ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév)"

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév) (Nem kell a tételekhez felsorolt irodalmak mindegyikét feldolgozni! Ezek csak a tájékozódást kívánják segíteni és a témakifejtéshez szükséges szakmailag korrekt forrásokat jelölik.) Pedagógia 1. Az intézményes kisgyermeknevelés magyarországi tendenciái a katolikus óvodák sajátosságai A katolikus pedagógia és a magyar óvodapedagógia kiemelkedő egyéniségei (Néri Szent Fülöp, Bosco Szent János, Kalazanczi Szent József, stb. és Brunszvik Teréz, Wargha István, Bélaváry- Burchard Erzsébet, Hermann Alice, Szabadi Ilona, Bakonyiné Vince Ágnes bemutatásával) Hasonlóságok és eltérések az egyházi és nem egyházi óvodák munkájában, működésében. Az Óvodai Nevelés programja 1971 Az Óvodai Nevelés Programja 1989 Gyermekeink gondozása, nevelése Villányi Györgyné,-Korintus Mihályné(szerk.) OKI, NCSSZI Pukánszky-Németh: Neveléstörténet (8.7. A XIX. század első felének magyar neveléstörténete Első óvodáink 9.2. Pedagógia és iskola ) http//magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/08.07.html http//magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/09.02.html Szabadi Ilona az óvodapedagógusok nagyasszonya MPT Bakonyiné Vince Ágnes: Az iskola előtti nevelés intézményes rendszere. In: A magyar népköztársaság iskolarendszeréről. Szerk. és összeáll.: Balázs Mihály o. M. Nádasi Mária Úton a pedagógiai többszólamúság felé (1994): In: Kereszty Zsuzsa- T. Hajbács Ilona (szerk.) (1995): Több út IFA MKM BTF, / edutech.elte.hu/multiped/ped_12/ped_12.pdf Társadalmi és pedagógia változások ww.eduline.hu/segedanyagtalalatok.aspx/letolt/ A katolikus értékrend és nevelési elvek megjelenése az óvodában. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a KPSZTI dokumentumai. A katolikus értékrend és nevelési elvek megjelenése a katolikus intézmények dokumentumaiban, valamint az óvodai nevelés napi gyakorlatában. Az óvodai minőségfejlesztés lehetőségei. Katolikus Pedagógia Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakmai anyagai Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Korm. rend. OECD Oktatási Igazgatóság (szerk., 2005): A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei Magyarországi országjelentés. OKI, NCSSZI Corvinus

2 Kiadó, Ballér Endre (2004): A tantervelmélet útjain. Aula, Farkas Olga (2001): A szervezeti minőségkultúra fejlesztése, a minőség emberi tényezői. ese.htm Korintus M., Villányi Gy., Mátay K., Badics T. (2004, szerk.): Gyermekeink gondozása, nevelése, OKI, NCSSZI df Halász Gábor Lannert Judit (2006): Jelentés a magyar közoktatásról OKI,, Nagy József (2002): XXI. sz. és a nevelés. Osiris Kiadó,, , , , , Szivák Judit (2001, szerk.): Minőség az óvodában. OKKER, Villányi Györgyné (2001, szerk.): Óvodai programkészítés. OKKER, Internetes oldalak: A kompetenciáról: ogalma.html és következő oldalai 3. A család és az óvoda Katolikus óvodák családsegítő funkciója. A családi nevelés jellemzői (a család szerkezete, funkciói; funkciózavarai; a szocializációban betöltött szerepe). A keresztény család jellemzői és nevelésben betöltött szerepe. Értékszocializáció a családban és az óvodában. A család és az óvoda kapcsolata: a családsegítés és az együttműködés lehetőségei és formái: gondozás, prevenció, gyermekvédelem. A gyermekközösségek hatása a gyermeki személyiség alakulására: szocializáció és individualizáció, személyes és szociális kompetenciák. Fülöpné Erdő Mária (2010, szerk.): Családpedagógia. AVKF, Vác évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről Magyar Közlöny 162. szám. december 29. A szülő jogai és kötelességei, A pedagógus jogai és kötelességei. Bagdy Emőke (2002): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bakonyi Anna (1997): A család mint óvodahasználó meghatározó szerepe a gyermeknevelésben. in. Villányi Györgyné (szerk.): Óvodavezetők kézikönyve V. kötet, Okker,, Bugán Antal (2002): Az értékfelfogás alakulása a szocializációs folyamatában. in. Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó,, Kolozsváry Judit (2002): Más gyerek, Más szülő, Más pedagógus. OKKER Kiadó, Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius, Pécs

3 Kozma Tamás (1994): Bevezetés a nevelésszociológiába., Ranschburg Jenő (1984): Szeretet, erkölcs, autonómia., 13-35, Vekerdy Tamás (1998): Az értékszocializáció néhány kérdése. in. Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Comenius Bt, Pécs, Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó,, Zsubrits Attila (2007): A gyermekkori kötődések motívumai. in. Új Pedagógiai Szemle, Az óvodapedagógus, a keresztény óvodapedagógus személyisége, a pedagógusszerep tartalma, normái, változásai (kooperációtól az intervencióig). A pedagógus-hivatás és az élethosszig tartó tanulás értelmezése. Katolikus Pedagógia Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakmai anyagai Bakonyi Anna (2009): Családok más gyerekkel a közoktatásban. in. Kállai Ernő - Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás, Nyitott Könyvműhely,, évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny 162. szám. december 29. A pedagógus jogai és kötelességei Hoffmann Rózsa (1996, szerk.): Pedagógusetika. Kódex és kommentár. Horváth-Szabó Katalin (2007): Vallásosság és személyiség. PPKE Piliscsaba Horváth-Szabó Katalin (2012): Vallás és emberi magatartás. SOTE Mentálhigiéné Intézet és Párbeszéd Alapítvány, Zrinszky László (2002): Neveléselmélet, Műszaki Könyvkiadó,, Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános iskolában. Akadémiai Kiadó,, Golnhoffer Erzsébet-Nahalka István (szerk.): Pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Sallai Éva (2004): Pedagógusnak lenni a mai iskolában. IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia. 5. A játék fejlődésének pszichológiai és pedagógiai interpretációi, a gyermekmegismerés lehetőségei a játékban - A játék szerepe az erkölcsi értékrend kialakulásában. A szabad játék, a fejlesztő játék és a játékosság különbségei. A népi játékok szerepe a néphagyományban; típusai és felhasználhatóságuk az óvodai nevelésben; a népi játékok tanítása, a játékok kiválasztása és a játékfűzések. A játék-munkajellegű tevékenység-tanulás: szerepük a kognitív, a morális, a személyes és a szociális kompetenciák alakításában. Az óvodapedagógus szerepe (feladatai, korrekt attitűdje) a három tevékenységben.

4 Kompetencia alapú óvodai programcsomag Elméleti alapvetések. Játék, erkölcs, érzelmi nevelés Gőbel Orsolya (2012): Tanulni, örülni, szeretni. L Harmattan, Kovácsné Bakosi Éva (2008): A játszóképesség, mint a kisgyermekekkel foglalkozók kulcskompetenciája. DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Debrecen Lázár Katalin (1997): Népi játékok. Mezőgazda Kiadó, Stöckert Károlyné (1995, szerk.): Játékpszichológia. Eötvös József Könyvkiadó, Szász Judit dr. Péter Lilla: Játékpedagógia Tanulmányi útmutató, 6. félév. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Székelyudvarhely Fenyvesi Lívia (2010): A játék szerepe a kisgyermekkorban, in. Dombi Alice, Soós Katalin (szerk.), Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből, APC-Stúdió,, A differenciálás az óvodában: az egyéni fejlődést toleráló és támogató módszerektől a sajátos nevelési szükségletekig. A fejlődés jellemzői óvodáskorban, a fejlődés segítése és a fejlesztés értelmezése. A gyermek fejlődésének nyomon követésére alkalmas módszerek, eszközök, a kapott adatok, jellemzők, eredmények kezelése. Az inklúzió az óvodában: módszerek és lehetőségek, együttműködés a családdal, a fejlődést segítő szakemberrel (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, ), a szociális ellátó rendszer szakembereivel. A sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermekekkel való foglalkozás etikai megközelítései. Bakonyi Anna (2009): Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése. A kompetenciaalapú óvodai programcsomag gyermekek megfigyelésén alapuló mérési és értékelési rendszere. Educatio,. k/az_ovodas_gyermek_fejlodesenek_nyomonkovetese.pdf Bakonyi Anna (2004): Gondolatok az integrációról. in. Óvodai Élet, Bettelheim, B.: A játék: híd a valósághoz. in. Olvasókönyv Deliné dr. Fráter Katalin (2010): A differenciáló pedagógia alapjai, sajátosságai az óvodai nevelésben. DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Debrecen Massimo Diana (2009): Isten és a gyermek. Don Bosco Kiadó, Jávorné, Pázsikné Stöckertné (2004): Hasznos tudnivalók az óvodáskorú gyermekekről. in. Tág a Világ sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, M. Tamás Márta (2006, szerk.): Integráció és inklúzió. Trefort Kiadó, Mérei Ferenc V. Binét Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat, Kovács György Bakosi Éva (2001): Játék az óvodában. Debrecen, Maszler Irén (1996): Játékpedagógia. Pécs, Internetes oldalak:

5 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet) a vonatkozó kormányrendelet módosítása (221/2010.(VII.30.) Korm. rendelete) Méltányosság, inklúzió: ink lzi.html 7. Vallási nevelés az óvodában. A hitoktatás és a hitre nevelés lehetőségei az óvodában. A keresztény közösségbe történő bevezetés lehetséges útjai. Konfliktuskezelési technikák. Nemzetiségi és etnikai programok keresztény szemmel (az együttnevelés példáival illusztrálva). A Katolikus Pedagógia Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakmai anyagai Boreczky Ágnes (2000): Kultúraazonos pedagógia. in. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. Massimo Diana (2009): Isten és a gyermek. Don Bosco Kiadó, Kagan, Spencer (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet, Körmöci Katalin (2004): Projektmunka az óvodában. in. Tág a Világ sorozat Nemzeti Tankönyvkiadó, Nahalka István Torgyik Judit (2004, szerk.): Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Eötvös József Könyvkiadó, Perlai Rezsőné (2000): Tanulásról óvodapedagógusoknak. Comenius Bt., Pécs, Szekszárdi Júlia (2005, szerk.): Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Pannon Egyetemi Kiadó Elliot Aronson (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Torgyik Judit (2004): Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés. in. Új Pedagógiai Szemle, április-május 8. Átmenetek: család-bölcsőde-óvoda-iskola: a kommunikáció, a kooperáció hatékony formái a nevelési folyamat következetessége, töretlensége érdekében. Az óvodai befogadástól a potenciális iskolásig iskolaérettség, az iskolába lépő gyermek jellemzői. Az iskolakezdés pszichológiai, pedagógia kérdései, törvényi háttere. Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER, Debre I., Kende A., Kereszty Zs., Sebő J., Sztanáné B. E. és Zilahiné G. K.: Óvoda-iskola átmenet. Oktatási programcsomag a pedagógusképzés számára t_pcs.pdf Havas Gábor Liskó Ilona (2006): Óvodától a szakmáig. Felsőoktatási

6 Kutatóintézet és Új Mandátum Könyvkiadó, Kósáné Ormai Vera (2007): A mi óvodánk. OKKER, o. Labáth F., Glicze Z., Kovács E. (2008): Kompetenciaalapú óvodai programcsomag Elméleti alapvetések. Educatio, k/elmelet_alapvetesek.pdf Mérei Ferenc V. Binét Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat, Pákozdiné Kenderesi Katalin (1995): Az ép és fogyatékos gyerekek együttnevelése. in. Óvodai Nevelés (http://siklodilornic.uv.ro/ovk) Pázsikné Szilágyi Gabriella (2008): Iskolaérettség, iskolai alkalmasság. in. A Kisgyermek, II. évfolyam 1., 2. szám Rózsáné Czigány Enikő (1995): Elfogadni sajnálat nélkül. in. Óvodai Nevelés.7. Szekszárdi Júlia (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány. Magyar ENCORE, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó (2008): Bölcsőde óvoda összevonás elméleti és gyakorlati tudnivalói. in. Óvodai Nevelés , , Villányi Györgyné (2009, szerk.): A környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása az óvodában. Kisgyermek Könyvek 3. Iskolafejlesztési Alapítvány, HEFOP Differenciálás programcsomag., puma.unideb.hu/.../48_óvoda-iskola-család kapcsolat_1_hallgatói segédanyag.pdf Pedagógia-komplex művészeti nevelés 1. Érzelem, esztétikum, erkölcs. Érzelmek és gondolkodás: elaboráció és indulatredukció játékban, rajzban, mesében, énekben. A befogadáshoz, az alkotáshoz, a kreativitáshoz szükséges kompetenciák fejlődése és a fejlesztés lehetőségei a komplex művészeti neveléssel (zene, vizualitás, irodalom, drámajáték, báb). A személyes, a szociális és a morális kompetenciák formálása adekvát óvodai tevékenységek segítségével. Gerő Zsuzsa (2002): Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus Kiadó, Ranschburg Jenő (2002): A világ megismerése óvodáskorban. OKKER Kiadó Ranschburg Jenő (2003): Az erkölcs alakulása és fejlődése. in. B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó,,

7 Testi nevelés és egészséges életmódra nevelés 1. Egészségnevelés és egészségfejlesztés: a gyerek testi, lelki és szociális szükségletei. Az óvodai mentálhigiéné. 2. Az egészséges életmódra nevelés tartalma és feladatai, a helyes szokásrendszer kialakítása. A testi képességek rendszere, a mozgáskészségek alakulásának folyamata és a mozgás fejlődése. A mozgásfejlesztés hatása a kognitív és a szociális kompetenciák alakulására. Jávorné- Pázsikné -Stöckertné (2004): Hasznos tudnivalók az óvodáskorú gyermekekről. in. Tág a Világ sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Huba Judit (2011): Pszichomotoros fejlődés és fejlesztés. Logopédia Kiadó, Soós Katalin (2010): Az egészségnevelés biológiai aspektusai. in. Dombi Alice Soós Katalin (szerk.): Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből, APC-Stúdió, B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (2003, szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó,, fejezetei a mozgásfejlődésről Antal Judit (2008): Mentálhigiéné az óvodában. Győr Vizuális nevelés 1. A vizuális nevelés mint komplex személyiségfejlesztés: szerepe és jelentősége az óvodáskorú gyermek megismerésében és képességeinek fejlesztésében. Az óvodáskorú gyermek vizualitásának fejlődése, fejlesztése, a gyermekrajz mint kommunikáció. A vizuális nevelés nemzeti identitást megalapozó és erősítő lehetőségei a személyiségfejlődésre. A vizuális nevelés lehetőségei a kisgyermekek keresztény hitének megalapozására a katolikus óvodákban. 2. A vizuális nevelés szerepe az esztétikai értékek közvetítésében, a vizuális nevelés kapcsolata más tevékenységi területekkel. Az óvodában alkalmazható művészeti- és kézműves technikák metodikai eljárásai a kisgyermek teljes személyiségének élményadó tevékenységközpontú fejlesztésére, különös tekintettel a keresztény liturgikus év eseményeire, a karácsonyi és húsvéti ünnepkörre. A differenciált képességfejlesztés, az esélyegyenlőség biztosítása, a tehetséggondozás lehetőségei a vizuális nevelésben. Czárán Eszter (2005): Világnak Virága I-IV. Szerzői kiadás Feuer Mária (2000): A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó, Fülöpné Erdő Mária (2009): Élő beszélgetés Istennel. Szent István Társulat,

8 Gőbel Orsolya (2007): A fantázia tengerén. L Harmattan, Kondacs Mihályné Podmaniczky Mária (2004): Vizuális nevelés az óvodában. Főiskolai jegyzet Malchodi, Cathy A. (2003): A gyermekrajzok megértése. Animula Kiadó, Pázmány Ágnes Permay Éva (2012): Látás és ábrázolás. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Pázmány Ágnes (2010): Nevelés szívvel és lélekkel a szép szeretetére. Módszertani kiadvány óvodapedagógusok számára1.szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete,, letölthető:www.szelegyesület.hu honlapról /Kiadványaink Ének-zenei nevelés 1. Az ének-zenei nevelés, mint komplex személyiségfejlesztés Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei alapján. A zenei anyanyelv fogalma, kialakításának, fejlesztésének lehetőségei az óvodában. A mondóka, a gyermekdal, a népdal, a népi gyermekjátékok identitásformáló, közösség-alakító szerepe, esztétikai értéke, zenei sajátosságai. Az ének-zenei nevelés, a zenei hagyományőrzés és mozgásfejlesztés kapcsolata az óvodában: énekes körjátékok, gyermek néptánc. 2. A zenei képességek differenciált fejlesztésének feltételei, területei, módjai. A zenei nevelés kapcsolata más tevékenységi formákkal; transzfer-hatás. A magyarországi óvodai zenei nevelés 100 éves hagyományai és kiemelkedő alakjai; új tendenciák az óvodai zenei nevelésben. Az egyházi óvodák szellemiségének tükröződése a gyermek zenei nevelésében. Bánki Vera Bálványos Huba: Differenciálás a művészeti nevelésben Borsai Ilona (1976): Cinege, cinege kismadár. Minerva, Sándor Ildikó (2005): Tücsökringató /ölbéli játékok/. Hagyományok háza, Ditrich Helga (1998): A magyar népi gyermekmondóka, gyermekdal sajátosságai Gerzsányné J. Rózsa (2003): Micsoda madarak járják. Nemzeti Tankönyvkiadó, Grolyóné-Szerepiné (2003): Jézus hív és vár. Kat. Tk. Intézet, Vác Gundyné Szerényi Andrea (2007): Csíp, csíp, csibőricke.../óvodai néphagyományok- Alföld/ Hagyományok Háza, Kis Jenőné: Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában Kokas Klára: A zene felemeli kezeimet Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században Jézust áldja énekünk. Gyermekénekek óvodásoknak Ref. Ped. Int., 2003

9 Anyanyelvi-irodalmi nevelés 1. Az anyanyelvi nevelés jelentősége, szerepe az óvodában A nyelvi szocializáció kérdései: beszédfejlődés, beszédzavarok A literáció előkészítése az óvodában 2. Irodalmi nevelés mint komplex személyiségfejlesztés Irodalmi műfajok az óvodában: a meseválasztás dilemmái, a mese- és verskedvelés motívumai A magyar gyermekvers tradíciói és a kortárs gyerekköltészet Világkép és értékrend a gyermekirodalomban, a keresztény gyermekirodalom helye az óvodai nevelésben Az erkölcsi és az irodalmi nevelés összefüggései az óvodában Bernstein, Basil (2003): Nyelvi szocializáció és oktathatóság. in. Meleg Csilla (összeállította és bevezetővel ellátta): Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Dialóg Campus Kiadó, Bp.- Pécs Bódis Zoltán (2006): Gyermek, nyelv, költészet, in. Bálint Péter-Bódis Zoltán: Változatok a gyermeklírára, Didakt Kiadó, Debrecen Boldizsár Ildikó (2004): Mesepoétika. Akadémiai Kiadó, Cs. Czachesz Erzsébet (2001): Olvasás és nevelés az iskoláskor előtt. in. Könyv és Nevelés, 2. Dobszay Ambrus (2001): A mai magyar gyermekvers. in. Nézőpontok, motívumok. Krónika Nova, Dankó Ervinné (2004): Irodalmi nevelés az óvodában. OKKER, Dankó Ervinné (2000): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER, Gombos Péter (): Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom Mérei Ferenc-Binét Ágnes (1981): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Orbán Gyöngyi (2010): A gyermekvers, amint olvasni tanít, in. Fordulópont, 4, Péter Lilla-Deák Ágnes (2013): Kisiskolások erkölcsi érzékének mesék általi fejlesztése- különös tekintettel az erkölcsi fogalmak kialakítására. in. Katolikus Pedagógia Pompor Zoltán (2006): A keresztyén gyermekvers múltja és jelene, Bálint Péter-Bódis Zoltán: Változatok a gyermeklírára, Didakt Kiadó, Debrecen Ranschburg Jenő (1998): Pszichológai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Réger Zita (2002): Utak nyelvhez. Nyelvi szocializáció-nyelvi hátrány. Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet, Szántó Bíborka (2013): Élmény- és értékközpontú irodalmi nevelés. in. Katolikus Pedagógia Szinger Veronika: Kivárás és bontakozó írásbeliség Hagyomány és újszerűség az óvodai írás és olvasáselőkészítésben.

10 Szinger Veronika: Mese az óvodában. Szinger Veronika (2009): Nagycsoportos óvodások írásbeliséggel kapcsolatos tudása és tevékenységei. in. Könyv és Nevelés, 2. Tímárné Hunya Tünde (2008): Az irodalmi alkotások kiválasztásának módszertani szempontjai, különös tekintettel a fiúk érdeklődésére. in. Új Pedagógiai Szemle, 5. Torgyik Judit (2005): Nyelvi szocializáció és oktatás. in. Új Pedagógiai Szemle, 3, Zóka Katalin: Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában tarsadalmi_egyutteles_2012_3_szam_zoka_k.html Zóka Katalin: Az erkölcsi nevelés és az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelés összefüggései. in: Fejlődés és fejlesztés, Ajánlások az óvodai kompetenciafejlesztés megvalósításához december, C modul. [22p.] Környezet és társadalom 1. A környezettudatos magatartás kialakításához, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakításának alapelvei Mintaadás, ismeretátadás, gyakorlati tapasztalás és alkalmazás, attitűdformálás lehetőségei és módszerei. A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése. 2. A természet és a társadalom témakörének bemutatási lehetőségei az óvodai nevelésben. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése. A spontán és a szervezett ismeretszerzésre épülő tapasztalatok szerepe a környezeti nevelésben, a kognitív, valamint az érzelmi funkciók fejlődésében. A szervezett tapasztalatszerzés lehetőségei, az óvodapedagógus feladatai. Bihariné Krekó Ilona Kanczler Gyuláné Labanc Györgyi (2005): Környezetkultúra az óvodában. Magyar Szakképzési Társaság, Kováts-Németh Mária (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig, Comenius Kft.- Pécs, 313. Nádai Magda (2012): Kerekerdők szivárványa - Figyelemirányító könyv erdőt járó gyerekeknek. BAFILA Kiadó Lőw Márta (2008, szerk.): Segédanyag a környezeti neveléshez. Szent István Társulat, Baritz Sarolta OP- Fülöp Dániel (2011, szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz. Szent István Társulat, Az Óvodai nevelés országos alapprogramja - 363/2012. (XII. 17.) Korm.rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Alapvetés Nádai Magda (2008): Pókművészek, békabajnokok, Flaccus Kiadó, Tátrai Zsuzsanna, Karácsony-Molnár Erika (2010): Jeles napok, ünnepi szokások. Mezőgazda, Fabóné Nagy Andrea - Faggyas Jánosné (2002): Zöld napok a környezeti nevelésben. Szarvas

11 Matematikai jellegű tapasztalatszerzés 1. Az ember környezetével és annak matematikai vonatkozásaival való ismerkedés. Az óvodáskorú gyermek téri, síkbeli és mennyiségszemléletének fejlődési jellemzői. 2. A spontán és szervezett tapasztalatok szerepe a szerialitás, a tájékozódás kialakulásában és a kognitív funkciók fejlődésében. Az óvodapedagógus tanulást segítő módszerei, eszközei, a differenciált visszacsatolás (értékelés) lehetőségei. Dékány Judit (2003): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Logopédiai Kiadó, Perlai Rezsőné (1997): A matematikai nevelés módszertana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Perlai Rezsőné (1999): Matematikai játékok óvodáskorban. OKKER Kiadó, Piaget, Jean (1993): Az értelem pszichológiája. Gondolat, Pólya György (1994): A gondolkodás iskolája. TYPOTEX Kiadó, Porkolábné Dr. Balogh Katalin-Dr. Balázsné Szűcs Judit -Szaitzné Gregorits Anna (2004, szerk.): Komplex prevenciós óvodai program, Kudarc nélkül az iskolában. Trefort Kiadó, h.n. Skemp, Richard (2005): A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó, Szerencsi Sándor (1993): Matematika. Egységes jegyzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Villányi Györgyné (1995): Játék a matematika? Tárogató Kiadó, Zsámboki Károlyné (2001): Bence világot tanul, óvodások matematikája. k.n, Sopron Zsámboki Károlyné -Horváthné Szigligeti Adél (é.n.): Matematika kézzel, fejjel, szívvel. Okker Oktatási Kft., Zsámboki Károlyné (2003): Óvodai matematikai nevelés. Módszertani javaslatok az óvodai nevelés alapprogramjához. k.n., Sopron

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Pszichológiai Munkacsoportja Pszichológia

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

Zóka Katalin Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában

Zóka Katalin Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában Zóka Katalin Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában A gyermekközpontú nyelvi kommunikációs nevelés sikerének alapja a családok bevonása az óvodai

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

Ajánló bibliográfia. [Bővített]

Ajánló bibliográfia. [Bővített] Ajánló bibliográfia [Bővített] Készült a Prizma EGYMI ellátási körzetébe tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek számára, akik tájékozódni

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ

SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ Készítették: Farkasné Egyed Zsuzsanna Grolyóné

Részletesebben

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Ábrahámné Győrök Margit - Berey Mária - László Istvánné - Zsuppán Lászlóné: Együtt nevelkedve, Alfa Kiadó, Bp. 1994 Ábrahámné Győrök Margit - Berey

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBŐ JÚLIA SZTANÁNÉ BEBICS EDIT ZILAHINÉ GÁL KATALIN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben