Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Debrecen, Alsójózsai utca 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsójózsai Kerekerdő Óvoda. 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13."

Átírás

1 Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13. HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 145/2013/1 M.K. vezető név A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: az óvodavezetői irodában Hatályos: április 2. Intézményvezető: Simon Imréné Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: Sz.T. elnök név Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A házirend célja és hatálya 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ AZ ÓVODÁRÓL 3. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 3.1. Az intézmény működése Az óvoda nyitva tartása Az óvodába járás szabályai A tanköteles gyermek az óvodában A beiskolázás Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermekek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díj befizetésének, valamint a lemondásának a rendje 3.2.Pedagógiai munka az óvodában Nevelési alapelveink Egészségnevelés környezeti nevelés A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása A kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal A pedagógus és a család kapcsolattartási formái A gyermekvédelem feladata az óvodában 3.3.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A távolmaradás igazolása A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok A gyermekek által behozott eszközök A szülők által használt helyiségek 3.4.Óvó védő intézkedések a gyermekek érdekében 4. KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK A szülő kötelességei és jogai A gyermekek kötelességei és jogai 6. EGYÉB, AZ ÓVODA BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Kedves Szülők! Tisztelettel átnyújtjuk Önnek óvodánk házirendjét, mely tartalmazza azokat a rendelkezéseket, melyek betartása mindenkire nézve kötelező, melyek a felelősségre vonás terhe mellett az óvodába történő jogszerű belépéstől, annak elhagyásáig terjedő időben. Felhívjuk a szülők figyelmét a gyermek óvodába érkezésekor és távozásakor a kézből kézbe történő átadásra és átvételre, hogy személyesen győződjünk meg a gyermek megérkezéséről, illetve eltávozásáról, mert csak így tudunk felelősséget vállalni érte.

4 1. BEVEZETÉS A házirend célja és hatálya A házirendben foglalt előírások célja: hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a szakmai munka zavartalan megvalósítását, a mindennapi élethelyzeteket szabályozza. A Házirend személyi hatálya: Gyermekekre és szüleikre, mint törvényes képviselőikre, az intézmény alkalmazottaira, az intézménybe látogató személyekre a jogszerű intézménybe lépéstől, annak jogszerű elhagyásáig. A Házirend időbeli hatálya: a fenntartó jóváhagyása után válik érvényessé, a következő elfogadott módosításig. Módosításának eljárás rendje: újabb rendelkezésig. A Házirendet az óvodavezető készíti el a vezetőségi tagokkal, melyet a nevelőtestület fogad el és a óvodavezető hagy jóvá a szülők javaslatai és véleményei figyelembe vételével. Az önkormányzat kötelessége a jogi szempontú ellenőrzés. A Házirendünket az első szülői értekezleten minden szülő kézbe kapja. Alapdokumentumaink: a Házirend, Helyi Pedagógiai Program, SzMSz megtalálhatóak a vezetői irodában, óvodatitkárnál, és honlapunkon. 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Óvodánk neve: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda OM azonosítója: Alapító okirat száma: Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u.13. Telefon/Fax száma: 52/ címe: Óvodavezető: Simon Imréné fogadóórája: a hónap első kedd: bejelentés alapján Óvodavezető helyettes: Guba Dóra fogadóórája: a hónap utolsó szerdája Óvodatitkár: Szentesiné Teremi Katalin Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Grósz Olga Az óvoda védőnője:toldyné Svébis Mária Az óvoda logopédusa: a debreceni Logopédiai Szakszolgálat szervezésében Gyermekvédelmi felelős: Radácsiné Lódri Judit Fogadóóra: hétfőn: ill Az intézmény fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Felvehető gyermeklétszám:135 fő

5 3.AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 3.1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE Az óvoda nyitva tartása: A nevelési év szeptember hó 01-től a következő év aug. 31-ig tart /Ktv.121. /m/ A nyári zárás időpontja - az önkormányzat rendelkezése szerint tart az óvoda a nyári időszakban zárva. A zárva tartás ideje alatt a szülő írásbeli kérése esetén a gyermeket az erre kijelölt másik óvodában tudjuk elhelyezni. A téli zárás időpontja - az önkormányzat rendelkezése szerint Az óvoda 5 napos (hétfőtől - péntekig) munkarenddel üzemel. Nyitva tartás 6.30-tól ig lépcsőzetes munkakezdéssel. A gyermekek szakszerű felügyeletéről: reggel: 6.30h 7h között: 1 óvodapedagógus és 1 dajka, délután: 16.30h 17h között: 2 óvodapedagógus és 2 dajka 17h 17.30h között: 1 óvodapedagógus és 2 dajka gondoskodik. A gyermekek érdekének megfelelően a beosztás változásáról az óvodavezető szükség szerint dönt. Az óvoda évi öt nevelés nélküli napot tart, időpontját minden nevelési év szeptemberében jelezzük. Az óvodába járás szabályai: Az óvodánkban a felvétel a törvény mellet az óvoda belső szabályzata szerint történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A gyermek igénybe veheti az óvodát: Szobatiszta Orvosi igazolást hoz (közösségbe mehet, oltásokat megkapta) A tanköteles gyermek az óvodában: Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a

6 kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (4) A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Beiskolázás: Minden tanköteles gyermekről Óvodai Szakvéleményt állítunk ki, melyet a szülő az iskolai beiratkozásra magával visz. Az óvodai elhelyezés megszüntetése: Ha másik óvoda átvette A szülő írásban bejelenti, hogy a gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon Az óvodai elhelyezést az óvodavezető fizetési hátralék miatt megszűntette a szülő eredménytelen felszólítása után a döntésjogerőre emelkedésének napján A gyermeket felvették az iskolába A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsónapján, amelyben a nyolcadik életévét betölti Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás kivételével akkor is, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire A gyermek behozatala és elvitele: Óvodánk rugalmas napirendje lehetővé teszi, hogy a gyermekek 9h-ig érkezzenek be az óvodába. A tanköteles korú gyermekek esetében ez az időpont 8.30h. Azt a gyermeket, aki a délutáni csendes pihenőt otthon tölti, ebéd után 12.45h és 13 h között lehet az óvodából haza vinni. A gyermekek délutáni hazavitele az uzsonna elfogyasztása után 15.30h-től az óvoda zárásáig h-ig történik. Kérjük, hogy a gyermek csak indokolt esetben hiányozzon, mert célunk a rendszeresség kialakítása minden területen. A távolmaradás igazolása: A gyermek távolmaradásának bejelentését feltétlenül elvárjuk minden hiányzás alkalmával, annak napján 8.30h-ig. Töröljük nyilvántartásunkból azt a gyermeket, aki szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére bejelentés nélkül, igazolatlanul hiányzik egy nevelési év folyamán 10 napot. Ha tanköteles korú ( 5 éves) gyermek igazolatlanul hiányzik, írásbeli felszólítást küldünk, majd értesítjük a jegyzőt a távolmaradásról. Ha bármilyen ok miatt másik óvodába kell átíratni a gyermeket (pl. költözés) az óvodavezető igazolását feltétlenül be kell szereznie, és le kell adni az új óvodában. Amennyiben 3 napnál hosszabb ideig nem kívánja igénybe venni az óvodát, az óvodavezetőtől írásban kérjen engedélyt. Ha 3 hónaptól több ideig tartózkodik külföldön, a szülő kötelessége jelenteni a jegyzőnek.

7 A nevelési év során az óvodáztatási támogatásban részesülők, csak orvosi igazolással hiányozhatnak. Nyilatkozni kell arról, hogy a szülőn kívül ki viheti haza a gyermeket. A család életében bekövetkezett változásokról (különélés, válás esetén) hivatalos bírósági határozatot kérünk a gyermek óvodából történő elvitelét illetően. Ha a gyermekért nem tud érte jönni ig ( az óvoda zárásának időpontja) kérjük, telefonon jelezze, hogy később érkezik. Amennyiben nem viszik el óvodazárásig a gyermeket, az óvodapedagógus a zárás időpontjában telefonon próbál kapcsolatot teremteni a szülővel, ha az sikertelen még egyszer kísérletet tesz rá, és a következő időpontban induló busszal beviszi a gyermeket a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, Gyermekjóléti Központ, Debrecen Böszörményi út 68. sz. alá. Tel: A bejárati ajtón értesítőt hagy a szülő számára, hogy hová kell mennie a gyermekért. Ha az elhanyagolás többször előfordul, a gyermekvédelmi felelős jelzi a Családsegítő Szolgálat felé a történteket és a gyermekvédelmi naplóban rögzíti az eseményeket. A gyermekek étkeztetése az óvodában: Étkezések időpontjai: Tízórai: 8.30-tól folyamatosan 9.30-ig. Ebéd: ig. Uzsonna: től folyamatosan ig. A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. A Gönczy Pál Utcai Általános Iskola konyhájáról kapjuk az ételt, melyet a Sodexo Magyarország Kft. üzemeltet. A kapott ételekből 72 órán keresztül hűtőszekrényben őrizzük az ételmintát. Tej- vagy lisztérzékenység, cukorbetegség esetén lehetőség van a többi gyermekétől eltérő étkezés megrendelésére is orvosi igazolás leadásával. Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel, édességgel a többi gyermek előtt nem etikus, és a folyosó tisztán tartását is zavarja. Az intézmény területéről ételt elvinni az alkalmazottaknak sem lehet. A gyermek mindenképpen reggelizzen az óvodába érkezés előtt, mivel reggelit számára nem tudunk biztosítani. Az étkezések alkalmával a gyermekeket a kultúrált étkezés szokásainak megismerésére és alkalmazására neveljük, s reméljük, hogy elvárhatjuk a szülőktől is ennek otthoni megerősítését. Az étkezési térítési díj befizetésének, valamint a lemondásának a rendje A gyermekek étkezéséért a szülők térítési díjat kötelesek fizetni. Az étkezési térítési díj befizetése tárgyhó 10-ig történik, két előre kijelölt napon, melynek pontos idejét a hirdetőtáblán is figyelmébe ajánljuk. Az étkezési díjkedvezményekre az alábbiak szerint van lehetőség:(amire a jogosultságot a szülő felelőssége benyújtani az intézmény felé) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok estében 100%, (melyhez kérjük a hivatalos határozat fénymásolatának beadását) 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében 50%, (melyhez kérjük a MÁK igazolás másolatát) tartósan beteg gyermek esetén 50%, (melyhez kérjük az orvosi igazolás másolatát) rászorultság alapon a hozzájárulás mértéke 25%-100%-ig terjedhet, melynek alapja az egy főre jutó jövedelem összege a családban.

8 A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható naponta 8.30h-ig telefonon a 52 / illetve SMS ben a 30/ számokon, E- mailben az címen, vagy az óvodavezetői irodánál elhelyezett füzetben van lehetőség, vagy személyesen az óvodatitkárnál. A lejelentés a következő napon lép életbe, s a következő hónapban írható jóvá. A hétfői napi vagy teljes heti étkezés lemondására előző hét pénteken 8.30h-ig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. Az ebédet akkor is be kell fizetni, ha a gyermek hiányzik az óvodából. Az étkezés lemondásának jóváírására a következő hónap ebédbefizetésénél kerül sor PEDAGÓGIAI MUNKA AZ ÓVODÁBAN Nevelési alapelveink: Helyi nevelési programunk szellemének megfelelően óvodánkat a vidámság és a nyugalom szigetének tartjuk, ahol a gyermekek fejlődését 11 fős nevelőtestületünk és 9 fő technikai dolgozó segíti. Az Óvodai nevelés országos alapprogram útmutatásai alapján az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerint dolgozunk. Fő nevelési célkitűzésünk, hogy a gyermekek szeretetteljes, családias légkörben töltsék óvodás éveiket, sokrétűen fejlődjön személyiségük, önmagukhoz képest fejlődjenek képességeik, és elsődleges tevékenységük a játék legyen. A gyermekeket arra neveljük: Tiszteljék a felnőtteket és egymást Tudjanak empatikusan viselkedni, fogadják el a másságot Tanulják meg az önérvényesítés módját, növekedjen az önbizalmuk, pozitív konfliktus megoldási technikák elsajátításával oldják meg az esetleges problémáikat Környezetüket ismerjék, szeressék, védjék, az egészséges életmód alapjait sajátítsák el. a dolgozók a felnőttek pozitív mintaadása során Az érzelmi nevelést előtérbe helyezve komplex, játékos tevékenységeket, élményben gazdag tapasztalatszerzésen keresztül ismerkedtetjük meg őket a körülöttük lévő világgal Szocializációs képességeik normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszonyuk optimálisan fejlődjenek. Kiemelt feladatunk a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással felkészíteni őket a következő életszakasz sikeres megkezdésére, beleértve az SNI, BTMN gyermekeket is. Folyamatosan szem előtt tartjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekét, hogy jogaik, melyek megilletik őket, soha ne sérüljenek. Kérjük, hogy az együtt nevelés sikeres megvalósítása érdekében ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A gyermekek jutalmazásának elvei: A gyermeknevelés során a következmények nagy szereppel bírnak a gyermek viselkedésének alakulásában. Óvodánkban a pozitív megerősítést alkalmazzuk az elismeréshez, a bátorításhoz. A jutalmazás tárgyi formáit csak ritkán alkalmazzuk. A gyermek önmagához képest való teljesítményét, fejlődését vesszük figyelembe, nem versenyzünk, hanem a befektetett energiát értékeljük, figyelve arra, hogy az önbizalmában, önértékelésében senki ne sérüljön. Nevelési módszerünkben a dicséret naponta jelen van: tekintetváltás, simogatás, mosoly

9 Fegyelmező intézkedések elvei, formái: A gyermek tevékenységéhez választási lehetőségeket biztosítunk, megjelölve számukra a határokat. Ha a gyermek megsérti a szabályokat, megvonjuk tőlük a választás lehetőségét, a továbbiakban a felnőtt dönt a gyermek további tevékenységeiről. Hibás viselkedés megelőzése: A félelem, szorongás testi tüneteket és viselkedéstorzulást is kiválthat. Családias légkört, nyugalmat teremtünk, ahol a vidámság van jelen. A félelem, a szorongás okát igyekszünk felderíteni, hogy segíteni tudjunk. A durvaság, az agresszió megelőzését sikerélményekkel biztosítjuk. Naponta kapnak a gyermekek közösségért vállalt megbízatásokat, mozgásos feladatokat, erejüket összemérhetik. Pozitív indulatszavakat tanítunk nekik, és mintát adunk a konfliktusok kezelésére. Alkalmat teremtünk az élményeik meghallgatására, sokat beszélgetünk, értő figyelemmel fordulunk feléjük. Az agresszív gyermek ezen viselkedésmódján keresztül lehetőség nem kap figyelmet óvodánkban. Nem alkalmazzuk a gyermek énképét romboló nevelési módszereket: kritizálást, kioktatást, hibáztatást, megszégyenítést, megbántást. A kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal A szülők részére megteremtjük a lehetőséget, hogy az óvodai munkánkba betekintést nyerjenek, az ünnepeinken és egyéb alkalmakkor jelen legyenek, és ötleteikkel segítsék a közös gondolkodást. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük egymás értékrendjét, mert az otthonról hozott minta meghatározza nevelő munkánk hatékonyságát. Probléma esetén kérjük, keressék fel az óvodapedagógusokat vagy az óvodavezetőt, hogy közösen találjunk megoldást rájuk. A pedagógus és a család kapcsolattartási formái Mentálhigiénés szülői értekezletek, fórumok Fogadóórák kedden, de szülői igények szerint, ha szükséges egyeztetve bármikor Nyílt napok Családi napok (szüreti hét, karácsonyi gála, nagyszülők napja, egészség hét, Kerekerdő gála, gyermek hét) Kerekerdő túrák ősszel és télen Munka délelőttök Kérjük a kedves szülőket, hogy a reggeli találkozás idején kizárólag csak rövid információ átadás történjen az óvodapedagógussal, a programokról, információkról a csoportok előtti faliújságokról tájékozódhatnak. A gyermekvédelem feladata az óvodában: A gyermekvédelmi feladatok koordinálását, kapcsolatápolást, jelzőrendszer működtetését az óvoda gyermekvédelmi felelőse végzi. A gyermekvédelmi felelős feladata: Prevenció és segítségnyújtás. A gyermek és ifjúságvédelmi munka fő feladatai: a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek védelme, az intézményes óvodai és családi nevelőmunka támogatása, a megelőzés és visszatartás, szükség esetén az ifjúságellenes bűnüldözés támogatása.

10 Az intézményi esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósításának segítése, nyomon követése A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. A beteg, gyógyszert, láz vagy köhögéscsillapítót szedő lábadozó gyermeket, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a gyógyulásig nem fogadunk. Az óvodapedagógusok az otthonról hozott gyógyszert abban az esetben adhatják be, ha a gyermek allergiás. Az óvodapedagógusok teendői a napközben megbetegedett vagy balesetet szenvedett gyermek esetén: láz, hányás, hasmenés és egyéb fájdalomnál értesíti a szülőt, Baleset esetén azonnal el kell látni a gyermeket, súlyosságától függően orvoshoz viszi, mentőt hív Fertőző megbetegedésnél (bárányhimlő, májgyulladás, skarlát, tetű évi LXXXI. törvény) az óvodának bejelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végzünk, csak igazolással jöhet ismét óvodába a gyermek A családban bekövetkező minden fertőzőbetegséget be kell jelenteni. A gyermekek öltözködésével kapcsolatos szabályok: Az óvodába ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése az időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően történjen. Minden gyermeknek legyen váltóruhája: alsónemű, zokni, felsőruházat, benti cipő, melyről a szülők gondoskodnak. A Zöld óvodai tevékenységekhez gumicsizmát, esőkabátot kérünk. A gyermekek holmiját az arra kijelölt szekrényben helyezzék el.. A déli pihenéshez ágyat az óvoda, lepedőt, huzatokat, és pizsamát a szülők biztosítanak, melynek cseréje 2 hetente történik. A testneveléshez a következő felszerelést kérjük: Minden gyermeknek legyen jellel ellátott tornazsákja tornacipő Rövidnadrág, póló, zokni A gyermekek által behozott dolgok: Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozatalát nem tiltjuk meg, de ezekért felelősséget nem vállalunk. A szülők által használt helyiségek A helyiségek használatára vonatkozóan a Járási Népegészségügyi Intézet előírásait figyelembe kell venni. Az óvoda konyhájában nem szabad tartózkodni. Gyermek szülővel nem tartózkodhat sem az udvaron, sem a csoportszobában, ha nincs jelen az óvodapedagógus. A gyermekek egészségvédelme érdekében a csoportszobába és a gyermekmosdókba szülők utcai cipővel ne lépjenek be. Az óvodapedagógus az óvoda egész területén csak azokért a gyermekekért felel, akikért a szülő nem érkezett meg. Az óvodában a szülővel együtt lévő gyermekre is az óvoda szabályai érvényesek.

11 3.4. ÓVÓ, VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK A GYERMEKEK ÉRDEKÉBEN - felnőtt felügyelete nélkül óvodás gyermek az óvoda egyetlen helyiségében, ill. udvarán nem tartózkodhat. - Az óvoda működtetése során az állami népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. - Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülő köteles az értesítéstől számítottlegrövidebb időn belül hazavinni. - Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát a teljes gyógyulásig nem látogathatja. - Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. - Fertőző gyermekbetegség esetén a diagnózis megállapítása után haladéktalanul köteles a szülő az óvodát értesíteni. A további megbetegedés elkerülése érdekében soron kívüli, fokozott fertőtlenítést kell végezni az intézményben. A fertőző megbetegedést az óvodavezető ill. helyettese minden esetben köteles sürgősen jelenteni az óvoda a Járási Népegészségügyi Intézetnek. - Amennyiben az egészségügyi szervek- a fertőzés megakadályozására az óvoda szüneteltetését rendelik el, az óvodavezető ill. helyettese köteles a fenntartó szervünket azonnal értesíteni. - A védőnői óvodalátogatások alkalmával az óvoda biztosítja az orvosi, védőnői munka feltételeit, akik a 19/2009 EüM rendelet alapján védőnői munkaterv szerint látják el feladataikat.. - A fogorvos félévente végez szűrő vizsgálatokat, melynek során nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. - A háziorvos orvosi munkaterv alapján végzi a vizsgálatokat óvodánkban, ami a 19/2009 EM rendeletnek megfelel. - Csoportszobába szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (befogadás, nyílt nap, ünnepélyek és más óvodai rendezvények, stb.) - Az intézmény területén dohányozni tilos!(2011. évi XLI törvény a nemdohányzók védelméről) - Az egészségügyi szabályok betartása és a folyosó tisztántartása érdekében a babakocsit, gyermekbiciklit az épület előterében kell elhelyezni. - Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! - Az óvoda minden dolgozójának érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkeznie, erről mindenki saját maga köteles gondoskodni. Érvényesség hiányában egyetlen dolgozó sem állhat munkába. - A melegítőkonyha területére kizárólagosan csak az ott dolgozók, valamint az óvodavezető és helyettese léphetnek be. Alkalmanként az óvodavezető vagy helyettese engedélyével, ill. jelenlétében a munka- és tűzvédelmi felelős, a fűtőudvaros, dajkák, a közegészségügyi, a fenntartó és az érdekképviseleti szervek képviselői is tehetnek látogatást, ill. szerelést javítást végző külső szakemberek. 4. KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK A gyermekek kötelességei és jogai a Nemzeti Köznevelési törvény 45 46, 58 szerint A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák Napirendünk rugalmas, alkalmazkodik a gyermekek életkorához. A fejlődésükhöz szükséges biológiai és pszichológiai feltételeket megteremtjük.

12 A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartjuk. Lelki és fizikai erőszak, megkülönböztetés sem közvetve sem közvetlenül nem érheti. Érdeklődésének és képességének megfelelő nevelésben részesítjük. Hit és vallásoktatást biztosítunk az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve. Nemzeti és etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk. Az óvoda gyermekközpontú, figyelembe veszi a gyermek mozgásigényét, önállósulási törekvését, egyéni fejlődési ütemét, a családi nevelés elsődlegességét A gyermek nem veszélyezteti saját illetve társai és az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Egymás fejlődését, művelődéshez való jogát nem korlátozhatják. Az ennek érdekében kialakított szabályokat be kell tartaniuk. A gyermek az óvoda berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Az SNI és BTMN gyermekek joga, hogy a különleges bánásmód keretében megfelelő ellátásban részesüljön a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint megfelelő gyógypedagógus segítségével. A szülők kötelességei és jogai - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermekközösségbe való beilleszkedést, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Ha együttműködésre nem hajlandó, a józsai Családsegítő Szolgálat segítését kérjük. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. - Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. - Tiszteletben tartsa az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, akik a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. - Panasz esetén az óvodavezetőhöz forduljon. - Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. - A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). - A szülő joga igényelni, hogy az óvoda nevelési programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati nevelés oktatás intézményben a hit és vallásoktatást lehetővé tegyék. - A szülő joga különösen, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon. - Joga, hogy az intézmény vezetője vagy az óvodapedagógusok hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. - Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. - A Szülők Tanácsa (óvodánk szülői szervezete) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

13 - A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben gyermekközösség legalább 50%-a tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. - A gyermek óvodáztatásához anyagi segítséget kérni.. - A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy a gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. - hogy a gyermekek neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét és Emberjogi képviselőhöz fordulni. 6. EGYÉB, AZ ÓVODA BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 1. Reklám jellegű anyagok elhelyezése Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelem, társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. Az óvodában az óvoda vezetőjének engedélye nélkül nem kerülhetnek reklámanyagok a faliújságra. 2. A bejárati kaput a délelőtt folyamán zárva tartjuk, ( , ) 3. Kérjük, hogy a kaput maguk után mindig zárják be. 4.A gazdasági kaput mindig zárva tartjuk. 5. Bombariadó és tűzriadó esetén az óvodavezető értesíti a rendőrséget, tűzoltóságot és utasítást ad az épület kiürítésére a tűzvédelmi szabályzat szerint. 6. Az óvodába érkező idegen személyek csak a vezető engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén. (óvoda iránt érdeklődők, ügynökök, árusok, a munkatársak hozzátartozói, képviselők) 7. Az óvoda egyes helyiségeinek hasznosítása csak a fenntartó engedélye alapján történhet. 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A házirend nyilvánosságra hozatala: Beiratkozáskor az új szülők részére. A házirend hatályba lépésének dátuma: Az elfogadás napján A módosítás indoka: Ha jogszabályi változás történik Ha szülő kezdeményezi Ha az óvoda kezdeményezi : A házirend felülvizsgálati rendje: Jogszabályi és változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. A házirendben foglaltak a visszavonásig érvényesek.

14 A házirendet a nevelőtestület megismerte, véleményezte és elfogadta, amit aláírásukkal hitelesítettek. 1. Antal Rozália 2. Guba Dóra 3. Farkasné Nagy Mária 4. Polonkai Bernadett 5. Radácsiné Lódri Judit 6. Székelyné Veres Erika 7. Dr. Szőllősi Edit 8. Zágonyiné Nagy Szilvia 9. Tóthné Vavrek Szilvia Debrecen, március 19. Simon Imréné Óvodavezető

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Debrecen, Alsójózsai utca 13.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Debrecen, Alsójózsai utca 13. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13. HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 030910 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: M.K. vezető név: Vladár-Váradi

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu BÖLCSŐDEI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

AZ AUTISTA TAGOZAT ÓVODAI HÁZIRENDJE

AZ AUTISTA TAGOZAT ÓVODAI HÁZIRENDJE DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. Debreceni Tagintézmény Autista Tagozat Óvoda 4031 Debrecen, Bartók B. u. 3.

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya HÁZIREND Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze

Részletesebben