Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK"

Átírás

1 2014/II. 1 Pedagóguspályán? Az utóbbi idõben a pedagóguspályán dolgozók körül nagy volt a zûrzavar: portfolió, tanfelügyelet, pedagóguskar stb. Mit is jelentenek ezek? Mire számíthatnak a pedagógusok 2014-ben? Ezekre próbáltunk választ adni mostani Hírlevelünkben, hogy a volt JuGyusoknak egy kis segítséget nyújthassunk. Ez nem teljeskörû tájékoztató, érdemes figyelni a megfelelõ portálokat, de remélem, a pályára még belépni szándékozókon kívül másoknak is hasznára válhat ez a kevés információ. Attól tartok, némelyiküket eltántoríthatják ezek a megszorítások a szakmától, de az igazán elhivatottaknak kitartó, eredményes munkát kívánok! Megéri, hiszen akár díszoklevelet is kaphatnak érte (lsd. 12. oldal), ám a diákok csillogó szemeivel talán ez sem vetekedhet! Ezeket a tapasztalatokat, élményeket akár meg is oszthatják egymással egy évfolyam-, csoporttalálkozó keretein belül a JUGYU Klubban, melynek megszervezésében szívesen segít Önöknek Fizel Nikolett Gréta (+36/ , Veres Ildikó fõszerkesztõ Diplomások Köre Hírlevél Tartalom Így ellenõrzik a tanfelügyelõk januártól az iskolákat Mi vár 2014-ben a pedagógusokra? A pedagógusok kétharmada már elkezdte feltölteni a portfóliót Fontos útmutatót kaptak a tanárok Tízmilliárdot költenek állami tankönyvekre Már lehet pályázni határon túli osztálykirándulásokra Rektorválasztás Nemzetköziesítés az SZTE-n... 9 Élen az SZTE A díszoklevél (díszdiploma) adományozásáról Szalay István 70 éves Meghívó APP-NAP Édes anyanyelvünk SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK KIADJA: Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Közhasznú Nonprofit Kft. CÍM: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. TEL.: +36/ HONLAP: FELELÕS KIADÓ: Fejõs Sándor FÕSZERKESZTÕ, TÖRDELÕ: Veres Ildikó SZERKESZTÕ, KOORDINÁTOR: Tóth Zsanett

2 2014/II. 2 Így ellenõrzik a tanfelügyelõk januártól az iskolákat PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS KORREKCIÓ, SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, A NEMZETI ALAPTANTERVNEK VALÓ MEGFELELÉS ILYEN SZEMPONTOK ALAPJÁN ÉRTÉKELI MAJD AZ ISKO- LÁKAT A TANFELÜGYELÕK. AZ ELSÕ DOKUMENTUMOKAT ÉS A KONKRÉT SZEMPONTOKAT MÚLT HÉT CSÜTÖRTÖKÖN HOZTÁK NYILVÁNOSSÁGRA. 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Tervezés Hogyan történik a stratégiai és operatív tervezés (PP, továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése)? Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? (PP, munkaterv, házirend) Megvalósítás Milyen az intézmény mûködését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, egymásra épülése? Milyen a pedagógusok éves tervezésének, a tananyaggal való haladásának és tényleges megvalósulásának a viszonya? (tanmenet, napló) Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés mûködése a gyakorlatban? (PP, napló) Ellenõrzés Hogyan mûködik az ellenõrzés az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenõriz?) Értékelés Hogyan történik az intézményben az értékelés? (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai munkájának értékelése.) KORREKCIÓ Mi történik az ellenõrzés eredményeivel? Mi történik a mérési, értékelési eredményekkel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Személyiségfejlesztés Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok? Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? Hogyan történik az egyes tanulók személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerése? Hogyan történik az egyes tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése? (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylõ tanulókra.)

3 2014/II. 3 Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? Hogyan történik az önálló tanulás támogatása, a tanulás tanítása? Hogyan történik az egyes tanulói teljesítmények értékelése? Közösségfejlesztés Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttmûködését? Milyen közösségépítõ tevékenységei vannak az intézménynek? Milyen egyéb foglalkozásokat szervez az intézmény? 3. EREDMÉNYEK Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? (Például: országos kompetenciamérés eredményei; tanév végi eredmények tantárgyra, 2 évre vonatkozóan; versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint; nyelvvizsga-eredmények; elismerések; lemorzsolódási mutatók (bukások, kimaradók, lemaradók); elégedettségmérés eredményei: szülõ, pedagógus, tanuló) Milyen eredményeik vannak? Hogyan hasznosítják a belsõ és külsõ mérési eredményeket? Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 4. BELSÕ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMÛKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ Milyen pedagógus szakmai közösségek mûködnek az intézményben, mik a fõ tevékenységeik? Hogyan történik a belsõ tudásmegosztás az intézményben? Hogyan történik az információátadás az intézményben? 5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSÕ KAPCSOLATAI Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? Hogyan történik a partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeirõl? Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI Tárgyi, infrastrukturális feltételek Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? MINDEN A TANFELÜGYELETRÕL A tanfelügyeleti rendszer 2014-ben indul élesben: a kísérleti programban eddig 700 tanárt ellenõriztek. A tanfelügyelet három területre irányul majd: az egyes pedagógusok munkáját értékelik azonos szempontok szerint, fenntartótól függetlenül, az iskola vezetõjét ellenõrzik, és magát az intézményt is értékelik majd. A tanároknál alkalmazott módszerekrõl itt, az értékelési szempontokról pedig itt olvashattok. A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a környezettudatosság, környezetvédelem szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyûjtés.) Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylõ tanulók nevelésének, oktatásának? Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? Szervezeti feltételek Melyek a pedagógus-továbbképzés preferált irányai? Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? Hogyan értékeli az intézmény az alkalmazott módszerek beválását, hasznosságát, hatásosságát, és mit kezdenek az értékelés eredményével? Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtõ munkája? Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelõsség- és hatáskörmegosztás? Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntéselõkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe? Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? 7. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGAL- MAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS Hogyan jelennek meg a Nemzeti alaptanterv céljai a pedagógiai programban? Hogyan történik a pedagógiai programban szereplõ kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása, milyen eredményeket ért el e téren az intézmény? Kép: hvg.hu Forrás: eduline.hu

4 2014/II. 4 Mi vár 2014-ben a pedagógusokra? PORTFÓLIÓ, TANFELÜGYELET ÉS PEDAGÓGUSKAR MÉG LE SEM ZÁRUL AZ ELSÕ, SPECIÁLIS MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁS, MÁR LEJÁR A MÁSODIK TANÁRI VIZSGASZEZON JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE MILYEN TENNIVALÓK VÁRNAK A PEDAGÓGUSOKRA A KÖVETKEZÕ HÓNAPOKBAN? ÖSSZEGYÛJTÖTTÜK. PORTFÓLIÓKÉSZÍTÉS VOL.1 Már csak fél hónapjuk van a portfólió elkészítésére azoknak a pedagógusoknak, akik a 2014-es speciális minõsítési eljárásban vesznek részt, és január 1-tõl a pedagógus II fokozatba lépnének. Elsõ körben azok kérvényezhették minõsítésüket, akik pedagógus-szakvizsgát tettek, és legalább tizennégy éves szakmai gyakorlatuk van õk április 30-ig tölthetik fel portfóliójukat. A 2014-es minõsítési eljárásban részt vevõk kétféle megoldás közül választhatnak: vagy a teljes, vagy az egyszerûsített portfóliót készítik el. Utóbbi változat a nevelõ-oktató munka dokumentumai közül csak a csoportprofilt, a tematikus tervet, valamint tíz tanóra kidolgozott, utólagos reflexiókkal ellátott óratervét tartalmazza. JELENTKEZÉS A 2015-ÖS MINÕSÍTÉSRE 2015-ben jön a második kör: harmincezren léphetnek át a pedagógus I vagy pedagógus II kategóriába a minõsítésre március 31-ig jelentkezhettek azok a pedagógusok, akiknek legalább nyolc év szakmai gyakorlatuk és szakvizsgájuk van, valamint azok, akik szakvizsgát nem tettek, de több mint harmincéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Azok a gyakornokok, akiket szeptember 1. és december 31. között vettek fel valamelyik közoktatási intézménybe, nem választhatnak: kötelezõ jelentkezniük a 2015-ös minõsítõ eljárásra, a kétéves gyakornoki idõ végén vizsgázniuk kell (errõl itt olvashattok: Gyakornok_pedagogus_minosito_vizsga_Y0BJJ6). Ha ezen a vizsgán átmennek, január 1-tõl a pedagógus I fokozatba lépnek. A tanárok saját iskolájuk vezetõjénél jelentkezhetnek ezt egyszerre csak egy intézményben tehetik meg, akkor is, ha több iskolával állnak jogviszonyban. PORTFÓLIÓKÉSZÍTÉS VOL. 2 A 2015-ös minõsítési eljárásra jelentkezõk várhatóan november végéig tölthetik fel portfóliójukat, õk azonban már nem dönthetnek úgy, hogy az egyszerûsített portfóliót adják le (ahogy a mesterfokozat megszerzéséhez is teljes portfóliót kell összeállítani). A PEDAGÓGUSOK KÉTHARMADA MÁR ELKEZDTE FELTÖLTENI A PORTFÓLIÓT Százötvenegy tanár és tanító végzett portfóliója feltöltésével, a 25 ezer legalább 14 éves szakmai tapasztalattal és szakvizsgával rendelkezõ pedagógus közül pedig már 17 ezren regisztráltak a portfóliófeltöltõ felületen mondta sajtótájékoztatóján Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár. Már csak fél hónapjuk van a portfólió elkészítésére azoknak a pedagógusoknak, akik a 2014-es speciális minõsítési eljárásban vesznek részt, és január 1-tõl a pedagógus II fokozatba lépnének. A határidõ április 30. Forrás: eduline.hu

5 2014/II. 5 A teljes portfólió feltöltéséhez készíteni kell reflexiókkal ellátott csoportprofilt, a tematikus terv és a tíz tanóra óraterve mellett hospitálási naplót, féléves ütemtervet, foglalkozástervet, illetve fel kell tölteni az infokommunikációs technológia használatát igazoló leírásokat is. Nem kötelezõ, de fel lehet tölteni tanmenetet, fejlesztési tervet, tanulói profilokat, publikációs listát és osztályfõnöki munkatervet. MI JÖN MÉG? 1. Újabb évfolyamokon kell az új kerettantervek alapján tanítani: az új Nemzeti alaptantervet 2013-ban az elsõ, az ötödik és kilencedik évfolyamon, felmenõ rendszerben vezették be, vagyis hittant vagy erkölcstant heti egy órában 2014 szeptemberétõl az elsõsöknek és a másodikosoknak, az ötödikeseknek és a hatodikosoknak, illetve a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik és nyolcadik évfolyamának kell tanulnia. Szeptembertõl az 1 3., az 5 7. és a évfolyamosoknak kötelezõ a mindennapos testnevelés. 2. Április 30-ig az emberierõforrás-miniszter öszszehívja a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttgyûlésének alakuló ülését. A köztestület véleményezheti a köznevelést és pedagógusképzést érintõ jogszabályokat, állami szerv vezetõjéhez fordulhat és javaslatot tehet, emellett az alapszabály, illetve az etikai kódex szerint etikai eljárást folytathat a tanárok, tanítók ellen. A karnak minden megyében és a fõvárosban lesz területi szerve, és tizenhat szakmai tagozattal mûködik majd. A pedagóguskarnak minden, állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógus automatikusan a tagja lesz, de tagdíjat nem kell fizetni. 3. Magasabb fizetést kapnak szeptembertõl a pedagógusok, az életpályamodell bevezetését követõen ugyanis több lépcsõben történik a béremelés. A tavalyi béremelés a jogszabályokba foglalt emelkedésnek csak a 60 százalékát jelentette. A fennmaradó 40 százalékot négy lépcsõben kapják meg a pedagógusok: szeptember 1-jétõl kapják meg az újabb 10 százalékot, majd minden évben további 10 százalékot. 4. Indul a tanfelügyelet, 2014-ben széles körû kipróbálást tervez az Oktatási Hivatal, amely azt ígéri, a tapasztalatok alapján ha szükséges módosítanak majd a részleteken. Kép: Stiller Ákos Forrás: eduline.hu Fontos útmutatót kaptak a tanárok TÖBBET LEHET TUDNI A TANFELÜGYELETRÕL TOVÁBBI KONKRÉTUMOK JELENTEK MEG A PE- DAGÓGUSOK MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL ÉS A TANFELÜGYELETRÕL: EGY ÚJ ÚTMUTATÓT ÉS HAT TANFELÜGYELETI KÉZIKÖNYVET HOZ- TAK NYILVÁNOSSÁGRA. Az Oktatási Hivatal kiadta a tavaly decemberben nyilvánosságra hozott minõsítési útmutató (http:// eduline.hu/kozoktatas/2013/12/19/tanfelugyelet _intezmenyi_ellenorzes_kerdese_q2m924) kiegészített változatát. Elsõsorban azok számára állították össze, akik az idei speciális minõsítési eljárásban vesznek részt, illetve jelentkeztek a 2015-ös minõsítési eljárásra. Még lehet jelentkezni a jövõ évi minõsítési eljárásra, további részletek: kozoktatas/2014/3/21/pedagogus_minosites _fizetesemeles_xvr78a. Az útmutatót a következõ szaktárgyakkal és területekkel egészítették ki: tizenhat szaktárgy, alapfokú mûvészetoktatás, óvodai nevelés, alsó tagozat, napközi, gyógypedagógiai nevelés, könyvtár-könyvtárostanár, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés. Az útmutatót innen tölthetitek le: hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes _fejl/projekhirek/kiegeszitett_utmutatok/. TANFELÜGYELETI KÉZIKÖNYVEK Szintén tavaly decemberben jelent meg az általános iskolák tanfelügyeletérõl szóló kézikönyv. Most további hatot hoztak nyilvánosságra: az óvodai, gimnáziumi, szakiskolai és szakközépiskolai, kollégiumi, alapfokú mûvészeti iskolai és gyógypedagógiai intézményi tanfelügyeletrõl. Ezeket az alábbi linken éritek el: pub_bin/dload/unios_projektek/ kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyv _eloszo.pdf. Kép: wordpress.com Forrás: eduline.hu

6 2014/II. 6 Tízmilliárdot költenek állami tankönyvekre TÖBB MINT TÍZMILLIÁRD FORINTOT CSOPORTOSÍTOTT ÁT A KORMÁNY AZ ÁLLAMI TANKÖNYV- FEJLESZTÉS ÉS -KIADÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSÉRE JAVARÉSZT ÁLLAMI TULAJDON- SZERZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA A TARTALÉKBÓL. A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat az összeg nagy részét, 8,7 milliárd forintot az állami tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségvetési fejezetbe csoportosítja át, azon belül is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV) tulajdonosi jogaival összefüggõ kifizetésekre. A Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja jogcímcsoportban további százmillió forintot biztosítanak az MNV tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra. A pénz többi részét, mintegy 1,3 milliárd forintot az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI) kapja. Az Országgyûlés tavaly decemberben hozott döntésével minõsítette állami feladattá a tankönyvellátást. A jogszabály értelmében az állam szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben biztosítja az ingyenes tankönyvellátást az elsõtõl a nyolcadik évfolyamig. Az iskolák fõ szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként a tankönyvjegyzékben szereplõ két tankönyvbõl választhatnak. A törvény a tankönyvek fejlesztését és kiadását egy állami szerv a most 1,3 milliárd forinthoz jutó OFI, megrendelésüket, beszerzésüket és az iskolákba eljuttatásukat pedig a már mûködõ könyvtárellátó feladataként rögzíti. Egy tavaly decemberi kormányrendelet amely kijelölte a tankönyvellátásban közremûködõket, emellett a nemzeti köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyvellátása minõségének értékelésére létrehozta a független, országos Nemzeti Tankönyvtanácsot. Forrás: eduline.hu Már lehet pályázni határon túli osztálykirándulásokra MEGJELENTEK A KÜLHONI OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOKAT ÉS ISKOLAI EGYÜTTMÛKÖDÉSEKET TÁMOGATÓ HATÁRTALANUL! PROGRAM IDEI PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI. Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ honlapján közzétett felhívások alapján négy kategóriában lehet kérelmeket beadni. Pályázni lehet Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek, Együttmûködés szakiskolák között, Együttmûködés gimnáziumok között kategóriákban, valamint Középiskolai diákutaztatási programok megvalósítására. Balog Zoltán emberierõforrás-miniszter az elõzõ héten közölte, hogy az elmúlt három évben 40 ezer magyar általános iskolás tudta meglátogatni határon túli magyar diáktársait. A kormány el akarja érni, hogy a következõ idõszakban egy év alatt tehessék ezt meg ugyanennyien. Erre másfél milliárd forint van a költségvetésben mondta. Kitért arra: szeretnék elérni, hogy ne lehessen az általános iskola 8 osztályát elvégezni úgy, hogy ne jusson el magyarországi diák a határon túli fiatalokhoz legalább egyszer, illetve õk ne jussanak el hozzánk, de ebben még van tennivalója a kormánynak. További információk a legújabb pályázatokról a oldalon találhatók. Forrás: eduline.hu

7

8 2014/II. 8 Rektorválasztás AZ ÚJ JÖN, A RÉGI MARAD AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 2013 NOVEMBERÉBEN PÁLYÁZATOT HIRDETETT MEG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORI MEGBÍZATÁS BETÖLTÉSÉRE. SZABÓ GÁBOR EGYEDÜLI INDU- LÓKÉNT ISMÉT ELNYERTE A MEGTISZTELÕ CÍMET, A MAI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN JÚNIUSÁIG TÖLTHETI MAJD BE. Az SZTE jelenlegi, és hivatalosan már jövõbeli rektora július elseje óta tölti be a címet. Egyedüli pályázóként indult, pályázatát november közepén nyújtotta be. A dokumentum elbírálása és a szenátusi ülésen lévõ program összefoglalása is zökkenõmentes zajlott. A szenátusi testület 52 szavazati joggal rendelkezett, azonban a szavazásban résztvevõk száma csak 50 fõ volt hivatalosan. Az eljárás az elõírtak alapján folyt, nem voltak megkérdõjelezést igénylõ események, momentumok és a pályázati anyag is megfelelt a kiírásnak. Összesítve egy érvénytelen és egy nemleges voks mellett 48 helyeslõ szavazat érkezett, amely nagymértékû támogatásnak és elmerésnek bizonyul tudományos és szakmai téren egyaránt. Szabó Gábor 1954-ben született és fizikus diplomáját itt, Szegeden szerezte 1978-ban. Jelenleg is a Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén dolgozik, mint egyetemi tanár természetesen rektori címe mellett. A 2010-es év minden szempontból fordulópont volt az életében, hiszem a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává is ekkor választották. Díjai közül kiemelkedik a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott Fizikai Díj és a 2000-ben elnyert Akadémiai Díj is. A legmegtisztelõbb elismerést mégis 2009-ben kapta a Magyar Köztársaság Érdemrendjének tiszti keresztje révén. A jövõben is neves projektekhez, szabadalmakhoz köthetjük majd a nevét. Eredményekben gazdag szakmai pályafutásához és a rektori tisztség ismételt elnyeréséhez fogadja gratulációnkat! Pinczér Vanessza Kép: Török Rozália Forrás: hokkento.hu, szegedma.hu

9 2014/II. 9 Nemzetköziesítés az SZTE-n ÚJABB NEMZETKÖZI MEGMÉRETTETÉSBEN VESZ RÉSZT AZ SZTE A NEMZETKÖZIESÍTÉS JEGYÉBEN ÉS ELSÕKÉNT VESZ RÉSZT A HAZAI TUDOMÁNYEGYETEMEK KÖZÜL AZ SZTE ABBAN A NEMZETKÖZI AUDITÁLÁSI FOLYAMATBAN, AMELYET A CAMPUS HUNGARY PROGRAM TÁMOGAT ÉS A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZ. KÉSZÜL AZ SZTE INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSE A NEMZETKÖZIESÍTÉS TERÜLETÉN. A hazai felsõoktatási intézmények nemzetköziesítését támogató kísérleti projektben vesz részt a Szegedi Tudományegyetem. Elsõként két magyar felsõoktatási intézmény, az SZTE és a BGF vállalta, hogy elkészíti saját önértékelõ dokumentumát, aláveti magát a nemzetköziesedését minõsítõ akkreditációs folyamatnak. A Szegedi Tudományegyetem hazai rangját mutatja többek között a kiemelt egyetem és a kutatóegyetem cím, továbbá a Felsõoktatási Minõségi Díj elnyerése. A nemzetközi porondon az SZTE pillanatnyi helyét mérik a különbözõ felsõoktatási rangsorokban elfoglalt helyezések is. A nemzetközi tudományos életben betöltött szerepének súlyára utalnak például a publikációs indexek alapján készült összehasonlítások. Az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitásának növekvõ aránya, az intézményi együttmûködések bõvülése ugyancsak fontos mérõszám. Hasonlóképpen mutatószám az idegen nyelvû oktatás nagyságrendje. És a példák sora folytatható, hiszen a Szegedi Tudományegyetem hoszszú távú fejlesztési terveiben is szereplõ cél a nemzetköziesítés. E téren a szép hagyományok ápolása mellett új kezdeményezések indultak útjukra. Hol tart most az SZTE a nemzetköziesítésben? E kérdésre válaszolva az SZTE elsõként vetette alá magát a hazai és Budapesten kívül mûködõ egyetemek közül egy akkreditációs folyamatnak. Ennek elsõ, 2014 elején kezdõdõ szakaszában elkészült a gazdag adattartalmú, Intézményi önértékelés a nemzetköziesítés területén címû dokumentum, magyar és angol nyelven. Ez a Nemzetköziesítés a magyar felsõoktatási intézményekben címû pilot projekt audit eljárási dokumentumai alapján állt össze, a Campus Hungary program TÁMOP-4.2.4B/1-11/1 projekt keretében, a Tempus Közalapítvány szervezésében. Most kezdõdött a munka második szakasza március 27-én a Szegedi Tudományegyetemre érkezett az auditorok csoportja. A munkabizottságot az ACA (Academic Cooperation Association), a brüsszeli székhelyû, nemzetközi felsõoktatási projektekkel foglalkozó szervezet igazgatója vezeti. A két napon át Szegeden tartózkodó auditorok többször is találkoznak az SZTE rektorával és más vezetõivel, a nemzetköziesítésben érintett intézményi egységeket irányítókkal. A nemzetközi felsõoktatási szakértõk március 27-én tárgyaltak többek között az SZTE idegen nyelvû kurzusait szervezõ, illetve a kettõs diplomát adó egységek vezetõivel, találkoztak a közös tantervfejlesztéssel, kredit elismertetéssel foglalkozó egyetemi szakértõkkel is. Szó esett a kutatásfejlesztésrõl, továbbá kérdezték az egyetemi hallgatók véleményét. Március 28-án többek között a nemzetközi mobilitási programok, a szolgáltatások kerülnek terítékre. Az önértékelési dokumentumból megismert információkat így vetik össze az auditorok a helyszínen begyûjtött személyes tapasztalataikkal. Ezek alapján megfogalmazzák ajánlásaikat, amelyek az SZTE nemzetköziesítésének pillanatnyi állapotát minõsítik, miközben a jövõre vonatkozó javaslatokat is tartalmaznak tudtuk meg az SZTE Campus Hungary koordinátorától, Balogné Molnár Gabriellától, az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda vezetõjétõl. E nemzetközi auditról tanúsítványt kap SZTE. Az auditálás ajánlásait beépítheti az SZTE a nemzetköziesítés területére kidolgozandó új, 3 éves tervébe. E rövid távú program teljesítését 3 esztendõ múlva majd mérlegre teszik. Akkor az intézmény nemzetköziesítését auditáló folyamat egy végsõ minõsítõ dokumentummal zárul. Közben, várhatóan idén májusban, indul a kísérleti TÁMOP-projekt disszeminációja. Vagyis az SZTE ismerteti a kísérleti projektben használt módszert és a program teljesítésével együtt járó tapasztalatait azoknak az egyetemeknek, amelyek ezt követõen vetik alá magukat a hazai felsõoktatás nemzetköziesítését támogató nemzetközi akkreditációnak. Mert e pilot projekt célja, hogy segítse minden magyar felsõoktatási intézményben fölmérni a nemzetköziesítési folyamatokat. Forrás: SZTEinfo

10 2014/II. 10 Élen az SZTE ÖT MAGYAR EGYETEM KERÜLT FEL A BRIT QUACQUARELLI SYMONDS LEGFRISSEBB, 2013/2014-ES TEMATIKUS VILÁGRANGSORÁRA ÍRJA AZ EDULINE.HU. A LEGJOBBAK KÖZÖTT A SZEGEDI TUDOMÁNY- EGYETEM IS ELÕKELÕ HELYET KAPOTT óta az Quacquarelli Symonds cég hat szempont figyelembevételével (oktatók és a hallgatók aránya, az intézményhez köthetõ tudományos munkák idézési gyakorisága, a munkaadók véleménye, a nemzetközi kapcsolatok, a külföldi hallgatók és oktatók száma) minden évben elkészíti a világ felsõoktatási intézményeinek rangsorát. Idén a Cambridge egyetem tudhatja magáénak a legtöbb elismerést, 30 kategóriából 27-ben került be az elsõ tíz helyezett közé. A világrangsoron elsõ helyen végzett a Harvard Egyetem, õt követi a Massachusetts Institute of Technology valamint a Stanford Egyetem, de a magyar felsõoktatási intézmények is szépen teljesítettek. A 2013-ban nyilvánosságra hozott az Emberi Erõforrások Minisztériuma által készített felsõoktatási tervezet szerint 2020-ra a magyar egyetemeknek be kell kerülniük a legjobb 200 közé. A legtöbb európai illetve amerikai egyetemhez képest minimális költségvetés ellenére az idei eredmények alapján nem tûnik elérhetetlennek e cél. A februárban nyilvánosságra hozott listán a CEU (Közép-európai Egyetem) politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok képzését az , a Szegedi Tudományegyetem modern nyelvtudományi fakultását a , míg Debreceni Egyetemet a helyre sorolták. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem matematikai kurzusai és a Mûegyetem informatikai és építészmérnöki képzései a helyen végeztek. A Szegedi Tudományegyetem nem elõször került be a világ legjobbjai közé, a 2013-as listán az helyet tudhatta magáénak. A HVG legfrissebb kutatásai szerint azonban nem csak világméretekben tarol az SZTE. Az idei úgynevezett Diploma rangsorban a hallgatók kiválósága alapján a hetedik, míg az oktatók kiválósága alapján a harmadik helyet érte el, maga mögé utasítva ezzel az összesített rangsorban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, valamint a Debreceni Egyetemet. Simon Gabriella Kép: Forrás: hokkento.hu, eduline.hu, hvg.hu

11

12 2014/II. 12 A díszoklevél (díszdiploma) adományozásáról 2014 TÁJÉKOZTATÓ A DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 2014 ÉVBEN Azok a pedagógusok, akik tanítóképzõ intézeti tanári (Apponyi); polgári iskolai tanári; általános iskolai tanári; tanítói; óvónõi oklevelüket 50, 60, 65, 70, vagy 75 évvel ezelõtt, tehát 1964-ben, 1954-ben, 1949-ben, 1944-ben, vagy 1939-ben szerezték a Szegedi Tanárképzõ Fõiskolán vagy jogelõd intézményében 2014-ben arany, gyémánt, vas, rubin, vagy gránit díszoklevélre jogosultak. A díszoklevelet kérelem alapján a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tanácsa adományozza annak a pedagógusnak, aki a pedagógus pályán (óvónõ, tanító, tanár) eltöltött legalább 25 év munkaviszonnyal rendelkezik, illetve különös méltánylást érdemlõ esetben (pl. gyermekek otthoni nevelése, hosszan tartó betegség, rokkantság) stb. akkor is adományozható a díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 25 évnél kevesebb. A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap. A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között, tanévnyitó ünnepségünk részeként (szeptember elején) kerül sor, melynek idõpontjáról értesítést küldünk. A díszoklevél átadásának további lehetõségei: helyi önkormányzat vagy a helyi iskola, ebben az esetben még május hónapban postázzuk az illetékesek felé, lakcímre postázás. A kérelmeket kérjük április 30-ig küldjék el címünkre. Amennyiben a kérelem határidõn túl érkezik az automatikusan elutasításra kerül, és azt a következõ évben újra be kell nyújtani. A DÍSZOKLEVÉLHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Kérvény dr. Marsi István dékán úr nevére címezve: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Dékáni Hivatala, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. adatszolgáltatási lap kitöltve (http://www.jgypk.hu/ wp-content/uploads/2013/11/adatszolg%c3% 81LTAT%C3%81S.doc) szakmai önéletrajz (kb. egy oldal). Abban az esetben, ha pedagógus a központi ünnepségen részt kíván venni: max. 10 soros önéletrajz kivonat, mely a díszoklevél átadásakor felolvasásra kerül; oklevél fénymásolata, vagy már korábban kiadott díszoklevél fénymásolata; utolsó munkahely támogató nyilatkozata (ha nem megoldható, eltekintünk tõle). A díszoklevéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel kérjük, forduljanak Bacsó Edit személyügyi elõadóhoz (telefonon: +36/ vagy ben: jgypk.u-szeged.hu). Forrás:

13 2014/II. 13 Szalay István 70 éves AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR TANÍTÓ- ÉS ÓVÓ- KÉPZÕ INTÉZET MATEMATIKA SZAKCSOPORT FÕISKOLA TANÁRA, AZ IN- TÉZMÉNY KORÁBBI FÕIGAZGATÓJA, SZEGED KORÁBBI POLGÁRMESTERE TISZTELETÉRE A JGYPK DÍSZTERMÉBEN RENDEZTEK BENSÕSÉGES ÜNNEPSÉGET A KAR DÍSZTERMÉBEN, MELYEN RÉSZT VETTEK A VÁROS, AZ EGYETEM ÉS A KAR VEZETÕI, MUNKATÁRSAI, MELYEN SZALAY ISTVÁN A KAR ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT SZILASSI-POLIÉDERT VEHETETT ÁT. Marsi István, a JGYPK dékánja azt mondta, bár közel száz magyar és nemzetközi közlemény szerzõjét tisztelhetjük Szalay István személyében, de mégis elsõsorban tanáregyéniségként állított példát a következõ nemzedékek elé. Számára mindig az átadott tudás volt a legfontosabb, minden körülmények között megõrizte kíváncsiságát, diákjaiban pedig fenntartotta azt. A fõiskola, majd egyetemi kar munkáját számos tisztségben segítette: fõigazgatóként, különbözõ bizottságok tagjaként jelenleg is õ a JGYPK stratégiai bizottságának elnöke. Szeged közötti polgármesterének a jelenlegi városvezetõ, Botka László is gratulált, aki egyrészt arról beszélt, Szalay István közéleti szerepvállalásában példamutatónak számít az értékelvûség: a sokszínûség, a különbözõ vélemények tisztelete. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektorának köszöntõ szavait Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes tolmácsolta. A rektor hangsúlyozta, Szalay István csaknem félszáz éve szolgálja lelkes és lelkiismeretes munkával a szegedi universitast. Egykori diákjaként pedig személyes tapasztalata, hogy nála még a vizsgákon, a vizsgáztatása során is tanulhattak a fiatalok. Szalay István munkásságát egy másik korábbi legendás fõigazgató, Békési Imre is méltatta. A tanítványok nevében Dobi János, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója mondott versrészletekkel gazdagított beszédet. Mint fogalmazott, õk annak idején a tanári szakma iránti hitet, bizalmat tanulták Szalay Istvántól, pedagógusi magatartása követendõ példát jelent számukra mind a mai napig. Németh József Liszt-díjas operaénekes pedig népdalokból álló csokorral köszöntötte az ünnepeltet. Szalay István rövid elõadásban foglalta össze a magyar oktatásügyrõl, matematikaoktatásról alkotott véleményét. Úgy összegzett, sajnos rossz irányba mennek a dolgok, a matematika tanítása például nem igazodott a korszellemhez, nem arról szól, mi köze a tárgynak a mindennapi élethez. Komoly problémának nevezte, hogy a honi oktatáspolitika a rendszerváltás óta nem tudta eldönteni, milyen legyen a magyar iskolarendszer, folyamatosan változtatták azt. Forrás, kép:

14 2014/II. 14 Meghívó APP-NAP ÁPRILIS 15. SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT AZ APP-NAP AZ INTERAKTÍV MESEKÖNYV CÍMÛ KONFERENCIÁN, MELYET A MÛVÉSZETTEL AZ OKTATÁSÉRT KUTATÓCSOPORT A MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM KREATÍV TECHNOLÓGIA LABORJÁVAL EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN SZERVEZETT. Az elõadások a hazai kulturális piacon újdonságként számon tartott, de a jövõben, várhatóan, egyre közkedveltebbé váló mûfaj sajátosságaival és pedagógiaioktatási lehetõségeivel ismertetik meg mégpedig az elsõként megrendezett tematikus fórumok egyikeként a témában érdekelt oktatókat, kutatókat, gyakorló pedagógusokat és a leendõ szakembereket. A program az interaktív mesekönyv mûfajának interdiszciplináris szempontú alkalmazott grafikai, programozás elméleti, nyelvi-irodalmi és zeneelméleti kérdéseket felvetõ bemutatása után a 2013 szeptemberében a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállításon kitüntetett A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû interaktív könyv alkotói folyamatába enged betekintést, majd a konferencia harmadik témaegységében, publikussá teszi az adaptációra vonatkozó empirikus kutatási eredményeket: a mûfajnak a kisgyermek befogadóra gyakorolt hatását mérõ adatgyûjtések összefüggéseit. A programon való részvétel ingyenes. Forrás:

15 2014/II. 15 Édes anyanyelvünk KICSIT MÁSKÉPPEN A JELNYELVET MA MÁR EGY ÖNÁLLÓ NYELVKÉNT TARTJUK SZÁMON. MAGYARORSZÁGON EGY ÉVI TÖRVÉNY A MAGYAR JELNYELVET A HIVATALOS NYELVVÉ EMELTE, S NEM IS OK NÉLKÜL: A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ADATAI SZERINT SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ EMBER ÉL HAZÁNKBAN, KÖZTÜK TÖBB MINT GYERMEK.FOGYATÉKOSSÁGAIK ELLENÉRE EZEK A GYERMEKEK IGEN TEHETSÉGESEK, S HA BELEPILLANTUNK KIS VILÁGUKBA, VARÁZSLATOS DOLGOKAT LÁTHATUNK ÉS TANULHATUNK. A nagyothalló gyermekeknek speciális oktatásra van szükségük, ezen iskolákból pedig országos szinten is csupán hét van: Debrecenben, Vácott, Sopronban, Egerben, Kaposváron, Budapesten és Szegeden, továbbá Magyarországon kívül még Kolozsváron mûködik magyar tannyelvû, siket és nagyothalló fiatalokkal foglalkozó intézmény. TUDTA A JELNYELVRÕL? Már a reneszánsz korban is létezett. Minden országnak van saját jelnyelve. Különbözõ jelnyelv-családok léteznek. Elõfordulhatnak nyelvjárások. Alkotóelemei: kézforma, mozgás, artikulációs hely és az orientáció. Az alkotóelemek önmagukban nem hordoznak jelentést, ezeket összeépítve ruházhatjuk fel jelentéssel. Szókincse pontos nyelvtani szabályok szerint épül fel. A jelnyelvben fontos a pontos kivitelezés, a mimika és a gesztikuláció. Nem létezik írásos formában. A beszélt jelnyelvhez ujj-ábécé, úgynevezett daktilábécé tartozik. A Harry Potter-könyvek egyedi kifejezéseinek is mint kvibli, hoppanál, mugli van jelnyelvi fordítása.

16 2014/II. 16 Szegeden a Klúg Péter Általános Iskolában már 4 éve heti több alkalommal összegyûlik egy kis csoport. Egy csoport, akik ismert magyar dalokat dolgoznak fel, méghozzá jelnyelven, s akiknek a produkciója bárki számára szórakoztató és egyben megható lehet, s tapasztalatból mondom, az is. A Gondolatjel csoportba jelenleg 33 tanuló jár, közülük ketten halló gyerekek. A legfiatalabb hét, a legidõsebb tagjuk 22 éves. Mindenki, egytõl egyig szívesen, s fáradtságot nem ismerve vesz részt a próbákon, s a fellépéseken, melyekre igen sok felkérést kapnak. Legyen az nemzeti ünnep, városi rendezvény vagy a karácsonyi gyertyagyújtás, mindenhol szívesen szerepelnek. A szakkör munkájáról Fodorné Czókoly Tímeát, a csoport vezetõjét kérdeztem: Hogyan kell elképzelni egy próbát? Hogy zajlik a dalok betanulása? A próbákon elõször a szöveget értelmezzük, átbeszéljük, majd hozzákapcsoljuk a jeleket. Egy dal teljes megtanulása körülbelül két hetet igényel úgy, hogy naponta van szakkör. A második héten már zenére gyakorolunk, akkor kerül sor a koreográfia betanulására is. Hogyan választják ki a dalokat? Ha a gyerekeknek van ötletük, azt felhasználják? A dalokat én választom ki. Szempont, hogy lejelelhetõ legyen, ne túl gyors. Legyen a gyermekek és a hallgatók számára is mondanivalója. Érintse meg a szíveket. A gyerekek ötletét szívesen veszem. Ha jó, mindenképpen beépítem. Mi volt az eddigi legjelentõsebb fellépésük? A legjelentõsebb 2011 júniusában az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban a Nyílzápor elnevezésû rendezvényen volt, amikor 3000 ember tapsolt vissza bennünket a színpadra. A Gondolatjel csoport dalainak szinte mindegyike valóban megérinti a szíveket. Fõ mondanivalójuk az elfogadás, a zene együttes szeretete és a vidámság. Így került a repertoárjukba többek között Bródy János Mit tehetnék érted címû szerzeménye, a Valahol Európában címû musical ismert dala a Zene az kell, az Alma együttes Mutasd meg a szíved címû száma, s az Ópusztaszeren nagy sikert aratott Kell még egy szó címû alkotás. Ám mi a helyzet akkor, ha magunk is kedvet kapunk a jelnyelv megtanulásához? Fodorné Czókoly Tímea tanárnõ szerint nem nehéz megtanulni, csak sokat kell gyakorolni. Szegeden a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségnél (SINOSZ), a Bartók Béla tér 4. szám alatt lehet érdeklõdni jelnyelv tanfolyamokról, amelyek anyagából akár A1 és A2 szintû vizsgát is tehetünk, amit egy esetleges fõiskolai vagy egyetemi felvételi során plusz pontként be is számítanak. Tehát lehetünk akár hallók, akár siketek, egy biztos: a zene szeretete és a ritmus, ami mindenkiben megvan összeköt bennünket, csupán nyitottnak kell lennünk az újdonságokra. Burkus Márta Forrás, kép: hokkento.hu

17

18

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei Szakmai tanévnyitó Budapest 2014. augusztus 26. Pósfai Péter elnök A) A tanfelügyeleti rendszer A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

2014.október 22. Budapest

2014.október 22. Budapest 2014.október 22. Budapest A pedagógusminősítés jogszabályi háttere, és eljárásrendje 2011.évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről A 20./2012. EMMI-rendelet 326./2013. Korm.rend. Útmutató a pedagógusok minősítési

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Pedagógus-előmeneteli rendszer BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1

Pedagógus-előmeneteli rendszer BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1 Pedagógus-előmeneteli rendszer 2016. 07. 03. BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 1 A minősítés részei Portfólió Óra-, foglalkozáslátogatás Portfólió védése 2016. 07. 03. BÁRTFAI JUDIT SZAKTANÁCSADÓ 2 A 1 Az értékelés

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Készítsünk együtt portfóliót!

Készítsünk együtt portfóliót! Készítsünk együtt portfóliót! József Attila 2014. február 25. 1 Készítsünk együtt portfóliót! Ki készíthet portfóliót? A portfólió készítése, feltöltése, a minősítés: főbb határidők Az e-portfólió felület

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Budapest, 2016. november 14. Dr. Maruzsa Zoltán elnök Oktatási Hivatal Fontosabb feladataink a 2016/2017 tanév során Érettségi vizsga, középfokú felvételi eljárás

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től A 20/2012. EMMI rendelet változásai 2016. szeptember 1-től Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete

A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete Nikitscher Péter XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2013. november 7-8-9. A pedagógus-továbbképzés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben