Alsóhegy Utcai Óvoda HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsóhegy Utcai Óvoda HÁZIREND"

Átírás

1 Alsóhegy Utcai Óvoda HÁZIREND 1

2 Alsóhegy Utcai Óvoda 1118 Budapest Alsóhegy utca HÁZIREND Készítette: Csikné Vaskuti Judit Intézmény OM - azonosítója: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Szülői Szervezet nevében névaláírás szakalkalmazottak nevében névaláírás /2013. (.) határozatszámon jóváhagyta:. Óvodaigazgató/intézményvezető Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától szeptember. 1. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Iktatószám:2013 2

3 TARTALOMJEGYZÉK A házirend jogszabályi háttere... 3 Bevezető rendelkezések... 3 A házirend hatálya... 3 Köszöntő Általános információk az óvodáról Az intézmény nyitvatartási, működési rendje Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének, igazolásának eljárásrendje Gyermekek az óvodában A beiskolázás óvodai eljárásrendje Szülők az óvodában Védő, óvó intézkedések a balesetek megelőzése érdekében követendő szabályok Helységek, berendezések használatának eljárásrendje A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok (EMMI 128. (1) A gyermekek felszerelései és eszközei A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje Egyéb a gyermekek és az intézmény működését, biztonságát garantáló szabályok Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje Alapítványi működés

4 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján a Alsóhegy Utcai Óvoda (melynek székhelye: Budapest, 1118 Alsóhegy utca ) az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg házirendjét. A házirend hatálya Időbeli hatálya: A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző fenntartó által jóváhagyott Házirend. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet A kihirdetés napja: 2013.március 29. A Házirend személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra, gyermekekre, Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). A Házirend területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére. Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára. A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól. A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. Jogorvoslati lehetőség A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet. Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat. Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény házirendjében foglaltakkal. 4

5 Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe! A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti. A házirend nyilvánosságra hozatalának módja: Az óvodai beiratkozást követő első szülői értekezleten egy példányt átadunk a szülőknek. A bejárat mellett lévő faliújságon folyamatosan megtekinthető. Óvodánk honlapján. Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! Kelt: Budapest, 2013.március 21. Csikné Vaskuti Judit óvodaigazgató/intézményvezető 5

6 1.Általános információk az óvodáról Az óvoda címe, elérhetősége: Alsóhegy Utcai Óvoda Budapest, Alsóhegy Utca Telefon: Telefon/ fax: Intézményvezető: Csikné Vaskuti Judit Fogadó órája: igény szerint Óvodavezető helyettes: Rozsnyai Lászlóné Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Koffler Zsuzsa Óvodatitkár: Csécsi Jánosné (Gabi néni) Az óvodai nevelést segítő szakszolgálatok: XI. ker. Logopédiai Intézet 1117 Budapest, Erőmű u.8.fsz. Telefon/fax: Óvodánk logopédusa: Jankó István Nevelési tanácsadó 1117 Budapest, Erőmű u. 8. I. emelet. Telefon: , , Fax: Óvodánk gyermekorvosa: dr. Egyed Katalin Óvodánk védőnője: Szotyoni Nagy Eszter Gyógy-testnevelő: Nagy Éva Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat) 1117 Budapest, Bogdánfy u.7/d. Telefon: honlap: Kapcsolattartó: Kunszt Marietta 2. Az intézmény nyitva tartása, működési rendje Intézményünk hétfőtől péntekig 5 napos munkarendben működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: óráig, napi 12 óra. Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően, összevont csoportok működnek reggel 6.00-tól 7.00-ig, délután tól

7 ig. Az összevont csoportok, - időjárástól függően - a nevelési év elején kijelölt csoportban vagy, az udvaron tartózkodnak. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll: Szorgalmi időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig Zárva tartás eljárásrendje A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni. Az épületek nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint a körzetes, kijelölt óvoda fogadja a gyermekeket. A nyári időszakban összevont csoportokkal működik intézményünk. A nevelési év közben is lehetséges csoportösszevonás, betegség, alacsony létszám esetén. Ilyen esetekben a gyereket felkészítjük, a szülőket tájékoztatjuk. A téli zárva tartásról a fenntartó dönt. A döntésről legkésőbb november 15.-ig hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni. Nevelőtestületünk- a törvény által biztosított lehetőség szerint- nevelési évenként legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe. Erről legkésőbb hét nappal korábban tájékoztatjuk a szülőket, melynek elfogadásáról a szülő írásban nyilatkozik. Ezeken a napokon az óvodában ügyeletet biztosítunk. A nevelés nélküli napokon az intézmény dolgozói az óvodában tartózkodnak, illetve a programtól függően az intézményen kívül. Ezeken a napokon szakmai előadások megtartására kerül sor. 3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje Az óvodai felvétel eljárásrendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik az óvodába, a gyermek harmadik életévének betöltése után. A jelentkezés idejét és módját- a fenntartó által meghatározottak szerint- a jelentkezési határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozzuk. A beiratkozás módjáról és idejéről az intézmény vezetője tájékoztatja az érdeklődő szülőket. Az óvodai felvételről az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az erre a feladatra alakuló bizottság közreműködésével az óvodavezető dönt. A felvételt nyert gyermekek listájának kitűzéséről és a szülők írásbeli tájékoztatásáról (felvétel és elutasítás esetén) az óvodavezető gondoskodik. A felvételt nyert gyermekek csoportba osztása az óvoda vezetőjének feladata (Knt.49. (4) bek) de a lehetőségekhez mérten a szülői kéréseket is figyelembe veszi. Ezt követően, az óvodába történő felvétel az első szülői értekezleten való részvétellel, valamint az étkezési díj befizetésével válik érvényessé. A beiratkozás ideje alatt az érdeklődő szülőknek lehetőségük van az intézmény megtekintésére, pedagógiai programjának megismerésére, és a leendő óvó nénikkel való találkozásra. 7

8 A szülőt megilleti, a szabad óvodaválasztás joga.(knt.49. és a Gyt.41. ) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kel felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik (Knt.49. (2) bek) szeptember 1-től óvodakötelesek lesznek azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.(knt.8. (2) bek) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani. Gyt akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója a gyermekgondozási díjban részesül, akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: a felvételhez szükséges kort betöltötte teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket) az étkezési térítési díjat szülője előre, egy hónappal megrendelte és befizette. Megszűnik az óvoda elhelyezés (Knt.53..(1) bek) ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradásáról, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, től, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek öt éves korától a kötelező óvodai nevelés alól az óvodavezető felmentést adhat a szülő (gyám) írásos kérelme (családi körülmények, képességkibontakoztatás, sajátos helyzet) alapján, melyet az óvoda vezetőjének írásban nyújt be, aki döntéséről határozatot hoz, és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének, igazolásának eljárásrendje Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni! Távolmaradás igazolása Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében. 8

9 Az 5 éves gyermek (tanköteles korú) három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető engedélyezheti. Ha a tanköteles korú gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, akkor az óvodavezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti jegyzőt és a Gyermekjóléti szolgálatot. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél. Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult: a gyermeknek, egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően a jegyző által meghatározott időpontban tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január június, illetve a július december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok 25 %-át, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 5. Gyermekek az óvodában Gyermekek joga az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani, személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti, vagy etnikai önazonossággát tiszteletben tartsák, illetve annak megfelelő nevelésben részesüljön.(knt.46. (3)/c9 és h) A gyermekek kötelessége az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. óvja saját és társai testi épségét, egészségét hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit, hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. lehetőség szerint vegyen részt a kötelező, illetve a kötetlen foglalkozásokon. 9

10 A gyermek értékelésének szempontjai, rendje Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődéséről dokumentációt vezetnek (megfigyelési, fejlődési lapok) A szülők tájékoztatása fogadó órákon történik. Kérjük, hogy a fogadó órákon lehetőség szerint mindkét szülő vegyen részt. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. A jutalmazás kiterjedhet a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. A jutalmazás, a jó megerősítésére szolgál. A jutalmazás formái: szóbeli dicséret négyszemközt, csoporttársak előtt rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a csoportszoba oldalára Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik, sohasem az indulatok. Célja: - az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás, - az elmarasztalás mindig a cselekedetet, és nem a gyermek elítélését fejezi ki. A büntetés formái: szóbeli figyelmeztetés bizonyos játéktól, játszótárstól meghatározott időre való távoltartás más tevékenységbe való áthelyezés A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei következetesség, rendszeresség minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát alkalmazzuk. Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is erősítsék gyermekeikben! 6. A beiskolázás óvodai eljárásrendje A beiskolázás feladatai Az 5. életévét betöltő gyermek óvodakötelessé válik, ezért ezen gyermekről az óvoda nyilvántartást vezet. A szülő köteles az iskolai beíratáshoz szükséges vizsgálatokra gyermekét elvinni (gyermekorvos, szemészet, hallásvizsgálat, fogászat, ortopédia) Minden nevelési év elején logopédiai szűrés, részképesség felmérés történik az óvodában a nagycsoportos gyerekek körében. Az óvoda vagy a szülő kérheti a gyermek szakszolgálatoknál történő vizsgálatát Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság- annak megállapítása céljából, hogy a gyermek elérte - e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, illetve sajátos iskolai nevelésben, oktatásban való részvétele szükséges e. Az tanköteles gyermekekről az óvoda szakvéleményt készít az iskolai beiratkozás előtt. A szülőnek az aláírt szakvéleményt kell vinnie a körzetes iskolába. 10

11 Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény, a Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekekről, a Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény, a Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott szakvélemény 7. Szülők az óvodában Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve, erőszakmentesen oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem. A szülő jogai Az intézmény működését szabályozó dokumentumokban foglaltak megismerésére (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) és azok véleményezésére. Gyermeke fejlődéséről, viselkedéséről folyamatos tájékoztatást kapjon Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában részt vehet. Írásbeli javaslataik kivizsgálására ás érdemben történő megválaszolására. Bekapcsolódhasson és részt vehessen az óvoda életében. Gyermeke részére kérvényezze a fakultatív hitoktatást. Az óvodai foglalkozásokon, rendezvényeken részt vehet, a vezető, vagy az érintett pedagógusok hozzájárulásával. Az Oktatási Jogok biztosához forduljon. A szülő kötelessége, hogy: gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, gyermekét tisztán, egészségesen, gondozottan hozza óvodába, együttműködjön az óvodával, rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, biztosítsa gyermeke számára, hogy az óvodai nevelés keretében folyótevékenységekben részt vehessen, tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását, megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. (Knt.72. (4)) 11

12 8. Védő, óvó intézkedések a balesetek megelőzése érdekében követendő szabályok Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása: Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu kallantyújának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata. A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet. A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket. Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. Minden évben két alkalommal tartunk tűzriadót, amikor a gyermekeknek és a felnőtteknek a tűz és bombariadó estére tervezett útvonalon- kell elhagyniuk az óvoda épületét. Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza. 9. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban. A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják: A csoportok foglalkoztató termeit az otthonról hozott váltócipő használatával. A szülők számára kijelölt mosdó helyiség. Az óvoda udvara. 12

13 10. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok ( EMMI 128. (1)) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési- oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a test-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési- oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Mindez magában foglalja a következő területeket: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, bántalmazás és óvodai erőszak megelőzése, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, személyi higiéné. Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! A gyermekek óvodába lépésekor a jelentkezés során a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat és szakvélemény (pl. asztma) alapján adható be az óvodában. Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Betegség után vagy az óvodában történő tünetek jelzése alapján, ( hányás, hasmenés, láz, erős köhögés, nátha) az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket. Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a szülőnek. Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján jár el. Nyári szünet után, a tanév elején orvosi igazolást kérünk minden óvodástól. Baleset esetén a gyermekkel foglalkozó és kiképzett elsősegélynyújtó kötelessége az elsősegélynyújtás és a baleseti veszélyforrás észlelése esetén a munkavédelmi felelős és az óvodavezető figyelmének haladéktalan felhívása. Az újonnan felvett gyermek 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás kíséretében kezdheti meg az óvodai életet. 13

14 11. A gyermekek felszerelései és eszközei Az eredményes nevelő, fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli) Udvari játszóruha és cipő Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, tornacipő) Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket. Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket tájékoztatjuk. A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, gyógy-testnevelés, stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik. Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek eltűnése esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel. Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli. A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, (lányoknak gumi, csatt) fogkefe jellel ellátva) tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak. Alváshoz ágynemű: gyermek lepedő, takaró ( jellel ellátva) 12. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. A szükségleteknek megfelelő folyamatos reggeli 9.- óráig tart, ezért a később érkezőket kérjük, hogy otthon reggelizzenek. Ha valaki egészségügyi okból speciális étrendet igényel, azt minden esetben az orvosi javaslat bemutatásával az óvodavezetővel és a konyhával kell egyeztetni. Ha valaki vallási okokból speciális étrendet igényel, azt az óvodavezetővel és a konyhával egyeztetni kell. A születésnapi tortáról minden esetben kérünk szavatosságot igazoló blokkot. Kérjük, hogy a gyermekek öltöző zsákjában ne legyen étel, ital! Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel és egyéb élelmiszerrel! Étkezési díjak befizetése, visszafizetése A térítési díjat, annak egy napra eső összegét a fenntartó által meghatározottak szerint állapítja meg az óvodavezető a gyermekek részére. 14

15 A térítési díjfizetéssel kapcsolatos támogatási formákról,(szabályozó rendeletekről) a nevelési év elején szülői értekezleten, valamint a faliújságon folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Ha a gyermek valamilyen okból a nevelési év közben távozik az óvodából, úgy az óvodatitkárnál leadott bankszámlaszámra a GAMESZ visszautalja a túlfizetett összeget. A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. A befizetések eljárásrendje Az óvodatitkár által vezetett ETELKA informatikai rendszeren keresztül történik az étkeztetés rendezése. A befizetés történhet csekkes, és csoportos beszedési megbízás formájában (erről formanyomtatványon nyilatkozik a szülő) A csekket és a számlát az óvodatitkártól kapja meg a szülő, amit a feltüntetett határidőig be kell fizetnie be kell mutatnia az óvodatitkárnak. A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. A szülőknek kötelessége figyelni a befizetési renddel kapcsolatos tájékoztatást. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik e. Ha a befizetést a szülő elmulasztotta, akkor az óvodavezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az óvodavezető a kötelezett nevét, lakcímét és a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és köteles jelenteni a fenntartónak. Hiányzás esetén az étkezés lemondása Minden nap 9 óráig lehet az ebédet lemondani telefonon, a számon, A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik. A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő második havi befizetésnél írható jóvá. A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzása esetén szüleinek ebédlemondási kötelezettsége van. Tartós betegség, vagy egyéb ok esetén minden héten köteles a szülő jelezni az óvoda felé a hiányzás várható időtartamát, mert az ebédlemondás nem automatikus. Étkezési térítési díj- kedvezmények Normatív támogatásként az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok (100%), a három gyermekes családok a mindenkori napi térítési díj 50%-át térítik. Csökkenthető az étkezési térítési díj a XI. kerület által megállapított támogatásról szóló rendeletek alapján. 15

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. K Ö Z N E V E L É S I I N T É Z M É N Y

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. K Ö Z N E V E L É S I I N T É Z M É N Y S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A K Ö Z N E V E L É S I I N T É Z M É N Y H Á Z I R E N D 1 Intézmény OM - azonosítója: 034458 Készítette: Krajcsovitsné Dőry Krisztina

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Intézmény OM - azonosítója: 102637 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013.

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA. 1141 Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: 102 690. Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános.

H Á Z I R E N D BABAHÁZ ÓVODA. 1141 Budapest. Cinkotai út 69/b. OM azonosító: 102 690. Budapest. A dokumentum jellege: Nyilvános. 1 BABAHÁZ ÓVODA 1141 Budapest Cinkotai út 69/b OM azonosító: 102 690 H Á Z I R E N D Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Sokszorosítva 5 példányban. Iktatószám: A dokumentum jellege: Nyilvános.

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény fenntartója: Budapest főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014. HÁZIRENDJE 2014. 1 Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntünk Benneteket a Hajnalcsillag Óvodában! Köszönjük szépen a bizalmatokat, amellyel megtiszteltetek minket, hogy az elkövetkező években közös felelősséggel

Részletesebben