ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév)"

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév) (Nem kell a tételekhez felsorolt irodalmak mindegyikét feldolgozni! Ezek csak a tájékozódást kívánják segíteni és a témakifejtéshez szükséges szakmailag korrekt forrásokat jelölik.) Pedagógia 1. Az intézményes kisgyermeknevelés magyarországi tendenciái a katolikus óvodák sajátosságai A katolikus pedagógia és a magyar óvodapedagógia kiemelkedő egyéniségei (Néri Szent Fülöp, Bosco Szent János, Kalazanczi Szent József, stb. és Brunszvik Teréz, Wargha István, Bélaváry- Burchard Erzsébet, Hermann Alice, Szabadi Ilona, Bakonyiné Vince Ágnes bemutatásával) Hasonlóságok és eltérések az egyházi és nem egyházi óvodák munkájában, működésében. Az Óvodai Nevelés programja 1971 Az Óvodai Nevelés Programja 1989 Gyermekeink gondozása, nevelése Villányi Györgyné,-Korintus Mihályné(szerk.) OKI, NCSSZI Pukánszky-Németh: Neveléstörténet (8.7. A XIX. század első felének magyar neveléstörténete Első óvodáink 9.2. Pedagógia és iskola ) http//magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/08.07.html http//magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/09.02.html Szabadi Ilona az óvodapedagógusok nagyasszonya MPT Bakonyiné Vince Ágnes: Az iskola előtti nevelés intézményes rendszere. In: A magyar népköztársaság iskolarendszeréről. Szerk. és összeáll.: Balázs Mihály o. M. Nádasi Mária Úton a pedagógiai többszólamúság felé (1994): In: Kereszty Zsuzsa- T. Hajbács Ilona (szerk.) (1995): Több út IFA MKM BTF, / edutech.elte.hu/multiped/ped_12/ped_12.pdf Társadalmi és pedagógia változások ww.eduline.hu/segedanyagtalalatok.aspx/letolt/ A katolikus értékrend és nevelési elvek megjelenése az óvodában. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a KPSZTI dokumentumai. A katolikus értékrend és nevelési elvek megjelenése a katolikus intézmények dokumentumaiban, valamint az óvodai nevelés napi gyakorlatában. Az óvodai minőségfejlesztés lehetőségei. Katolikus Pedagógia Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakmai anyagai Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Korm. rend. OECD Oktatási Igazgatóság (szerk., 2005): A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei Magyarországi országjelentés. OKI, NCSSZI Corvinus

2 Kiadó, Ballér Endre (2004): A tantervelmélet útjain. Aula, Farkas Olga (2001): A szervezeti minőségkultúra fejlesztése, a minőség emberi tényezői. ese.htm Korintus M., Villányi Gy., Mátay K., Badics T. (2004, szerk.): Gyermekeink gondozása, nevelése, OKI, NCSSZI df Halász Gábor Lannert Judit (2006): Jelentés a magyar közoktatásról OKI,, Nagy József (2002): XXI. sz. és a nevelés. Osiris Kiadó,, , , , , Szivák Judit (2001, szerk.): Minőség az óvodában. OKKER, Villányi Györgyné (2001, szerk.): Óvodai programkészítés. OKKER, Internetes oldalak: A kompetenciáról: ogalma.html és következő oldalai 3. A család és az óvoda Katolikus óvodák családsegítő funkciója. A családi nevelés jellemzői (a család szerkezete, funkciói; funkciózavarai; a szocializációban betöltött szerepe). A keresztény család jellemzői és nevelésben betöltött szerepe. Értékszocializáció a családban és az óvodában. A család és az óvoda kapcsolata: a családsegítés és az együttműködés lehetőségei és formái: gondozás, prevenció, gyermekvédelem. A gyermekközösségek hatása a gyermeki személyiség alakulására: szocializáció és individualizáció, személyes és szociális kompetenciák. Fülöpné Erdő Mária (2010, szerk.): Családpedagógia. AVKF, Vác évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről Magyar Közlöny 162. szám. december 29. A szülő jogai és kötelességei, A pedagógus jogai és kötelességei. Bagdy Emőke (2002): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bakonyi Anna (1997): A család mint óvodahasználó meghatározó szerepe a gyermeknevelésben. in. Villányi Györgyné (szerk.): Óvodavezetők kézikönyve V. kötet, Okker,, Bugán Antal (2002): Az értékfelfogás alakulása a szocializációs folyamatában. in. Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó,, Kolozsváry Judit (2002): Más gyerek, Más szülő, Más pedagógus. OKKER Kiadó, Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius, Pécs

3 Kozma Tamás (1994): Bevezetés a nevelésszociológiába., Ranschburg Jenő (1984): Szeretet, erkölcs, autonómia., 13-35, Vekerdy Tamás (1998): Az értékszocializáció néhány kérdése. in. Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Comenius Bt, Pécs, Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó,, Zsubrits Attila (2007): A gyermekkori kötődések motívumai. in. Új Pedagógiai Szemle, Az óvodapedagógus, a keresztény óvodapedagógus személyisége, a pedagógusszerep tartalma, normái, változásai (kooperációtól az intervencióig). A pedagógus-hivatás és az élethosszig tartó tanulás értelmezése. Katolikus Pedagógia Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakmai anyagai Bakonyi Anna (2009): Családok más gyerekkel a közoktatásban. in. Kállai Ernő - Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás, Nyitott Könyvműhely,, évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny 162. szám. december 29. A pedagógus jogai és kötelességei Hoffmann Rózsa (1996, szerk.): Pedagógusetika. Kódex és kommentár. Horváth-Szabó Katalin (2007): Vallásosság és személyiség. PPKE Piliscsaba Horváth-Szabó Katalin (2012): Vallás és emberi magatartás. SOTE Mentálhigiéné Intézet és Párbeszéd Alapítvány, Zrinszky László (2002): Neveléselmélet, Műszaki Könyvkiadó,, Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános iskolában. Akadémiai Kiadó,, Golnhoffer Erzsébet-Nahalka István (szerk.): Pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Sallai Éva (2004): Pedagógusnak lenni a mai iskolában. IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia. 5. A játék fejlődésének pszichológiai és pedagógiai interpretációi, a gyermekmegismerés lehetőségei a játékban - A játék szerepe az erkölcsi értékrend kialakulásában. A szabad játék, a fejlesztő játék és a játékosság különbségei. A népi játékok szerepe a néphagyományban; típusai és felhasználhatóságuk az óvodai nevelésben; a népi játékok tanítása, a játékok kiválasztása és a játékfűzések. A játék-munkajellegű tevékenység-tanulás: szerepük a kognitív, a morális, a személyes és a szociális kompetenciák alakításában. Az óvodapedagógus szerepe (feladatai, korrekt attitűdje) a három tevékenységben.

4 Kompetencia alapú óvodai programcsomag Elméleti alapvetések. Játék, erkölcs, érzelmi nevelés Gőbel Orsolya (2012): Tanulni, örülni, szeretni. L Harmattan, Kovácsné Bakosi Éva (2008): A játszóképesség, mint a kisgyermekekkel foglalkozók kulcskompetenciája. DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Debrecen Lázár Katalin (1997): Népi játékok. Mezőgazda Kiadó, Stöckert Károlyné (1995, szerk.): Játékpszichológia. Eötvös József Könyvkiadó, Szász Judit dr. Péter Lilla: Játékpedagógia Tanulmányi útmutató, 6. félév. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Székelyudvarhely Fenyvesi Lívia (2010): A játék szerepe a kisgyermekkorban, in. Dombi Alice, Soós Katalin (szerk.), Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből, APC-Stúdió,, A differenciálás az óvodában: az egyéni fejlődést toleráló és támogató módszerektől a sajátos nevelési szükségletekig. A fejlődés jellemzői óvodáskorban, a fejlődés segítése és a fejlesztés értelmezése. A gyermek fejlődésének nyomon követésére alkalmas módszerek, eszközök, a kapott adatok, jellemzők, eredmények kezelése. Az inklúzió az óvodában: módszerek és lehetőségek, együttműködés a családdal, a fejlődést segítő szakemberrel (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, ), a szociális ellátó rendszer szakembereivel. A sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermekekkel való foglalkozás etikai megközelítései. Bakonyi Anna (2009): Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése. A kompetenciaalapú óvodai programcsomag gyermekek megfigyelésén alapuló mérési és értékelési rendszere. Educatio,. k/az_ovodas_gyermek_fejlodesenek_nyomonkovetese.pdf Bakonyi Anna (2004): Gondolatok az integrációról. in. Óvodai Élet, Bettelheim, B.: A játék: híd a valósághoz. in. Olvasókönyv Deliné dr. Fráter Katalin (2010): A differenciáló pedagógia alapjai, sajátosságai az óvodai nevelésben. DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Debrecen Massimo Diana (2009): Isten és a gyermek. Don Bosco Kiadó, Jávorné, Pázsikné Stöckertné (2004): Hasznos tudnivalók az óvodáskorú gyermekekről. in. Tág a Világ sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, M. Tamás Márta (2006, szerk.): Integráció és inklúzió. Trefort Kiadó, Mérei Ferenc V. Binét Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat, Kovács György Bakosi Éva (2001): Játék az óvodában. Debrecen, Maszler Irén (1996): Játékpedagógia. Pécs, Internetes oldalak:

5 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet) a vonatkozó kormányrendelet módosítása (221/2010.(VII.30.) Korm. rendelete) Méltányosság, inklúzió: ink lzi.html 7. Vallási nevelés az óvodában. A hitoktatás és a hitre nevelés lehetőségei az óvodában. A keresztény közösségbe történő bevezetés lehetséges útjai. Konfliktuskezelési technikák. Nemzetiségi és etnikai programok keresztény szemmel (az együttnevelés példáival illusztrálva). A Katolikus Pedagógia Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakmai anyagai Boreczky Ágnes (2000): Kultúraazonos pedagógia. in. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. Massimo Diana (2009): Isten és a gyermek. Don Bosco Kiadó, Kagan, Spencer (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet, Körmöci Katalin (2004): Projektmunka az óvodában. in. Tág a Világ sorozat Nemzeti Tankönyvkiadó, Nahalka István Torgyik Judit (2004, szerk.): Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Eötvös József Könyvkiadó, Perlai Rezsőné (2000): Tanulásról óvodapedagógusoknak. Comenius Bt., Pécs, Szekszárdi Júlia (2005, szerk.): Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Pannon Egyetemi Kiadó Elliot Aronson (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Torgyik Judit (2004): Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés. in. Új Pedagógiai Szemle, április-május 8. Átmenetek: család-bölcsőde-óvoda-iskola: a kommunikáció, a kooperáció hatékony formái a nevelési folyamat következetessége, töretlensége érdekében. Az óvodai befogadástól a potenciális iskolásig iskolaérettség, az iskolába lépő gyermek jellemzői. Az iskolakezdés pszichológiai, pedagógia kérdései, törvényi háttere. Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER, Debre I., Kende A., Kereszty Zs., Sebő J., Sztanáné B. E. és Zilahiné G. K.: Óvoda-iskola átmenet. Oktatási programcsomag a pedagógusképzés számára t_pcs.pdf Havas Gábor Liskó Ilona (2006): Óvodától a szakmáig. Felsőoktatási

6 Kutatóintézet és Új Mandátum Könyvkiadó, Kósáné Ormai Vera (2007): A mi óvodánk. OKKER, o. Labáth F., Glicze Z., Kovács E. (2008): Kompetenciaalapú óvodai programcsomag Elméleti alapvetések. Educatio, k/elmelet_alapvetesek.pdf Mérei Ferenc V. Binét Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat, Pákozdiné Kenderesi Katalin (1995): Az ép és fogyatékos gyerekek együttnevelése. in. Óvodai Nevelés (http://siklodilornic.uv.ro/ovk) Pázsikné Szilágyi Gabriella (2008): Iskolaérettség, iskolai alkalmasság. in. A Kisgyermek, II. évfolyam 1., 2. szám Rózsáné Czigány Enikő (1995): Elfogadni sajnálat nélkül. in. Óvodai Nevelés.7. Szekszárdi Júlia (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány. Magyar ENCORE, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó (2008): Bölcsőde óvoda összevonás elméleti és gyakorlati tudnivalói. in. Óvodai Nevelés , , Villányi Györgyné (2009, szerk.): A környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása az óvodában. Kisgyermek Könyvek 3. Iskolafejlesztési Alapítvány, HEFOP Differenciálás programcsomag., puma.unideb.hu/.../48_óvoda-iskola-család kapcsolat_1_hallgatói segédanyag.pdf Pedagógia-komplex művészeti nevelés 1. Érzelem, esztétikum, erkölcs. Érzelmek és gondolkodás: elaboráció és indulatredukció játékban, rajzban, mesében, énekben. A befogadáshoz, az alkotáshoz, a kreativitáshoz szükséges kompetenciák fejlődése és a fejlesztés lehetőségei a komplex művészeti neveléssel (zene, vizualitás, irodalom, drámajáték, báb). A személyes, a szociális és a morális kompetenciák formálása adekvát óvodai tevékenységek segítségével. Gerő Zsuzsa (2002): Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus Kiadó, Ranschburg Jenő (2002): A világ megismerése óvodáskorban. OKKER Kiadó Ranschburg Jenő (2003): Az erkölcs alakulása és fejlődése. in. B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó,,

7 Testi nevelés és egészséges életmódra nevelés 1. Egészségnevelés és egészségfejlesztés: a gyerek testi, lelki és szociális szükségletei. Az óvodai mentálhigiéné. 2. Az egészséges életmódra nevelés tartalma és feladatai, a helyes szokásrendszer kialakítása. A testi képességek rendszere, a mozgáskészségek alakulásának folyamata és a mozgás fejlődése. A mozgásfejlesztés hatása a kognitív és a szociális kompetenciák alakulására. Jávorné- Pázsikné -Stöckertné (2004): Hasznos tudnivalók az óvodáskorú gyermekekről. in. Tág a Világ sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Huba Judit (2011): Pszichomotoros fejlődés és fejlesztés. Logopédia Kiadó, Soós Katalin (2010): Az egészségnevelés biológiai aspektusai. in. Dombi Alice Soós Katalin (szerk.): Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből, APC-Stúdió, B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (2003, szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó,, fejezetei a mozgásfejlődésről Antal Judit (2008): Mentálhigiéné az óvodában. Győr Vizuális nevelés 1. A vizuális nevelés mint komplex személyiségfejlesztés: szerepe és jelentősége az óvodáskorú gyermek megismerésében és képességeinek fejlesztésében. Az óvodáskorú gyermek vizualitásának fejlődése, fejlesztése, a gyermekrajz mint kommunikáció. A vizuális nevelés nemzeti identitást megalapozó és erősítő lehetőségei a személyiségfejlődésre. A vizuális nevelés lehetőségei a kisgyermekek keresztény hitének megalapozására a katolikus óvodákban. 2. A vizuális nevelés szerepe az esztétikai értékek közvetítésében, a vizuális nevelés kapcsolata más tevékenységi területekkel. Az óvodában alkalmazható művészeti- és kézműves technikák metodikai eljárásai a kisgyermek teljes személyiségének élményadó tevékenységközpontú fejlesztésére, különös tekintettel a keresztény liturgikus év eseményeire, a karácsonyi és húsvéti ünnepkörre. A differenciált képességfejlesztés, az esélyegyenlőség biztosítása, a tehetséggondozás lehetőségei a vizuális nevelésben. Czárán Eszter (2005): Világnak Virága I-IV. Szerzői kiadás Feuer Mária (2000): A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó, Fülöpné Erdő Mária (2009): Élő beszélgetés Istennel. Szent István Társulat,

8 Gőbel Orsolya (2007): A fantázia tengerén. L Harmattan, Kondacs Mihályné Podmaniczky Mária (2004): Vizuális nevelés az óvodában. Főiskolai jegyzet Malchodi, Cathy A. (2003): A gyermekrajzok megértése. Animula Kiadó, Pázmány Ágnes Permay Éva (2012): Látás és ábrázolás. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Pázmány Ágnes (2010): Nevelés szívvel és lélekkel a szép szeretetére. Módszertani kiadvány óvodapedagógusok számára1.szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete,, letölthető:www.szelegyesület.hu honlapról /Kiadványaink Ének-zenei nevelés 1. Az ének-zenei nevelés, mint komplex személyiségfejlesztés Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei alapján. A zenei anyanyelv fogalma, kialakításának, fejlesztésének lehetőségei az óvodában. A mondóka, a gyermekdal, a népdal, a népi gyermekjátékok identitásformáló, közösség-alakító szerepe, esztétikai értéke, zenei sajátosságai. Az ének-zenei nevelés, a zenei hagyományőrzés és mozgásfejlesztés kapcsolata az óvodában: énekes körjátékok, gyermek néptánc. 2. A zenei képességek differenciált fejlesztésének feltételei, területei, módjai. A zenei nevelés kapcsolata más tevékenységi formákkal; transzfer-hatás. A magyarországi óvodai zenei nevelés 100 éves hagyományai és kiemelkedő alakjai; új tendenciák az óvodai zenei nevelésben. Az egyházi óvodák szellemiségének tükröződése a gyermek zenei nevelésében. Bánki Vera Bálványos Huba: Differenciálás a művészeti nevelésben Borsai Ilona (1976): Cinege, cinege kismadár. Minerva, Sándor Ildikó (2005): Tücsökringató /ölbéli játékok/. Hagyományok háza, Ditrich Helga (1998): A magyar népi gyermekmondóka, gyermekdal sajátosságai Gerzsányné J. Rózsa (2003): Micsoda madarak járják. Nemzeti Tankönyvkiadó, Grolyóné-Szerepiné (2003): Jézus hív és vár. Kat. Tk. Intézet, Vác Gundyné Szerényi Andrea (2007): Csíp, csíp, csibőricke.../óvodai néphagyományok- Alföld/ Hagyományok Háza, Kis Jenőné: Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában Kokas Klára: A zene felemeli kezeimet Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században Jézust áldja énekünk. Gyermekénekek óvodásoknak Ref. Ped. Int., 2003

9 Anyanyelvi-irodalmi nevelés 1. Az anyanyelvi nevelés jelentősége, szerepe az óvodában A nyelvi szocializáció kérdései: beszédfejlődés, beszédzavarok A literáció előkészítése az óvodában 2. Irodalmi nevelés mint komplex személyiségfejlesztés Irodalmi műfajok az óvodában: a meseválasztás dilemmái, a mese- és verskedvelés motívumai A magyar gyermekvers tradíciói és a kortárs gyerekköltészet Világkép és értékrend a gyermekirodalomban, a keresztény gyermekirodalom helye az óvodai nevelésben Az erkölcsi és az irodalmi nevelés összefüggései az óvodában Bernstein, Basil (2003): Nyelvi szocializáció és oktathatóság. in. Meleg Csilla (összeállította és bevezetővel ellátta): Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Dialóg Campus Kiadó, Bp.- Pécs Bódis Zoltán (2006): Gyermek, nyelv, költészet, in. Bálint Péter-Bódis Zoltán: Változatok a gyermeklírára, Didakt Kiadó, Debrecen Boldizsár Ildikó (2004): Mesepoétika. Akadémiai Kiadó, Cs. Czachesz Erzsébet (2001): Olvasás és nevelés az iskoláskor előtt. in. Könyv és Nevelés, 2. Dobszay Ambrus (2001): A mai magyar gyermekvers. in. Nézőpontok, motívumok. Krónika Nova, Dankó Ervinné (2004): Irodalmi nevelés az óvodában. OKKER, Dankó Ervinné (2000): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER, Gombos Péter (): Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom Mérei Ferenc-Binét Ágnes (1981): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Orbán Gyöngyi (2010): A gyermekvers, amint olvasni tanít, in. Fordulópont, 4, Péter Lilla-Deák Ágnes (2013): Kisiskolások erkölcsi érzékének mesék általi fejlesztése- különös tekintettel az erkölcsi fogalmak kialakítására. in. Katolikus Pedagógia Pompor Zoltán (2006): A keresztyén gyermekvers múltja és jelene, Bálint Péter-Bódis Zoltán: Változatok a gyermeklírára, Didakt Kiadó, Debrecen Ranschburg Jenő (1998): Pszichológai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Réger Zita (2002): Utak nyelvhez. Nyelvi szocializáció-nyelvi hátrány. Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet, Szántó Bíborka (2013): Élmény- és értékközpontú irodalmi nevelés. in. Katolikus Pedagógia Szinger Veronika: Kivárás és bontakozó írásbeliség Hagyomány és újszerűség az óvodai írás és olvasáselőkészítésben.

10 Szinger Veronika: Mese az óvodában. Szinger Veronika (2009): Nagycsoportos óvodások írásbeliséggel kapcsolatos tudása és tevékenységei. in. Könyv és Nevelés, 2. Tímárné Hunya Tünde (2008): Az irodalmi alkotások kiválasztásának módszertani szempontjai, különös tekintettel a fiúk érdeklődésére. in. Új Pedagógiai Szemle, 5. Torgyik Judit (2005): Nyelvi szocializáció és oktatás. in. Új Pedagógiai Szemle, 3, Zóka Katalin: Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában tarsadalmi_egyutteles_2012_3_szam_zoka_k.html Zóka Katalin: Az erkölcsi nevelés és az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelés összefüggései. in: Fejlődés és fejlesztés, Ajánlások az óvodai kompetenciafejlesztés megvalósításához december, C modul. [22p.] Környezet és társadalom 1. A környezettudatos magatartás kialakításához, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakításának alapelvei Mintaadás, ismeretátadás, gyakorlati tapasztalás és alkalmazás, attitűdformálás lehetőségei és módszerei. A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése. 2. A természet és a társadalom témakörének bemutatási lehetőségei az óvodai nevelésben. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése. A spontán és a szervezett ismeretszerzésre épülő tapasztalatok szerepe a környezeti nevelésben, a kognitív, valamint az érzelmi funkciók fejlődésében. A szervezett tapasztalatszerzés lehetőségei, az óvodapedagógus feladatai. Bihariné Krekó Ilona Kanczler Gyuláné Labanc Györgyi (2005): Környezetkultúra az óvodában. Magyar Szakképzési Társaság, Kováts-Németh Mária (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig, Comenius Kft.- Pécs, 313. Nádai Magda (2012): Kerekerdők szivárványa - Figyelemirányító könyv erdőt járó gyerekeknek. BAFILA Kiadó Lőw Márta (2008, szerk.): Segédanyag a környezeti neveléshez. Szent István Társulat, Baritz Sarolta OP- Fülöp Dániel (2011, szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz. Szent István Társulat, Az Óvodai nevelés országos alapprogramja - 363/2012. (XII. 17.) Korm.rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Alapvetés Nádai Magda (2008): Pókművészek, békabajnokok, Flaccus Kiadó, Tátrai Zsuzsanna, Karácsony-Molnár Erika (2010): Jeles napok, ünnepi szokások. Mezőgazda, Fabóné Nagy Andrea - Faggyas Jánosné (2002): Zöld napok a környezeti nevelésben. Szarvas

11 Matematikai jellegű tapasztalatszerzés 1. Az ember környezetével és annak matematikai vonatkozásaival való ismerkedés. Az óvodáskorú gyermek téri, síkbeli és mennyiségszemléletének fejlődési jellemzői. 2. A spontán és szervezett tapasztalatok szerepe a szerialitás, a tájékozódás kialakulásában és a kognitív funkciók fejlődésében. Az óvodapedagógus tanulást segítő módszerei, eszközei, a differenciált visszacsatolás (értékelés) lehetőségei. Dékány Judit (2003): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Logopédiai Kiadó, Perlai Rezsőné (1997): A matematikai nevelés módszertana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Perlai Rezsőné (1999): Matematikai játékok óvodáskorban. OKKER Kiadó, Piaget, Jean (1993): Az értelem pszichológiája. Gondolat, Pólya György (1994): A gondolkodás iskolája. TYPOTEX Kiadó, Porkolábné Dr. Balogh Katalin-Dr. Balázsné Szűcs Judit -Szaitzné Gregorits Anna (2004, szerk.): Komplex prevenciós óvodai program, Kudarc nélkül az iskolában. Trefort Kiadó, h.n. Skemp, Richard (2005): A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó, Szerencsi Sándor (1993): Matematika. Egységes jegyzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Villányi Györgyné (1995): Játék a matematika? Tárogató Kiadó, Zsámboki Károlyné (2001): Bence világot tanul, óvodások matematikája. k.n, Sopron Zsámboki Károlyné -Horváthné Szigligeti Adél (é.n.): Matematika kézzel, fejjel, szívvel. Okker Oktatási Kft., Zsámboki Károlyné (2003): Óvodai matematikai nevelés. Módszertani javaslatok az óvodai nevelés alapprogramjához. k.n., Sopron

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés az óvodában (2010. augusztus 2015. február)

Fejlődés és fejlesztés az óvodában (2010. augusztus 2015. február) Fejlődés és fejlesztés az óvodában ( 2015. február) A Az óvodai kompetenciák fejlesztésének elméleti alapjai A 1 Miért éppen kompetencia, és miért éppen most? A kompetenciafejlesztés a törvényi előírások

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben