székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér , a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér Ikt.sz.: I /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv csak a tanácskozás rövid lényegét, és a hozott határozatok szó szerinti szövegét tartalmazza./ Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata július 15-án órától megtartott telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér , a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban. Jelen vannak : a csatolt jelenléti ív szerint Kovács Erzsébet elnök: Köszöntötte a képviselıket, vendégeket. Megállapította, hogy az ülésen 2 képviselı van jelen. Nagy képviselı lemondása miatt a képviselı-testület 3 fıre csökkent, de a évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 92. (1) szerint 2 fı képviselı jelenlétével határozatképesek. Javasolta a képviselıknek elfogadásra, hogy a mai ülésrıl készülı jegyzıkönyv aláírója: Kovács Erzsébet elnök, a jegyzıkönyv hitelesítıje: Nagy Ferenc képviselı, a jegyzıkönyv vezetıje pedig: Kesjár Ilona nemzetiségi ügyintézı legyen. A képviselık 2 igen szavazattal elfogadták a jegyzıkönyv aláírójának, hitelesítıjének valamint a jegyzıkönyv vezetıjének személyét. Felsorolta az ülés napirendi pontjait, amit kért a képviselıktıl elfogadásra. A képviselık a napirendi pontokat 2 igen szavazattal elfogadták a következıképpen: Napirend: 1./ Farkas Csaba roma nemzetiségi referens bemutatkozása Elıadók: Dr. Burai Mihály hivatalvezetı-helyettes - Békéscsabai Járási Hivatal Farkas Csaba roma nemzetiségi referens Békéscsabai Járási Hivatal 2./ B e j e l e n t é s e k Kovács Erzsébet elnök: Megkérte Dr. Burai Mihály hivatalvezetı-helyettes urat, tájékoztassa a jelenlévıket arról, hogy mi a feladata a Békéscsabai Járási Hivatalban kinevezett roma nemzetiségi referensnek.

2 -2- Dr. Burai Mihály hivatalvezetı-helyettes (Békéscsabai Járási Hivatal): Elmondta, hogy a Kormányzat elképzelése szerint minden Járási Hivatalban megjelenik a roma nemzetiségi referens, akinek feladata a társadalmi integráció segítése, valamint a roma származású ügyfelek és az egyes hatóságok közötti kommunikációs szerep. Véleménye szerint azért volt fontos ez a mai ülés, mivel a párbeszéd az Önkormányzat és a Járási Hivatal között fontos. Fontos a közös munka, és a munkahelyteremtés a roma emberek részére. A jelenleg kinevezett Farkas Csaba roma nemzetiségi referens foglalkoztatása december 31-ig szól. Farkas Csaba roma nemzetiségi referens (Békéscsabai Járási Hivatal): Megköszönte a bemutatkozás lehetıségét. Fontosnak tartja a nagy szakadás miatt a társadalmi párbeszédet. Sokakkal megismerkedett már. Munkájában jelentıs figyelmet kíván szentelni arra, hogy a roma gyerekek továbbtanuljanak. Elmondta, hogy a nyár folyamán a tervek között szerepel egy tábor megrendezése roma gyerekek részére, ahol egy Kazinczy díjas nyelvtanárnı tanítaná a gyerekeket a magyar nyelvre. Hiszen Magyarországon élnek, itt ez a hivatalos nyelv a hivatalokban is, és ennek megtanulása nagyon fontos. Kovács Erzsébet elnök: Véleménye szerint a cigány nyelvet kellene erısíteni a gyerekekben, mert azt már nagyon kevesen beszélik, és ı anyanyelvük a cigány. Farkas Csaba roma nemzetiségi referens (Békéscsabai Járási Hivatal): A többségi társadalom magyar nyelven beszél. Magyar állampolgárok. A roma kultúrát és hagyományokat ápolni kell, de itt a magyar nyelv a fontos, hiszen ha azzal nem bírnak kellıképpen, akkor például nem tudnak hivatalos ügyeket intézni. Véleménye szerint mind két kultúrát egyformán kell ápolni. Magyarországon a legnagyobb nemzetiséget a roma lakosság alkotja. Nagyobb összetartásra lenne szükség, nagy a széthúzás. Kijelentette, ha az iskolák vállalnák, hogy akár 0-dik órában tanítanák a cigány nyelvet, jómaga szerezne erre pénzt. Elmondta, hogy a Kormány, azért hozta létre ezt a státuszt, hogy változzanak a dolgok. Jómaga azért vállalta el a megbízatást, mivel erre szükségük van az embereknek. Együtt kellene mőködniük, és meg kell találni a megyében és a Járásnál is a lehetıségeket a programra. Úgy véli, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal vezetıi nagyon jól állnak hozzá a feladathoz.

3 -3- Munkája során a Békéscsabai Járási Hivatal településeinek problémáira koncentrál. Munkáját segíti a Kormányhivatal és a Békéscsabai Járási Hivatal a párbeszéd ügyében, pl.: pályázatok elbírálásánál. Szakmai mentora: Dr. Burai Mihály hivatalvezetı-helyettes. Az anyanyelvük elsısorban magyar állampolgárként magyar, de persze fontos a cigány nyelv használata is, ami szintén anyanyelvük. Minden fontos kérdésben, ami a békéscsabai cigány gyerekeket érinti tárgyalásokat kezdeményez. Fontos a foglalkoztatás, tanulás ami a társadalmi kommunikáció alapja. Iskola modell: a gyerekek hétfıtıl péntekig kollégiumi ellátással tanulnának, mert akik otthon tanulnak nagyon lemaradnak, leszakadnak. Komoly gondok vannak a tanári karral Békéscsabán. Össze kell fogni az ügyben. Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens: Ezzel nem értett egyet, mivel véleménye szerint Békéscsabán nincs probléma az iskolákban ezen a téren. A Szent László Utcai Iskolába, ahol a legnagyobb számú a roma gyerekek aránya a városban, akár Galló Katalin igazgató asszony, akár a tantestület bármely tagja, mindent meg tesz a gyermekek oktatásáért, fejlıdéséért. Több ízben is jártam ebben az intézményben, és soha semmi problémával nem találkoztam. Számos esetben a folyosón, az udvaron pedagógusok roma szülıkkel beszélgettek, tájékoztatták ıket a napi eseményekrıl. Semmilyen negatív jelzés a Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályára nem érkezett arról, hogy komoly gondok lennének, amit Farkas Csaba említett. A többi iskolából sem tud komolyabb, kirívó esetrıl. Kovács Erzsébet elnök: Megtudták a roma referens munkáját. Elmondta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elvárásait a roma referenssel és mentorával kapcsolatban. Szeretnék, ha a továbbiakban együttmőködnének, együtt keresnék a romák részére a munkalehetıséget. Az oktatásba csak a lehetıségekhez mérten avatkozzanak be. Kijelentette, hogy Békéscsabán szegregáció nincs. Aki gyengébben tanul, adnak mellé fejlesztı pedagógust, van nevelési tanácsadó, valamint lehetıség van az Esély Pedagógiai Központban való tanulásra. A Szent László Utcai Általános Iskolából és a Savio Szent Domonkos Katolikus Iskolából ami köztudott, hogy nagyon sok roma gyermek jár is kerültek ki orvosok, mérnökök, jogászok. Igen is, aki tanul az viheti valamire, és nem csak a pedagóguson múlik, a gyereknek is tanulnia kell, valamint a szülıknek is fontos szerepe van. A magyar nyelvet megtanulják a gyerekek az iskolában. Véleménye szerint a cigány nyelvvel vannak problémák. Elmondta, hogy indulnak a gyereke részére az ösztöndíj pályázatok, amihez ajánlásért fordulnak hozzájuk. A kultúra bennük él, véleménye szerint a munkahelyteremtés, ami igen fontos. Legyen a roma embereknek is jövedelme, ebben kérik a Kormány segítségét. Jó lenne, ha részükre egy külön programot hoznának létre, több álláslehetıség kellene. Viszont ebben a cigány embereknek is együtt kellene mőködni. Fontos számukra, hogy ne legyenek lenézve származásuk miatt. A mind két oldalon felmerülı problémákról is beszélni kell. Vannak képzések, mint pl. amit a roma nık részére szervezett a Kormány, amit is ezen a fórumon is megköszönnek.

4 -4- Legyenek földek, amit mővelhetnek a roma emberek. Földhöz juttatni, és képzést szervezni részükre. Ezekben szeretnék a roma referens úr segítségét kérni. Ezt várják tıle. Itt Békéscsabán ezek a problémák merülnek fel. Megköszönte Dr. Burai Mihály hivatalvezetı helyettes és Farkas Csaba roma referens tájékoztatását. Napirend tárgya: B e j e l e n t é s e k Kovács Erzsébet elnök: Tájékoztatásul elmondta, hogy megtudták a feladatalapú pályázat eredményét. A Békéscsabai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50 pontot ért el. A pontozást nem érti, mivel igen sok rendezvényük volt a tavalyi évben is. Nem irigy másokra, de kevesli a pontokat, más nemzetiségi önkormányzatokhoz képest. Nincs arányban a munka és az értékelés. Azért is sérelmezi az értékelést, mivel Békéscsabán szép számmal élnek romák, akiket képviselniük kell, függetlenül a népszámlálási adatoktól. Sokan félelembıl nem vallották magukat romának. Más: Tájékoztatásul elmondta, hogy felhívták az Emberi Erıforrás Minisztériumából, hogy van lehetıség pályázni Autentikus cigány néptánc és népdal verseny program megvalósítására. Kérte a képviselıtársát, amennyiben egyetért a pályázat megírásával, szavazzon. A képviselık 2 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 32/2013. (VII. 15.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújt be az Emberi Erıforrás Minisztériuma által kiírt: A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetıvé tételének támogatására kategóriában, Autentikus cigány néptánc és népdal versenyre. A pályázat kódja: ROM-RKT-13. A pályázat elkészítésével megbízzák: Kovács Erzsébet elnököt valamint Radácsiné Kugyelka Andrea pályázatírót. A pályázat benyújtása kapcsán felmerülı 2.000,- Ft pályázati díj befizetésre kerül. Felelıs: Kovács Erzsébet elnök Határidı: július 15. Forrás: évi saját költségvetésük

5 -5- Péli Magdolna költségvetési ügyintézı: Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel megállapodtak arról, hogy Kovács Erzsébet elnök és Farkas Gyula elnökhelyettes részére a MÁK január hónapban kétszer utalta ki tiszteletdíjukat, egy tiszteletdíj összegét, három részletben (június, július, augusztusban) visszafizetik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. Kovács Erzsébet elnök asszony ennek minden hónapban eleget tett, de Farkas Gyula elnökhelyettes nem, eddig befizetés részérıl nem történt. Kovács Erzsébet elnök: Kérte képviselı társát, határozatban fogadja el azt, hogy Farkas Gyula elnökhelyettes egy összegben augusztus 3-án fizesse be a kétszer kifizetett tiszteletdíjat. A képviselık 2 igen szavazattal a következı határozatot hozták: 33/2013. (VII. 15.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felszólítja Farkas Gyula elnökhelyettest, hogy a részére a Magyar Államkincstár részérıl január hónapban kétszer kifizetett tiszteletdíj, egyszeri összegét szíveskedjen augusztus 3-ig visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat házipénztárába. Felelıs: Kovács Erzsébet elnök Határidı: augusztus 3. Kovács Erzsébet elnök: Az ülést órakor bezárta. K.m.f Kovács Erzsébet elnök, jkv.aláíró Nagy Ferenc képviselı, jkv.hitelesítı Kesjár Ilona nemzetiségi ügyintézı, jkv.vezetı

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. november 18. napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Dr. Erdeiné Gergely Emıke, a Lencsési Óvoda vezetıje Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai Bölcsıde vezetıje

Jegyzıkönyv. Dr. Erdeiné Gergely Emıke, a Lencsési Óvoda vezetıje Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai Bölcsıde vezetıje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-3/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Györgyné bizottság tagja Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Györgyné bizottság tagja Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja JEGYZİKÖNYV Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. október 6-án, du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl Jelen vannak: Nagy Erzsébet bizottság tagja Kocsis Györgyné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. június 17. A kezdés időpontja: 17,00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. március 11-én 17.00 órakor kezdıdı civil szervezetekkel megtartott együttes ülésérıl Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben