Hogyan gyógyítható a pszichiátria?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan gyógyítható a pszichiátria?"

Átírás

1 Hogyan gyógyítható a pszichiátria? Motiváció. A '70-es évektől nyilvánosságot kapott anti-pszichiátriai mozgalom azt állította, hogy a pszichiátria gyógyításra szorul. Rámutatott arra, hogy a diagnózisok jelentős részben önkényesek, a kezelések gyakran inkább károsak mint gyógyítóak, és maga a pszichiátria totális és elnyomó módon közelít az emberhez. A kritikát megfogalmazók, köztük számos neves pszichiáter munkája nyomán elindult egy társadalmi és egy tudományos mozgalom, szervezetek, folyóiratok jöttek létre, megbeszéléseket és tüntetéseket tartottak. A mozgalmak hatására a pszichiátrián belül létrejött és fennmaradt egy ezzel foglalkozó irányzat, de a '70-es évek óta napjainkig kisebbségben és periférián maradt 1. A '70-es években a klinikai pszichológia is akadémiai kritikák és társadalmi mozgalmak célpontjává vált. A klinikai pszichológia a pszichiátria gyengébbik testvére, amely nagyjából ugyanazokra a diagnózisokra épít mint a bátyja, de gyakorlói nem orvostudományi hanem pszichológiai diplomával rendelkeznek, s ennek megfelelően nem alkalmaznak-alkalmazhatnak gyógyszereket vagy invazív eljárásokat. A kritikák és mozgalmak egyik forrása az ún. kritikai pszichológia, amely a társadalmi és reflexív szempontot akarta-akarja behozni a klinikai pszichológiába és általában a pszichológiába 2. Azt állítja, hogy a pszichológia az embert önmagában, társas környezetétől elkülönülten kezeli, nem veszi figyelembe a társadalmat mint az ember lelki viselkedését meghatározó tényezőt, és nem reflektál önmagára mint a társadalom intézményére. A kritikai pszichológia egészen másfajta társadalmi mozgalmak és akadémiai irányzat megszületéséhez vezetett mint az antipszichiátra, ilyenek például a különböző öngyógyító csoportok, a pszichodráma és a részvételi akciókutatás. Ennek ellenére ezek a mozgalmak és irányzatok az anti-pszichiátriához hasonlóan kisebbségben maradtak a mainstream irányzathoz képest. Világos, hogy a pszichiátria és a klinikai pszichológia, a továbbiakban röviden a pszi-gyógyászatok gyógyulásához a kritika önmagában nem elég, és talán a mozgalmak is érhetnének el nagyobb hatást. Ami a kritikát illeti, a pszí-gyógyászatok mint a társadalomban széles körben hitelesnek tekintett tudásformák és gyakorlatok aligha fognak megváltozni pusztán a releváns kritika hatására. Nem elég, ha a pszí-gyógyászatok képviselőit reflexióra késztetjük. A változás maga is társadalmi jelenség, amelyet intézmények vagy mozgalmak tevékenysége hajt előre, ezért magunkat is el kell helyeznünk ebben a társadalomban, és a pszi-gyógyászatok változását is társadalmi folyamatként kell elemeznünk. Ami a mozgalmakat illeti, ezek vizsgálata, a történetük megértése talán hozzásegíthet más szerveződések sikeréhez. Ehhez az önreflexióhoz és megértéshez szeretnék hozzájárulni ebben a dolgozatban néhány olyan történet bemutatásával, amelyben a pszí-gyógyászatok mint tudományterületek más tudományterületekkel, illetve tudományon kívüli társadalmi szervezetekkel kerültek konfliktusba. Módszer. Az elemzés módszertani alapja, fogalmi és megközelítésbeli háttere a tudományos tudás szociológiája 3, amely a tudományfilozófia '70-es évekbeli szociális fordulatát követően, a tudomány-tanulmányok elterjedésével vált önálló tudományterületté. E megközelítés szerint a tudomány a számtalan lehetséges, közösségileg elfogadott hitrendszerek egyike, ezért megjelenése, elterjedése és változása éppen úgy magyarázható szociológiai tényezőkkel mint a kulturális antropológiából ismert más szimbólumrendszereké. Esettanulmányok. Az első négy esettanulmány közös eleme a határmunkálat (boundary work). Ezt a fogalmat Thomas Gieryn (Gieryn 1983) vezette be részben éppen az alábbi esettanulmányokra építve. A 1 2 Teo Holzkamprol 3

2 határmunkálat fogalma abból szociológiai megfigyelésből indul ki, hogy a tudományos tevékenységhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokért különböző tudományterületek és társadalmi szervezetek versenyeznek egymással. A határmunkálatot folytató tudományterület célja meggyőzni a döntéshozókat és a közvéleményt, hogy tartsák fenn és terjesszék ki az adott tudományterület által legitim módon elemzett kérdések körét, és az erőforrásokat ennek megfelelően osszák el. A határmunkálatot tudósok végzik, az érveléstechnikai alaphelyzet azonban nem a racionális vita, hanem a törvényszéki tárgyalás, eszközei pedig nem a tudományban hagyományosnak tekintett kísérletezés, megfigyelés és logikailag helyes következtetés, hanem a döntéshozók meggyőzését szolgáló retorika. Az itt bemutatott első két tipikus határmunkálatos példa az orvostudomány és a kísérleti pszichológia történetéből származik. Mivel a pszichiátria az előbbi, a klinikai pszichológia pedig az utóbbi hagyomány örököse, a tanulságok nem csak a határmunkálatok általános jellemzői révén, hanem talán közvetlenül is relevánsak. A 19. századi elején Edinburgh-ben széles nyilvánosságot kapott egy, az orvostudomány határairól szóló vita 4. Ebben a vitában egy már elfogadott tudományos diszciplina, az anatómia a tudományon kívülinek számító, de a tudományosságra jogot formáló frenológiával került konfliktusba. A történet többek között azt demonstrálja, hogy a tudományról folyó viták valóban nem tudományos eszközökkel folynak. Nem feltétlenül az a fél győz, amelynek módszertana szorosabb összhangban a tudomány mítoszával, vagyis nem az, aki állításai igazolásául mindenki által hozzáférhető tapasztalatokra és a józan észre hivatkozik, továbbá nem ismer el semmilyen tekintélyt maga felett, ahogy ezt a Royal Society jelmondata ( Nullius in verba vagyis Senkinek a szavára ) hirdeti. A frenológia, azaz az elme tudományának alapjait a 19. század végén Franz Joseph Gall fektette le, és tanítványa, Johann Spurzheim révén terjedt el egész Európában 5. A frenológia szerint az elme szerve az agy (és nem mondjuk a szív, ahogy azt Arisztotelész gondolta), és a különböző képességekért mint időérzék, számérzék, zeneérzék, humor, stb. az agy különböző alszervei felelősek. Az alszervek nagysága arányos az általuk ellátott képesség erősségével, ahogyan például az izmok mérete is hozzávetőlegesen arányos a testi erővel. Az alszervek a koponya alatt egymásra halmozódnak, és mivel néhány hónapos korig még elég puhák, kinyomják a koponya csontjait. Mindezek alapján a koponya alakjából következtetni lehet az alszervek méretére, abból a hozzájuk tartozó képesség erősségére, abból pedig az emberek viselkedési és jellembeli sajátosságaira. Gall követői nyilvános bemutatókon demonstrálták a frenológia téziseit. Önként vállalkozó emberek koponyájából tapogatással leolvasták, felfedték az alany rejtett vagy éppen maga és mások által már jól ismert jellemvonásait. A frenológia helyességéről, a dudorok és a jellemvonások kapcsolatáról bárki személyesen meggyőződhetett. És valóban, a 19. század eleji Angliában a frenológia egyre szélesebb körben nyerte el az emberek elismerését. A frenológiának azonban számtalan ellenzője is akadt, mindenekelőtt az anatómusok között. A frenológia az anatómiával nem pusztán az anatómián kívüli, annak ellentmondó tézisei miatt került szembe, hanem amiatt is, hogy a frenológusok közvetlenül a laikus közvélemény elfogadására apelláltak, míg az anatómusokkal saját évszázados hagyományaikra hivatkozva tartották magukat hitelesnek. Az anatómusok mellett határozottan ellenezte a frenológia téziseit az anglikán egyház is. A frenológusok szerint ugyanis a vallásosságnak is van alszerve, és az ember hite ezen alszerv nagyságával arányos. A frenológia tudományosságáról szóló vita Edinburgh-ben, a brit frenológia központjában robbant ki az 1800-as években. A tudomány önmagáról hirdetett képe szempontjából meglepő módon az összecsapásból az anatómia kerekedett felül. Az anatómusok ugyanis nem a tapasztalatokra és a logikára, hanem saját szakértelmük tekintélyére hivatkoztak szemben a frenológusok tapasztalatai állításaival és vitára bocsátott érveivel. Vagyis a tudományosságot védő 4 Az esettanulmány forrása Gieryn 1983 és Kutrovácz-Láng-Zemplén (2009):

3 anatómusok sokkal kevésbé feleltek meg a tudományosság közkeletű jelentésének, mint a ma áltudománynak tekintett frenológia. A küzdelem kimenetelét döntően a tudományterületekhez kötődő társadalmi csoportok helyzete határozta meg, például az, hogy a 19. század elején a tudomány társadalmi intézményesültsége és elfogadottsága sokkal gyengébb volt, mint manapság, és a frenológia terjedése a lassan tért hódító tudományosság, és ezen belül az anatómai elleni elsöprő egyházi válaszcsapással fenyegetett, de ennek részleteire most nem térünk ki. Talán a pszichológusok és a filozófusok között sem mindenki által ismertek azok a határmunkálatok, amelyek a 20. század elején e két tudományterület között zajlottak 6. A kísérleti pszichológia a 19. század utolsó évtizedeiben kezdett intézményes tudománnyá válni. Az első kísérleti laboratóriumot például 1879-ben nyitotta meg Wilhelm Wundt. A 20. század elején még csak néhány évtizedes tudományterület, miközben épp csak elkezdte megkülönböztetni magát a fiziológiától, heves vitába keveredett az elmefilozófiával. Ez a konfliktus végül a tudományos kérdések és intézmények elosztásával zárult. A kísérleti pszichológia a 19. század végén mint természettudományos diszciplina jött létre, művelői többségükben orvosok vagy fiziológusok voltak. Mivel a pszichológiának nem voltak saját tanszékei, a tárgy azonossága miatt leginkább a filozófiai tanszékeken talált helyet. Az eltérő kutatási módszerek és eredmények együttélése azonban nem tartott sokáig, és megkezdődtek a határmunkálatok. Az összeütközés, ahogy várható, nem az egyes tudományterületeken elemzett kérdéseket illetően és azok eszközeivel történt, hanem meta-tudományos kérdésekről és elsősorban retorikai eszközök segítségével. Az egyik oldalról a kísérleti pszichológusok magukat az elmefilozófia egyetlen fejlődő ágának tekintették, a másik oldalról a filozófusok elméletileg megalapozatlannak és filozófiailag botrányosnak nevezték a pszichológia kísérleti módszereit és az ezekre épülő elmefilozófiai tételeket. Az összeütközés célja, ahogy ebből is kivehető, nem a másik fél racionális meggyőzése, hanem a közvélemény és a döntéshozók saját oldalra állítása volt ban például több mint száz német filozófus petíciót írt alá a pszichológusok filozófia tanszékekről való kizárásáról. Erre válaszul a pszichológusok szintén petíciót készítettek, amelyben saját tanszékeket követeltek a pszichológiának. A konfliktus végül azzal zárult, hogy mindkét fél elismerte a másik jogosultságát bizonyos alapvető kérdések vizsgálatára, amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. Miközben a pszichológia azt kutatja, hogyan gondolkodik az ember, és ezzel jogot formál arra, hogy a logika előtt határozza meg az emberi gondolkodás elveit, maga a pszichológiai kutatás nem végezhető el bizonyos logikai alapfeltevések és szabályok nélkül. Ebben az esetben a határmunkálatok békekötéshez, az episztemológiai kérdéskör felosztásához vezettek. A következőkben röviden ismertetett két eset arról szól, hogy az együttműködésnek milyen fokozatai vannak a kortárs orvostudomány határain 7. Az ún. hagyományos kínai orvoslás (HKO) egyre inkább jelen van Európában. Például 2011-ben a nemzetközileg elismert Semmelweis Egyetem a kínai Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetemmel együttműködve ötéves HKO képzést indított, amelynek ötödik évében a hallgatók a kínai egyetemen végeznek gyakorlatot. A HKO tudásának nyugati átvételét azonban általában a nyugati orvoslás ismeretei és érdekei határozzák meg. A nyugati orvosok érdeke a HKO gyakorlatok tökéletes lefordítása a nyugati orvoslás fogalmaira, és így a keleti orvosok kizárása az orvosi gyakorlatból. Ez a törekvés azonban éppen a keleti orvosok hiánya és alárendelt helyzete miatt könnyen az ismeretek részleges átvételéhez vezet. Ez történt például Ma huang növény (csikófark) amerikai gyógyászati alkalmazásakor. A Ma huangot a HKO többféle tünetegyüttes, például légzési problémák kezelésére használta. A nyugati orvoslás először azonosította a növény kémiailag aktív összetevőjét, az efedrint, majd felismerve ennek nagy mennyiségben toxikus hatását elsősorban pupillatágításra kezdték használni. Az asztma elleni hatásosságát csak az első alkalamazás után 30 évvel fedezték fel. A HKO ismeretei teljesen kikerültek a növény 6 Az esettanulmány forrása Gieryn (1983) és Kutrovácz-Láng-Zemplén (2009): AZ esettanulmányok forrása Zemplén (2010).

4 alkalmazásából, és az eredeti gyógyászati gyakorlatból kiszakítva egyre gyakrabban használták fogyasztószerek alapanyagaként. Más nyugati szerekkel együtt viszont számos halálesetet okozott, ezért a Ma huang származékait betiltotta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerellenőrzési hivatal, így azokat a kínai orvosok saját tudásuk és diagnózisaik alapján sem írhatják fel. Az a törekvés, hogy a Ma huang-ot a HKO ismerete és keleti orvosok közreműködése nélkül ültessék át, és tökéletesen lefordítsák a nyugati orvoslás nyelvére az ismeretek használhatatlan átvételéhez vezetett. A Ma huangtól alapvetően eltérő utat járt be a changsan növény nyugati alkalmazása. A changsant Kínában hagyományosan a maláriai elleni gyógynövénykoktél összetevőjeként használták. Nyugati, japán átvételekor az első sikertelen kísérletek után elfogadták a HKO autoritását a gyógyszer előállításában, és azt sokáig közvetlenül Kínából hozták és alkalmazták a nyugati orvoslásban. Ebben az esetben a HKO eljárásainak megőrzésével a changsan elfogadott gyógynövényévé vált a nyugati orvoslásnak. Milyen tanulsággal szolgálnak a fenti esettanulmányok a pszí-gyógyászatok változását tekintve? Először is látható, hogy a tudomány határain sokféle konfliktus található, a kimenetel az egyoldalú győzelemtől a határmegvonáson át a lassan meginduló együttműködésig bármi lehet. Másodszor, a tudományos módszertan vizsgálata várhatóan kevés egy konfliktus megértéséhez, érdemes a tudományos közösség és a társadalom szociális dinamikáját is bevonni az elemzésbe. Harmadszor, az együttműködés megteremtésében, a határok áthidalásában kulcsszerepet játszanak azok a szereplők és csoportok, amelyek a határ mindkét oldalán elfogadott tudással rendelkezőként tevékenykednek. A dolgozat hátralévő részében ilyen csoportokra szeretnék két példát mutatni. Az antipszichiátria és a kritikai pszichológia nem csak elméleti és tudományos mozgalom, hanem gyakorlati és társadalmi tevékenység is. Sikerességük vagy sikertelenségük legalább annyira múlt-múlik az utóbbiakon, mint az előbbieken. A tudósok és a laikusok együttműködése, a tudás közös létrehozása és gyakorlása maga is a pszí-gyógyászatokkal szembeni mozgalmak egyik legfontosabb témája. Az új szervezetek és módszerek mint az öngyógyító csoportok és a részvételi akciókutatás részben éppen erre megoldásként születtek. A következő két esettanulmányt azzal a kérdéssel kapcsolatban idézzük fel, hogyan lehet érvényes tudományos tudást létrehozni laikusok bevonásával. A tudománytörténet talán legismertebb laikus szakértői a '80-as évekbeli San Francisco-i AIDS-aktivisták, akik részben maguk is szakértőkké válva megváltoztatták a gyógyszerek klinikai tesztelésének gyakorlatát (Epstein 1996). Mint közismert, a gyógyszerek tesztelésének leginkább elfogadott módszere az ún. kettős vak próba. Ennek lényege, hogy a tesztelni kívánt gyógyszeres kezelés helyett a betegek egy véletlenszerűen csoportja placebót kap, de azt, hogy kik sem maguk a betegek, sem az orvosok nem tudják. Az így létrehozott teszt- és kontroll csoport eredményeinek összehasonlításával statisztikailag elfogadható módon lehet a gyógyszer hatásosságára következtetni. Ez a módszer azonban etikailag nagyon komoly problémákat vet fel, hiszen a statisztikai nagyobb használhatóság érdekében a beteg, az adott esetben halálos beteg emberek egy része biztosan hatástalan kezelést kap. A problémát aligha enyhíti, hogy nem tudjuk előre, ki kapja a placebót ban San Franciscoban az AIDS betegek egy csoportjának sikerült megyőznie az orvosokat és kutatókat, hogy a legújabb AIDS elleni gyógyszer, az azidotimidin tesztelésénél ne kettős vak próbát hajtsanak végre. Az orvosok döntésének hátterében érdemes látni a '80-as évek amerikai betegjogi mozgalmát, amely egyre nagyobb beleszólást követelt a betegeknek a velük való orvosi kísérletezés folyamatába. Az etikai problémák mellett az AIDS esetében, ahogyan más halálos betegségeknél a kettős vak kísérlet gyakorlatilag is kivihetetlen, mert a kontroll csoportban lévők gyakran hozzájutnak az új, tesztelés alatt álló gyógyszerhez, használhatatlanná téve az elméletileg pontos statisztikai eredményeket. Az aktivisták azt javasolták, hogy a gyógyszert szedők eredményeit egyrészt korábbi állapotukhoz, másrészt a kezelésről önként lemondók állapotához hasonlítsák. Bár ez a módszer kevésbé pontos a gyógyszer hatásosságát illetően, az azidotimidint

5 rekord idő alatt, 25 hónap alatt sikerült forgalomba hozni. Kiderült, hogy az azidotimidin nem az AIDS végső gyógyszere, de bizonyos esetekben nagyon hatásos. Az esetet egyrészt érdemes összevetni azzal, hogy 1987-ben az Amerikai Pszichiátriai Társaság szintén aktivisták kezdeményezésére és nyomására törölte a homoszexualitást mint lelki betegséget a diagnózisok hivatalos jegyzékéből 8. Az AIDS aktivisták esete azt mutatja, hogy az a körülmény, hogy laikusok kezdeményezték, nem teszi kevésbé tudományossá a változásokat. Másrészt a kulcsszereplők azok az aktivisták voltak, akik részben elsajátították a kutatás orvosi ismereteit, és szakmai tudásukat az orvosok is elismerték. A laikus AIDS-szakértők egyszerre rendelkeztek a betegségről közvetlen tapasztalatából származó és orvosi ismeretekkel. Nem egyformán, de mindkét terület szakértőinek számítottak. Ezt a közvetítésre alkalmas szakértői tudást nevezi Collins Evans (2002) interakciós szakértőségnek. Elképzelésük szerint az interakciós szakértők, illetve a rájuk vonatkozó meta-szakértői tudás jelenti a tudomány és társadalom közötti közvetítés legjobb megoldását. Erre a következő esetnél még visszatérünk. Az is látható, harmadrészt, hogy a gyógyszer tesztelése során együttműködő laikus szakértők és orvosok közötti viszonyok alapvetően megfeleltek a szakértők és laikusok közötti szokásos viszonynak. Az orvosok határozták meg a kutatás irányát, a kutatás szempontjából releváns tudást, és végül ők döntöttek az új statisztikai módszer tudományos érvényességéről. Az együttműködésnek azonban számos más formája is lehetséges. Ezt példázza az utolsó esettanulmány, amely szintén egy betegséggel kapcsolatos mozgalom történetéről szól. A muszkuláris disztrópia (MD) egy izomgyengeséget okozó betegség, amely a szervezet különböző izmait érintheti akadályozva vagy lehetetlenné téve a járást, a légzést vagy a szívverést 9, 10. A '60-as években nem volt ismert, hogy mi okozza a betegséget és hogyan gyógyítható, nem folyt kutatás ezekről, a társadalombiztosítás nem támogatta az esetleges kezeléseket, és az MD betegeket általában nem tekintették jogilag cselekvőképesnek. A '90-es évekre az MD több fő típusát megkülönböztették, azonosították, hogy mely gének változása okozza, kutatói hálózat alakult az egyes típusok gyógyítására, a társadalombiztosítás felvette a támogatott betegségek közé, és az MD betegek nagy része ma jogilag cselekvőképesnek számít. A változás elsősorban az Assocation française contre les myopaties(afm) szervezet tevékenységének köszönhető. Hogyan lehetséges ilyen mértékű változást elérni? Melyek azok a szervezeti sajátosságok és döntések, amelyek az AFM-et megkülönböztetik a szokásos betegjogi szervezetektől? Az első fontos különbség, hogy míg a legtöbb betegjogi szervezet csak politikai célokat tűz ki maga elé mint a betegség elismerése, a betegek társadalombiztosítási támogatása és a betegség kutatásának finanszírozása, addig az AFM céljai közé a betegség gyógyítása és a kutatásban való aktív részvétel is beletartozik. Az AFM az AIDS-aktivistákhoz hasonlóan kezdettől fogva bekapcsolódott a tudományos kutatásba: megkereste és összekötötte az ezzel foglalkozó kutatókat, pénzügyi erőforrásokat mozgósított nemcsak Franciaországban, hanem azon kívül is, és a betegek és hozzátartozóik maguk is kutatni kezdték a betegséget: cikkeket írtak, fényképeket készítettek, megbeszéléseket szerveztek. A második fontos különbség, hogy az AFM tevékenysége nem korlátozódott pusztán az orvosokkal és kutatókkal való együttműködésre. A kutatási eredmények alapján, amelyek azt mutatták, hogy a betegséget bizonyos gének rendellenes működésre okozza, a kognitív képességeket azonban általában nem érinti, elérte, hogy az emberek és a döntéshozók egészségügyi problémákkal küzdő, cselekvőlépes embereknek tekintsék az MD-seket. Az AFM aktívan bekapcsolódott a betegséget érintő politikai döntésekbe is mint a nemzeti egészségügyi terv megalkotása. Az állami források mellett jelentős saját támogatást gyűjt, amelyet saját szempontjai alapján ítél oda tudományos kutatóintézeteknek és projekteknek Az esettanulmány forrása (Callon Rabeharisoa 2008)

6 Az utóbbi miatt a szervezetet kritika és támadás érte a politikusok és a kutatók részéről is. Egyes politikusok azt állították, hogy mivel az AFM az adófizetőktől gyűjt pénzt részben állami támogatással, a pénz felett is állam jogosult rendelkezni. Tudományos kutatók pedig azt találták problémásnak, hogy tudományos fokozat nélküli szakértők döntenek kutatási pénzek elosztásáról, és a túlságosan kockázatos projektek támogatása kedvezőtlen a tudományra nézve. Az AFM valóban különbözik a szokásos betegjogi szervezetektől abban, hogy gyakran a legújabb technológiákat és kutatási irányokat támogatja. A határozott és évtizedeken át következetes kiállás, a fenti kritikákkal sikeres visszautasítása mögött a szervezet sajátos felépítése áll. A harmadik fontos különbség ugyanis az, hogy az AFM vezető testületét kezdettől fogva csak MD-sek vagy MD-sek szülei alkotják. Figyelembe veszik a tudományos szakértők véleményét, de a döntéseket mindig függetlenül hozzák. Ez különösen fontos volt olyan helyzetekben, amikor a tudományos szakértők többségébel szemben foglaltak állást. Ehhez az döntési formához szervezetszocioógusok, menedzsment-szakértők tanácsa nélkül ragaszkodtak, vagyis nem valamilyen tudományosság, és nem is tudományellenesség alapján. A meghatározó tényező valószínűleg saját kutatási tapasztalataik és a betegség közvetlene tapasztalatából adódó személyes elköteleződésük összekapcsolódása volt. Természetesen az AFM sikerét is érheti kritika, éppen a szociológusok részéről. Tekintve a szervezet befolyását a betegeket érintő tudományos és politikai döntésekre, fennáll a veszély, hogy a szervezet foglyul ejti a problémát mind tudományos, mind politikai téren, kizárva az alternatív megoldások felemelkedésének lehetőségét. Mindenesetre az esettanumány rámutat arra, hogy a szakértők és laikusok együttműködésére számtalan intézményes forma létezhet, és a megoldások keresésénél érdemes a politikai és a tudományos szempontot, vagyis a döntéshozók és érintettek, és a szakértők és laikusok közti szakadékot egyszerre venni figyelembe. Irodalomjegyzék. Callon, M., Rabeharisoa V. 2008, The Growing Engagement of Emergent Concerned Groups in Political and Economic Life: Lessons from the French Association of Neuromuscular Disease Patients, Science, Technology & Human Values 33: Collins, Harry M. Evans, Robert The Third Wave of Science Studies. Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science 32 (2): Epstein, Steve Impure Science; AIDS, activism, and the politics of knowledge. University of California Press, USA Gieryn, Thomas F Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists. American Sociological Review 48 (December): Kutrovácz Gábor Láng Benedek Zemplén Gábor. A tudomány határai Typotex, Budapest Zemplén, Gábor Távol-Keleti orvoslás és a tudomány-tanulmányok poszthumanista fordulata. In: Láng Benedek Zemplén Gábor Kutrovácz Gábor: Határmunkálatok a tudományban. L'Harmattan Kiadó, Budapest:

Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

Tudomány, tudományellenesség, áltudomány Tudomány, tudományellenesség, áltudomány Bevezető: Információk, tematika és néhány nyugtalanító kérdés A tárgy adatai, a teljesítés feltétele Tudomány, tudományellenesség, áltudomány BMEGT41A028 szabadon

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011 Pszichológiatörténet Aczél Balázs 2011 Mi értelme van pszichológiatörténetről tanulni? Útkeresések története: Mi a téma? Mi a módszer? Mivel foglalkozik a pszichológia? Klasszikus hagyomány: önmegfigyeléssel

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Bajmócy Zoltán Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont AKUT Egyesület IX. Magyar Természetvédelmi

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban

A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban dr. Sulyok Katalin Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Dr. Kührner Éva 2011.

Dr. Kührner Éva 2011. Dr. Kührner Éva 2011. A hagyományos publikálás jellemzői szerző honoráriumot kaphat minőségi szűrő lektorálás megjelenésnek hosszú átfutása van a lapért az olvasó fizet a haszon a kiadóé Elektronikus publikálás

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást!

A képzésen túl kiemelt célunk a tapasztalatcsere is. Mottónk ezért: tanulva tanítsuk egymást! Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Igazgató: Dr. Kupcsulik Péter egyetemi tanár 1082 Budapest, Üllői út 78. Tel./fax: 333-5343 Budapest, 2010. augusztus 29. Tisztelt

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás

Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás Nemes László Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás A modern orvoslás egyik fő jellemzője és nagy erénye, hogy módszerei a legjobb tudományos felismerésekre alapulnak, eljárásai pedig a legjobb

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól?

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól? A LEADER programról - Hogyan csináljuk jól? Nemes Gusztáv, hd. MTA Közgazdaságtudományi Intézet nemes@econ.core.hu KÁRÁT-MEDENCEI TÉR-SÉG 2008 MÁJUS 14. A vidékfejlesztés célja: A modernizáció és a globalizációs

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

Robert Winston. Mi jár a FEJED BEN?

Robert Winston. Mi jár a FEJED BEN? Robert Winston Mi jár a FEJED BEN? London, New York, Munich, Melbourne, Delhi A Dorling Kindersley Book www.dk.com A fordítás alapja: What Goes On in My Head? First published in Great Britain, 2010 Copyright

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Mike Károly: A szabadság körei ElinorOstrom az önszerveződés intézményeiről Intézményes világ? Intézményes megközelítések a társadalomtudományban konferencia MTA TK Szociológiai Intézet 2012. december

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet A HÁZIORVOS FELADATAI 1992: Paradigma Váltás Háziorvosi kompetencia lista (az első!) Cél: definitív ellátás a lakóhely

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben