,,0 II E 'fl A I( II D I 1"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",,0 II E 'fl A I( II D I 1""

Átírás

1 A BAJA \... :)! ;,,., 1<... 'l g g'. O l. J.,,0 E 'fl A ( D ÉV VAGYONl\ ÉRLEGE. r D Ady Endre Véroai KOnyvtér Baja Nyomatott ánay Lajos gyorssajtóján.

2 A OhevraKadisa izr. Szelltegylet előljárósága az 1899ik évi mftködéséről, tevékenységéről és a Ohevra vagyoni állapotáról a következő jelentést terjeszti a tisztelt közgyftlés elé: n::: :i,, ; C' ' tv OOii n, ', :ip'::: J:i 03. nr 'p r1p:i' :im O'3.'::l i:i'ji,, c,.,jótékonyság és kegyesség felülmulják érdemük és jutalmazásua nézve a Thóra öszszes parancsolatait. Az ember élvezi azok gyümölcseit ezen életben; de a tőke megmarad a jövő élet számára. Az elmult év január havában 38 helybeli szegény férfi és 57 nó között egyizben kiosztatott. Rendes havi segélypénzekben 14 szegénynek 15 ft tig összesen Helybeli és vidéki szegényeknek 1 hitk. hivatalnoknak fürdőhely látogatására. Szegények részére kiszolgált fürdő kért Kegydijakért 2 segélyre szorult egyénnek Szegények és hitk. hivatalnokok gyógyszereiért A szegényorvos tiszteletdijáért. Kórház fentartási köítségekért. A Ohevra Kadisa költségén eltemetett 4 férfi, 2 nő, 1 leány és 2 kis gyermek Ezen összeg lett az elmult évben közvetlen jótékony czéloa forditva. Ezenkivül Kadisima és léleklámpa gyujtásra, valamint szegények segélyezésére szolgáló alapitványok' után az. illetők halál napjának évfordulóján összesen. 2 frt 318 frt 99 frt 15 frt 8 frt 45 frt frt 82 1 frt 1734 frt frt frt frt 33 frt 42 A OhevraKadisa. által fentartott kórházról, mely külön menház hiányában, egyszersmind menházul is szolgáf elaggott szegények számára, következókép számolunk be: Az elmult év folyamán 25 bent.fekvó kórházi beteg, ezek közül 10 fizető volt. Vallásra nézve 22 zsidó, 3 keresztény. Bejáró beteg (Ambulans) volt 646 és pedig 273 zsidó vallás u és 373 keresztény, összesen 646.

3 A kórház évi részletes kiadásai a következők voltak: 14GO betegápolási napi dij ct 730 frt 5 frt 28 Dr. Kóhegyi Károly kórházi orvos tiszteletdija Krausz Dávid kórh. ápoló fizeté e Gyógyszerek a betegek számára iítésre való koaksz és fa fel viígatással MiÍszerek, kötszerek. Beszerzések: Ruha, gyjlemií. javítások összesen Szappan, mosás, világitás, tisztogatás Járulék a jégverem megtöltéséhez és annak fental'tása Biztositási dijért Különféle szükségletek Betegek husvéti élelmezése utáni pótlék A kórház évi bevételei voltak a zárszámadás szerint beleértve Baja vlíl'os 120 frt kegyes segélyét 732 frt GO Hozzájárulás a hitközség től 423 irt 82 A Ohevra Kadisa, mint kórház fentartó a kiadási többletet pótolta 735 frt frt 3 frt kl' 52 frt frt frt frt 82 G7 frt Ert 82 8 frt 97 5 frt Ert G Ert frt 80 Pénzkezelés és vagyonállapot: L Péllzkészlet maradt az 1898ik évről Bevétel,olt évben a Ohevra Kadisának Kiadás volt évben összesen l\aradt pénzkészlet 1899 év végén 1374 frt frt frt 9089 frt Ert 15 Vagyonállapot az év végén a következő: ngatlanokban Kamatositott alapitványok és egyéb pénzekben Értékpapirok, ternplomszékek és segélyzőegyleti betétekben Alapitványi kamatok, elóleg és egyéb követelések ben ngó :.ígokball 95 Ert frt frt frt 3068 Ert 01 Péll7,k észletben 1153 frt 15 = frt 20 Teher: Befizetett jótékonyczéju alapitványok és dijak frt Befizetett kórházi alapitványok frt Alkalmazottak részére alakitott nyugdijalapért. G58 frt 65 = Egyenleg mint vagyon év végével Összehasonlitva az évi vagyonmérleggel, mely tett ki, mutatkozik év végén vagyonszaporodás Az évi zárszámadást és vagyon kimutatást a kiküldött f é. február 15én megvizsgálta és helyesnek találta frt G frt frt frt 17 számvizsgáló bizottság

4 . Egyleti ügyek: A Ohevl'a Kadisa ügyeinek elintézésére tartottunk cl lefolyt évben 5 előljárósági ülést és 3 választrnányi közgyttlést. Az február 23iki közgyttléseu 8 uj Ohevra Kadisa tag felvétetett. A kórház föntartására alapitványok tétettek febr. 20án néh. SchGn M. L. emlékére. Strausz Miksa és neje által 200 frt. márczills 3án néh Schlesingel':M. L. emlékére Schlesinger Gyula által 100 frt. 1'agsági dijakban évben befolyt: a) átralékoklan 12 tagtól 42 frt b) évi tagsági dijakban: 197 tagtól ci. 2 frt 20 kl' = 433 frt 40. = 17 tagtól á 1 frt = 25 frt kl'. = 458 frt 90 kl'. összesen 0 frt 90 kl'. A lefolyt évben 37 haláleset volt és pedig: a költséget fizető 6 férfi 12 nő, 6 fiú. 3 leány = 27. a Ohena költségén eltemettetett = 10 összesen 9 Hi 7 5 = 37 Végül jelentjük, hogy az elöljáróság által 1899 évben és pedig julius 24én 2 és szeptember 15én 8 drb Bajai Keresk. és iparbank részvény összesen 2212 frtért szereztetett be. Kérjük a t. közgyúlést, hogy az elöljáróság jelentését évi müködésél'ól.,aiaulint a szám vizsgáló bizottság által rendben talált zárszámadást tudomásul venni és az előljáróságnak a felmentvény t megadni méltóztassék. Baja, február hóban. A bajai Chevrca J<adisa szentegylet elöljárcósága.

5 BEVÉTELEK. A bajai ChevraKadisa izr. Fők. számla Pénzkészlet évről Évi tflgsá.qi dijakban: n) Hátralékokban 12 tagtól b) évi tag8ági dijakban: 197 tagtól a 2 frt Ll 1 frt Uj Chem'a tagok lelvételi dijaiban: 8 uj tagtól 2 fiuért Házká1'áhérti dijakban : Néh. özv. Schlesinger M, Lné val ó megnevezése Reich Bernát Bruck Ohaim., Friedman Samu Honig gnátzné Schőn M. Lné Bázká1'áhutáni adományokban 126 Gyászév alatti Kadis ima tm'tásért be ;fizetett du: Réh. özv, Schön 1\1. Lné után Sirhelyek rendelése utáni dijakban: 4 rendelt sirljelyért összesen, Temetési és sí1'helyek dártí dijalcban : 8 férfi, 10 nő, 6 fiu és 4 leány ut án összesen 20 Koszor tl(, megváltásáért befolyt adomá nyolcban : Néh. Schlieszer l\lórné haláleseténe '} Schlieszer Lipótné., Sehön M. L né KirschbaUlll Albertné Klein Miksa Weisz Sámuel Mór Goldstein József Pollák Elemér Herzfeld Samu BerO'cr József.F ischer Sámuel 203 Templomadományok a Thom telolvasásánál 4::;3 frt frt B.Almásról,, Egyellkint frt , ;, 1 1 Összesen frt Adományok gyüjtésében a pe1'selyelc utján: 28 temetésnél a temetői pej'selyben 4szel'Í Házkál'áhntán Gyüjtés a templo mban és kistemplomban Sú'kövek állitásáért járó duak: 37 sirkő utúl Pénztelvevés és kölcsön tö1'lesztésben : a) Felvétetett a bajai keresk. banktól az ott elhelyezett pénzből b) Törlesztésben egy magánadós által = 2700 Á tvitel

6 8zentegylet 7899, évi zárszámadása, Fők. számla KADÁSOK. frt frt = = === Alapitványok és egyéb pénzek elhelyezése: a) il. bajai keres\:. és iparbanknál b) 10 cll'b bajai kel'esk. és ipal'bankl'észvény beszerzése Betét a bajai segélyzöegyletnél évi 3 betéti 1'ész1'e Alapítványok utáni kamat fizetés: Kadisima ruegtartása, lfleklámpa gyujtás és szegények kiosztásért A Ohevra Kadisánál léyő kórházi alapítványok után Temetési költségek és halottas 1'uháké1,t: A OheVl'1 Kaclisa által fedezett temetkezési költségek 4 2 nő, 1 leány és 2 kis gyermek után Kegydijak kifizetése közti férfi, 78 \ \ \ Rendes havi segélypénzekél't Rendkivüli segélypénzekért : a) Pénz kiosztás helybeli szegé nyek közt b) Egyébi segélyek helybeli és vidéki szegényeknek : Gyászév alatti Kadisima t01'tásáél't:!léh. i(j. Spitzer Károlynéért éuól néh. özv. Sehlesinger. L né évről néh özv. Sehön M. L.néért évról 30 frt 30 frt Hitközségi hivataluokok és szegények gy6gysze1'eiért és szegényorvos tiszteletdija h l \ 75 Já1'ulélc a TalllntdTh61'a iskola és hitoktatási tásához a hitközségnek intézmény fel1tal' A k6rház és a temetö jó km,ban tartásáért Egyénértéki illetékben : és 1899ik évee 187 Alkalmazottak évi fizetéseért : 'Weinberger Bernát jegyző 100 frt, személyi pótlék 100 frt 200 Seheer Adolf liberer fizetése 300 frt, sirok fölötti felügyeletért 40 frt alkalmazott pénzgyüjtó 3535 frt 70 Átvitel 610 =!

7 ; Fők. i l'zamla Egyenként rt Összesen frt. A.thozat : Uj lc61'házi alapitványokban U7 Kamatokban j6tékonyczél t alapitványok /tlán:. A bajai keresk. é:\ iparbanktól 11 WO korona 4 ijos magy. járadék kötvény után 8 darab keresk. és iparban észvény után llitközségtól, magán adósoktül és ternplomszékek után aj l J Temetéseknél használt lcoszo1'ulc utáni illetékben : 5 halálesetnél 23 koszorn után a 2 frt. 185 A Che1'vaKadisa nyugdijalapjának bevételei: 2 nlkalmazott egyén havi befizetéseiben. Kalllatokban a bajai kel'esk. és iparbanktól 46 : K61'házi bevételek: Ápolási napidijak megtéritése 66 napidíj ú 70.16,, Kórházi alapitványok kamataiban Segély Baja városától.\domány a bajai keresk. és iparban któl Hoffenreich Kál'oly gyógyszer sztól Templomadornányokban 151 %os hozzájá1'ulás a hit1cözséglöl a fedezetlen 847 frt 63 kiadási többlethez 66 frt 27 frt 99 frt :: fán,Uk a szegények gy6gysze1'eihez és a szegényo1'vos tiszteletdíjához : A Bikor Cholim intézmény bevételeiből: ennek havi gyüjtései a persely utján 105 frt 69 ke Templomadományokban 143 írt 46 rremplomi gyüjtések a persely utján 16 frt G ro ó os hozzájárulás a ltit1cözségtöl n fedezetlen 112 fl't 39 hoz 193 Külön/éle bevételek: ldgy kivágott pperfa árában Adomány Hoffellreich Károly gyógyszel'észtől a Ohevr'a jótékony intézményeire ri bevételek összege (j A BAJA CHEVRA.KADSA Reich Ripp Samu, s. k. Chev. \au. előljáró Teltsch Vilmos, s. k. ('hev. Kau. elöljáró. Hesser llik. ChoJ. l\egvizsgálta és helyesnek találta Pollák Jakab, s. k. Dr. Neu József, s. k.

8 KADÁSOK. Fők. számla. Egyenként frt Összesen frt \h T Áthozat 610 ' G alkalmazott férfi. halottak körüli szolgálattevésre 4040 frt 160 Huszer Julia libererné 10 4 alkalmazott nő halottak körüli szolgálattevésre frt. 80 Major József temetóór Si nger An na szülésznő Porgesz gnácz a Bik. Oholim havi gygjtéseért : Hozzájárulás a Jegyzö fizetéséhez a hitközségnek J(61 ház jentartási kiadásf)k: a jelentésben részletes felsorolása szerint Különjéle kiadásokért : 1 kezelő könyv. uj alapszabályok leiratása és kinyolllatása, zárszámadás kinyomatása, értékpapirok őrzése, Havdoloth és egyebekért összesen kiadások öss4tege A , 9089 ' Pénztá1' mamdvány év végén l l. :1 _1 1 Összesen ,, ZR. SZENrrEGYLET ELÖLJÁRÓSÁGA : 19nácz, s. k. elnök. gnáez, s. k. előljáró. Strausz Miksa, s. k. Eik. ehol. előljáró. Sternfeld Vilmos, s. k. Chev Kart. pénztárnok a számvizsgáló bizottság: GrUnhut Miksa, s. k. Fleisehman Manó, s. k.

9 A bajai Ohevra Kadisa izr. 8zentegy/et Fők. számla Egyenkint Összesen rrt t;: frt k 182 Pénzlcészlet évi deczembm' 31én _, A Chem'a Kadisa ingatlanaiban : Kórház melléképületekkel és háztelek Az évben épitett kocsiszin A temetői épület és telek A Chevra Kadisa ing6ságaiban 3068 Ol Kamatositott alapítványok és egyébb pénzekben : eo a) A bajai kereskedelmi és iparbanknál b) A bajai takarékpénztárnál c) Magánadósoknál d) Templomszékekben korona 4%os magy. járadék kötvéllyben 18 drb bajai kereskedelmi és iparbanészvényben e) A lmjai segélyzóegyletnél betétek 3 drb évi bet. könyvre j Alapítványok ttáni kamatokban EliJlegben Bekebelezési dijakban 6 Összesen '; A BAJA CHEVRA KADSA Heich Hipp Samu s. k. Chev. Kad. elöljáró. Teltsch Vilmos s. k. Chev. Kad. előljáró. Hesser Bick. ehol. Pollák Jakab s. k. Megvizsgálta és helyesnek találta Dr. Neu József, s. k.

10 7899. évi vagyonmér/ege. Fúk. számla TEHER. Egyenkint Összesen frt f rrt 162 A Chev1'a Kadisánál tett alapitványo/cért, Kadisima, léleklámpa gyujtás és szegények segélyezése czéijáb6l A Chev1'a Kadisánál tett k6rházi alapitványokért : Néh. Dr. Broer Adolf alapitványa Obláth Lázárné szül. Hofmeister Judit alapitványa Herzfeld Jakab emlékére tett alapitvány Obláth Mórné szül. Hofmeiszter Johanna alapitványa Fischer Márk alapitványa J Llszticz Károly Stein l!'erenczné Bajai takarékpénztár N fh. Schön 1\1. L né emlékére tett alapitvány Schlesinger lu. L. emlékére tett alapitvány ) A Chev1'a Kadisa által alakított nyzlgdijalapért,' a) Ohevra Kadisa törzsalapja. b) Alkalmazottak befizetéseiért évig c) Kamatokért gyenleg mint vagyon év végével Összesen ZR. SZENTEGYLET EL6LJÁRÓSÁGA. gnacz, s. k. elnök. gnácz, s. k. elöljáró. a számvizsgálóbizottság: Grünhut Miksa s. k. Strausz Miksa, s. k. Bick. ehol. elöljáró. Fleischman Manó, s. k. Sternfeld Vilmos, s. k. Chev Kad. pénztárnok.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 173 Zsidó közösségi vagyon Debrecenben Ölveti Gábor Magyarországon 1989-ben kezdődő rendszerváltás ráirányította a társadalom figyelmét a vagyonjogi kérdésekre,

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

1915. JÚNIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EOYESOLET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

1915. JÚNIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EOYESOLET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 1915. JÚNIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LIV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EOYESOLET K Ö Z L Ö N Y E 11 12. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: BUND KÁROLY Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

BÁCS-BODROGi VÁRMEG YE 1ÜZaL á szövetség ÉNEK. [-n;. 1ft. BUDAY IS'l'YÁN, egyi. titk,'tr.

BÁCS-BODROGi VÁRMEG YE 1ÜZaL á szövetség ÉNEK. [-n;. 1ft. BUDAY IS'l'YÁN, egyi. titk,'tr. - - "' r, ---=::::=,f,, eves rennn.llg.sg. -==--- r " " BÁCS-BODROGi VÁRMEG YE 1ÜZaL á szövetség ÉNEK " " ' S ' " '..., i800, C\'l ::c'nli',oer r.o =a.r,.ja.la.l". m:ogta.rto"" re::::..es lrta: BUDAY IS'l'YÁN,

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA SIMON KATALIN AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA Azok a szerencsétlenek, kik fájdalmaik, lelki és testi tehetetlenségük gyötrelmeinek enyhítését fogják találni az Irgalom Házában, áldást fognak

Részletesebben

A város hivatalos órái.

A város hivatalos órái. III. ÉVFOLYAM. Debreczen, szerda 1906 május 16. ELŐFIZETÉSI ÁB : SlíM Kín ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: Á pénteken és minden tőrvényhatósági bizottsági közgyűlést követő napon. VAROS SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

Sarkadi Ignác: Az Országos Pénztár

Sarkadi Ignác: Az Országos Pénztár Sarkadi Ignác: Az Országos Pénztár Az Országos Pénztár közgyűlésénél tett jelentés, melyet szerző szíves engedelmével a bevezető szaval és néhány statisztikai addat elhagyásával egész terjedelmében közlünk.

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

A menhelyektõl a minta-építkezésig

A menhelyektõl a minta-építkezésig 94 Dömsödi Balázs A menhelyektõl a minta-építkezésig Dömsödi Balázs A menhelyektõl a minta-építkezésig A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep Két dologgal tartozik minden embernek

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Zsidó egyesületek Kassán a két világháború között

Zsidó egyesületek Kassán a két világháború között Gayer Veronika Zsidó egyesületek Kassán a két világháború között A csehszlovákiai zsidó társadalomtörténeti kutatások eddig kevésbé érintették a kassai zsidó egyesületek történetét. Az alábbiakban közölt

Részletesebben

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945... 7 A zsidóság Zala megye társadalmában, a népszámlálások tükrében 1920-1930-1941... 57 Dokumentumok

Részletesebben

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznú beszámolója

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznú beszámolója Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi közhasznú beszámolója Jelen kiegészített közhasznúsági jelentés elkészítésre a BácsKiskun Megyei Főügyészség által végzett törvényességi

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK UTÁN. A vészkorszak után.

A VÉSZKORSZAK UTÁN. A vészkorszak után. A vészkorszak után. 1945 május elején Európában vége lett a háborúnak, a koncentrációs táborok lakói felszabadultak, megszabadultak, lelkileg-testileg meggyötörve, sokan betegen. A járványos betegségekből

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT

A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT Nagy István SZTE BTK. Történelem III. PhD. A zsidók története Kecskeméten 1938 ig 1746 ig Kecskeméten a zsidók csak az országos vásárokon jelentek meg. 1 Leghamarabb

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben