Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Debrecen, Alsójózsai utca 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsójózsai Kerekerdő Óvoda. 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13."

Átírás

1 Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13. HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 145/2013/1 M.K. vezető név A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: az óvodavezetői irodában Hatályos: április 2. Intézményvezető: Simon Imréné Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: Sz.T. elnök név Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A házirend célja és hatálya 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ AZ ÓVODÁRÓL 3. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 3.1. Az intézmény működése Az óvoda nyitva tartása Az óvodába járás szabályai A tanköteles gyermek az óvodában A beiskolázás Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermekek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díj befizetésének, valamint a lemondásának a rendje 3.2.Pedagógiai munka az óvodában Nevelési alapelveink Egészségnevelés környezeti nevelés A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása A kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal A pedagógus és a család kapcsolattartási formái A gyermekvédelem feladata az óvodában 3.3.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A távolmaradás igazolása A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok A gyermekek által behozott eszközök A szülők által használt helyiségek 3.4.Óvó védő intézkedések a gyermekek érdekében 4. KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK A szülő kötelességei és jogai A gyermekek kötelességei és jogai 6. EGYÉB, AZ ÓVODA BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Kedves Szülők! Tisztelettel átnyújtjuk Önnek óvodánk házirendjét, mely tartalmazza azokat a rendelkezéseket, melyek betartása mindenkire nézve kötelező, melyek a felelősségre vonás terhe mellett az óvodába történő jogszerű belépéstől, annak elhagyásáig terjedő időben. Felhívjuk a szülők figyelmét a gyermek óvodába érkezésekor és távozásakor a kézből kézbe történő átadásra és átvételre, hogy személyesen győződjünk meg a gyermek megérkezéséről, illetve eltávozásáról, mert csak így tudunk felelősséget vállalni érte.

4 1. BEVEZETÉS A házirend célja és hatálya A házirendben foglalt előírások célja: hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a szakmai munka zavartalan megvalósítását, a mindennapi élethelyzeteket szabályozza. A Házirend személyi hatálya: Gyermekekre és szüleikre, mint törvényes képviselőikre, az intézmény alkalmazottaira, az intézménybe látogató személyekre a jogszerű intézménybe lépéstől, annak jogszerű elhagyásáig. A Házirend időbeli hatálya: a fenntartó jóváhagyása után válik érvényessé, a következő elfogadott módosításig. Módosításának eljárás rendje: újabb rendelkezésig. A Házirendet az óvodavezető készíti el a vezetőségi tagokkal, melyet a nevelőtestület fogad el és a óvodavezető hagy jóvá a szülők javaslatai és véleményei figyelembe vételével. Az önkormányzat kötelessége a jogi szempontú ellenőrzés. A Házirendünket az első szülői értekezleten minden szülő kézbe kapja. Alapdokumentumaink: a Házirend, Helyi Pedagógiai Program, SzMSz megtalálhatóak a vezetői irodában, óvodatitkárnál, és honlapunkon. 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Óvodánk neve: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda OM azonosítója: Alapító okirat száma: Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u.13. Telefon/Fax száma: 52/ címe: Óvodavezető: Simon Imréné fogadóórája: a hónap első kedd: bejelentés alapján Óvodavezető helyettes: Guba Dóra fogadóórája: a hónap utolsó szerdája Óvodatitkár: Szentesiné Teremi Katalin Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Grósz Olga Az óvoda védőnője:toldyné Svébis Mária Az óvoda logopédusa: a debreceni Logopédiai Szakszolgálat szervezésében Gyermekvédelmi felelős: Radácsiné Lódri Judit Fogadóóra: hétfőn: ill Az intézmény fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Felvehető gyermeklétszám:135 fő

5 3.AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 3.1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE Az óvoda nyitva tartása: A nevelési év szeptember hó 01-től a következő év aug. 31-ig tart /Ktv.121. /m/ A nyári zárás időpontja - az önkormányzat rendelkezése szerint tart az óvoda a nyári időszakban zárva. A zárva tartás ideje alatt a szülő írásbeli kérése esetén a gyermeket az erre kijelölt másik óvodában tudjuk elhelyezni. A téli zárás időpontja - az önkormányzat rendelkezése szerint Az óvoda 5 napos (hétfőtől - péntekig) munkarenddel üzemel. Nyitva tartás 6.30-tól ig lépcsőzetes munkakezdéssel. A gyermekek szakszerű felügyeletéről: reggel: 6.30h 7h között: 1 óvodapedagógus és 1 dajka, délután: 16.30h 17h között: 2 óvodapedagógus és 2 dajka 17h 17.30h között: 1 óvodapedagógus és 2 dajka gondoskodik. A gyermekek érdekének megfelelően a beosztás változásáról az óvodavezető szükség szerint dönt. Az óvoda évi öt nevelés nélküli napot tart, időpontját minden nevelési év szeptemberében jelezzük. Az óvodába járás szabályai: Az óvodánkban a felvétel a törvény mellet az óvoda belső szabályzata szerint történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A gyermek igénybe veheti az óvodát: Szobatiszta Orvosi igazolást hoz (közösségbe mehet, oltásokat megkapta) A tanköteles gyermek az óvodában: Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a

6 kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (4) A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Beiskolázás: Minden tanköteles gyermekről Óvodai Szakvéleményt állítunk ki, melyet a szülő az iskolai beiratkozásra magával visz. Az óvodai elhelyezés megszüntetése: Ha másik óvoda átvette A szülő írásban bejelenti, hogy a gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon Az óvodai elhelyezést az óvodavezető fizetési hátralék miatt megszűntette a szülő eredménytelen felszólítása után a döntésjogerőre emelkedésének napján A gyermeket felvették az iskolába A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsónapján, amelyben a nyolcadik életévét betölti Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás kivételével akkor is, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire A gyermek behozatala és elvitele: Óvodánk rugalmas napirendje lehetővé teszi, hogy a gyermekek 9h-ig érkezzenek be az óvodába. A tanköteles korú gyermekek esetében ez az időpont 8.30h. Azt a gyermeket, aki a délutáni csendes pihenőt otthon tölti, ebéd után 12.45h és 13 h között lehet az óvodából haza vinni. A gyermekek délutáni hazavitele az uzsonna elfogyasztása után 15.30h-től az óvoda zárásáig h-ig történik. Kérjük, hogy a gyermek csak indokolt esetben hiányozzon, mert célunk a rendszeresség kialakítása minden területen. A távolmaradás igazolása: A gyermek távolmaradásának bejelentését feltétlenül elvárjuk minden hiányzás alkalmával, annak napján 8.30h-ig. Töröljük nyilvántartásunkból azt a gyermeket, aki szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére bejelentés nélkül, igazolatlanul hiányzik egy nevelési év folyamán 10 napot. Ha tanköteles korú ( 5 éves) gyermek igazolatlanul hiányzik, írásbeli felszólítást küldünk, majd értesítjük a jegyzőt a távolmaradásról. Ha bármilyen ok miatt másik óvodába kell átíratni a gyermeket (pl. költözés) az óvodavezető igazolását feltétlenül be kell szereznie, és le kell adni az új óvodában. Amennyiben 3 napnál hosszabb ideig nem kívánja igénybe venni az óvodát, az óvodavezetőtől írásban kérjen engedélyt. Ha 3 hónaptól több ideig tartózkodik külföldön, a szülő kötelessége jelenteni a jegyzőnek.

7 A nevelési év során az óvodáztatási támogatásban részesülők, csak orvosi igazolással hiányozhatnak. Nyilatkozni kell arról, hogy a szülőn kívül ki viheti haza a gyermeket. A család életében bekövetkezett változásokról (különélés, válás esetén) hivatalos bírósági határozatot kérünk a gyermek óvodából történő elvitelét illetően. Ha a gyermekért nem tud érte jönni ig ( az óvoda zárásának időpontja) kérjük, telefonon jelezze, hogy később érkezik. Amennyiben nem viszik el óvodazárásig a gyermeket, az óvodapedagógus a zárás időpontjában telefonon próbál kapcsolatot teremteni a szülővel, ha az sikertelen még egyszer kísérletet tesz rá, és a következő időpontban induló busszal beviszi a gyermeket a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, Gyermekjóléti Központ, Debrecen Böszörményi út 68. sz. alá. Tel: A bejárati ajtón értesítőt hagy a szülő számára, hogy hová kell mennie a gyermekért. Ha az elhanyagolás többször előfordul, a gyermekvédelmi felelős jelzi a Családsegítő Szolgálat felé a történteket és a gyermekvédelmi naplóban rögzíti az eseményeket. A gyermekek étkeztetése az óvodában: Étkezések időpontjai: Tízórai: 8.30-tól folyamatosan 9.30-ig. Ebéd: ig. Uzsonna: től folyamatosan ig. A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. A Gönczy Pál Utcai Általános Iskola konyhájáról kapjuk az ételt, melyet a Sodexo Magyarország Kft. üzemeltet. A kapott ételekből 72 órán keresztül hűtőszekrényben őrizzük az ételmintát. Tej- vagy lisztérzékenység, cukorbetegség esetén lehetőség van a többi gyermekétől eltérő étkezés megrendelésére is orvosi igazolás leadásával. Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel, édességgel a többi gyermek előtt nem etikus, és a folyosó tisztán tartását is zavarja. Az intézmény területéről ételt elvinni az alkalmazottaknak sem lehet. A gyermek mindenképpen reggelizzen az óvodába érkezés előtt, mivel reggelit számára nem tudunk biztosítani. Az étkezések alkalmával a gyermekeket a kultúrált étkezés szokásainak megismerésére és alkalmazására neveljük, s reméljük, hogy elvárhatjuk a szülőktől is ennek otthoni megerősítését. Az étkezési térítési díj befizetésének, valamint a lemondásának a rendje A gyermekek étkezéséért a szülők térítési díjat kötelesek fizetni. Az étkezési térítési díj befizetése tárgyhó 10-ig történik, két előre kijelölt napon, melynek pontos idejét a hirdetőtáblán is figyelmébe ajánljuk. Az étkezési díjkedvezményekre az alábbiak szerint van lehetőség:(amire a jogosultságot a szülő felelőssége benyújtani az intézmény felé) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok estében 100%, (melyhez kérjük a hivatalos határozat fénymásolatának beadását) 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében 50%, (melyhez kérjük a MÁK igazolás másolatát) tartósan beteg gyermek esetén 50%, (melyhez kérjük az orvosi igazolás másolatát) rászorultság alapon a hozzájárulás mértéke 25%-100%-ig terjedhet, melynek alapja az egy főre jutó jövedelem összege a családban.

8 A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható naponta 8.30h-ig telefonon a 52 / illetve SMS ben a 30/ számokon, E- mailben az címen, vagy az óvodavezetői irodánál elhelyezett füzetben van lehetőség, vagy személyesen az óvodatitkárnál. A lejelentés a következő napon lép életbe, s a következő hónapban írható jóvá. A hétfői napi vagy teljes heti étkezés lemondására előző hét pénteken 8.30h-ig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. Az ebédet akkor is be kell fizetni, ha a gyermek hiányzik az óvodából. Az étkezés lemondásának jóváírására a következő hónap ebédbefizetésénél kerül sor PEDAGÓGIAI MUNKA AZ ÓVODÁBAN Nevelési alapelveink: Helyi nevelési programunk szellemének megfelelően óvodánkat a vidámság és a nyugalom szigetének tartjuk, ahol a gyermekek fejlődését 11 fős nevelőtestületünk és 9 fő technikai dolgozó segíti. Az Óvodai nevelés országos alapprogram útmutatásai alapján az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerint dolgozunk. Fő nevelési célkitűzésünk, hogy a gyermekek szeretetteljes, családias légkörben töltsék óvodás éveiket, sokrétűen fejlődjön személyiségük, önmagukhoz képest fejlődjenek képességeik, és elsődleges tevékenységük a játék legyen. A gyermekeket arra neveljük: Tiszteljék a felnőtteket és egymást Tudjanak empatikusan viselkedni, fogadják el a másságot Tanulják meg az önérvényesítés módját, növekedjen az önbizalmuk, pozitív konfliktus megoldási technikák elsajátításával oldják meg az esetleges problémáikat Környezetüket ismerjék, szeressék, védjék, az egészséges életmód alapjait sajátítsák el. a dolgozók a felnőttek pozitív mintaadása során Az érzelmi nevelést előtérbe helyezve komplex, játékos tevékenységeket, élményben gazdag tapasztalatszerzésen keresztül ismerkedtetjük meg őket a körülöttük lévő világgal Szocializációs képességeik normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszonyuk optimálisan fejlődjenek. Kiemelt feladatunk a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással felkészíteni őket a következő életszakasz sikeres megkezdésére, beleértve az SNI, BTMN gyermekeket is. Folyamatosan szem előtt tartjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekét, hogy jogaik, melyek megilletik őket, soha ne sérüljenek. Kérjük, hogy az együtt nevelés sikeres megvalósítása érdekében ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A gyermekek jutalmazásának elvei: A gyermeknevelés során a következmények nagy szereppel bírnak a gyermek viselkedésének alakulásában. Óvodánkban a pozitív megerősítést alkalmazzuk az elismeréshez, a bátorításhoz. A jutalmazás tárgyi formáit csak ritkán alkalmazzuk. A gyermek önmagához képest való teljesítményét, fejlődését vesszük figyelembe, nem versenyzünk, hanem a befektetett energiát értékeljük, figyelve arra, hogy az önbizalmában, önértékelésében senki ne sérüljön. Nevelési módszerünkben a dicséret naponta jelen van: tekintetváltás, simogatás, mosoly

9 Fegyelmező intézkedések elvei, formái: A gyermek tevékenységéhez választási lehetőségeket biztosítunk, megjelölve számukra a határokat. Ha a gyermek megsérti a szabályokat, megvonjuk tőlük a választás lehetőségét, a továbbiakban a felnőtt dönt a gyermek további tevékenységeiről. Hibás viselkedés megelőzése: A félelem, szorongás testi tüneteket és viselkedéstorzulást is kiválthat. Családias légkört, nyugalmat teremtünk, ahol a vidámság van jelen. A félelem, a szorongás okát igyekszünk felderíteni, hogy segíteni tudjunk. A durvaság, az agresszió megelőzését sikerélményekkel biztosítjuk. Naponta kapnak a gyermekek közösségért vállalt megbízatásokat, mozgásos feladatokat, erejüket összemérhetik. Pozitív indulatszavakat tanítunk nekik, és mintát adunk a konfliktusok kezelésére. Alkalmat teremtünk az élményeik meghallgatására, sokat beszélgetünk, értő figyelemmel fordulunk feléjük. Az agresszív gyermek ezen viselkedésmódján keresztül lehetőség nem kap figyelmet óvodánkban. Nem alkalmazzuk a gyermek énképét romboló nevelési módszereket: kritizálást, kioktatást, hibáztatást, megszégyenítést, megbántást. A kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal A szülők részére megteremtjük a lehetőséget, hogy az óvodai munkánkba betekintést nyerjenek, az ünnepeinken és egyéb alkalmakkor jelen legyenek, és ötleteikkel segítsék a közös gondolkodást. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük egymás értékrendjét, mert az otthonról hozott minta meghatározza nevelő munkánk hatékonyságát. Probléma esetén kérjük, keressék fel az óvodapedagógusokat vagy az óvodavezetőt, hogy közösen találjunk megoldást rájuk. A pedagógus és a család kapcsolattartási formái Mentálhigiénés szülői értekezletek, fórumok Fogadóórák kedden, de szülői igények szerint, ha szükséges egyeztetve bármikor Nyílt napok Családi napok (szüreti hét, karácsonyi gála, nagyszülők napja, egészség hét, Kerekerdő gála, gyermek hét) Kerekerdő túrák ősszel és télen Munka délelőttök Kérjük a kedves szülőket, hogy a reggeli találkozás idején kizárólag csak rövid információ átadás történjen az óvodapedagógussal, a programokról, információkról a csoportok előtti faliújságokról tájékozódhatnak. A gyermekvédelem feladata az óvodában: A gyermekvédelmi feladatok koordinálását, kapcsolatápolást, jelzőrendszer működtetését az óvoda gyermekvédelmi felelőse végzi. A gyermekvédelmi felelős feladata: Prevenció és segítségnyújtás. A gyermek és ifjúságvédelmi munka fő feladatai: a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek védelme, az intézményes óvodai és családi nevelőmunka támogatása, a megelőzés és visszatartás, szükség esetén az ifjúságellenes bűnüldözés támogatása.

10 Az intézményi esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósításának segítése, nyomon követése A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. A beteg, gyógyszert, láz vagy köhögéscsillapítót szedő lábadozó gyermeket, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a gyógyulásig nem fogadunk. Az óvodapedagógusok az otthonról hozott gyógyszert abban az esetben adhatják be, ha a gyermek allergiás. Az óvodapedagógusok teendői a napközben megbetegedett vagy balesetet szenvedett gyermek esetén: láz, hányás, hasmenés és egyéb fájdalomnál értesíti a szülőt, Baleset esetén azonnal el kell látni a gyermeket, súlyosságától függően orvoshoz viszi, mentőt hív Fertőző megbetegedésnél (bárányhimlő, májgyulladás, skarlát, tetű évi LXXXI. törvény) az óvodának bejelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végzünk, csak igazolással jöhet ismét óvodába a gyermek A családban bekövetkező minden fertőzőbetegséget be kell jelenteni. A gyermekek öltözködésével kapcsolatos szabályok: Az óvodába ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése az időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően történjen. Minden gyermeknek legyen váltóruhája: alsónemű, zokni, felsőruházat, benti cipő, melyről a szülők gondoskodnak. A Zöld óvodai tevékenységekhez gumicsizmát, esőkabátot kérünk. A gyermekek holmiját az arra kijelölt szekrényben helyezzék el.. A déli pihenéshez ágyat az óvoda, lepedőt, huzatokat, és pizsamát a szülők biztosítanak, melynek cseréje 2 hetente történik. A testneveléshez a következő felszerelést kérjük: Minden gyermeknek legyen jellel ellátott tornazsákja tornacipő Rövidnadrág, póló, zokni A gyermekek által behozott dolgok: Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozatalát nem tiltjuk meg, de ezekért felelősséget nem vállalunk. A szülők által használt helyiségek A helyiségek használatára vonatkozóan a Járási Népegészségügyi Intézet előírásait figyelembe kell venni. Az óvoda konyhájában nem szabad tartózkodni. Gyermek szülővel nem tartózkodhat sem az udvaron, sem a csoportszobában, ha nincs jelen az óvodapedagógus. A gyermekek egészségvédelme érdekében a csoportszobába és a gyermekmosdókba szülők utcai cipővel ne lépjenek be. Az óvodapedagógus az óvoda egész területén csak azokért a gyermekekért felel, akikért a szülő nem érkezett meg. Az óvodában a szülővel együtt lévő gyermekre is az óvoda szabályai érvényesek.

11 3.4. ÓVÓ, VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK A GYERMEKEK ÉRDEKÉBEN - felnőtt felügyelete nélkül óvodás gyermek az óvoda egyetlen helyiségében, ill. udvarán nem tartózkodhat. - Az óvoda működtetése során az állami népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. - Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülő köteles az értesítéstől számítottlegrövidebb időn belül hazavinni. - Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát a teljes gyógyulásig nem látogathatja. - Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. - Fertőző gyermekbetegség esetén a diagnózis megállapítása után haladéktalanul köteles a szülő az óvodát értesíteni. A további megbetegedés elkerülése érdekében soron kívüli, fokozott fertőtlenítést kell végezni az intézményben. A fertőző megbetegedést az óvodavezető ill. helyettese minden esetben köteles sürgősen jelenteni az óvoda a Járási Népegészségügyi Intézetnek. - Amennyiben az egészségügyi szervek- a fertőzés megakadályozására az óvoda szüneteltetését rendelik el, az óvodavezető ill. helyettese köteles a fenntartó szervünket azonnal értesíteni. - A védőnői óvodalátogatások alkalmával az óvoda biztosítja az orvosi, védőnői munka feltételeit, akik a 19/2009 EüM rendelet alapján védőnői munkaterv szerint látják el feladataikat.. - A fogorvos félévente végez szűrő vizsgálatokat, melynek során nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. - A háziorvos orvosi munkaterv alapján végzi a vizsgálatokat óvodánkban, ami a 19/2009 EM rendeletnek megfelel. - Csoportszobába szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (befogadás, nyílt nap, ünnepélyek és más óvodai rendezvények, stb.) - Az intézmény területén dohányozni tilos!(2011. évi XLI törvény a nemdohányzók védelméről) - Az egészségügyi szabályok betartása és a folyosó tisztántartása érdekében a babakocsit, gyermekbiciklit az épület előterében kell elhelyezni. - Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! - Az óvoda minden dolgozójának érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkeznie, erről mindenki saját maga köteles gondoskodni. Érvényesség hiányában egyetlen dolgozó sem állhat munkába. - A melegítőkonyha területére kizárólagosan csak az ott dolgozók, valamint az óvodavezető és helyettese léphetnek be. Alkalmanként az óvodavezető vagy helyettese engedélyével, ill. jelenlétében a munka- és tűzvédelmi felelős, a fűtőudvaros, dajkák, a közegészségügyi, a fenntartó és az érdekképviseleti szervek képviselői is tehetnek látogatást, ill. szerelést javítást végző külső szakemberek. 4. KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK A gyermekek kötelességei és jogai a Nemzeti Köznevelési törvény 45 46, 58 szerint A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák Napirendünk rugalmas, alkalmazkodik a gyermekek életkorához. A fejlődésükhöz szükséges biológiai és pszichológiai feltételeket megteremtjük.

12 A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartjuk. Lelki és fizikai erőszak, megkülönböztetés sem közvetve sem közvetlenül nem érheti. Érdeklődésének és képességének megfelelő nevelésben részesítjük. Hit és vallásoktatást biztosítunk az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve. Nemzeti és etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk. Az óvoda gyermekközpontú, figyelembe veszi a gyermek mozgásigényét, önállósulási törekvését, egyéni fejlődési ütemét, a családi nevelés elsődlegességét A gyermek nem veszélyezteti saját illetve társai és az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Egymás fejlődését, művelődéshez való jogát nem korlátozhatják. Az ennek érdekében kialakított szabályokat be kell tartaniuk. A gyermek az óvoda berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Az SNI és BTMN gyermekek joga, hogy a különleges bánásmód keretében megfelelő ellátásban részesüljön a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint megfelelő gyógypedagógus segítségével. A szülők kötelességei és jogai - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermekközösségbe való beilleszkedést, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Ha együttműködésre nem hajlandó, a józsai Családsegítő Szolgálat segítését kérjük. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. - Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. - Tiszteletben tartsa az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, akik a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. - Panasz esetén az óvodavezetőhöz forduljon. - Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. - A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). - A szülő joga igényelni, hogy az óvoda nevelési programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati nevelés oktatás intézményben a hit és vallásoktatást lehetővé tegyék. - A szülő joga különösen, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon. - Joga, hogy az intézmény vezetője vagy az óvodapedagógusok hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. - Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. - A Szülők Tanácsa (óvodánk szülői szervezete) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

13 - A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben gyermekközösség legalább 50%-a tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. - A gyermek óvodáztatásához anyagi segítséget kérni.. - A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy a gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. - hogy a gyermekek neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét és Emberjogi képviselőhöz fordulni. 6. EGYÉB, AZ ÓVODA BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 1. Reklám jellegű anyagok elhelyezése Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelem, társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. Az óvodában az óvoda vezetőjének engedélye nélkül nem kerülhetnek reklámanyagok a faliújságra. 2. A bejárati kaput a délelőtt folyamán zárva tartjuk, ( , ) 3. Kérjük, hogy a kaput maguk után mindig zárják be. 4.A gazdasági kaput mindig zárva tartjuk. 5. Bombariadó és tűzriadó esetén az óvodavezető értesíti a rendőrséget, tűzoltóságot és utasítást ad az épület kiürítésére a tűzvédelmi szabályzat szerint. 6. Az óvodába érkező idegen személyek csak a vezető engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén. (óvoda iránt érdeklődők, ügynökök, árusok, a munkatársak hozzátartozói, képviselők) 7. Az óvoda egyes helyiségeinek hasznosítása csak a fenntartó engedélye alapján történhet. 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A házirend nyilvánosságra hozatala: Beiratkozáskor az új szülők részére. A házirend hatályba lépésének dátuma: Az elfogadás napján A módosítás indoka: Ha jogszabályi változás történik Ha szülő kezdeményezi Ha az óvoda kezdeményezi : A házirend felülvizsgálati rendje: Jogszabályi és változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. A házirendben foglaltak a visszavonásig érvényesek.

14 A házirendet a nevelőtestület megismerte, véleményezte és elfogadta, amit aláírásukkal hitelesítettek. 1. Antal Rozália 2. Guba Dóra 3. Farkasné Nagy Mária 4. Polonkai Bernadett 5. Radácsiné Lódri Judit 6. Székelyné Veres Erika 7. Dr. Szőllősi Edit 8. Zágonyiné Nagy Szilvia 9. Tóthné Vavrek Szilvia Debrecen, március 19. Simon Imréné Óvodavezető

A MÉZESKALÁCS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MÉZESKALÁCS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A MÉZESKALÁCS ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Imre Sándorné óvodavezető 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A házirend célja és hatálya 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ AZ ÓVODÁRÓL 3. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 3.1. Az óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Intézmény székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Intézmény OM-azonosítója: 034228 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HÁZIREND 2013 I. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda házirendje I. 1. Bevezetés A HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum. Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését,

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 :

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 : Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati

Részletesebben