SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 II. ÉVFOLYAM 9. szám szeptember 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: Munkaügyi tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: Megjelenik szükség szerint. Kiadóhivatal: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Elõfizetési díj: egy évre Ft ÁRA: 3530 Ft TARTALOM Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról Szociális tárgyú közlemények Jogszabályok évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról (részleges közlés) /2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. (9) bekezdése alapján Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzési programjainak minõsítéséhez szükséges adatlapról és az akkreditáció díjáról Munkaügyi tárgyú közlemények Jogszabály évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (részleges közlés) Közlemény Határozat végrehajtásának felfüggesztésérõl Tájékoztatás Tájékoztatás érvénytelenítésrõl Pályázati felhívás Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

2 1202 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról* Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja: 1. Az Alkotmány 40/B. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A Magyar Honvédség, a Rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszûnését vagy megszüntetését követõ három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyûlési képviselõk választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán. 2. E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke Az Alkotmány augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról** Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja: 1. Az Alkotmány 46. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, aki e tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve. 2. Az Alkotmány 70/I. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 70/I. (1) Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelõen a közterhekhez hozzájárulni. (2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részérõl jó erkölcsbe ütközõ módon juttatott jövedelmek tekintetében törvény, az adott adóévtõl kezdõdõen, külön mértékû kötelezettséget állapíthat meg. 3. Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke * A törvényt az Országgyûlés a július 22-i ülésnapján fogadta el. ** A törvényt az Országgyûlés a július 22-i ülésnapján fogadta el.

3 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1203 SZOCIÁLIS TÁRGYÚ KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról* (részleges közlés) 4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása 16. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Közcélú munkavégzés keretében a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik, c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik, továbbá d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén a helyreállítással kapcsolatos feladat látható el. 17. (1) Az Szt. 63. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelõzõen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ végzi el az igénylõ gondozási szükségletének vizsgálatát. (2) Az Szt. 63. (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (6) Az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. (7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylõt az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetõségérõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intézményi elhelyezés idõpontjáig napi 4 órában történõ házi segítségnyújtásra jogosult. 18. Az Szt. 68/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 68/A. (1) Az idõsotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ végzi el az ellátást igénylõ gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelõzõen az intézményvezetõnél. (2) Az intézményvezetõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. (3) Idõsotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. * A törvényt az Országgyûlés a július 22-i ülésnapján fogadta el.

4 1204 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám (4) Ha az idõsotthoni ellátást igénylõ személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idõsotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezetõ tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetõségérõl. 19. Az Szt. 127/A. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben megtéríteni, ha a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény által nyújtott, 86. szerinti szociális szolgáltatásokra az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mûködõ társulással ellátási szerzõdést kötött. 20. Az Szt (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa) v) a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén közcélú munkavégzés keretében ellátható helyreállítási feladatok körét, az e feladatokra fordítható költségvetési forrás összegét, valamint e forrás igénybevételének eljárásrendjét. 21. Az Szt. VIII. Fejezete Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelõzõen a következõ sal egészül ki: 140. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 127/A. (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény engedélyezése iránti kérelmet augusztus 1-jét megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza. 22. Az Szt. 119/C. (2) bekezdésében a kezdeményezésével szövegrész helyébe az elvégzésével szöveg lép. 5. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása 23. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145/A. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást megtéríteni, ha a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény, hálózat által végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységekre az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mûködõ társulással ellátási szerzõdést kötött. 24. A Gyvt. Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 161/A. -sal egészül ki: 161/A. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 145/A. (5) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény, hálózat engedélyezése iránti kérelmet augusztus 1-jét megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza.

5 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY Hatályukat vesztõ rendelkezések 25. (1) Hatályát veszti: o) az Szt. oa) 63. (5) és (8) bekezdése, ob) 68/B. -a. 7. Záró rendelkezések 26. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba. (2) Az 1 3., a 8 10., a 13., a 15., a 25. (1) bekezdés a) c) pontja, e) pont ea), ef) és eg) alpontja, g) m) pontja és a 27. e törvény kihirdetését követõ 35. napon lép hatályba. (3) A 25. (1) bekezdés d) és f) pontja és a 28. (1) (3) és (8) bekezdése e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba. 32. Ez a törvény december 31-én hatályát veszti. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke A Kormány 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 2 4. tekintetében az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az 5 8. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés u) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása 1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének pontjában a szakvéleménnyel szövegrész helyébe a szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletrõl kiállított igazolással szöveg lép. 2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása 2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a) 1. (2) bekezdésében a szociális és munkaügyi szövegrész helyébe a nemzeti erõforrás szöveg, b) 1. (3) bekezdésében a Szociális és Munkaügyi szövegrész helyébe a Nemzeti Erõforrás szöveg lép.

6 1206 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám 3. Az R a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen a 4. (2) bekezdés e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos d) pontja szerint kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 4. Hatályát veszti az R. a) 4. (2) bekezdés d) pontja, b) 15. (2) bekezdése. 3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása 5. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetõje végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylõ személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) a személyes gondoskodásban közremûködõ szakképzett szociális gondozót vagy vezetõ gondozót kér fel szakértõnek. (2) Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a jegyzõnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyzõ a kérelem beérkezését követõ tizenöt napon belül a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkezõ személyt kér fel szakértõnek, aki a vizsgálatot a felkérést követõ harminc napon belül végzi el. (3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemrõl szóló döntésnek az Szt. 94/A. (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemrõl szóló döntés meghozatalát megelõzõen a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt. (4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát a gondozási szükségletrõl kiállított igazolás (e alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követõ nyolc napon belül a jegyzõnél kezdeményezheti. A jegyzõ a kérelem beérkezését követõ öt napon belül a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkezõ másik szakértõt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát. (5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylõ személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be. (6) A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylõ személytõl és törvényes képviselõjétõl térítés nem kérhetõ. 6. Az R (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 7. Az R2. a) 1. a) pontjában a (4) (8) szövegrész helyébe a (4) (7) szöveg, b) 8. -ában az ORSZI szövegrész helyébe az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szöveg lép.

7 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY Hatályát veszti az R2. a) a, b) 9. (1) (3) bekezdése. 4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása 9. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 14. -a a következõ (6) (9) bekezdéssel egészül ki: (6) Az (1) (5) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. (7) Ha az Szt. 127/A. (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek a megtérítési kötelezettség jogerõs megállapítását követõen teljesülnek, a megtérítési kötelezettség megszûnését annak a hónapnak az elsõ napjától kezdõdõen, amikor a feltételeket teljesítették a korábbi állami fenntartó kérelmére a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság állapítja meg. Ha a mûködési engedély még nem tartalmazza a hatályos ellátási szerzõdés adatait, a kérelemhez csatolni kell a hatályos ellátási szerzõdés másolatát. Az igazgatóság a határozatát közli a korábbi állami és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartóval, a mûködést engedélyezõ szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatósággal, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszterrel. (8) A megtérítési kötelezettség megszûnését követõen levont megtérítés összegét folyósítani kell a helyi önkormányzatnak, társulásnak. (9) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi azon egyházak nevét, amelyek a Kormánnyal szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötöttek. 10. Az Nr. a következõ 15/A. -sal egészül ki: 15/A. (1) A 14. (1) (5) bekezdésében foglaltak az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. (2) Ha a helyi önkormányzatnak, társulásnak az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen megállapított megtérítési kötelezettsége az Szt a vagy a Gyvt. 161/A. -a alapján szûnt meg, azt a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság haladéktalanul, hivatalból állapítja meg. Ha az igazgatósággal közölt mûködési engedély nem tartalmazza az Szt. 127/A. (6) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145/A. (5) bekezdés b) pontja szerinti ellátási szerzõdés adatait, az igazgatóság felhívja a korábbi állami fenntartót és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartót a hatályos ellátási szerzõdés másolatának megküldésére. Az eljárásra egyebekben a 14. (7) (8) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. 5. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 1208 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A nemzeti erõforrás miniszter 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5 9. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és a 10. tekintetében a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 51. b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a), d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 4. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idõsotthoni ellátás esetében a) az elõgondozás I. szakasza az 5. (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselõje részére szóló tájékoztatásból áll, b) az elõgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 7. (2) bekezdés szerinti esetet, c) az elõgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követõen kell elvégezni. (2) Az Ir. 4. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerûsített elõgondozás a szolgáltatást igénylõnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerûsített elõgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. 2. Az Ir a helyébe a következõ rendelkezés lép: 19. A házi segítségnyújtást igénylõnek az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevõ nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelõ idõtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt idõtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevõ személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelõ idõtartamú házi segítségnyújtást hetente a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe veheti. 3. Az Ir. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 4. Hatályát veszti az Ir. 9. (1) bekezdésében az, illetve ha a gondozási szükségletet házi segítségnyújtás vagy idõsotthoni ellátás esetében vizsgálják, az elõadó szakértõ szövegrész. 2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 5. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

9 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY (1) Az igénylõnek vagy törvényes képviselõjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. szerinti igazolásokat. (2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelõ adatlapon történik. A vizsgálat eredményérõl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelõ adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követõen át kell adni az igénylõnek és törvényes képviselõjének. 6. Az R. 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet szerinti elõgondozást végzõ személy segítséget nyújt az ellátást igénylõnek. 7. Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 8. Az R. a) 1. b) pontjában a (4) (8) bekezdése szövegrész helyébe a (4) (7) bekezdése szöveg, b) 4. (4) bekezdésében a szakvélemény szövegrész helyébe az igazolás szöveg, c) 5. -ában a készült szakvélemény szövegrész helyébe a kiállított igazolás, az a szakvélemény szövegrész helyébe az az igazolás szöveg lép. 9. Hatályát veszti az R. a) 6. (3) (4) bekezdése, b) 2. számú melléklete. 3. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 10. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 4/A. (1) bekezdésében a 7. (1) bekezdésének d) pontjában szövegrész helyébe a 7. (2) bekezdésében szöveg lép. 4. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter

10 1210 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám 1. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez 1. Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.4. pontja helyébe a következõ pont lép: 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény pszichiátriai betegek otthona fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona idõsek otthona a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] kéri b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata bb) az ellátást igénylõ egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít bc) az ellátást igénylõ egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közmûves vízellátás vagy közmûves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan bd) az ellátást igénylõ egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül be) az ellátást igénylõ egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg bf) az ellátást igénylõ egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül bg) az ellátást igénylõ egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 2. Az Ir. 1. számú mellékletének A része a következõ 3.8. ponttal egészül ki: 3.8. Megjegyzések Házi segítségnyújtás és idõsek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát Amennyiben az idõsotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleménye, bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról, bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének igazolása a közmûvesítés hiányáról, bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerõs határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelõdje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról,

11 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1211 bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerõs határozat, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata. 3. Az Ir. 1. számú melléklete C I. részének 1.3. pontjában a munkavégzésbõl szövegrész helyébe a munkavégzésbõl, egyszerûsített foglalkoztatásból szöveg lép. 4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének 1. A családtagok jövedelme pontjában a munkavégzésbõl szövegrész helyébe a munkavégzésbõl, egyszerûsített foglalkoztatásból szöveg lép. 5. Az Ir. 1. számú melléklet C rész Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez része II. Jövedelmi adatok pontjának negyedik bekezdésében a foglalkoztatás szövegrész helyébe a foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés szöveg lép. 6. Az Ir. 1. számú melléklet C rész Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez része II. Jövedelmi adatok pontja Jövedelem típusai alcímének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Alkalmi munkavégzésbõl, illetve egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel, ha havi mértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 2. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez 4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez Igazolás gondozási szükséglet vizsgálatáról 1. Személyes adatok A személyes gondoskodást igénylõ neve (születési neve):... Születési helye, ideje:... Társadalombiztosítási Azonosító Jel: Lakóhelye vagy tartózkodási helye:... Törvényes képviselõjének neve, elérhetõsége: Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetõje vagy a jegyzõ által felkért szakértõ tölti ki): A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete: nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát meghaladó... intézmény (szolgáltató) vezetõje/ jegyzõ által felkért szakértõ A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a jegyzõnél lehet kérni. 3. Idõsotthoni ellátás (az intézményvezetõ tölti ki): 3.1. Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet 4. (1) bekezdésének... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn

12 1212 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám 3.2. Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete: A napi 4 órát meghaladja A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi... óra... intézményvezetõ A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 4. Felülvizsgálat 4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyzõ által kijelölt szakértõ tölti ki): A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete: nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát meghaladó 4.2. Idõsotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki): Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet 4. (1) bekezdésének... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete: A napi 4 órát meghaladja A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi... óra... fenntartó képviselõje KÖZLEMÉNYEK A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. (9) bekezdése alapján E közlemény közzétételének napjáig az alábbi egyházak kötöttek a Magyar Köztársaság Kormányával szociális valamint részben gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást: Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Baptista Egyház, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A fenti egyházakon túl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 127/A. (6) bekezdésének, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 145/A. (5) bekezdésének hatálya alá tartozik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a katolikus egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház is.

13 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1213 Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzési programjainak minõsítéséhez szükséges adatlapról és az akkreditáció díjáról Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. -ának (4) bekezdése alapján közzéteszi a évi indítással tervezett továbbképzési programok minõsítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a minõsítési díjat. A minõsítési kérelem (ADATLAP) és a kitöltési útmutató letölthetõ a weboldal Országos szociális szakmai továbbképzések menüpontjából. A minõsítési kérelmet október 15-éig, 3 példányban kell benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ Továbbképzési és Szakvizsga Osztályához, a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: Titkárság) részére. A pontos címet, a minõsítési kérelem benyújtásához a tartalmi és formai követelményekre vonatkozó információkat a mellékelt kitöltési útmutató tartalmazza. A továbbképzési program minõsítési díja évben benyújtott kérelmeknél továbbképzés céljából szervezett tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztés esetén Ft, szakmai tanácskozás, hazai vagy külföldi tanulmányút, illetve szakmai mûhely esetén pedig Ft. A minõsítési díj visszafizetésére nincs mód! A személyes gondoskodást végzõ személyek minõsített továbbképzési programjai tekintetében az adatlapon szereplõ információk kerülnek közreadásra a Szociális és Munkaügyi Közlönyben megjelenõ és a weboldalról letölthetõ, évi továbbképzéseket tartalmazó jegyzékben (Továbbképzési Tájékoztató). A korábbi években 3 évre akkreditált és érvényes minõsítéssel rendelkezõ továbbképzési programok 2011-ben akkor indíthatók, ha a Rendelet 4. (6) bekezdése szerint a továbbképzést szervezõk október 15-éig a Rendelet 2. számú melléklete szerinti adatlapon bejelentik a Titkárságnak a továbbképzési program indítását és az megjelenik a Továbbképzési Tájékoztatóban. Amennyiben a szervezõ a bejelentést elmulasztja, úgy 2011-ben az adott továbbképzési programját nem indíthatja!

14 1214 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! Adatlap 2010 A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZÕ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINÕSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: Helység: Irányítószám: Megye: Utca/házszám: Telefon: Fax: Az intézmény felnõttképzési nyilvántartási száma: [2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. -ban szabályozott felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételérõl szóló tanúsítvány másolatát mellékelje!] (Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minõsítését kérik.) I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelõs személy (szervezõ) adatai: Név: Helység: Irányítószám: Utca/házszám: Fax: Telefon: I. 3. továbbképzési programot benyújtó besorolása (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!): Szociális intézmény Gyermekjóléti intézmény Gyermekvédelmi intézmény Felsõoktatási intézmény Közoktatási intézmény Egyházi intézmény Gazdasági Társaság Non-profit szervezet Egyéb: I. 4. A minõsítési díj befizetésének módja: Számlaszám: ; befizetési kód: (A befizetési bizonylat hiteles másolatát csatolni kell az adatlaphoz!) Számlát az alábbi címre kérem kiállítani: Intézmény neve: Címe: A befizetett összeg: Ft. A befizetés módja postai úton (csekken) banki átutalással Dátum: P. H. Kérjük, hogy ez az oldal fénymásolás esetén is külön lapra kerüljön! Cégszerû aláírás

15 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1215 A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK II. 1. A továbbképzési program címe: II /2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben akkreditált, de már lejárt képzésre kéri a program újbóli minõsítését: igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) A lejárt továbbképzés engedélyszáma: II /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált: igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében Alapítási engedélyszám: A program alapítója: A továbbképzés indítási engedélyszáma: II /1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált: igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében A továbbképzés engedélyszáma: II. 3. A továbbképzési program típusa: (A megfelelõ rész aláhúzandó, csak egy típus jelölhetõ!) II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T) II A 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, és az 1997 évi XXXI. tv. alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény (Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!): igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) II Államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzõhely feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelõzõ három éven belül fejezték be. Pl.: szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, óvodapedagógus, bölcsõdei szakgondozó. (Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!): igen nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) Jelölje meg a képzést, képzéseket is: II Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás (S) II Szakmai tanácskozás (K) II Külföldi vagy hazai tanulmányút (U) II Szakmai mûhely (M)

16 1216 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 4. A továbbképzés célja, tartalma (maximum 110 karakter): (Nem lehet azonos a továbbképzési program címével!) II. 5. A résztvevõ által fizetett részvételi díj: Ft/fõ II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása: (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) II Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai mûhely esetén: Családvédelem, családgondozás Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Gyermekjóléti alapellátás Hajléktalan ellátás Gyermekvédelmi szakellátás Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása Idõsek szociális ellátása Egyéb, éspedig: II Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén: Szupervízió Kommunikációs készségfejlesztõ tréning Esetmegbeszélés Szervezetfejlesztõ tréning Kiégést megelõzõ tréning Vezetõi készségfejlesztõ tréning Konfliktuskezelõ tréning Egyéb, éspedig II. 7. A továbbképzés idõtartama: II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen: óra az elméleti órák száma: a gyakorlati órák száma: óra óra Szakmai személyiségfejlesztés esetén: Szakmai tanácskozás esetén: Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén: Szakmai mûhely esetén óra elõadások száma nap fórum II Továbbképzés intenzitása: II A továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke a program idõtartamának %-a. (A képzési formának megfelelõen kérjük kitölteni!) A számonkérés módja (Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén szükséges!):

17 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1217 A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk: II Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma: (Kitöltése kötelezõ!) A tervezett létszám Csoport minimum maximum 1. II Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerint: Csoport Tervezett helyszín Az indítás tervezett idõpontja II Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint: (A megye kódszámát jelölje x- szel!) Kód Megye Kód Megye 1 Baranya 11 Jász-Nagykun-Szolnok 2 Bács-Kiskun 12 Komárom-Esztergom 3 Békés 13 Nógrád 4 Borsod-Abaúj-Zemplén 14 Pest 5 Budapest 15 Somogy 6 Csongrád 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 Fejér 17 Tolna 8 Gyõr-Moson-Sopron 18 Vas 9 Hajdú-Bihar 19 Veszprém 10 Heves 20 Zala A megjelölt megye/megyék településein a továbbképzés indításának feltétele minimálisan fõ/csoport. létszám!) (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum II Tervezett továbbképzés indítás országosan: igen nem (A megfelelõ választ húzza alá!) Országos indítás esetén a továbbképzés indításának feltétele minimálisan fõ/csoport. (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum létszám!)

18 1218 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 9. A továbbképzés célcsoportja: (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!) II Ellátási formák szerint: Szociális konyha vagy népkonyha Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei Házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei házi segítségnyújtás Családsegítés Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei Idõsek klubja, demens személyek nappali Gyermekjóléti szolgáltatás intézménye Támogató szolgálat Bölcsõde Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat Családi napközi Közösségi pszichiátriai ellátás Házi gyermekfelügyelet Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Helyettes szülõi hálózat alacsonyküszöbû ellátás Utcai szociális munka Gyermekek átmeneti otthona Fogyatékosok nappali intézménye Családok átmeneti otthona Pszichiátriai betegek nappali intézménye Nevelõszülõi hálózat Szenvedélybetegek nappali intézménye Gyermekotthon Nappali melegedõ Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Idõsek bentlakást nyújtó intézményei Egyéb:... Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei II Munkahelyen betöltött funkció szerint: Szakdolgozó Magasabb vezetõ Középvezetõ Tanácsadó II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelõzõ igényfelmérés: (Írja le az igényfelmérés módját, eredményét, amennyiben írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdõívet is!)

19 9. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1219 A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! II. 11. A továbbképzési program lebonyolítása során alkalmazandó elégedettség vizsgálat formája és módja: (Amennyiben írásos formában történik, kérjük, csatolja az adatlapot, adatlapokat!)

20 III. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: (Kérjük, a táblázat minden oszlopát töltse ki a táblázat szükség esetén, további oldalakon folytatható!) A továbbképzés egységeinek /elõadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése Csatolandó dokumentumok, megjegyzések: Az egyes tartalmi részek óraszáma/idõtartama A program nyilvántartási száma*: / * A feldolgozást végzõ tölti ki! Módszerek/munkaformák egységenként Az elõadó/tréner neve, képzettsége, szakterülete Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén csatolandó az elõadások részletes tematikája, az elõadók szakmai önéletrajza. Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén csatolandó a tréner/trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága, jártasságának igazolása. Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve. Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút idõbeosztása. Szakmai mûhely esetén csatolandó a szakmai mûhely meghívóterve (a fórumok tervezett idõpontjainak meghatározásával) és a programfelelõs szakmai önéletrajza (melyben fel kell tüntetni az eddigi mûhelyvezetési jártasságát). A személyi feltételek biztosításához minden megjelölt elõadó, tréner mûhelyvezetõ saját kezûleg aláírt nyilatkozata, hogy a program minõsítése esetén abban részt vesz! Egy példányban készül, ami csatolandó az eredeti pályázati anyaghoz! 1220 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus-szeptember

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus-szeptember SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. *7401 Kaposvár, Pf.:150 (82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:.

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:. 1. számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név: Anyja neve:...

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 3., péntek 140. szám Tartalomjegyzék 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet 14/2010. (IX. 3.) VM rendelet 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 1183/2010.

Részletesebben

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Idősek Otthona 6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.

Részletesebben

Az alábbi miniszteri rendeletek módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által:

Az alábbi miniszteri rendeletek módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Tel: 56/505-980 Fax: 56/505-999 e-mail: gyamhivatal@jasz.earkh.hu 1486-4/2010./SzGy-Szo. Tárgy:

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ADATLAP 2011. (Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minősítését kérik.)

ADATLAP 2011. (Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minősítését kérik.) ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINŐSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Támogatott lakhatás: 4. (1) h), 57. (2) e), 75., 113/A. e), 117. (2a)

Támogatott lakhatás: 4. (1) h), 57. (2) e), 75., 113/A. e), 117. (2a) 1a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 35. (3)-(8) nem állami szociális fenntartó támogatása 2. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt E.R.Ö.V. EGYESÜLT A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI ( A RÉSZ) A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító:

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tájékoztató Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tisztelt Felhasználó! A KAVÍZ Kft. az elmúlt években is kiemelten kezelte,

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben