Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014. tanév tavaszi félév Elsőéves és másodéves önköltséges hallgatók számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014. tanév tavaszi félév Elsőéves és másodéves önköltséges hallgatók számára"

Átírás

1 1.) Kik pályázhatnak: Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014. tanév tavaszi félév Elsőéves és másodéves önköltséges hallgatók számára Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2013/2014. tanév tavaszi félévben a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, önköltséges, elsőéves és az a másodéves hallgató részesülhet, aki a megelőző tanévben jogosult volt pályázni, aki a felvételi eljárás során Egyetemünket első helyen jelölte meg. Az a pályázó, aki államilag támogatott teljes idejű alapképzésben kezdte tanulmányát, de a pályázatot megelőző félév tárgyi feltételeit nem teljesítette és második évben önköltségesekként folytatja tanulmányait, nem jogosult az ösztöndíjra. Az a hallgató, aki Károli ösztöndíjban részesül, azonban passziváltatja tanulmányait, nem veheti igénybe a következő félévi pályázatkor megnyert ösztöndíj összegét. 2.) Ösztöndíj összege, folyósítása: Az Ösztöndíj összege: a féléves önköltségi díj 50%-a, vagy 25%-a Az Ösztöndíj folyósításának feltétele 45 vagy 75 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. Az önkéntes munkák listája a következő linken érhető el: 014_2014_03_03.pdf 3.) Pályázatok leadásának határideje, helye: Legkésőbb március 17.(hétfő) óráig, a kari Dékáni Hivatalban, illetve a BTK-s hallgatók esetében, a pályázat leadási helye: BTK Karrieriroda (1088, Budapest Reviczky utca 4., fsz. 3.) Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát a keretösszeg határozza meg. 4.) Elbírálás határideje, valamint sikeres pályázók névsorának közzététele, jelentkezés az önkéntes munkára: március 27. (csütörtök), 16 óra. 5.) Elbírálás szempontrendszere: A) Első és másodéves hallgatók esetében Karon belül az előző félév korrigált kreditindexe alapján: max. 50 pont (nem kredites képzésnél a tanulmányi átlageredmény alapján) a; Állam- és Jogtudományi Kar KKI alapján meghatározott medián: - 3,8 korrigált kreditindex alatt: 0 pont - 3,9 korrigált kreditindex felett + 0,1 emelkedésenként: +2 pont b; Bölcsészettudományi Kar KKI alapján meghatározott medián:

2 - 4,15 korrigált kreditindex alatt: 0 pont - 4,16 korrigált kreditindex felett + 0,1 emelkedésenként: +2 pont c; Hittudományi Kar KKI alapján meghatározott medián: 4,00 korrigált kreditindex alatt: 0 pont 4,1 korrigált kreditindex felett + 0,1 emelkedésenként: +2 pont d; Tanítóképző Főiskolai Kar KKI alapján meghatározott medián: 4,10 korrigált kreditindex alatt: 0 pont 4,2 korrigált kreditindex felett + 0,1 emelkedésenként: +2 pont B)Aktív gyülekezeti, egyházi ifjúsági szervezeti tagság, egyházi kapcsolat, egyházi ifjúsági szervezeti kapcsolat, önkéntes munka: max. 15 pont Pap/lelkész ajánlólevele, szervezet esetében tagságot, kapcsolatot, tevékenységet igazoló, eredeti igazolás csatolandó, és az egyházi vagy civil szervezeteknél végzett tevékenység részletes bemutatása (feladatkör, időtartam, hely) a lelkész/vagy civil szervezet igazolásával. C) Tudományos, szakmai eredménye alapján: max. 15 pont Legfeljebb 1 oldalas rövid felsorolása és bemutatása az elmúlt félévben kifejtett tevékenységeknek. Csatolandó a felsorolásban foglaltakat alátámasztó dokumentum (TD, OTDT és OKTV-n elért eredmények illetve annak fénymásolata). D) B pontba nem tartozó közéleti tevékenysége alapján: max. 5 pont Legfeljebb 1 oldalas rövid felsorolása és bemutatása az elmúlt félévben kifejtett - e pont hatálya alá tartozó - tevékenységeknek. Csatolandó a felsorolásban foglaltakat alátámasztó dokumentum. E) Szociális körülmény alapján: max. 5 pont Csatolandó a pályázati felhívás szerinti táblázat, és minden olyan körülményre vonatkozó igazolás, amelyre a táblázatban hivatkozik. Pályázathoz csatolandó minden olyan dokumentum, amely a pontszámításhoz szükséges. A pályázó pályázatában fel kell, hogy tüntesse a legutóbbi aktív félévében elért a korrigált kreditindex-átlagát (NEPTUN rendszerből). A szociális helyzet megállapításához szükséges igazolások listáját a mellékelt táblázat tartalmazza. A pályázathoz minden esetben hat hónapnál nem régebbi igazolások csatolandóak. A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy valós adatokat ad meg! FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK TEKINTETÉBEN HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG, A PÁLYÁZAT A HATÁRIDŐRE BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK SZERINT KERÜL ELBÍRÁSLÁSRA! 6.) A kitöltött ösztöndíjszerződés leadása, az önkéntes munka intézményi fogadó nyilatkozatának csatolása: április hó 2. napjáig. Kötelező eligazítás időpontja: április 4. AMIT A KÁROLI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATÁRÓL TUDNI ÉRDEMES". Budapest, február 28. Mosolygóné Dr. Gődény Ágnes megbízott Főtitkár

3 Szociális helyzet megállapításához szükséges igazolások Károli ösztöndíj pályázat 2013/2014. tanév tavaszi félév A Bizottság minden esetben hat hónapnál nem régebbi igazolásokat fogad el. A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy valós adatokat ad meg! Ssz. Személyi adatok: Pályázó Igazolások Pontozás Összpontszám adatai 1 2 Név: Születési hely, év: Személyazonosságát igazoló fényképes igazolvány mindkét, és a lakcím kártyájának lakcímet igazoló oldalának másolata. Külföldi állampolgárságú pályázó esetében a fentiekkel egyenértékű hivatalos arcképes igazolvány másolata. 3 Tanulmányok (Kar, szak, évfolyam): Hallgatói jogviszonyigazolás vagy Neptun kód Körülmények 4 Pályázó családfenntartó (2 pont)/eltartott (0)/ Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről egyéb (1 pont): 5 Egy háztartásban élők száma: 6 Eltartottak száma: 1-2 fő (1 pont) 3-4 fő (3 pont) 4 fő felett (5 pont) Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről, születési anyakönyvi kivonat másolata 7 Nagycsaládos (3 pont): Magyar Államkincstár igazolás 8 GYES/GYED/GYET (2 pont): Magyar Államkincstár igazolás 9 Pályázó félárva/árva (3 pont): Szülő(k) vagy eltartó(k) halotti anyakönyvi kivonatának másolata, valamint az árvasági segély összegéről szóló dokumentum másolata félárvaság esetén az özvegyi nyugdíj igazolása 10 Pályázó külön él/elvált (1 pont): Bírósági határozat másolata a válás tényéről, a gyermektartás valós összegének megjelölésével

4 11 Pályázó fogyatékos, rokkant, %/krónikus beteg (3 pont): 12 Pályázó hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű (3 pont): Külön élő szülők esetében szükséges a közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított, a különélés tényéről szóló igazolás másolatának leadása Igazolás rokkantságról Krónikus betegséggel élő pályázó vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozó esetén olyan szakorvosi igazolás másolatának leadása, amely tartalmazza a betegség miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi szolgáltatások, termékek, eszközök listáját. A betegséggel összefüggő rendszeres kiadások igazolása (azok megléte esetén), számlákkal alátámasztva. Igazolás hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről (Jegyzői határozat másolata) Állami gondozott pályázó esetén szükséges ennek igazolása a gondozó szervtől. 13 keresőképes személyek száma a családban (fő): Munkáltatói igazolás 14 Keresőképes(ek) nettő jövedelme: Munkáltató pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott eredeti jövedelemigazolás 15 Egy főre eső jövedelem: Ft (10 pont) Ft (8 pont) Ft (6 pont) Ft felett (4 pont) 16 Egyéb havi jövedelem, támogatás: 17 Családi pótlék: Magyar Államkincstár igazolás Amennyiben az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a Ft-ot és az aktív keresők jövedelme kizárólag munkáltató által igazolt vagy segély/nyugdíj/ösztöndíj formájában kapott juttatásból származik i. Szükséges az Önkormányzat által kiállított igazolás, a következők egyikéről: (a) Hátrányos helyzet, (b) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás/kedvezmény (c) Rendszeres szociális segély megítélése ii. Ezek hiányában az Önkormányzat által kiállított környezettanulmány a vagyoni helyzetről. iii. A fentiek hiányában szükséges a közüzemi költségeket igazoló közüzemi számlák másolata a pályázatot megelőző három hónapról.

5 Foglalkozás 18 Pályázó alkalmazott Munkáltatói igazolás, a pályázat által vizsgált hat hónap átlagos nettó jövedelméről szóló eredeti igazolás, 19 Önellátó: -havi bér/diákhitel havi összege/szociális támogatás havi összege előző félében/bursa Hungarica és egyéb tanulmányi ösztöndíjak/ egyéb jövedelmek Az eltartók közjegyző, vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett 1 évnél nem régebbi nyilatkozatának beszerzése és másolatának leadása arról, hogy a pályázó önellátó, feltüntetve, hogy az eltartók a pályázó megélhetését (lakhatási, étkezési, utazási költségeit) és egyetemi tanulmányait semmilyen formában nem tudják, vagy nem kívánják támogatni. Pályázó saját bevételeinek teljes körű igazolása (munkáltatótól kapott jövedelem, egyetemi juttatás(ok), diákhitel, stb.). 20 Gazdasági érdekeltség (vállalkozás) vállalkozás részletes bemutatása évi eredeti, szárazbélyegző-lenyomattal ellátott, vagy elektronikusan kiadott NAV jövedelemigazolás 21 Ápolási díjon van (1 pont) Önkormányzat által kiállított eredeti igazolás, az ápolási díjban való részesülés tényéről; illetve annak mértékéről 22 Háztartásbeli (1 pont) 23 Álláskereső regisztrált/nem regisztrált (1 pont) Munkaügyi Központ igazolása Önkormányzat által kiállított, a rendszeres szociális segélyben való részesülésről/nem részesülésről szóló igazolás, a támogatás mértékének feltüntetésével, 24 Nyugdíjas (öregségi, rokkantsági) (1 pont) Nyugdíjigazolvány és nyugdíjszelvény, nyugdíjigazolás 25 Őstermelő Őstermelői igazolvány és betétlapja Lakhatás 26 Lakóhely: 27 Állandó lakhelytőlvaló távolság (km): 0-50 km (1 pont) km (2 pont) km (3 pont) km (4 pont)

6 200 km - (5 pont) 28 Lakcím nyilvántartás szerint szüleimmel egy Önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről háztartásban élek: Igen/Nem 29 Kollégium/albérlet (1 pont): A pályázó tartózkodási helyének igazolása- kollégiumi vagy albérleti szerződés másolata 30 Lakhatás havi költsége (kollégiumi díj/albérlet): Kollégiumi vagy albérleti szerződés másolat, közüzemi költségek 31 Otthonról járok be:

7 Amit a Károli ösztöndíj pályázatról tudni érdemes Pályázati útmutató 2013/2014. tanév tavaszi félév Az ösztöndíj célja: tehetséges, tanulmányukat kiemelkedően végző önköltséges hallgatók támogatása. Általános pályázati feltételek, pályázók köre: - aki a felvételi eljárás során Egyetemünket első helyen jelölte meg, - aktív státuszú nappali tagozatos hallgató, aki teljes idejű alapképzésben egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, önköltséges (költségtérítéses), elsőéves és másodéves hallgató, - aki a megelőző félévben jogosult volt pályázni, - tanulmányi eredménye eléri a pályázati felhívásban közzétett minimum korrigált kreditindexet, Pályázást kizáró okok: - a pályázati kiírásban szereplő minimum tanulmányi eredményt (KKI-t) nem teljesíti, - a felvételi eljárás során nem első helyen jelölte meg Egyetemünket, - levelező és szakirányú képzéses hallgatók nem vehetnek részt a pályázaton, - az a pályázó, aki államilag támogatott teljes idejű alapképzésben kezdte tanulmányát, de a pályázatot megelőző félév tárgyi feltételeit nem teljesítette és második évben önköltségesként folytatja tanulmányait, nem jogosult az ösztöndíjra. Az a hallgató, aki Károli ösztöndíjban részesül, azonban passziváltatja tanulmányait, nem veheti igénybe a következő félévi pályázatkor megnyert ösztöndíj összegét. - az a hallgató, aki az előző félévi Károli ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, a következő félévi pályázatról kizárásra kerül. - a pályázó nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat, - a pályázó hiányosan adta le a pályázati anyagát, a dokumentumok pótlólagos benyújtására a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség. - Pályázás módja: A sikeres pályázáshoz a meglévő feltételek és csatolandó dokumentumok szükségesek. A pályázás menete: A pályázat benyújtásának határideje: március 17. hétfő 12 óra A pályázatokat nyomtatott formában a Kari Szervezeti Egységeknél lehet leadni: Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Titkárság; Bölcsészettudományi Kar, Karrier Iroda Hittudományi Kar, Dékáni Titkárság; Tanítóképző Főiskolai Kar, Dékáni Titkárság További fontos tudnivalók minden pályázó számára: link helye Hogy találom meg a megfelelő önkéntes munkát? Jelentkezni az önkéntes munkalehetőségek listáján meghirdetett kari Szervezeti Egységeknél, ill. az Egyházi szervezeteknél március 28-ig lehet. A munkalehetőségek listája elérhető: Pályázatok elbírálása: Az elbírálás során érvényesítendő fő szempont a pályázó tanulmányi eredménye. Az elbírálás pontrendszerben történik a felhívásban megjelent szempontok szerint.

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2015/16/1. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 4 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 4 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 4 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Tartalomjegyzék 1. Általános Információk 3 2. Elfogadott dokumentumok 3 2.1. Lakhatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Felsőbb éves, alap- és mesterszakos szakos hallgatók kollégiumi felvételéhez 1. A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE 1/A. sz. melléklet A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE Ha a pályázó - vidéki és kollégista... 5 pont - vidéki és albérletben lakik...

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2014/2015-ös tanév őszi félév Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos

Részletesebben