Hogyan gyógyítható a pszichiátria?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan gyógyítható a pszichiátria?"

Átírás

1 Hogyan gyógyítható a pszichiátria? Motiváció. A '70-es évektől nyilvánosságot kapott anti-pszichiátriai mozgalom azt állította, hogy a pszichiátria gyógyításra szorul. Rámutatott arra, hogy a diagnózisok jelentős részben önkényesek, a kezelések gyakran inkább károsak mint gyógyítóak, és maga a pszichiátria totális és elnyomó módon közelít az emberhez. A kritikát megfogalmazók, köztük számos neves pszichiáter munkája nyomán elindult egy társadalmi és egy tudományos mozgalom, szervezetek, folyóiratok jöttek létre, megbeszéléseket és tüntetéseket tartottak. A mozgalmak hatására a pszichiátrián belül létrejött és fennmaradt egy ezzel foglalkozó irányzat, de a '70-es évek óta napjainkig kisebbségben és periférián maradt 1. A '70-es években a klinikai pszichológia is akadémiai kritikák és társadalmi mozgalmak célpontjává vált. A klinikai pszichológia a pszichiátria gyengébbik testvére, amely nagyjából ugyanazokra a diagnózisokra épít mint a bátyja, de gyakorlói nem orvostudományi hanem pszichológiai diplomával rendelkeznek, s ennek megfelelően nem alkalmaznak-alkalmazhatnak gyógyszereket vagy invazív eljárásokat. A kritikák és mozgalmak egyik forrása az ún. kritikai pszichológia, amely a társadalmi és reflexív szempontot akarta-akarja behozni a klinikai pszichológiába és általában a pszichológiába 2. Azt állítja, hogy a pszichológia az embert önmagában, társas környezetétől elkülönülten kezeli, nem veszi figyelembe a társadalmat mint az ember lelki viselkedését meghatározó tényezőt, és nem reflektál önmagára mint a társadalom intézményére. A kritikai pszichológia egészen másfajta társadalmi mozgalmak és akadémiai irányzat megszületéséhez vezetett mint az antipszichiátra, ilyenek például a különböző öngyógyító csoportok, a pszichodráma és a részvételi akciókutatás. Ennek ellenére ezek a mozgalmak és irányzatok az anti-pszichiátriához hasonlóan kisebbségben maradtak a mainstream irányzathoz képest. Világos, hogy a pszichiátria és a klinikai pszichológia, a továbbiakban röviden a pszi-gyógyászatok gyógyulásához a kritika önmagában nem elég, és talán a mozgalmak is érhetnének el nagyobb hatást. Ami a kritikát illeti, a pszí-gyógyászatok mint a társadalomban széles körben hitelesnek tekintett tudásformák és gyakorlatok aligha fognak megváltozni pusztán a releváns kritika hatására. Nem elég, ha a pszí-gyógyászatok képviselőit reflexióra késztetjük. A változás maga is társadalmi jelenség, amelyet intézmények vagy mozgalmak tevékenysége hajt előre, ezért magunkat is el kell helyeznünk ebben a társadalomban, és a pszi-gyógyászatok változását is társadalmi folyamatként kell elemeznünk. Ami a mozgalmakat illeti, ezek vizsgálata, a történetük megértése talán hozzásegíthet más szerveződések sikeréhez. Ehhez az önreflexióhoz és megértéshez szeretnék hozzájárulni ebben a dolgozatban néhány olyan történet bemutatásával, amelyben a pszí-gyógyászatok mint tudományterületek más tudományterületekkel, illetve tudományon kívüli társadalmi szervezetekkel kerültek konfliktusba. Módszer. Az elemzés módszertani alapja, fogalmi és megközelítésbeli háttere a tudományos tudás szociológiája 3, amely a tudományfilozófia '70-es évekbeli szociális fordulatát követően, a tudomány-tanulmányok elterjedésével vált önálló tudományterületté. E megközelítés szerint a tudomány a számtalan lehetséges, közösségileg elfogadott hitrendszerek egyike, ezért megjelenése, elterjedése és változása éppen úgy magyarázható szociológiai tényezőkkel mint a kulturális antropológiából ismert más szimbólumrendszereké. Esettanulmányok. Az első négy esettanulmány közös eleme a határmunkálat (boundary work). Ezt a fogalmat Thomas Gieryn (Gieryn 1983) vezette be részben éppen az alábbi esettanulmányokra építve. A 1 2 Teo Holzkamprol 3

2 határmunkálat fogalma abból szociológiai megfigyelésből indul ki, hogy a tudományos tevékenységhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokért különböző tudományterületek és társadalmi szervezetek versenyeznek egymással. A határmunkálatot folytató tudományterület célja meggyőzni a döntéshozókat és a közvéleményt, hogy tartsák fenn és terjesszék ki az adott tudományterület által legitim módon elemzett kérdések körét, és az erőforrásokat ennek megfelelően osszák el. A határmunkálatot tudósok végzik, az érveléstechnikai alaphelyzet azonban nem a racionális vita, hanem a törvényszéki tárgyalás, eszközei pedig nem a tudományban hagyományosnak tekintett kísérletezés, megfigyelés és logikailag helyes következtetés, hanem a döntéshozók meggyőzését szolgáló retorika. Az itt bemutatott első két tipikus határmunkálatos példa az orvostudomány és a kísérleti pszichológia történetéből származik. Mivel a pszichiátria az előbbi, a klinikai pszichológia pedig az utóbbi hagyomány örököse, a tanulságok nem csak a határmunkálatok általános jellemzői révén, hanem talán közvetlenül is relevánsak. A 19. századi elején Edinburgh-ben széles nyilvánosságot kapott egy, az orvostudomány határairól szóló vita 4. Ebben a vitában egy már elfogadott tudományos diszciplina, az anatómia a tudományon kívülinek számító, de a tudományosságra jogot formáló frenológiával került konfliktusba. A történet többek között azt demonstrálja, hogy a tudományról folyó viták valóban nem tudományos eszközökkel folynak. Nem feltétlenül az a fél győz, amelynek módszertana szorosabb összhangban a tudomány mítoszával, vagyis nem az, aki állításai igazolásául mindenki által hozzáférhető tapasztalatokra és a józan észre hivatkozik, továbbá nem ismer el semmilyen tekintélyt maga felett, ahogy ezt a Royal Society jelmondata ( Nullius in verba vagyis Senkinek a szavára ) hirdeti. A frenológia, azaz az elme tudományának alapjait a 19. század végén Franz Joseph Gall fektette le, és tanítványa, Johann Spurzheim révén terjedt el egész Európában 5. A frenológia szerint az elme szerve az agy (és nem mondjuk a szív, ahogy azt Arisztotelész gondolta), és a különböző képességekért mint időérzék, számérzék, zeneérzék, humor, stb. az agy különböző alszervei felelősek. Az alszervek nagysága arányos az általuk ellátott képesség erősségével, ahogyan például az izmok mérete is hozzávetőlegesen arányos a testi erővel. Az alszervek a koponya alatt egymásra halmozódnak, és mivel néhány hónapos korig még elég puhák, kinyomják a koponya csontjait. Mindezek alapján a koponya alakjából következtetni lehet az alszervek méretére, abból a hozzájuk tartozó képesség erősségére, abból pedig az emberek viselkedési és jellembeli sajátosságaira. Gall követői nyilvános bemutatókon demonstrálták a frenológia téziseit. Önként vállalkozó emberek koponyájából tapogatással leolvasták, felfedték az alany rejtett vagy éppen maga és mások által már jól ismert jellemvonásait. A frenológia helyességéről, a dudorok és a jellemvonások kapcsolatáról bárki személyesen meggyőződhetett. És valóban, a 19. század eleji Angliában a frenológia egyre szélesebb körben nyerte el az emberek elismerését. A frenológiának azonban számtalan ellenzője is akadt, mindenekelőtt az anatómusok között. A frenológia az anatómiával nem pusztán az anatómián kívüli, annak ellentmondó tézisei miatt került szembe, hanem amiatt is, hogy a frenológusok közvetlenül a laikus közvélemény elfogadására apelláltak, míg az anatómusokkal saját évszázados hagyományaikra hivatkozva tartották magukat hitelesnek. Az anatómusok mellett határozottan ellenezte a frenológia téziseit az anglikán egyház is. A frenológusok szerint ugyanis a vallásosságnak is van alszerve, és az ember hite ezen alszerv nagyságával arányos. A frenológia tudományosságáról szóló vita Edinburgh-ben, a brit frenológia központjában robbant ki az 1800-as években. A tudomány önmagáról hirdetett képe szempontjából meglepő módon az összecsapásból az anatómia kerekedett felül. Az anatómusok ugyanis nem a tapasztalatokra és a logikára, hanem saját szakértelmük tekintélyére hivatkoztak szemben a frenológusok tapasztalatai állításaival és vitára bocsátott érveivel. Vagyis a tudományosságot védő 4 Az esettanulmány forrása Gieryn 1983 és Kutrovácz-Láng-Zemplén (2009):

3 anatómusok sokkal kevésbé feleltek meg a tudományosság közkeletű jelentésének, mint a ma áltudománynak tekintett frenológia. A küzdelem kimenetelét döntően a tudományterületekhez kötődő társadalmi csoportok helyzete határozta meg, például az, hogy a 19. század elején a tudomány társadalmi intézményesültsége és elfogadottsága sokkal gyengébb volt, mint manapság, és a frenológia terjedése a lassan tért hódító tudományosság, és ezen belül az anatómai elleni elsöprő egyházi válaszcsapással fenyegetett, de ennek részleteire most nem térünk ki. Talán a pszichológusok és a filozófusok között sem mindenki által ismertek azok a határmunkálatok, amelyek a 20. század elején e két tudományterület között zajlottak 6. A kísérleti pszichológia a 19. század utolsó évtizedeiben kezdett intézményes tudománnyá válni. Az első kísérleti laboratóriumot például 1879-ben nyitotta meg Wilhelm Wundt. A 20. század elején még csak néhány évtizedes tudományterület, miközben épp csak elkezdte megkülönböztetni magát a fiziológiától, heves vitába keveredett az elmefilozófiával. Ez a konfliktus végül a tudományos kérdések és intézmények elosztásával zárult. A kísérleti pszichológia a 19. század végén mint természettudományos diszciplina jött létre, művelői többségükben orvosok vagy fiziológusok voltak. Mivel a pszichológiának nem voltak saját tanszékei, a tárgy azonossága miatt leginkább a filozófiai tanszékeken talált helyet. Az eltérő kutatási módszerek és eredmények együttélése azonban nem tartott sokáig, és megkezdődtek a határmunkálatok. Az összeütközés, ahogy várható, nem az egyes tudományterületeken elemzett kérdéseket illetően és azok eszközeivel történt, hanem meta-tudományos kérdésekről és elsősorban retorikai eszközök segítségével. Az egyik oldalról a kísérleti pszichológusok magukat az elmefilozófia egyetlen fejlődő ágának tekintették, a másik oldalról a filozófusok elméletileg megalapozatlannak és filozófiailag botrányosnak nevezték a pszichológia kísérleti módszereit és az ezekre épülő elmefilozófiai tételeket. Az összeütközés célja, ahogy ebből is kivehető, nem a másik fél racionális meggyőzése, hanem a közvélemény és a döntéshozók saját oldalra állítása volt ban például több mint száz német filozófus petíciót írt alá a pszichológusok filozófia tanszékekről való kizárásáról. Erre válaszul a pszichológusok szintén petíciót készítettek, amelyben saját tanszékeket követeltek a pszichológiának. A konfliktus végül azzal zárult, hogy mindkét fél elismerte a másik jogosultságát bizonyos alapvető kérdések vizsgálatára, amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. Miközben a pszichológia azt kutatja, hogyan gondolkodik az ember, és ezzel jogot formál arra, hogy a logika előtt határozza meg az emberi gondolkodás elveit, maga a pszichológiai kutatás nem végezhető el bizonyos logikai alapfeltevések és szabályok nélkül. Ebben az esetben a határmunkálatok békekötéshez, az episztemológiai kérdéskör felosztásához vezettek. A következőkben röviden ismertetett két eset arról szól, hogy az együttműködésnek milyen fokozatai vannak a kortárs orvostudomány határain 7. Az ún. hagyományos kínai orvoslás (HKO) egyre inkább jelen van Európában. Például 2011-ben a nemzetközileg elismert Semmelweis Egyetem a kínai Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetemmel együttműködve ötéves HKO képzést indított, amelynek ötödik évében a hallgatók a kínai egyetemen végeznek gyakorlatot. A HKO tudásának nyugati átvételét azonban általában a nyugati orvoslás ismeretei és érdekei határozzák meg. A nyugati orvosok érdeke a HKO gyakorlatok tökéletes lefordítása a nyugati orvoslás fogalmaira, és így a keleti orvosok kizárása az orvosi gyakorlatból. Ez a törekvés azonban éppen a keleti orvosok hiánya és alárendelt helyzete miatt könnyen az ismeretek részleges átvételéhez vezet. Ez történt például Ma huang növény (csikófark) amerikai gyógyászati alkalmazásakor. A Ma huangot a HKO többféle tünetegyüttes, például légzési problémák kezelésére használta. A nyugati orvoslás először azonosította a növény kémiailag aktív összetevőjét, az efedrint, majd felismerve ennek nagy mennyiségben toxikus hatását elsősorban pupillatágításra kezdték használni. Az asztma elleni hatásosságát csak az első alkalamazás után 30 évvel fedezték fel. A HKO ismeretei teljesen kikerültek a növény 6 Az esettanulmány forrása Gieryn (1983) és Kutrovácz-Láng-Zemplén (2009): AZ esettanulmányok forrása Zemplén (2010).

4 alkalmazásából, és az eredeti gyógyászati gyakorlatból kiszakítva egyre gyakrabban használták fogyasztószerek alapanyagaként. Más nyugati szerekkel együtt viszont számos halálesetet okozott, ezért a Ma huang származékait betiltotta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerellenőrzési hivatal, így azokat a kínai orvosok saját tudásuk és diagnózisaik alapján sem írhatják fel. Az a törekvés, hogy a Ma huang-ot a HKO ismerete és keleti orvosok közreműködése nélkül ültessék át, és tökéletesen lefordítsák a nyugati orvoslás nyelvére az ismeretek használhatatlan átvételéhez vezetett. A Ma huangtól alapvetően eltérő utat járt be a changsan növény nyugati alkalmazása. A changsant Kínában hagyományosan a maláriai elleni gyógynövénykoktél összetevőjeként használták. Nyugati, japán átvételekor az első sikertelen kísérletek után elfogadták a HKO autoritását a gyógyszer előállításában, és azt sokáig közvetlenül Kínából hozták és alkalmazták a nyugati orvoslásban. Ebben az esetben a HKO eljárásainak megőrzésével a changsan elfogadott gyógynövényévé vált a nyugati orvoslásnak. Milyen tanulsággal szolgálnak a fenti esettanulmányok a pszí-gyógyászatok változását tekintve? Először is látható, hogy a tudomány határain sokféle konfliktus található, a kimenetel az egyoldalú győzelemtől a határmegvonáson át a lassan meginduló együttműködésig bármi lehet. Másodszor, a tudományos módszertan vizsgálata várhatóan kevés egy konfliktus megértéséhez, érdemes a tudományos közösség és a társadalom szociális dinamikáját is bevonni az elemzésbe. Harmadszor, az együttműködés megteremtésében, a határok áthidalásában kulcsszerepet játszanak azok a szereplők és csoportok, amelyek a határ mindkét oldalán elfogadott tudással rendelkezőként tevékenykednek. A dolgozat hátralévő részében ilyen csoportokra szeretnék két példát mutatni. Az antipszichiátria és a kritikai pszichológia nem csak elméleti és tudományos mozgalom, hanem gyakorlati és társadalmi tevékenység is. Sikerességük vagy sikertelenségük legalább annyira múlt-múlik az utóbbiakon, mint az előbbieken. A tudósok és a laikusok együttműködése, a tudás közös létrehozása és gyakorlása maga is a pszí-gyógyászatokkal szembeni mozgalmak egyik legfontosabb témája. Az új szervezetek és módszerek mint az öngyógyító csoportok és a részvételi akciókutatás részben éppen erre megoldásként születtek. A következő két esettanulmányt azzal a kérdéssel kapcsolatban idézzük fel, hogyan lehet érvényes tudományos tudást létrehozni laikusok bevonásával. A tudománytörténet talán legismertebb laikus szakértői a '80-as évekbeli San Francisco-i AIDS-aktivisták, akik részben maguk is szakértőkké válva megváltoztatták a gyógyszerek klinikai tesztelésének gyakorlatát (Epstein 1996). Mint közismert, a gyógyszerek tesztelésének leginkább elfogadott módszere az ún. kettős vak próba. Ennek lényege, hogy a tesztelni kívánt gyógyszeres kezelés helyett a betegek egy véletlenszerűen csoportja placebót kap, de azt, hogy kik sem maguk a betegek, sem az orvosok nem tudják. Az így létrehozott teszt- és kontroll csoport eredményeinek összehasonlításával statisztikailag elfogadható módon lehet a gyógyszer hatásosságára következtetni. Ez a módszer azonban etikailag nagyon komoly problémákat vet fel, hiszen a statisztikai nagyobb használhatóság érdekében a beteg, az adott esetben halálos beteg emberek egy része biztosan hatástalan kezelést kap. A problémát aligha enyhíti, hogy nem tudjuk előre, ki kapja a placebót ban San Franciscoban az AIDS betegek egy csoportjának sikerült megyőznie az orvosokat és kutatókat, hogy a legújabb AIDS elleni gyógyszer, az azidotimidin tesztelésénél ne kettős vak próbát hajtsanak végre. Az orvosok döntésének hátterében érdemes látni a '80-as évek amerikai betegjogi mozgalmát, amely egyre nagyobb beleszólást követelt a betegeknek a velük való orvosi kísérletezés folyamatába. Az etikai problémák mellett az AIDS esetében, ahogyan más halálos betegségeknél a kettős vak kísérlet gyakorlatilag is kivihetetlen, mert a kontroll csoportban lévők gyakran hozzájutnak az új, tesztelés alatt álló gyógyszerhez, használhatatlanná téve az elméletileg pontos statisztikai eredményeket. Az aktivisták azt javasolták, hogy a gyógyszert szedők eredményeit egyrészt korábbi állapotukhoz, másrészt a kezelésről önként lemondók állapotához hasonlítsák. Bár ez a módszer kevésbé pontos a gyógyszer hatásosságát illetően, az azidotimidint

5 rekord idő alatt, 25 hónap alatt sikerült forgalomba hozni. Kiderült, hogy az azidotimidin nem az AIDS végső gyógyszere, de bizonyos esetekben nagyon hatásos. Az esetet egyrészt érdemes összevetni azzal, hogy 1987-ben az Amerikai Pszichiátriai Társaság szintén aktivisták kezdeményezésére és nyomására törölte a homoszexualitást mint lelki betegséget a diagnózisok hivatalos jegyzékéből 8. Az AIDS aktivisták esete azt mutatja, hogy az a körülmény, hogy laikusok kezdeményezték, nem teszi kevésbé tudományossá a változásokat. Másrészt a kulcsszereplők azok az aktivisták voltak, akik részben elsajátították a kutatás orvosi ismereteit, és szakmai tudásukat az orvosok is elismerték. A laikus AIDS-szakértők egyszerre rendelkeztek a betegségről közvetlen tapasztalatából származó és orvosi ismeretekkel. Nem egyformán, de mindkét terület szakértőinek számítottak. Ezt a közvetítésre alkalmas szakértői tudást nevezi Collins Evans (2002) interakciós szakértőségnek. Elképzelésük szerint az interakciós szakértők, illetve a rájuk vonatkozó meta-szakértői tudás jelenti a tudomány és társadalom közötti közvetítés legjobb megoldását. Erre a következő esetnél még visszatérünk. Az is látható, harmadrészt, hogy a gyógyszer tesztelése során együttműködő laikus szakértők és orvosok közötti viszonyok alapvetően megfeleltek a szakértők és laikusok közötti szokásos viszonynak. Az orvosok határozták meg a kutatás irányát, a kutatás szempontjából releváns tudást, és végül ők döntöttek az új statisztikai módszer tudományos érvényességéről. Az együttműködésnek azonban számos más formája is lehetséges. Ezt példázza az utolsó esettanulmány, amely szintén egy betegséggel kapcsolatos mozgalom történetéről szól. A muszkuláris disztrópia (MD) egy izomgyengeséget okozó betegség, amely a szervezet különböző izmait érintheti akadályozva vagy lehetetlenné téve a járást, a légzést vagy a szívverést 9, 10. A '60-as években nem volt ismert, hogy mi okozza a betegséget és hogyan gyógyítható, nem folyt kutatás ezekről, a társadalombiztosítás nem támogatta az esetleges kezeléseket, és az MD betegeket általában nem tekintették jogilag cselekvőképesnek. A '90-es évekre az MD több fő típusát megkülönböztették, azonosították, hogy mely gének változása okozza, kutatói hálózat alakult az egyes típusok gyógyítására, a társadalombiztosítás felvette a támogatott betegségek közé, és az MD betegek nagy része ma jogilag cselekvőképesnek számít. A változás elsősorban az Assocation française contre les myopaties(afm) szervezet tevékenységének köszönhető. Hogyan lehetséges ilyen mértékű változást elérni? Melyek azok a szervezeti sajátosságok és döntések, amelyek az AFM-et megkülönböztetik a szokásos betegjogi szervezetektől? Az első fontos különbség, hogy míg a legtöbb betegjogi szervezet csak politikai célokat tűz ki maga elé mint a betegség elismerése, a betegek társadalombiztosítási támogatása és a betegség kutatásának finanszírozása, addig az AFM céljai közé a betegség gyógyítása és a kutatásban való aktív részvétel is beletartozik. Az AFM az AIDS-aktivistákhoz hasonlóan kezdettől fogva bekapcsolódott a tudományos kutatásba: megkereste és összekötötte az ezzel foglalkozó kutatókat, pénzügyi erőforrásokat mozgósított nemcsak Franciaországban, hanem azon kívül is, és a betegek és hozzátartozóik maguk is kutatni kezdték a betegséget: cikkeket írtak, fényképeket készítettek, megbeszéléseket szerveztek. A második fontos különbség, hogy az AFM tevékenysége nem korlátozódott pusztán az orvosokkal és kutatókkal való együttműködésre. A kutatási eredmények alapján, amelyek azt mutatták, hogy a betegséget bizonyos gének rendellenes működésre okozza, a kognitív képességeket azonban általában nem érinti, elérte, hogy az emberek és a döntéshozók egészségügyi problémákkal küzdő, cselekvőlépes embereknek tekintsék az MD-seket. Az AFM aktívan bekapcsolódott a betegséget érintő politikai döntésekbe is mint a nemzeti egészségügyi terv megalkotása. Az állami források mellett jelentős saját támogatást gyűjt, amelyet saját szempontjai alapján ítél oda tudományos kutatóintézeteknek és projekteknek Az esettanulmány forrása (Callon Rabeharisoa 2008)

6 Az utóbbi miatt a szervezetet kritika és támadás érte a politikusok és a kutatók részéről is. Egyes politikusok azt állították, hogy mivel az AFM az adófizetőktől gyűjt pénzt részben állami támogatással, a pénz felett is állam jogosult rendelkezni. Tudományos kutatók pedig azt találták problémásnak, hogy tudományos fokozat nélküli szakértők döntenek kutatási pénzek elosztásáról, és a túlságosan kockázatos projektek támogatása kedvezőtlen a tudományra nézve. Az AFM valóban különbözik a szokásos betegjogi szervezetektől abban, hogy gyakran a legújabb technológiákat és kutatási irányokat támogatja. A határozott és évtizedeken át következetes kiállás, a fenti kritikákkal sikeres visszautasítása mögött a szervezet sajátos felépítése áll. A harmadik fontos különbség ugyanis az, hogy az AFM vezető testületét kezdettől fogva csak MD-sek vagy MD-sek szülei alkotják. Figyelembe veszik a tudományos szakértők véleményét, de a döntéseket mindig függetlenül hozzák. Ez különösen fontos volt olyan helyzetekben, amikor a tudományos szakértők többségébel szemben foglaltak állást. Ehhez az döntési formához szervezetszocioógusok, menedzsment-szakértők tanácsa nélkül ragaszkodtak, vagyis nem valamilyen tudományosság, és nem is tudományellenesség alapján. A meghatározó tényező valószínűleg saját kutatási tapasztalataik és a betegség közvetlene tapasztalatából adódó személyes elköteleződésük összekapcsolódása volt. Természetesen az AFM sikerét is érheti kritika, éppen a szociológusok részéről. Tekintve a szervezet befolyását a betegeket érintő tudományos és politikai döntésekre, fennáll a veszély, hogy a szervezet foglyul ejti a problémát mind tudományos, mind politikai téren, kizárva az alternatív megoldások felemelkedésének lehetőségét. Mindenesetre az esettanumány rámutat arra, hogy a szakértők és laikusok együttműködésére számtalan intézményes forma létezhet, és a megoldások keresésénél érdemes a politikai és a tudományos szempontot, vagyis a döntéshozók és érintettek, és a szakértők és laikusok közti szakadékot egyszerre venni figyelembe. Irodalomjegyzék. Callon, M., Rabeharisoa V. 2008, The Growing Engagement of Emergent Concerned Groups in Political and Economic Life: Lessons from the French Association of Neuromuscular Disease Patients, Science, Technology & Human Values 33: Collins, Harry M. Evans, Robert The Third Wave of Science Studies. Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science 32 (2): Epstein, Steve Impure Science; AIDS, activism, and the politics of knowledge. University of California Press, USA Gieryn, Thomas F Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists. American Sociological Review 48 (December): Kutrovácz Gábor Láng Benedek Zemplén Gábor. A tudomány határai Typotex, Budapest Zemplén, Gábor Távol-Keleti orvoslás és a tudomány-tanulmányok poszthumanista fordulata. In: Láng Benedek Zemplén Gábor Kutrovácz Gábor: Határmunkálatok a tudományban. L'Harmattan Kiadó, Budapest:

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

Tudomány, tudományellenesség, áltudomány Tudomány, tudományellenesség, áltudomány Bevezető: Információk, tematika és néhány nyugtalanító kérdés A tárgy adatai, a teljesítés feltétele Tudomány, tudományellenesség, áltudomány BMEGT41A028 szabadon

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life

Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life Leviathan and the Air-Pump Hobbes, Boyle, and the experimental life Steven Shapin és Simon Schaffer Steven Shapin és Simon Schaffer 1985-ben írták meg közösen a Leviathan and the Air-Pump cimű könyvet.

Részletesebben

Egy régi probléma újra előtérben: a nullhipotézis szignifikancia-teszt téves gyakorlata

Egy régi probléma újra előtérben: a nullhipotézis szignifikancia-teszt téves gyakorlata Egy régi probléma újra előtérben: a nullhipotézis szignifikancia-teszt téves gyakorlata Bárdits Anna, Németh Renáta, Terplán Győző barditsanna@gmail.com nemethr@tatk.elte.hu terplangyozo@caesar.elte.hu

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011 Pszichológiatörténet Aczél Balázs 2011 Mi értelme van pszichológiatörténetről tanulni? Útkeresések története: Mi a téma? Mi a módszer? Mivel foglalkozik a pszichológia? Klasszikus hagyomány: önmegfigyeléssel

Részletesebben

amikor egy diabéteszes iskolásfiú a wc-ben kényszerül magának beadni az inzulint, mert az iskola nem hajlandó erre külön helyiséget biztosítani.

amikor egy diabéteszes iskolásfiú a wc-ben kényszerül magának beadni az inzulint, mert az iskola nem hajlandó erre külön helyiséget biztosítani. Ko Zvetlen lakossági kommunikáció oriold és társai párbeszéd a szkizofréniáról - 130 - Az Oriold és Társai Kiadó 2016 júliusában jelentette meg Párbeszéd a szkizofréniáról című könyvét, ami a 2014-ben

Részletesebben

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Bajmócy Zoltán Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont AKUT Egyesület IX. Magyar Természetvédelmi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Út a teljesség felé. avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban

Út a teljesség felé. avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban Út a teljesség felé avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban Bánhegyi Marianna természetgyógyász, okleveles fitoterapeuta, alternatív masszázs és mozgásterapeuta, felnőtt szakápoló

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Határmunkálatok. Határmunkálatok. Miért állít a tudós határokat? Seite 1 1

Határmunkálatok. Határmunkálatok. Miért állít a tudós határokat? Seite 1 1 Határmunkálatok Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fszt. 1. Telefon: 463-1181/5900 A 20. század végére tanulságok A 19. századtól megnő az igény a tudományos (megbízható)

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást!

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást! Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Igazgató: Dr. Kupcsulik Péter egyetemi tanár 1082 Budapest, Üllői út 78. Tel./fax: 333-5343 Budapest, 2010. augusztus 29. Tisztelt

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Szűztea, ginzeng, alga, galagonya és halolaj: ezek a legnépszerűbb kínai természetgyóg Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakossága élen jár

Részletesebben

A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP

A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP Galánta, 2013. 07. 03. Előadó, foglalkozás vezető: Bárdos Gyula Miért is beszélünk ezekről a kérdésekről: térségfejlesztés, közösségfejlesztés?

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig

A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig Görög-római ókor Három orvosi irányzat létezik, a racionális (dogmatikus), az empirikus és a methodikus. A racionális a természet vizsgálatát (phüsziologia)

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban

A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban dr. Sulyok Katalin Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁLLAM SZEREPVÁLLALÁSA A MAGYAR FILMMŰVÉSZET ÉS FILMIPAR 2004-2014. KÖZÖTTI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

Dr. Kührner Éva 2011.

Dr. Kührner Éva 2011. Dr. Kührner Éva 2011. A hagyományos publikálás jellemzői szerző honoráriumot kaphat minőségi szűrő lektorálás megjelenésnek hosszú átfutása van a lapért az olvasó fizet a haszon a kiadóé Elektronikus publikálás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás

Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás Nemes László Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás A modern orvoslás egyik fő jellemzője és nagy erénye, hogy módszerei a legjobb tudományos felismerésekre alapulnak, eljárásai pedig a legjobb

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI Szerkesztette: Csapó Benő Korom Erzsébet Molnár Gyöngyvér OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET A természettudományi tudás online

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

A Gólem. A placebohatás. A Gólem BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

A Gólem. A placebohatás. A Gólem BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék A Gólem A placebohatás A placebo Placebohatásnak azt nevezi a szakma, hogy az elme önmagában, mindenféle fizikai beavatkozás híján is képes meggyógyítani a testet Ezt a hatást általában egy álgyógyszerrel

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Bioetika. Kovács Erika április 20.

Bioetika. Kovács Erika április 20. Bioetika Kovács Erika 2016. április 20. Definíció A bioetika az élővilág kérdéseivel foglalkozó interdiszciplináris tudomány, amely összegyűjti az információkat a biológia, ökológia és szociológia legfontosabb

Részletesebben

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól?

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól? A LEADER programról - Hogyan csináljuk jól? Nemes Gusztáv, hd. MTA Közgazdaságtudományi Intézet nemes@econ.core.hu KÁRÁT-MEDENCEI TÉR-SÉG 2008 MÁJUS 14. A vidékfejlesztés célja: A modernizáció és a globalizációs

Részletesebben

Mintavétel a gyakorlatban

Mintavétel a gyakorlatban Mintavétel a gyakorlatban Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék 1 Hol találkozhatunk mintavétellel Közvéleménykutatások A XY Intézet 2011. október 17-19. között, 500 fő telefonos megkérdezésével,

Részletesebben

Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat Czető Krisztina, czeto.krisztina@ppk.elte.hu Dr. Mészáros György, meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu Közösségi pedagógiai gyakorlat 2014. OKTÓBER 1. /2012. (.).EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Arisztotelesz Kr.e. 350 körül írta logikai műveit, melyek egyrésze elveszett, a többit 300 évvel később

Arisztotelesz Kr.e. 350 körül írta logikai műveit, melyek egyrésze elveszett, a többit 300 évvel később Slide 1 Induktív következtetés Érvelési hibák Ajánlott források: Lakatos László Kutrovátz Gábor Bognár - Forrai Slide Arisztotelesz Kr.e. 350 körül írta logikai műveit, melyek egyrésze elveszett, a többit

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Robert Winston. Mi jár a FEJED BEN?

Robert Winston. Mi jár a FEJED BEN? Robert Winston Mi jár a FEJED BEN? London, New York, Munich, Melbourne, Delhi A Dorling Kindersley Book www.dk.com A fordítás alapja: What Goes On in My Head? First published in Great Britain, 2010 Copyright

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET H- Budapest, Diószegi út. Telefon: 0 5 50 Fax: 0 09 7 Postacím: 59 OGYEI Bp. Pf.: 78 Web: www.ogyei.hu E-mail: titkarsag@ogyei.hu Gyermekjogi kérdőívek eredményei A

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben