Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben"

Átírás

1 Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával szeptember

2 Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Infrapont Kft szerzők: Édes Balázs Micski Judit Pápai Zoltán 2

3 T a r t a l o m j e g y z é k 1 B e v e z e t E l m é l e t i a l a p o k A z e l e m z é s f ó k u s z a A k ö z l e k e d é s k e r e s l e t é n e k j e l l e m z.. i A k ö z l e k e d é s, m i n t f o gzytaáss A k ö z l e k e d é s i m ó d o k k ö z ö t t i v á l a. s. z. t. á. s A k ö z l e k e d é s i m ó d o k m e g k ö z e l í t é s e t u l a j d o n s á g a i k. s. z. e. r. i. n. t A k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t m é r é s é n e k k o n c e p c i o n á l i s k e r. e. t. e. i K e r e s l e t, r u g a l m a s s á g é s h e l y e t t e s í t é s m é r. é. s. e A g g r e g á l t a d a t o k o n v é g z e t t e l e m z é. s. e. k E g y é n i a d a t o k o n v é g z e t t e l e m z é s. e. k P r e f e r e n c i a m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a z a d a t g y ß j t é s b e n é s a z e l e. m. z. é. s. b. e. n M i k r o ö k o n ó m i a i k e r e s l e t i é s d i s z k r é t v á l a s z t á s i m o d e l l e k a l k a l m a z á s a a z.. 2e. 0 l e m z é s b e n Á l t a l á n o s é r v é n y ß e r e d m é n y e k a h e l y e t t e s í t é s m é r é. s. é. b. e. n Ö s s z e g z é s K ö z l e k e d é s i k e r e s l e t é s h e l y e t t e s í t é s v i z s g á l a t o k M a g y a r o r s. z. á. g. o. n M a g y a r s z a k i r o d a l o m T o v á b b i k u t a t á s i l e h e t s é g e. k Ö s s z e f o g l a l á s H i v a t k o z á s o k

4 1 B e v e z e t A t a n u l m á n y a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V ekr us le tn úy r a K ö z p o n t j á n a k t á m o g a t á s á v a l k é s z ü l t. E r e d e t i p á l y á z a t u n k e g y e m p i r i k u s k u t a t á s m e g t e r v e z é s e é s k i v i t e l e z é s é r v o n a t k o z o t t, m e l l y e l a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k k ö z ö t t i h e l y e t t e s í t é s t t á r j u k f e l a m a t á v o l s á g i k ö z l e k e d é s b e n. V á l l a l á s u n k n a k a z eél hs e z rké as pz t u n k t á m o g a t á s t, í g y j e l e n t a n u l m á n y e n n e k e l s f á z i s á t, a z i n t e r m o d á l i s h e l y e t t e s í t é s e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s é t v i z s g á l a t á n a k m ó d s z e r t a n á t m u t a t j a b e. T a n u l m á n y u n k c é l j a a k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s i s z o l g á l t a t á s o k k e r e s l e t é n e k e m p i r i k u s v i z s g á l a t á v a lk a p c s o l a t o s l e g f r i s s e b b k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m á t t e k i n t é s e, a l e h e t s é g e s e l e m z é s i i r á n y o k v i z s g á l a t a. C é l u n k, h o g y a z i r o d a l o m f e l d o l g o z á s a m e l l e t t k i j e l ö l j ü k k é s b b i e m p i r i k u s v i z s g á l a t k u t a t á s k é r d é s e i t é s a z a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r t a n i e s z k ö z ö k e t A k öz ö s s é g i k ö z l e k e d é s s e l k a p c s o l a t o s p r e f e r e n c i á k, a k e r e s l e t f e l m é r é s e i g e n l é n y e g t é n y e z m i n d a s z o l g á l t a t á s o k t e r v e z é s ém ni én l d, a z á l l a m i m e g r e n d e l é s é s s z a b á l y o z á s o l d a l á n. E z e n a t e r ü l e t e n u g y a n a k k o r M a g y a r o r s z á g o n j e l e n t s h i á n y o s s a á g, h o g y k é r d é s kö r k ö z g a z d a s á g i k e z e l é s e i g e n c s a k e l m a r a d a n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l t ó l, s t é m á b a n e d d i g n a p v i l á g o t l á t ont at g y s z á m ú v i z s g á l a t é s e l e mezgéys á l t a l á n n e m, v a g y n e m m e g f e l e l m ó d o n a l k a l m a z t a a t é m a á t f o g ó k ö z g a z d a s á g i m e g k ö z e l í t. é s éen tn e k m e g f e l e l e n a k ö z l ek e d é s i v i z s g á l a t o k t e r ü l eetzé enk a s z e m p o n t o k n e m k a p t a k k e l l s ú l y t, ae z d d i g i e r e d m é n y e k a l k a l m a z h a t ó s á g a i g e n k o r l á t o z o t t. C é l u n k t e h á t, h o gay z e l s l é p é s e k e t m e g t e g y ü k e h i á n y é s e l m a r a d á s f e l s z á m, o l á s á h o z o l y a n m ó d s z e r t a n i á t t e k i n t é s t k é s z í t s ü n k o léy sa n k u t a t á s i k é r d é s e k e t v e s s ü, n k a m fe el ly e k a t é m á b a n k i i n d u l ó p o n t o t j e l e n t h e t n eúk j, k ö z g a z d a s á g i s z e m l é l e t ß k u t a t á s o k e l i n d í t á s á h o. z T a n u l m á n y u n k a z o n e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s e k é s m ó d s z e r t a n o k b e m u t a t á s á v a l f o g l a l k o z i k, a m e l y e k h a s z n á l h a t ó k a v a s ú t i kéösz ú t i k ö z ö s s é g i, i l l e t v e a z e g y é n i k ö z l e k e d é s k e r e s l e t é n e k e l e m z é s é h e z é s a h á r o m k ö z l e k e d é s i e s z k ö z k ö z ö t t i h e l y e t t e s í t é s f e l t é r k é p e z é s é h e z. E m e l l e t t a z e m p i r i k u s v i z s g á l a t m e g v a l ó s í t á s á n a k l e h e t s é g e i r k o n c e n t r á l u n k. F o n t o s n a k t a r t j u k a z o n b a n h a n g so úz ln yi, h o g y a z e m p i r i k u s m é r é s e k e l v é g z é s e u g y a n ú g y h i á n y p ó t l ó l e n n e M a g y a r o r s z á g o n, m i n t a t é m a k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l m á n a k á t t e k i n t érs áe a, d á s u l a z i l y e n v i z s g á le ar te do mk é n y e i r e a k ö z l e k e d é s h e z k a p c s o l ó d ó k ö z ö s s é g i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s a s o r á n n a g y é sg z ül ke sn n e. A t a n u l m á n y k é t r é s z b l á l l. A z e l s r é s z b e n a fv ói kz us sg zá ál na at k m e g h a t á r o z á s a u t á n a k ö z l e k e d é s k e r e s l e t é n e k j e l l e m z i t é s k ö z g a z d a s á g i m e g k ö z e l í t é s e i t m u t a t j u k b e, m a j d k ö v e t k e z i k a k e r e s l e t é s a h e l y e t t e s í t é s m é r é s é r e s z o l g á l ó m ó d s z e r e k A b e m u t a t á s a. m á s o d i k b l ok k b a n a t é m á b a n s z ü l e t e t t m a g y a r i r o d a l m a t m u t a t j u k b e é s f e l v á z o l j u k a t o v á b b i e m p i r i k u s k u t a t á s o k l e h e t s é g e s i r á n y á t, k ü l ö n k i e m e l v e e z e k g a z d a s á g i, t á r s a d a l é s s z a k p o l i t i k a i j e l e n t s s é g é t. 4

5 2 E l m é l e t i a l a p o k 2. 1 A z e l e m z é s f ó k u s z a A t á v o l s á g i e g y é n i é s ö sksöézg i k ö z l e k e d é s k e r e s l e t ié s a h e l y e t t e si í t ék sé r d é s e i n e k v i z s g á l a t a n é l k ü l ö z h e t e t l e n a z á g a z a t p o l i t i k a i d ö n t é s e k m e g a l a. Ep oh zh áe sz á he ol z s z ö r l e k e l h a t á r o l n i, h o g y m i t a r t o z i k a t á v o l s á g i k ö z l e k e A d é ks ö zk lö er ké eb de é. s t á v o l s á g s z e r i n t i s z e g m e n t á l á sá n a k j e l l e m z m ó d j a a m a g y a r o r s z á g i t é r s z e r k e z e t e t f i g y e l e m b e v é v e, 1 m e l y e t t i p i k u s a n a s z o l g á l t a t ó k é s a m e g r e n d e l k i s h a s z n á l n a k : 1. h e l y i k ö z l e k e - d éts e l e p ü l é s e n b e l ü l-3 i 0, k0 m t á v o l s á g r a 2. r e g i o n á l i s é s e l v á r o s i k ö z l- e ka eg dg él s o m e r á c i ó s é s k ir s té ég i f o r g a l o m, k m t á v o l s á g r a 3. t á v o l s á g i k ö z l e k e- d ér s é g i ó k k ö z ö t t i k ö z l e k e d é-3 s k m 4. n e m z e t k ö z i k ö z l e k e d- é s j e l l e m z e n k m f e l e t t i t á v o l s á g o k A s z e g m e n s e k a t á v o l s á g o n t ú l t e r m é s z e t e s e n t a r t a l m i l a g i s j e l e n t s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l. A h e l y i k ö z l e k e d é s m i n d e n n a p o s, n a p i t ö b b u t a z á s t j e l e n t, r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s a z ú t v o n a l a k s z e m p o n t j á b ó l. A r e g i o n á l i s é s e l v á r o s i k ö z l e k e d é s á l t a l á b a n t é r s é g e n, k i s t é r s é g e n b e l ü l i f o r g a l o m, a m i a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n m i n d e n n a p o s h i v a t á s f o r g a l o m ( i ls ák bo a, m u n k á b a j á r á s ), d e m e g j e l e n i k a z ü g y i n t é z é s, e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y b e j á r á s s tib s.. A s z e g m e n s e l v á r o s i r é s z e h a s o n l ó t á v o l s á g i k a t e g ó r i a, d e i t t a n a g y o b b n é p s ß r ß s é g ß n a g y o b b k a p a c i t á s ú k ö z l e k e d é s i h á l ó z a t o k m e g l é t e, a h i v a t á s f o r g a l o m n a g y a r á n y a j e l l e m z. A n a g y o b b v i d é k i v á r o s o k k ö r z e t e i i s é r t e l m e z h e t e k e l v á r o s i fm oí rg g a l o m k é n t, m á s m e g k ö z e l í t é s b e n c s a k a B u d a p e s t k ö r n y é k i e l v á r o s i f o r g a l o m t a r t o z i k e b b e a k a t e g ó r i á b a. A t á v o l s á g i s z e g m e n s e s e t é b e n r i t k á b b a h i v a t á s f o r g a l o m é s a z e lilnegmáz z ábs b, e k j a s z a b a d i d v e l k a p c s o l a t o s m o t i v á c i ó k. A n e m z e t k ö z i s z e g m e n s h a s o n l ó a t á v o l s á g i h o z, a j o g i, a z a d m i n i s z t r a t í v é s a z ü z l e t i e l t é r é s e k, i l l e t v e a n a g y o b b t á v o l s á g m i a t t a m i n d e n k é p p e n é r d e m e s e l k ü l ö n í t e t t e n v i z s g á l n i. A f e n t i s z e g m e n t á l á s l t a l á n o s í t v a a m e g k ö z e l í t é s t l, a z a d o t t t é r s z e r k e z e t t l f ü g g e n s o k f é l e l e h e t, é s a h a t á r o k, a t á v o l s á g o k t e k i n t e t é b e n n e m e g z a k t a k. V i z s g á l a t u s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n a b e m u t a t o t t s z e g m e n t á l á s a l k a l m a s a r r a, h o g y a f o n t o s a b b k a t e g ó r i á k a t a z o n o s í t s a a g y ma ar t é r s z e r k e z e t i v i s z o n y o k k ö z ö t t. A f e n t i m e g k ö z e l í t é s a l a p j á n a z á l t a l u n k e m p i r i k u s a n v i z s g á l n i k í v á n t k ö z l e k e d é s i s z e g m e n s a t á v o l s á k ö z l e k e d é s. A t á v o l s á g i s z e g m e n s j e l l e g z e t e s s é g e t e h á t, h o g y a l a p v e t e n r é g i ó k o n ( m e g y é k e n ) á t í v e l n a g y o b b t á v o l s ág ú u t a z á s o k r ó l v a n s z ó, a m e l y e k a m a g y a r o r s z á g i t é r s z e r k e z e t b e n j e l l e m z e n k m f e l e t t i e k, u g y a n a k k o r n e m h a l a d j á -3 k 0m0 e g k m2-e s t á v o l s á g o t, h i s z e n a l e g h o s s z a b b l e h e t s é g e s ú t s e m h a l a d j a m e g a 7-t 0. 0 Vkimz s g á l a t u n k a s z é l e s e b b k ö r b e n 1 L á s d p l. a K ö z l e k e d é s i M i n i s z t é r i u m é s -S ta a r Mt Á VZ r t. k ö z ö t t -b 2 0e 1n 0 k ö t ö t t v a s ú t i s z e m é l y s z á l l í t á s i k ö z s z o l g á l t a t á s i s z e r z d é s t. 5

6 h a s z n á l t k ö z l edk ée s i l e h e t s é g e k r e f ó k u s z á l, e n n e k m e g f e l e l e n a r e l e v á n s k ö z l e k e d é s i m e g o l d á s o k a z a l á b b i a k : e g y é n i k ö z l e k e d é s a u t ó v a l k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s v o n a t t a l k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s b u s s z a l v e g y e s m e g o l d á s o k A z i r o d a l o m á t t e k i n t é s e s oi rs á n a r r a ö s s z p o n t o s í t o t t us n k a séz e r i n t v á l o g a t t u n k, h o g y m i k a p c s o l ó d i k a z á l t a l u n k v i z s g á l n i k ít ve ár nü t l e t, a t á v o l s á g i i n t e r m o d á l i s h e l y e t t e s í t é s k é r d é s k ö r é h e z A k ö z l e k e d é s k e r e s l e t é n ej k e lel m z i A k ö z l e k e d é s, m i n t f o g y a s z t á s A k ö z l e k e d é s i r á n t i k e r e s l e t a b s z t r a k t m e g k ö z se zl eí rt ié ns t e a k ö z l e k e d é s f o g a l m á b a t a r t o z i k b á r m i l y e n o l y a n t e v é k e n y s é g, m e l y s o r á n e g y s z ß k e b b l o k a l i t á s o n ( p l. é p ü l e t e k í v ü l i h e l y v á l t o z t a t á s v a l ó s u l m e g. V i z s g á l a t u n k t á r g y a a s z e m é l y k ö z l e k e d é s. A k ö z l e k e d é s i t e v é k e n y s é g l e h e t ö n c é l ú m o z g á s, m i n t p sé lp od rá tu ol l á s, u g y a n a k k o r v i z s g á l a t u n k t á r g y a, a t á v o l s á g i k ö z l e k e d é s e s e t é b e n e n n e k a r e l e v a n c i á j a c s e k é l y, h i k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s s e l, v a g y a u t ó v a l ö n m a g á b a n a z u t a z á s, v a g y é p p e n a v e z e t é s é l m é n y é é r t u t a z n i n e m j e l l e m z. A z i l y e n t á v r a t ö r t é n s e tu ét ba ez n á s a e k ö z l e k e d é s c é l j a a m u n k á b a j á r á, s ü g y i n t é z é s, s z a b a d i d s t e v é k e n, ysstéb. g. A k ö z l e k e d é s m o t i v á c i ó j a e g y é r t e l m ß e n m u t a t j a, kh öo zg gy a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l a k ö z l e k e d é s i t e v é k e n y s é g e s e t é b e n t i p i k u s a n s z á r m a z t a t o t t k e r e s l e t r l v a n s z ó, a z a z u t a z ás i r á n t i k e r e s l e t v a l a m i l y e n m á s i g é n y k ö zmviea ttet t t e n j ö n l é t r e. A k ö z l e k e d é s i a k t i v i t á s m ö g ö t t á l t a l á b a n e g y o l y a n k e r e s l e t v a n, m e l y n e k k i e l é g í t é s é h e z h e l y v á l t o z t a t v a n s z ü k s é g ( í g y p l. m u n k a, ü g y i n t é z é s, v a g y e g y c s a l á d t a g m e g l á t o g a t á s a ). A k e r e sl e t k i e l é g í t é s ér re e n d s z e r i n t s z á m o s l e h e t s é g v a n, m i n d e z i d b e n é s t é r b e n r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s. A t á v o l s á g i s z e g m e n s b e n s z ü k s é g s z e r ß e n v a l a m i l y e n e s z k ö z h a s z n á l a t á v a l v a l ó s u l m e g a h e l y v á l t o z t a t á s, í g y t e h á t m e gz j eulteanznáesk i ak ö l t s é g e k, a m e l y e k a z u t a z ó s z á m á rfa i x é s a v á l teolzeó m e t i s t a r t a l m a z h a t. n aak z e g y é n i k ö z l e k e d é s e s e t é b e n a z e s z k ö z, é s a z ü z e m a n y a g k ö l t s é g e i, a k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s e s e t é b e n p e d i g a s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v é t e l é n e k k ö l t s é g e i. E z e k a k ö l t s é g e k a z i d t á v t e k i n t e t é b e n i s e l A z e g y é n i k ö z l e k e d é s e s e t é b e n e ga yz é n n e k t i p i k u s a n d ö n t e n i e k e l l a r r ó l, h o g y -e v e g y e n a u t ó t, é s h a i g e n, m i Al z y e at u. t ó v á s á r l á s m i n d e n k é p p e n h o s s z ú t á v ú d ö n tgé ys a, n auk k o r r ö v i d t á v ú d ö n t é s m i n d e n e g y e s h a s z n á l a t a l k a l m á v a l, h o g y a z a u t ó t, v a g y a k ö z ö s s é g k ö z l e k e d é s t v e s-e z i i g é n y b e. A k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s e s e t é b e n k ö z é p t á v ú d öl ne th ée s t p é l d á u l e g y b é r l e t v a g y, e g y k e d v e z m é n y e s k á r t y a m e g v. é t e l e 6

7 A k ü l ö n b ö z t í p u s ú k ö z l e k e d é hs ei l y z e t e k b e n h o z o t t d ö n t é s e k ek t ü l ö n b ö z i d t áú v s z e m p o n t o k, é s k o r á b b i d ö n t é s e k é s t a p a s z t a l a t o k i s b e f o l y á s o l j á k, í g y a z e l t é r h e l y z e t e k b e n h o z o t t d ö n t é s e k l t é r e r e d m é n y e k r e v e z e t h e t e n e k. A z e g y e s m e g o l d á s o k t ö b b p a r a m é t e r r e l í r h a t ó a k k ö r ü l, m e l y e k m i n d b e f o l y á s o l h a t j á k a k ö z l e k e d é s r l h o z o t t d ö n t é s t. A d ö n t é s j e l l e g e s z e r i n t l e h e t d i r e k t ( p é n t e k e n e l d ö n t h o g y m á s n a p a u t ó v a l, v a g y v o n a t t a l m e g y ü n k e l B é c s b e ), é s i n d i r e k t ( a k ö l t ö z é s k o r h o z o d ö n t é s ü n k a l a p v e t e n b e fyoáls o l j a k ö z l e k e d é s i s z o k á s a i n k a t ). B i z o n y o s u t a k e s e t é b e n m i n d e n a l k a l o m m a l d ö n t é s t h o z u n k a v á l a s z t o t t e s z k ö z r l, d e e z n e m j e l l e m z p é l d á u l a n a p i i n g á z á s e s e t é b e n. A k ü l ö n b ö z t é n y e z k r a c i o n á l i s é r t é k e l é s e m e l l e t t f o n t o s k i e m e l n i, h o g y n a g y o n l é n y e g e s z e r e p e v a n a s z u b j e k t í v e l e m e k n e k, a t t i t ß d ö k n e k, é s a k o r l á t o z o t t r a c i o n a l i t á s n a k k o r l á t o z o t t r a c i o n a l i t á s j e l e n l é t e é s h a t á s a a k ö z l e k e d é s s e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k r e e f o n t o s a b b a s z a k i r o d a l o m b a( na c k e-w r e e -W i t l o x, ) A z e g y é n i d ö n t é s e k v i za st gá áb la n m e g j e l e n t e k a p s z i c h o l ó g i a i é s k o g n i t í v t é ni y. se z B ik z o n y o s a t t i t ß d ö k, n o r m á k é s s z e m é l y e s o r i e n t á c i ó k f e l ü l í r h a t j á k a r a c i o n a l i t á s t ( l á s d : H a n d y, , e t 2 0a. 0l, 5 ; K i t a m u r a , M o k h t a r i a-s n a l o m o n, ; B a g l -M e yo k h t a r i a n, ; C o l l a n-m toe ks h t a r i a n, ; S a l o m o n, ; S a l o m o-b n e n -A k i v a, ; R e d m o n d, ; L a n z e n d o r f, ; B a- m b e r g R ö l l e-w e b e r, ). E m e l l e t t b i z o n y o s k o r á b b i é l m é n y e k é s t a p a s z t a l a t o k m i a t t k i a l a k u l h a t n a k o l y a n é r z e l m e k ( s z e n v e d é l y e k v a g y e l l e n s z e n v e k i s ), m e l y e k u g y a n c s a k b e f o l y á s o l h a t j á k a r a c i o n á l i s d ö n t é s t ( K o -P p paes l, m a n ; T r a f i m-s o wh e e r a n, ; J e n s e n, ; P e r u g-b i na ig o z z i, ; S -V t elge k-s l ot e g r a a f, ). A p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z k h a t á s á r a a z u t a z á s s a l k a p c s o l a t o s e g y é n i p e r c e p c i ó k, a z u t a z á s é l m é n y é r l a l k o t o t t b e l s z u b j e k t í v k é p n a g y b a n t o r z í t ó l e h e t a v a l ó s á g h o z k é p e s t ( p l. a u t ó z á s k ö l t s é g e i n a l u l b e c s l é s e a f i x k ö l t s é g e k f i g y e l m e n h a gk yí áv sü ál v a l, i l l e t v e a z i d é r t é k e l é s é s e g y é b k é n y e l m i p a r a m é t e r e k t o r z u l á s a i a z e g y é n i é s k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s k ö z ö t t a z e g y é n i p r e f e r e n c i á k n a k m e g f e l e l e n ). A k o r l á t o z o t t r a c i o n a l i t á s f o n t o s s z e r e p e a k ö z l e k e d é s k a p c s o l a t o s v i s e l k e d é s b e n a r r a h í v j a f ie gl y e l m e t, h o g y p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z k n e k n a g y o n f o n t o s s z e r e p e v a n a k e r e s l e t a l a k u l á s á b a n. A s z á m t a l a n d ö n t é s t b e f o l y á s o l ó t é n y e z e g y á t f o g ó s t r u k t u r á l á s á t a d j á k A c k e r é s z e r z t á r s a i ( A c-w k e re -W i t l o c k, ), a k i k a k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t l b e g f ao kn t o rs a ib n t ú l ( p l. e l j u t á s i i d, á r ) a d ö n t é s e k s z é l e s e b b k ö r ß, p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z k e t i s k u t a t á s i e r e d m é n y e k ö s s z e g y ß j t é s é r e t e s z n e k k í s é r l e t e t. A z A c k e r é s t á r s a i á l t a l áv lá tz ao l át n o s l o g i k a i k e r e t s z e r i n t ( l á s d a k ö v e t k e z á b r á t ) h á r o a la p v e t d i m e n z i ó h a t á r o z z a m e g a k ö z l e k e d é s i r á n t i k e r ke is al le at k u l á s. á t A z e l s d l e g e s k e r e t e k e t a t é r b e l i a d o t t s á g o k j e l e n t i k, m e l y e k a l a p v e t e n h o s s z ú t á v ú d ö n t é s e k ö v e t k e z m é n y e i, é s n e h e z e n, v a g y e g y á l t a l á n n e m m e g v á l t o z t a t h a t ó k ö t ö t t s é g e k e t j e l e n t e n e k. E z e k r é s z b e n e g y é n i d ö n t é s e k, m i n d e n e k e l t t a l a k h e l y k i v á l a s z t á s a, m á s r é s z a z e g y é n t l f ü g g e t l e n h o s s z ú t á v ú d ö n t é s e k, e l s s o r b a n a k ö z l e k e d é s i i n f r a s t r u k t ú r j e l l e g z e t e s s é g e i n e k k i a l a k í t á s a. A m á s o d i k d i m e n z i ó, a m i a d ö n t é s t b e f o l y á s o l j a, a t á rks öard nayl em zie t, m e l y m á r k e v é s b é e g z a k t m ó d o n e l e m e z h e t, d e n a g y o n e r s t é n y e z. A z e g y é n t k ö r ü l v e v k ö z ö s s é g 7

8 s z o k á s a i, v é l e m é n y e, p r e f e r e n c i á i u g y a n ú g y m e g h a t á r o z ó a k, m i n t p é l d á u l a z e g y e s k ö z l e k e d é s i m ó d o k h o z k ö t d k ö z ö s s é g i e l e m e k ( t i p i k u s a n k ö z ö s sl ée gk i e d ké ös z), i l l e t v e t á r s a d a l m i s t á t u s z t, é l e t m ó d o t j e l l e m z e l e m e k ( a u t ó, m i n t s z i m b ó l u m, k e r é k p á r, m i n t ö n m e g h a t á r o z á s e s z k ö z e s t b. ). A h a r m a d i k, l e g f o n t o s a bdb im e n z i ó a z e g y é n s a j á t d ö n t é s i k ö r n y e z e t e, l e h e t s é g e i é s k é n y s z e r e i á l t a l m e g h a t á r o z o t t m etléy r b, e n a d ö n t é s m e g s z ü l e t i k, é s a m e l y r e e g y é b k é n t a z e l z k e t t e r s h a t á s s a l v a n. F o r r á s : I n f r a p o n t K f t. -WA ec ek e-wr i t l o c k ( ) a l a p j á n A h á r o m d i m e n z i ó n b e l ü l r é s z l e t e s s t r u k t ú r má ub at n a t j á k b e A c k e r é s s z e r z t á r s a i a l e g f o n t o s a b b b e f o l y á s o l ó teéz n yk e t. A d ö n t é s r e h a t ó t é n y e z k e g y r é s z e i n d o k o k a l a p j á n l e í r h a t ó, e z e k a p r e f e r e n c i á k, a t t i t ß d ö k, t a p a s z t a l a t o k k i e g é s z ü l n e k a l a p v e t e n n i n d o k o l t e g y é n i p r e f e r e n c i á k k a l, h a b i t u s s a l, v é l e t l e n f a k t o r r a l, a k é t c s o p o r t e g y ü t a l a k í t j a k i a f o g yi a svz it só e l k e d é s t. M i n d h á r o m k a t e g ó r i a e s e t é b e n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t e k : 8

9 l o k a l i t á s i a k t i v i t á s i, u t a z á s i p r e f e r e n c i á k. A h á r o m t é n y e z e g y ü t t e s e n, a z é l e t m ó d d a l ö s s z e f ü g g é s b e n a l k o t e g y e g y é n i, k o m p l e x p r o f i l t, a m e l y b l a z e g y é n k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t e l e v e z e t h e t T e r m é s z e t e s e n e g y a d o t t d ö n t é s n é l a t e l j e s l o g i k a i k e r e t n e k c s a k n é h á n y p o n t j a l é n y e g e i g a z á n, d e m i n d e z d ö n t é s-d r ö ln t é s r e v á l t o z h a t. E g y r é s z t a s z ó b a j ö h e t l e h e t s é g e k s z á m a, j e l l e g e i g e n v á l t o z a t o s l e h e t, m á s r é s z t m e g h a t á r o z ó a z i s, h o g y a z e g y e a t tr i b ú t u m o k j e l l e m z e n m i l y e n h i e r a r c h i á b a r e n d e z d n e k A k ö z l e k e d é s i m ó d o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s A f e n t v á z o l t á l t a l dá ön no ts é s i k e r e t b e n s z ü l e t n e k a f o g y a s z t ó k ö z l e k e d é s s e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e i. E z e n d ö n t é s e k k e r e t e i stzöebm b p o n t b ó l k ö z e l í t h e t, k n é h á n y f o n ts oa b b e z e k k ö z ü l : a t é r b e l i o p c i ó k, a h o z z á f é r h e t k ö z l e k e d é s i m ó d o k, a k ö l t s é g v e t é s i k o r l á t, a z i d b e l i s é g. A t é r b e l i o p c i ó k m i n d e n e k e l t t a z t f e j e z i k k i, a z u t a z á s i i g é n y m ecné nlyj ia r e t é r b e n r u g a l m a s. A m í g e g y s o k h e l y e n e l é r h e t f u n k c i ó f e l k e re et sééb se e n eá sl t a l á b a n v a n n a k t é r b e l i o p c i ó i a f o g y a s z t ó k n a k ( t ö b b k ö z e l i g y ó g y s z e r t á r k ö z ö t t v á l a s z t h a t ), a l e g n a g y g y a k o r i s á g ú u t a z á s i c é l o k ( i s k o lka a, h emlu y, n r o k o n o k l a k h e l yse t, b. ) e s e t é b e n r u g a l m a t l a n a k e r e s l e t. É p p e n e z é r t e z a t é n y e z á l t a l á bé an n f ea xk ot go r k é n t j e l e n i k m e g a m o d e l l e k b e n, a m i a z u t a z á s o k t ö b b s é g e e s e t é b e n r e á l i s f e l t é t e l e z é s. A t e c h n o l ó g i a i o p c i ó k a l a t t é r t j ü k a h o z z á f é r h e t k ö z l e k e d é s i m ó d o k k ö r é t, m e l y e k k ö z ü l f o g y a s z t ó v á l a s z t h a t. E n n e k m e g h a t á r o z á s á v a l t o v á b b s z ß k ü l a z k e rlee tme z ées g y a d o t t v i z s g á l a t s o r á n, t e r m é s z e t e s e n e r s ö s s z e f ü g g é s b e n a t ö b b i t é n y e z v e l. A k ö l t s é g v e t é s i k o r l á t a l a p v e t e n a z t j e l e n t i, h o g y a r e á l i s a l t e r n a t í v a k é n t m e g j m e g o l d á s o k k ö z ü l v a-e n m ó d j a a f o g y a s z t ó n a k e g y a d o t t l e h e t s é g i g é n y b e v é t e l é r e. A d ö n t é s e k i d b e l i t é n y e z s z e r i n t i s t ö b b f é l é k l e h e t n e k, h i s z e n s z ó l h a t n a k e g y u t a z á e g y h ó n a p r a, v a g y a k á r t ö b b é v r e i s ( h a p é l d á u l a z e s z k ö z v á s á r l á s r ó l s z ó l ó d ö n t é v i z s g á l j u k ). T e r m é s z e t e s e n e z e k ma e g h a t á r o z ó s z e m p o n t o k e r s ö s s z e f ü g g é s b e n á l k l n ae g y m á s s a l, í g y a z a d o t t k u t a t á s t e r v e z é s é n é l l e h e t s é g e k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e v i az rs rg a á, l a t h o g y s o r á n a m i n é l i n k á b b a v i z s g á l n i k íkvé ár nd t é s h e z, t e r ü l e t h e z i l l e s z k e d l o g i k a i e t k e r e t a l a k í t s u n k. k i A z i d b e l i t é n y e z e g y l e h e t s ék ge ez s e l é s e a f o g y a stz ó i d ö n t é s s z e k v e n c i á l i s j e l l e g é t h a n g s ú l y o z z a, s d ö n t é s i f á k b a t ö r t é n r e n d eezsézsk ö z é t h a s z n á l. j a A z a l á b b i p é l d a s z e m l é l t e t i a h i e r a r c h i a j e l e n t s é g é t, é s v á l t o z é k o n y s á g á t. 9

10 F o r r á s : I n f r a p o n t BKe fh t r. e n s-p e l s ( )a l a p j á n A z á b r a a z t s z e m l é l egty i l e h e t s é g e s p é l d á n k e r e s, z t hü ol g y a k ö z l e k e d é s i f o g y a s z t á s s a l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k s z e k v e n c i á l i s m ó d o n i s t ö r t é n h e t n e k. A s z e k v e n c i á l i s e l r e n d e z é l é n y e g e s k ö v e t k e z m é n y e, h o g y a k o r á b b i d ö n t é s e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t m á r n e m m i n d e n s z o l g á l t a t á s l e s z e g y ma ál shse l y e t t e s í t h e t v i s z o n y b a n, i l l e t v e a f o g y a s z t ó v á l a s z t á s a á l t a l á b a n s z ß k e b b r e s z a b o t t d ö n t é s i h a l m a z b ó l t ö r t é n i k A k ö z l e k e d é s i m ó d o k m e g k ö z e l í t é s e t u l a j d o n s á g a i k s z e r i n t A k ö z l e k e d é s i d ö n t é s e k m e g k ö z e l í t é s é b e n l é n y e g e s s z e r e p e v a n a z o k a t t r i b ú t u m a i n a k, m e l y e k ö s s z e s s é g e t u d j a j e l l e m e z n i a z a d o t t t e c h n o l ó g i á t, v a g y s z o l g á l t a t á s t a b b a n t e l j e s s é g é b e n, a h o g y a f o g y a s z t ó t a l á l k o z i k v e l e. A t é n y e z k e t m o s t k é t c s o p o r t r a b o n t v a m u t a t j u k b e, a h o l a m e g o s z t á s a g y a k o r l a t i 2 o l d a l r ó l a z t v e s z i f i g y e l e m b e, h o g y i rm e n on b j e k t í v e k, s z á m s z e r ß s í t h e t k. 2 A f e l s o r o l t t é n y e z k l i s t á j á at n ut lö mb áb n y t a l a p j á n á l l í t o t t u k ö s s z e. F o r r á s a i n k a k ö v e t k e z k -v o l t a k : E b o l i M a z z u l l a ( A) c, k e r-v a n W e e -W i t l o x ( ), M a-a n nb r a h a m ( ). 10

11 O b j e k t í v, m é r h e t t é n y e z k : e l j u t á s k ö l t s é g e ( k ö z v e t l e n, k ö z v e t e t t ) e l j u t á s i i d ( u t a z á s i, v á r a k o z á s i ) m e g b í z h a t ó s á g, b i z o n y t a l a n s á g o k, k o c k á z a t o k k é n y e l m i f a k t o r o k ü l h e l y j e l l e g e, s z a b a d t é r s t b. m e n e t k é n y e l e m : z a j r, á z k ó d á s, t i s z t a s á g s t b. s z e l l z é s, h ß t é s / f ß t é s m u n k a k ö r ü l m é n y e k : á r a m, i n t e r n e t h o z z á f é r é s s t b. s z o l g á l t a t á s i s z í n v o n a l : k i s z o l g á l á s, k a p c s o l ó d ó s o r b a n á l l á s, s t b. f i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k b i z t o n s á g ( t e s t i, v a g y o n i ) s z o c i o ö k o n ó m i a i é s d e m o g r á f i a i s a js ás tá og o k ( é l e t k o r, j ö v e d e l e m, s t á t u s z ) e x o g é n s z e m p o n t o k : a d m i n i s z t r a t í v k o r l á t o k ( i n f r a s t r u k t ú r a, h o z z á f é r é s k ö r ü l m é n y e i, m e n e t r e n d ú t v o n a l r u g a l m a s s á g a ) l a k ó h e l y, é p í t e t t é s t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t, t é r b e l i e l h e l y e z k e d é s P s z i c h o l ó g i a i j e l l e g ß t é n y e z k ú t it á r s a k, s z o c i á l i s s z e m p o n t o k r u t i n o k, s z o k á s o k a t t i t ß d ö k, n o r m á k, o r i e n t á c i ó k ( a u t o n ó m i a, i d e n t i t á s, f ü g g e t l e n s é g, k o n t r o l z ö l d s z e m p o n t o k, b i z t o n s á g h o z v a l ó v i s z o n y ) e g y é b ( n e m k ö z l e k e d é s r e v o n a t k o z ó p) r e f e r e n c i á k, h a j l a m o k, m o t i v á c i ó k ( h o b b i, s z e n v e dl éy ) é r z e l m e k ( k o r á b b i é l m é n y e k / e m l é k e k m i a t t i é r z e l m i k ö t d é s / e l l e n s z e n v ) s z o c i á l i s i n t e r a k c i ó k h a t á s a ( c s a l á d, b a r á t o k, m u n k a t á r s a k h a t á s a ) p t e v é k e n y s é g e k ö s s z e h a n g o l á s a ) A k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t e m p i r i k u s i r o d a l m a n a g y m é r t é k b e n é p í t a k ömzól deok k e d é s i a t t r i b ú t u m o k s z e r i n t i e l e m z é s é r e, h i s z e n e z e k s e g í t e n e k a d ö n t é s e k h á t t e r é n e k f e l t á r á s á b a n, a f o g y a s z t ó i v i s e l k e d é s é r t e l m e z é s é b e n. A k u t a t á s o k e g y r é s z e -ee g y p a r c i á l i s t é n y e z s z e r e p é t v i z s g á l j a ( p l. : a z u t a z á s m e g s z a k í t á s é s a m e g b í z h a t ó s á g áhs aá t - B h a t-s a r d e s a i, ; a s z o k á s é s a z i n f o r m á l t s á g h a t á s á t - A a r t-v s e r p l a n k e n-k n i p p e n b e r g, ; é p í t e t t k ö r n y e z e t h a- t ácsháet n -G o n g - P a a s w e l l, ), m á s o k i n k á b b a z t p r ó b á l j á k a z o n o s í t a n i, h o g y a f e n t i t é n y e z k k ö z m e l y e k a z o k, a m e l y e k n a g y o b b l ej ne t s é g ß e k a k ö z l e k e d é s r l s z ó l ó f o g y a s z t ó i d ö n t é s e k b e n e g y-e g y k o n k r é t v á l a s z t á s si z i t u á c i ó b a n k, e r e s l e t i s z e g m e n s b e n ( i n g á z á s k e r e s l e t e - M a n n -A b r a h a m, ; t á v o l s á g i k ö z l e k e d é s ü z l e t i f o g y a s z t ó k e- s e t é b e n C a r l s s o n, ; v a s ú t i i n t e r c i t y k ö z- lje ok ne ed s-n é s i c h o l s, ). 11

12 E b o l i é s s z e r z t á r s a i -M ( Ea bz oz lu il l a, ) a f o g y a s z t ó i p e r c e p c i ó k a t é s v á r a k o z á s o k a t, a z e g y e s t é n y e z k f o n t o s s á g á t é s a z e l é g e d e t t s é g s z i n t j é t v i z s g á l t á k a b u s s z a l t ö r t i n g á z ó k e s e t é b e n. A l e g f o n t o s a b b t é n yn ez k k a z e l e m z é s a l a p j á n a z a l á b b i a k b i z o n y u l t a: k v á r a k o z á s i i d g y a k o r i s á g m e g b í z h a t ó s á g b u s z m e g á l l ó f e l s z e r e l t s é g e z s ú f o l t s á g t i s z t a s á g á r u t a z á s i i n f o r m á c i ó k b i z t o n s á g A n y o l c l e g f o n t o s a b b t é n y e z k ö z ü l ( t a n u l m á n y e g y éöbsksé znet s e n 1 6 t é n y e z t v i z s g á l t ) 3 a f o g y a s z t ó k a zá r a t c s u p á n a h a t o d i k l e g f o n t o s a b b n a k í t é l t é k a l e k é r d e z Eé gs y s o r á n. k u t a t á s e r e d m é n y e i b l s z é l e s e b b k ö r ß k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t, u g y a n a k k o r e z i s j ó l m u t a t j a, h o g y a s o k, r é s z b e n s z u b j e k t í v t é n y e z k ö z ö t t i f o n t o s s á g s o r r e n d a gy a k o r l a t b a n m e g l e p l e h e t a z e l e m i k ö z g a z d a s á g i i n t u í c i ó h o z k éí pg ey s t, p é l d á u l a z á r j e l e n t s é g e t e k i n t e t é b e n. T e r m é s z e t e s e n a z i l y e n t í p u s ú m é r é s e k e g y z á r t, a k t u á l i s h o z k ö z e l i g o n d o l a t i k e r e t e n b e l ü l m a r a d n a k, í g y p l. e b b e n a z e s e t b e n e g é s z e m á s e r ed m é n y e k r e j u t n a a v i z s g á l a t, h a e x t r é m v á l t o z á s o k r a k é r d e z t e k v o l n a r á p l. a z á t e k i n t e t é b e n. A k ö z l e k e d é s i m ó d o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s p s z i c h o l ó g i a i h á t t e r é b e a d b e t e k i n t é s t M a n n é A b r a h a m ( ), a k i k i n g á z ó e g y e t e m i k o l l é g á i k k ö z ö t t v é g e z t e k ms é lvyii znstgeár ljaút o t. A f e l d o l g o z á s m ó d s z e r t a n a j e l e n t é s é r t e l m e z e l eimnz té es r p ( r e t a t i v e p h e n o m e n o l o g i c a l a n a l y s i) s v o l t. A z e r e d m é n y e k n é g y k r i t i k u s t é n y e z t a z o n o s í t o t t a k : u t a z á s s a l k a p c s o l a t é r z é l m e k h a t á s á t, a s z e m é l y e s t é r j e l e n t s é g é t, a z a u t o n z ó m i ád t e n té is t áas t, m e l y e k m a r k á n s a n e l t é r n e k a h a g y o m á n y o s h a s z n o s s á g i f a k t o r o k t ó l ( i d, k ö l t s é g, m e g b í z h a t ó s á g ). J e n s e n b e n s z i n t é n a z a u t ó v a l v a l ó k ö z l e k e d é s t é n y e z i t v i z s g á l t a. A z i n k á b b o b j e k t f a k t o r o k k ö z ü l a z u t a z á s i i d é s a k é n y e l m i s z e m ap to án st áo t k th a l á l t a f o n t o s n a k, d e u g y a n i l y e n m e g h a t á r o z ó n a k m é r t e a z e g y é n i p r e f e r e n c i á k ( p l. : v e z e t é s, m i n t s z e n v e d é l y é s a z i d e n t i t á s k i f e j e z é s ( p l. : f ü g g e t l e n s é g, k o n t r o l l ) h a t á s á t i s. M i n d e z e k a p é l i l l u s z t r á l j á k a z t, h o g y a z a u t ó t h a s z n á l ó k m esn en ty éi br e n m a r k á n s a s z u b j e k t í v t é n y e z k h a t á s a : a z a u t ó v e z e t é s n e k i d e n t i t á s t e r e m t h a t á s a v a n é s e g y f a j t a é l e t m ó d h o z k a p c s o l ó d i k, m e l y a z t e r e d m é n y e z i, h o g y a z a u t ó t u l a j d o n o s o k a k á r a r á n y t a l a n n a k t ß n á l d o z a t o t i s h a j l a n d ó a k m e g h o z n i a k ö z l e k e d é s i k s z fo ek ná ns ta ai r t á s á é r t. E z a p s z i c h o l ó g i a i f a k t o r a z t i s m e g v i l á g í t j a, h o g y m e n n y i r e e r s a s z i m m e t r i a l e h e t a z a u t ó é s a k ö z ö s k ö z l e k e d é s e s e t é b e n a h e l y e t t e s í t é s k é t i r á n y, a s k ö mz iö lt yt e n t e h e t e t l e n s é g i f a k t o r o k b e f o l y á s o l j á k, t e s z i k r u g a l m a t l a n n á z a t á vs át. l a s A h i v a t k o z o t t i r o d a l m a k a l a p j áin s l á t s zaiz k u t ó b b i é v t i z e d e k k u t a t á s a i á l t a l k ö r ü l h a t á r o l t é r t e l e m e z é s i k e r e t e g y r e s z é l e s e b b. A k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t e t m e g h a t á r o z ó t é n y e z k i l y e s z é l e s k ö r e u g y a n a k k o r n e m t e s z i l e h e t v é e g y e t l e n u n i v e r z ál i s a l km aold me al z á s á t a 3 A s z e r z k k o m b i n á l t k i n y í lt vo át nt é s s z á n d é k o l t p r e f e reelnecmi za é s i m ó d s z e r t a l k a l m a z t a k. 12

13 m o d e l l e z é s b e n é s a z e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k s o r á n. E n n e k m e g f e l e l e n t e h á t e g y k o n k r é t m é r é s k o r f e l t é t l e n ü l é s t u d a t o s az n ß k e b b f ó k u s z r a v a n s z ü k s é g. T e r m é s z e t e s e n k ü l ö n ö s e n l é n y e g e s k é r d é s, h o g y v i a z s g á l t t é n y e z k k öa r e v i z s g á l a t i k é rh de éz s j ó l i l l e s z k e d j e n, í g y p l. n e m a r a d j a n k k i o l y a n r e l e v á n s t é n y e z k, m e l y e k h i á n y a t é k ö v e t k e z t e t é s e k f evlié h e t n é e l a z e l e m z é s t A k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t m é r é s é n e k k o n c e p c i o n á l i s k e r e t e i A k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t m o d e l l e z é s é n e k k l a s s z i k u s m ó d s zge y r e ki ö za l en ka e d é s i r e n d s z e r e k t e r v e z é s e s o r á n f e l m e r ü l i g é n y e k e l r e j e l z é s é r e, v a l a m i n t a k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s z o l g á l t a t á s o k á r a z á s á n a k m e g a l a p o z á s á r a j ö t t e k l é t r e, a m e l y e k h a g y o m á n y o s a n a k ö z l e k e d é s p o l i t i k a k é t k i e m e l t t e r ü l e t é t k é p e z i k. A l e g f o n t o s a b b kr e s l e t i m o d e l l e k : 1. Ú t g e n e r á l á s r a é p ü l m o d e l l e k (t r i p g e n e r a t ) i o n 2. G r a v i t á c i ó s m o d e l l(g er ka v i t y m o d e) l 3. K ö z l e k e d é s i m ó d v á l a s z t áé s d i s z k r é t v á l a s z t ám so id e l l e k (m o d a l s p l, i td i s c r e t e c h o i c e m o d e) l 4. A b s z t r a k t k ö z l e k e d é s i mmó od d e l l e k (a b s t r a c t m oe d m o d e l) 5. V i s e l k e d é s e l m é l e t i m o d e l l e k A z ú t g e n e r á l á sr a é p ü l m o d e l l e k a l a p v e t e n a k a p a c i t á s t e r v e z é s c é l j á b ó l k é s z ü l t e k, é s t á r s a d a l m i c s o p o r t o k a t l e í r ó m a k r o a d a t o k r a é p ü l n e k. A t e r v e z é s s o r á n a z e g y e s, s z o c i á j e l l e m z k k e l k ö r ü l í r h a t ó t á r s a d a l m i r tcos k o p ou t a z á s i s z o k á s a i b ó l k é p e z n e k f a j l a g o s m u t a t ó k a t ( p l. a d o t t k o r c s o p o r t é s j ö v e d e l e m m e l l e t t i t i p i k u s u t a z á s i e s z k ö z, g y a k o r i s á t á v o l s á g ). E z e k e t a f a j l a g o s é r t é k e k e t a k ü l ö n b ö z f ö l d r a j z i ö v e z e t e k n é p s ß r ß s é g e t á r s a d a l m i c s o p o r t o k s z e r i n t i m le ág so a s z s z e r i n t k o m b i n á l v a l e h e t b e c s ü l n i a z a d o t t r é g i ó t e l j e s k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t é t. E z a m ó d s z e r a z e s z k ö z h a s z n á l a t o t i s i n t e r g r á l h a t j a, a z o k e r e s l e t á r vr a l ó r e a k c i ó jéá s t e g y é b t é n y e z k h a t á s á ti n d i r e k t m ó d o n t u d j a f i g y e l e m b e v e n n i, í g y k ö z g a z d a sá g i a l g m e g a l a p o z o t t k e r e s l e t i é s h e l y e t t e s í t é s i b e c s l é s e k r e n e m e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a s. A g r a v i t á c i ó s m o d e l l e k h a s o n l ó k é p p e n a l a p v e t e n a k a p a c i t á s o k t e r v e z é s é r e h a s z n á l h a t ó a k. E n n e k a m o d e l l t í p u s n a k a k i i n d u l ó p o n t j a R e i l l y g r a v i t á c i ó s m o d e l l j e ( R e ), m e l y a k e r e s k e d e l m i a k t i v i t á s r a v o n a t k o z i k, é s a n e w t o n i g r a v i t á c i ó l o g i k á j á r a E s z e r i n t e g y a d o t t p o n t b ó l e g y m á s i k p o n t b a i r á n y u l ó k ö z l e k e d é s i f o r g a l m a t a k é t p o n t á v o l s á g a é s n é p e s s é g e h a t á r o z z a m e g. A g e n e r á l t f o r g a l o m a n é p e s s é g g es l e n, e g ya e n e t á v o l s á g g a l f o r d í t o t t a n a r á n y o s. K ü l ö n ö s e n a l k a l m a s e z a m o d e l l a z e l v á r o s i j e l l f o r g a l o m m o d e l l e z é s é r e, k o m b i n á l h a t ó a t r i p g e n e r a t i o n m o d e l l e k k e l. E r r e a m o d e l l r e i j e l l e m z u g y a n a k k o r, h o g y a k e r e s l e t e t a l a p v e t e n m a k r o s z e m lé és l ent ebm e n eg y é n i d ö n t é s e k e r e d j e k é n kt ö z e l í t i m e g, í g y s e m a z á r a k h a t á s a, s e m a z e g y é n i d ö n t é s e k, v a g y é p p e n a h e l y e t t e s í t é s m e g k ö z e l í t é s é r e n e m a l k a l m a s. 13

14 A k ö z l e k e d é s i m ó d v á l a s z t á s é s a d i s z k r é t v á ml oa ds ez lt lá es k i a z e g y e s k ö z l e k e d é s i m ó d o k, m e g o l d á s o k k ö z ö t t i lv aá s z t á s o k k ö z g a z d a s á g i m o d e l l e z é s é r e j ö t t e k l é t r e. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n m á r s z e r e p e l h a g y o m á n y o s h a s z n o s s á g i f a k t o r, a z a z a k ö z l e k e d é s i m ó d o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s t ú g y m o d e l l e z i k, h o g y a f o g y a s z t ó s z á m á r a m e g h a t á r o z z á k a z e g y e s l e h e t s é g e k h a s z n á t, d i r e k t é s zé ls e l t k ö l t s é g e i t, é s í g y m o d e l l e z i k a k e r e s l e t e t, a f o g y a s z d ö n t é s t. E z e k a m o d e l l e k d i s z k r é t é s r e n d s z e r e s f o g y a s z t ó i d ö n t é s b l i n d u l n a k k i, a z a f o g y a s z t ó ú j r a é s ú j r a v á l a s z t a z e s z k ö z ö k k ö z ö t t. E n n e k m e g f e l e l e n a v á l t á s i h a j l a n d r u g a l m a t l an s á g a i t, i l l e t v e a h o s s z a b b t á v ú e l k ö t e l e z d é s t o k o z ó f o g y a s z t ó i d ö n t é s e k e t, e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é t é s e z e k k ö v e t k e z m é n y e i t n e m v e s z i k f i g y e l e m b e. U g y a n a k k o r a l k a l m a s a k l e h e t n e k a z á r a k h a t á s a i m e l l e t t a h e l y e t t e s í t é s m e g k ö z e l í t é s é r e i s. A z a b s z t r a k t k öezk le d é s i m ó d m o d e l l e k ( Q a n d-b t a u m o l, ) l é n y e g e, h o g y a z o p c i ó k k ö z ö t t i v á l a s z t á s é s a z e l e m z é s s o r á n s z t e n d e r d i z á l j á k a v i z s g á l t k ö z l e k e d é s i m ó d o k a t. a d o t t f o g y a s z t ó i d ö n t é s e s e t é b e n n e m k o n k r é t o p c i ó k r a v o n a t k o z i k a z a d a t f e l v é t e l, h a n e m a f o n t o s a b b a t t r i b ú t u m o k a t r ö g z í t i k, e z e k e t e g y m á s h o z k é p e s t r elláan t í v m é rsikk á, t e l j e s e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á t é v e, é s e g y s é g e s m ó d s z e r t a n i k e r e t b e h e l y e z v e a z e g y e m e g o l d á s o k a t. A z o k a t a z e g y e d i j e l l e m z k e t, a m i k í g y k i m a r a d v a t o r z í t h a t n á k a b e c s l é s d u m m y v á l t o z ó k 4 r é v é n s z e r e p e l t e t i k a m o d e l l b e n. T i p i k u s p é l d a a a g ny eh m a t ó k i h f a k t o r r a a r e p ü l é s r e v o n a t k o z ó d u m m y, a m e l y n e k k i m a r a d á s a t o r z í t a n á a z e r e d m é n y e k e t a r e p ü l é s t l v a l ó f é l e l e m f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s a m i a t t. A k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t m o d e l l e z é s e s o r á n e g y r e i n k á b b j e l l e m z a f e n t i k o n c e p c i ó k e v e r e d é s e, a z a d o t t m sé i r é p r o b l é m á h o z i l l e s z k e d -h oac d e l m é l e t i k e r e t a l k a l m a z á s a. V i z s g á l a t u n k s z e m p o n t j á b óa l z o n b a n m e g á l l a p í t h a t ó, h o g y ka o r a i, m a k r o s z e m l é l e t ß é s e l r e j e l z é s i c é l ú m o d e lelgeyk á l t a l á n n e m a l k a l m a s a k a z e g y é n i f o g y a s z t ó i d ö n t é s e k m e g k ö z e l í t é s é r e, e h h e z a e r eks l e t i f ü g g v é n y e k, r u g a l m a s s á g o k é s h e l y e t t e s í t h e t s é g m é r é s é r e, a d ö n t é s i p a r a m é t e r e k f o n t o s s á g á n a k k ö z e l í t é s é r e v a n s z ü k s é g. A v i s e l k e d é s e l m é l e t i, t e v é k e n y s é g a l a p ú m o d e l l e k a b b ó l i n d u l n a k k i, h o g y a k ö z l e k e d é s m ó d o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s t a l a p v e t e n p i a rnuat i n o k, v i s e l k e d é s i s z o k á s o k, t e v é k e n y s é g e k á l t a l m e g h a t á r o z o t t ( a z a l a p m o d e l l h e z l á s d J o n e s e t a l., ; B h a t a n d K o p p e l m a n, M c N a l l y, ). A t e v é k e n y s é g e k k ö z é á g y a z ó d n a k a k ö z l e k e d é s s e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k, í g y a z o k a z e g y é b t é n y e z k ö n sk ze tr üe l d e f i n i á l h a t ó k, a z o k t ó l f ü g g e n e k. A z i r o d a l o m i d t á v s z e r i n t s z e g m e n t á l j a e z e k e t a m o d e l l e k e t. A r ö v i d t á v ú m o d e l l e k a n a p i d ö n t é s e k e t, a n a p i t e v é k e n y s é g s z e r v e z s é d é t m o d e l l e z i k ( H ä g e r s t r a n d, ; C h a p i n, ; -G C uo ld ls eo n, ). A k ö z é p t á v ú dmeol l e k m á r i n t e g r á l j á k a l o k a l i t á s v á l a s z t á s á n a k e g y e s e l e m e i t, a l a k h e l y é s a m u n k a h e l y k i v á l a s z t ( L e v i n s o n, ; C l a r k e t a l., ; S c h e i n e r, e6 t, aw. la d d2 e0 l0 l 7, S c h w a n e-n M o k h t a r i a n, ; B h-g a ut o, ; C a o e t a l., ; P i n j a r2 i 0 0 e7 t ; ac l h. e, n e t a l., ; M o k h t a r i a n-c a o, ). A h o s s z ú t á v ú m o d e l l e k m é g á l t a l á n o s a b b a k, a l o k a l i t á s m e l l e t t a é l e t m ó d d a l k a p c s o l a t o s f a k t o r o k a t i s f i g y e l e m b e v e s z i k, m e l y e k a l a p v e t e n k i h a t n a k o l y a a t t i t ß d ö k r e, m e l y e k h o s s z ú t á v o n b e f o l y á s o l j álk e k ea d éksöi z m ó d o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s t. I l y e n h o s s z ú t á tv éú n y e z k h a t n a k t i p i k u sp al n. a k ö r n y e z e t t u d a t o s h o z z á á l l á s ( k e r é k p á r o s é s k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s ), v a g y é p p e n a z a u t ó v a l b e j á r ó a g g l o m e r á c i ó s é l e t m ó d k i a l a k u l á s á r a. 4 A d u m m y v á l t o z ó k yo la n k é t á l l á s ú v á l t o z ó k, m e l y e k k é t á l l a p o t a 0 v a g y 1, t e h á t e g y k r i t é r i u m n a k v a l m e g f e l e l é s t j e l e n í t e n e k m e g a m o d e l l e k b e n. 14

15 A m o d e l l e k m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a z é l e t rm a ó d v o n a t k o z ó d ö n t é s e k r a c i o n á l i s ( G ä r l i n g e t a l., ; G o l d, ; B r e h n e t a l., ; -AFjizsehn b, e i1n9 7 5 ; F i s h b e i n ; ), t e r v e z e t t ( A j z e n, ), é s a n -r e ma c i o n á l i s v i s e l k e d é s e l m é l e t i m a g y a r á z a t á t ( T r i a n d i s, H 0 ; i nwea- r d m a n S t r a d l i n g, ). Mm áo s d e l l e k é p p e n a n a p i r u t i n o k, i s m é t l d é s e k d ö n t é s e k n é l k ü l i a u t o m a t i z m u s á t ( i s m é t e l t v i s e l k e d é s e l m é l e t, R o n i s e t a l. z i, k 1 f9 i8 g9 y) e lv e ms b e K e r e s l e t, r u g a l m a s s á g é s h e l y e t t e s í t é s m é r é s e A k ö z l e k e d é s i r á n t i k e r e s l e t n e k é s a v o n a t k o z ó r u g a l m a s s á gáosk á nsa zk á miígt e n s z é l e s n e m z e t k ö z i i r o d a l m a v a n, a z e s z k ö z ö k k ö z ö t t i h e l y e t t e s í t v a g y k i e g é s z í t v i s z o n y t m k e v e s e b b e n v i z s g á l j á k r é s z l e t e s e n, a m a g y a r h e l y z e t h e z h a s o n l ó, h á r o m o p c i ó h e l y e t t e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t r a p e d i g a l i g t a l á l n i pe ék le dáé t s i a k ö z l s z a k i r o d a l o m b a n. A l e g t ö b b t a n u l m á n y a z e l t é r i d t á v o k r a v o n a t k o záó r-rsu ag ja ál tm a s s á g é s k e r e s-z t á r r u g a l m a s s á g, v a l a m i n t a j ö v e d e l e m r u g a l m a s s á g k é r d é s é t v i z s g á l j a, i l l e t v e l e í r j a, h o g r u g a l m a s s á g o k a l a k u l á s á t, m i l y e n t é n y e z k b e f o l y á s oi ln jk ák b b l e( gp l. : W e b s-b t el ry, ; O u m e t a l, , ; G i-j l ba el ri tl i a n, ; G o o d w i n, ; F o w k e s e t a l ; H a l c r o w F o x ; P r e s t o n ; H e n s h e r ; H e-kn is nh eg r, ; H a n-dl ay r g a y ; D e b- F i l i p p i n i, ). E z e k a z e l e m z é s e k a k ö z l e k e d é s i r n a lt tí ev á k k ö z ö t t i h e l y e t t e s í t v a g y k i e g é s z í t v i s z o n y v i z s g á l a t á h o z k ö z e l e b b v i s z nuegky a n, d e f l e g a r é g e b b i k u t a t á s o k e s e t é n a z o n b a n j e l l e m z e n n e m c é l j u k e n n e k e l e m z é s e. A f ó k u s z b a n a k e r e s l e t r u g a l m a s s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a á l l, a m i e l s s o r b a n a e kd öé zs li e k v á l l a l a t o k á r a z á s i s t r a t é g i á j á n a k k i a l a k í t á s a é s a k ö z l e k e d é s s e l k a p c s o l a t o s á l l a m i á r s z a b á l y o z á s m i a t t f o n t o s. h e l y e t t e s í t é s i é s j ö v e d e l e m h a t á s o k v i z s g á l a t a i s e l s s o r b a n i l y e n m e g k ö z e l í t é s b e n j e l e m e g a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n. K e v é s o l y a n t a n u l m á n y t t a l á l n i, m e l y k i f e j e z e t t e n a z i n t e r m o d á l i s ht e vl iy ze st gt áe ls j, íat é s i l l e t v e k i f e j e z e t t e n e b b l a c é l b ó l m o d e-e l lg ey z i p i ea gc yi s z e g m e n s k e r e s l e t é t. E z e k k ö z ö t t k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t n a k a z o k a t a n u l m á n y o k, m e l y e k a g g r e g á l t p a n e l a d a t o k o n, t e h á t m a k r o s z i n t e n v i z s g á l j á k a z e s z k ö z v á l a s z t á s t é s a h e l Ty se et kt e rs ií, st é2s 0t 0 7 (; C h o-l o e e - M o k h t a r i a n, ; B e r g a n t i n o, 1 9A 9 7 m) á. s i k c s o p o r t b a a z o k a v i z s g á l a t o k t a r t o z n a k, m e l y e k e g y é n i k e r e s z t m e t s z e t i a d a t o k o n v a g y i d s o r o k o n t e s z i k e z t, e z emk é g a z o n b a n r i t kbá b a k (L u b i s-a r m i j a y a-d h a r m o w i j o y o, ; B e h r e-p n se l s, ; Mno -l i V o n k N o o r d e g r a a f -M o l, ) A g g r e g á l t a d a t o k o n v é g z e t t e l e m z é s e k A z a g g r e g á l t v i z s g á l a t o k a h á z t a r t á s i k i a d á s o k e l e m z é s é v e l a d n a k l e í r á s t a l a k o s k ö z l e k e d é s i s z o k á s a i r ó l, evsázlkaösz z t á s á r ó l é s a j ö v b e n v á r h a t ó k ö z l e k e d é s i i g é n y e i r l. E z e k a t a n u l m á n y o k j e l l e m z e n o r s z á g o s h á z t a r t á s i a d a t f e l v é t e l e k a d a t a i b ó l k é p e z n e k ( e s e t l e g r e g i o n á l i s a n r é t e g z e t t ) m i n t á t, m e l y e k a h á z t a r t á s o k h a v i á t l a g o s k ö z l e k e d é f o r d í t o t t k i a d á s a i t e ag gá gl rj á k k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö n k é n t. Á l t a l á b a n t ö b b é v a d a t a i á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a z i l y e n a d a t b á z i s o k b a n, a z o n b a n a m e g f i g ( y ae gl gé rs e gk á l t á t l a g o k ) s z á m a í g y i s i g e n k e v é s m a ar ma i d, j e l e n t s e n g y e n g í t i a z e r e d m é n y e k r o b o s z t u s s á g á t. A z 15

16 a g g r e g á l t a d a t o k o n v é g z e t t e l e m z é s e k m á s i k h á t r á n ya az, h o g y é r t e l e m s z e r ß e n n e m t u d j á k f i g y e l e m b ev e n n i a z e g y é n i p r e f e r e n c i á k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t. A h á z t a r t á s i a d a t o k e l e m z é s é n e k e l n y e, h oh gá y z t a r t á spi a n e l a d a t b á z i s o k j e l l e m z e n n a g y s z á m b a n t a r t a l m a z n a k o l y a n s oz -ö o ckio n ó m i a i, d e m o g r á f i a i é s f ö l d r a j z i i n f o r m á c i ó k a t, m e l y e k s e g í t s é g é v e l a z e s z k ö z v á l a s z t á s t b e f o l y á s o l ó e g y é b t é n y e z k r e k o n t r o l l á l n i l e h e t a z e l e m z é s s o rt áenr m é s z e t e s e n c s u p á n a g g r e g á l t f o r m á. b a An z e l e m z é s m e g k ö z e l í t é s e a z, h o g y a h á z t a r t á s i s o k k i at du ál a j d o n k é p p e n a k ö l t s é g e k h a s z o n m a x i m a l i z á l ó a l l o k á c i ó j á t j e l e n t i k, í g y a z e g y e s k i a d á s t é t e l e k h e z a t e l j e s b ü d z s v i s z o n y í t o t t a r á n y u k n a k m e g f e l e l e n h a s z n o s s á g o t l e h e t r e n d e l n i. A k i a d á s, s z e r k e z e t e k t o v á b b á k e l l e n r é s z l e t e z a d a t o k i s m e r e t é b l e n l ef he e t í r n i a h á z t a r t á s o k h a s z n o s s á g f ü g g v é n y é t v a l a m e nn y i k ö z l e k e d é s i e s z k ö z r e n é z v e. E z e k n e k a h a s z n o s s á g f ü g g v é n y e k n e k a z e g y ü t t h a t ó i b ó l s z á m í t h a t ó a k a k o m p e n z á l t ( h i c k s i ) é s k o m p e n z á l a t l a n ( m a r s h a l l i ) k e r e s l e t i r u g a l m a s s á g o k, m e l y e k k e l a k ö z l e k e d e s zk ö z ö k k ö z ö t t i v i s z o n y o k e l e m e z h e t e ak g g r e g á l t a d a t o k e s e t é b e n n e m z e t g a z d a s á g i s z i n t e n. A k o m p e n z á l t k e r e s l e t i b e c s l é s f i n o m a b b m é r é s i m ó d s z e r, m i v e l i t t a k ö z l e k e d s z o l g á l t a t á s o k á r v á l t o z á s a m e l l e t t a z t i s f i g y e l e m b e v e s z i k a m o d e l l e k, th t o g y h a a z a f o g y a s z t á s á r a v á l t o z i k, a z a h á z t a r t á s t e l j e s j ö v e d e l m é r e i s h a t, a z a z h a a z s z o l g á l t a t á s o l c s ó b b l e s z, a k k o r e z a z é r z é k e l h e t b ü d z s é t n ö v e l i, é s v i s z o n t k o m p e n z á l a t l a n k e r e s l e bt e c s l é se s o r á n a j ö v e d e lhe am t á st n e m v e s z ik ü l ö n f i g y e l m e m b e, v a g y i s a k e r e s l e t i r e a k c i ó k a t j e l z r u g a l m a s s á g o k e b b e n a z e s e t b e n a h e l y e t t e s í t j ö v e d e l e m h a t á s t i s t a r t a l m a z z á k. 5 A h a s z n o s s á g f ü g g v é n y f e l í r á s á n a k t ö b b m ó de s zie sr m e r t a s z a k i r o d a l o m b a A n. l e g i n k á b b r o b o s z t u s b e c s l é s t a z k úv n á. z i-i d e á l i s k e r e s l e t di s zr e r n a( l m o s t i d e a l d e m a n d s y s, taeim D S ) e l j á r á s b i z t o s í t j a, m e l y a z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a m i k r o ö k o n ó m i k e r e s l e t e l m é l e t e k k e l l e g j o b böas n sz h a n g b a n l é v e r e d m é n y e k e t a d j a(l á s d p é l dá u l: D e a t o n -M u e l l b a u e r, ; T r i d i m a s, ;-L Ce he o-m o o k h t a r i a n, ). E z t a m o d e l l a l k o t ám se i g k ö z e l í t é s t a l k a l m a z Tz sa e k e r i s ( ) i s, a k i t ö b b é v r e v o n a t k o z ó g ö r ö g h á z t a r t á s i p a n e l a d a t b á z i s o n v i z s g á l j a a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k ( a u t ó, v á r o s i k ö z ö s k ö z l e k e d é s, t a x i, r e p ü l, h a j ó, t á v o l s á g i k ö z ö s s é g i ) e tk tö ez sö ít t éi s t h enl ey m z e t g a z d a s á g i s z i n t e n. O l y a n h a s z n o s s á g f ü g g v é n y t í r f e l, m e l y n e k f ü g g v ái l. tk oö zól je a k ead z é s i e s z k ö z r é s z e s e d é s e a h á z t a rotk á s á t l a g o s h a v ik i a d á s a i k ö z ö t t, m a g y a r á z ó v á l t o z ó i p e d i g a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z öá k t l a g o s h a vái r a i ( ai z. é s m i n d en e g y é b é ), a h á z t a r t á s o k á t l a g o s h a v i k ö z l e k e d é s i k i a d á s a i n a k ö s s z e g e, v a l a m i n t a k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t e t b e f o l y á s o l ó e g y é t é n y e z k h a v i á t l a. 6 g at s e k e r i sm o d e l l j e t a r t a l m a z t o v á b bd á r e i é s r é g i ó r a v o n a t k o z ó d u m m y v á l t o z ó k a t i s. A h a s z n o s s á g f ü g g v é n y b e c és sl é t a l e g k i s e b b n é g y z e t e k m ó d s z e r é(l v e l a s t S q u a r e s E q u a t i o n s w i t h D u m m y V a r i a b, l elss D V ) v é g z i a s z e r z. A z e g y e n l e t f ü g g v á l t o z ó j á b ó l é s a k ö z l e k e d é s i ö s s z k i a d á s e g y ü t t h a t ó j á b ó l k i s z á m í t h a t ó a k e r e s -r l eu t g a lkmiaasdsáásg a v a l a m e n n y i k ö z l e k e d é s i e s zrk e ö z k ü l ö n-k ü l ö n. A k i a d-r á su g a l m a s s á g o k b ó l k ö n n y e n 5 N é h á n y g y a k r a n a l k a l m a z o t t m ó d s zleir n: e a r e x p e n d i t u r e s y s( ts etmo n e, g ) e, n e r a l i z e d l i n e a r e x p e n d i t u r e s y s t e m ( A n d r i k o p o u l o-bs r o x, ) t, r a n s l o g s y s t e m( C h r i s t e n s e n e t a l., G ; i lo lu em n, r) o, t t e r d a m s y s t e m ( T h e i l, ) 6 F i g y e l e m b e v e t t e g y é b v á l t o z ó k : m u n k a v á l l a l ó k a r á n y a a h á z t a r t á s b a n, n e m e k a r á n y a a h á z t a r t á s b a n, g y e r e k s z á m a h á z t a r t á s b a n, s z o l g á l t a t á s i sa zn e kd to ol rg bo z ó k a r á n y a a h á z t a r t á s b a n, a l e g f e l j e b b k é t s z i n t e s é s a t ö b b s z i n t e s h á z a k a r á n y a, k ö z l e k e d é s i j á r m ß v e k a r á n y a a h á z t a r t á s b a n. 16

17 s z á m í t h a t 7 ó a z e g y e s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k j ö v e -r d eulgeaml m a s s á g a. A z e g y e n l e t f ü g g v á l t o z ó j á b ó l, a k ö z l e k e d é s i ö s s z k i a d á s e g y ü t t h a t ó j á b ó l é s a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö á r a i n a k e g y ü t t h a t ó i b ó l m e g h a t á r o z h a t ó a k s aa j á t é s k e r e-á s zr tr u g a l m a s s á g o k i s v a l a m e n n y i k ö z l e k e d é s i e s z k ö z v o n a t k o z á s á b a n. A z e g y ü t t h a t ó k a k o m p e n z á l t é s k o m p e n z á l a t l a n k e r e s l e t i r u g a l m a s s á g o k m e g h a t á r o z á s á r a i s a l k a l m a s a k r, e mé ep íl yt ev ke e l v é g e z h e t a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k k ö z ö t t i v i s z o n yz oé k s e e. l ea m t a n u l m á n y e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e. T s e k e r i s ( ) r u g a l m a s s á g o k r a v o n a t k o z ó e r e d m é n y e i a u t ó v á r o s i k ö z ö s s é g i t a x i r e p ü l h a j ó j ö v e d e l e m -r u g a l m a s s á g t á v o l s á g i k ö z ö s s é g i 0, * * 1, * * 1, * * 0, , , * * k o m p e n z á l a t l a n ( m a rhsa l l i ) á r r u g a l m a s s á g o k a u t ó -0, * * 0, , , , * -0, * v á r o s i k ö z ö s s é g i 0, , * * 0, , * * 0, * -0, t a x i -0, , , , * * -0, , * r e p ü l 0, , * * -3, * * -1, , * 4, 1 8 1* * h a j ó -2, , * -0, 5 3 0, * -3, * 3, * t á v o l s á g i k ö z ö s s é g i -4, * -0, , * 2, * 3, * -4, * k o m p e n z á l t ( h i c k s i ) á r r u g a l m a s s á g o k a u t ó 0, , * 0, , , , * * v á r o s i k ö z ö s s é g i 0, , * * 0, , * * 0, 7 45 * -0, t a x i 0, 3 7 0, , , * * -0, , * r e p ü l 0, , * * -3, * * -1, * 1, * 4, * * h a j ó -2, , * -0, , * -3, * * 3, * * t á v o l s á g i k ö z ö s s é g i -3, * * -0, 4 7 2, * 2, * * 3, * * -4, * * * * 5 %-o s s z i n t e n s z i g n i f i k á n s * 1 0 % -o s s z i n t e n s z i g n i f i k á n s F o r r á s T: s e k e r i, s E h h e z a k ö z l e k e d é s i ö s s z k i a d á s j ö v e-r d eu lg ea ml m a s s á g á r a v a n s z ü k s é g. 17

18 A s a j á t á-r ru g a l m a s s á g é r t é k e k a v á r o s i k ö z ö s s é g i, a r e p ü l, a h a j ó é s a t á v o l s á g i k ö z ö s s ( v a s ú t é s b u s z ) k ö z l e k e d é s e s e t é b e n i s e r s v e r s e n y t j e l e z n e k G ö r ö g o r s z á g b a n, h i s z e n e r e d m é n y e k r u g a l m a s k e r e s l e t e t m u t a t n a k k o m p e n z á l t é s a k o m p e n zn á l ak et rl ea s l e t e s e t é n e g y a r á n t A. z a u t ó t l e s z á m í t v a v a l a m e n n y i e s e tibgeen n k i c s i a z e l t é r é s a k é t k e r e s l e t i m e g k ö z e l í t é s é r t é k e k ö z ö t t. E z e g y r é s z t a r r a h í v j a f e l a f i g y e l m e t, h o g y a á r v á l t o z á s a e s e t é n a j ö v e d e l e m h a t á s n a k i g e n f o n t o s s z e r e p e v al n e t a i kr e ra ek sc i ó k b a n, m á s r é s z t a z o n b a n a z t i s j e l z i, h o g y e g y é b e s e t e k b e n a k o m p e n z á l t é s k o m p e n z á l a t l a n r u g a l m a s s á g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l g y a k r a n e l h a n y a g o l h a t ó. A k e r e s z-á t r r u g a l m a s s á g o k a t i s f i g y e l e m b e v é v e a t á v o l s á g i k ö z ö s s é ge i d é s k ö z l e k l e g e r s e b b h e l y e t t e s í t i a t a x i, a h a j ó é s a r e p ü l G ö r ö g o r s z á g b a n. É r d e k e s, h o g y e r e d m é n y e k s z e r i n t a t a u t ó m i n d k é t k e r e s l e t i m e g k ö z e l í t é s b e n e r s k i e g é s z í t v i s z o n y b a n á l l a t á v o l s á g i k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s s e l. M e g k e l l j e g y e z n i, h o g y v a l e z g ya e nh ga ét bá b s, j ó h a a z a u t ó i r á n y á b ó l v i z s g á l j u k. A z e r e d m é n y e k a z t i s m u t a t j á k, h o g y a k o m p e n z á l a t l a k e r e s z t-á r r u g a l m a s s á g o k k e v e s e b b é s g y e n g é b b h e l y e t t e s í t é s i ( a z á b r á n v i l á g o s s z ü r k e ) v i s z o n y t j e l e z n e k, m i n t a k o m p e n z á l t -á k errre usgz at l m a s s á g o k. E z a n n ka ök s z ö n h e t, h o g y a z u t ó b b i t i s z t á n a h e l y e t t e s í t é s i h a t á s t m u t a t j a k é t t e r m é k k ö z ö t t, m í g a z e l b j ö v e d e l e m h a t á s t i s t a r t a l m a z z a ( v a g y i s n i n c s m e g t i s z t í t v a e t t l a h a t á s t ó l ). A k o m p e n z á k o m p e n z á l a t l a n k e r e s l e t i m e g k ö z e l í t é s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é nh e k l y ea t t e s í t é s e l e m z é s e s o r á n v a n j e l e n t s é g e, e m i a t t a z e l e m z é s e k s o r á n j e l l e m z, h o g y a k o m p l e m e n t a r i t á s t k o m p e n z á l a t l a n k e r e s l e t b l h a t á r o z z á k m e g, m í g a h e l y e t t e s í t vai ms i z o vn ay lt a m i v e l t ö b b a d a t o t é s s z á m o l á s t i g é n y a e l k o m p e n z á l t k e r e s l e t b l. 8 A h á z t a r t á s i a d a t o k e l e m z é s é v e l a g g r e g á l t r u g a l m a s s á g i m u ttautdóuknak t s z á m o l n i. A z a g g r e g á l t m u t a t ó k m a k r o s z i n t e n í r j á k l e a k ö z l e k e d é s i á g a z a t, i l l e t v e a z e g y e s k ö z l e k e e s z k ö z ö k h a s z n á l a t á n a k j e l l e m z i t, e z e k a s z á m o k a z o n b a n k e v é s b é r e á al di ns a k k é p e t a k k o r, a m i k o r a h e l y e t t e s í t é s k i e g é s z í t v i s z o-e n yg oy k akt o nekgr yé t p i a c i s z e g m e n s b e n, p i a c i s z i t u á c i ó b a n vea g y k o n k r é t f ö l d r a j z i v i s z o n y l sa zt eb ra en t n é n k v i z s g á l n i. U t ó b b i h o z s z ü k s é g e s, h o g y a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z v á l a s z t á s t b e f o l y á s o l ó e t t éns y eaz z okk e g y m á s r a h a t á s á t r é s z l e t e sies n m e g i s m e r j ü k é s f e l t é r k é p e z z ü k a z a d o t t v i s z o n y l a t b a n é s a z a d o t t e s z k ö z ö k r e v o n a t k o z ó a n. E z c s a k a z e g y é n i p r e f e r e n c i á k a t é s v á l a s z t á s o k a t l e í r ó a d a t i s m e r e t é b e n l e h e t s é g e s E g y é n i a d a t o k o n v é g z e t t e l e m z é s e k A kö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k k ö z ö t t i h e l y e t t e s í t é s t v i z s g á l ó s z a k i r o d a l o m m á s i k c s o p o r t j a f e n t i e k m i a t t o l y a n e g y é n i s z i n t ß a d a t o k o n d o l g o z i k, m e l y e k e t j e l l e m z e n a z a k t u á l k u t a t á s t s z o l g á l ó l e k é r d e z é s s e l g y ß j t e n e k ö s s z e a k u t a t ó k. E z e k a k u t a t á s o k t i p i k u m i n t a v é t e l e s v i z s g á l a t, o ké s k ife j e z e t t e n a k u t a t á s i k é r d é s e k r e f ó k u s z á l ó k é r d í v e s a d a t f e l v é t e l e k r e é p ü l n e k, m e l y e k a f o g y a s z t ó i d ö n t é s t m o d e l l e z i k, i l l e t v e e n n e k h á t t e t é r k é p e z i k f e l P r e f e r e n c i a m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a z a d a t g y ß j t é s b e n é s a z e l e m z é s b e n 8 P l. a k ö z l e k e d é s ( m i n t á g a z a t ) k e r e s l e t ét ná er-r k u gsa al jm áa s s á g a v a g y j ö v e d e l e m r u g a l m a s s á g a, a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k e g y m á s r a v o n a t k o z ó k e-á r er sr zu tg a l m a s s á g a, a z e g y e s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k ü z e m a n y a g r a v o n a t k o z ó k e r e s -á z tr r u g a l m a s s á g a v a g y j ö v e d e l e m r u g a l m a s s á g a, a z e g y e s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k m i n s é g i t yé en z k r e v o n a t k o z ó r u g a l m a s s á g a. 18

19 A h e l y e t t e s í t é s v i z s g á l a t á h o z ü l k é sa zd a t f e l v é t e l e k e s e t é b e n i n lk eá gb b a k i n y i nl ív tá o t t 9 p r e f e r e n c i a é s a s z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a m ó d s z e r t a l k a le mz ae zk z á a k. k ö z g a z d a s á g i k e r e s l e t e l e m z é s é r e a l k a l m a s m ó des k z e Lr a n c a s t e r ( , ) f o g y a s z t ó i d ö n t é s i m o d e l l je i r e é p eí nt e k, m i s z e r i n t a f o g y a s z t á s h a s z n o s s á g a n e m m a g u k b ó l a j a v a k b ó l, h a n e m a n n a k t u l a j d o n s á g a i b ó l s z á r m a z t a t h a t ó. E n n e k s e g í t s é g é v e l o l y a n k e r e s l e t i f ü g g v é n y a l k o t h a t ó m e g, m e l y a j a v a k t u l a j d o n s á g a i r a v o na a t k io nz iy k i. l v á n í t o t t é s a s z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a m ó d s z e r a b bkaün l ö n b ö z i k, h o g y a z e l b b i v a l ó s, m ú l t b e l i a d a t o k b ó l e r e d, m í g a z u t ó be bg i y h i p o t e t i k u s, j ö v r e v o n a t khoezló y z e t r e a d o t t r e a k c i ó k b ó l v e z e t h e t Vlae g. y i s a z e l b b i t p i a c o n m e g v a l ó s u l t f o g y a s z t ó i r e a k c i ó k a t r ö g z í t a d a t o k e l e m z é s é v e l l e h e t l e í r n i z, um tí óg b b ai t v a l a m i l y e n h i p o t e t i k u s p i a c i h e l y z e t r e a d o t t v á r h a t ó f o g y a s z t ó i r e a k c i ó k a t ard öa gt zf íet l v é t e l e l e m z é s é v e l. A s z á n d é k o l t p r e f e rceina m ó d s z e r t a l k a l m a s a b b n a k t a r t j á k a j ö v r e v o n a t k o z ó k e r e s l e t i e l r e j e l z é s e k h e. z K i n y i l v á n í t o t t p r e f e r e n c i a z me ór dt s a l k a l m a z t aa k k e r e s l e t e l e m z é s e s o r á n C: u n n i n g h a m - Y o u n g -L e e ( ), -J H ue n ( ), S t r a d léi s n g s z e r z t á r s a( i ), B e i-c r aob r a l ( ), N a t h a n a i l ( 2 0 0, 8 ) B e h r e n s -P e l s ( ) S z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a m ó d s z e ra tl k a l m a z t a k a k e r e s l e te l e m z é s e s o r á n :H en s h e r ( ), H e n s h-s etr o p p e r-b u l l o c k ( ) L, u b i s-a r m i j a y a- D h a r m o w i j o y o ( ), E b o l i-m a z z u l l a ( ).A s z a k i r o d a l o m b a n t ö b b e n k e r e s l e t i r u g a l m a s s á g o k m e g h a t á r o z á s á t i s p r e f e r e n c i a m ó d s z e r e k k e l v é gw e zb ts ét k e r -B ( l y, ; G o o d w i n -W i l l i a m s, ; O -W u ma t e r s-y o n g, ). L u b i s é s s z e rt á r s a i ( )v a l a m i n t B e h r e n s é s P e l s ( 2 0 h0 e9 l) y e t t e s í t é s e l e m z é s é t i s e l v é g e z t é k a z ö s s z e g y ß j t ö t t a d a t o k o n, a t a n u l m á n y o k m ó d s z e r t a n á n a k é s e r e d m é n y e i n e k b e m u t a t á s á r a k é s vbibs s z a t é r ü n k. A p r e f e r e n c i á k e l e m z é s e s o r á n a s z a k i r o d ga yl ao km r a n t á m a s z k o dk i e g y s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n r a : a c o n j o i n t e l e m z é(p sl r. e: P r i-h o ne in s h e r, ; M a r c u c-g c oi t t a, ; E b-o l i M a z z u l l a, 2 0 1). 0 A c o n j o i n t e l e m z é s a r r a a d m a t e m a t i k a i m e g o l d á s t, h o g y h o g y a n l e h e t e g y s o k t u l a j d o n s á g g a l j e l l e m e z h e t t e r m é k e t e z e k s z e m óp l o n tv ji áz bs g á l n i ú g y, h o g y a t u l a j d o n s á g o k k o m b i n á l á s á v a l a z i s m é t l d l e k é r d e z é s e k s z á m a e g y é s s z e r ß h a t á r o n b e l ü l m a r a d j o n. A s z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a m o d e l l e k k o m b i n á l h a t ó a k a k i n y i l v á n í t o t t p r e f e r e n c i á r a v o n a t k o z ó m e g k ö z e l í t é s s e l(p l. : T y r i n o p o u l -A o unst o n i o u, ; I s-t e ka iy l o r, 2 0 0). 8E b b e n a z e s e t b e n a t o v á b b f e j l e s z t é s l é n y e g e s, h o gh y i p o ta e t i k u s d ö n t é s i a l t e r n a t í v á k m e g a l k o t á s á n á l f i g y e l e m b e v e s z i k a f o g y a s z t ó k o r á b b i d ö n t é s é t. E n n e k s o r á n a v á l a s z a d ó v a l a m i l y e n k o r á b b i v á l a s z t á s á t h a s o n l í t j a ö s spzoe t eetgiy k uhs i t e r m é k k e l, m e l y a k o r á b b i v á l a sz t á s m ó d o s í t o t t v e r z i ó j a. P é l d á u l a z u t a z á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k e s e t é n e z l e h e u t a z á s h o s s z á n a k, v a g y á r á n a k m e g v á l t o z á s a. E z a k é r d e z é s i t e c h n i k a v a l ó s z e r ß b b é t e s z i d ö n t é s i s z i t u á c i ó t a k é r d e z e t t s z á m á r a. T o v á b b i e l n y, h o g y a r e l e nv aá tn ís va áb kb r a a l t e r v a l ó r á k é r d e z é s t t e s z i l e h e t v é. A p r e f e r e n c i a m ó d s z e r e k n a g y e l n y e a k ö z l e k e d é s i k e r e s l e t é s a h e l y e t t e s í t é v i z s g á l a t á b a n a z, h o g y a z e g y é n i p r e f e r e n c i á k b ó l k i i n d u l v a é r t e l m e z i a k ö z l e k e d é s s k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k e t, í g y p é l d á u l a z e s zs kz öt zá vs át l ai s. A f o g y a s z t ó i p r e f e r e n c i á k b ó l l e v e z e t e t t k e r e s l e t p e d i g s o k k a l n a g y o b b t e r e t a d a f o g y a s z t ó i v i s e l k e d é s é s a p m e c h a n i z m u s o k m e g i s m e r é s é n e k. 9 A s z a k i r o d a l o m b a n r : e v e a l e d p r e f e r e nécs es t a t e d p r e f e r e. n c e 19

20 A h e l y e t t e s í t é s v i z s g á l a t á r a s z o l g á l ó k é r d í v m e g t e r v e z é s e k ö r ü l t e k i n t é s a l a p o s m u n k i g é n y e l, hz ie sn a k é r d í v n e k a l k a l m a s n a k k e l l l e n n i e a r r a, h o g y n é h á n y b e v e z e t k é r d é s u t á n a v á l a s z a d ó k a t f o g y a s z t ó i s z e g m e n s e k r e b o n t s a é s a z e g y e s c s o p o r t o k n a k r e á l i s é s p r e f e r e n c i á k a t j ó l m é r a l t e r n a t í v á k a t k í n á l v a m é r j e f e l a f o g y a s z t ó i i g é n y e k e t s z o k á s o k a t. A f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k d e f i n i á l á s á t é s a r e á l i s a l t e r n a t í v á k m e g a l k o t á g y a k r a n p r ó b a-l e k é r d e z é s v a g y f ó k u s z c s o p o r t o s i n t e r j ú e l z i m e g. A h e l y e t t e s í t é s v i z s g á l a t á n á l i s f o n t o s, h o g y a p r e f e r e n c i á k a t r ö g z í t k é r d é s e k m e l l e t t a d e m o g r á f i a i s z o c i o-ö k o n ó m i a i h á t t e r e t f e l t á r ó k é r d é s e k i s s z e r e p e l j e n e k a k é r d í v b e n M i k r o ö k o n ó m i a i k e r e s l e t i é s d i s z k r é t v á l a s z t á s i m o d e l la el k a l m a z á s a a z e l e m z é s b e n A z e g y é n i e s z k ö z v á l a s z t á s t j e l l e m z e n v a l a m i l y e n m i k r o ö k o n ó m i a i k e r e s l e t i m o d e l l v a g y v a l a m i l y e n d i s z k r év t á l a s z t á s i m o d e l l s e g í t s é g é v e l m o d e l l e z i k. A z e l s m e g k ö z e l í t é s l é n y e g é b e n m e g e g y e z i k a z z a l, a m i t a h á z t a r t á s o k k i a d á s a i n a k e l e m z é s e s o r á n a l k a l m a z h a t u n k. A k ü l ö n b s é g a z, h o g y i t t e g y é n i h a s z n o s s á g f ü g g v é n y e k k e r e t é b e n v i z s g á l h a t ó a k ö z l e k e d é s i k i a d á sj oö k v, e d ea l e m é s a z e g y é b k i a d á s o k k a p c s o l a t a. A z i l y e n t í p u s ú m o d e l l e k b l s z i n t é n m e g l e h e t h a t á r o z n i a k o m p e n z á l a t l a n é s k o m p e n z á l t k e r e s l e t i á r r u g a l m a s s á g o k a t, m e l y e k k e l e l e m e z h e t k ö za l e k e d é s i e s z k ö z ö k v i s z o( no yu a m -W a t e r s - Y o n g, ). A m á s i k, j ó v a l a kg ry a b b a n h a s z n á l t m e g k ö z e l í t é s a z, a m i k o r a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z v á l a s z t á s l e í r á s á r a d i s z k r é t v á l a s z t á s i m o d e l l t a l k a l m a z u n k, é s e b b l s z á m o l u n k r u g a l m a s s á g o k a t. v á l a s z t á s k i m e n e t e l e é s a v á l a s z t á s t b e f o l y á s o l ó k tö éz nö yt et z i k ak p c s o l a to t e b b e n a z e s e t b e n v a l a m i l y e n v a l ó s z í n ß s é g i f ü g g v é n y k a p c s o l a t t a l íe rz j áa k l e lg e g y a( k r a b b a n l o g i t v a g y p r o b i t ). A f ü g g v é n y m e g b e c s ü l t e g y ü t t h a t ó i b ó l s z á m í t h a t ó a k a z e g y e s t é n y e z k r e v o n a t k o z ó r u g a l m a s s á g o k, a h o l p é l d á u l a z a d o t t k ö z l e k e d é s, i ielsl zekt övze a t ö b b i k ö z l e k e dé s i e s z k ö z á r á r a v o n a t k o z ó v ák l t o zeóg y ü t t h a t ób ió l k o m p e n z á l t é s k o m p e n z á l a t l a n s a j á t é s k e r-á e rs rz ut g a l m a s s á g o k s z á m í t h a t ó a k. D i s z k r é t v á l a s z t á s i m o d e l l s e g í t s é g é v e l v i z s g á l t a p é l dsázuel r z Ltuábri ss a i ö s t a n u l m á n y a a v a s ú t i é s k ö z ú t i k ö z l e k e dzéksöi z ö k e s ( a u t ó, t á v o l s á g i b u s z, m i n i b u s z, b u s i n e s s o s z t á l y ú v o n a t, e l s o s z t á l y ú v o n a t ) k ö z ö t t i v e r s e n y-b t a n a d u n Jg a k a r t a d e s z t i n á c i ó b a n. A v i z s g á l a t a p r o p ó j a a z v o l t, h o g y ú j a u t ó p á l y a m e g n y i t á s á t t e r v e z t é k a n a g y v á r o s k ö z ö t t, m e l y r l a z t f e l t é t, e lheozgty é k a z e g y é b k é n t r e n d k í v ü l z s ú f o l t v a s ú t i s z e m é l y f o r g a l o m e g y r é s z é n e k k ö z ú t r a v á l t á s á t e r e d m é n y e z i m a j d. A s z á n d é k o l t p r e f e r e n c i a e l j á r á s s a l v é g z e t t a d a t g y ß j t é s f ó k u s z a a v á l t á s i s z á n d é k l e k é r d e z é s e v e m e l l e t t p e d i g a z e s z k ö z v á l a s z t á s t b e f o ltyé ánsy oelz ó k m e g i s m e r é s e. A l e k é r d e z é s t a v a s u t a t h a s z n á l ó k k ö r é b e n v é g e z t é k. A z t a p r o b l é m á t, h o g y t ö b b e s z k ö z h e l y e t t e s í t é s é s z e r e t t é k v o l n a e g y s z e r r e v i z s g á l n i, ú g y o l d o t t á k m e g, h o g y s z c e n á r i ó k a t á l l í t o t t a k f e 1 0 v o n a t k o z ó a n, h o g y m e l y e k l e s z n e k a t á vs á l e g j e l l e m z b b i r á n y a i. C s a k a h á r o m l e g v a l ó s z í n ß b b e s e t r e ( a z e l s o s z t á l y ú v o n a t r ó l a u t ó r a, a b u s i n e s s v o n a t b u s z r a é s b u s i n e s s v o n a t r ó l m i n i b u s z r a v á l t á s ) v o n a t k o z ó a n v i z s g á l t á k a h e l y e t t e s í t é s a z á t t é r é s e k v á r h a t ó m é r t é k é t. M i n d h á r o m va á ldt iá s zr k r é t v á l a s z t á s i m o d e l l t í r t a k f e l, m e l y b e n a f ü g g v á l t o z ó a n n a k a v a l ó s z í n ß s é g e v o l t, h o g y a v o n a t o z ó k ö z ú t r a v á l t 1 0 E z e k e t ú g y h a t á r o z t á k m e g, h o g y a l e k é r d e z é s s o r á n m e g k é r d e z t é k a z u t a s o k a t, h o g y e d d i g m i l y e n e s z k ö z ö k e t h a s z n á l t a k, i l l e t v e h o g y a z a u t ó p á l y a á t a d ák sö a z l ( e ék s e d éú sj i a l t e r n a t í v á k m e g j e l e n é s e ) u t á n m i l y e n e s z k ö z ö k e t f o g n a k v á r h a t ó a n h a s z n á l n i. 20

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Video minőség a z I P T V hálóz a t b a n Horvát h R ób e rt 2 0 0 7 Máj u s 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1 Video 2.0 Vál t o z ó üz l e t i m o d e l l e

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog." ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll,

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog. ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll, V évfym pes 1911 óber -én 40 szám CSENDŐRSÉGLPOK Szeresz és d M r Csendőrség Zsebönyv s7ereszö-bzság BLOFZETÉS ÁR FééV1 6 n Mg!en SZERKESZTOSÉG ÉS KDÓHVTU Egész évre 12 rn Negyedévre rn mnded vsrp Budpes

Részletesebben