J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-i testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-i testületi üléséről

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: december 16-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: Balázs László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Bencsikné Takács Márta Jakab Gabriella alpolgármester Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása Hosszúhetény, 401. hrsz-ú árok kialakítása Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása V. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása VI. VII. S. NAGY Bt. ingatlan értékesítési ügye Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. Strung Nándor képviselő: Kéri, hogy a december 1-jével kinevezett mezőőr, a rendészeti és mezőőri vizsgáját a próbaidő alatt, tehát lehetőség szerint 1 éven belül tegye le. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 158/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása Elmondja, hogy az idén 11 diák nyújtotta be A típusú pályázatát az Oktatási Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra. Javasolja, hogy a képviselő-testület a pályázók részére 2.000,- Ft/hó/fő önkormányzati támogatást állapítson meg. Itt jegyzi meg, hogy az önkormányzat által támogatott pályázó a Baranya Megyei Közgyűléstől, valamint az Oktatási Minisztériumtól igényelheti az elnyert ösztöndíj további támogatását. Papp János bizottsági elnök: Elmondja, hogy a november 26-án összeült Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság mind a 11 pályázatot benyújtott tanuló részére javasolja a Bursa Hungarica ösztöndíj megállapítását. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

5 5 159/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a 2013/2014 II. félév és a 2014/2015 I. félév Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezők közül Lovas Éva Andrea Hosszúhetény, Ormándi u. 32., Bodor Blanka Hosszúhetény, Ormándi u. 60., Schuller Anett Hosszúhetény, Tavasz u. 14., Szily Judit Hosszúhetény, Ormándi u. 67/A., Szily Bernadett Hosszúhetény, Ormándi u. 67/A., Boda Blanka Hosszúhetény, Petőfi S. u. 14., Boda Vince Hosszúhetény, Petőfi S. u. 14., Mühl Bertalan Hosszúhetény, Széchenyi u. 23., Gálosi Bettina Hosszúhetény, Iskola u. 17., Varga Dóra Hosszúhetény, Tavasz u. 6. és Szondi Daniella Hosszúhetény, Verseny u. 46. hsz. alatti pályázókat támogatja 2.000,- Ft/fő/hó összegben. III. Hosszúhetény, 401. hrsz-ú árok kialakítása Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Jakab Gabriella ügyvezető: Az Ormánd, 401. hrsz-ú árok kialakítása tárgyában, a korábbi bizottsági ülésen, a helyszíni szemlén elhangzottak alapján, valamint a környezetet és a tervezett vízelvezetési megoldást megvizsgálva elkészített előterjesztést ismereti a képviselő-testülettel. A felülvizsgálat eredményeképpen 3 lehetséges változatot terjeszt a testület elé. 1) A testület által tervezett, a 301 hrsz-ú úttal szemben lévő 399/1 hrsz-ú ingatlanon történő levezetés. 2) Az Ormándi utca északi részéről érkező vizek burkolt mederben történő levezetése a jelenlegi természetben kialakult árokig, és a kialakult szelvényben, a legrövidebb úton bekötve a patakba, mint befogadóba. A délről érkező vizek elvezetése az 1) pont szerint, illetve az útról lejövő ág kitisztításával. 3) Az Ormándi utca északi részéről érkező vizek burkolt mederben történő levezetése a domb tövéig, a 2) pont szerint és a délről érkező vizek befogadására a dombtetőn föld, vagy burkolt árok kialakítása, a két árok egyesítése, és bevezetése a befogadóba. Személy szerint a 3. változatban foglaltak kiépítését kezdeményezi, ugyanis véleménye szerint a nagy mennyiségben lezúduló, tornyosuló vízmennyiség biztonságos elvezetése csak 2 árok kiépítése mellett garantált. Sebők János képviselő: Az eredeti állapot visszaállítását, és az árok Schnell Mihály által készített tervek szerinti kiépítését kezdeményezi.

6 6 Strung Nándor képviselő: Szintén a korábbi tervek szerint történő elvezetéssel ért egyet, ülepítő kialakításával, valamint az árok szomszéd telken történő átvezetésével, a ház sarkáig fedett, onnan nyílt árok kiépítésével. Csajkás Géza képviselő: Véleménye szerint a lezúduló csapadékvizet már az út előtt meg kell fogni, majd a szomszéd telken történő levezetés után, a legrövidebb úton kell a patakba, mint befogadóba engedni. Papp János képviselő: Javasolja, hogy az új árok kiépítése a meglévő nyomvonalában történjen, a tulajdonossal történő egyezetés után. A képviselői vélemények ismeretében kezdeményezi, hogy a csapadékvíz a domb tövében lévő árok földárokként történő kiépítésével, a kapu előtti terület rendbehozatala mellett kerüljön levezetésre. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 160/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a hosszúhetényi 401. hrsz-ú önkormányzati csapadékvíz-elvezető árok kialakítására a korábbi terv szerinti megoldást kívánja megvalósítani. Megbízza a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az építési munkálatok megkezdését és végrehajtását illetően egyeztessen a szomszédos ingatlan tulajdonosával és az idősjárástól függően kerüljön az árok nyomvonala kialakításra. Határidő: március 31. Felelős: Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Kft. ügyvezetője IV. A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Orbán László jegyző: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása értelmében az eddig önálló ellátási formaként megállapítható átmeneti segély és temetési segély megszűnését, illetve ún. önkormányzati segéllyé történő összeolvadását meghatározó, a szociálisan rászorultak támogatásáról szóló rendelet-módosítás előterjesztésben szereplő tervezetéhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását.

7 7 A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal megalkotja A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendeletet módosító 22/2013.(XII.23.) önkormányzati rendeletét. V. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Orbán László jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása értelmében az eddig önálló ellátási formaként megállapítható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnését, illetve ún. önkormányzati segéllyé történő összeolvadását meghatározó, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-módosítás előterjesztésben szereplő tervezetéhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal megalkotja A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998.(VII.01.) önkormányzati rendeletet módosító 23/2013.(XII.23.) önkormányzati rendeletét. VI. S. NAGY Bt. ingatlan értékesítési ügye Az S. Nagy Bt. ingatlanértékesítési kérelmét ismerteti. A gazdasági társaság, mely az önkormányzattal közösen társtulajdonosa a komlói 5916/105, 108, 109, 112, 114, 115, 116. és 118. hrsz-ú ingatlanoknak a fenti ingatlanokat értékesíteni kívánja a vételi ajánlatot tett S. Nagy Gabriella beltag részére. Ezért kéri a Bt. az önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a társtulajdonosi elővásárlási jogával élni kíván-e. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 161/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a komlói 5916/ 105, 108, 109, 112, 114, 115, 116. és 118. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a társtulajdonosi elővásárlási jogával nem kíván élni, arról lemond.

8 8 VII. Bejelentések, egyebek Vízfogyasztás csökkentésére ajánlat Az ECO-VERDE Kft. önkormányzati intézmények iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, idősek klubja, orvosi rendelő víz- és csatornadíj megtakarításra tett ajánlatát ismerteti. Az ajánlat szerint a csapokra helyezhető adagolók felszerelésével 20-30%-os megtakarítás érhető el, és a készülékre 10 év garanciát vállalnak. Papp János képviselő: Képviselőtársaival egyetértve javasolja, hogy próbaként először csak a legnagyobb fogyasztású általános iskolába kerüljön felszerelésre a Kft. által ajánlott adagolók. Amennyiben 2-3 hónap után a megtakarítás eléri a kívánt célt, a többi intézményben is felhelyezésre kerülhet a készülék. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 162/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az ECO-VERDE Kft. ajánlata alapján az általános iskola alacsony áteresztésű vízadagolókkal történő felszerelése mellett dönt. Az ajánlattevőtől 55 db vízadagolót vásárol meg nettó ,- Ft összegben. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a képviselő-testület hozzájárulását kéri a társulási megállapodás, feladat-ellátási szerződés és alapító okiratok módosításához, valamint tájékoztatja a társulás évi költségvetés előirányzatainak módosításáról. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 163/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetés előirányzatainak módosítását elfogadja.

9 9 164/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, feladat-ellátási szerződésének és alapító okiratának módosítását jóváhagyja. Megszüntető okirat Nemes János ÁMK Jogszabályi előírás alapján a képviselő-testület hozzájárulását kéri a december 31-vel ténylegesen megszűnt Nemes János ÁMK visszamenőleges hatállyal egyesítés beolvadással módon történő megszüntetéséhez. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 165/2013.(XII.16.) sz. képv.test. h a t á r o z a t 1.) a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakra tekintettel, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (2) bekezdése alapján december 31. napi hatállyal, általános jogutódlással - egyesítés beolvadással módon - megszűnteti a Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtárat. 2.) A képviselőtestület az intézmény megszüntető okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 3.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megszüntető okirat aláírására.

10 10 Bejelentések: Sajnálattal értesíti a képviselő-testületet, hogy január 1-jétől a falu gyógyszertár nélkül marad, ugyanis a jelenleg praxisjoggal rendelkező cég nem tudott megegyezni a jelentkező gyógyszerforgalmazó céggel. A képviselők egyetértésével a jogi háttér felülvizsgálata mellett, valamint a jelenlegi tulajdonossal és a jelentkező céggel egyeztetve, megoldást fog keresni, illetve intézkedik a helyben történő gyógyszerellátás további fenntartása érdekében. Jakab Gabriella ügyvezető: Kezdeményezi, hogy a falu olyan útszakaszaira, ahol nem megoldható a biztonságos síkosságmentesítés, és a célforgalom más, könnyebben tisztítható úton is megközelíthető, a következő felirat kerüljön kihelyezésre: Ezen az útszakaszon síkosság-mentesítést nem végzünk. A táblák kihelyezését a következő területrészekre javasolja: Kajdy köz, Hegyelő és Péter utca; Iskola utca és a Hármashegy utca, Morolo utca és Bencze József utca, valamint a külterületi buszmegálló és az újtelep közötti útszakasz. Bencsikné Takács Márta alpolgármester: Sérelmezi, amiért nem kapott értesítést arról, hogy az idei korábban általa kezdeményezett karácsonyfa kiállítás nem került megrendezésre. Több hozzászólás hiányában, megköszönve a részvételt az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 18-i közmeghallgatásáról 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben