J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 25-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: Balázs László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: - Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Pályázati ügyek Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei Településüzemeltetési Nonprofit Kft. alapítása V. Beszámoló a Nemes János ÁMK és Könyvtár 2012-ben végzett közművelődési tevékenységéről Előadó: Papp János művelődés-szervező VI. VII. Szemétszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása Előadó: dr. Orbán László jegyző A Helyi Támogatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: dr. Orbán László jegyző VIII. A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 5/2010.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: dr. Orbán László jegyző IX. Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. Papp János képviselő: Kezdeményezi, hogy az ingatlanokra vonatkozó határozatokban a helyrajzi szám meghatározásán túl, a tulajdonos neve is szerepeljen legalább zárójelben a könnyebb beazonosítás érdekében. Sebők János képviselő: A rendezési terv módosítása ügyében beérkezett árajánlat magas összegére való tekintettel, szorgalmazza másik, esetleg több településmérnök megkeresését is. Javasolja a karbantartási feladatokon túl, a mezőőri tevékenységgel összefüggő észrevételek, kérések naplóban történő megjelenését is. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Pályázati ügyek LEADER pályázat borpince kialakításához Borpince kialakítását célzó LEADER pályázatra hívja fel a képviselők figyelmét. A borászok megkeresése alapján, rendezvényeik megtartására, borkóstolásra, borversenyekre, bortrezorok elhelyezésére a legalkalmasabbnak tartott helyiség, a hivatal alatti pince épülete lenne. A pályázat 100%-os finanszírozású. Kéri a testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához. Sebők János képviselő: Egyetért a pályázat benyújtásával, a beruházás megvalósítása esetén kiemeli a pincehelyiség szellőztetésének fontosságát, kéri annak előtérbe helyezését.

5 5 A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a LEADER program keretében pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal pincéjének felújítására borászati rendezvények megtartása és a helyi borászok bortrezorainak kialakítása céljából. Pályázati tájékoztató A Szívlapát Alapítvány kulturális programok, kommunikációs tevékenységek megteremtését és oktatási központok kialakítását, valamint mezőgazdasági és állattenyésztési mintagazdaságok létrehozását célzó pályázati kezdeményezéséről tájékoztatja a képviselőket. Az időjárás miatt a projekt bemutatását a következő ülésen ismerheti meg a testület. Az óvoda pályázat ügyében megérkezett a szerződés, a beruházás terveiről pedig az áprilisi ülésen ad tájékoztatót Bacskay László a képviselő-testületnek. A komposztálási pályázat helyszíni ellenőrzése befejeződött, az utolsó kifizetési részszámla utalása folyamatban van. A temető pályázatban is történt előrelépés. A minisztérium 10 millió Ft kifizetését elismeri. A fennmaradó 1,5 m Ft behajtása szakértők bevonásával külön eljárás keretén belül történhet meg. A napelem pályázat befogadásra került. A Püspökszentlászlói harangláb felújítására benyújtott pályázat 5,5 millió Ft támogatást nyert. A Zengő élmény körút kiépítése érdekében felvette a kapcsolatot Komló, Pécsvárad, Szászvár településekkel, kérve együttműködésüket a projekt megvalósításához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 30/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester pályázati tájékoztatóját tudomásul veszi. III. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a képviselő-testület hozzájárulását kéri az előterjesztésben szereplő a szociális ellátások intézményi térítési díjának módosításához, valamint a évi költségvetés elfogadásához.

6 6 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 31/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által meghatározott és március 1-jétől érvényes intézményi térítési díjakat elfogadja. 32/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetését és azt elfogadja. IV. Településüzemeltetési Nonprofit Kft. alapítása A napirenddel kapcsolatban a 100%-ban önkormányzati tulajdonú településüzemeltetési non-profit Kft. alapításának szabályairól, személyi és tárgyi feltételeiről készült előterjesztést; a tervezett községüzemeltetési, ingatlanhasznosítási, közmű- és közterület-fejlesztési, valamint területrendezési feladatairól készült kimutatást; a könyvvizsgálói véleményt; alapító okirat és üzleti terv mintát; valamint Bocz János temetőgondnok ajánlatát ismerteti. A Kft. létrehozásánál első lépés a képviselő-testület szándékának megismerése. Amennyiben elhatározza a gazdasági társaság megalapítását, majd bizottságok bevonásával pályázatot kell kiírnia az ügyvezető megválasztásához, meg kell határoznia a Kft. által elvégzett feladatokat, valamint alapító okiratot és üzleti tervet kell készítenie. Kihangsúlyozza, hogy az építésügy megszűnése miatt is indokolt a műszaki szakember hivatalhoz történő felvétele, melyet kiválthatna a településüzemeltetési Kft. ügyvezetője, amennyiben ezzel a feladattal az önkormányzat megbízza. Mivel nincs próbaidő, kinevezése 1 évre történne, munkáját a 3 tagú felügyelő bizottság, a polgármester és jegyző, valamint a képviselők a heti megbeszélések alkalmával, és a testületi üléseken folyamatosan figyelemmel kísérhetik. A munkaügyi központtól kapott felvilágosítás alapján az önkormányzat közmunka program keretén belül ellátott feladatait szintén átadhatja a Kft-nek, megállapodás megkötése esetén, a képviselőtestület által meghatározott feltételek mellett. Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy Bocz János temetőgondnok ajánlatának tárgyalásánál a képviselő-testület dönthet a feladat eddigi formában történő ellátása mellett, vagy átadhatja azt a településüzemeltetési Kft. hatáskörébe is. Az előbbi esetén az önkormányzat, az utóbbinál a Kft. bízza meg vállalkozót a temetőgondnoki feladatok ellátására.

7 7 Papp János képviselő: Egyetért a településüzemeltetési Kft. létrehozásával, és javasolja, hogy az ügyvezető megbízását célzó pályázati kiírás képviselői vélemények ismeretében, a gazdasági társaság feladatköre pedig bizottsági döntés alapján kerüljön meghatározásra. Külön kiemeli az ügyvezető személyének fontosságát, mert ez az alapfeltétele a Kft. hatékony működésének. Csajkás Géza alpolgármester: Egyetért a Kft. létrehozásával, de kezdeményezi, hogy a pályázati kiírás és a Kft. feladatainak meghatározása pontosan és részletesen tartalmazza a képviselők és a bizottság által megállapított pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket. Strung Nándor képviselő: Kiemeli, hogy közmunka program segítségével az ügyvezetőn kívül 2-3 fő állandó munkás alkalmazása mellett a gazdasági társaság el tudja látni a településüzemeltetési feladatokat. Támogatja a Kft. létrehozását. Sebők János képviselő: Véleménye szerint a képviselő-testület a napirendben felelősségteljesen csak a Kft. megalapításának és működtetésének pénzügyi vonzata ismeretében dönthet. Dr. Herbert Tamás képviselő: Az előterjesztés, és az elhangzott hozzászólások alapján szintén nem látja megalapozottnak a településüzemeltetési Kft. működésének hatékonyságát és gazdasági előnyeit. Amennyiben a képviselő-testület mégis a gazdasági társaság létrehozása mellet dönt, javasolja, hogy az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok megválasztása, valamint az alapító okirat és üzleti terv megalkotása a gazdaságosságra és hatékonyságra való törekvés mellett, az önkormányzat teljes irányítása és ellenőrzése mellett történjen. Bocz János ajánlatával kapcsolatban pedig az a véleménye, hogy vállalkozó közel 15 éve végez temetőgondnoki feladatot az önkormányzat megbízásából, annak megelégedésére, ezért nem javasolja a feladat Kft. hatáskörébe történő átadását. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 33/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a községi településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében nonprofit gazdasági társaságot kíván létrehozni. Megbízza a polgármestert, hogy az ügyvezetői és az alkalmazandó szakmunkások álláshelyére készítsen pályázati kiírást és azt véleményezés céljából küldje meg a képviselők részére. Határidő: azonnal. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester.

8 8 A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Bocz János temetőgondnok kérelmét elfogadja, és a temetőüzemeltetésre korábban megkötött szerződést változatlan tartalommal fenntartja nevezett nyugdíjba vonulásáig, január 31-ig. V. Beszámoló a Nemes János ÁMK és Könyvtár 2012-ben végzett közművelődési tevékenységéről Előadó: Papp János művelődés-szervező Papp János művelődés-szervező: Az előterjesztésben szereplő, Nemes János ÁMK 2012-ben végzett közművelődési tevékenységéről készült beszámolót ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 35/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a Nemes János ÁMK ben végzett közművelődési tevékenységéről szóló beszámolóját és azt elfogadja. VI. Szemétszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: A Komlói Városgazdálkodási Zrt-vel történő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására irányuló szerződés megkötéséhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Kezdeményezi az előterjesztésben szereplő szerződés-tervezet zöldhulladék ingyenes elszállítására irányuló szolgáltatással történő kiegészítését. Csajkás Géza alpolgármester: Nem ért egyet a szerződés-kiegészítési javaslattal, mert véleménye szerint a zöldhulladék komposztálását helyben kell megoldani, ellenzi a Komlóra történő átszállítását.

9 9 Strung Nándor képviselő: Véleménye szerint egyelőre szállítsa el ingyen a szolgáltató a zöldhulladékot azoktól, akik nem tudják a helyi komposztálást megoldani. Ugyanakkor kezdődjék meg a lakosság helyben történő komposztálásának előnyeiről történő meggyőzése, hogy jövőre ilyen szolgáltatást már ne kelljen igényelnie az önkormányzatnak. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen,1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a települési szilárd kommunális- és a zöldhulladék elszállítására határozott idejű március március 1-ig szóló szerződést köt a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. VII. A Helyi Támogatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy a Helyi Támogatási Alapra a évi költségvetésben ,- Ft került elkülönítésre. A pályázati kiírásra 5 helyi civil szervezet nyújtott be támogatási igényt. A Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság véleményezte és rangsorolta a kérelmeket, illetve 1 pályázót, a Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesületet nem javasolta támogatni, ugyanis az 5/2010.(VII.05.) önkormányzati rendelet értelmében nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzati költségvetésben külön szakfeladaton támogatásban részesült. A bizottság a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány ,- Ft, a Zengővidék Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület ,- Ft, a Zengő Lovas Egyesület ,- Ft, a Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete ,- Ft megítélésére irányuló kérelmét elfogadásra javasolta. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság javaslata alapján az önkormányzat évi Támogatási Alapjából az alábbi non-profit (civil) szervezetek programjait támogatja:

10 10 Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány: ,- Ft, Zengővidék Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület: ,- Ft, Zengő Lovas Egyesület: ,- Ft, Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete: ,- Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: április 20. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. VIII. A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 5/2010.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 5/2010.(VII.05.) önkormányzati rendelet önrész meghatározására, valamint egységes adatlapok kitöltésére irányuló módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet ismerteti. A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal megalkotja A helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 5/2010.(VII.05.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2013.(IV.05.) önkormányzati rendeletét. IX. Bejelentések, egyebek Támogatási kérelem cserkész nyári táborozásra Fehérné Sánta Melinda kérelmét ismerteti, aki nyári cserkésztáborozásra nyújtott be támogatási igényt. Beadványában 9 leánygyermek fejenként 5.000,- Ft-tal történő támogatásához kéri a képviselőtestület hozzájárulását. Csajkás Géza alpolgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat a Helyi Támogatási Alapból megmaradt ,- Ft-tal támogassa a kérelmet.

11 11 Kezdeményezi egyben, hogy a jövőben a közösségi célra benyújtott civil kezdeményezések támogatási igényeit önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett támogassa. A kérelmek benyújtásához készüljön formanyomtatvány, mely tartalmazza a támogatás célját és a rászorultság indokoltságát is. Az önkormányzat az évi költségvetésében különítsen el erre a célra támogatási alapot, és a kérelmek elbírálásánál kérje ki a Diák- és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a családsegítők véleményét. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Fehérné Sánta Melinda Hosszúhetény, Fő u. 74. hsz. alatti lakos kérelmére a település cserkészeinek évi Nemzeti Nagytáborban való részvételéhez ,- Ft támogatással járul hozzá. Hosszúhetényi Asztalitenisz Szakosztály kérelme Dömös Róbert és Papp László Hosszúhetényi Asztalitenisz Szakosztály tornaterem bérleti díjának 50%-os csökkentésére irányuló kérelmét ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(III.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Asztalitenisz Szakosztály kérelmére az iskolai tornaterem bérleti díját 50%-kal mérsékli. Bejelentések: Az ÖkoEnergia Program Kft. energiatakarékos vízadagolókra tett árajánlatát ismerteti a képviselőkkel. A DRV Zrt. szivattyú beszerzés ügyében érkezett ajánlatról tájékoztatja a testületet. Dr. Herbert Tamás képviselő: Kéri a közvilágítási lámpák fényérzékelőinek felülvizsgálatát.

12 12 Sebők János képviselő: Kezdeményezi a Zrínyi M. u. 1. hsz. előtti híd helyreállítását. Szorgalmazza a Kossuth Lajos utcában megrongálódott közfal helyreállítását. Több hozzászólás hiányában megköszönve a részvételt az ülést berekeszti. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző