Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK"

Átírás

1 2014/II. 1 Pedagóguspályán? Az utóbbi idõben a pedagóguspályán dolgozók körül nagy volt a zûrzavar: portfolió, tanfelügyelet, pedagóguskar stb. Mit is jelentenek ezek? Mire számíthatnak a pedagógusok 2014-ben? Ezekre próbáltunk választ adni mostani Hírlevelünkben, hogy a volt JuGyusoknak egy kis segítséget nyújthassunk. Ez nem teljeskörû tájékoztató, érdemes figyelni a megfelelõ portálokat, de remélem, a pályára még belépni szándékozókon kívül másoknak is hasznára válhat ez a kevés információ. Attól tartok, némelyiküket eltántoríthatják ezek a megszorítások a szakmától, de az igazán elhivatottaknak kitartó, eredményes munkát kívánok! Megéri, hiszen akár díszoklevelet is kaphatnak érte (lsd. 12. oldal), ám a diákok csillogó szemeivel talán ez sem vetekedhet! Ezeket a tapasztalatokat, élményeket akár meg is oszthatják egymással egy évfolyam-, csoporttalálkozó keretein belül a JUGYU Klubban, melynek megszervezésében szívesen segít Önöknek Fizel Nikolett Gréta (+36/ , Veres Ildikó fõszerkesztõ Diplomások Köre Hírlevél Tartalom Így ellenõrzik a tanfelügyelõk januártól az iskolákat Mi vár 2014-ben a pedagógusokra? A pedagógusok kétharmada már elkezdte feltölteni a portfóliót Fontos útmutatót kaptak a tanárok Tízmilliárdot költenek állami tankönyvekre Már lehet pályázni határon túli osztálykirándulásokra Rektorválasztás Nemzetköziesítés az SZTE-n... 9 Élen az SZTE A díszoklevél (díszdiploma) adományozásáról Szalay István 70 éves Meghívó APP-NAP Édes anyanyelvünk SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK KIADJA: Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Közhasznú Nonprofit Kft. CÍM: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. TEL.: +36/ HONLAP: FELELÕS KIADÓ: Fejõs Sándor FÕSZERKESZTÕ, TÖRDELÕ: Veres Ildikó SZERKESZTÕ, KOORDINÁTOR: Tóth Zsanett

2 2014/II. 2 Így ellenõrzik a tanfelügyelõk januártól az iskolákat PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS KORREKCIÓ, SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, A NEMZETI ALAPTANTERVNEK VALÓ MEGFELELÉS ILYEN SZEMPONTOK ALAPJÁN ÉRTÉKELI MAJD AZ ISKO- LÁKAT A TANFELÜGYELÕK. AZ ELSÕ DOKUMENTUMOKAT ÉS A KONKRÉT SZEMPONTOKAT MÚLT HÉT CSÜTÖRTÖKÖN HOZTÁK NYILVÁNOSSÁGRA. 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Tervezés Hogyan történik a stratégiai és operatív tervezés (PP, továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése)? Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? (PP, munkaterv, házirend) Megvalósítás Milyen az intézmény mûködését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, egymásra épülése? Milyen a pedagógusok éves tervezésének, a tananyaggal való haladásának és tényleges megvalósulásának a viszonya? (tanmenet, napló) Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés mûködése a gyakorlatban? (PP, napló) Ellenõrzés Hogyan mûködik az ellenõrzés az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenõriz?) Értékelés Hogyan történik az intézményben az értékelés? (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai munkájának értékelése.) KORREKCIÓ Mi történik az ellenõrzés eredményeivel? Mi történik a mérési, értékelési eredményekkel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Személyiségfejlesztés Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok? Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? Hogyan történik az egyes tanulók személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerése? Hogyan történik az egyes tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése? (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylõ tanulókra.)

3 2014/II. 3 Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? Hogyan történik az önálló tanulás támogatása, a tanulás tanítása? Hogyan történik az egyes tanulói teljesítmények értékelése? Közösségfejlesztés Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttmûködését? Milyen közösségépítõ tevékenységei vannak az intézménynek? Milyen egyéb foglalkozásokat szervez az intézmény? 3. EREDMÉNYEK Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? (Például: országos kompetenciamérés eredményei; tanév végi eredmények tantárgyra, 2 évre vonatkozóan; versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint; nyelvvizsga-eredmények; elismerések; lemorzsolódási mutatók (bukások, kimaradók, lemaradók); elégedettségmérés eredményei: szülõ, pedagógus, tanuló) Milyen eredményeik vannak? Hogyan hasznosítják a belsõ és külsõ mérési eredményeket? Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 4. BELSÕ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMÛKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ Milyen pedagógus szakmai közösségek mûködnek az intézményben, mik a fõ tevékenységeik? Hogyan történik a belsõ tudásmegosztás az intézményben? Hogyan történik az információátadás az intézményben? 5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSÕ KAPCSOLATAI Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? Hogyan történik a partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeirõl? Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI Tárgyi, infrastrukturális feltételek Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? MINDEN A TANFELÜGYELETRÕL A tanfelügyeleti rendszer 2014-ben indul élesben: a kísérleti programban eddig 700 tanárt ellenõriztek. A tanfelügyelet három területre irányul majd: az egyes pedagógusok munkáját értékelik azonos szempontok szerint, fenntartótól függetlenül, az iskola vezetõjét ellenõrzik, és magát az intézményt is értékelik majd. A tanároknál alkalmazott módszerekrõl itt, az értékelési szempontokról pedig itt olvashattok. A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a környezettudatosság, környezetvédelem szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyûjtés.) Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylõ tanulók nevelésének, oktatásának? Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? Szervezeti feltételek Melyek a pedagógus-továbbképzés preferált irányai? Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? Hogyan értékeli az intézmény az alkalmazott módszerek beválását, hasznosságát, hatásosságát, és mit kezdenek az értékelés eredményével? Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtõ munkája? Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelõsség- és hatáskörmegosztás? Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntéselõkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe? Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? 7. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGAL- MAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS Hogyan jelennek meg a Nemzeti alaptanterv céljai a pedagógiai programban? Hogyan történik a pedagógiai programban szereplõ kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása, milyen eredményeket ért el e téren az intézmény? Kép: hvg.hu Forrás: eduline.hu

4 2014/II. 4 Mi vár 2014-ben a pedagógusokra? PORTFÓLIÓ, TANFELÜGYELET ÉS PEDAGÓGUSKAR MÉG LE SEM ZÁRUL AZ ELSÕ, SPECIÁLIS MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁS, MÁR LEJÁR A MÁSODIK TANÁRI VIZSGASZEZON JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE MILYEN TENNIVALÓK VÁRNAK A PEDAGÓGUSOKRA A KÖVETKEZÕ HÓNAPOKBAN? ÖSSZEGYÛJTÖTTÜK. PORTFÓLIÓKÉSZÍTÉS VOL.1 Már csak fél hónapjuk van a portfólió elkészítésére azoknak a pedagógusoknak, akik a 2014-es speciális minõsítési eljárásban vesznek részt, és január 1-tõl a pedagógus II fokozatba lépnének. Elsõ körben azok kérvényezhették minõsítésüket, akik pedagógus-szakvizsgát tettek, és legalább tizennégy éves szakmai gyakorlatuk van õk április 30-ig tölthetik fel portfóliójukat. A 2014-es minõsítési eljárásban részt vevõk kétféle megoldás közül választhatnak: vagy a teljes, vagy az egyszerûsített portfóliót készítik el. Utóbbi változat a nevelõ-oktató munka dokumentumai közül csak a csoportprofilt, a tematikus tervet, valamint tíz tanóra kidolgozott, utólagos reflexiókkal ellátott óratervét tartalmazza. JELENTKEZÉS A 2015-ÖS MINÕSÍTÉSRE 2015-ben jön a második kör: harmincezren léphetnek át a pedagógus I vagy pedagógus II kategóriába a minõsítésre március 31-ig jelentkezhettek azok a pedagógusok, akiknek legalább nyolc év szakmai gyakorlatuk és szakvizsgájuk van, valamint azok, akik szakvizsgát nem tettek, de több mint harmincéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Azok a gyakornokok, akiket szeptember 1. és december 31. között vettek fel valamelyik közoktatási intézménybe, nem választhatnak: kötelezõ jelentkezniük a 2015-ös minõsítõ eljárásra, a kétéves gyakornoki idõ végén vizsgázniuk kell (errõl itt olvashattok: Gyakornok_pedagogus_minosito_vizsga_Y0BJJ6). Ha ezen a vizsgán átmennek, január 1-tõl a pedagógus I fokozatba lépnek. A tanárok saját iskolájuk vezetõjénél jelentkezhetnek ezt egyszerre csak egy intézményben tehetik meg, akkor is, ha több iskolával állnak jogviszonyban. PORTFÓLIÓKÉSZÍTÉS VOL. 2 A 2015-ös minõsítési eljárásra jelentkezõk várhatóan november végéig tölthetik fel portfóliójukat, õk azonban már nem dönthetnek úgy, hogy az egyszerûsített portfóliót adják le (ahogy a mesterfokozat megszerzéséhez is teljes portfóliót kell összeállítani). A PEDAGÓGUSOK KÉTHARMADA MÁR ELKEZDTE FELTÖLTENI A PORTFÓLIÓT Százötvenegy tanár és tanító végzett portfóliója feltöltésével, a 25 ezer legalább 14 éves szakmai tapasztalattal és szakvizsgával rendelkezõ pedagógus közül pedig már 17 ezren regisztráltak a portfóliófeltöltõ felületen mondta sajtótájékoztatóján Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár. Már csak fél hónapjuk van a portfólió elkészítésére azoknak a pedagógusoknak, akik a 2014-es speciális minõsítési eljárásban vesznek részt, és január 1-tõl a pedagógus II fokozatba lépnének. A határidõ április 30. Forrás: eduline.hu

5 2014/II. 5 A teljes portfólió feltöltéséhez készíteni kell reflexiókkal ellátott csoportprofilt, a tematikus terv és a tíz tanóra óraterve mellett hospitálási naplót, féléves ütemtervet, foglalkozástervet, illetve fel kell tölteni az infokommunikációs technológia használatát igazoló leírásokat is. Nem kötelezõ, de fel lehet tölteni tanmenetet, fejlesztési tervet, tanulói profilokat, publikációs listát és osztályfõnöki munkatervet. MI JÖN MÉG? 1. Újabb évfolyamokon kell az új kerettantervek alapján tanítani: az új Nemzeti alaptantervet 2013-ban az elsõ, az ötödik és kilencedik évfolyamon, felmenõ rendszerben vezették be, vagyis hittant vagy erkölcstant heti egy órában 2014 szeptemberétõl az elsõsöknek és a másodikosoknak, az ötödikeseknek és a hatodikosoknak, illetve a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik és nyolcadik évfolyamának kell tanulnia. Szeptembertõl az 1 3., az 5 7. és a évfolyamosoknak kötelezõ a mindennapos testnevelés. 2. Április 30-ig az emberierõforrás-miniszter öszszehívja a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttgyûlésének alakuló ülését. A köztestület véleményezheti a köznevelést és pedagógusképzést érintõ jogszabályokat, állami szerv vezetõjéhez fordulhat és javaslatot tehet, emellett az alapszabály, illetve az etikai kódex szerint etikai eljárást folytathat a tanárok, tanítók ellen. A karnak minden megyében és a fõvárosban lesz területi szerve, és tizenhat szakmai tagozattal mûködik majd. A pedagóguskarnak minden, állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógus automatikusan a tagja lesz, de tagdíjat nem kell fizetni. 3. Magasabb fizetést kapnak szeptembertõl a pedagógusok, az életpályamodell bevezetését követõen ugyanis több lépcsõben történik a béremelés. A tavalyi béremelés a jogszabályokba foglalt emelkedésnek csak a 60 százalékát jelentette. A fennmaradó 40 százalékot négy lépcsõben kapják meg a pedagógusok: szeptember 1-jétõl kapják meg az újabb 10 százalékot, majd minden évben további 10 százalékot. 4. Indul a tanfelügyelet, 2014-ben széles körû kipróbálást tervez az Oktatási Hivatal, amely azt ígéri, a tapasztalatok alapján ha szükséges módosítanak majd a részleteken. Kép: Stiller Ákos Forrás: eduline.hu Fontos útmutatót kaptak a tanárok TÖBBET LEHET TUDNI A TANFELÜGYELETRÕL TOVÁBBI KONKRÉTUMOK JELENTEK MEG A PE- DAGÓGUSOK MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL ÉS A TANFELÜGYELETRÕL: EGY ÚJ ÚTMUTATÓT ÉS HAT TANFELÜGYELETI KÉZIKÖNYVET HOZ- TAK NYILVÁNOSSÁGRA. Az Oktatási Hivatal kiadta a tavaly decemberben nyilvánosságra hozott minõsítési útmutató (http:// eduline.hu/kozoktatas/2013/12/19/tanfelugyelet _intezmenyi_ellenorzes_kerdese_q2m924) kiegészített változatát. Elsõsorban azok számára állították össze, akik az idei speciális minõsítési eljárásban vesznek részt, illetve jelentkeztek a 2015-ös minõsítési eljárásra. Még lehet jelentkezni a jövõ évi minõsítési eljárásra, további részletek: kozoktatas/2014/3/21/pedagogus_minosites _fizetesemeles_xvr78a. Az útmutatót a következõ szaktárgyakkal és területekkel egészítették ki: tizenhat szaktárgy, alapfokú mûvészetoktatás, óvodai nevelés, alsó tagozat, napközi, gyógypedagógiai nevelés, könyvtár-könyvtárostanár, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés. Az útmutatót innen tölthetitek le: hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes _fejl/projekhirek/kiegeszitett_utmutatok/. TANFELÜGYELETI KÉZIKÖNYVEK Szintén tavaly decemberben jelent meg az általános iskolák tanfelügyeletérõl szóló kézikönyv. Most további hatot hoztak nyilvánosságra: az óvodai, gimnáziumi, szakiskolai és szakközépiskolai, kollégiumi, alapfokú mûvészeti iskolai és gyógypedagógiai intézményi tanfelügyeletrõl. Ezeket az alábbi linken éritek el: pub_bin/dload/unios_projektek/ kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyv _eloszo.pdf. Kép: wordpress.com Forrás: eduline.hu

6 2014/II. 6 Tízmilliárdot költenek állami tankönyvekre TÖBB MINT TÍZMILLIÁRD FORINTOT CSOPORTOSÍTOTT ÁT A KORMÁNY AZ ÁLLAMI TANKÖNYV- FEJLESZTÉS ÉS -KIADÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSÉRE JAVARÉSZT ÁLLAMI TULAJDON- SZERZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA A TARTALÉKBÓL. A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat az összeg nagy részét, 8,7 milliárd forintot az állami tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségvetési fejezetbe csoportosítja át, azon belül is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV) tulajdonosi jogaival összefüggõ kifizetésekre. A Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja jogcímcsoportban további százmillió forintot biztosítanak az MNV tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra. A pénz többi részét, mintegy 1,3 milliárd forintot az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI) kapja. Az Országgyûlés tavaly decemberben hozott döntésével minõsítette állami feladattá a tankönyvellátást. A jogszabály értelmében az állam szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben biztosítja az ingyenes tankönyvellátást az elsõtõl a nyolcadik évfolyamig. Az iskolák fõ szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként a tankönyvjegyzékben szereplõ két tankönyvbõl választhatnak. A törvény a tankönyvek fejlesztését és kiadását egy állami szerv a most 1,3 milliárd forinthoz jutó OFI, megrendelésüket, beszerzésüket és az iskolákba eljuttatásukat pedig a már mûködõ könyvtárellátó feladataként rögzíti. Egy tavaly decemberi kormányrendelet amely kijelölte a tankönyvellátásban közremûködõket, emellett a nemzeti köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyvellátása minõségének értékelésére létrehozta a független, országos Nemzeti Tankönyvtanácsot. Forrás: eduline.hu Már lehet pályázni határon túli osztálykirándulásokra MEGJELENTEK A KÜLHONI OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOKAT ÉS ISKOLAI EGYÜTTMÛKÖDÉSEKET TÁMOGATÓ HATÁRTALANUL! PROGRAM IDEI PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI. Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ honlapján közzétett felhívások alapján négy kategóriában lehet kérelmeket beadni. Pályázni lehet Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek, Együttmûködés szakiskolák között, Együttmûködés gimnáziumok között kategóriákban, valamint Középiskolai diákutaztatási programok megvalósítására. Balog Zoltán emberierõforrás-miniszter az elõzõ héten közölte, hogy az elmúlt három évben 40 ezer magyar általános iskolás tudta meglátogatni határon túli magyar diáktársait. A kormány el akarja érni, hogy a következõ idõszakban egy év alatt tehessék ezt meg ugyanennyien. Erre másfél milliárd forint van a költségvetésben mondta. Kitért arra: szeretnék elérni, hogy ne lehessen az általános iskola 8 osztályát elvégezni úgy, hogy ne jusson el magyarországi diák a határon túli fiatalokhoz legalább egyszer, illetve õk ne jussanak el hozzánk, de ebben még van tennivalója a kormánynak. További információk a legújabb pályázatokról a oldalon találhatók. Forrás: eduline.hu

7

8 2014/II. 8 Rektorválasztás AZ ÚJ JÖN, A RÉGI MARAD AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 2013 NOVEMBERÉBEN PÁLYÁZATOT HIRDETETT MEG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORI MEGBÍZATÁS BETÖLTÉSÉRE. SZABÓ GÁBOR EGYEDÜLI INDU- LÓKÉNT ISMÉT ELNYERTE A MEGTISZTELÕ CÍMET, A MAI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN JÚNIUSÁIG TÖLTHETI MAJD BE. Az SZTE jelenlegi, és hivatalosan már jövõbeli rektora július elseje óta tölti be a címet. Egyedüli pályázóként indult, pályázatát november közepén nyújtotta be. A dokumentum elbírálása és a szenátusi ülésen lévõ program összefoglalása is zökkenõmentes zajlott. A szenátusi testület 52 szavazati joggal rendelkezett, azonban a szavazásban résztvevõk száma csak 50 fõ volt hivatalosan. Az eljárás az elõírtak alapján folyt, nem voltak megkérdõjelezést igénylõ események, momentumok és a pályázati anyag is megfelelt a kiírásnak. Összesítve egy érvénytelen és egy nemleges voks mellett 48 helyeslõ szavazat érkezett, amely nagymértékû támogatásnak és elmerésnek bizonyul tudományos és szakmai téren egyaránt. Szabó Gábor 1954-ben született és fizikus diplomáját itt, Szegeden szerezte 1978-ban. Jelenleg is a Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén dolgozik, mint egyetemi tanár természetesen rektori címe mellett. A 2010-es év minden szempontból fordulópont volt az életében, hiszem a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává is ekkor választották. Díjai közül kiemelkedik a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott Fizikai Díj és a 2000-ben elnyert Akadémiai Díj is. A legmegtisztelõbb elismerést mégis 2009-ben kapta a Magyar Köztársaság Érdemrendjének tiszti keresztje révén. A jövõben is neves projektekhez, szabadalmakhoz köthetjük majd a nevét. Eredményekben gazdag szakmai pályafutásához és a rektori tisztség ismételt elnyeréséhez fogadja gratulációnkat! Pinczér Vanessza Kép: Török Rozália Forrás: hokkento.hu, szegedma.hu

9 2014/II. 9 Nemzetköziesítés az SZTE-n ÚJABB NEMZETKÖZI MEGMÉRETTETÉSBEN VESZ RÉSZT AZ SZTE A NEMZETKÖZIESÍTÉS JEGYÉBEN ÉS ELSÕKÉNT VESZ RÉSZT A HAZAI TUDOMÁNYEGYETEMEK KÖZÜL AZ SZTE ABBAN A NEMZETKÖZI AUDITÁLÁSI FOLYAMATBAN, AMELYET A CAMPUS HUNGARY PROGRAM TÁMOGAT ÉS A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZ. KÉSZÜL AZ SZTE INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSE A NEMZETKÖZIESÍTÉS TERÜLETÉN. A hazai felsõoktatási intézmények nemzetköziesítését támogató kísérleti projektben vesz részt a Szegedi Tudományegyetem. Elsõként két magyar felsõoktatási intézmény, az SZTE és a BGF vállalta, hogy elkészíti saját önértékelõ dokumentumát, aláveti magát a nemzetköziesedését minõsítõ akkreditációs folyamatnak. A Szegedi Tudományegyetem hazai rangját mutatja többek között a kiemelt egyetem és a kutatóegyetem cím, továbbá a Felsõoktatási Minõségi Díj elnyerése. A nemzetközi porondon az SZTE pillanatnyi helyét mérik a különbözõ felsõoktatási rangsorokban elfoglalt helyezések is. A nemzetközi tudományos életben betöltött szerepének súlyára utalnak például a publikációs indexek alapján készült összehasonlítások. Az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitásának növekvõ aránya, az intézményi együttmûködések bõvülése ugyancsak fontos mérõszám. Hasonlóképpen mutatószám az idegen nyelvû oktatás nagyságrendje. És a példák sora folytatható, hiszen a Szegedi Tudományegyetem hoszszú távú fejlesztési terveiben is szereplõ cél a nemzetköziesítés. E téren a szép hagyományok ápolása mellett új kezdeményezések indultak útjukra. Hol tart most az SZTE a nemzetköziesítésben? E kérdésre válaszolva az SZTE elsõként vetette alá magát a hazai és Budapesten kívül mûködõ egyetemek közül egy akkreditációs folyamatnak. Ennek elsõ, 2014 elején kezdõdõ szakaszában elkészült a gazdag adattartalmú, Intézményi önértékelés a nemzetköziesítés területén címû dokumentum, magyar és angol nyelven. Ez a Nemzetköziesítés a magyar felsõoktatási intézményekben címû pilot projekt audit eljárási dokumentumai alapján állt össze, a Campus Hungary program TÁMOP-4.2.4B/1-11/1 projekt keretében, a Tempus Közalapítvány szervezésében. Most kezdõdött a munka második szakasza március 27-én a Szegedi Tudományegyetemre érkezett az auditorok csoportja. A munkabizottságot az ACA (Academic Cooperation Association), a brüsszeli székhelyû, nemzetközi felsõoktatási projektekkel foglalkozó szervezet igazgatója vezeti. A két napon át Szegeden tartózkodó auditorok többször is találkoznak az SZTE rektorával és más vezetõivel, a nemzetköziesítésben érintett intézményi egységeket irányítókkal. A nemzetközi felsõoktatási szakértõk március 27-én tárgyaltak többek között az SZTE idegen nyelvû kurzusait szervezõ, illetve a kettõs diplomát adó egységek vezetõivel, találkoztak a közös tantervfejlesztéssel, kredit elismertetéssel foglalkozó egyetemi szakértõkkel is. Szó esett a kutatásfejlesztésrõl, továbbá kérdezték az egyetemi hallgatók véleményét. Március 28-án többek között a nemzetközi mobilitási programok, a szolgáltatások kerülnek terítékre. Az önértékelési dokumentumból megismert információkat így vetik össze az auditorok a helyszínen begyûjtött személyes tapasztalataikkal. Ezek alapján megfogalmazzák ajánlásaikat, amelyek az SZTE nemzetköziesítésének pillanatnyi állapotát minõsítik, miközben a jövõre vonatkozó javaslatokat is tartalmaznak tudtuk meg az SZTE Campus Hungary koordinátorától, Balogné Molnár Gabriellától, az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda vezetõjétõl. E nemzetközi auditról tanúsítványt kap SZTE. Az auditálás ajánlásait beépítheti az SZTE a nemzetköziesítés területére kidolgozandó új, 3 éves tervébe. E rövid távú program teljesítését 3 esztendõ múlva majd mérlegre teszik. Akkor az intézmény nemzetköziesítését auditáló folyamat egy végsõ minõsítõ dokumentummal zárul. Közben, várhatóan idén májusban, indul a kísérleti TÁMOP-projekt disszeminációja. Vagyis az SZTE ismerteti a kísérleti projektben használt módszert és a program teljesítésével együtt járó tapasztalatait azoknak az egyetemeknek, amelyek ezt követõen vetik alá magukat a hazai felsõoktatás nemzetköziesítését támogató nemzetközi akkreditációnak. Mert e pilot projekt célja, hogy segítse minden magyar felsõoktatási intézményben fölmérni a nemzetköziesítési folyamatokat. Forrás: SZTEinfo

10 2014/II. 10 Élen az SZTE ÖT MAGYAR EGYETEM KERÜLT FEL A BRIT QUACQUARELLI SYMONDS LEGFRISSEBB, 2013/2014-ES TEMATIKUS VILÁGRANGSORÁRA ÍRJA AZ EDULINE.HU. A LEGJOBBAK KÖZÖTT A SZEGEDI TUDOMÁNY- EGYETEM IS ELÕKELÕ HELYET KAPOTT óta az Quacquarelli Symonds cég hat szempont figyelembevételével (oktatók és a hallgatók aránya, az intézményhez köthetõ tudományos munkák idézési gyakorisága, a munkaadók véleménye, a nemzetközi kapcsolatok, a külföldi hallgatók és oktatók száma) minden évben elkészíti a világ felsõoktatási intézményeinek rangsorát. Idén a Cambridge egyetem tudhatja magáénak a legtöbb elismerést, 30 kategóriából 27-ben került be az elsõ tíz helyezett közé. A világrangsoron elsõ helyen végzett a Harvard Egyetem, õt követi a Massachusetts Institute of Technology valamint a Stanford Egyetem, de a magyar felsõoktatási intézmények is szépen teljesítettek. A 2013-ban nyilvánosságra hozott az Emberi Erõforrások Minisztériuma által készített felsõoktatási tervezet szerint 2020-ra a magyar egyetemeknek be kell kerülniük a legjobb 200 közé. A legtöbb európai illetve amerikai egyetemhez képest minimális költségvetés ellenére az idei eredmények alapján nem tûnik elérhetetlennek e cél. A februárban nyilvánosságra hozott listán a CEU (Közép-európai Egyetem) politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok képzését az , a Szegedi Tudományegyetem modern nyelvtudományi fakultását a , míg Debreceni Egyetemet a helyre sorolták. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem matematikai kurzusai és a Mûegyetem informatikai és építészmérnöki képzései a helyen végeztek. A Szegedi Tudományegyetem nem elõször került be a világ legjobbjai közé, a 2013-as listán az helyet tudhatta magáénak. A HVG legfrissebb kutatásai szerint azonban nem csak világméretekben tarol az SZTE. Az idei úgynevezett Diploma rangsorban a hallgatók kiválósága alapján a hetedik, míg az oktatók kiválósága alapján a harmadik helyet érte el, maga mögé utasítva ezzel az összesített rangsorban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, valamint a Debreceni Egyetemet. Simon Gabriella Kép: Forrás: hokkento.hu, eduline.hu, hvg.hu

11

12 2014/II. 12 A díszoklevél (díszdiploma) adományozásáról 2014 TÁJÉKOZTATÓ A DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 2014 ÉVBEN Azok a pedagógusok, akik tanítóképzõ intézeti tanári (Apponyi); polgári iskolai tanári; általános iskolai tanári; tanítói; óvónõi oklevelüket 50, 60, 65, 70, vagy 75 évvel ezelõtt, tehát 1964-ben, 1954-ben, 1949-ben, 1944-ben, vagy 1939-ben szerezték a Szegedi Tanárképzõ Fõiskolán vagy jogelõd intézményében 2014-ben arany, gyémánt, vas, rubin, vagy gránit díszoklevélre jogosultak. A díszoklevelet kérelem alapján a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tanácsa adományozza annak a pedagógusnak, aki a pedagógus pályán (óvónõ, tanító, tanár) eltöltött legalább 25 év munkaviszonnyal rendelkezik, illetve különös méltánylást érdemlõ esetben (pl. gyermekek otthoni nevelése, hosszan tartó betegség, rokkantság) stb. akkor is adományozható a díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 25 évnél kevesebb. A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap. A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között, tanévnyitó ünnepségünk részeként (szeptember elején) kerül sor, melynek idõpontjáról értesítést küldünk. A díszoklevél átadásának további lehetõségei: helyi önkormányzat vagy a helyi iskola, ebben az esetben még május hónapban postázzuk az illetékesek felé, lakcímre postázás. A kérelmeket kérjük április 30-ig küldjék el címünkre. Amennyiben a kérelem határidõn túl érkezik az automatikusan elutasításra kerül, és azt a következõ évben újra be kell nyújtani. A DÍSZOKLEVÉLHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Kérvény dr. Marsi István dékán úr nevére címezve: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Dékáni Hivatala, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. adatszolgáltatási lap kitöltve (http://www.jgypk.hu/ wp-content/uploads/2013/11/adatszolg%c3% 81LTAT%C3%81S.doc) szakmai önéletrajz (kb. egy oldal). Abban az esetben, ha pedagógus a központi ünnepségen részt kíván venni: max. 10 soros önéletrajz kivonat, mely a díszoklevél átadásakor felolvasásra kerül; oklevél fénymásolata, vagy már korábban kiadott díszoklevél fénymásolata; utolsó munkahely támogató nyilatkozata (ha nem megoldható, eltekintünk tõle). A díszoklevéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel kérjük, forduljanak Bacsó Edit személyügyi elõadóhoz (telefonon: +36/ vagy ben: jgypk.u-szeged.hu). Forrás:

13 2014/II. 13 Szalay István 70 éves AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR TANÍTÓ- ÉS ÓVÓ- KÉPZÕ INTÉZET MATEMATIKA SZAKCSOPORT FÕISKOLA TANÁRA, AZ IN- TÉZMÉNY KORÁBBI FÕIGAZGATÓJA, SZEGED KORÁBBI POLGÁRMESTERE TISZTELETÉRE A JGYPK DÍSZTERMÉBEN RENDEZTEK BENSÕSÉGES ÜNNEPSÉGET A KAR DÍSZTERMÉBEN, MELYEN RÉSZT VETTEK A VÁROS, AZ EGYETEM ÉS A KAR VEZETÕI, MUNKATÁRSAI, MELYEN SZALAY ISTVÁN A KAR ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT SZILASSI-POLIÉDERT VEHETETT ÁT. Marsi István, a JGYPK dékánja azt mondta, bár közel száz magyar és nemzetközi közlemény szerzõjét tisztelhetjük Szalay István személyében, de mégis elsõsorban tanáregyéniségként állított példát a következõ nemzedékek elé. Számára mindig az átadott tudás volt a legfontosabb, minden körülmények között megõrizte kíváncsiságát, diákjaiban pedig fenntartotta azt. A fõiskola, majd egyetemi kar munkáját számos tisztségben segítette: fõigazgatóként, különbözõ bizottságok tagjaként jelenleg is õ a JGYPK stratégiai bizottságának elnöke. Szeged közötti polgármesterének a jelenlegi városvezetõ, Botka László is gratulált, aki egyrészt arról beszélt, Szalay István közéleti szerepvállalásában példamutatónak számít az értékelvûség: a sokszínûség, a különbözõ vélemények tisztelete. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektorának köszöntõ szavait Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes tolmácsolta. A rektor hangsúlyozta, Szalay István csaknem félszáz éve szolgálja lelkes és lelkiismeretes munkával a szegedi universitast. Egykori diákjaként pedig személyes tapasztalata, hogy nála még a vizsgákon, a vizsgáztatása során is tanulhattak a fiatalok. Szalay István munkásságát egy másik korábbi legendás fõigazgató, Békési Imre is méltatta. A tanítványok nevében Dobi János, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója mondott versrészletekkel gazdagított beszédet. Mint fogalmazott, õk annak idején a tanári szakma iránti hitet, bizalmat tanulták Szalay Istvántól, pedagógusi magatartása követendõ példát jelent számukra mind a mai napig. Németh József Liszt-díjas operaénekes pedig népdalokból álló csokorral köszöntötte az ünnepeltet. Szalay István rövid elõadásban foglalta össze a magyar oktatásügyrõl, matematikaoktatásról alkotott véleményét. Úgy összegzett, sajnos rossz irányba mennek a dolgok, a matematika tanítása például nem igazodott a korszellemhez, nem arról szól, mi köze a tárgynak a mindennapi élethez. Komoly problémának nevezte, hogy a honi oktatáspolitika a rendszerváltás óta nem tudta eldönteni, milyen legyen a magyar iskolarendszer, folyamatosan változtatták azt. Forrás, kép:

14 2014/II. 14 Meghívó APP-NAP ÁPRILIS 15. SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT AZ APP-NAP AZ INTERAKTÍV MESEKÖNYV CÍMÛ KONFERENCIÁN, MELYET A MÛVÉSZETTEL AZ OKTATÁSÉRT KUTATÓCSOPORT A MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM KREATÍV TECHNOLÓGIA LABORJÁVAL EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN SZERVEZETT. Az elõadások a hazai kulturális piacon újdonságként számon tartott, de a jövõben, várhatóan, egyre közkedveltebbé váló mûfaj sajátosságaival és pedagógiaioktatási lehetõségeivel ismertetik meg mégpedig az elsõként megrendezett tematikus fórumok egyikeként a témában érdekelt oktatókat, kutatókat, gyakorló pedagógusokat és a leendõ szakembereket. A program az interaktív mesekönyv mûfajának interdiszciplináris szempontú alkalmazott grafikai, programozás elméleti, nyelvi-irodalmi és zeneelméleti kérdéseket felvetõ bemutatása után a 2013 szeptemberében a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállításon kitüntetett A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû interaktív könyv alkotói folyamatába enged betekintést, majd a konferencia harmadik témaegységében, publikussá teszi az adaptációra vonatkozó empirikus kutatási eredményeket: a mûfajnak a kisgyermek befogadóra gyakorolt hatását mérõ adatgyûjtések összefüggéseit. A programon való részvétel ingyenes. Forrás:

15 2014/II. 15 Édes anyanyelvünk KICSIT MÁSKÉPPEN A JELNYELVET MA MÁR EGY ÖNÁLLÓ NYELVKÉNT TARTJUK SZÁMON. MAGYARORSZÁGON EGY ÉVI TÖRVÉNY A MAGYAR JELNYELVET A HIVATALOS NYELVVÉ EMELTE, S NEM IS OK NÉLKÜL: A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ADATAI SZERINT SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ EMBER ÉL HAZÁNKBAN, KÖZTÜK TÖBB MINT GYERMEK.FOGYATÉKOSSÁGAIK ELLENÉRE EZEK A GYERMEKEK IGEN TEHETSÉGESEK, S HA BELEPILLANTUNK KIS VILÁGUKBA, VARÁZSLATOS DOLGOKAT LÁTHATUNK ÉS TANULHATUNK. A nagyothalló gyermekeknek speciális oktatásra van szükségük, ezen iskolákból pedig országos szinten is csupán hét van: Debrecenben, Vácott, Sopronban, Egerben, Kaposváron, Budapesten és Szegeden, továbbá Magyarországon kívül még Kolozsváron mûködik magyar tannyelvû, siket és nagyothalló fiatalokkal foglalkozó intézmény. TUDTA A JELNYELVRÕL? Már a reneszánsz korban is létezett. Minden országnak van saját jelnyelve. Különbözõ jelnyelv-családok léteznek. Elõfordulhatnak nyelvjárások. Alkotóelemei: kézforma, mozgás, artikulációs hely és az orientáció. Az alkotóelemek önmagukban nem hordoznak jelentést, ezeket összeépítve ruházhatjuk fel jelentéssel. Szókincse pontos nyelvtani szabályok szerint épül fel. A jelnyelvben fontos a pontos kivitelezés, a mimika és a gesztikuláció. Nem létezik írásos formában. A beszélt jelnyelvhez ujj-ábécé, úgynevezett daktilábécé tartozik. A Harry Potter-könyvek egyedi kifejezéseinek is mint kvibli, hoppanál, mugli van jelnyelvi fordítása.

16 2014/II. 16 Szegeden a Klúg Péter Általános Iskolában már 4 éve heti több alkalommal összegyûlik egy kis csoport. Egy csoport, akik ismert magyar dalokat dolgoznak fel, méghozzá jelnyelven, s akiknek a produkciója bárki számára szórakoztató és egyben megható lehet, s tapasztalatból mondom, az is. A Gondolatjel csoportba jelenleg 33 tanuló jár, közülük ketten halló gyerekek. A legfiatalabb hét, a legidõsebb tagjuk 22 éves. Mindenki, egytõl egyig szívesen, s fáradtságot nem ismerve vesz részt a próbákon, s a fellépéseken, melyekre igen sok felkérést kapnak. Legyen az nemzeti ünnep, városi rendezvény vagy a karácsonyi gyertyagyújtás, mindenhol szívesen szerepelnek. A szakkör munkájáról Fodorné Czókoly Tímeát, a csoport vezetõjét kérdeztem: Hogyan kell elképzelni egy próbát? Hogy zajlik a dalok betanulása? A próbákon elõször a szöveget értelmezzük, átbeszéljük, majd hozzákapcsoljuk a jeleket. Egy dal teljes megtanulása körülbelül két hetet igényel úgy, hogy naponta van szakkör. A második héten már zenére gyakorolunk, akkor kerül sor a koreográfia betanulására is. Hogyan választják ki a dalokat? Ha a gyerekeknek van ötletük, azt felhasználják? A dalokat én választom ki. Szempont, hogy lejelelhetõ legyen, ne túl gyors. Legyen a gyermekek és a hallgatók számára is mondanivalója. Érintse meg a szíveket. A gyerekek ötletét szívesen veszem. Ha jó, mindenképpen beépítem. Mi volt az eddigi legjelentõsebb fellépésük? A legjelentõsebb 2011 júniusában az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban a Nyílzápor elnevezésû rendezvényen volt, amikor 3000 ember tapsolt vissza bennünket a színpadra. A Gondolatjel csoport dalainak szinte mindegyike valóban megérinti a szíveket. Fõ mondanivalójuk az elfogadás, a zene együttes szeretete és a vidámság. Így került a repertoárjukba többek között Bródy János Mit tehetnék érted címû szerzeménye, a Valahol Európában címû musical ismert dala a Zene az kell, az Alma együttes Mutasd meg a szíved címû száma, s az Ópusztaszeren nagy sikert aratott Kell még egy szó címû alkotás. Ám mi a helyzet akkor, ha magunk is kedvet kapunk a jelnyelv megtanulásához? Fodorné Czókoly Tímea tanárnõ szerint nem nehéz megtanulni, csak sokat kell gyakorolni. Szegeden a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségnél (SINOSZ), a Bartók Béla tér 4. szám alatt lehet érdeklõdni jelnyelv tanfolyamokról, amelyek anyagából akár A1 és A2 szintû vizsgát is tehetünk, amit egy esetleges fõiskolai vagy egyetemi felvételi során plusz pontként be is számítanak. Tehát lehetünk akár hallók, akár siketek, egy biztos: a zene szeretete és a ritmus, ami mindenkiben megvan összeköt bennünket, csupán nyitottnak kell lennünk az újdonságokra. Burkus Márta Forrás, kép: hokkento.hu

17

18

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. január

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. január Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai munkájáról, pályázati

Részletesebben

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK 1 Pedagóguspályán? Mint pedagógusképzõ kart, a JuGyut elkényeztették konferenciák terén az idei évben. Fókuszba került a pedagógiai értékelés és az oktatáskutatás, valamint a gyógypedagógia is, remek lehetõséget

Részletesebben

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. MULTIKULTI SHOW VOLT A NEMZETI TANÉVNYITÓ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK MINÕSÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4-5. OLDAL 2. oldal

Részletesebben

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 4. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN Váci Mihály MÉG NEM ELÉG Nem elég megborzongni, De lelkesedni kell! Nem elég fellobogni,

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

III. évfolyam 14. szám. 2012. március 26 2012. április 1.

III. évfolyam 14. szám. 2012. március 26 2012. április 1. III. évfolyam 14. szám. 2012. március 26 2012. április 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2012. április 3 Az Erzsébet-program keretében szociális táboroztatást indít a kormány.... 3.oldal

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Diplomamentés. Tartalom. felsõfokon SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Diplomamentés. Tartalom. felsõfokon SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 2014/I. 1 Diplomamentés felsõfokon Egyesek számára nem kis nehézséget okoz a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga megszerzése. Valakinek nincs nyelvérzéke, mint ahogy sokunknak kínai a matek. Próbálkozni

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya Hírlevél TARTALOMJEGYZÉK Fókuszban az iskolakezdés 4 Tanévkezdési információk 6 Megvonják az iskoláztatási támogatást 6 Szeptembertől ismét bukhatnak az alsósok 7 Tíz százalékkal többen jelentkeztek idén

Részletesebben

ZÜMMÖGŐ KÓRUS A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

ZÜMMÖGŐ KÓRUS A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 5. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN ZÜMMÖGŐ KÓRUS A magyar oktatás minden területén alapszabállyá lett, hogy aki fizet,

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép. 2013. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép. 2013. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Várjuk írásaikat! Hagyományainkhoz híven a 2012/2013. tanévben is szeretnénk hírt adni egy-egy közoktatási intézmény vagy civil szervezet sikeres munkájáról.

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 10.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 10. PEDAGÓGUSOK LAPJA 10. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. OKTÓBER 13. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÁROK ANTAL (1943 2009) Nemzeti gyásznapunkon ért bennünket a megdöbbentő hír:

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Középfokú Kollégium, Komárom

Középfokú Kollégium, Komárom Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: A tanulás megszerettethetõ Ismét az alapprogramról 4. old. 7. old. XIV. évfolyam 2004. 9.szám Kollégiumpedagógiai továbbképzés 8. old. Középfokú

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben