J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Balázs László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Zoltán DDRFÜ tervezési csoportvezető Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Pályázati ügyek Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetés-tervezete V. Tájékoztató a településfejlesztési koncepció elkészítésének feltételeiről, szabályairól VI. VII. Együttműködési megállapodás egyes rendészeti feladatok ellátásáról A hosszúhetényi Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Házirendjének, Helyi Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása VIII. Bencze Adrienn Fő u földeladási ügye IX. Bauer Jánosné Komló, Vörösmarty u. 5. földeladási ügye X. A települési zajvédelmi szabályokról szóló 8/2012.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása XI. XII. A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása XIII. Bejelentések, egyebek XIV. Kitüntetési javaslatok megvitatása - Zárt ülés

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. Kiegészítésül elmondja, hogy az intézmények élelmiszer beszállítói költségeinek felülvizsgálata megkezdődött, amint a vállalkozó megküldi ajánlatát, azt továbbítani fogja a képviselőknek. Ezt követően dönthet a testület a kérdésben. Kéri a képviselő-testülettől a 146/2012.(XII.18.) határozat visszavonását, ugyanis kérelmező az önerő hiánya miatt nem tart igényt a ,- Ft összegű kamatmentes kölcsönre. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 4/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 5/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Vasvári Sándor Hosszúhetény, Kossuth L. u. 59. hsz. alatti lakos kamatmentes kölcsön ügyében meghozott 146/2012.(XII.18.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. II. Pályázati ügyek Önkormányzat napelem erőmű pályázata Elmondja, hogy a KEOP /C. sz. pályázati felhívásra, napelem erőmű megépítésére az önkormányzat pályázhat, a volt Fatelep területére, a 1116 hrsz-ú ingatlanon. A kivitelezésben érdekelt EU Bivity Group Kft, a pályázat megírására, valamint az önerő biztosítására tett ajánlatot. Mivel ez az önkormányzatnak semmilyen költséget nem jelent, támogatja az ajánlat elfogadását, a pályázat benyújtását.

5 5 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 6/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a KEOP /C sz., Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés c., Környezet és Energetika Operatív Program keretében megjelenő pályázati kiíráson vesz részt, pályázatot nyújt be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, aláírjon az önkormányzat képviseletében szolgáltatásonként, ill. a hatályos közbeszerzési törvény alapján az egybeszámítandó tételek esetén összesen nettó ,- Ft értékhatárig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 7/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t jóváhagyja a KEOP /C kiírásra pályázat benyújtását a következő adatokkal: A megvalósítás helyszín pontos címe: 7694 Hosszúhetény, Fatelep. A megvalósítás helyszín helyrajzi száma: A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Napelemes kiserőmű építése Hosszúhetény településen. A pályázati konstrukció száma: KEOP /C. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft. Az önkormányzati saját erő számszerű összege: ,- Ft. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft.

6 6 Alternatív Energia Rendszerek Kft. napelem erőmű pályázata Elmondja, hogy az Alternatív Energia Rendszerek Kft. a KEOP /C. sz. pályázati felhívásra napelem erőmű megépítési céljából pályázatot kíván benyújtani. Az erőművet az önkormányzat tulajdonában lévő 010 hrsz-ú területen kívánja felépíteni. Az ingatlanért 250 Ft/m 2 vételárat ajánl fel. Az ingatlant a kedvezőtlen fekvése miatt más célra az önkormányzat sem hasznosíthatja, ezért támogatja az adás-vételi szerződés megkötését. Zseni Gábor Alternatív Energia Rendszer Kft. képviselője: A Kft. ajánlatát és a szerződés-tervezetet annyival kívánja kiegészíteni, hogy a napelem kiépítése során a beruházás részét képező vezeték a szomszédos, szintén önkormányzatú tulajdonú út egy részét is érintené. A szorgalmi jog bejegyzéséhez is kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Strung Nándor képviselő: Véleménye szerint a Kft. által felajánlott vételár kevés, 300 Ft/m 2 összeg alatt nem javasolja az ingatlan eladását. Valamint kezdeményezi, hogy ne csak az adás-vétel, hanem a telekmegosztás költségei is vevőt terheljék. Csajkás Géza képviselő: Szerinte is kevés az ingatlanért felajánlott 250 Ft/m 2 vételár. És bár beépítésre tényleg nem alkalmas a terület, de más célra, akár napelem erőmű kiépítésére az önkormányzat is felhasználhatná. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az Alternatív Energia Rendszerek Kft. részére a hosszúhetényi 010 hrsz-ú, ipartelep megnevezésű ingatlanból megosztással kialakításra kerülő m 2 térmértékű területet 300 Ft/m 2 vételárért elad. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

7 7 III. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a képviselő-testület hozzájárulását kéri az előterjesztésben szereplő együttműködési megállapodás módosításához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás együttműködési megállapodásának módosítását jóváhagyja. IV. Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Az önkormányzat és intézményei évi költségvetését tartalmazó előterjesztést, a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság véleményét, és a bizottság által javasolt változtatásokat tartalmazó kimutatást ismerteti a képviselő-testülettel. Kezdeményezi, hogy a képviselő-testület először az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokban döntsön. A évi költségvetés elfogadására a pénzmaradvány összegének megismerését, valamint a bizottsági javaslatok és képviselő-testületi határozatok alapján átdolgozott költségvetés-tervezet megvitatását követően kerülhet sor. Balázs László képviselő: Az intézményi takarítás és önkormányzati karbantartási munkák felülvizsgálatáról kér tájékoztatást. Sebők János képviselő: A kért szerződés-módosítások, valamint a hivatal létszámcsökkentése ügyében kér felvilágosítást. Strung Nándor képviselő: A Tavasz Presszó és Kínai Bolt tetőcsere ügyében, a bérbeszámítással történő felújítás megkezdése előtt javasolja, hogy készüljön kimutatás a beruházás saját költségen történő kivitelezéséről. Sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy az önkormányzatnál napi szinten felmerülő műszaki jellegű problémák, illetve ügyek miatt az építésügyről távozó kollégák hiányozni fognak.

8 8 A beérkezett pályázatokra való tekintettel kezdeményezi a civil szervezetek Támogatási Alapjának ,- Ft-ra történő megemelését. Radó Zoltánné ÁMK vezető: A közművelődési intézményekben tartandó báli rendezvények bérleti díjának megállapításához az alábbi javaslatot teszi: Az óvodás farsangi bál és Katalin bál ingyenesen, a szilveszteri bál ,- Ft, és a többi bál bérleti díja ,- Ft összegben kerüljön megállapításra. Csajkás Géza alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a Hosszúhetényi Sportegyesület működését egységesen támogassa 4,5 millió Ft összegben. A támogatási összeget az egyesület saját hatáskörben ossza szét a szakosztályok között. A tervek szerit a takarítási és karbantartási feladatokat a település-üzemeltetési Kht. látná el, melynek kialakításáról a március testületi ülésen dönthet a képviselő-testület. A szerződések felülvizsgálata folyamatban van. A következő testületi ülésen erről is be fog számolni. A Polgármesteri Hivatal 2 fő létszámcsökkentését valósítja meg, az I. fokú építésügyi hatáskor megszűnése miatt. A bizottsági javaslatok, valamint az itt elhangzott hozzászólások alapján kéri a képviselőtestülettől a költségvetési tételeket érintő döntések meghozatalát. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság javaslatát figyelembe véve a Polgármesteri Hivatalban 2 fős létszámcsökkentést rendel el az I. fokú építésügyi hatáskör megszűnése miatt. Utasítja a jegyzőt mint a hivatal vezetőjét, hogy a létszámleépítést hajtsa végre. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Orbán László jegyző.

9 A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 11/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a közművelődési szakfeladatra ,- Ft-ot bevételre, A személyi kiadások közművelődési szakfeladatra ,- Ft-ot, A kulturális és közművelődési rendezvényekre ,- Ft-ot tervez be az önkormányzat évi költségvetésébe. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a közművelődési intézmények bérleti és a média szolgáltatások díjait március 1-jétől a következők szerint állapítja meg. Képújság hirdetés: 750 Ft/oldal. Mozi és iskolai aula kereskedelmi célú bérbe adása: 7.500,- Ft/alkalom. Művelődési Ház és iskolai tanterem üzleti célú bérbe adása: 1.600,- Ft/óra. Tornaterem bérbe adása: Ft/óra. Sörpad garnitúra alkalmankénti bérbe adása: 400 Ft/garnitúra. Báli rendezvények: ,- Ft/alkalom A díjakat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az iskolai és óvodai logopédiai óraadásra, szűrővizsgálatokra az EAST-OST Bt. által adott ajánlatot elfogadja. A megbízási szerződést határozott időre január május 31-ig köti meg szolgáltatóval. A megbízási díj utólag számla ellenében minden hónap 5-ig kerül kifizetésre. A leadott órák számát az intézményvezetők igazolják le. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

10 10 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 14/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Hagyományőrző Népi Együttes működési kiadásainak fedezetére az önkormányzat évi költségvetése terhére ,- Ft támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Sport Egyesületet ,- Ft-tal támogatja a évi költségvetéséből. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 16/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a helyi egyesületek, non-profit szervezetek Támogatási Alapjába évben ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetésben. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a márciusi testületi ülésre készítsen részletes előterjesztést az önkormányzat településüzemeltetési feladatait ellátó nonprofit gazdasági társaság jogi, műszaki és személyi feltételeiről, valamint a cég által ellátandó konkrét feladatokról. Határidő: március 31. Felelő: Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

11 11 V. Tájékoztató a településfejlesztési koncepció elkészítésének feltételeiről, szabályairól Felkéri Kovács Zoltánt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. tervezési csoportvezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a településfejlesztési koncepció elkészítésének jelentőségéről. Kovács Zoltán DDRFÜ tervezési csoportvezetője: Kiemeli, hogy az elkövetkező 7 éves ciklusban az EU-s pályázatok benyújtásának alapfeltétele lesz a településfejlesztési koncepció. Örömmel számol be arról, hogy az EU-s támogatás mértéke országunk esetében alig 8-9%-kal fog csökkeni a tavalyi évhez képest, ami nagyon jó arány, hiszen Magyarország lett a 2. legjobban támogatott tagállam. A támogatásokat turisztikai, kulturális, foglalkoztatási, oktatási, energetikai fejlesztésekre, víz-szennyvízrendezési feladatokra lehet igényelni. A pályázatok 85%-os támogatottságúak. Megszűnik a térségi támogatás, csökken a regionális, növekszik viszont az országos, megyei és a település szintű támogatások aránya. Ezért nagyon fontos a települések fejlesztési koncepciójának az elkészítése. Sajnos a koncepció elkészítésére csak megyei jogú városok pályázhatnak, kisebb települések, községek nem. Ezért ennek költségét a községi önkormányzatoknak saját költségvetésükből kell biztosítaniuk. Megköszöni a tájékoztatót. Kihangsúlyozza, hogy a képviselők egyelőre csak a koncepció elkészítésének általános feltételeiről, szabályairól, fontosságáról kaptak ismertetőt. Hosszúhetény Község Településfejlesztési Koncepciójának elkészítéséről csak a bizottsági előkészítő munkák, felmérések, javaslatok ismeretében dönthet a testület. VI. Együttműködési megállapodás egyes rendészeti feladatok ellátásáról Elmondja, hogy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító rendelkezés módosítását tartalmazó évi CXX. törvény értelmében a mezőőri feladatot is ellátó önkormányzatnak megállapodást kell kötnie a működési területén illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal a fenti személy ellenőrzése, tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében. Ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását az együttműködési megállapodás megkötéséhez.

12 12 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az egyes rendészeti feladatokat ellátó mezőőri tevékenység elősegítése érdekében a évi CXX. törvény 24.. (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Orbán László jegyző. VII. A hosszúhetényi Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Házirendjének, Helyi Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása A hosszúhetényi Zengő Óvoda törvényi előírások miatt szükségessé vált Házirend, Helyi Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 19/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Házirendjének módosítását tudomásul veszi. 20/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Helyi Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyja. 21/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Helyi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

13 13 VIII. Bencze Adrienn Fő u földeladási ügye Bencze Adrienn kérelmét ismerteti, aki megvételre ajánlott fel önkormányzatnak 200 hrsz-ú ingatlanából 624 m 2 nagyságú földterületet, mivel az közvetlenül határos az óvoda területével. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatja a földterület megvásárlását, mivel az önkormányzatnak jelenleg nincs szüksége az ingatlanra, és az óvoda bővítésének sem feltétele a terület nagyságának növelése. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfogadva Bencze Adrienn Hosszúhetény, Fő u hsz. alatti lakosnak a hosszúhetényi 200 hrsz-ú ingat 624 m 2 nagyságú területére tett eladási ajánlatát köszönettel veszi, de a földterületet nem kívánja megvásárolni. IX. Bauer Jánosné Komló, Vörösmarty u. 5. földeladási ügye Bauer Jánosné kérelmét ismerteti, aki megvételre ajánlott fel az önkormányzatnak az 1044/2 hrsz-ú földterületét, mert tudomása szerint az szomszédos önkormányzati tulajdonú ingatlannal. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatja a földterület megvásárlását, mivel az ingatlan igen elhanyagolt állapotban van, és nem szomszédos önkormányzati tulajdonú területtel. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2013.(II.11.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfogadva Bauer Jánosné Komló, Vörösmarty u. 5. hsz. alatti lakosnak a hosszúhetényi 1044/2 hrsz-ú ingatlan eladására tett ajánlatát köszönettel veszi, de a földterületet nem kívánja megvásárolni.

14 14 X. A települési zajvédelmi szabályokról szóló 8/2012.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása A települési zajvédelmi szabályokról szóló 8/2012.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet ismerteti. Elmondja, hogy a vendéglátó egységekben tartott rendezvényeken részt vevő fiataloktól érkezett a kezdeményezés, mely szerint a rendeletben meghatározott 2 óra helyett 4 óráig engedélyezzék zárt helyiségben a zene-, illetve műsorszolgáltatást. Papp János képviselő: Egyetért a kérelmezőkkel, ezért javasolja a zárt helyen tartott bálok, rendezvények zene- és műsorszolgáltatásának hajnali 4 óráig történő engedélyezését. Ezzel együtt kezdeményezi a szabadtéri rendezvények legfeljebb hajnali 2 óráig történő engedélyezésének elrendelését. A képviselői hozzászólások alapján a rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal bocsátja szavazásra: 5.. (1) A település lakóterületén, valamint a település központjában lévő szórakozóhelyek helyiségeiben (kerthelyiségében) napközbeni zeneszolgáltatás és egyéb zajjal járó műsorszolgáltatás 9-4 óráig engedélyezhető. Nyilvános vagy zártkörű bálok 21-4 óráig tarthatók. A szórakozóhelyen zene- és műsorszolgáltatás csak zárt helyiségben és olyan hangerővel engedélyezett, amely a környéken lakók nyugalmát nem zavarja. 5.. (2) Szabadtéri, zenés kulturális rendezvények, fesztiválok, egyéb zajjal járó közösségi rendezvények legfeljebb reggel hajnali 2 óráig tarthatók. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A zajvédelmi szabályokról szóló 8/2012.(VI.18.) önkormányzati rendeletet módosító 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletét. XI. A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása Kéri a képviselő-testülettől a járási hivatalok létrehozása miatt módosításra szoruló, a szociálisan rászorulók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletét.

15 15 XII. Szociálisan rászorultak tűzifa juttatásáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása A képviselő-testület hozzájárulását kéri a szociálisan rászorultak tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotásához. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló 3/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletét. XIII. Bejelentések, egyebek Bejelentések: A Hársas utcaiak útburkolat-helyreállításra irányuló lakossági kéreleméről tájékoztatja a testületet. Papp János művelődésszervező által, a évre tervezett közművelődési tevékenységekről készült összefoglalót ismerteti a képviselőkkel. Papp János képviselő: A Vásárút és a Fatelephez vezető járhatatlan út helyreállítását kezdeményezi. Dr. Herbert Tamás képviselő: Az iskola bálok előtti takarításának ellenőrzését szorgalmazza az önkormányzattól. Csajkás Géza alpolgármester: Felülvizsgálatot kér a szemétszállítás ügyében, kiemelve a szőlőhegyi ingatlan-tulajdonosokra vonatkozó megállapodások, valamint a szolgáltatóval esedékes új szemétszállítási szerződés megkötésének fontosságát. Balázs Lajosné a lakosság részéről: Intézkedést kér a nem megfelelően takarított, járhatatlan útszakaszok síkosság-mentesítése ügyében.

16 16 Elmondja, hogy a meghívóban szereplő XIV) napirendi pont megvitatására az LXV. tv. 12..(4) a) alapján zárt testületi ülést kell elrendelni. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben