KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket. A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni. 1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem kell csökkenteni. 3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell tüntetni. 5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az Igaz vagy a Hamis válasz megjelöléséért jár. A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért 2 pont adható. (A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pontszám adható.) 6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes pontszám jár. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / október 15.

3 I. Választást, rövid választ igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont 1. Feleletválasztás 6* Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van. Ha a megoldás nem egyértelmű, nem kap pontot. 1. Egy betéti társaság beltagjainak felelőssége a) korlátolt és egyetemleges. b) korlátlan és egyetemleges. c) korlátlan. 2. Ha adott évben egy vállalkozásba belépők száma 12 fő, a kilépők száma pedig 10 fő, akkor a váltás nagysága a) 2 fő. b) 10 fő. c) 12 fő. 3. Az adózás előtti eredmény = a) üzleti tevékenység eredménye + pénzügyi műveletek eredménye + rendkívüli eredmény b) szokásos vállalkozási eredmény + üzleti tevékenység eredménye c) szokásos vállalkozási eredmény + pénzügyi műveletek eredménye 4. A vállalat által felvett forgóeszközhitel fizetett kamatát figyelembe vesszük az adott időszak a) cash flow számításánál bevételként. b) eredmény kimutatásban pénzügyi ráfordításként. c) év végi vagyonmérlegében a rövid lejáratú kötelezettségeknél. 5. A haszonkulcs a) az árrést mutatja meg a nettó eladási vagy nettó beszerzési ár százalékában. b) az elért nyereséget mutatja meg az árbevétel százalékában. c) az árrést mutatja meg a bruttó eladási vagy bruttó beszerzési ár százalékában. írásbeli vizsga / október 15.

4 6. Ha egy vállalkozásban az alapbéren kívül forgalom arányában számított jutalékot is fizetnek, akkor a jutalék a) progresszív költség. b) degresszív költség. c) lineáris költség. 2. Igaz-hamis állítások 5*3 pont Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H). Döntését az állítások után írt I vagy H betűvel jelezze. Minden döntést indokolnia kell. A helyes állítás, a helyes indoklás 2 pontot ér. 1. A zrt. és az nyrt. alapításakor a törvény által előírt minimális induló vagyon különbözik egymástól. Igaz. A zrt. minimális induló vagyona ötmillió Ft, az nyrt. minimális induló vagyona pedig húszmillió Ft. 2. A társas vállalkozás cégbírósági bejegyeztetése személyesen és elektronikusan egyaránt történhet. Hamis. A társas vállalkozás cégbírósági bejegyeztetése csak elektronikusan történhet. 3. Ha a termelékenység nagyobb mértékben növekszik, mint az átlagbér, akkor a bérhányad mutatója csökken. Igaz. A bérhányad mutatója kiszámítható az átlagbér és a termelékenység hányadosaként, ezért ha a termelékenység nagyobb mértékben növekszik, mint az átlagbér, akkor a hányados értéke, vagyis a bérhányad mutatója csökken. 4. Ha egy ruházati kereskedelmi vállalkozás áru szállítására teherautót vásárol, akkor a teherautó a vállalkozás vagyonmérlegében a készletek között szerepel. Hamis. A teherautó a vállalkozás vagyonmérlegében nem a készletek között szerepel, hiszen nem eladásra szánják, hanem a befektetett tárgyi eszközök között, hiszen több mint egy évig szolgálja a vállalkozást. írásbeli vizsga / október 15.

5 5. Az euró bevezetésének kritériumait Lisszabonban fogadták el, ezért lisszaboni kritériumoknak nevezzük. Hamis. Az euro bevezetésének kritériumait Maastrichtban fogadták el, ezért maastrichti kritériumoknak nevezzük. 3. Fogalmak 5*2 pont Határozza meg az alábbi fogalmakat! 1. törzsbetét Egy tag hozzájárulása a kft induló vagyonához. 2. munkaviszony A munkavállaló és a munkáltató közötti kétoldalú kapcsolat. 3. forgóeszközök Azok az eszközök, amelyek a vállalkozás gazdálkodását kevesebb, mint egy évig szolgálják. 4. finanszírozás A vállalkozás alapításához, működéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása. 5. leterheltségi mutató Megmutatja, hogy az üzlet egy dolgozójára hány vevő jut adott időszakban. írásbeli vizsga / október 15.

6 4. Kifejtendő kérdés 9 pont Hasonlítsa össze az egyéni vállalkozás és az egyszemélyes kft alapításának, működésének előnyeit és hátrányait! Térjen ki ebből a szempontból a tulajdonos anyagi felelősségére is! Egyéni vállalkozás: Előnyök: nincs törvény által előírt minimális induló vagyon alapítása egyszerű: elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy okmányirodában történhet foglalkoztathat segítő családtagot, illetve bármilyen létszámban alkalmazottat Hátrányok: a tulajdonos felelőssége a vállalkozás tartozásaiért korlátlan személyesen kell részt vennie a vállalkozás működtetésében Egyszemélyes kft.: Előnyök: a tulajdonos felelőssége a vállalkozás tartozásaiért korlátolt Hátrányok: van törvény által előírt minimális induló vagyon, aminek nagysága 500 ezer Ft az apportot rendelkezésre kell bocsátani, a pénzbetétet be kell fizetni alapítása kevésbé egyszerű, alapító okirat és cégbírósági bejegyzés szükséges hozzá (A felsorolásban található minden helyes válaszért adható.) írásbeli vizsga / október 15.

7 5. Dokumentum összeállítása 10 pont Az alábbiakban a Könyvmoly könyvkereskedés évi egyszerűsített vagyonmérlegének hiányzó adatait és mérlegtétel megnevezéseit kell a megfelelő helyre írnia. Mérleg december 31. ezer Ft ezer Ft Eszközök Források Befektetett eszközök Saját tőke Immateriális javak 200 Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék 0 Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék Forgóeszközök Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény Készletek Céltartalékok 700 Követelések 590 Kötelezettségek Értékpapírok 250 Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolások 120 Passzív időbeli elhatárolások 290 Eszközök összesen Források összesen Kiegészítő információk: a bankszámlán lévő pénz ezer Ft, készpénz 550 ezer Ft előző évek felhalmozott eredménye ezer Ft Számítások: A Pénzeszközök és az Eredménytartalék szavak beírása a táblázatba 2* Befektetett pénzügyi eszközök = ( ) = ezer Ft Forgóeszközök = ( ) = ezer Ft Pénzeszközök = = ezer Ft Eszközök összesen = Források összesen = ezer Ft Kötelezettségek = = ezer Ft Eredménytartalék = ezer Ft Saját tőke = = ezer Ft Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény = ( ) = ezer Ft írásbeli vizsga / október 15.

8 II. Számítási és geometriai feladatok a gazdálkodási ismeretek és a közgazdaságtan témaköreiből 50 pont A gazdálkodási ismeretek témaköreiből 25 pont 1. Kereskedelmi vállalkozás jövedelmezősége 17 pont Egy ruházati kereskedelmi vállalkozás árueladásból származó eredményére vonatkozó adatai közül ismerjük az alábbiakat: Megnevezés ezer Ft év év nettó árbevétel=100% ezer Ft nettó árbevétel=100% Nettó árbevétel , ,0 Elábé , ,8 Árrés tömeg , ,2 Forgalmazási költség , ,5 Eredmény , ,7 Kiegészítő információk: A évi forgalom (bruttó árbevétel) ezer Ft volt, áfakulcs 25%. Az árréstömeg 9,2%-kal nőtt, a költségszínvonal 0,5% ponttal lett magasabb, mint az előző évben. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait, és írja be a megfelelő helyre! (Kerekítési pontosság ezer Ft, tized %) Számítások: Minden hibátlan számítás egy pontot ér év Elábé = *0,78 = ezer Ft Árréstömeg = = ezer Ft Árrésszínvonal = / = 22,0% (vagy 100,0 78,0) Forgalmazási költség színvonala = / = 17,0% Eredmény = = ezer Ft Eredményszínvonal = / = 5,0% (vagy 22,0 17,0) 15* írásbeli vizsga / október 15.

9 2011.év Árbevétel = / 1,25 = ezer Ft Árréstömeg = *1,092 = ezer Ft Árrésszínvonal = / = 22,2% Elábé = = ezer Ft Elábé színvonal = / = 77,8% Forgalmazási költség színvonala = 17,0 + 0,5 = 17,5% Forgalmazási költség = *0,175 = ezer Ft Eredmény = = ezer Ft Eredményszínvonal = / = 4,7% (vagy 22,2 17,5) A kiszámított mutatók alapján húzza alá a helyes választ, majd indokoljon! A vállalkozás tevékenységének jövedelmezősége: javult romlott Indoklás: az eredményszínvonal csökkent. 2. Adók kiszámítása 8 pont 2.1 Az áfa bevallása 4 pont Egy kereskedelmi vállalkozás havi áfa bevallásra kötelezett év májusi adatai a következők voltak: Árubeszerzés bruttó értéke: 8 699,5 ezer Ft Forgalom (bruttó árbevétel): 9 144,0 ezer Ft Vásárolt anyagok és szolgáltatások nettó értéke: 300,0 ezer Ft Feladat: számítsa ki év májusában az elszámolandó áfát, ha az áfa kulcsa 27%! (kerekítési pontosság száz Ft) Számítás: Értékesítés áfája = /1,27 = ezer Ft Beszerzések áfája: Árubeszerzés = 8 699, ,5/1,27 = 1 849,5 ezer Ft Vásárolt anyagok és szolgáltatások = 300*0,27 = 81 ezer Ft Elszámolandó áfa = (1 849,5 + 81) = 13,5 ezer Ft írásbeli vizsga / október 15.

10 2.2 Az adózott eredmény kiszámítása 4 pont A Szivárvány Nyrt évi adózott eredményének kiszámításához a következő adatokat ismerjük: Adózás előtti eredmény: ezer Ft Adóalapot növelő tételek: ezer Ft Adóalapot csökkentő tételek: ezer Ft Adókedvezmény: ezer Ft Társasági adó mértéke: 10% Feladat: számítsa ki a évi adózott eredményt! (kerekítési pontosság ezer Ft) Számítás: Adóalap = = ezer Ft Számított adó = *0,1 = ezer Ft Társaságiadó-fizetési kötelezettség = = ezer Ft Adózott eredmény = = ezer Ft A közgazdaságtan ismeretek témaköreiből 25 pont 3. Marshall-kereszt 6 pont A földiepertermésre a hosszantartó tavaszi esőzések negatív hatással voltak. Ábrázolja a bekövetkezett változásokat a Marshall-kereszt segítségével! Feladat: a) Jelölje a függvényeket, a régi és az új egyensúlyi helyzetet! b) Röviden értékelje a változásokat! p D (Ft/kg) S S p 1 p 0 S S D Q (mázsa) Q 1 Q 0 írásbeli vizsga / október 15.

11 Értékelés: Az esőzések miatt a termelhető mennyiség csökkent, az egyensúlyi helyzet magasabb áron kisebb mennyiség mellett jön létre. Pontozás: Függvények jelölése: 1-, összesen: Régi egyensúlyi ár és egyensúlyi mennyiség: Új egyensúlyi ár és egyensúlyi mennyiség: Szöveges értékelés: 3 pont 4. Költségek és profitok 5 pont Egy vállalkozás alábbi adatait ismerjük millió Ft-ban: Gazdasági költség: Számviteli költség: Amortizáció: 400 Bevétel: Számítsa ki: a) a gazdasági profitot b) az explicit költséget c) az implicit költséget d) a normálprofitot e) a számviteli profitot Számítás: gazdasági profit = = explicit költség = = implicit költség = = normálprofit = = 600 számviteli profit = = 500 vagy: ( - 100) = 500 (Csak az egyik megoldás értékelhető) írásbeli vizsga / október 15.

12 5. Monopólium profitmaximalizáló termelése 8 pont Az alábbi koordináta-rendszerben egy monopóliumra jellemző határköltség, átlagköltség és keresleti függvényeket ábrázoltuk. Ft D MC P AC Q MR D Q Feladat: a) Jelölje a függvényeket! b) A szükséges függvény berajzolása után határozza meg a monopólium által termelendő optimális mennyiséget és a piaci árat! c) Adott feltételek mellett realizál-e pozitív profitot a vállalkozás? Állítását indokolja! Válasz: A vállalkozás gazdasági profitot realizál, mert az optimális mennyiség esetén a piaci ár magasabb, mint az AC. 2 pont Pontozás: A függvények jelölése (D, AC, MC, MR) 1, összesen: 4 pont Optimális mennyiség (Q) és az ár (P) jelölése 1, összesen: 2 pont írásbeli vizsga / október 15.

13 6. Egy makrogazdaság jövedelemáramlása 6 pont Egy zárt makrogazdaság jövedelemadatai közül az alábbiakat ismerjük milliárd euróban: Munkabér 900, fogyasztás 600, beruházások 300, háztartások és a vállalatok együttes adója 500, kormányzati vásárlások 400, háztartásoknak nyújtott transzfer 200. Számítsa ki: a) a makrojövedelmet, b) az állami költségvetés egyenlegét, c) a háztartások és a vállalatok együttes megtakarítását! Számítások: makrojövedelem: Y = C + I + G = = állami költségvetés egyenlege S Á = T (G+Tr) = 500 ( ) = háztartások és a vállalatok együttes megtakarítása: S H + S V = I S Á = 300 (-100) = pont 2 pont 2 pont (Ahol lehetséges folyótétel számlákkal számolni, ott a feladat folyótétel számlák segítségével történő megoldására is teljes értékű pontszám adható.) írásbeli vizsga / október 15.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben