Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások szeptember 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások. 2013. szeptember 4."

Átírás

1 Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások szeptember 4.

2 1. Közösségi jogforrás rendszere 1.1. Elsődleges jogforrások 1.2. Másodlagos jogforrások: a./ Kötelező b./ Nem kötelező 1.3. Egyéb jogforrások 2. A jogharmonizáció fogalma, uniós eszközei 2.1. Irányelv 2.2. Rendelet 2.3. Határozat 2.4. Egyéb jogforrások 3. A tagállami közbeszerzési szabályozás és a közösségi közbeszerzési szabályozás egymáshoz való viszonya 4. Előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szabályai 5. Az Európai Bíróság ítleteinek figyelembe vétele

3 6. Jogforrási hierarchia 6.1. Jogforrások 6.2. Jogszabályok 6.3. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei 6.4. Nemzetközi szerződések a jogforrások rendszerében 6.5. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog 7. Jogszabályok érvényességének feltételei 8. Kihirdetés és közzététel különbsége 8.1. Magyar Közlöny 9. Visszaható hatály tilalma 10. Jogszabályi kollízió esetén igénybe vehető jogorvoslati lehetőség 11. Az Európai Unió hivatalos lapja

4 1. Közösségi jogforrás rendszere Közösségi jog Az EGK Szerződésnek érdekes sajátossága, hogy az lényegét tekintve keretszerződés. Kitűzött céljait csupán mint széles körű általános elveket fogalmazza meg, és a Közösség intézményeire,, azaz főként a Bizottságra, és a Tanácsra bízza, hogy azok gyakran a parlamenttel való konzultáció után a joghézagokat másodlagos jogalkotással,, azaz rendeletekkel és irányelvekkel szüntessék meg.

5 1. Közösségi jogforrás rendszere Az Európai Unió joganyaga többféle forrásra épül: - az Unió alapszerződései, - a közösségi intézmények által alkotott jogszabályok, - az Európai Bíróság ítéletei, jogértelmezési gyakorlata, - a Közösségek és a tagállamok által kötött nemzetközi egyezmények.

6 1.1. Elsődleges jogforrások ELSŐDLEGES jogforrások: - ESZAK, EGK és Euratom; - Egyesülési Szerződés; - Egységes Európai Okmány; - Maastrichti Szerződés; - Amszterdami Szerződés; - Nizzai Szerződés; - Csatlakozási szerződések.

7 1.2. Másodlagos jogforrások Az elsődleges jogforrásoknál felsorolt Szerződésekben lefektetett - alapelvek, - célok, - feladatok megvalósulását elősegítő, biztosító jogi eszközöket, et, amelyek a közösségi intézmények jogalkotói tevékenysége nyomán születnek, másodlagos jogforrásoknak nevezzük.

8 1.2. Másodlagos jogforrások A másodlagos jogforrásokat két csoportba sorolhatjuk: a./ Kötelező jogforrások: - rendeletek - irányelvek - határozatok b./ Nem kötelező jogforrások: - ajánlások - vélemények

9 1.3. Egyéb jogforrások A Szerződések felhatalmazzák az Európai Bíróságot,, hogy biztosítsa, hogy a Szerződések értelmezése és alkalmazása során a jog általános szabályai betartatásra kerüljenek. Az évtizedek során az Európai Bíróság esetjoga is egyre fontosabb szerepet tölt be a közösségi jog forrásai között

10 1. Közösségi jogforrás rendszere A teljes közösségi joganyagot és az ahhoz kapcsolódó egyéb elemeket a francia nyelvből vett fogalommal acquis communautaire-neknek (ejtsd: áki komünoter ), vagy csak egy- szerűen acquis-nak, magyarul közösségi (jogi) vívmányoknak nevezik.

11 2. A jogharmonizáció fogalma, uniós eszközei Jogharmonizáción azt a jogalkotási folyamatot értjük, amely lehetővé teszi, hogy két jogrendszer szabályai egymással összeegyeztethetővé váljanak. Az uniós jogharmonizáció az Unió minden tagállamában folyamatosan zajló tevékenység, amely azt a célt szolgálja, hogy az adott tagállam jogrendszere az Európai Unió jogával összeegyeztethető legyen. Az uniós jog mellett ugyanis fennmaradnak a tagállamok nemzeti jogrendszerei is. A jogbiztonság megteremtése érdekében alapvetően fontos a két jogrendszer összhangjának megteremtése, vagyis az uniós jognak be kell épülnie az Európai Unió tagállamainak jogrendszereibe: ez a folyamat a jogharmonizáció. Eszközei: 2.1. Irányelv 2.2. Rendelet 2.3. Határozat 2.4. Egyéb jogforrások

12 2.1. Irányelv Egyértelműen tagállami jogalkotási kötelezettségeket állapítanak meg az irányelvek, amelyek a bennük foglalt célokat illetően minden címzett tagállamra kötelezők oly módon, hogy a célok eléréséhez szükséges forma és eszközök megválasztását a tagállamok nemzeti hatóságaira hagyják. Az irányelveket szükségszerűen át kell ültetni a tagállamok nemzeti jogába, ami tagállami jogharmonizációs kötelezettséget jelent. Eredetileg a Római Szerződések az irányelvet tették a Közösségeken belüli jogharmonizáció eszközévé (az Egységes Európai Okmány hatálybalépéséig igazából csak az irányelveknek volt szerepük a jogharmonizációban); és az irányelvek mind a mai napig megőrizték elsődleges szerepüket a jogharmonizációban.

13 2.1. Irányelv fajtái Az Európai Közösségekben az irányelveken alapuló jogharmonizációnak két fajtája alakult ki: 1./ Eleinte a részletes megfogalmazású irányelveken nyugvó, ún. teljes (vagy totális) jogharmonizáció volt a jellemző. Az ilyen rendkívül pontos megfogalmazású irányelveken nyugvó jogharmonizációt azért nevezhető totálisnak, mert a végrehajtásuk, vagyis a nemzeti jogba való átültetésük során alig engedtek mozgásteret az egyes tagállamoknak. 2./ A később gyakorlattá vált, lazább stílusú, ún. opcionális jogharmonizációt célzó irányelvek ezzel szemben általában bőven hagynak mozgásteret a tagállamoknak az irányelvek nemzeti jogba való átültetése során. Ez esetenként akár még arra is kiterjedhet, hogy a tagállamok választhatnak a saját korábbi szabályozásuk fenntartása és az irányelv által szabályozott rendelkezés között.

14 Irányelv esetén tagállami jogalkotástól el lehet tekinteni, ha - a nem az összes tagállamnak címzett irányelv esetén az adott tagállam nem szerepel a címzett tagállamok között, vagy - az összes tagállamnak címzett irányelv esetén egyértelműen megállapítható, hogy az irányelv alkalmazási körébe, hatálya alá tartozó életviszonyok az adott tagállamban soha nem fordulnak, és nem is fordulhatnak elő (így pl. nem kell átültetni a tengeri kikötőkre vonatkozó irányelvi rendelkezéseket Magyarországon vagy Luxemburgban). Ezzel szemben azokat az irányelvi rendelkezéseket, amelyek az átültetés időpontjában az adott tagállamban nem időszerűek, vagy a gyakorlatban nem létező tárgykört szabályoznak, viszont sem ténybeli, sem jogi akadálya nincs annak, hogy az érintett élethelyzet a gyakorlatban realizálódjon, át kell ültetni. (Pl. Magyarországon is át kellett ültetni a titán-dioxid iparból származó hulladékról szóló tanácsi irányelvet, jóllehet hazánkban nem folyik titán- dioxid gyártás.)

15 2.2. Rendelet A rendelet általános hatállyal bíró olyan jogi aktus, amely teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A rendelet saját jogforrási erejénél fogva külön nemzeti átültető aktus nélkül a hatálybalépésétől, illetve alkalmazási időpontjától kezdve közvetlenül érvényesül a tagállamokban. Ennek megfelelően az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerint tilos a rendeletek nemzeti jogba való átültetése vagy akár csak kihirdetése, mivel a rendeletek érvényesülése, illetve azok uniós eredete nem rontható le a tagállamok által.

16 Az uniós rendeletek a tagállami jogalkotást a következő esetekben tehetik, teszik szükségessé 1. a rendelet a tagállamokra ruház bizonyos végrehajtási jogköröket (kötelező jogalkotás); 2. a rendelet lehetőséget ad a tagállamoknak bizonyos nemzeti szabályok meghozatalára vagy fenntartására (opcionális jogalkotás); 3. a tagállamok a rendeletek hatálya alá tartozó életviszonyok, illetve szabályozási területek vonatkozásában nem tarthatnak fenn nemzeti szabályozást. Tehát adott esetben szükséges a már meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezése (dereguláció). A tagállami jogalkotás szükségességéről minden esetben az adott rendelet rendelkezéseinek a tagállami jogszabályokkal való összevetése alapján lehet dönteni.

17 2.3. Határozat A határozatok tekintetében különösen azok a normatív határozatok érdemelnek figyelmet, amelyek címzettjei valamennyi tagállam, illetve amelyek címzettje egyedüli tagállamként vagy más tagállamok között az adott tagállam. Ezek a határozatok többnyire olyan tagállami cse- lekvésre köteleznek, amelyek nem igényelnek jogalkotást; ; adott esetben a határozatban foglalt tagállami kötelezettségek teljesítése csak megfelelő nemzeti jogszabályok megalkotásával teljesíthetők.

18 2.4. Egyéb jogforrások az Európai Unió Bíróságának ítéletei az Európai Unió vagy az Európai Atomenergia Közösség által kötött nemzetközi szerződések. Az egyéb uniós puha jogi (soft law) ) jogforrások, mint pl. az ajánlás, vélemény, iránymutatás, állásfoglalás, közlemény, cselekvési terv stb.

19 Jogharmonizációs kötelezettség megsértése Az Európai Unió tagállamai főként abban az esetben sértik meg a jogharmonizációs kötelezettségüket, ha: a.) elmulasztják megtenni azokat a szükséges jogalkotási lépéseket, amelyek az uniós irányelvek nemzeti jogba való átültetéséhez szükségesek, b.) az uniós joggal ellentétes nemzeti jogszabályokat alkotnak, c.) az uniós joggal ellentétes nemzeti jogszabályokat tartanak hatályban.

20 3. A tagállami közbeszerzési szabályozás és a közösségi közbeszerzési szabályozás egymáshoz való viszonya Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozását megalapozó Európai Megállapodás 67. cikkében kötelezettséget vállalt, hogy a csatlakozás zökkenőmentességének érdekében fokozatosan közelíti a magyar jogot az európai közösségi joghoz és a csatlakozás időpontjáig megvalósítja a teljes jogharmonizációt. Vagyis biztosítja, hogy a csatlakozás időpontjában jogszabályai az Európai Közösségek jogi szabályozásával teljes mértékben összeegyeztethetőek legyenek április 30. napján léptek hatályba a hatályos közösségi irányelvek: a 17/2004/EK irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseit, a 18/2004/EK irányelv a kormányzati árubeszerzéseket, szolgáltatás megrendeléseket, építési beruházásokat szabályozó irányelv.

21 4. Előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szabályai Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az az eljárás, amely lehetővé teszi valamely nemzeti bíróság számára, hogy egy előtte folyamatban lévő eljárás keretében az Európai Unió Bírósága álláspontját kérje a közösségi jog értelmezéséről vagy érvényességéről. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem ezzel eszközt biztosít arra, hogy a közösségi jogot az Európai Unió egész területén egyformán alkalmazzák. A jogvitában érdekelt bármelyik fél indítványozhatja az előzetes döntéshozatal iránti kérelem kezdeményezését, a nemzeti bíróság dönt az eljárás Bíróság előtt történő megindításáról Az adott tagállam bírósága által feltett, az uniós jog értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatali eljárás célja: - az uniós jogot minden tagállam bírósága egységesen értelmezze és alkalmazza annak érdekében, hogy ezáltal az gyakorlatilag is közös jog maradjon és a jogbizonytalanságok megszűnjenek. - az egyének bírói jogvédelmének javítása.

22 5. Európai Bíróság ítleteinek figyelembe vétele A bírósági ítéletekből fakadó tagállami jogalkotási kötelezettségek körébe tartoznak pl.: Tagállami jogalkotást tehetnek szükségessé az Európai Unió Bíróságának ítéletei is. Ezek vonatkozásában azonban a tagállami jogalkotási feladatok meghatározása nem minden esetben egyértelmű különösen igaz ez akkor, ha a tagállam egy adott ügyben nem érintett közvetlenül. A bírósági ítéletekből fakadó tagállami jogalkotási kötelezettségek körébe tartoznak pl.: az adott tagállam ellen indított tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránt eljárásban hozott elmarasztaló ítéletből fakadó feladatok; a más tagállamok ellen indított ilyen eljárásban hozott elmarasztaló ítéletek, ha a kérdéses tagállami jogi rendelkezés az adott tagállam jogi megoldáshoz hasonló;

23 6. Jogforrási hierarchia Alapelve: A jogforrási hierarchiában az alacsonyabb szinten álló jogforrás nem ütközhet a magasabb szinten álló jogszabállyal

24 6.1. Jogforrások Jogalkotó szervek és az általuk kibocsátott jogszabályok: 1./ Országgyűlés - alkotmány és - törvény 2./ Kormány - rendeletek 3./ Kormány elnöke és tagjai - rendeletek 4./ az önkormányzatok rendeletek

25 6.2. Jogszabályok 1./ Alkotmány 2./ Törvény 3./ Rendelet

26 6.3. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei a.) Határozat - Országgyűlés, Kormány, a kormánybizottságok és az önkormányzatok jogosultak kiadni b.) Utasítás - A miniszter és az országos hatáskörű szerv vezetője... a közvetlen irányítása alá tartozó szervek tevékenységét szabályozó utasítást adhat ki. c.) Szabvány - gazdasági és technológiai feladat megoldási módját meghatározó állami szabványok d.) Jegybanki rendelkezés - Az MNB elnöke adja ki. Pénzforgalom tekintetében rendelkezhet jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok tevékenységéről - ezeket a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. e.) Bankfelügyeleti rendelkezés - az ÁBF elnöke adja ki f.) Statisztikai közlemény - a KSH elnöke adja ki g.) Jogi iránymutatás - az Országgyűlés, Kormány irányelvet bocsát ki, amelyben általános érvényű célokat, programokat határoz meg.

27 6.4. A nemzetközi szerződések a jogforrások rendszerében Az államok között szerződésben foglalt megállapodások jöhetnek létre a nemzetközi jog szabályai szerint. Azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyek a magánszemélyek és a jogi személyek számára közvetlenül és általános érvénnyel állapítanak meg jogokat és kötelezettségeket, törvénnyel, kormányrendelettel vagy miniszteri rendelettel ki kell hirdetni. Az előző körbe nem tartozó szerződéseket közzé kell tenni. A nemzetközi szerződések kihirdetésükkel a belső jog forrásává válnak.

28 6.5 Szokásjogi jogalkotás, a bíró alkotta jog A szokás az ugyanolyan vagy hasonló esetre szóló magatartást jelent. A rendi társadalom jogrendszerében a szokásjog fogalma jórészt a partikuláris jogalkotáshoz kapcsolódott. A polgári államok a szokásjogot elutasították. (Tripartium) A bírói jogalkalmazás területén a funkciójuk a jogalkalmazás. A Legfelsőbb Bíróságnak különleges helye, szerepe van az igazságszolgáltatás rendszerében: - teljes ülése irányelvet és - elvi döntést hoz, melyek a bíróságokra nézve kötelezőek. A jogfejlesztő szerep jogágazatonként eltérő lehet.

29 7. Jogszabályok érvényességének feltételei a.) Külső érvényességi hatály: - Kihirdetés - Közzététel - Jogalkotói hatáskör - Jogszabályi hierarchia b.) Belső érvényességi feltétel: hatályosság. A jogszabály hatálya: adott időben, területen és személyekre nézve jogviszonyok keletkezhetnek, módosulhatnak, szűnhetnek meg. A hatályosságnak alapvető vizsgálati szempontjai: a.) az időbeli, b.) a területi és c.) a személyi hatály.

30 8. Kihirdetés és közzététel különbsége Jogszabály kihirdetése: érvényességi feltétel joghatások fűződnek hozzá jogszabályban meghatározott helyen és módon történik. Jogszabály közzététele: jogszabály kihirdetésen kívüli megjelentetése joghatások nem fűződnek hozzá alakiságai nincsenek

31 8.1. Magyar Közlöny A jogszabályokat a Magyar Közlönyben kell kihirdetni (a Magyar Köztársaság hivatalos lapja) A Magyar Közlöny tartalmazza - a jogszabályokat, - a nemzetközi szerződéseket, - az Országgyűlés és a Kormány határozatait és jogi iránymutatásait, - a Legfelsőbb Bíróság irányelveit és elvi döntéseit, - a személyi kérdésekben hozott döntéseket, ideértve a köztársaság elnöke és a Kormány által adományozott kitüntetéseket is. - Jogszabály, illetőleg a miniszterelnök más közlemény közzétételét is elrendelheti. A Magyar Közlönyt a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.

32 9. Visszaható hatály tilalma Általános elv, hogy a jogszabályoknak visszaható hatálya nincs. (Nullum crimen sine lege elve.) Kivétel volt ez alól a háborús és népellenes büntettek köre, amelyeknek az elkövetőit a második világháború utáni büntető rendelkezések alapján vonták felelősségre.

33 10. Jogszabályi kollízió esetén igénybe vehető jogorvoslati lehetőség A jogszabályoknak illeszkednie kell a jogrendszer egészéhez, az alacsonyabb rangú jogforrások a magasabb rangúakkal nem lehetnek ellentétesek; mindenjogszabálynak összhangban kell lennie az alkotmánnyal; a jogalkotóknak érvényesíteniük kell a jogszabályok kibocsátására vonatkozó szabályokat. A jogalkotás alkotmányosságának és törvényességének legfőbb őre az Alkotmány Bíróság. Önmagában a jogszabályok kollíziója nem eredményez alkotmányellenességet, csak akkor, ha a törvénysértő jogalkotás egyben alkotmányos szabályt vagy elvet sért.

34 11. Az Európai Unió hivatalos lapja Az EU működését szabályozó Hivatalos Lap (Official Journal, OJ). A lap gyakorlatilag az Unió közlönyeként (hasonló szerepet tölt be Magyarországon a Magyar Közlöny) és közbeszerzési értesítőként is funkcionál. Hivatalos Lapnak - L - C - S sorozata különböző információkat tartalmaz.

35 11. Az Európai Unió hivatalos lapja L sorozat: Közösségi joganyag Ez a sorozat tartalmazza - az EU valamennyi hatályos jogszabályát, - az elsődleges és másodlagos jogforrásokat. Ezt a sorozatot kell keresnünk, ha például - rendeleteket, - vagy irányelveket keresünk.

36 11. Az Európai Unió hivatalos lapja C sorozat: Közlemények Többek között - jogszabálytervezetek, - vélemények, - intézményi információk, - híranyagok, - állásajánlatok hirdetései, - az Európai Parlament plenáris üléseinek jegyzőkönyvei, - az Európai Bíróság ítéletei, - a Számvevőszék jelentései, - versenyfelhívások az uniós intézményekben és - az euró napi árfolyama is itt jelenik meg.

37 11. Az Európai Unió hivatalos lapja S sorozat: Közbeszerzési tenderek Az S sorozat 1998 óta csak elektronikus formában jelenik meg. Valamennyi EU tagállam - közbeszerzési felhívását, - EU intézmények felhívásait, - Phare és egyéb pályázatokat, - az Európai Beruházási Bank, - az Európai Központi Bank stb. felhívásait tartalmazza. EUR-LEX Hozzáférés az európai uniós joganyaghoz:

38 Köszönöm a figyelmet! Dr. Kezdődy Marianna

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak Jogi ismeretek Az alkotmányjog, az államigazgatási jog A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak A múltban a spontán kialakuló, formálódó szokások, magatartásformák idővel szokásjoggá

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Balogh-Békesi Nóra KÖZÖSSÉGI JOG ÉS SZUVERENITÁS- TRANSZFER A CSATLAKOZÁSI KLAUZULÁK ÉS A HATÁSKÖR MEGOSZTÁS MENTÉN Témavezető:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. MÁJUS 31. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2007: XX. tv. a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának szerepe a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos jogvita rendezésében

Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának szerepe a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos jogvita rendezésében Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának szerepe a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos jogvita rendezésében Baranyai Gábor 2005 június 1 I. BEVEZETÉS A MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK I.1 Az elemzés

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével?

Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével? Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével? Varga Zoltán* A tanulmány az uniós irányelvek közvetlen hatályával

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstől való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Részletesebben

Önkormányzati Tudástár. az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 2. különszáma

Önkormányzati Tudástár. az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 2. különszáma 2015. évi 6. szám Önkormányzati Tudástár az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 2. különszáma Tartalom Módszertani ajánlás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek összeférhetetlenségét érintő egyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben