Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről"

Átírás

1 Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről EGYESÜLET (Készült a közhasznú szervezetekről szóló évi elvi. törvény 19. (3) bekezdés ének megfelelően. Elfogadta a Közgyűlés én tartott ülésén.) 1. Számviteli beszámoló Összes közhasznú tevékenység bevétele: ezer,ft Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 1.783ezer,Ft Ebből központi költségvetésből: O,Ft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 190ezer,Ft Egyéb bevétel: 5 ezer,ft Vállalkozási tevékenység bevétele: OFt Közhasznú tevékenység ráforditásai: Kiadások: ezer, Ft ezer,ft Közhasznú tevékenység eredménye: 218ezer,Ft Összes pénzügyi eredmény: 218ezer,Ft Mérlegadatok: ESZKÖZÖK: 355ezer ;Ft Ebből Befektetett eszközök: O,Ft Forgó eszközök: 355ezer,Ft Pénzeszközök: 355ezer,Ft FORRÁSOK: 355 ezer,ft Ebből Saját tőke: 351ezer,Ft Tartalék: 131ezer,Ft Kötelezettségek: 4ezer,Ft A 20Ues évben kapott támogatások, bevételek részletezése:

2 A támogatás forrása Az Országgyűléstől kapott támogatás: O ezer Ft Minisztériumoktói (NeA): 300,Ft Más költségvetési szervektől O Helyi, települési önkormányzatoktól: O Adományok, egyéb támogatók: 1484,Ft SZJA 1%ából befolyt összeg: 159,Ft Tagdíjak: 30 Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó O,Ft bevétel: Kamatbevételek: 5 Vállalkozásból származó bevételek: O Egyéb bevételek: O Támogatás és bevétel összesen: 1978,Ft Például: A támogatásokat (1978 ezer, Ft) négy forrásból kaptuk, ebből kettő költségvetési forrás: NCA és SZIA 1%. (459,Ft). 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az NCAtámogatást és az SZIA 1% koltségvetési támogatást is a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására fordítottuk 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások: 1.760ezer,Ft Értékcsökkenési leírás: o,ft Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások: ezer,ft 4. A cél szerinti juttatások kimutatása évben nem nyújtottunk támogatást ösztöndíjhoz, kutató munkához vagy felsőoktatásban való részvételhez. Más civil szervezetnek 2011 évben nem nyújtottunk támogatást. 5. A központi költségvetésiszervtől, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói, a kisebbségi települési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától és mindezekszerveitőlkapott támogatás mértéke 2

3 300ezer,Ft NeA támogatás 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban és kifizetésben. 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 20 lles évben Egyesületünk több alkalommal az ország különböző pontján eltűnt személyek felkutatásában, hazai beveté si gyakorlatokon, bemutatókon, nemzetközi mentőkutya vizsgákon és a Belgiumban megrendezett Mentőkutya Világbajnokságon vett részt, A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma 2011 évben több ezer fő. Budapest, f.tk.~..o~ Egyes~~lnÖk S.O.S. MENTŐKUfY Ás EGYESÜLET IOI~ Budapest, Czakó u. 9.l.ern. 7. Szarn/aszám:65/000i4 / Adószám:

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az eqyéb ezervezet rnecnevezése 6,0, ~, h (2.A&±~lz la.t~,jt. [q'12 ~ ~,l b rt. t. l 'J<0 Az egyéb szervezet címe ) AG' r' '..6Qko ta.,1, 9:. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGEl2JQII[J ÉV adatok E FTban f. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (25. sorok) Tárgyév IMMATERIÁLIS JAVAK ~. 3. IL TÁRGYI ESZKÖZÖK ~ 4. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE. 6. Forgóeszközök (710. sorok) A 3',} 3ss KÉSZLETEK.. 8. IL KÖVETELÉSEK ~ 9. Ill. ÉRTÉKPAPíROK '3~ ~ 10. IV PÉNZESZKÖZÖK ~s;5 11. C. Aktív időbeli elhatárolások. 12. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ;/sr} ~51) 13. D. Saját töke ( sorok) r ) 5~ 3sA INDULÓ TÖKE I JEGYZETT TÖKE 1 i. ls. IL TÖKEVÁLTOZÁSIEREDMÉNY Ala ;1 3;[ 16. Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK ~. 17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK, 18. V TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL lt9 2A g 19. VI. TÁRGYEVI EREDMtNY VÁLLALKOZÁSI TEVtKENYSEGBÖL,., E. Céltartalékok 21. F. Kőtelezettségek ( sorok) h HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. 23. IL RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Li 4 FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN. ji '?/f 3S;S;; 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. ( sor).. "'''''''1:e ro 12. r.1715/c.r.sz. 1 AB Nycrr.tatvány

5 .. o I~ l s111l31 GI0131 8Lt 510 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) ~. A"gyéb szervezet rneqnevezése S,0:'8, bp.",,\p lz~±\::is~ ~ QS~J ~t Az eqyéb szervezet cime,id) G '~' ~ LL. g, 1/'1 [IJQ[[[[] ÉV Sorszám KETTŐS KÖNYWITELT VE ETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll, tev. Összes Értékes ités nettó árbevétele 2001 lcj +~ Aktivált saját teljesitmények értéke WO ' Egyéb bevételek < 4. Ebből: támogatások J 30+ )Sg~ f 5. alapitói, központi költségvetési társadalombiztositási.. e«9. egyéb, ebböl 1"!o... )S~ s; Pénzügyi rnüveletek bevételei fl 7. helyi önkormányzati Rendkivüli bevételek 12. Ebböl: támogatások I alapítöi,.., központi költségvetési 15. helyi önkormányzati 16. társadalombiztositási. 17. egyéb ;? Tagdijak r 19. A. Összes bevétel (1.± ) 2001 ) j~12' /C.r.sz. s AB Nyomtatvany E FTban

6 Statisz1ikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) lu,"yib szervezet rnecnevezése: ~, ~ ). S M ~lat(\kja.t~~.3.,. Az egyéb szervezet címe: AV ) G ~. cjlq k D Gl,., [,/0f. [[[QI2JIJ EV Sorszám KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA A tétel megnevezése + Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév adatok. E FTban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Osszes Alaptev. Váll. tev. Osszes Anyagjellegű ráford itások ZO~S A'1G'o 21. B. Személyi jellegü ráford itások trtékcsökkenési leirás Egyéb ráford itások A Pénzügyi müveletek ráford itásai, Rendkivül! ráforditások 26. B. Összes ráfordítás ( :tl ) 2osG ~+Go 27. C. Adózás elötti eredmény (A.B.) 05 i)g Adófizetési kötelezettség 29. D. Jóváhagyott osztalék ~ 30. E. Tárgyévi eredmény (C.I.D.) ~9 L)8' TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 31. Továbbutalási céllal kapott támogatás 32. Továbbutalt támogatás <o,,,,,". T 1715/CJ.sz. W AB Nyomtatvány 2.0)2..o~~'3) MENTŐKUlY ÁS EGYESf~v. ('tv IOt6 Budapest,Czakó u. 9.I.cm. 7 Számlaszám:651000i Adószám:

7 ~ FŐKÖNYVI KIVONAT S.O.S. MENTÓKUTY ÁS EGYESÜLET Forgalom Egyenleg Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTív IDŐBELI O 38 PÉNZESZKÖZÖK O 381 Pénztár O 3811 Pénztárszámla O 384 Bankszámlák O 3841 Elszám. betszia O 386 Devizabetétszámla O O 3861 Devizabetétszámla O O 3891 PénztárBank átvezetés O O 4 FORRÁSOK O SAJÁT TŐKE O Jegyzetttóke O 2000 O Eredménytartalék O O Tóke változás O O 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK O Szállítók O Belföldi szolgáltatók O ÉVIMÉRLEGSZÁMLÁK O O 491 Nyitómérleg számla O O 5 KÖlTSÉGNEMEK O O 51 1% MŰKÖDÉSI FELHASZNÁLÁSA O O 511 POSTA KÖLTSÉG 2080 O 2080 O 5111 Üzemanyag költsége O O 513 Egyéb anyagköltségek 1061 O 1061 O 52 1% CÉLSZERINTI FELHASZNÁLÁSA O O 521 ÁLLATELEDEL O O 5211 Belföldi utazás kiküldetés Ö O 5212 Külföldi utazás kiküldetés O O 5213 EGYÉB SZOLG.KÖLTSÉGE O O 5214 FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK O O 5215 KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK 2850 O 2850 O 5216 GYÓGYSZEREK, GYÓGYKÉszíTMÉNYEK O O 5217 BANKKÖlTSÉGEK O O 5218 ÜZEANYAG ELSZÁMOLÁS O O 528 NCA ORSZ_ O O 5281 Üzemanyag elszámolás O O 5282 Állateledeleik, ellátmányok O O 5283 Fenntartási költségek, játékok O O 5287 Irodaszer, nyomtatvány O O 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 2754 O 2754 O 9 ÉRTÉKESíTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK O O BELFÖLDI ÉRTÉKESíTÉS ÁRBEVÉTELE O O Közhasznú tev. bevétele O O Bemutató bevétele O O Tagdij befizetés O O Támogatás O O SZJA 1 % visszautalás O O Pályázatii tám. NeA O O oldal A program jogos felhasználója: Nikolett és Társa Kft

8 FŐKÖNYVI KIVONAT MENTÓKUTYÁS EGYESÜLET 2011 Forgalom Egyenleg Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 912 Magánszmély befiizetése O O PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI O 5125 O Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek O 5125 O Pénzintézeti kamat O 5125 O számlaosztály összesen számlaosztály összesen Mindösszesen \ Ir 2. oldal A program jogos felhasználója: Nikolett és Társa Kft

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meliéklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben