Regionalizmus az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionalizmus az Európai Unióban"

Átírás

1 Regionalizmus az Európai Unióban

2 Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2

3 Globalizáci ció kontra regionalizmus? Globalizáci ció: : a nemzetállami határok elmosódása sa Nincs távolst volság közlekedés, hírkh rközlés s (Internet). Globális lis gazdaság. g. Egységes ges piac egységes ges trendek. 3

4 Válasz a globalizmusra? Regionalizmus: megőrizni az egyedi, lokális lis ((nemzeti)) karaktert a térségi különbsk nbségek csökkent kkentésével egyetemben 4

5 Az EU kialakulása Nyugat-Eur Európa: szoros gazdasági gi együttm ttműködés EGK:1957 római szerződés EU: 1992 maastrichti szerződés

6 1957 Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németorsz metország, Olaszország g (alapító tagok) 1973 Dánia, Egyesült Királys lyság, Írország 1981 Görögország Az EGK/EU bővítési b folyamata 1986 Portugália, Spanyolország 1990 Kelet-Németorsz metország g csatlakozik (Nyugat- Németországhoz) 1995 Ausztria, Finnország, Svédorsz dország 2004 Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, g, Lettország, Litvánia, Magyarország, g, Málta, M Szlovákia, Szlovénia 2007 Bulgária, Románia 6

7 7

8 Mekkora az EU? Az Európai Uniónak nak 27 tagállama van, melyek összterülete km², összlakossága pedig 496 millió. Ha ORSZÁG G lenne, terület szerint a hetedik legnagyobb, népessn pesség szerint pedig Kína K és s India után n a harmadik legnagyobb a FöldF ldön. 8

9 Folyamatok az EU-ban I. Egységes gesülés, s, ugyanakkor az új j tagállamok mennyiségi és minőségi szempontból l egyaránt a korábbiakt bbiaktól l eltérő kihívásokat jelentenek a politikai és s a gazdasági gi együttm ttműködésben. 9

10 Folyamatok az EU-ban II. Az egységes ges közössk sségi politikában a szolidaritás, s, a méltm ltányosság és s az igazságoss gosság g elvén n nyugvó,, a területi kohézi ziót t erősítő és s a regionális különbsk nbségeket mérsm rséklő fejlesztési si célkitc lkitűzéseket kell a versenyképess pességet fokozó,, innovatív intézked zkedésekkel harmonizálni lni. 10

11 Az európai szintű területfejleszt letfejlesztési si politika kezdetei Európai Tanácshoz tartozó Területfejleszt letfejlesztési si Miniszterek Európai Konferenciája Európai Területi Tervezési Dokumentum, 1983 Európai Területi Tervezési Stratégia, 1988 Nantes: a KözössK sség g területfejleszt letfejlesztéssel ssel foglakozó miniszterei, Informális Bizottság, 1989 EUROPA 2000 tanulmány ny (1991), továbbfejl bbfejl.. változata v az EUROPA (1994; az EU reg.-is pol-nak meghatároz rozása között) k 11

12 A regionális politika def.: a regionális politika egyrészt a gazdasági gi folyamatok által kiváltott negatív v jelenségek mérsm rséklését, másrészt szt pedig az innovatív v gazdasági gi tevékenys kenységek elterjedése előtti akadályok felszámol molását céljának tekintő területi politika (Mész száros R. után) 12

13 A szerkezetátalak talakítás - orientált regionális stratégia Forrás: Horváth Gy. (2001): Európai regionális politika. Dialóg-Campus Campus, Bp- Pécs, p

14 AZ ESDP Lipcsei Dokumentum, 1996 Európa Tanács kezdeményez nyezése Az Európai Területfejleszt letfejlesztés s Perspektívái (The European Spatial Development Perspektive, ESDP) 1. változata: v 1997 Végleges változata: v

15 Az ESDP alapelvei Alapelvek: A termelő tevékenys kenységek kiegyensúlyozottabb térbeli t eloszlásának előseg segítése A fenntartható fejlődés s támogatt mogatása A sajátos regionális igények fokozott figyelembe vételev 15

16 Az ESDP-ben meghatározott feladatok (= az eur.-i tefe céljai, főcsoportok) f 1. Kiegyensúlyozottabb és többközpontú városhálózat, új kapcsolatok a város v és s a vidék k közöttk 2. Az infrastruktúra és s az ismeretek elérhet rhetőségének javítása 3. A kulturális lis és s a természeti örökség g védelmev 4. Az integrált területfejleszt letfejlesztés 16

17 Kiegyensúlyozottabb és s többkt bbközpontú városhálózat, új j kapcsolatok a város v és s a vidék k közöttk Kiegyensúlyozott városhál.. = a városok v kisebb-nagyobb hálózatokat alkotnak, és s ez a hálózat h a funkciók újszerű megoszlásán n jön j n létre l (nem pedig a merev, hierarchikus kapcsolatok alapján) A városok v és s térst rségek hálózati h rendszerű fejlesztése se (városok közti együttm ttműködések) A városok v funkcióinak inak megújítása (pl. Gateway-városok szerepe nő) n A városfejlesztv rosfejlesztési si politikákat kat nem a városok v nagysága, ga, hanem a városoknak v a térst rségükben betölt ltött tt funkciói i alapján n kell differenciálni A város v és s vidék új j kapcsolatrendszerének nek felvetése Kultúrt rtáj 17

18 Az integrált területfejleszt letfejlesztés Forrás: Rechnitzer J. (1999):Területi stratégiák. Dialóg Campus, Bp.- Pécs, p

19 2 legfontosabb elv A szubszidiaritás s azt jelenti, hogy egy adott szintről l abban az esetben vihetőek ek magasabb szintre a döntd ntések, funkciók és feladatok, ha azt az alacsonyabb szint nem megfelelően en látja l el vagy nem képes k egyáltal ltalán n ellátni. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkitc lkitűzést - eredménnyel - az alacsonyabb szinten is el lehet érni. 19

20 2 legfontosabb elv Decentralizáci ció: : célja c az hogy a centrális szervezetek hatásk skörébe tartozó hatás- és s feladatköröket ket kisebb illetékess kességi területi egységgel ggel rendelkező szervezetek számára kell átadni. 20

21 Kell nekünk nk ez a regionalizmus? A regionalizmus térnyert rnyerése és intézm zményesítése se a jövőben j Kelet-Közép- Európában a gazdasági gi fejlődőképess pesség alakulásában újfajta differenciáló tényező. A decentralizáló országok gyorsabban, az unitárius államszervezetet és s fejlesztési si döntési mechanizmusokat fenntartó államok nagyobb nehézs zségek árán integrálódhatnak. 21

22 Régiók Az EU intézm zményhálózata régiókban gondolkodik. Régió = Lengyelországban gban vajdaság Régió = NémetorszN metországban tartomány Olyan területi egység, g, amely kellő nagyságúak ak ahhoz, hogy az ottani fejlesztések sek átláthatók, statisztikailag mérhetők k legyenek!!!. 22

23 Mi is az a régir gió? Sokféle jelentéssel bírb Társadalmi-földrajzi ldrajzi jelentése: az ország g legnagyobb területi egységein gein élő emberi közössk sség (Európai Tanács, 1978) Régió: számos szempont alapján lehatárolt területi egység 23

24 A regionális politika színterei NUTS (Nomenclature( of Territorial Units for Statistics) ) rendszer az EGK/EU egységes ges területi rendszere EUROSTAT célja c : a regionális statisztikák k könnyebb k előáll llítása 24

25 Szintek NUTS1 ország NUTS2 régió NUTS3 megye NUTS4 járás/kistérség NUTS5 város/község 25

26 Regionális politika 1964-ben az EU Gazdasági és s Szociális Bizottságának egyik feladataként megjelenik a regionális politika 1975-ben létrehoztl trehozták k az Európai Regionális Fejlesztési si Alapot (ERDF) között k 24,4 milliárd ECU-t t (kb. 22 milliárd USD-t) 873 ezer új munkahely 26

27 Regionális politika 1988-tól l reformok Európai Szociális Alap (ESF), Európai Mezőgazdas gazdasági gi Orientáci ciós és Garancia Alap (EAGGF); Európai Regionális Fejlesztési si Alap (ERDF), Halászati PénzP nzügyi Alap (FIFG) 27

28 Regionális politika Költségvetési időszakok ( , 1993, , 1999, , 2006, ) Egy adott időszakban meghatározottak a fejlesztési si célkitűzések, valamint az azokhoz rendelt támogatt mogatások összege és felhasználásuk suk módja. m 28

29 Regionális politika 1992 Elvek - az egyes, eltérő adottságú régiók k fejlettségbeli színvonala közötti különbsk nbségek csökkent kkentése, különösen k (az Unión belül) l) viszonylagosan hátrh trányos helyzetben levő,, valamint vidéki térst rségek megsegítése érdekében - a transzeurópai hálózatok h /TEN/ kiépítése és s fejlesztése se (közleked zlekedés, energia és s távkt vközlés), - a környezet k minőségének nek megőrz rzése és s javítása, - a természeti erőforr források racionális és s körültekintk ltekintő felhasználása, sa, - a nemzeti és s regionális sokszínűség g megóvása, - a minőségi oktatás és s képzk pzés s fejlesztése. se. 29

30 Regionális politika Ez a politika mindenekelőtt a szolidaritás s politikája ja,, melynek keretében a nehéz z helyzetbe került ipari térst rségek és s a hanyatló mezőgazdas gazdasági gi vidékek szerkezetvált ltását, t, s végül v l az elöreged regedő városrészek szek újjáélesztését, t, egyszóval az elmaradt régir giókat támogatjat mogatja. 30

31 Regionális politika A regionális politika céljaira c elkülönített források ma már m r az Unió teljes költségvetésének mintegy harmadát t teszik ki. Programozás 31

32 Partnerség g mindenek felett A partnerség együttm ttműködést jelent a célkitűzésektől l a programok megvalósításáig, a különfk nféle szintek (EU, ország, terület let-régió,, település) szereplői között. A szereplők k folyamatosan és rendszeresen együttm ttműködnek, közöttük k célorientc lorientált lt kapcsolatok alakulnak ki. 32

33 Régió = EU támogatt mogatás Az Unióban a területfejleszt letfejlesztés vonatkozásában az elsődleges kedvezményezett a régir gió,, a regionális szint. 33

34 Koncentráci ció és addicionalitás A KözössK sség által nyújtott támogatást a kedvezményezett országnak vagy területnek minden esetben ki kell egész szíteni egy meghatározott arány nyú saját erővel vel.. Ez a hozzájárul rulás s biztosítja tja és s bizonyítja a helyiek valódi érdekeltségét t a projekt befejezésére és s hasznosítására. 34

35 Nagyobb térszervezt rszerveződéseksek Birmingham, London, Brüsszel, Amszterdam, Köln, Frankfurt, Basel, Zürich, Milánó 35

36 Hazai viszonyok Európában sokfelé nyomára bukkanunk a regionális állami, közigazgatk zigazgatási területi szerveződésnek. snek. Jó példái i ennek NémetorszN metország és s Ausztria tartományai, Svájc kantonjai, de Olaszország, Spanyolország, Franciaország és s Belgium regionális állami, közigazgatk zigazgatási területi szerveződései sei is. A regionális közigazgatk zigazgatási beosztás s tehát t egész Európa terület letén n elterjedt államszervezeti megoldás. Magyarország g nincs könnyk nnyű helyzetben 36

37 Hazai viszonyok A magyar fejlődés s eltér r ettől. Történelmünk nk során államszervezeti- közigazgatási területi egységeink geink nem igazodtak a földrajzi f egységekhez. gekhez. A területi alapegység g az ezer esztendeje Szent István által kialakított vármegye. v 37

38 Regionális folyamatok Mo-n 1990 előtt kevésb sbé preferált Ágazati elvek Területfejleszt letfejlesztés=gazdaságfejlesztés Területi kiegyenlítődés s (nincs piaci verseny) 38

39 Regionális folyamatok Mo-n Állami támogatt mogatások (bány nyászat, kohászat, mg, vasút t!!!) A A hatékonyt konytól l elveszek, a gyengének nek adok 39

40 1990 után Teljes átalakulás Ágazatok, szektorok, területek Válságágazatokgazatok Válságtérségek 40

41 1990 után Versenyképtelen termékek Megszűnő piacok Megszűnő állami támogatt mogatások Állami vállalatok v megszűnése, se, privatizálása (1992-től) 41

42 1990-es évek Fejlett régir gióból l fejletlen és s fordítva Fáziskésések sek (Alföld) ld) Agrárágazat gazat összeomlásasa Külföldi ldi működőtőke m ke megjelenése Budapest vidék 42

43 Folyamatok a 90-es években Foglalkoztatási átrendeződés Munkanélk lküliség Periféri riális területek Budapest a FŐváros Egy pólusp lusú ország 43

44 Területfejleszt letfejlesztési si politikák Mo-n Feladatok A piaci folyamatok okozta negatív jelenségek mérsm rséklése Az innováci ció terjedése előtti akadályok felszámol molása Együttm ttműködés s kialakítása az állam, a helyi, területi közössk sségek és s a magánszf nszféra közöttk 44

45 Területfejleszt letfejlesztési si politikák Mo-n Nincsenek nivelláló mechanizmusok A piac folyamataira az állam nem tud jelentős hatást gyakorolni Ön/kormányzatok nyzatok szerepe A területi szerkezetet több t százezer zezer gazdasági gi szervezet határozza meg EU 45

46 Területfejleszt letfejlesztés s kezdetei (90-es évek) Kezdetben nincs regionális ügyekkel foglalkozó szervezet a kormányban Országos Tervhivatal megszűnik Területfejleszt letfejlesztési si Alap -??? Vas megye 86% munkahelyteremtésre BAZ megye 70% gázhg zhálózat-kiépítésre!!! Minden szinten szinte minden 46

47 Területfejleszt letfejlesztés s kezdetei (90-es Kamarák évek) M. Vállakozásfejlesztésisi Alapítv tvány Kell regionális politika!

48 Területfejleszt letfejlesztés s 1996-ig 1992: TörvT rvény a helyi önkormányzatok nyzatok címzett és s céltc ltámogatásáról Kelet-Magyarorsz Magyarország g a fejlesztendő Regionális tanácsok (Balaton 1993) Nincs rend nem sikeresek a programok 48

49 1996 Területfejleszt letfejlesztésről és területrendez letrendezésről l szóló 21. törvt rvény: Igazságos gos és s méltm ltányos Partnerség, decentralizáci ció, kooperáci ció Megfelelő eszközök, k, rendszer, ellenőrz rzés 49

50 1996 Új j intézm zményrendszer Regionális Területfejleszt letfejlesztési si Tanács Megyei Területfejleszt letfejlesztési si Tanács Kistérs rségi Területfejleszt letfejlesztési si Tanács 50

51 1996: RégiR gió Magyarországon gon A közigazgatk zigazgatás átfogó reformja 1990-ben is meghagyta a megyei területi beosztást. st. A területfejleszt letfejlesztésről és s területrendez letrendezésről szóló évi XXI. törvt rvény a megyei és kistérs rségi területfejleszt letfejlesztési si tanácsok mellett - önkéntes ntes jelleggel - mindenütt létrehozta a regionális fejlesztési si tanácsokat is. 51

52 1999 valódi régir giók! A területfejleszt letfejlesztési si törvt rvény évi módosítása sa tovább modernizálta a területfejleszt letfejlesztés s intézm zményrendszerét. Kötelezővé tette a tervezési si-fejlesztési régiók k kialakítását, t, meghatározta terület letüket és s törvt rvényességi felügyelet gyeletük rendjét, részletezte r feladatukat. Sok változat v után n a 7 régir giós s változat v lett a végső. 52

53 NUTS Magyarországon gon EU területi statisztikai rendszerének megfelelően: 7 NUTS II. régió 19 NUTS III. szintű megye 168 NUTS IV. szintű kistérség 3135 NUTS V. szintű település 252 város, 2883 község 53

54 A magyarországi régiók 54

55 A magyarországi tervezési-statisztikai régiók néhány fontosabb adata Régió neve Terület (km²) Népesség Népsűrűség (fő/km²) Megyék Megyei jogú városok Észak- Magyarország Borsod-Abaúj- Zemplén, Heves, Nógrád Miskolc, Eger, Salgótarján Észak-Alföld Dél-Alföld Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun- Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Hódmezővásárhely Forrás: KSH 55

56 A magyarországi tervezési-statisztikai régiók néhány fontosabb adata Régió neve Terület (km²) Népesség Népsűrűség (fő/km²) Megyék Megyei jogú városok Közép- Magyarország Pest, Budapest főváros Közép- Dunántúl Komárom- Esztergom, Fejér, Veszprém Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém Nyugat- Dunántúl Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna Pécs, Kaposvár, Szekszárd Forrás: KSH 56

57 Gyakorlati regionalizmus Regionális fejlesztési si tanácsok Regionális fejlesztési si ügynökségek Regionális források = önálló regionális források? 57

58 1. CÉLTERC LTERÜLETLET 58

59 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives)) Agenda CélterC lterület let elmaradott NUTS II. térst rségek, amelyekben az 1 főre jutó GDP nem éri el a közössk sségi átlag 75 %-át% 2. CélterC lterületlet a gazdasági, gi, társadalmi t átalakulás s alatt levő strukturális nehézs zségekkel küzdk zdő térségek 3. CélterC lterület let Humáner nerőforrás-fejlesztés s (oktatás, képzk pzés, továbbk bbképzés, átképzés) 59

60 60

61 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives))

62 62

63 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives) konvergencia-célkit lkitűzés: Célja a legkevésb sbé fejlett államok és s régir giók felzárk rkózásának előseg segítése. se. A 27 tagállamot száml mláló Európai Unióban ez a célkitc lkitűzés s 17 tagállamban 84 régir giót érint, melynek összlakossága 154 millió fő. Jogosultsági gi feltételek: telek: A strukturális alapok forrásaira (ERFA, ESZA), azon NUTS 2. szintű régiók k jogosultak, ahol a időszakra vonatkozó adatok alapján n az egy főre eső bruttó hazai termék k (GDP) nem éri el az 63 uniós átlag 75 százal zalékát.

64 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives) Konvergencia-célkit lkitűzés Támogatás s mértm rtéke: A konvergencia célkitc lkitűzés s keretében milliárd euró áll rendelkezésre, ami a strukturális alapokból és s a Kohézi ziós s Alapból l rendelkezésre álló teljes összeg 81,54 százal zaléka. A konvergencia célkitűzés s forrásait a három h alap - Európai Regionális Fejlesztési si Alap, Európai Szociális Alap, Kohézi ziós s Alap - együttesen biztosítja. tja. 64

65 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives)) A regionális versenyképess pesség és foglalkoztatás s célkitc lkitűzés célja a konvergencia célkitűzés s hatálya alá nem tartozó régiók versenyképess pességének, vonzerejének nek erősítése, se, foglalkoztatási mutatóinak javítása. A célkitc lkitűzés keretében 19 tagállam 168 régir giója részesr szesülhet támogatásban. Támogatás s mértm rtéke: A célkitc lkitűzés s keretében 49,13 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a teljes összeg 15,95 százal zaléka. A forrást az Európai Regionális Fejlesztési si Alap és s az Európai Szociális Alap egyenlő mértékben biztosítja. tja. 65

66 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives)) Európai területi együttm ttműködés s célkitc lkitűzés A célkitc lkitűzés s a közös k s helyi és s regionális kezdeményez nyezések révén r n tovább erősíti a határokon átnyúló együttm ttműködést. A célkitc lkitűzés s a korábbi INTERREG közössk sségi kezdeményez nyezésen alapul, s az ERFA finanszíroz rozása alá került. Támogatás s mértm rtéke: A célkitc lkitűzésre az összes támogatás s 2,52 százal zaléka, azaz 7,75 milliárd euró áll rendelkezésre: Határokon átnyúló együttm ttműködés: 73,86 % Transznacionális együttm ttműködés: 20,95% Interregionális együttm ttműködés: 5,19% 66

67 Fejlesztési si célterc lterületek letek (Objectives)) Európai területi együttm ttműködés s célkitc lkitűzés A forrást teljes egész szében az Európai Regionális Fejlesztési si Alap biztosítja. tja. Jogosultsági gi feltételek: telek: A KözössK sség g NUTS 3. szintű, valamennyi belső és s egyes külsk lső szárazf razföldi határok mentén n fekvő régiója, és s a KözössK sség g NUTS 3. szintű,, a tengeri határok mentén n fekvő, egymást stól l legfeljebb 150 km távolst volságra találhat lható régiója jogosult a támogatt mogatásra. 67

68 NFT - ÚMFT : 2006: Nemzeti Fejlesztési si Terv (fél l ciklus) 670 milliárd Ft ROP, KIOP, GVOP, HEFOP, AVOP 68

69 ÚMFT Új j Magyarország g Fejlesztési si Terv Foglalkoztatás és s növekedn vekedés 6875 md Ft forrás áll rendelkezésre Regionális operatív v programok 69

70 Elvek Modernizáci ció: : korszerű tudás és technológia támogatt mogatása Átláthatóság: a részr szérdekek ne kerüljenek a köz k érdekei elé Gondos gazda: egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos Felelős s döntd ntések: mérhetm rhetővé tenni az eredményeket 70

71 A régir giók k közötti k forrásmegoszt smegosztás szempontjai az ÚMFT-ben Lakosság g száma a régir gióban (súlya: 20 %) Települések száma (súlya: 10%) Munkanélk lküliség g (súlya: 20%) Elmaradott településeken élők k száma (súlya: 10%) A régir gió fejlettsége (súlya: 40%) 71

72 Magyarországi beruházások régiós szinten 1991 és 2005 között (Magyarország=100 %) százalék Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

73 A magyarországi beruházások fajlagos értékének (1000 lakosra kivetített hányadának) alakulása (millió Ft) 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300, ,00 100,00 0,00 Közép- Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld 73

74 Forrás: NFÜ 74

75 Pólus-programok Budapest: INNOPOLISZ Győr: AUTOPOLIS Pécs: AZ ÉLETMINŐSÉG G PÓLUSA P Miskolc: NANOPOLISZ - anyagtechnológia gia Szeged: BIOPOLISZ 75

76 Komoly lehetőség Egyéb b fejlesztési si források Kiemelt nagyprojektek Kedvező támogatási hányadh A A fejlődés s lehetősége ge 76

77 Néhány weboldal ://ec.europa.eu/regional_policy/i ndex_en.htm en.htm - térképek ://www.euvonal.hu/ 77

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája

Az Európai Unió regionális politikája Az Európai Unió regionális politikája Dr. Csapó János Az életszínvonal alakulása (regionális különbségek) az EU-ban A regionális politika céljainak c meghatároz rozása A regionális politika célja c egy

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

rtípusok sben Csatári Bálint, geográfus MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kecskemét, Rákóczi út 3. Tel: 76 502 840

rtípusok sben Csatári Bálint, geográfus MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kecskemét, Rákóczi út 3. Tel: 76 502 840 Vidékies tértt rtípusok hazai és s európai összevetésben sben Csatári Bálint, geográfus MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kecskemét, Rákóczi út 3. Tel: 76 502 840 csatbal@rkk.hu, www. rkk.hu, www.alfoldinfo.hu

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei A magyar elnökség és a régiók jövője OTKA KONFERENCIA BKF - Budapest, 2009. 05.21-22. Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei Dr. Szegvári Péter c.egyetemi docens Stratégiai

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Miért építünk autópályákat?

Miért építünk autópályákat? Miért építünk autópályákat? Uniós források magyar történetek Konferencia a Széchenyi István Szakkollégium szervezésében, 2008. november 19. Németh Nándor, MTA KTI 2003. évi CXXVIII. törvény pán-európai

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

A csatlakozás. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm egyezményt. ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P. PHARE 1991. 12.16. TársulT

A csatlakozás. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm egyezményt. ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P. PHARE 1991. 12.16. TársulT SA 2007-2013 2013 A csatlakozás 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm ttműködési egyezményt ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P csúcs PHARE 1991. 12.16. TársulT rsulási si Szerződés Hatályba lépett: l 1994.

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Az Európai Unió és a magyar kormány fejlesztéspolitikai törekvései

Az Európai Unió és a magyar kormány fejlesztéspolitikai törekvései Az Európai Unió és a magyar kormány fejlesztéspolitikai törekvései Veress József politikai államtitkár, MEH Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértői alapismeretek c. képzés Budapest, 2005. november

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban

Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban Logisztika pályázatok az új EU-s ciklusban KONFERENCIA "Lépésről-lépésre: a Középtávú Logisztikai Stratégiától a pályázati források lehívásáig" 2014. október 16. LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 2007-2013 Program

Részletesebben