Jegyzıkönyv évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 9. napján órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak:, Strublics József alpolgármester, Erdıs Sándor János, Horeczki László, Horváth Ferencné képviselık Dr. Horváth Zsolt jegyzı, Bagladiné Kovács Mária aljegyzı, Keserő Valéria mővelıdési ház vezetı, Dr. Komjáti Tiborné fıigazgató, Molnár Andrea könyvtárvezetı Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Lóki József képviselık köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7 tagja közül 5 fı megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. javasolja, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalja. A javaslat alapján a képviselı-testület a napirendet 5 igen szavazattal elfogadta évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı 2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı 3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı 4. Kadarkút Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek évekre várható összegeinek megállapítása Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı 5. Kadarkút Város Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Elıadó: 6. Egyebek

2 évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése A víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 65. (1) bekezdése alapján a közmőves ivóvízellátás díját a víziközmő-szolgáltatásért felelıs miniszter rendeletben állapítja meg. A törvény hatályba lépésével az önkormányzat árhatósági jogköre megszőnt, ezért a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyeznie a képviselı-testületnek. A DRV Zrt. tájékoztatásul megküldte a január 1. napjától alkalmazott díjakat, amelyek a következık: a rendelkezésre állás díj 248,40 Ft/hó+ÁFA, mennyiséggel arányos változó díj lakosság számára 148,40 Ft/m3 + ÁFA, közületek számára 351,70 Ft/m3 + ÁFA. Javaslom, hogy a képviselı-testület az elıterjesztés szerinti tartalommal alkossa meg rendeletét a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl. Aki a rendeletalkotási javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotja: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésérıl A rendelet teljes terjedelmében a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése Az elızı ülésen foglalkozott a képviselı-testület a szilárd hulladék szállítására kötött közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálatával. A képviselı-testület a január 26-i ülésén elvi állásfoglalást hozott arról, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel a

3 3 szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdést február 29. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert - az elvi állásfoglalás alapján - a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı felbontása tárgyában a szolgáltatóval történı tárgyalás lefolytatására. A közszolgáltatási szerzıdés február 4. napján került megkötésre, amely 5 évre szól. A képviselı-testület a szeptemberi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat likviditási gondjainak enyhítése érdekében november 1. napjától nem vállalja át a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás díját. A KVG Zrt. a közbeszerzési törvényre való hivatkozással a szerzıdésmódosítást nem fogadta el. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról szóló évi CCI. törvény a módosította a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényt. A Hgt. átmeneti rendelkezések alcíme kiegészült az 57. -al, amely (1) bekezdése rögzíti, hogy A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagassabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A KVG Zrt február 8. napján érkezett levelében támogatta a jelen hatályos szolgáltatói szerzıdés február 29. napjával történı közös megegyezéssel való megszüntetését március 1-tıl a településen külön megrendelés esetén a KVG Zrt. továbbra is nyújtja a hulladékszállítási szolgáltatást a kiírásra kerülı közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, de legkésıbb május 31. napjáig. A képviselı-testület által elfogadott, rendeletben meghatározott szolgáltatási díjon azonban a jelen piaci viszonyokat figyelembe véve nem áll módjukban szolgáltatást nyújtani. Ajánlatuk a következı: 120 literes edény egységnyi ürítési díja a lakossági fizetés esetén 299 Ft+ÁFA. Ez a díj a jogszabály értelmében sem fogadható el. Az önkormányzati rendelet módosítása esetén a lakosságtól történı ismételt átvállalás esetén a október 31-én hatályban lévı díjat kellene fizetnie az önkormányzatnak. Ez éves viszonylatban Ft költséget jelent az önkormányzat részére. Ebben az esetben a szolgáltatási szerzıdést a képviselıtestületnek nem kell felmondania, az február 4. napjáig továbbra is hatályban marad. Az elıterjesztés mellékletét képezı rendelettervezet elfogadásával ismételten az önkormányzat fogja fizetni a szolgáltatási díjat. A kommunális adó mértékét évre vonatkozóan azért nem emelte a képviselı-testület, mert a hulladékszállítási díjat áthárította a lakosságra. Most amennyiben a képviselı-testület arról dönt, hogy ismételten az önkormányzat fizeti a hulladékszállítási díjat, a kommunális adó mértékét csak január 1. napjával emelheti. Csak új adónem bevezetésével lehetne a költségeket a lakosságra részben, vagy teljes mértékben áthárítani. Strublics József alpolgármester februárjáig van élı szerzıdésünk? Dr. Horváth Zsolt jegyzı Igen. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése értelmében A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési idıszakra kell meghatározni. Az (5)

4 4 bekezdés értelmében Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Strublics József alpolgármester Akik kisebb edényt igényeltek, illetve vásároltak, azok most mit tegyenek? Dr. Horváth Zsolt jegyzı A KVG Zrt-tıl a kisebb győjtıedényeket megrendeltük, de a mai napig nem szállították le. Egyeztetést folytatok a szolgáltatóval a továbbiakról. Javaslom, hogy a képviselı-testület a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendeletét az elıterjesztéshez mellékelt rendelettervezetben foglaltak alapján módosítsa. Aki a rendeletalkotási javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelete módosításáról A rendelet teljes terjedelmében a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata Elıadó: dr. Horváth Zsolt jegyzı Az elızı napirendi pontban a képviselı-testület már tárgyalta a közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálatát. A képviselı-testület az elfogadott rendelet értelmében a lakosság díjfizetési kötelezettségét megállapító 22/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte visszamenıleges hatállyal. A döntés alapján a február 4-én megkötött közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése az önkormányzat részérıl okafogyottá vált. A szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen továbbra is az önkormányzat a szolgáltatási díjfizetésre kötelezett.

5 5 Javaslom, hogy a képviselı-testület a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel február 9. napján megkötött települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését utasítsa el. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 16/2012.(II.9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel február 9. napján megkötött települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését elutasítja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a KVG Zrt-t. Felelıs: Határidı: február Kadarkút Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek évekre várható összegeinek megállapítása Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében meghatározottak alapján a helyi önkormányzatnak, legkésıbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. - ában meghatározott saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen elkészített évekre szóló tervezetet az elıterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza. A kimutatás tartalmazza a DDOP-s iskolafejlesztés megvalósításához felvett OTP-s célhitel, illetve OTP MFB refinanszírozott hitel ös évekre vonatkozó törlesztı összegét. Ma még nem tudjuk, hogy a közoktatás január 1. napjával történı átszervezésével ezek a fennálló hitelek átvállalása az állam részérıl megtörténik-e, vagy sem.

6 6 Javaslom, hogy a képviselı-testület az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı évekre tervezett fizetési kötelezettségei összegét az elıterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelıen állapítsa meg. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 17/2012.(II.9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı évekre tervezett fizetési kötelezettségei összegét az elıterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelıen állapítja meg. 5. Kadarkút Város Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Elıadó: Elıterjesztés írásban kiadva. Az utolsó folyamathoz értek az önkormányzat évi költségvetésének munkálatai. Kadarkút, Hencse, Kıkút, Visnye, Mike Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a rájuk vonatkozó évi költségvetést elfogadták, amely az önkormányzat költségvetésébe beépítésre került. A Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetési tervezetét, amelyet elfogadásra javasolt. Dr. Horváth Zsolt jegyzı Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet miatt átalakult a költségvetés készítésének módja. Lényeges különbség, hogy az önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzatnak évre külön-külön elemi költségvetést kell készíteni. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzat által kiválasztott számlavezetı pénzintézetnél OTP Bank Nyrt január 31-i hatállyal külön-külön önálló fizetési számlát kell megnyitni. Ezzel egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal eddigi számlái átvezetésre kerülnek a helyi önkormányzat nevére. További változás, hogy a pénzügyi ellenjegyzést a jövıben a pénzügyi osztályvezetı látja el.

7 7 Gyıri János pénzügyi osztályvezetı Nehéz volt a évi költségvetés összeállítása. A Stabilitási törvény 10. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet a törvényben meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. Jelentıs változás, hogy évben az ingyenes étkeztetést a rászoruló gyermekek körében már a 8. évfolyamig kiterjesztették. A nyersanyagköltségek ebben az évben emelkednek, mivel az élelmezési anyagokra a szállítókkal kötött közbeszerzési szerzıdéseink december 31. napjával lejártak. Az önkormányzat mőködési hiányának csökkentése érdekében évben továbbra is napirenden kell tartani az Akác Vendéglı bérbeadásának lehetıségét. A költségvetési támogatások közül a normatív állami támogatások egy része lakosságszámhoz - a évi lakosságszám -, a másik része pedig feladatmutatóhoz, illetıleg ellátotti létszámhoz kötött. A támogatás értékő mőködési bevételek évben csökkenni fognak. A kistérségi normatív támogatások összege Ft/fı/év-rıl Ft/fı/év összegre csökkent. Támogatásértékő felhalmozási bevételként a évi költségvetésben csak a Szociális Alapszolgáltatási Központ építéséhez kapcsolódó, évre átnyúló finanszírozás összegét állítottuk be. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében ingatlanértékesítésbıl eft összegő bevételt, illetve koncessziós díjként eft bevételt terveztünk. Az ingatlan értékesítésbıl tervezett bevételre a költségvetés felhalmozási egyensúlyának biztosítása miatt volt szükség. Mőködési célú hitelfelvételként eft-ot terveztünk, míg felhalmozási célú hitelfelvételként eft került betervezésre. A eft mőködési célú hiányból eft hiányt a Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény termel. Az elmúlt évben meghozott takarékossági intézkedések eredményeként a tavalyi eft-ról eft-ra csökkent a hiány összege. A kiadásokat a jelenlegi személyi állománnyal terveztük. Az önkormányzati hivatalnál 1 fı GYES-rıl visszatér az év folyamán, akinek munkájára az önkormányzati feladatellátásban január 1. napjával várható változások miatt szükség van. A takarékossági intézkedések hatása érzékelhetı a évi költségvetésben a személyi juttatások területén. A megtakarítás 43 millió forint. A dologi kiadásoknál az általános forgalmi adó mértéke 27 %-ra módosult. Az új Szociális Alapszolgáltatási Központ üzemeltetési költsége jelentısen növekedni fog évben. Az élelmiszeranyagoknál szintén jelentıs költségnövekedés várható. A mőködési célú pénzeszközátadás civil szervezetek számára évben az elızı évi tényleges teljesítéseknek megfelelı nagyságrendben történik. A felhalmozási kiadások összege az elızı évihez viszonyítva 100 millió forinttal csökken. Az áthúzódó beruházásokról a SZASZK épülete eftal, illetve a szennyvízcsatorna beruházás eft-al került betervezésre. Saját források terhére a költségvetési koncepcióban elfogadottak kerültek betervezésre. A felhalmozási kiadások összege az elızı évhez viszonyítva jelentıs mértékben, összesen 57 %-al csökkent. A költségvetésben általános tartalékként 500 eft-ot, míg céltartalékként eft-ot javasolunk jóváhagyni. A költségvetés kiadási oldala a évihez viszonyítva jelentısen csökkent. A költségvetés fıösszege nem éri el az egy milliárd forintot, összege eft. Ez visszavezethetı arra, hogy a nagyobb beruházások az elmúlt évben befejezıdtek.

8 8 Ismerteti Hajdu Gyula könyvvizsgáló által Kadarkút Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl készített könyvvizsgálói véleményt, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendeletet valószínőleg át kell dolgozni a központi minta alapján, melyet február 13-án adnak át a Magyar Államkincstárban. A csatornapályázat Uniós támogatású, ezért nem kell kormányzati hozzájárulás az adósságot keletkeztetı ügylethez. Az elıttünk álló változások miatt lesznek a településen funkcióját veszített ingatlanjaink, amelyet lehet majd értékesíteni. A mőködési hiányt tovább már nem lehet csökkenteni. Ebben az évben 21 milliárd forint keretösszeg lesz ÖNHIKI-re. A kiadásokat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a bevételek realizálódnak. Az adóbevételek nem biztos, hogy teljesülnek, amely a lakosság elszegényedését tükrözi. Az Akác Vendéglınél a 22 millió forint mínusz nem teljesen reális, mivel a bevételek (térítési díjak) a SZASZK-nál realizálódnak, viszont a kiadások az Akác Vendéglınél. A jövı évben mőködési hiány már nem tervezhetı, illetve feladatalapú lesz a finanszírozás. Az oktatás átszervezésével várhatóan pedagóguselbocsátás lesz. A tőzoltóság mőködéséhez kapott támogatás átadásra kerül. Hozzászólás: Horváth Ferencné képviselı A költségvetési tervezet átlátható. A kiadások tovább nem csökkenthetık, mert az már a mőködést veszélyeztetné. Köszönöm a Pénzügyi Osztály munkáját. Strublics József alpolgármester Az Egyéb okt. kieg. tev. mit takar? Az Akác Vendéglı hasznosítását meg kellene oldani, ezt már a múlt évben is szorgalmaztam. A rendırség részére biztosított autó mőszaki vizsgáztatására lett-e költség betervezve? A lakosság elszegényedik, ezért több forrást kell biztosítani segélyezésre. Gyıri János pénzügyi osztályvezetı Az oktatás területén felmerülı kisegítı tevékenység költségeit takarító, portás takarja, amelyek máshová nem sorolhatók. Rendırségi gépjármőre Ft került betervezésre. A gépjármő vizsgáztatása már megtörtént. Erdıs Sándor János képviselı A eft összegő fejlesztésben a Kossuth utcai fejlesztés is szerepel? A tőzoltóság dologi kiadásai betervezésre kerültek. A bevételek viszont nem. A tavalyi szinten marad a labdarúgó csapat támogatása? Az 500 eft elég lesz a városnapi rendezvényekre?

9 9 Amirıl a képviselı-testület döntött, azok a fejlesztések a költségvetésbe betervezésre kerültek. A tőzoltóság bevétele még nem került tervezésre, mivel még nem tudjuk a pontos összeget. Az elızetes információk szerint a bevételek fedezni fogják a kiadásokat, így nem kell további önkormányzati hozzájárulást biztosítani a tőzoltóság mőködtetéséhez. A sportegyesület támogatása a évi szinten került tervezésre az idei költségvetésben. A városnapi rendezvényekre az önkormányzat 500 eft-ot tud biztosítani, többet nem. Ebbıl az összegbıl kell a rendezvényt megvalósítani. Javaslom, hogy a képviselı-testület a évre tervezett kommunális adó bevételt a felhalmozási célú kommunális adó bevételek körébe csoportosítsa át. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 18/2012.(II.9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a évre tervezett kommunális adó bevételt a felhalmozási célú kommunális adó bevételek körébe csoportosítja át. Javaslom, hogy a képviselı-testület az elfogadott módosító indítvánnyal alkossa meg rendeletét Kadarkút Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl A rendelet teljes terjedelmében a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

10 10 6. Egyebek a.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı A Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete támogatás megállapítását kéri a évi mőködési költségeikhez. Az önkormányzat szőkös anyagi forrásai miatt nem javaslom a támogatás megállapítását. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2012.(II. 9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezetének (7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 12.) támogatás megállapítására irányuló kérelmét az önkormányzat kedvezıtlen anyagi helyzete miatt elutasítja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az egyesületet. Felelıs: Határidı: február 29. b.) NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés támogatási kérelme Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı A NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz évben a régió 654 önkormányzatának 97 %-a azonos normatíva alapján hozzájárult a jégesı-elhárítás fenntartásához, ez a mőködési költségeknek a 10 %-át fedezte. Az egyesülés kéri, hogy 25 Ft/fı/év, összesen Ft összeggel támogassa az önkormányzat a rendszer fenntartását. Az önkormányzat szőkös anyagi forrásai miatt nem javaslom a támogatás megállapítását. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

11 11 Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 20/2012.(II. 9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesülés (7623 Pécs, Köztársaság tér 2. II. emelet 20.) támogatás megállapítására irányuló kérelmét az önkormányzat szőkös anyagi helyzete miatt elutasítja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az egyesülést. Felelıs: Határidı: február 29. c.) Kadarkút város területén a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás évi díjának módosítására irányuló kérelem Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı Elıterjesztés írásban kiadva. Dr. Horváth Zsolt jegyzı szóbeli kiegészítése Kadarkút város települési folyékony hulladékának elszállításával a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig megbízott Táskai Kálmán vállalkozó február 6-án kérelmet nyújtott be a települési folyékony hulladék évi díjának megállapítására. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 57. (1)-(2) bekezdésének január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétele mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat. A jogszabály értelmében a évre megállapított díjon lehet a évre vonatkozó díjakat megállapítani. Kérdés: Erdıs Sándor János képviselı Miért nem kadarkúti vállalkozó végzi ezt a tevékenységet?

12 12 A pályázati eljárás során kadarkúti vállalkozó nem adott be ajánlatot. Javaslom, hogy a képviselı-testület a települési folyékony hulladék szállítását végzı vállalkozó évi díjra vonatkozó ajánlatát utasítsa el, a 19/2010.(VI.25.) önkormányzati rendeletben megállapított, december 31. napján érvényes díjakat tartsa fenn, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLII. törvény 57. rendelkezésére. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestületének 21/2012.(II. 9.) számú határozata Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a települési folyékony hulladék szállítását végzı vállalkozó évi díjra vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, a 19/2010.(VI.25.) önkormányzati rendeletben megállapított, december 31. napján érvényes díjakat fenntartja, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLII. törvény 57. rendelkezésére. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a vállalkozót. Felelıs: Határidı: február 29. d.) Sport utcai ingatlanok telekalakítása Elıadó: Dr. Horváth Zsolt jegyzı Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a Sport utcai ingatlanok megosztása megtörtént. A megosztással a 121/62-es helyrajzi számmal park mővelési ágú ingatlan keletkezett. A Kadarkút 131/50. helyrajzi számú ingatlan Mannász Krisztina Kadarkút, Árpád u. 37. szám alatti lakos, míg a Kadarkút 131/51. helyrajzi számú ingatlan Arató András Kadarkút, Árpád u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képezi. A telekalakítással a 121/62. helyrajzi számú ingatlanban Mannász Krisztina kadarkúti lakosnak 817 m2, Arató András kadarkúti lakosnak 854 m2 nagyságú tulajdonrésze van. Tárgyalást folytattam a két ingatlantulajdonossal, akik Ft Ft-ért az érintett ingatlanokat értékesítenénk az önkormányzatnak. A vétellel a 1/1 hányadban az önkormányzat tulajdonát képezné az ingatlan. A megosztással a telkek nagysága m2 lett. A telkek értékesítését a jövıben meg kell oldani. Nagyobb propagandát kell folytatni az értékesítés érdekében. Javaslom, hogy a képviselı-testület nyilvánítsa ki vételi szándékát Mannász Krisztina Kadarkút, Árpád u. 37. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú

13 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában Ft összeggel. Javaslom továbbá, hogy a képviselı-testület nyilvánítsa ki vételi szándékát Arató András Kadarkút, Árpád u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú 854 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában Ft összeggel. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. határozatot hozza: Kadarkút Város Önkormányzata Képviselıtestületének 22/2012.(II.9.) számú határozata 1. Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete vételi szándékát nyilvánítja ki Mannász Krisztina Kadarkút, Árpád u. 37. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú 817 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában. Az ingatlan vételárát Ft összegben határozza meg, melyre a évi költségvetésében a felhalmozási kiadások terhére biztosít fedezetet. 2. Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselıtestülete vételi szándékát nyilvánítja ki Arató András Kadarkút, Árpád u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képezı Kadarkút 131/62. hrsz-ú 854 m2 nagyságú park mővelési ágú ingatlanrész vonatkozásában. Az ingatlant a felajánlott Ft összegben vásárolja meg, melyre a évi költségvetésében a felhalmozási kiadások terhére biztosít fedezetet. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az érdekelteket. Felelıs: Határidı: március 8. e.) Bejelentések Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy február 6-án lett volna a Körmendi utca helyszíni bejárása a Vótapusztai autóbusz-közlekedés biztosítása érdekében. A kedvezıtlen idıjárás miatt a bejárás nem történt meg. A Kapos Volán Zrt. képviselıje azt a tájékoztatást adta, hogy amennyiben az önkormányzat alkalmasnak tartja az utat, akkor a Volán a közlekedést biztosítja. Ebben az esetben az iskolajárattal már csak a Dózsa György utcai gyermekek szállítását oldja meg az önkormányzat. A jövıben súlykorlátozó táblák kihelyezését kell megoldani, mert az önkormányzati utakon Körmendi utca, Rákóczi utca a nagyobb gépjármővek szállítmányaikkal jelentıs károkat okoznak az út minıségében. A nagyobb jármővek csak engedéllyel

14 14 használhatnák az önkormányzati utakat, amennyiben a képviselı-testület által meghatározott díjat megfizetik. Az ebbıl a díjból befolyó útalap létrehozásával lehetne a jövıben az önkormányzati utak karbantartását elvégezni. Szintén szükséges lenne az autóbuszok, tehergépjármővek részére ırzött parkolót kialakítani, mert jelenleg az utcákban parkolnak, ahol az utakban, illetve a padkákban jelentıs kárt okoznak, illetve a közlekedést is veszélyeztetik. Strublics József alpolgármester Érdemes lenne a Malom elıtt egy buszmegállót kialakítani, így nem kellene az önkormányzatnak biztosítania a gyermekek iskolába, óvodába történı szállítását. Dr. Horváth Zsolt jegyzı Az autóbuszöböl kialakításához az engedélyt a Közlekedési Felügyelet adja ki. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a kistérségben jelenleg is folyik a TÁMOP pályázat elıkészítése. A pályázat keretében lehetıség nyílik a 0-3 éves korúak és szüleik támogatására. A településen a közeljövıben felmérésre kerül, hogy pedagógus, pszichológus, fejlesztı pedagógus, családsegítı szakokon végzettekrıl, mivel a programot helyi munkaerıvel kívánják megvalósítani. A képviselı-testület egyebet nem tárgyalt. A polgármester megköszönte a részvételt és a képviselı-testület nyílt ülését órakor bezárta.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. február 28-i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének önkormányzati rendelet-tervezete a szilárd és folyékony

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi munkaterve Elıadó: Karsai József polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi munkaterve Elıadó: Karsai József polgármester Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 15. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben