10 éves A békéltetô testület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 éves A békéltetô testület"

Átírás

1 10 éves A békéltetô testület

2 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa Szerkesztôk: Kalocsay Katalin dr. Korcsog Tamás Lektorálta: dr. Vándor Béla Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány semmilyen részét nem szabad reprodukálni az MKIK írásos engedélye nélkül. Felelôs kiadó: Dunai Péter fôtitkár Kiadja: MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. Tördelés: Harsányi és Tsa Bt. Nyomda: PETRO-LAND Nyomda Kft. ISBN A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával jött létre.

3 Bevezetô dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter 4 KÖSZÖNTÔ dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 5 10 év az elnökök szemével 6 Egyre több ügy, növekvô bizalom 8 Kulturáltan, mindenki megelégedésére 10 Évente száznál több ügyben születik határozat 12 Pár ezer forintos kis ügyektôl a milliós károkig 14 Igazi fokmérô a fogyasztók elégedettsége 16 Tegnapelôtti emlékek 18 A tisztességes vállalkozó a fogyasztó érdekében 20 Nagyobb önállóságot szeretnének 22 Peren kívül egyszerûbb és gyorsabb a megegyezés 24 Gyorsan, hatékonyan és olcsón 26 Minden ügyben legyen kötelezô erejû a határozat 28 Gyed mellett, tiszteletdíj nélkül 30 Egyre több a bonyolult panaszos ügy 32 Három hét alatt kétszáz ügyet zártak le 34 Egyre tudatosabbá válnak a fogyasztók 36 Szerzôdéssel is érdemes megerôsíteni a bizalmat 38 Színes a panaszos ügyek palettája 40 Bonyolultabb ügyekhez több jogosítvány 42 A fogyasztók igénylik és elismerik mediátori munkánkat 44 Követik a határozatok teljesítését is év a számok nyelvén év a határozatok jegyében év a fogyasztói vélemények tükrében 70

4 bevezetô Tisztelt Olvasó! Bizonyára Önnel is megesett már, hogy valamely megvásárolt termékkel, igénybe vett szolgáltatással összefüggésben problémája merült fel, hibás, vagy rossz minôségû árut kapott, vagy bármilyen más vitája támadt vállalkozásokkal. Termékek százait vesszük meg, lépten-nyomon szerzôdéseket kötünk, sokszor szinte belezavarodva a ránk zúduló információözönbe. Ez a globalizálódó világ új kihívása, a modern és folyamatos fogyasztásra sarkalló társadalmak velejárója, amellyel meg kell tanulnunk együtt élni. Utópisztikus volna azt feltételezni, hogy létrehozható olyan környezet a modern piacgazdaságban, amelyben minden vállalkozás tisztességes, és amelyben minden egyes fogyasztó tudatosan hozza meg döntéseit. Sokkal fontosabb cél, hogy elérjük azt az állapotot, hogy a fogyasztók ismerjék jogaikat és éljenek azokkal, hogy tudják, vitás helyzetekben hová fordulhatnak segítségért. Ennek egyik eszköze a tudatos fogyasztói magatartás elôsegítése, amely a kormányzat fogyasztóvédelmi politikájában is prioritással bír, azonban önmagában nem elégséges eszköz. Meg kell teremteni azokat a fórumokat is, amelyeket vitás helyzetekben a fogyasztók könnyen és gyorsan igénybe vehetnek. A legtájékozottabb fogyasztó sem képes igényét érvényesíteni, ha ehhez nem társul alkalmas, a hagyományos bírósági útnál elônyösebb vitarendezési fórum. Ezért van komoly értéke minden olyan kezdeményezésnek, amely a bírósági útnál olcsóbb, gyorsabb, rugalmasabb, és a fogyasztó, valamint a vállalkozás közti magánjogi természetû jogviták megegyezésen alapuló rendezését teszi lehetôvé. E funkciót hazánkban a békéltetô testületek töltik be, és hogy mennyire eredményesen, arra szemléletes példa a testületekhez forduló fogyasztók évrôl évre növekvô száma. A békéltetô testületek felállítása óta megtízszerezôdött az évente indított eljárások száma, ami kétséget kizáróan bizonyítja, hogy az alternatív vitarendezésnek igenis van létjogosultsága, mi több ismertsége és elismertsége is folyamatosan növekszik. Alig több mint tíz év alatt a békéltetô testületi rendszer a fogyasztói igényérvényesítés vezetô szereplôjévé nôtte ki magát, mára már eredeti célkitûzésének megfelelôen racionális és hatékony alternatívája lett a hagyományos bírósági úton történô vitarendezésnek. Annak érdekében, hogy ez továbbra is így maradjon, sôt, a testületek jelentôsége tovább növekedjék, a hálózatot fejleszteni kell. Emellett a testületi tagok képzésével tevékenységük szakmai színvonalát is magas szinten kell tartani. Nem kis feladat ez, de teljesítésével a társadalom valamennyi tagja profitálhat. Elégedettebbek lesznek a fogyasztók, az együttmûködô vállalkozások pozitív képe erôsíti a fogyasztói bizalmat, és nem mellesleg tehermentesíti a bírósági rendszert. Hiszek abban, hogy e rendszer sikere mindannyiunk közös tenni akarásán múlik: a fogyasztónak tudnia kell, hogy hová fordulhat, a vállalkozásnak pedig együttmûködônek kell lennie, és a testületeknek természetesen a legmagasabb színvonalon kell feladatukat ellátni. Remélem, hogy ezzel a kiadvánnyal is hozzájárulhatunk a hazai fogyasztóvédelem fejlôdéséhez, az alternatív vitarendezés szerepének erôsítéséhez. dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter 4

5 KÖSZÖNTô Tisztelt Olvasó! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kamarák kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a kamarai rendszeren belül az üzleti viták rendezésére megfelelô fórumok álljanak rendelkezésre. Nemrég ünnepeltük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó választott bíróság fennállásának 60. évfordulóját, és ugyanilyen büszkék vagyunk a békéltetô testületek tíz év alatt elért teljesítményére, amit e kiadvány megjelentetésével is nyomatékosítani kívánunk. Választott bíróság, etikai bizottság, békéltetô testület. Ezt a három bíróságon kívüli vitarendezést kínálják a kamarák a gazdaság szereplôi és a fogyasztók számára. Míg a választott bíróság és az etikai bizottság tipikusan a vállalkozások egymás közt felmerülô, a békéltetô testület a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügyek rendezésére hivatott. Mindhárom vitarendezési mód közös jellemzôje, hogy igénybevételükkel az állami bíróság elkerülhetô. Ez a fajta jogérvényesítés különösen a fogyasztó számára lehet elônyös, hiszen mint köztudott, a bírósági út lassú és drága, továbbá többnyire ügyvédi közremûködést igényel. Ez a felismerés, továbbá az Európai Unióhoz történô csatlakozás elôkészítése vezetett oda, hogy az 1997-ben elfogadott fogyasztóvédelmi törvény alapján 1999-tôl megkezdhették mûködésüket a békéltetô testületek. Létrehozásuk célja, hogy a fogyasztói jogviták olcsó, gyors, hatékony vitarendezési eljárás keretében, lehetôleg a felek megegyezésével rendezôdjenek. Meggyôzôdésünk azonban, hogy a vitarendezésnek ez a módja nemcsak a fogyasztók, hanem a vállalkozások számára is elônyös lehet. A fogyasztói reklamációk, panaszok nyomán kialakult vitában a békéltetôkkel való együttmûködés, a testületek kompetenciájának és döntéseinek elfogadása a fogyasztói bizalom elnyerésének, fokozásának egyik eszköze, ennek felismerése pedig a piaci versenyt befolyásoló tényezô. Különösen igaz ez manapság, amikor az úgynevezett fogyasztói kosár bizony jóval kisebb a korábbinál. Már a régi kereskedôk is azt mondták: legjobb vásárló az elégedett, visszatérô vásárló. Nem véletlen, hogy ha lassan is, de évrôl évre növekszik a békéltetôkkel együttmûködô vállalkozások száma. Tíz év, húszezer ügy, ezen belül közel ötezer egyezség, imponáló számok. A kezdeti alig több mint 300-as ügyszám ban meghaladta a 4500-at, 2009-ben pedig várhatóan az 5500-at, ami azt jelzi, hogy a békéltetés a fogyasztói jogérvényesítés egyik jelentôs eszközévé vált. De mi van a számok mögött? Belelapozva a kiadványba, errôl is kaphatunk némi információt. A testületek elnökei tekintenek vissza az elmúlt tíz évre, grafikonok és számok mutatják, ami ezen a nyelven elmondható, tanulságos döntések, esetek, amelyekbôl kiderül, milyenek vagyunk mi fogyasztók és vállalkozók, továbbá fogyasztói, vállalkozói véleményeket tartalmazó levelek, amelyekben az érintettek elismerésüket, vagy éppen kritikai észrevételeiket fogalmazzák meg az adott testület tevékenységérôl. Ami talán nem derül ki a kiadványból, az a kamarai és a fogyasztóvédelmi civil szervezetek által delegált több mint 380 békéltetônek e munkával járó sikerei és kudarcai, valamint az sem, hogy ezt a munkát valljuk meg csekély anyagi elismerés ellenében, ugyanakkor nagy szakértelemmel és empátiával végezték és végezik ma is. Köszönet érte. Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 5

6

7 10 év az elnökök szemével

8 magyar kereskedelmi és iparkamara Békéltetô Testületek Egyre több ügy, növekvô bizalom A Baranya Megyei Békéltetô Testület az elmúlt tíz évben elé került és lezárt ügyek száma alapján az országos lista ötödik helyén áll. Ez kétségkívül a testület iránt kialakult bizalmat jelzi hangsúlyozta dr. Bodnár József régi-új elnök. Baranyában ahogy az országban mindenütt, több mint egy éve lezajlott a tisztújítás, a megyei békéltetô testület huszonkét fôs kijelölt tagsága további négy évre megerôsítette pozíciójában dr. Bodnár József korábbi elnököt, akit a testület elmúlt tíz évének összegezésére kértük. A Baranya Megyei Békéltetô Testület elnökei: : dr. Kovács Jenôné dr. Gemeiner Vera 2005-tôl: dr. Bodnár József Hogyan értékeli a baranyai testület mögött álló egy évtizedet, honnan, hová sikerült eljutni? Baranya megyében az elsôk között alakult meg és kezdett mûködni a békéltetô testület január 1-jétôl. Az elmúlt tíz esztendô országos statisztikája szerint az éves ügyszámot tekintve megyénk általában a harmadik, néha a negyedik, illetve az ötödik helyen szerepel. Ez az eredmény nem a megye fogyasztóinak magas számából adódik, hiszen a népesség csupán mintegy négyszázezer fô, hanem elsôsorban a baranyai fogyasztók átlagot meghaladó érdekérvényesítési aktivitásának, s a megyei békéltetô testület pozitív tevékenységének köszönhetô. Hogyan alakult az ügyek száma? Az elmúlt tíz év alatt a megyében folyamatos volt a növekedés, s elôfordultak kiugró esztendôk is. Például ben az elôzô évi 57 üggyel szemben 136 ügyet kellett tárgyalnunk. Emögött egyértelmûen a fogyasztói minôségi kifogások intézésére vonatkozó rendelet megváltozása állt, amely a békéltetô testületek irányába terelte a panaszok intézését. A következô ugrás 2007 után következett be, amikor az uniós jogharmonizáció miatt megszûnt a fogyasztóvédelmi felügyelôségek hatásköre a fogyasztói panaszok kivizsgálására és orvosolására. Ugyanakkor egyre inkább azt is tapasztaljuk, hogy növekszik a bizalom a békéltetô testület iránt. Az ügyek számának dinamikus emelkedése örvendetesen pozitív visszajelzés számunkra, hiszen a fokozódó érdeklôdés azt jelenti, jónak minôsítik az eddig végzett munkánkat. A békéltetés iránti bizalom kialakulásához köze van a testület szakmai összetételének is. A tagok közül ugyanis hét jogász, két közgazdász, két vegyészmérnök, két üzemmérnök található, de van élelmiszer-ipari mérnök, bánya-, agrár-, kertész-, gépész-, építô-, épületgépész-mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, idegenforgalmi és vendéglátó-ipari fôiskolát végzett, többségében szintén diplomás szakember is. Mi a magyarázata annak, hogy a baranyai békéltetés ilyen elôkelô helyezést ért el a lezárt ügyek terén? Ma az érdekeit érvényesíteni kívánó fogyasztó két lehetôség közül választhat: vagy polgári pert indít az panaszolt vállalkozással szemben, aminek kimenetele bizonytalan, az eljárás hosszadalmas, a perköltség pedig több százezer forint is lehet, vagy igénybe veszi a békéltetô testület ingyenes szolgáltatását. Ez esetben csak egy fontos feltétele van a békéltetô eljárás megnyugtató lezárásának: a vállalkozásnak is el kell fogadnia a testületet döntéshozóként, a határozat rá vonatkozóan csak akkor kötelezô. Ellenkezô esetben a testület csupán ajánlást tehet, s ha a vállalkozás nem tesz eleget az ajánlásban foglaltaknak, az esetet a fogyasztó nevének feltüntetése nélkül bárhol, rádió-, újság-, televízióhirdetésben, hirdetményben, falragaszon stb. nyilvánosságra hozhatjuk. Mivel ez nagy mértékben rontja a vállalkozások jó hírnevét, ezért inkább meggondolják, mit választanak. Miként látja a megyében a békéltetési gyakorlat társadalmi beágyazottságát? Teljesen egyértelmû, hogy a békéltetô testületek létrehozása jelentôs vívmánynak számít. Mûködésük egyrészt hiányt pótol, segíti a fogyasztói érdekek gyors és költségkímélô érvényesítését, másrészt jelentôsen tehermentesíti a bíróságokat is fogyasztóvédelmi perek terhe alól. Kimondhatjuk, hogy a békéltetési gyakorlat társadalmi beágyazottsága megkezdôdött, és ahogy az évrôl évre növekvô ügyszám jelzi, a folyamat ma is tart, de még nem érte el a megfelelô mértéket. Tapasztalataink azt mutatják, a fogyasztóknak még mindig csupán egy kisebb hányada, az aktívabbak, a tudatosabbak fordulnak a testülethez. Pedig a békéltetés népszerûsítésére, az eljárás propagálására úgy gondolom a magunk részérôl mindent megtettünk, minden lehetséges módszert igénybe vettünk. Milyen változások tapasztalhatók a korábbi és a mostani ügyek jellegét, típusát illetôen? 8

9 baranya megyei Békéltetô Testület Az elmúlt tíz esztendôben az ügyek többsége a termékszavatossággal volt kapcsolatos. Ezt követik az egyéb szolgáltatások, majd az építôipari, pénzügyi és közüzemi szolgáltatások. Jellemzô tendencia még, hogy a vállalkozások élve a jogszabályban biztosított lehetôségekkel döntô többségében nem tesznek alávetési nyilatkozatot, így a testület eljáró tanácsa csupán ajánlást tehet, nem hozhat kötelezést tartalmazó határozatot. A múlt évben például az összes határozatnak csupán két százalékát tudtuk kötelezéssel lezárni. Melyek azok a visszatérô ügyek, amelyekkel Ön személy szerint is találkozik? Mint említettem, döntôen termékszavatossági ügyekkel fordulnak hozzánk, ezen belül a leggyakoribb a lábbelikkel kapcsolatos minôségi kifogás. Ennek okai is összetettek, a fô probléma egyértelmûen a lábbelik romló minôsége, de szerepet játszanak a cipôhasználati és cipôápolási kultúránk hiányosságai is. Ugyanakkor vannak bizonyos, bár szerencsére ritkábban elôforduló ügyek, amelyek kiugró negatívumokra mutatnak rá, például nyílászárók, redônyök, reluxák vagy cserépkályhák minôségével kapcsolatosan. Dr. Bodnár József Újabb módosításra vár a fogyasztóvédelmi törvény. Melyek azok a fôbb változások, amelyek érintik a békéltetô testületeket és amelyeket a baranyai testület is támogat? A jogszabály már az elmúlt évben is több ponton változott. Örömmel konstatáltuk, hogy a békéltetô testületünk javaslatai szinte kivétel nélkül beépültek a módosításokba, így például az ezerforintos eljárási díj eltörlése, ezáltal ingyenessé vált az eljárás, a költségvetési támogatás ügyszámarányos elosztása, a testületi tagok számának növelése, egyes eljárási határidôk egységesítése, illetve reálissá tétele stb. Az elmúlt idôszakban a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos joghézag megszüntetése érdekében kiegészítô javaslatot tettünk. Örömmel nyugtáztuk, hogy nemrég módosult a testületi tagok díjazására vonatkozó kormányrendelet is. Csupán egyetlen, említésre érdemes probléma nehezíti jelenleg a békéltetô testületek mûködését: a gazdasági kamarák nem folyamatosan, vagy idôarányosan kapják a költségvetésbôl a támogatást hanem utólag, s ez komoly gondot okoz. Csak remélni tudjuk, hogy a jövôben ez a számunkra kedvezôtlen gyakorlat megszûnik. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô békéltetô testület tagjainak listája NÉV SZAKTERÜLET JELÖLÔ SZERVEZET 1. Dr. Bodnár József elnök kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelmi szolgáltatások fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 2. Dr. B. Schmidt Gábor polgári jog, energiajog fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 3. Dr. Bonyár Zsuzsa polgári jog, társasági jog, fogyasztóvédelem fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 4. Döme János közlekedés, szállítmányozás gazdasági kamara 5. Fülöp Tamás fogyasztóvédelem fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 6. Horváth Sándorné kertészet fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 7. Huber János mezôgazdaság, élelmiszeripar gazdasági kamara 8. Huszti Zoltán élelmiszer-kereskedelem, agrártermékek gazdasági kamara 9. Králik Istvánné külkereskedelem, bányászat, kereskedelem gazdasági kamara 10. Dr. Krippl Zoltán gazdasági jog gazdasági kamara 11. Leikauf Tibor közüzemi szolgáltatás, építôipari kivitelezés gazdasági kamara 12. Dr. Merk Attila polgári jog, társasági jog, vállalkozási szerzôdések gazdasági kamara 13. Nagy Sándor építôipar fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 14. Dr. Palotai Ferencné kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 15. Schumann Róbert minôségvédelem, élelmiszer-minôség fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 16. Dr. Síkfôi Tamás kereskedelmi szolgáltatások gazdasági kamara 17. Stenglné dr. Horváth Ágnes polgári jog, társasági jog, ingatlanügyek gazdasági kamara 18. Szeberényi György fogyasztóvédelem fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 19. Dr. Székelyhidi Gyula kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelmi szolgáltatások fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 20. Túrós Izabella szakképzés, élelmiszeripar, adójog, pénzügyi jog gazdasági kamara 21. Dr. Vári Lászlóné fogyasztóvédelem fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet 22. Vétek János szakképzés, vendéglátás gazdasági kamara 7625 Pécs, Majorossy u. 36. Tel.: (06-72) Fax: (06-72)

10 magyar kereskedelmi és iparkamara Békéltetô Testületek Kulturáltan, mindenki megelégedésére Gyorsaság és ingyenesség dr. Gál Gyula szerint e fô erényeknek köszönhetô a békéltetô testületek növekvô népszerûsége. Továbbá annak a tapasztalatnak, hogy a vitás ügyek rendezése többnyire az érintett felek kölcsönös megelégedésére történik. Gál Gyula kezdetektôl tagja a Bács-Kiskun Megyei Békéltetô Testületnek, április óta pedig az elnöki feladatokat is ellátja. Miért döntött úgy tíz évvel ezelôtt, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez? Amikor a fogyasztóvédelmi törvény létrehozta ezt a Magyarországon korábban ismeretlen intézményt, Európában már több helyütt jól bevált a fogyasztói panaszok és viták rendezésének e módja. A törekvésünk kezdetektôl a viták békés tisztázására irányult: szakmai alapon, mindkét fél bevonásával. Ha a testület valamennyi tagjára érvényes, közös jellemzôt kellene megneveznem, az mindenképpen a kompromisszumkeresés volna. A szándék létjogosultságát pedig mi sem igazolja jobban, mint az ügyek számának óriási mértékû emelkedése. Milyen feltételek mellett dolgozik a testület? Helyileg és költségvetés szempontjából Bács-Kiskun megyében is a kereskedelmi és iparkamarához tartozik a békéltetô testület. Ez a háttér gyakorlatilag zökkenômentessé teszi a munkát: megelôlegezi a költségeket, biztosítja a technikai és pénzügyi feltételeket. Kikbôl áll a testület tagsága? A vállalkozói érdekek képviseletét a kamara által delegált vállalkozások képviselôi biztosítják, a fennmaradó 50 A Bács-Kiskun Megyei Békéltetô Testület elnökei: : dr. Horváth György : Látos Lajos április 1-jétôl: dr. Gál Gyula százalékot pedig a civil szervezetek adják. Ez a gyakorlatban a Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei szervezetét jelenti. A civil terület képviselete a jövôben a törvénymódosításnak megfelelôen bôvülni fog. Elfogadják-e a testület kompetenciáit a vállalkozások? Egyre szélesebb kör kíván együttmûködni velünk. A törvény lehetôséget ad arra, hogy a kereskedô, a vállalat elôzetesen úgynevezett alávetési nyilatkozatot tegyen, amivel kifejezi, hogy fogyasztói panasz esetén a békéltetô testület döntését magára nézve kötelezônek tartja. A Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei és kecskeméti szervezete megkülönböztetô embléma használatával jelzi ezt a vásárlóknak. A külön e célra tervezett logóval eddig mintegy harminc vállalkozás rendelkezik. Milyen típusú panaszokkal keresik meg leggyakrabban a békéltetô testületet? A szolgáltatások körében a legtöbb probléma az építôés szakipari, valamint a pénz-, hitel- és biztosításügyi szolgáltatásokkal van. A termékügyek között különösen gyakoriak a cipôkkel kapcsolatos meghibásodási, jótállási, szavatossági panaszok. Vannak-e tipikus panaszok? Az építôipari jellegû panaszoknál sokszor az emberi tényezô, vagyis a hozzá nem értés játszik szerepet, de arra is van példa, hogy a fogyasztó lép fel túlzott igényekkel. Az írásos szerzôdés hiánya gyakran megnehezíti a tisztánlátást. A pénzügyi, biztosítási szolgáltatások körében egyre többször adódik abból a konfliktus, hogy a hitelfelvevô nem tud fizetni, vagy nem idôben tesz eleget kötelezettségének. Ezeknek az ügyeknek a rendezésében jó partner a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Egyre nagyobb arányt képviselnek az internetés mobilszolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok. Volt példa arra, hogy a hírközlési hatóságot kértük fel a szolgáltató egy bizonyos csomagjának ellenôrzésére, míg a mobiltelefon-szolgáltatók kapcsán különösen gyakori a hûségnyilatkozatokkal kapcsolatos panasz. A békéltetô testület döntései azonban nem bírósági erejûek. Éppen ezért a legnagyobb sikernek azt tekintjük, ha egyezség születik a két fél között. A megállapodást írásba foglaljuk, s ha a felek aláírják, az már kötelezô mindkettôjük számára. Amikor nem lehet egyezséget létrehozni, mert a felek valamelyike megmakacsolja magát, akkor a testület ajánlást fogalmaz meg. S bár ennek betartása nem kötelezô, a visszajelzések szerint nagy részét mégis elfogadják az érintett panaszoltak: vállalkozók, boltosok. Túl vagyunk már egy bírósági ügyön is: egy szolgáltató bepanaszolta a döntésünket, azonban a bíróság szabályosnak ítélte a békéltetô testület eljárását. 10

11 Bács-Kiskun megyei Békéltetô Testület Dr. Gál Gyula Mit tehetnek akkor, ha a panaszolt figyelmen kívül hagyja a testület állásfoglalását? Egyetlen eszköz van a kezünkben: nyilvánosságra hozhatjuk az esetet a cég vagy kereskedô nevével és a konkrétumokkal együtt, a panaszos nevének elhallgatásával. Vannak-e olyan cégek, vállalkozások, amelyek egyáltalán nem partnerek a fogyasztói panaszok rendezésében? Igen, az ügynöki kereskedelem ilyen terület. Pedig a termékeikkel házaló kereskedôk, értékesítôk a potenciális vevôket ajándékokkal, utazással, városnézéssel csábítják gyakran erôn fölüli vásárlásra, gyakran megtévesztik az elsôsorban idôs, befolyásolható embereket. Ilyen esetben csak figyelmeztetni tudunk arra, hogy jobb az ilyen ügyleteket elkerülni. Mondana konkrét példát, amikor sikerült minden érintett számára megnyugtatóan rendezni az ügyet? Egy idôs hölgy szemüveget vásárolt, progresszív lencsékkel, csaknem 100 ezer forint értékben. A lencsékre egyéves garanciát vállalt a kereskedô. A panaszos a szemüveget rendeltetésszerûen használta, ennek ellenére a jobb lencse külsô része kicsorbult a damilszál rögzítése mellett. Reklamációjával többször is megkereste személyesen a szemüveg készítôjét, de megegyezni nem tudtak és egyre nagyobb személyes ellentét alakult ki közöttük. A békéltetô testület eljáró tanácsa és annak szakértô tagja megtekintette a szemüveget, és jogosnak találva a panaszt, mind a két fél számára megfelelô megoldást ajánlott. Az optikus vállalta, hogy átcsiszolják a lencséket egy új, stabilabb keretbe, s ezért plusz költséget nem számol fel. Ön szerint a békéltetô testületek intézménye beváltotta-e a hozzá fûzött reményeket? A békéltetés, a széles vásárlói rétegek problémáinak a kezelési módja szerintem már felnôtt korba ért. Azt, hogy nálunk kulturált módon, mindenki megelégedésére zárulnak az ügyek, még nagyobb eredménynek tartom, mint egy-egy konkrét ügy konkrét elintézését. A békéltetéshez ez a szemlélet szükséges, és a jelek szerint egyre népszerûbb is. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô békéltetô testület tagjainak listája NÉV SZAKTERÜLET JELÖLÔ SZERVEZET 1. Berente Csaba elektronikus berendezés Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 2. Dr. Gál Gyula kereskedelem, szolgáltatás Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3. Dr. Halász Erzsébet jótállás, szavatosság Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 4. Dr. Horváth György lábbeli, textil, bôráru, bútor, sportszer, játék, háztartási eszk., szolg. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 5. Halasi István építôipar Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 6. Karádi János biztosítás, utazási szerzôdés Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 7. Kelemen Béla közlekedési, mûszaki szakértés, biztosítás Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8. Király József építôipar Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9. Kolozsi R. Gyula kereskedelem, szolgáltatás, szavatosság, jótállás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 10. Kövesi Sándor gépgyártás, gépjármû, háztartásigép-javítás, szolgáltatás Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 11. Látos Lajos elnök kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 12. Lévai Sándor kisgépek, fémszerkezetek Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 13. Molnár Csaba háztartási, kerti, mezôgazdasági gépek Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 14. Orosz József szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 15. Pankotainé dr. Fazekas Andrea jog Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 16. Paksi Csaba építôipar, magasépítés Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 17. Szabados István pénzügyi szolgáltatás Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 18. Szabó Imre gépészet, ipari szolgáltatás Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 19. Tombácz Ferencné kereskedelem Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 20. Tóth Mariann utazási szerzôdés Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 21. Tóth Ferenc bank- és hitelszerzôdések Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 22. Varjú Zoltán idegenforgalom, vendéglátás, turizmus Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 23. Várnai Iván jótállás, szavatosság Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 24. Zima Tibor építôipar Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel.: (06-76) Fax: (06-76)

12 magyar kereskedelmi és iparkamara Békéltetô Testületek Évente száznál több ügyben születik határozat Nem a nagy szavak embere dr. Bagdi László békéscsabai praktizáló ügyvéd, ezúttal mégis így fogalmazott: Szívvel-lélekkel végzem elnöki munkámat a békéltetô testületben, amelynek társadalmi hasznosságáról és fontosságáról mélyen meg vagyok gyôzôdve. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Fogyasztóvédelmi Békéltetô Testületet öt éve vezetô dr. Bagdi Lászlót a tízéves jubileum alkalmából kértük összegezésre. A bíróságok tehermentesítésére angolszász mintára létrejött fogyasztóvédelmi testület nem veszi át az igazságszolgáltatás feladatát, az továbbra is egyértelmûen a bíróságok hatásköre hangsúlyozta Bagdi László. Mint ismert, a fogyasztók és a vállalkozások közötti vitákban csak akkor hozhat a békéltetô tanács kötelezô érvényû döntést, ha a bepanaszolt vállalkozás úgy dönt, aláveti magát a békéltetô testület döntésének. Amennyiben ez nem történik meg, a testület kizárólag ajánlást fogalmazhat meg, de ennek jelentôsége korántsem lebecsülendô emelte ki. Tapasztalataink szerint és ezt a statisztikák is alátámasztják ajánlásaikat az eljárásokban érintett cégek ötven százaléka önként teljesíti. A békéltetô testület ugyanis indirekt szankciót is alkalmazhat az ajánlásait figyelmen kívül hagyó A Békés Megyei Békéltetô Testület elnöke: : Gyalog Sándor ( ) A gazdasági szakember a szarvasi Barex Kft. ügyvezetô igazgatója volt, öt évvel ezelôtt autóbalesetben hunyt el tôl: dr. Bagdi László vállalkozásokkal szemben, a vitás ügyben hozott ajánlatot közzé teheti a médiában. Ez elég komoly visszatartó erô. Nagyon fontos, hogy a békéltetô testületek határozatai a bíróság elôtt megtámadhatóak jegyezte meg a testület elnöke. Amennyiben a testület a vállalkozás alávetési nyilatkozata alapján kötelezô erejû döntést hoz, úgy a bíróság eljárásjogi hibára figyelemmel, a határozatot megsemmisítheti, azonban annak anyagi jogi indokait nem érintheti. Ajánlás esetén eljárási szabály megsértése miatt joga van a határozatot hatályon kívül helyezni, illetve anyagi jogi vonatkozásában is felülvizsgálhatja és megváltoztathatja a testület határozatát. Szakmai kompetenciák A Békés Megyei Békéltetô Testület huszonnégy taggal végzi munkáját. A testületbe külön eljárásrend szerint delegálják a tagokat. Tizenkét tagot a fogyasztóvédelmi érdek-képviseleti szervezetek, tizenkét tagot pedig a kamarák küldenek. Az egyedi ügyekben háromfôs békéltetô testület jár el, egy-egy tagot az eljárásba vontak jelölnek ki a huszonnégy fôbôl, a kiválasztott két tanácstag pedig megválasztja az eljáró tanács elnökét, így alakul ki a háromfôs grémium. Természetesen személyesen részt veszek a konkrét ügyekben eljáró tanácsok munkájában is, amennyiben valamelyik peres fél engem kér fel, illetve a tanács elnöki tisztét is betöltöm, ha a két már megválasztott testületi tag erre kijelöl mondta el dr. Bagdi László. Az ügyek természetére és sokféleségére tekintettel a huszonnégy fôs békéltetô testület tagjai különbözô képzettséggel rendelkeznek. Megtalálhatók közöttük jogászok, közgazdászok, tanárok, mérnökök és mezôgazdászok. Az egyedi ügyeket tárgyaló békéltetô testületek tagjait a vitázó felek értelemszerûen úgy igyekeznek kiválasztani, hogy szakmai kompetenciájuk a legjobban megfeleljen a vizsgált területnek. Nagyon szembetûnô a változás a Békés megyében mûködô békéltetô testület munkájában a tíz évvel ezelôttihez képest összegezte dr. Bagdi László. Kezdetben a testület évi négy-öt ügyet tárgyalt, egyszerûen azért, mert csupán ennyi ügy került az asztalára. Három-négy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy érdemi tevékenységrôl lehessen beszélni: ekkor kezdett emelkedni a vizsgálandó ügyek száma, évi húsz-huszonötre ugrott fel a megtárgyalt esetek száma. A következô idôszakban már elérte a hatvanat, az utóbbi idôben pedig meghaladja a százat, száz és száztíz között mozog. Ezzel a megyék közti összehasonlításában a középmezônyben foglal helyet. Térségünk a kevésbé tehetôs országrészek közé tartozik, szûkebbek a fogyasztási lehetôségek, és ez befolyá- 12

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2009. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2009. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2009. évi tevékenységéről Budapest, 2010. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.) FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. április 19-én, kedden, 9 óra 30 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

Évértékelés Pintér István főigazgatótól

Évértékelés Pintér István főigazgatótól HÍRLEVÉL A fogyasztóvédelmi hatóság is jobban teljesít Évértékelés Pintér István főigazgatótól A tartalomból: Korszakváltás volt a fogyasztóvédelemben- NGM sajtótájékoztató Rezsicsökkentés Jó úton járunk

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadói irodák számára.

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadói irodák számára. a társadalmi nyilvánosságért 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 12. tel.: 62/643-355 fax: 62/425-960 email: szo@szo-ter.hu www.szo-ter.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület

Részletesebben

Heti sajtószemle. 2012. 31. hét

Heti sajtószemle. 2012. 31. hét Heti sajtószemle 2012. 31. hét Dinnyepolitika Kérészéletűnek bizonyult Budai Gyula parlamenti államtitkár, Simonka György fideszes képviselő (civilben a Magyar Dinnyeszövetség elnöke) és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

HÍRLEVÉL Sorra nyílnak a pénzügyi tanácsadó irodák 2011. május Egerben nyílt meg az ország második pénzügyi fogyasztóvédelmi irodája A tartalomból: Közösen a fogyasztókért fórum Nyílt nap Szekszárdon 3

Részletesebben

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban fogyv.qxd 10/21/03 2:31 PM Page 1 Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Fogyasztóvédelem az EU-ban és Magyarországon 4 Az Európai Közösségek legújabb fogyasztóvédelmi programja az új gazdasági kihívások

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

Bôvül a Széchenyi Kártya Program

Bôvül a Széchenyi Kártya Program VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. AUGUSZTUS. 15. ÉVF. 8. SZÁM Bôvül a Széchenyi Kártya Program Közeledik az Év Vállalkozója Díj jelölések beadási határideje Fókuszban

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 49. hét. (Magyar Nemzet, 2013. november 30., szombat, 11. oldal)

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 49. hét. (Magyar Nemzet, 2013. november 30., szombat, 11. oldal) Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 49. hét Bírósághoz fordul az Erste Az Erste Bank Hungary Zrt. bírósághoz fordul a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) november 19- i határozata kapcsán, amelyben

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2011. május Megtiltanák az újabb fogyasztói csoportok létrehozását tartalomból: Beszámoló a fogyasztóvédelmi előadássorozat újabb állomásairól Vigyázzunk használt adathordozók továbbadása esetén!

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Sajtószemle 2011. 37. hét

Sajtószemle 2011. 37. hét Sajtószemle 2011. 37. hét Bezárattak egy boltot, mert alkoholt adott el fiataloknak Tíz napra bezáratott egy szolnoki élelmiszerüzletet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége,

Részletesebben

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus a TÖOSZ folyóirata Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt Búza Zsolt Czupi Sándorné

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore Polgári jogi szekció Témaszám: 18 Jelige: valore 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4-5.oldal 1. Mediáció és más vitarendezési eljárások 1.1 Különbség más vitarendezési eljárásoktól 6.oldal 1.2 A mediáció előnyei

Részletesebben

Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak Budapesten

Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak Budapesten IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012/3. MEGJELENIK: NEGYEDÉVENTE Nagy segítség kisvállalkozásoknak Ingyenes és sokrétű szolgáltatással várja a cégeket a BKIK új irodája Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben