J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 12-i rendkívüli testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 12-i rendkívüli testületi üléséről

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 12-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László dr. Herbert Tamás Óbert Gábor Papp János Sebők János Strung Nándor Szabó Zsolt jegyző képviselők Igazoltan távol: Csajkás Géza alpolgármester Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Kelemen Balázs közbeszerzési tanácsadó Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a rendkívüli képviselőtestület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. NAPIREND: I. Közbeszerzési eljárás Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése tárgyú projekt keretében épület-felújítási és gépészeti munkák megvalósítására Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

3 3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Közbeszerzési eljárás Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése tárgyú projekt keretében épület-felújítási és gépészeti munkák megvalósítására Előadó: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Csörnyei László polgármester: A Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése tárgyú projekt keretében épület-felújítási és gépészeti munkák megvalósítására szóló közbeszerzési eljáráshoz készített előterjesztésben szereplő ajánlatkérési dokumentációt és ajánlattételi felhívást ismerteti. Felkéri dr. Kelemen Balázs az ügyvéd urat, hogy ismertesse az eljárás menetét. Dr. Kelemen Balázs közbeszerzési tanácsadó: Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére nyert 85%-os támogatottságú KEOP pályázati projekt beruházási munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az idő rövidsége és a szakmunka sajátos jellege miatt meghívásos és tárgyalásos eljárás megindítását javasolja. A kivitelezés a feladatok megoszthatósága miatt szétválasztásra került, épületfelújítási és gépészeti munkák címen, és mivel mindkét terület külön szakmunka igénybevételével jár, ezért legalább 2 x 3 cég meghívását kezdeményezi. A felhívás megküldése után az érintett cégeknek 8 nap áll rendelkezésre az ajánlat megtételére, majd 2 nap a versenyeztetés céljából megtartott tárgyalás megtartására. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztását a képviselő-testület által megválasztott bíráló bizottság végzi el. Az eredményhirdetést követő 11. napon kerülhet sor a kiválasztott céggel (cégekkel) történő szerződéskötésre. dr. Herbert Tamás képviselő: Sérelmezi, hogy a pályázat előkészítési folyamata nagyon lassú volt, de a képviselő-testületnek most mégis igen gyorsan, 2 nappal a közbeszerzési dokumentáció megküldését követően, az utolsó pillanatban kell döntenie az eljárás megindításáról. Kifogásolja továbbá, hogy meghívásos eljárással kerül kiválasztásra a kivitelező cég, ami előre lefutatott módon történő megbízást is feltételezhet. Ezért kezdeményezi a helyi származású, Nemes János unokája által vezetett pécsi vállalkozó cég, a Kőház Zrt. meghívását is. Kéri, hogy még a kivitelezési munkák megkezdése előtt az erős páralecsapódás elkerülése érdekében kerüljön felülvizsgálatra az iskola szigetelési munkáit tartalmazó tervdokumentáció. Sebők János képviselő: Sérelmezi, hogy míg a pályázat (pályázati előkészület, tervfelülvizsgálat, közbeszerzési eljárás megindítása) már 3 éve húzódik, most 3 nap alatt kell a képviselőknek felelős döntést hozniuk a közbeszerzési eljárás megindításáról. Kifogásolja, hogy az ajánlatkérési dokumentációban az utolsó pillanatban, a képviselőknek továbbított elküldése után került sor az építészeti és gépészeti munkák szétválasztására. Sajnálattal állapítja meg, hogy a pályázat tárgyában szereplő épületek megnevezése (faluközpont épület és Nemes János Művelődési Központ) pontatlan adatokat tartalmaz. Az esetleges többlet-, illetve pótmunkák pénzügyi elszámolásáról kér felvilágosítást. Kéri, hogy vizsgálják felül a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft. által alkalmazott közmunkások kivitelezési munkában való részvételének lehetőségét.

4 4 Strung Nándor képviselő: Az ajánlattételi felhívásban szereplő alábbi bejegyzésről kér tájékoztatást: Amennyiben a vállalkozási díj a támogatási szerződésben rögzített összeget meghaladja, a vállalkozási díj nem támogatott részét az ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. Szabó Zsolt képviselő: Arra a kérdésére vár választ: Mi történik akkor, ha a kivitelezéssel megbízott cég nem készül el határidőre a munkálatokkal? Papp János képviselő: Kérdése arra irányul: Mi lesz a pályázattal akkor, ha a rövid határidő miatt nem jelentkezik senki a közbeszerzési eljárásra? Dr. Csörnyei László polgármester: A képviselői hozzászólásokra az alábbi tájékoztatást adja: A KEOP pályázat előkészületi munkálatai 2013-ban indultak, áprilisában érkezett meg a támogatási szerződés. A jelentős mértékű tervezési hibák indokolták a terv-felülvizsgálati eljárás megkezdését. Az eljárásról folyamatosan tájékoztatta a képviselő-testületet, majd annak elkészültét követően azonnal megkezdődött a közbeszerzési eljárás dokumentációjának készítése, döntésre történő előterjesztése. A közbeszerzési eljárás meghívásos ajánlattételi felhívással történő megindítását a rövid határidő és a szakmunkák sajátos jellege indokolja. De természetesen támogatja a képviselői indítvánnyal kezdeményezett cég meghívását is. A műszaki leírásban szereplő adatokra vonatkozó kérdésekre a szakemberekkel történő egyeztetést követően tud válaszolni. Az építészeti és gépészeti munkák szétválasztására a különböző szakmunkákat végző cégek megbízásának lehetősége miatt került sor. A pályázat tárgyában szereplő intézmények neve a pályázat megvalósulását nem érinti, de egyetért annak pontosításával. A pályázat pótmunkát nem tartalmaz, többletmunka esetén külön elbírálás alapján állapítható meg a pénzügyi finanszírozás módja. Amennyiben a személyi és tárgyi feltételek adottak, és amennyiben önkormányzati munka is szükséges a kivitelezés során, a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft. közmunkásai is részt vehetnek a beruházásban. A pályázat utófinanszírozású. A beruházás költségét a kivitelezéssel megbízott cégek előlegezik meg, melyet az önkormányzat a pályázati összeg megérkezését követően fizet ki kivitelezőnek. Amennyiben a kivitelező cég határidőre nem készül el a munkával, a támogatási szerződés módosítását kell kérni, amivel 30 napos határidő hosszabbítás érhető el. Ha nem jelentkezik senki a közbeszerzési eljárási felhívásra, az önkormányzat lemond a megítélt pályázati támogatásról, és a pályázat teljes lezárásáig ilyen tárgyban nem igényelhet támogatást.

5 5 A képviselő-testület hozzájárulását kéri a Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése tárgyú projekt keretében épület-felújítási és gépészeti munkák megvalósítására szóló közbeszerzési eljárás megindításához, Dr. Kelemen Balázs hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához, a meghívásos ajánlattételi felhívás elfogadásához (7 cég részére történő eljuttatásához), valamint a közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak (Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Czehmann Ágota pénzügyi csoportvezető és dr. Orbán László jegyző) megválasztásához. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 37/2015.(III.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került KEOP /B/ számú Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése című pályázati konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, Hosszúhetény Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le. 38/2015.(III.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t A Képviselő-testület akként határozott, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. szám alatti ügyvédet bízza meg. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2015.(III.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t A Képviselő-testület Dr. Kelemen Balázs ügyvéd által elkészített eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalmát megismerte és ezen dokumentumokat jelen határozattal elfogadja, egyúttal felkéri megbízottat, hogy az alábbi 7 ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre: - Combi-Solar Kft Csömör, Hunyadi u POLIKOV Kft Budapest, Báthori u DOLINA Kft Albertirsa, hrsz. - HGT INVEST Kft Sióagárd, Kossuth u. 44/A. - SZIR- VIX Kft Kalocsa, 48-asok tere 1. II/6. - FRÍZ-HORSE LAND Kft Fadd, Rákóczi u KŐHÁZ Zrt Pécs, Nagy. Jenő u. 12.

6 6 A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2015.(III.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése tárgyú projekt keretében épület-felújítási és gépészeti munkák megvalósítására szóló közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok elbírálására közbeszerzési bíráló bizottságot hoz létre. A bizottság tagjának Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót, Czehmann Ágota pénzügyi előadót és dr. Orbán László jegyzőt választja meg. Dr. Csörnyei László polgármester: Több hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel. 3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester Czigler Zoltán

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben