Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás"

Átírás

1 Nemes László Bio-pszicho-szocio-spirituális-filozófiai orvoslás A modern orvoslás egyik fő jellemzője és nagy erénye, hogy módszerei a legjobb tudományos felismerésekre alapulnak, eljárásai pedig a legjobb technológiai fejlesztéseket igyekeznek alkalmazni. Ma gyakran halljuk az orvostudomány kifejezést, ami nem csupán az orvosok sajátos tudására és készségeire utal, hanem arra, hogy az egészségügy elsősorban tudományos vállalkozásként tekint magára. Az orvoslás mai gyakorlata tudományos bizonyítékokra alapul, ezek a bizonyítékok pedig többnyire kiterjedt laboratóriumi és klinikai kutatásokra, nagy mennyiségű adat statisztikai feldolgozására, illetve a hatásmechanizmusok oksági magyarázatára alapul. E mögött nemcsak a hatékony gyógyítás előmozdításának szándéka áll, hanem egy alapvető etikai szempont is: az egészségügyi szolgáltatások felhasználói számára jól átlátható bizonyítékokkal kell szolgálni arra vonatkozóan, hogy amit megvásárolnak, amihez beleegyezésüket adják, az ténylegesen működik. A tudományos orvoslás vagy orvostudomány fogalma tehát a nem-tudományos vagy áltudományos kezelésekkel szembeállítva nyer értelmet. Ma, amikor bizonyos okokból elterjedtek a nehezen vagy egyáltalán nem bizonyítható hatású gyógymódok, illetve amikor a hivatalos orvoslás bizonyos módszereivel kapcsolatban is sok kétség fogalmazódik meg, különösen fontos a megfelelő bizonyítékok felmutatása. Egyetérthetünk abban, hogy mindig jobb egy olyan gyógyszer vagy más orvosi beavatkozás, amelynek klinikai hatása bizonyított, mint egy olyan, mint ami bizonytalan kimenetelű vagy bizonyítottan hatástalan, netán kifejezetten káros. Az orvoslás újabb történetét erősen meghatározta az a vágy, hogy az orvoslás kilépjen végre a nem ellenőrizhető és nem számon kérhető feltételezések és egyéni tapasztalatok világából és bevonuljon a valódi tudományok világába: így elsősorban a fizika és a kémia, majd később a biológia szolgált mintaként. Az élettan atyjaként is tisztelt nagy 19. századi francia tudós, Claude Bernard ( ) kifejezetten annak az elvárásnak igyekezett eleget tenni, hogy a fiziológiát és a medicinát igazi természettudománnyá alakítsa, ezzel együtt az élettani-orvostudományi kutatások fő színterévé a laboratóriumot tegye. A bizonyítékokon alapuló orvoslás később megfogalmazott koncepciója. Amerikában az orvoslás természettudományok irányába való elmozdítását illetően kulcsszerepet játszott a nevezetes Flexner-jelentés. Abraham Flexner a Carnegie Foundation 1

2 megbízására 1910-ben részletes beszámolót készített az orvosképzés amerikai helyzetéről, illetve ajánlásokat fogalmazott meg annak átalakítására. A jelentés fő üzenete az volt, hogy az orvosképzést és az orvoslás gyakorlatát döntő mértékben a természettudományok, elsősorban az élettudományok vagy biológia alapjaira kell helyezni. Flexner azon a véleményen volt, hogy a medicinának elsősorban az emberi test felépítésére és funkcióira, ezzel együtt a testi működések kiigazítására kidolgozott terápiás módszerek alkalmazására kell összpontosítania. Nézete szerint az ember teste lényegében nem más, mint az állatok teste, az orvoslásnak pedig ezzel a biológiai organizmussal kell elsősorban foglalkozni. Ez a megközelítés hamar jelentős elfogadottságra talált, ennek mentén alakult át az orvosképzés és az egészségügy intézményi szerkezete és szemléletmódja nemcsak Amerikában, de az egész fejlett világon. Az orvoslás így vált orvostudománnyá vagy biomedicinává. A placebo-hatás, a kettős vak teszt, a klinikai vizsgálatok és metaanalízisek e folyamat révén váltak a gyógyítás leírására használt szótárunk kulcsszereplőivé. A hetvenes évektől kibontakozó bioetika már nevében is arra utal, hogy elsősorban az így felfogott biomedicina és biotechnológia etikai kérdéseire reflektál. A tájékozott beleegyezés bioetikai elve pedig erősítette azt a felfogást, hogy a páciens elsősorban olyan felhasználó vagy fogyasztó, aki bizonyított hatású orvosi kezelések igénybe vételében érdekelt. A természettudományos szemlélet és az abból fakadó alaposság az orvosi eljárások, terápiák hatékonyságának tesztelését illetően nagyban hozzájárult bizonyos betegségek hatékony kezeléséhez vagy akár a várható élettartam meghosszabbításához. A hatvanas évektől viszont egyre több panasz is megfogalmazódott a tudományos-technológiai orvoslással szemben. Egyre többen nehezményezték, hogy a tudományos orientáció kiszorítja a klinikai gyakorlatból azokat az emberi szempontokat, amelyek a hagyományos gyógyító hivatás, illetve páciens-viszony szerves részeit képezték. A beteg ember nem csupán egy biológiai organizmus, hanem érző és gondolkodó lény is, emberi személy, akinek komplex igényei vannak az egészségügyi intézményrendszeren belül is. Ráadásul sok egészségügyi probléma maga sem csak biológiai rendellenesség, hanem bonyolult társadalmi és pszichés hatások együttes okaiként értelmezhető. Ezeknek az anomáliáknak a kezelésére vezette be George Engel, amerikai pszichiáter 1977-ben a Science-ben megjelent híres cikkében a bio-pszicho-szociális orvoslás eszméjét. Engel, az uralkodó biomedikális paradigmát kritizálva, egy rendszerszemléletű megközelítést javasol, ami a biológiai meghatározottságok mellett a társadalmi és lelki tényezőket is bevonja az értelmezésbe és a gyógyítási folyamatba. A bio-pszicho-szociális felfogás népszerűsége arra is rámutatott, hogy a klinikai praxisban nem elegendő a biológiai test gyógyítása és a 2

3 természettudományi szempontok alkalmazása, a beteg embereknek - társadalmi és pszichés helyzetükből adódóan - más jellegű igényeik és elvárásaik is vannak, így a korszerű orvosi ellátásban társadalom-, sőt humán- vagy bölcsészettudományi megközelítéseknek is helyt kell adni. Az 1990-es évektől azonban már ez a modell is inkább hiányosnak tűnt. Ebben az időben kezdtek arról írni, hogy a biológiai, pszichológiai és társas szempontok mellett a pácienseknek spirituális igényeik is vannak. Különösen súlyos betegségek, balesetek vagy a közelgő halál olyan helyzeteket teremtenek, amelyekben a betegek teljes egzisztenciális helyzete, személyes azonosságuk és életük értelme kérdőjeleződik meg, ezek pedig nem olyan szempontok, amelyeket pusztán a biológiájuk, társadalmi vonatkozásaik vagy pszichés működéseik megértése révén meg tudnánk (vagy meg tudnának) válaszolni. Egy életkilátásait alapjaiban felborító baleseten átesett, egy halálos diagnózist kapó vagy kifejezetten haldokló beteg helyzetének értelmezéséhez és jobb kezeléséhez nyilvánvalóan fontosak a társadalmi és pszichológiai szempontok, viszont súlyos félreértés lenne azt gondolni, hogy ezekben ki is merül azoknak a megfontolásoknak a köre, amelyeken belül az illető személy helyzete, érzésés gondolatvilága megérthető. Daniel P. Sulmasy amerikai belgyógyász, klinikai etikus és ferences szerzetes amellett érvel, hogy ezekben a helyzetekben az emberek vallási és/vagy spirituális igényeit is figyelembe kell venni. A súlyos beteg ember számára sok minden megkérdőjeleződik: hogy mit ér az élete, mit sikerült eddig megvalósítania és mikre képes még, mi egyáltalán az élete értelme vagy általában mi az élet értelme, mi vagy ki fontos igazán a számára és mi nem, hogyan lehetne jobbá tenni a kapcsolatait. Sulmasy értelmezésében ezek spirituális kérdések akár vallási összefüggésben, akár azoktól függetlenül. A klinikai gyakorlatnak tehát nyitottnak kell lenni az emberek spirituális problémáira és igényeire is. A spirituális fogalma magyarázatra szorul. Ezt a fogalmat gyakran valami misztikus vagy vallási jelentéssel kapcsoljuk össze. A latin spiritus szóból ered, ami eredetileg lélegzetet vagy lélegzést jelent, de később már a lélekre is utalt (ld. Spiritus Sancti: Szentlélek). Ezért időnként a spirituálist lelkinek is szokás fordítani, de inkább keresztény értelemben, és nem pszichológiai vonatkozásban. További érdekesség, hogy például Viktor Frankl osztrák pszichiáter az általa alapított, alapvetően nem vallási, inkább filozófiai indíttatású logoterápia elméleti kidolgozásában gyakran utalt arra, amit a magyar fordítások következetesen mint szellemi dimenziót adnak vissza, az angol nyelvű hivatkozásokban ez a kifejezés többnyire mint spiritual dimension jelenik meg. A spirituális tehát lehet valami lelki, de lehet valami szellemi is, ami nem feltétlenül ugyanaz. Sulmasy a spirituális fogalmát a 3

4 transzcendens valamiféle megtapasztalásához köti, látszólag nem kizárólag vallási összefüggésben, viszont mégis többnyire vallási kontextusban. Ma sokan arra mutatnak rá, hogy a spirituális vagy spiritualizmus nem feltétlenül vallási fogalmak, a hétköznapi nyelvhasználatunkban általában mégis valami ahhoz közeli fogalomként értelmezzük, esetleg kifejezetten annak részeként. Mindezt azért tartottam érdemesnek megemlíteni, mert a kérdésem az, hogy a spirituális kifejezés, illetve a bio-pszicho-szocio-spirituális orvosi modell lefedi-e azt, amit szokásosan filozófiai szempontoknak tekintünk. Az egyik értelmezés szerint a spirituálisba beletartoznak a filozófiai, mondjuk fenomenológiai egzisztencialista vagy egyéb megközelítések is. Egy másik lehetőség szerint azonban a spirituális ha talán ki is terjeszthető ilyen jellegű filozófiai megfontolásokra, mégsem tűnik adekvát elnevezésnek a tisztán, mindenféle vallási előfeltevésektől mentes, vagy azokat is megkérdőjelezni képes, filozófiai elemzésekre. Látnunk kell, hogy nem csupán tiszta fogalmi elemzésről van szó, hanem az adott kifejezéshez történetileg és társadalmilag társult jelentéstartalmakról is. Azt gondolom, hogy a filozófusok többsége pont a kifejezésre rakódott e konnotációk miatt inkább kerüli a spiritualizmusra való hivatkozást, miközben a teológusok vagy vallásos emberek inkább épp ezek miatt részesítik előnyben. A lényeg, hogy amennyiben jó okunk van azt gondolni, hogy a Sulmasy és mások által használt és definiált spirituális/spiritualizmus kifejezések nem igazán feleltethetők meg a filozófia szokásos fogalmával, ugyanakkor sok ember, illetve páciens számára a spirituális szempontok helyett inkább filozófiai problémaként jelennek meg a betegséggel, szenvedéssel, halállal, az élet értelmével kapcsolatos végső nagy kérdések, akkor - hasonló alapon és logika mentén - a teljes embert figyelembe vevő orvosi modell minden további nélkül kiegészíthető, sőt kiegészítendő filozófiai szempontokkal. Az egészségügyben a fentebb leírt belátások eredményeként ma már nem ritka, hogy az orvosok, ápolók, gyógytornászok, dietetikusok és más egészségügyi szakemberek mellett szociális munkások, pszichológusok és különböző vallási felekezetek képviselői is segítik a pácienseket a betegségükkel való megküzdésükben. De mi van akkor, ha kritikus egészségügyi helyzetben, súlyos betegséggel vagy a közelgő halállal szembesülve nem igénylem sem a pszichológus segítségét, akit bár nagyra tartok, de tudom, hogy képzése és munkája során olyan fogalmi mező övez, ami olyan kifejezésektől hemzseg, mint a stressz, szorongás, szindróma, szimptóma, zavar és betegség, én pedig ebben a helyzetben nem a betegségem által kiváltott diszstressztől vagy szorongástól akarok megszabadulni, mentális betegnek pedig végképp nem tartom magam, sem pedig a kórházi lelkésszel (akit egyébként 4

5 hasonlóképpen tisztelek) nem szeretném a spirituális kétségeimet megosztani? Mit tehetek ebben a helyzetben? Azt gondolom, ez ma egyre többek számára reális kérdés. A betegség, baleset, haldoklás, halál mindenkit személyisége alapjaiban érint. A mai egészségügyi rendszerben és az annak elvi alapjaiként megfogalmazott modellekben az ezzel való szembenézés segítésére a pszichológia és a vallás adódik. Ugyanakkor nem mindenki gondolja, hogy ezek a lehetőségek teljes mértékben megfelelnének a számára. Az élet végességével és értelmével, a halállal és veszteséggel kapcsolatos kérdések és praktikus tanácsok hagyományosan a filozófia hatáskörébe tartoztak. A filozófia sokat változott az elmúlt évezredek során, viszont ezek a kérdések folyamatosan jelen voltak a központi témák között. Bizonyos kérdések ugyan átkerültek a természettudományok, az orvoslás vagy a pszichológia hatáskörébe, a filozófia pedig részben eltávolodott a praktikus kérdésektől és az azokra adott megoldási javaslatoktól. Sok filozófus csakugyan inkább a filozófiatörténet kutatására vagy elméleti kérdések boncolgatására adta a fejét az akadémiai környezet biztonságos viszonyai között, viszont így is maradtak, akik kitartottak a filozófia eredeti célkitűzése mellett: az élet és halál nagy kérdéseiről való gondolkodásnál, önmaguk és mások vonatkozásában. Az elmúlt évtizedekben viszont a filozófiai praxis különböző formáinak révén a filozófusok egy számottevő része tért vissza a legfontosabb életproblémák taglalásához. Egyéni filozófiai tanácsadás vagy csoportos filozófiai beszélgetések keretei között a filozófia a különböző betegségekkel élő vagy haldokló betegek számára is hasznos forrásul szolgálhat, tovább bővítve a komplex egészségügyi ellátás intézményi lehetőségeit. 5

Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai

Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai Az orvoslás emberekkel foglalkozik, akik egy adott kultúrán belül értelmezik életüket, céljaikat, boldogságukat vagy problémáikat. A biológiai folyamataink

Részletesebben

Az életvégi döntések etikája

Az életvégi döntések etikája Az életvégi döntések etikája Az élet értéke és a halál etikája: Az életvégi döntések voltaképpen értékekkel kapcsolatos állásfoglalásokat, illetve érték-konfliktusok megoldási kísérleteit jelentik. Az

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon

Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon PhD. értekezés Dr. Csikós Ágnes PTE ÁOK Családorvostani Intézet Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola vezető: Dr. Lénárd László

Részletesebben

Közpolitikai diskurzuselemzés

Közpolitikai diskurzuselemzés Working Papers in Political Science 2012/7 Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés MTA TK Politikatudományi Intézet Institute for Political Science, MTA Centre for Social Sciences Szabó Márton KÖZPOLITIKAI

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Iskolakultúra 1998/5 Felvinczi Katalin A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja a mentálhigiéné és az egészségmegőrzés

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Simon Katalin Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szak 2009.

SZAKDOLGOZAT. Simon Katalin Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szak 2009. SZAKDOLGOZAT Simon Katalin Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szak 2009. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar PSZICHEDELIKUS DROGOKAT ÖNISMERETI CÉLZATTAL HASZNÁLÓK ÉLETMINŐSÉGE Konzulens: Dr. Rácz

Részletesebben

Lisznyai Sándor. Depressziós tünetek egyetemisták körében. A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitűdök. PhD Disszertáció. Budapest, ELTE, 2005.

Lisznyai Sándor. Depressziós tünetek egyetemisták körében. A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitűdök. PhD Disszertáció. Budapest, ELTE, 2005. Lisznyai Sándor Depressziós tünetek egyetemisták körében A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitűdök PhD Disszertáció Budapest, ELTE, 2005. Lisznyai Sándor Depressziós tünetek egyetemisták körében

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE 1. Alapfogalmak 1.1. A nevelés A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg

Részletesebben

A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar

A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar Raffai Gellért Károly Pszichológia BA Nappali 2011 Önálló munkáról szóló nyilatkozat

Részletesebben

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása RUEDIGER DAHLKE A BETEGSÉG mint szimbólum A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása Margit Dahlke, Christine Stecher, dr. Robert Höf3l és dr.

Részletesebben

Felnőttképzők KÉZIKÖNYVE

Felnőttképzők KÉZIKÖNYVE BODY - Kultúra, test, gender és szexualitás a felnőttképzésben Ref. n. 518036-LLP-1-2011-1-FR-Grundtvig-GMP Felnőttképzők KÉZIKÖNYVE 2013 1 A kézikönyv létrejöttéhez hozzájárultak: Élan Interculturel (főpályázó);

Részletesebben

T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA. Etika és egészségpolitika. 2008. május

T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA. Etika és egészségpolitika. 2008. május T ANYI AT TILA K OLLÁNYI ZSÓFIA Etika és egészségpolitika 2008. május DEMOS Magyarország Alapítvány 2008. 2 T a r t a l o m j e g y z é k 4 1. RÉSZ: BEVEZETÉS 6 6 8 8 9 11 12 14 14 14 17 21 21 22 23 26

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben?

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Az egészségügyi szolgáltatásokban a kockázat-kommunikáció a következő területeken játszik jelentős szerepet: 1. a kezelési kockázatok reális nagyságának

Részletesebben

25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából

25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából 25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából Az iskolapszichológusi tevékenység a tankötelezettség XIX. századi bevezetése után, hozzávetőleg a modern pszichológia térhódításával egy időben

Részletesebben

A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája

A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája BARCSI Tamás Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája A jó élet, a boldogság mibenlétének kérdései az embereket leginkább foglalkoztató kérdések közé

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Juhos Nándor Ivánka Tibor Németh Anikó Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás

Részletesebben