SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 II. ÉVFOLYAM 9. szám szeptember 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: Munkaügyi tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: Megjelenik szükség szerint. Kiadóhivatal: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Elõfizetési díj: egy évre Ft ÁRA: 3530 Ft TARTALOM Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról Szociális tárgyú közlemények Jogszabályok évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról (részleges közlés) /2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. (9) bekezdése alapján Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzési programjainak minõsítéséhez szükséges adatlapról és az akkreditáció díjáról Munkaügyi tárgyú közlemények Jogszabály évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (részleges közlés) Közlemény Határozat végrehajtásának felfüggesztésérõl Tájékoztatás Tájékoztatás érvénytelenítésrõl Pályázati felhívás Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

2 1202 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról* Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja: 1. Az Alkotmány 40/B. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A Magyar Honvédség, a Rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszûnését vagy megszüntetését követõ három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyûlési képviselõk választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán. 2. E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról** Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja: 1. Az Alkotmány 46. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, aki e tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve. 2. Az Alkotmány 70/I. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 70/I. (1) Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelõen a közterhekhez hozzájárulni. (2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részérõl jó erkölcsbe ütközõ módon juttatott jövedelmek tekintetében törvény, az adott adóévtõl kezdõdõen, külön mértékû kötelezettséget állapíthat meg. 3. Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke * A törvényt az Országgyûlés a július 22-i ülésnapján fogadta el. ** A törvényt az Országgyûlés a július 22-i ülésnapján fogadta el.

3 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1203 SZOCIÁLIS TÁRGYÚ KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról* (részleges közlés) 4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása 16. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Közcélú munkavégzés keretében a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik, c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik, továbbá d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén a helyreállítással kapcsolatos feladat látható el. 17. (1) Az Szt. 63. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelõzõen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ végzi el az igénylõ gondozási szükségletének vizsgálatát. (2) Az Szt. 63. (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (6) Az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. (7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylõt az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetõségérõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intézményi elhelyezés idõpontjáig napi 4 órában történõ házi segítségnyújtásra jogosult. 18. Az Szt. 68/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 68/A. (1) Az idõsotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ végzi el az ellátást igénylõ gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelõzõen az intézményvezetõnél. (2) Az intézményvezetõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. (3) Idõsotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. * A törvényt az Országgyûlés a július 22-i ülésnapján fogadta el.

4 1204 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám (4) Ha az idõsotthoni ellátást igénylõ személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idõsotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezetõ tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetõségérõl. 19. Az Szt. 127/A. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben megtéríteni, ha a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény által nyújtott, 86. szerinti szociális szolgáltatásokra az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mûködõ társulással ellátási szerzõdést kötött. 20. Az Szt (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa) v) a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén közcélú munkavégzés keretében ellátható helyreállítási feladatok körét, az e feladatokra fordítható költségvetési forrás összegét, valamint e forrás igénybevételének eljárásrendjét. 21. Az Szt. VIII. Fejezete Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelõzõen a következõ sal egészül ki: 140. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 127/A. (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény engedélyezése iránti kérelmet augusztus 1-jét megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza. 22. Az Szt. 119/C. (2) bekezdésében a kezdeményezésével szövegrész helyébe az elvégzésével szöveg lép. 5. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása 23. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145/A. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást megtéríteni, ha a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény, hálózat által végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységekre az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mûködõ társulással ellátási szerzõdést kötött. 24. A Gyvt. Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 161/A. -sal egészül ki: 161/A. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 145/A. (5) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény, hálózat engedélyezése iránti kérelmet augusztus 1-jét megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza.

5 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY Hatályukat vesztõ rendelkezések 25. (1) Hatályát veszti: o) az Szt. oa) 63. (5) és (8) bekezdése, ob) 68/B. -a. 7. Záró rendelkezések 26. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba. (2) Az 1 3., a 8 10., a 13., a 15., a 25. (1) bekezdés a) c) pontja, e) pont ea), ef) és eg) alpontja, g) m) pontja és a 27. e törvény kihirdetését követõ 35. napon lép hatályba. (3) A 25. (1) bekezdés d) és f) pontja és a 28. (1) (3) és (8) bekezdése e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba. 32. Ez a törvény december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke A Kormány 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 2 4. tekintetében az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az 5 8. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés u) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása 1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének pontjában a szakvéleménnyel szövegrész helyébe a szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletrõl kiállított igazolással szöveg lép. 2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása 2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a) 1. (2) bekezdésében a szociális és munkaügyi szövegrész helyébe a nemzeti erõforrás szöveg, b) 1. (3) bekezdésében a Szociális és Munkaügyi szövegrész helyébe a Nemzeti Erõforrás szöveg lép.

6 1206 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám 3. Az R a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen a 4. (2) bekezdés e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos d) pontja szerint kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 4. Hatályát veszti az R. a) 4. (2) bekezdés d) pontja, b) 15. (2) bekezdése. 3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása 5. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetõje végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylõ személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) a személyes gondoskodásban közremûködõ szakképzett szociális gondozót vagy vezetõ gondozót kér fel szakértõnek. (2) Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a jegyzõnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyzõ a kérelem beérkezését követõ tizenöt napon belül a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkezõ személyt kér fel szakértõnek, aki a vizsgálatot a felkérést követõ harminc napon belül végzi el. (3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemrõl szóló döntésnek az Szt. 94/A. (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemrõl szóló döntés meghozatalát megelõzõen a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt. (4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát a gondozási szükségletrõl kiállított igazolás (e alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követõ nyolc napon belül a jegyzõnél kezdeményezheti. A jegyzõ a kérelem beérkezését követõ öt napon belül a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkezõ másik szakértõt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát. (5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylõ személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be. (6) A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylõ személytõl és törvényes képviselõjétõl térítés nem kérhetõ. 6. Az R (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 7. Az R2. a) 1. a) pontjában a (4) (8) szövegrész helyébe a (4) (7) szöveg, b) 8. -ában az ORSZI szövegrész helyébe az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szöveg lép.

7 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY Hatályát veszti az R2. a) a, b) 9. (1) (3) bekezdése. 4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása 9. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 14. -a a következõ (6) (9) bekezdéssel egészül ki: (6) Az (1) (5) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. (7) Ha az Szt. 127/A. (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek a megtérítési kötelezettség jogerõs megállapítását követõen teljesülnek, a megtérítési kötelezettség megszûnését annak a hónapnak az elsõ napjától kezdõdõen, amikor a feltételeket teljesítették a korábbi állami fenntartó kérelmére a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság állapítja meg. Ha a mûködési engedély még nem tartalmazza a hatályos ellátási szerzõdés adatait, a kérelemhez csatolni kell a hatályos ellátási szerzõdés másolatát. Az igazgatóság a határozatát közli a korábbi állami és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartóval, a mûködést engedélyezõ szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatósággal, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszterrel. (8) A megtérítési kötelezettség megszûnését követõen levont megtérítés összegét folyósítani kell a helyi önkormányzatnak, társulásnak. (9) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi azon egyházak nevét, amelyek a Kormánnyal szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötöttek. 10. Az Nr. a következõ 15/A. -sal egészül ki: 15/A. (1) A 14. (1) (5) bekezdésében foglaltak az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. (2) Ha a helyi önkormányzatnak, társulásnak az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen megállapított megtérítési kötelezettsége az Szt a vagy a Gyvt. 161/A. -a alapján szûnt meg, azt a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság haladéktalanul, hivatalból állapítja meg. Ha az igazgatósággal közölt mûködési engedély nem tartalmazza az Szt. 127/A. (6) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145/A. (5) bekezdés b) pontja szerinti ellátási szerzõdés adatait, az igazgatóság felhívja a korábbi állami fenntartót és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartót a hatályos ellátási szerzõdés másolatának megküldésére. Az eljárásra egyebekben a 14. (7) (8) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. 5. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 1208 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A nemzeti erõforrás miniszter 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5 9. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és a 10. tekintetében a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 51. b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a), d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 4. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idõsotthoni ellátás esetében a) az elõgondozás I. szakasza az 5. (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselõje részére szóló tájékoztatásból áll, b) az elõgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 7. (2) bekezdés szerinti esetet, c) az elõgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követõen kell elvégezni. (2) Az Ir. 4. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerûsített elõgondozás a szolgáltatást igénylõnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerûsített elõgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. 2. Az Ir a helyébe a következõ rendelkezés lép: 19. A házi segítségnyújtást igénylõnek az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevõ nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelõ idõtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt idõtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevõ személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelõ idõtartamú házi segítségnyújtást hetente a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe veheti. 3. Az Ir. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 4. Hatályát veszti az Ir. 9. (1) bekezdésében az, illetve ha a gondozási szükségletet házi segítségnyújtás vagy idõsotthoni ellátás esetében vizsgálják, az elõadó szakértõ szövegrész. 2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 5. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

9 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY (1) Az igénylõnek vagy törvényes képviselõjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. szerinti igazolásokat. (2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelõ adatlapon történik. A vizsgálat eredményérõl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelõ adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követõen át kell adni az igénylõnek és törvényes képviselõjének. 6. Az R. 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet szerinti elõgondozást végzõ személy segítséget nyújt az ellátást igénylõnek. 7. Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 8. Az R. a) 1. b) pontjában a (4) (8) bekezdése szövegrész helyébe a (4) (7) bekezdése szöveg, b) 4. (4) bekezdésében a szakvélemény szövegrész helyébe az igazolás szöveg, c) 5. -ában a készült szakvélemény szövegrész helyébe a kiállított igazolás, az a szakvélemény szövegrész helyébe az az igazolás szöveg lép. 9. Hatályát veszti az R. a) 6. (3) (4) bekezdése, b) 2. számú melléklete. 3. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 10. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 4/A. (1) bekezdésében a 7. (1) bekezdésének d) pontjában szövegrész helyébe a 7. (2) bekezdésében szöveg lép. 4. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter

10 1210 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám 1. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez 1. Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.4. pontja helyébe a következõ pont lép: 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény pszichiátriai betegek otthona fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona idõsek otthona a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] kéri b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata bb) az ellátást igénylõ egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít bc) az ellátást igénylõ egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közmûves vízellátás vagy közmûves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan bd) az ellátást igénylõ egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül be) az ellátást igénylõ egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg bf) az ellátást igénylõ egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül bg) az ellátást igénylõ egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 2. Az Ir. 1. számú mellékletének A része a következõ 3.8. ponttal egészül ki: 3.8. Megjegyzések Házi segítségnyújtás és idõsek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát Amennyiben az idõsotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleménye, bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról, bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének igazolása a közmûvesítés hiányáról, bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerõs határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelõdje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról,

11 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1211 bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerõs határozat, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata. 3. Az Ir. 1. számú melléklete C I. részének 1.3. pontjában a munkavégzésbõl szövegrész helyébe a munkavégzésbõl, egyszerûsített foglalkoztatásból szöveg lép. 4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének 1. A családtagok jövedelme pontjában a munkavégzésbõl szövegrész helyébe a munkavégzésbõl, egyszerûsített foglalkoztatásból szöveg lép. 5. Az Ir. 1. számú melléklet C rész Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez része II. Jövedelmi adatok pontjának negyedik bekezdésében a foglalkoztatás szövegrész helyébe a foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés szöveg lép. 6. Az Ir. 1. számú melléklet C rész Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez része II. Jövedelmi adatok pontja Jövedelem típusai alcímének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Alkalmi munkavégzésbõl, illetve egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel, ha havi mértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 2. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez 4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez Igazolás gondozási szükséglet vizsgálatáról 1. Személyes adatok A személyes gondoskodást igénylõ neve (születési neve):... Születési helye, ideje:... Társadalombiztosítási Azonosító Jel: Lakóhelye vagy tartózkodási helye:... Törvényes képviselõjének neve, elérhetõsége: Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetõje vagy a jegyzõ által felkért szakértõ tölti ki): A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete: nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát meghaladó... intézmény (szolgáltató) vezetõje/ jegyzõ által felkért szakértõ A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a jegyzõnél lehet kérni. 3. Idõsotthoni ellátás (az intézményvezetõ tölti ki): 3.1. Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet 4. (1) bekezdésének... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn

12 1212 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám 3.2. Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete: A napi 4 órát meghaladja A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi... óra... intézményvezetõ A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 4. Felülvizsgálat 4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyzõ által kijelölt szakértõ tölti ki): A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete: nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát meghaladó 4.2. Idõsotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki): Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet 4. (1) bekezdésének... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete: A napi 4 órát meghaladja A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi... óra... fenntartó képviselõje KÖZLEMÉNYEK A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. (9) bekezdése alapján E közlemény közzétételének napjáig az alábbi egyházak kötöttek a Magyar Köztársaság Kormányával szociális valamint részben gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást: Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Baptista Egyház, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A fenti egyházakon túl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 127/A. (6) bekezdésének, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 145/A. (5) bekezdésének hatálya alá tartozik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a katolikus egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház is.

13 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1213 Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzési programjainak minõsítéséhez szükséges adatlapról és az akkreditáció díjáról Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. -ának (4) bekezdése alapján közzéteszi a évi indítással tervezett továbbképzési programok minõsítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a minõsítési díjat. A minõsítési kérelem (ADATLAP) és a kitöltési útmutató letölthetõ a weboldal Országos szociális szakmai továbbképzések menüpontjából. A minõsítési kérelmet október 15-éig, 3 példányban kell benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ Továbbképzési és Szakvizsga Osztályához, a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: Titkárság) részére. A pontos címet, a minõsítési kérelem benyújtásához a tartalmi és formai követelményekre vonatkozó információkat a mellékelt kitöltési útmutató tartalmazza. A továbbképzési program minõsítési díja évben benyújtott kérelmeknél továbbképzés céljából szervezett tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztés esetén Ft, szakmai tanácskozás, hazai vagy külföldi tanulmányút, illetve szakmai mûhely esetén pedig Ft. A minõsítési díj visszafizetésére nincs mód! A személyes gondoskodást végzõ személyek minõsített továbbképzési programjai tekintetében az adatlapon szereplõ információk kerülnek közreadásra a Szociális és Munkaügyi Közlönyben megjelenõ és a weboldalról letölthetõ, évi továbbképzéseket tartalmazó jegyzékben (Továbbképzési Tájékoztató). A korábbi években 3 évre akkreditált és érvényes minõsítéssel rendelkezõ továbbképzési programok 2011-ben akkor indíthatók, ha a Rendelet 4. (6) bekezdése szerint a továbbképzést szervezõk október 15-éig a Rendelet 2. számú melléklete szerinti adatlapon bejelentik a Titkárságnak a továbbképzési program indítását és az megjelenik a Továbbképzési Tájékoztatóban. Amennyiben a szervezõ a bejelentést elmulasztja, úgy 2011-ben az adott továbbképzési programját nem indíthatja!

14 1214 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! Adatlap 2010 A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZÕ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINÕSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: Helység: Irányítószám: Megye: Utca/házszám: Telefon: Fax: Az intézmény felnõttképzési nyilvántartási száma: [2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. -ban szabályozott felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételérõl szóló tanúsítvány másolatát mellékelje!] (Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minõsítését kérik.) I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelõs személy (szervezõ) adatai: Név: Helység: Irányítószám: Utca/házszám: Fax: Telefon: I. 3. továbbképzési programot benyújtó besorolása (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!): Szociális intézmény Gyermekjóléti intézmény Gyermekvédelmi intézmény Felsõoktatási intézmény Közoktatási intézmény Egyházi intézmény Gazdasági Társaság Non-profit szervezet Egyéb: I. 4. A minõsítési díj befizetésének módja: Számlaszám: ; befizetési kód: (A befizetési bizonylat hiteles másolatát csatolni kell az adatlaphoz!) Számlát az alábbi címre kérem kiállítani: Intézmény neve: Címe: A befizetett összeg: Ft. A befizetés módja postai úton (csekken) banki átutalással Dátum: P. H. Kérjük, hogy ez az oldal fénymásolás esetén is külön lapra kerüljön! Cégszerû aláírás

15 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1215 A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK II. 1. A továbbképzési program címe: II /2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben akkreditált, de már lejárt képzésre kéri a program újbóli minõsítését: igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) A lejárt továbbképzés engedélyszáma: II /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált: igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében Alapítási engedélyszám: A program alapítója: A továbbképzés indítási engedélyszáma: II /1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált: igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében A továbbképzés engedélyszáma: II. 3. A továbbképzési program típusa: (A megfelelõ rész aláhúzandó, csak egy típus jelölhetõ!) II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T) II A 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, és az 1997 évi XXXI. tv. alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény (Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!): igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) II Államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzõhely feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelõzõ három éven belül fejezték be. Pl.: szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, óvodapedagógus, bölcsõdei szakgondozó. (Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!): igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) Jelölje meg a képzést, képzéseket is: II Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás (S) II Szakmai tanácskozás (K) II Külföldi vagy hazai tanulmányút (U) II Szakmai mûhely (M)

16 1216 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 4. A továbbképzés célja, tartalma (maximum 110 karakter): (Nem lehet azonos a továbbképzési program címével!) II. 5. A résztvevõ által fizetett részvételi díj: Ft/fõ II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása: (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) II Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai mûhely esetén: Családvédelem, családgondozás Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Gyermekjóléti alapellátás Hajléktalan ellátás Gyermekvédelmi szakellátás Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása Idõsek szociális ellátása Egyéb, éspedig: II Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén: Szupervízió Kommunikációs készségfejlesztõ tréning Esetmegbeszélés Szervezetfejlesztõ tréning Kiégést megelõzõ tréning Vezetõi készségfejlesztõ tréning Konfliktuskezelõ tréning Egyéb, éspedig II. 7. A továbbképzés idõtartama: II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen: óra az elméleti órák száma: a gyakorlati órák száma: óra óra Szakmai személyiségfejlesztés esetén: Szakmai tanácskozás esetén: Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén: Szakmai mûhely esetén óra elõadások száma nap fórum II Továbbképzés intenzitása: II A továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke a program idõtartamának %-a. (A képzési formának megfelelõen kérjük kitölteni!) A számonkérés módja (Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén szükséges!):

17 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1217 A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk: II Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma: (Kitöltése kötelezõ!) A tervezett létszám Csoport minimum maximum 1. II Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerint: Csoport Tervezett helyszín Az indítás tervezett idõpontja II Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint: (A megye kódszámát jelölje x- szel!) Kód Megye Kód Megye 1 Baranya 11 Jász-Nagykun-Szolnok 2 Bács-Kiskun 12 Komárom-Esztergom 3 Békés 13 Nógrád 4 Borsod-Abaúj-Zemplén 14 Pest 5 Budapest 15 Somogy 6 Csongrád 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 Fejér 17 Tolna 8 Gyõr-Moson-Sopron 18 Vas 9 Hajdú-Bihar 19 Veszprém 10 Heves 20 Zala A megjelölt megye/megyék településein a továbbképzés indításának feltétele minimálisan fõ/csoport. létszám!) (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum II Tervezett továbbképzés indítás országosan: igen nem (A megfelelõ választ húzza alá!) Országos indítás esetén a továbbképzés indításának feltétele minimálisan fõ/csoport. (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum létszám!)

18 1218 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 9. A továbbképzés célcsoportja: (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) II Ellátási formák szerint: Szociális konyha vagy népkonyha Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei Házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei házi segítségnyújtás Családsegítés Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei Idõsek klubja, demens személyek nappali Gyermekjóléti szolgáltatás intézménye Támogató szolgálat Bölcsõde Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat Családi napközi Közösségi pszichiátriai ellátás Házi gyermekfelügyelet Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Helyettes szülõi hálózat alacsonyküszöbû ellátás Utcai szociális munka Gyermekek átmeneti otthona Fogyatékosok nappali intézménye Családok átmeneti otthona Pszichiátriai betegek nappali intézménye Nevelõszülõi hálózat Szenvedélybetegek nappali intézménye Gyermekotthon Nappali melegedõ Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Idõsek bentlakást nyújtó intézményei Egyéb:... Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei II Munkahelyen betöltött funkció szerint: Szakdolgozó Magasabb vezetõ Középvezetõ Tanácsadó II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelõzõ igényfelmérés: (Írja le az igényfelmérés módját, eredményét, amennyiben írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdõívet is!)

19 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1219 A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 11. A továbbképzési program lebonyolítása során alkalmazandó elégedettség vizsgálat formája és módja: (Amennyiben írásos formában történik, kérjük, csatolja az adatlapot, adatlapokat!)

20 III. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: (Kérjük, a táblázat minden oszlopát töltse ki a táblázat szükség esetén, további oldalakon folytatható!) A továbbképzés egységeinek /elõadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése Csatolandó dokumentumok, megjegyzések: Az egyes tartalmi részek óraszáma/idõtartama A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! Módszerek/munkaformák egységenként Az elõadó/tréner neve, képzettsége, szakterülete Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén csatolandó az elõadások részletes tematikája, az elõadók szakmai önéletrajza. Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén csatolandó a tréner/trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága, jártasságának igazolása. Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve. Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút idõbeosztása. Szakmai mûhely esetén csatolandó a szakmai mûhely meghívóterve (a fórumok tervezett idõpontjainak meghatározásával) és a programfelelõs szakmai önéletrajza (melyben fel kell tüntetni az eddigi mûhelyvezetési jártasságát). A személyi feltételek biztosításához minden megjelölt elõadó, tréner mûhelyvezetõ saját kezûleg aláírt nyilatkozata, hogy a program minõsítése esetén abban részt vesz! Egy példányban készül, ami csatolandó az eredeti pályázati anyaghoz! 1220 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011

A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011 ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:. Anyja neve:..

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:. Anyja neve:.. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Választott intézmény neve: Aranyfürt Idősek Otthona 6070 Izsák, Kossuth L. u. 49. A A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: TAJ száma: Születési helye, időpontja:

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: TAJ száma: Születési helye, időpontja: Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Pécsi Egyházmegye Skóciai Szent Margit Gondozóotthonában (7362 Vásárosdombó Margitmajor 9. tel.: 72/553-300;303) 1. Az ellátást

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 6. szám 2012. május 25. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e A tervezet jelentősen csökkenti a szociális szolgáltatók, intézmények adminisztrációs kötelezettségeit. Törvényi szinten megszüntetésre kerül a kérelem írásbeliséghez kötöttsége. Erre tekintettel szükségtelenné

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek Szociális és Munkaügyi Minisztérium Információk Időseknek 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 4. szám 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐ igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐ igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐ SOTTHONI ellátás igénybevételéhez A 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

feladatait is. A módosítás kibővíti a továbbképzések szakmai felügyeletére vonatkozó szabályozást, az Intézet feladataként előírja a továbbképzések

feladatait is. A módosítás kibővíti a továbbképzések szakmai felügyeletére vonatkozó szabályozást, az Intézet feladataként előírja a továbbképzések 1 Indokolás A módosítás célja a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása, aktualizálása annak érdekében, hogy

Részletesebben

KÉRELEM (tartós bentlakásos intézményi elhelyezéshez)

KÉRELEM (tartós bentlakásos intézményi elhelyezéshez) Őszi Napfény Idősek Otthona 3881.Abaújszántó,Petőfi út 18.sz. Tel:06/47-530-530,Fax:06/47-530-531 e-mail.:oszinapfeny2@freemail.hu Ikt.szám: /2014 Az ellátást igénybe vevő adatai KÉRELEM (tartós bentlakásos

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 12. szám 2009. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben