J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 9/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: szeptember 12-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Balázs László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Bencsikné Takács Márta alpolgármester Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei Beszámoló Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Önálló területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakítása Hosszúhetény községben V. Nemes János ÁMK ügyei VI. VII. VIII. IX. Zengő Óvoda ügyei Hosszúhetényi 155/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása Deli Csabáné Hegyalja u. 22. jelzálogjog törlési ügye Martin János Fő u jelzálogjog törlési ügye X. Vasvári Sándor Kossuth L. u. 59. lakás ügye XI. XII évi belső ellenőrzési terv módosítása Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját kiegészítve elmondja, hogy a több mint 36 millió Ft összegű kifizetetlen számlák között 20 millió Ft-tal a temető és ROM pályázat is szerepel. Valamint nem tartalmazza az adóbefizetés miatt 27 millió Ft-ra növekedett bevételi oldalt. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 120/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde és Családi Napközi átszervezéséről, kistérségi együttműködési megállapodás módosításáról, valamint Hosszúhetény Környezetvédelmi Programjáról szóló előterjesztéseit ismerteti a képviselő-testülettel. Csajkás Géza alpolgármester: Több képviselő-társával egyetértésben kezdeményezi a környezetvédelmi program aktualizálását, bizottsági felülvizsgálatát. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 121/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által készített előterjesztést a Szilvási Bölcsöde és Családi Napközi átszervezésével kapcsolatban.

5 5 A képviselő-testület az átszervezéssel egyetért, azt jóváhagyja. 122/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásának módosítását jóváhagyja. 123/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a település Környezetvédelmi Programját jelenlegi formájában nem fogadja el. Felkéri a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a programot a soron következő ülésre véleményezze és tegyen javaslatot annak módosítására. Határidő: október 15. Felelős: Strung Nándor bizottsági elnök. III. Beszámoló Hosszúhetény Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgálók véleményével egyetértve javasolja az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves beszámoló és a költségvetést módosító rendeletet-tervezet elfogadását. Sebők János bizottsági elnök: Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. félévi teljesítésével kapcsolatban a könyvvizsgálói jelentéssel egybehangzóan a bizottság véleménye az volt, hogy a pénzügyi helyzet kedvezőtlen, ami a jövőben szigorú, következetes és takarékos gazdálkodást igényel. A bizottság a problémák elkerülése érdekében likviditási ütemterv elkészítését, valamint a szerződések és beruházások felülvizsgálatát, a működési kiadások ésszerű csökkentését és az adóhátralékok hatékony behajtását szorgalmazza. Dr. Herbert Tamás képviselő: A sportegyesületi támogatás szakosztályok szerint történő elosztásának meghatározása érdekében kezdeményezi a már tervezett sportkoncepció kidolgozását. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

6 6 A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja 124/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló eft bevétellel és eft kiadással elfogadja. 125/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestület a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság javaslatai figyelembevételével a helyi önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel szeptember december hónapokra pénzügyi, likviditási ütemterv készítését rendeli el. Megbízza a polgármestert az ütemterv elkészítésével. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.21.) rendeletet módosító 10/2011.(IX.19.) rendeletét. IV. Önálló területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakítása Hosszúhetény községben Az előterjesztésben szereplő, önálló gyermekorvosi körzet kialakítása érdekében érkezett a körzet kialakítását kezdeményezők, a vegyes háziorvosi körzetek képviselői, az OEP és az Orvosi Kamara által írt leveleket ismerteti. Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy a területi állátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakításának feltétele a 600 fő 0-14 éves Hosszúhetényben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosságszám megléte. A mai nap kinyomtatott lista szerint ez 580 fő. Mivel ez nem felel meg a törvényi előírásnak, javasolja, hogy amennyiben a képviselő-testület az önálló gyermekorvosi körzet kialakítása mellett foglal állást, úgy elvi döntés hozzon az ügyben, és amennyiben az előírt létszám meglesz, benyújtásra kerülhet a kérelem.

7 7 Kovács Gabriella kérelmező: Kihangsúlyozza, hogy kérelmüket azért nyújtották be, mert a jelenlegi gyermekorvosi szakrendelést ellátó orvos bejelentette, a további finanszírozás hiányában a jövőben nem tudja folytatni tevékenységét. Kérelmező szerint a beteg gyermekek ellátásának színvonala csak akkor lesz kielégítő, ha az orvos általános gyermekgyógyászati ismeretekkel rendelkezik és ezt a tudást speciális szemlélettel, készséggel, módszertannal és gyakorlattal alkalmazza. Dr. Szakály Péter II. sz. orvosi rendelő képviseletében: Kiemeli, hogy jelenleg egyre kevesebb gyermekorvosi rendelő üzemel országszerte, és várhatóan ez a tendencia csak növekedni fog. Továbbá kihangsúlyozza, hogy mindkét vegyes körzetben működő orvos, mint családorvos gyermekek ellátására is jogosító vizsgával is rendelkezik. Dr. Neuheiser Romuald ügyvéd: A szeptember 7-i bizottság ülésen kapott lista és az OEP részére megküldött december 31-i állapotot tükröző gyermeklétszám indokolatlan megnövekedése, valamint a tartózkodási helyre bejelentkezettek egy részének nem életvitelszerű tartózkodás miatt felmerült a gyanú a létszám növelése érdekében történő fiktív bejelentések lehetőségére. Amennyiben ez bizonyítást nyer, a bejelentő ellen okirat-hamisítás vagy szabálysértés elkövetése miatt eljárás indítható. Dr. Lovas Tibor ügyvéd: Véleménye szerint a képviselő-testületnek jelenleg csak arról kell dönteni, hogy szeretne-e önálló gyermekorvosi körzetet kialakítani, vagy sem. A kialakítás jogi, eseteleges etikai kötelezettségének fennállását nem kell vizsgálnia, ugyanis ez az eljárás megindításakor az illetékes szakhatóságok által ellenőrzésre kerül. Sebők János képviselő: Az elhangzottak kiegészítésére elmondja, hogy amennyiben 2 felnőtt, és 1 gyermek orvosi körzet kerül kialakításra, a szülő gyermekének kártyáját csak gyermekorvoshoz adhatja le, a jelenlegi 2 háziorvoshoz nem. Papp János képviselő: Véleménye szerint szükség van gyermekorvosi körzet kialakítására, ezért javasolja az elvi döntést megszavazását. Bár a törvényi előírás szerint 600 fő 0-14 éves gyermek megléte esetén köt finanszírozási szerződést az OEP, de a joggyakorlat ettől eltérhet, méltányossági alapon történő szerződéskötésre is lehetőséget biztosít.

8 8 Kihangsúlyozza, a képviselő-testület az elvi döntés meghozatalával csak az önálló gyermekorvosi körzet kialakításáról dönthet. Amennyiben a körzet kialakítása mellett foglal állást, annak gyakorlati kidolgozását követően, a törvényi háttér biztosítása mellett kerülhet sor a finanszírozási szerződéskötési eljárás megindítására. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t figyelembe-véve a lakossági igényeket önállói területi ellátási kötelezettségű gyermekorvosi körzet kialakítását, illetve finanszírozását kezdeményezi az OEP Bm-i Igazgatósága felé. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a körzet kialakításához szükséges jogszabályi előkészítést végezzék el és a körzethatárok, valamint a gyermekorvosi ellátási szerződés módosítására tegyenek javaslatot. Határidő: október 15. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. V. Nemes János ÁMK ügyei A Nemes János ÁMK alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában történő maximális csoportlétszám téllépésének engedélyezéséről, valamint a TÁMOP sz., Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásáról szóló előterjesztéseit ismerteti a képviselő-testülettel. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta: 127/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t mint fenntartó engedélyezi a Nemes János ÁMK és Könyvtár alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 3. mellékletének 1. pontjában meghatározott maximális csoportlétszámtól való 20%-os eltérést.

9 9 128/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t mint fenntartó támogatja a Nemes János ÁMK és Könyvtár referencia-intézménnyé / referencia hellyé válását. Támogatja az ehhez szükséges minősítési eljárásban való részvételét, a TÁMOP 3.1.7/11-es pályázatban foglalt intézményi elkészítési terv felkészülési programjának teljesítését. Nevezett intézmény ellen az Egyenlő Bánásmód Hatóság által indított eljárás nincs folyamatban, továbbá elmarasztaló határozattal nem rendelkezik. Az iskola működésével eleget tesz a évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról követelményeinek. Rendelkezik a vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel. Nevezett intézménynek a Közoktatási Információs Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja hatályos. VI. Zengő Óvoda ügyei A Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, a 2011/2012. nevelési év munkatervéről, valamint a 2010/2011 nevelési év beszámolójáról szóló előterjesztéseit ismerteti a képviselő-testülettel. Schnell Mihály építésügyi tanácsos: Az óvoda tetőtér-beépítésre, csoportszoba bővítésre, tornaszoba, lift kialakítására, valamint a fejlesztő szoba és lépcsőház felújítására irányuló 95 %-ot támogatású pályázat benyújtásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Csajkásné Kéninger Ágnes óvónő: Köszönetét fejezi ki Strung Nándor képviselő, Derksen Gyöngyi kuratóriumi elnök és az önkormányzati közmunkások közreműködésével megvalósult zuhanyzó tálcák kicserélése érdekében nyújtott segítségéért. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

10 10 129/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Zengő Óvoda Kindergarten Zengő nyújt be az Új Széchenyi Tervben meghirdetett pályázati kiírás alapján. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése célra. A pályázathoz szükséges 5%-os önrészt az önkormányzat éves költségvetéséből biztosítja. 130/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja. 131/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Zengő Óvoda Kindergarten Zengő 2011/2012 nevelési évre vonatkozó munkatervét tudomásul veszi. 132/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Zengő Óvoda Kindergarten Zengő 2010/2011 nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. VII. Hosszúhetényi 155/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hosszúhetényi 155/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása ügyében kért állami vagyon igényléséről szóló képviselőtestületi döntés meghozatalát kéri a képviselő-testülettől. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 11 133/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Magyar Állam tulajdonában lévő Hosszúhetény, 155/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása céljából a Belügyminisztériumhoz kérelmet nyújt be. A képviselő-testület a tulajdonba kért földingatlant a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására, kiváltképpen közösségi tér biztosításra, közművelődési művészeti tevékenység támogatásra kívánja felhasználni. A képviselő-testület vállalja, hogy a tulajdonba-adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is megtérítését. VIII. Deli Csabáné Hegyalja u. 22. jelzálogjog törlési ügye Dr. Orbán László jegyző: A képviselő-testület hozzájárulását kéri Deli Csabáné előterjesztésben szereplő jelzálogjog törlési kérelmének elfogadásához A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 134/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Deli Csabáné Hosszúhetény, Hegyalja u. 22. hsz. alatti lakos kérelmére feltétlen hozzájárul ahhoz, hogy a hosszúhetényi 1055/1 hrsz-ú ingatlanra Hosszúhetény Községi Önkormányzat javára ,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat a Komlói Körzeti Földhivatal törölje. IX. Martin János Fő u jelzálogjog törlési ügye

12 12 Dr. Orbán László jegyző: A képviselő-testület hozzájárulását kéri Martin János előterjesztésben szereplő jelzálogjog törlési kérelmének elfogadásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 135/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Martin János Hosszúhetény, Fő u hsz. alatti lakos kérelmére feltétlen hozzájárul ahhoz, hogy a hosszúhetényi 840. hrsz-ú ingatlanra Hosszúhetény Községi Önkormányzat javára ,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat a Komlói Körzeti Földhivatal törölje. X. Vasvári Sándor Kossuth L. u. 59. lakás ügye Dr. Orbán László jegyző: Vasvári Sándor Hosszúhetény, Kossuth L. u. 59. hsz. alatti ingatlanának előterjesztésben szereplő felajánlását ismerteti a képviselő-testülettel. A Pénzügyi, Ellenőrző Bizottsági véleményével egyetértve nem javasolja az ingatlan lízingbe vételét az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete miatt. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 136/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Vasvári Sándor Kossuth L. u. 59. lakóingatlan felajánlását köszönettel veszi, de az önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi helyzete miatt nem áll módjában elfogadni. XI évi belső ellenőrzési terv módosítása Dr. Orbán László jegyző: Az előterjesztésben szereplő évi belső ellenőrzési terv módosításához kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

13 13 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 137/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosításáról szóló előterjesztést, és arról az alábbiak szerint dönt: A évi ellenőrzési tervben szereplő, a tanítási időkeret számításának és a túlóra elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése a Nemes János ÁMK-nál c. vizsgálatot törölje, ennek megfelelően a tervet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A jegyző gondoskodjon arról, hogy a évi tervből törölt ellenőrzés a évre vonatkozó éves ellenőrzési tervbe épüljön be. Határidő: november 15. Felelős: dr. Orbán László jegyző. XII. Bejelentések, egyebek DDOP B/11. sz. pályázat Schnell Mihály építésügyi tanácsos: A pályázatírók a már megszavazott patakmeder rendezéses pályázathoz kérik a képviselő-testület határozatát a saját forrás rendelkezésre állásáról. A pályázat 115 millió összköltségű, 5%-os önerővel, melynek összege 5,76 millió Ft. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 138/2011.(IX.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a DDOP B/11. sz. pályázat keretében Hosszúhetény belterületi patakmeder rendezésére benyújtott pályázati önrészt ,- Ft ot az önkormányzat éves költségvetéséből biztosítja. Bejelentések: Dr. Oszvald Péter ügyvéd:

14 14 A Szentesi László által indított perben hozott ítéletről értesíti a képviselő-testületet. E szerint felperes 1 millió Ft kártérítésre és havi 15 eft járadékra jogosul. Az önkormányzat biztosítójával már felvette a kapcsolatot. Amennyiben nem jutnak megállapodásra bírósági per úján érvényesítheti jogait az önkormányzat. Sebők Róbert vállalkozó: A hosszúhetényi benzinkút megvásárlásáról, ENI-AGIP kút kialakításáról, és várhatóan az év végén történő megnyitásáról tájékoztatja a képviselő-testületet. Valamint kéri a testületet a telekhatárok használati szokás szerint történő rendezésére. A Fatelep felszámolására nyert pályázat lezárult. Az érintettek beköltöztek a kapott ingatlanban. A közösségbe való beilleszkedés is többnyire megvalósult. Kivéve a Fő u. 5. hsz. alatti ingatlannál, ahol szinte mindennaposak a családon belüli összetűzések, a csendháborítás, rendzavarás. Problémát jelent a családban élő szellemi fogyatékos gyermek viselkedése, iskoláztatásának hiánya. Kéri a jegyző urat, mint gyámügyi felelőst a felülvizsgálat megtételére. A programban résztvevők közül Orsós Ferenc és családja még nem költözött be a komlói lakásába. Bár a házról írásban is lemondott, még folynak megbeszélések az esetleges elköltözés feltételeiről. A Magyar Zarándokút Ófalu és Hosszúhetény közötti szakaszon történő kialakításának elképzeléséről tájékoztatja a képviselő-testületet. A Turisztikai attrakció c. pályázat várhatóan október 15-i határidővel történő kiírásáról értesíti a képviselőket. A pályázat során lehetőség lenne a kultúrház felújítására, esetleg a Zengő hegyi kilátó felújítására. Meghívja a testület tagjai a szeptember 17-i tájház avató ünnepségére. Bencsikné Takács Márta alpolgármester: Lakossági észrevétel kapcsán javasolja az önkormányzati beruházások megvalósítására kiírt pályázatok honlapon történő szerepeltetését. Intézkedést kér az Ifjúsági Klub szellőzési problémájának megoldására. Csajkás Géza alpolgármester: Gyors intézkedést kér az Isten hozta Hosszúhetényben tábla elkészítésére, elhelyezésére. Sebők János képviselő: Kéri a Hármashegy utcai csapadékvíz elvezető árok tisztítását. Szorgalmazza a temetői járda elkészítését. Dr. Herbert Tamás képviselő: Lakossági panaszok alapján kezdeményezi a közterületen megrendezett zenés rendezvények záró időpontjának korlátozását. Szorgalmazza a Fonolit bányánál kihelyezésre kerülő kövek táblával történő megjelölését.

15 15 Strung Nándor képviselő: Kezdeményezi a Hármashegy utcai árok kiépítését. letek ása Több hozzászólás hiányában, az ülést berekeszti. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. szeptember 27-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 196 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 75/2013. (XII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben