Jegyzıkönyv évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 9. napján órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak:, Strublics József alpolgármester, Erdıs Sándor János, Horeczki László, Horváth Ferencné képviselık Dr. Horváth Zsolt jegyzı, Bagladiné Kovács Mária aljegyzı, Keserő Valéria mővelıdési ház vezetı, Dr. Komjáti Tiborné fıigazgató, Molnár Andrea könyvtárvezetı Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Lóki József képviselık köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7 tagja közül 5 fı megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. javasolja, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalja. A javaslat alapján a képviselı-testület a napirendet 5 igen szavazattal elfogadta évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı 2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı 3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı 4. Kadarkút Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek évekre várható összegeinek megállapítása Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı 5. Kadarkút Város Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Elıadó: 6. Egyebek

2 évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése A víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 65. (1) bekezdése alapján a közmőves ivóvízellátás díját a víziközmő-szolgáltatásért felelıs miniszter rendeletben állapítja meg. A törvény hatályba lépésével az önkormányzat árhatósági jogköre megszőnt, ezért a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyeznie a képviselı-testületnek. A DRV Zrt. tájékoztatásul megküldte a január 1. napjától alkalmazott díjakat, amelyek a következık: a rendelkezésre állás díj 248,40 Ft/hó+ÁFA, mennyiséggel arányos változó díj lakosság számára 148,40 Ft/m3 + ÁFA, közületek számára 351,70 Ft/m3 + ÁFA. Javaslom, hogy a képviselı-testület az elıterjesztés szerinti tartalommal alkossa meg rendeletét a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl. Aki a rendeletalkotási javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotja: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésérıl A rendelet teljes terjedelmében a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése Az elızı ülésen foglalkozott a képviselı-testület a szilárd hulladék szállítására kötött közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálatával. A képviselı-testület a január 26-i ülésén elvi állásfoglalást hozott arról, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel a

3 3 szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdést február 29. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert - az elvi állásfoglalás alapján - a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı felbontása tárgyában a szolgáltatóval történı tárgyalás lefolytatására. A közszolgáltatási szerzıdés február 4. napján került megkötésre, amely 5 évre szól. A képviselı-testület a szeptemberi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat likviditási gondjainak enyhítése érdekében november 1. napjától nem vállalja át a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás díját. A KVG Zrt. a közbeszerzési törvényre való hivatkozással a szerzıdésmódosítást nem fogadta el. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról szóló évi CCI. törvény a módosította a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényt. A Hgt. átmeneti rendelkezések alcíme kiegészült az 57. -al, amely (1) bekezdése rögzíti, hogy A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagassabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A KVG Zrt február 8. napján érkezett levelében támogatta a jelen hatályos szolgáltatói szerzıdés február 29. napjával történı közös megegyezéssel való megszüntetését március 1-tıl a településen külön megrendelés esetén a KVG Zrt. továbbra is nyújtja a hulladékszállítási szolgáltatást a kiírásra kerülı közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, de legkésıbb május 31. napjáig. A képviselı-testület által elfogadott, rendeletben meghatározott szolgáltatási díjon azonban a jelen piaci viszonyokat figyelembe véve nem áll módjukban szolgáltatást nyújtani. Ajánlatuk a következı: 120 literes edény egységnyi ürítési díja a lakossági fizetés esetén 299 Ft+ÁFA. Ez a díj a jogszabály értelmében sem fogadható el. Az önkormányzati rendelet módosítása esetén a lakosságtól történı ismételt átvállalás esetén a október 31-én hatályban lévı díjat kellene fizetnie az önkormányzatnak. Ez éves viszonylatban Ft költséget jelent az önkormányzat részére. Ebben az esetben a szolgáltatási szerzıdést a képviselıtestületnek nem kell felmondania, az február 4. napjáig továbbra is hatályban marad. Az elıterjesztés mellékletét képezı rendelettervezet elfogadásával ismételten az önkormányzat fogja fizetni a szolgáltatási díjat. A kommunális adó mértékét évre vonatkozóan azért nem emelte a képviselı-testület, mert a hulladékszállítási díjat áthárította a lakosságra. Most amennyiben a képviselı-testület arról dönt, hogy ismételten az önkormányzat fizeti a hulladékszállítási díjat, a kommunális adó mértékét csak január 1. napjával emelheti. Csak új adónem bevezetésével lehetne a költségeket a lakosságra részben, vagy teljes mértékben áthárítani. Strublics József alpolgármester februárjáig van élı szerzıdésünk? Dr. Horváth Zsolt jegyzı Igen. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése értelmében A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési idıszakra kell meghatározni. Az (5)

4 4 bekezdés értelmében Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Strublics József alpolgármester Akik kisebb edényt igényeltek, illetve vásároltak, azok most mit tegyenek? Dr. Horváth Zsolt jegyzı A KVG Zrt-tıl a kisebb győjtıedényeket megrendeltük, de a mai napig nem szállították le. Egyeztetést folytatok a szolgáltatóval a továbbiakról. Javaslom, hogy a képviselı-testület a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendeletét az elıterjesztéshez mellékelt rendelettervezetben foglaltak alapján módosítsa. Aki a rendeletalkotási javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelete módosításáról A rendelet teljes terjedelmében a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı Az elızı napirendi pontban a képviselı-testület már tárgyalta a közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálatát. A képviselı-testület az elfogadott rendelet értelmében a lakosság díjfizetési kötelezettségét megállapító 22/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte visszamenıleges hatállyal. A döntés alapján a február 4-én megkötött közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése az önkormányzat részérıl okafogyottá vált. A szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen továbbra is az önkormányzat a szolgáltatási díjfizetésre kötelezett.

5 5 Javaslom, hogy a képviselı-testület a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel február 9. napján megkötött települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését utasítsa el. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 16/2012.(II.9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel február 9. napján megkötött települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését elutasítja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a KVG Zrt-t. Felelıs: Határidı: február Kadarkút Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek évekre várható összegeinek megállapítása Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében meghatározottak alapján a helyi önkormányzatnak, legkésıbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. - ában meghatározott saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen elkészített évekre szóló tervezetet az elıterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza. A kimutatás tartalmazza a DDOP-s iskolafejlesztés megvalósításához felvett OTP-s célhitel, illetve OTP MFB refinanszírozott hitel ös évekre vonatkozó törlesztı összegét. Ma még nem tudjuk, hogy a közoktatás január 1. napjával történı átszervezésével ezek a fennálló hitelek átvállalása az állam részérıl megtörténik-e, vagy sem.

6 6 Javaslom, hogy a képviselı-testület az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı évekre tervezett fizetési kötelezettségei összegét az elıterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelıen állapítsa meg. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 17/2012.(II.9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı évekre tervezett fizetési kötelezettségei összegét az elıterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelıen állapítja meg. 5. Kadarkút Város Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Elıadó: Elıterjesztés írásban kiadva. Az utolsó folyamathoz értek az önkormányzat évi költségvetésének munkálatai. Kadarkút, Hencse, Kıkút, Visnye, Mike Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a rájuk vonatkozó évi költségvetést elfogadták, amely az önkormányzat költségvetésébe beépítésre került. A Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetési tervezetét, amelyet elfogadásra javasolt. Dr. Horváth Zsolt jegyzı Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet miatt átalakult a költségvetés készítésének módja. Lényeges különbség, hogy az önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzatnak évre külön-külön elemi költségvetést kell készíteni. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzat által kiválasztott számlavezetı pénzintézetnél OTP Bank Nyrt január 31-i hatállyal külön-külön önálló fizetési számlát kell megnyitni. Ezzel egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal eddigi számlái átvezetésre kerülnek a helyi önkormányzat nevére. További változás, hogy a pénzügyi ellenjegyzést a jövıben a pénzügyi osztályvezetı látja el.

7 7 Gyıri János pénzügyi osztályvezetı Nehéz volt a évi költségvetés összeállítása. A Stabilitási törvény 10. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet a törvényben meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. Jelentıs változás, hogy évben az ingyenes étkeztetést a rászoruló gyermekek körében már a 8. évfolyamig kiterjesztették. A nyersanyagköltségek ebben az évben emelkednek, mivel az élelmezési anyagokra a szállítókkal kötött közbeszerzési szerzıdéseink december 31. napjával lejártak. Az önkormányzat mőködési hiányának csökkentése érdekében évben továbbra is napirenden kell tartani az Akác Vendéglı bérbeadásának lehetıségét. A költségvetési támogatások közül a normatív állami támogatások egy része lakosságszámhoz - a évi lakosságszám -, a másik része pedig feladatmutatóhoz, illetıleg ellátotti létszámhoz kötött. A támogatás értékő mőködési bevételek évben csökkenni fognak. A kistérségi normatív támogatások összege Ft/fı/év-rıl Ft/fı/év összegre csökkent. Támogatásértékő felhalmozási bevételként a évi költségvetésben csak a Szociális Alapszolgáltatási Központ építéséhez kapcsolódó, évre átnyúló finanszírozás összegét állítottuk be. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében ingatlanértékesítésbıl eft összegő bevételt, illetve koncessziós díjként eft bevételt terveztünk. Az ingatlan értékesítésbıl tervezett bevételre a költségvetés felhalmozási egyensúlyának biztosítása miatt volt szükség. Mőködési célú hitelfelvételként eft-ot terveztünk, míg felhalmozási célú hitelfelvételként eft került betervezésre. A eft mőködési célú hiányból eft hiányt a Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény termel. Az elmúlt évben meghozott takarékossági intézkedések eredményeként a tavalyi eft-ról eft-ra csökkent a hiány összege. A kiadásokat a jelenlegi személyi állománnyal terveztük. Az önkormányzati hivatalnál 1 fı GYES-rıl visszatér az év folyamán, akinek munkájára az önkormányzati feladatellátásban január 1. napjával várható változások miatt szükség van. A takarékossági intézkedések hatása érzékelhetı a évi költségvetésben a személyi juttatások területén. A megtakarítás 43 millió forint. A dologi kiadásoknál az általános forgalmi adó mértéke 27 %-ra módosult. Az új Szociális Alapszolgáltatási Központ üzemeltetési költsége jelentısen növekedni fog évben. Az élelmiszeranyagoknál szintén jelentıs költségnövekedés várható. A mőködési célú pénzeszközátadás civil szervezetek számára évben az elızı évi tényleges teljesítéseknek megfelelı nagyságrendben történik. A felhalmozási kiadások összege az elızı évihez viszonyítva 100 millió forinttal csökken. Az áthúzódó beruházásokról a SZASZK épülete eftal, illetve a szennyvízcsatorna beruházás eft-al került betervezésre. Saját források terhére a költségvetési koncepcióban elfogadottak kerültek betervezésre. A felhalmozási kiadások összege az elızı évhez viszonyítva jelentıs mértékben, összesen 57 %-al csökkent. A költségvetésben általános tartalékként 500 eft-ot, míg céltartalékként eft-ot javasolunk jóváhagyni. A költségvetés kiadási oldala a évihez viszonyítva jelentısen csökkent. A költségvetés fıösszege nem éri el az egy milliárd forintot, összege eft. Ez visszavezethetı arra, hogy a nagyobb beruházások az elmúlt évben befejezıdtek.

8 8 Ismerteti Hajdu Gyula könyvvizsgáló által Kadarkút Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl készített könyvvizsgálói véleményt, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendeletet valószínőleg át kell dolgozni a központi minta alapján, melyet február 13-án adnak át a Magyar Államkincstárban. A csatornapályázat Uniós támogatású, ezért nem kell kormányzati hozzájárulás az adósságot keletkeztetı ügylethez. Az elıttünk álló változások miatt lesznek a településen funkcióját veszített ingatlanjaink, amelyet lehet majd értékesíteni. A mőködési hiányt tovább már nem lehet csökkenteni. Ebben az évben 21 milliárd forint keretösszeg lesz ÖNHIKI-re. A kiadásokat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a bevételek realizálódnak. Az adóbevételek nem biztos, hogy teljesülnek, amely a lakosság elszegényedését tükrözi. Az Akác Vendéglınél a 22 millió forint mínusz nem teljesen reális, mivel a bevételek (térítési díjak) a SZASZK-nál realizálódnak, viszont a kiadások az Akác Vendéglınél. A jövı évben mőködési hiány már nem tervezhetı, illetve feladatalapú lesz a finanszírozás. Az oktatás átszervezésével várhatóan pedagóguselbocsátás lesz. A tőzoltóság mőködéséhez kapott támogatás átadásra kerül. Hozzászólás: Horváth Ferencné képviselı A költségvetési tervezet átlátható. A kiadások tovább nem csökkenthetık, mert az már a mőködést veszélyeztetné. Köszönöm a Pénzügyi Osztály munkáját. Strublics József alpolgármester Az Egyéb okt. kieg. tev. mit takar? Az Akác Vendéglı hasznosítását meg kellene oldani, ezt már a múlt évben is szorgalmaztam. A rendırség részére biztosított autó mőszaki vizsgáztatására lett-e költség betervezve? A lakosság elszegényedik, ezért több forrást kell biztosítani segélyezésre. Gyıri János pénzügyi osztályvezetı Az oktatás területén felmerülı kisegítı tevékenység költségeit takarító, portás takarja, amelyek máshová nem sorolhatók. Rendırségi gépjármőre Ft került betervezésre. A gépjármő vizsgáztatása már megtörtént. Erdıs Sándor János képviselı A eft összegő fejlesztésben a Kossuth utcai fejlesztés is szerepel? A tőzoltóság dologi kiadásai betervezésre kerültek. A bevételek viszont nem. A tavalyi szinten marad a labdarúgó csapat támogatása? Az 500 eft elég lesz a városnapi rendezvényekre?

9 9 Amirıl a képviselı-testület döntött, azok a fejlesztések a költségvetésbe betervezésre kerültek. A tőzoltóság bevétele még nem került tervezésre, mivel még nem tudjuk a pontos összeget. Az elızetes információk szerint a bevételek fedezni fogják a kiadásokat, így nem kell további önkormányzati hozzájárulást biztosítani a tőzoltóság mőködtetéséhez. A sportegyesület támogatása a évi szinten került tervezésre az idei költségvetésben. A városnapi rendezvényekre az önkormányzat 500 eft-ot tud biztosítani, többet nem. Ebbıl az összegbıl kell a rendezvényt megvalósítani. Javaslom, hogy a képviselı-testület a évre tervezett kommunális adó bevételt a felhalmozási célú kommunális adó bevételek körébe csoportosítsa át. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 18/2012.(II.9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a évre tervezett kommunális adó bevételt a felhalmozási célú kommunális adó bevételek körébe csoportosítja át. Javaslom, hogy a képviselı-testület az elfogadott módosító indítvánnyal alkossa meg rendeletét Kadarkút Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl A rendelet teljes terjedelmében a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

10 10 6. Egyebek a.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı A Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete támogatás megállapítását kéri a évi mőködési költségeikhez. Az önkormányzat szőkös anyagi forrásai miatt nem javaslom a támogatás megállapítását. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2012.(II. 9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezetének (7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 12.) támogatás megállapítására irányuló kérelmét az önkormányzat kedvezıtlen anyagi helyzete miatt elutasítja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az egyesületet. Felelıs: Határidı: február 29. b.) NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés támogatási kérelme Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı A NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz évben a régió 654 önkormányzatának 97 %-a azonos normatíva alapján hozzájárult a jégesı-elhárítás fenntartásához, ez a mőködési költségeknek a 10 %-át fedezte. Az egyesülés kéri, hogy 25 Ft/fı/év, összesen Ft összeggel támogassa az önkormányzat a rendszer fenntartását. Az önkormányzat szőkös anyagi forrásai miatt nem javaslom a támogatás megállapítását. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

11 11 Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 20/2012.(II. 9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés (7623 Pécs, Köztársaság tér 2. II. emelet 20.) támogatás megállapítására irányuló kérelmét az önkormányzat szőkös anyagi helyzete miatt elutasítja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az egyesülést. Felelıs: Határidı: február 29. c.) Kadarkút város területén a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás évi díjának módosítására irányuló kérelem Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése Kadarkút város települési folyékony hulladékának elszállításával a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig megbízott Táskai Kálmán vállalkozó február 6-án kérelmet nyújtott be a települési folyékony hulladék évi díjának megállapítására. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 57. (1)-(2) bekezdésének január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétele mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat. A jogszabály értelmében a évre megállapított díjon lehet a évre vonatkozó díjakat megállapítani. Kérdés: Erdıs Sándor János képviselı Miért nem kadarkúti vállalkozó végzi ezt a tevékenységet?

12 12 A pályázati eljárás során kadarkúti vállalkozó nem adott be ajánlatot. Javaslom, hogy a képviselı-testület a települési folyékony hulladék szállítását végzı vállalkozó évi díjra vonatkozó ajánlatát utasítsa el, a 19/2010.(VI.25.) önkormányzati rendeletben megállapított, december 31. napján érvényes díjakat tartsa fenn, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLII. törvény 57. rendelkezésére. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 21/2012.(II. 9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a települési folyékony hulladék szállítását végzı vállalkozó évi díjra vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, a 19/2010.(VI.25.) önkormányzati rendeletben megállapított, december 31. napján érvényes díjakat fenntartja, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLII. törvény 57. rendelkezésére. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a vállalkozót. Felelıs: Határidı: február 29. d.) Sport utcai ingatlanok telekalakítása Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a Sport utcai ingatlanok megosztása megtörtént. A megosztással a 121/62-es helyrajzi számmal park mővelési ágú ingatlan keletkezett. A Kadarkút 131/50. helyrajzi számú ingatlan Mannász Krisztina Kadarkút, Árpád u. 37. szám alatti lakos, míg a Kadarkút 131/51. helyrajzi számú ingatlan Arató András Kadarkút, Árpád u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képezi. A telekalakítással a 121/62. helyrajzi számú ingatlanban Mannász Krisztina kadarkúti lakosnak 817 m2, Arató András kadarkúti lakosnak 854 m2 nagyságú tulajdonrésze van. Tárgyalást folytattam a két ingatlantulajdonossal, akik Ft Ft-ért az érintett ingatlanokat értékesítenénk az önkormányzatnak. A vétellel a 1/1 hányadban az önkormányzat tulajdonát képezné az ingatlan. A megosztással a telkek nagysága m2 lett. A telkek értékesítését a jövıben meg kell oldani. Nagyobb propagandát kell folytatni az értékesítés érdekében. Javaslom, hogy a képviselı-testület nyilvánítsa ki vételi szándékát Mannász Krisztina Kadarkút, Árpád u. 37. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú

13 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában Ft összeggel. Javaslom továbbá, hogy a képviselı-testület nyilvánítsa ki vételi szándékát Arató András Kadarkút, Árpád u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú 854 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában Ft összeggel. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozza: Kadarkút Város Önkormányzata Képviselıtestületének 22/2012.(II.9.) számú határozata 1. Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete vételi szándékát nyilvánítja ki Mannász Krisztina Kadarkút, Árpád u. 37. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú 817 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában. Az ingatlan vételárát Ft összegben határozza meg, melyre a évi költségvetésében a felhalmozási kiadások terhére biztosít fedezetet. 2. Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete vételi szándékát nyilvánítja ki Arató András Kadarkút, Árpád u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú 854 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában. Az ingatlant a felajánlott Ft összegben vásárolja meg, melyre a évi költségvetésében a felhalmozási kiadások terhére biztosít fedezetet. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az érdekelteket. Felelıs: Határidı: március 8. e.) Bejelentések Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy február 6-án lett volna a Körmendi utca helyszíni bejárása a Vótapusztai autóbusz-közlekedés biztosítása érdekében. A kedvezıtlen idıjárás miatt a bejárás nem történt meg. A Kapos Volán Zrt. képviselıje azt a tájékoztatást adta, hogy amennyiben az önkormányzat alkalmasnak tartja az utat, akkor a Volán a közlekedést biztosítja. Ebben az esetben az iskolajárattal már csak a Dózsa György utcai gyermekek szállítását oldja meg az önkormányzat. A jövıben súlykorlátozó táblák kihelyezését kell megoldani, mert az önkormányzati utakon Körmendi utca, Rákóczi utca a nagyobb gépjármővek szállítmányaikkal jelentıs károkat okoznak az út minıségében. A nagyobb jármővek csak engedéllyel

14 14 használhatnák az önkormányzati utakat, amennyiben a képviselı-testület által meghatározott díjat megfizetik. Az ebbıl a díjból befolyó útalap létrehozásával lehetne a jövıben az önkormányzati utak karbantartását elvégezni. Szintén szükséges lenne az autóbuszok, tehergépjármővek részére ırzött parkolót kialakítani, mert jelenleg az utcákban parkolnak, ahol az utakban, illetve a padkákban jelentıs kárt okoznak, illetve a közlekedést is veszélyeztetik. Strublics József alpolgármester Érdemes lenne a Malom elıtt egy buszmegállót kialakítani, így nem kellene az önkormányzatnak biztosítania a gyermekek iskolába, óvodába történı szállítását. Dr. Horváth Zsolt jegyzı Az autóbuszöböl kialakításához az engedélyt a Közlekedési Felügyelet adja ki. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a kistérségben jelenleg is folyik a TÁMOP pályázat elıkészítése. A pályázat keretében lehetıség nyílik a 0-3 éves korúak és szüleik támogatására. A településen a közeljövıben felmérésre kerül, hogy pedagógus, pszichológus, fejlesztı pedagógus, családsegítı szakokon végzettekrıl, mivel a programot helyi munkaerıvel kívánják megvalósítani. A képviselı-testület egyebet nem tárgyalt. A polgármester megköszönte a részvételt és a képviselı-testület nyílt ülését órakor bezárta.

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben