u. 20. hsz. alatti lakosok kérelmére feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a hosszúhetényi hrsz-ú ingatlanra Hosszúhetény Községi Önkormányzat javára ,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Földhivatala törölje.

8 8 V. Bejelentések, egyebek Fiókgyógyszertár létrehozása Elmondja, hogy az önkormányzat miután tudomást szerzett arról, hogy a falu gyógyszertár nélkül maradt megkereste a fiókgyógyszertár létrehozására jogosult Zsavalir Patika Bt. (Piramis Gyógyszertár) képviselőit. A tárgyalást követően a Bt. megbízottja hivatalos levélben a szándékát fejezte ki, hogy Hosszúhetényben fiókgyógyszertárat kíván létesíteni. A gyógyszertár helyének az önkormányzati tulajdonú, jelenleg a körzeti megbízott és a helyi polgárőrség által használt helyiségeket jelölték ki. Az ingatlan szakhatósági előírásokban megfelelő kialakítása után a gyógyszertár legkorábban áprilisban kezdhetné meg működését. A szakhatósági eljárás megkezdéséhez a Zsuvalir Patika Bt. kéri az önkormányzat nyilatkozatát a fenti ingatlan bérbeadására, valamint a fiókgyógyszertár létrehozására vonatkozóan. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t mint a hosszúhetényi 903. hrsz-ú, Fő u hsz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a ZSUVALIR Patika Bt. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 71.) az ingatlanban február 1-jétől fiókpatikát (fióktelepet) létesítsen, illetve üzemeltessen. A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a cég a fenti ingatlanban a fióktelepet a céges iratain és a cégnyilvántartásban feltüntesse. Deli Csaba és Deli Csabáné jelzálogjog törlési kérelme Dr. Orbán László jegyző: Deli Csaba és Deli Csabáné jelzálogjog törlési kérelmét ismerteti. Kérelmezők az önkormányzat által biztosított ,- Ft kamatmentes kölcsönt decemberében teljes összegben visszafizették, de mivel a terhelés technikai okok miatt nem került akkor letörlésre, ezért ismételten kérik a képviselő-testülettől a törléshez való hozzájárulást. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9 9 11/2014.(II.03.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Deli Csaba és Deli Csabáné Hosszúhetény, Hegyalja u. 22. hsz. alatti lakosok kérelmére feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a hosszúhetényi 1055/1. hrsz-ú ingatlanra Hosszúhetény Községi Önkormányzat javára ,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Földhivatala törölje. Szélsőséges időjárásra történő felkészülés Sebők János képviselő: Sajnálattal jegyzi meg, hogy az önkormányzat nem volt megfelelően felkészülve a február 1-jei ónos eső okozta csúszós útszakaszok síkosság-mentesítésének megoldására. Horváth Lajos: Hatékonyabb munkát kér az önkormányzattól a téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok megoldásában. Gulyás Zsolt mezőőr: Véleménye szerint az ónos eső okozta csúszós utakon és járdákon való balesetmentes közlekedés megoldása nemcsak az önkormányzat feladata. Az ingatlan-tulajdonosokat is kötelezni kell az házuk előtti járdák síkosság-mentesítésének elvégzésére. A heti bejárásai alatt sajnos nagyon sok ilyen jellegű mulasztást tapasztalt. Csajkás Géza alpolgármester: A szélsőséges időjárás okozta veszély-helyzetek megoldása érdekében felülvizsgálatot kezdeményez az utak tisztítását végző akciócsoportok kialakítása, és a téli időszakban történő állandó hétvégi ügyelet megszervezése ügyében. Továbbá kéri a nem Hosszúhetényben tartózkodó ingatlan-tulajdonosok felmérését, és a házuk előtti útszakaszok önkormányzati dolgozók által történő megtisztítását, síkosság-mentesítését. Kihangsúlyozza, hogy a hétvégi ónos eső okozta veszélyről nem kapott az önkormányzat hivatalosan jelzést, katasztrófavédelmi megelőző vagy helyreállító intézkedéseket előíró felkérést. Mégis elismeri, hogy az önkormányzat nem volt felkészülve különösen a mellékutak vasárnapi csúszás-mentesítésére. Egyetért az akciócsoport és a hétvégi ügyelet megszervezésével, melyet az önkormányzati alkalmazottakkal, a helyi katasztrófavédelmi csoporttal, valamint az önkéntes tűzoltósággal és polgárőrséggel együttműködve tervez létrehozni. Az eredményes síkosságmentesítés érdekében kezdeményezi továbbá egy önkormányzati tulajdonú sószóró autó beszerzését is.

10 10 Bejelentések: A Ferling Webline Kft. a hosszúhetényi weblap megújítására tett ajánlatát ismerteti. Dr. Herbert Tamás képviselő: Köszöni a mezőőrnek a munkájáról készült heti jelentések rendszeres megküldését. A február 15-én megrendezésre került Zengő csata 10. évfordulójára szervezett megemlékezésről, tervezett programról és előadásokról tájékoztatja a képviselő-testületet. Kezdeményezi a Zengő-vár pályázati úton, illetve az erdészettel és a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal való együttműködés keretén belül történő felújításának lehetőségét. Sebők János képviselő: Kéri a faluban kihelyezett, majd megrongálódott közlekedési és jelző táblák felülvizsgálatát. Horváth Lajos a lakosság részéről: Intézkedést kér a falu külterületein, turista útvonalain felhalmozódott szemét elszállítása, valamint a közterületen történő szabálytalan parkolások ügyében. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő V) napirendi pont megvitatására az évi CVXXXIX. tv. 46..(2) b) alapján zárt testületi ülést kell elrendelni. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 18/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. október 26- án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 55-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben