KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

2 Fontos tudnivalók A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket. A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni. 1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem kell csökkenteni. 3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell tüntetni. 5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az Igaz vagy a Hamis válasz megjelöléséért jár. A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért 2 pont adható. (A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pontszám adható.) 6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes pontszám jár. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 25.

3 I. Választást, rövid választ igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont 1. Feleletválasztás 5 * Jelölje aláhúzással az Ön szerint helyes választ! Csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a megjelölés nem egyértelmű, nem kap pontot A korlátolt felelősségű társaság alapításának feltétele, hogy a. a tagok száma legalább 2 fő legyen. b. a törzstőke legalább 500 ezer Ft legyen. c. legalább egy kültagja és legalább egy beltagja legyen Az egyéni cég tagjának felelőssége az alapító okiratban a. mindig korlátlan. b. választásától függően korlátolt vagy korlátlan. c. mindig korlátolt Az értékcsökkenési leírás elszámolását szabályozza a. a számviteli törvény. b. a társasági adóról szóló törvény. c. a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény is A személyi jövedelemadó 2011-ben a. lineáris (egykulcsos) adótípus. b. sávos adótípus. c. sávosan progresszív adótípus A nyershiány lényege, a. hogy a könyv szerinti készlet értéke nagyobb, mint a leltár szerinti készlet értéke. b. hogy a leltár szerinti készlet értéke nagyobb, mint a könyv szerinti készlet értéke. c. hogy a nyershiány nagyobb, mint a forgalmazási veszteség. írásbeli vizsga / május 25.

4 2. Igaz-hamis állítások 5 * 3 pont Jelölje döntését (Igaz vagy Hamis) a megfelelő állítás mellett I vagy H betűvel! A válaszokat minden esetben indokolni kell Egy veszteséges vállalkozás is fizethet társasági nyereségadót....i.. Igaz. Ha az adóalap-növelő tényezők összege nagyobb, mint az adóalap-csökkentő tényezőké, és ez a különbség meghaladja a veszteség összegét, akkor a vállalkozásnak pozitív adóalapja lesz, ami után adóbefizetési kötelezettsége keletkezik A működési cash flow-ban tényleges pénzkészletet növelő tényező az elszámolt értékcsökkenés....i.. Igaz. A mérleg szerinti eredményből kiindulva az elszámolt értékcsökkenést pénzkészletet növelő tényezőként kell elszámolni, mert összegét ugyan ráfordításként elszámoljuk, de tényleges pénzmozgással nem járt Árfolyamnyereséget ér el a vállalat, ha a megvásárolt értékpapírok eladási ára jobban nő, mint a piaci kamatláb....h... Hamis. Árfolyamnyereséget ér el a vállalat, ha a megvásárolt értékpapírt magasabb áron tudja eladni, mint amennyiért vásárolta A kötvény hozama jellemzően az osztalék....h... Hamis. A kötvények hozama jellemzően a kamat A THM a hitelek kamatát fejezi ki....h... Hamis. A THM a teljes hiteldíjmutató, amely a kamatokon túl tartalmazza a különböző banki költségeket is, mint pl. folyósítási jutalékokat. írásbeli vizsga / május 25.

5 3. Definíciók 5 * 2 pont Értelmezze röviden a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! 3.1. Dolgozói részvény: Olyan részvénytípus, amelyet kizárólag a részvénytársaság alkalmazottai vásárolhatnak meg. Ezeket nem lehet szabadon értékesíteni, mert csak a dolgozók, illetve azok családtagjai (örökösei) birtokolhatják Rulírozó hitel: A hitel célja az átmeneti forráshiány fedezete, likviditási problémák megoldása. A hitel törlesztése közben a hitelkeret újra felszabadul, így a vállalat akár újból igénybe veheti azt Diszkontálás: Megmutatja, hogy a később keletkező jövedelmek a jelenben mennyit érnek. Alkalmazható pl. értékpapírok, váltók jelenértékének kiszámításánál. Alapja a pénz vásárlóerejének romlása Jutalék: A kereskedelemben alkalmazott, forgalomtól és jutalékkulcstól függő mozgó bérrész, amely az alkalmazottak érdekeltségét hivatott növelni Alanyi adómentesség: Az áfatörvény szerint alanyi adómentességet választhat az a vállalkozás, amelynek bevétele a tárgyévet megelőző naptári évben ténylegesen, illetve a tárgyévben várhatóan, illetve ténylegesen nem éri el a törvényben meghatározott értékhatárt. (2011-ben ez 5 M Ft.) 4. Kifejtendő kérdések 10 pont Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról! Fejtse ki a betéti társaság alapításának, működésének és megszűnésének jellemzőit, a tulajdonosok felelősségét! Alapító tagok száma minimum 2 fő: egy kültag és egy beltag szükséges. A beltag felelőssége korlátlan, ha többen vannak, korlátlan és egyetemleges, a kültag felelőssége korlátolt. A bt. nem önálló jogi személyiségű vállalkozási forma. írásbeli vizsga / május 25.

6 Nincs törvény által előírt alapítási értékhatára. Az alapítás ügyvédi közreműködéssel zajlik. Alapítható szerződésmintával vagy anélkül. Alapító okirata a társasági szerződés. A bt. legfőbb szerve a tagok gyűlése. Ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag(ok) láthatják el. A kültag erre nem jogosult, ha a szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. Ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti. 2 pont 5. Dokumentumok összeállítása 10 pont A tanult ismeretei alapján állítsa össze a megfelelő dokumentumot! Egy kiskereskedelmi vállalkozás december 31-i vagyonelemeiről az alábbiakat tudjuk: A vállalkozás névhasználatának és logóhasználatának jogát ezer Ft-ért vásárolta meg. A berendezési tárgyak, felszerelések halmozott értékcsökkentéssel elszámolt értéke ezer Ft. A vállalkozás tulajdonszerzési céllal vásárolt részvényeinek értéke 800 ezer Ft, forgatási céllal vásárolt részvényeinek értéke ezer Ft. Az árukészletek értéke az év végén ezer Ft, a készpénz és a folyószámlán lévő pénzösszegek együttesen ezer Ft-ot tesznek ki. A vevőkkel szembeni követelések összege 500 ezer Ft. A vállalkozás alapítói okiratában a jegyzett tőke összege ezer Ft, a korábbi évek felhalmozott eredménye ezer Ft, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény ezer Ft, a tartalék összege ezer Ft, a hosszú lejáratú beruházási hitelek ezer Ft-ot tesznek ki, a rövid lejáratú hitelek összege 600 ezer Ft. Feladat Töltse ki az alábbi Egyszerűsített mérleget a fenti adatok segítségével! Számolja ki a hiányzó adatok összegét! írásbeli vizsga / május 25.

7 Megoldás Egyszerűsített mérleg december 31. Eszközök ezer Ft Források ezer Ft A. Befektetett eszközök C. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett II. Tárgyi eszközök II. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 800 III. Eredménytartalék IV. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény B. Forgóeszközök D. Tartalék I. Készletek E. Céltartalékok - II. Követelések 500 F. Kötelezettségek III. Értékpapírok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök II. Rövid lejáratú kötelezettségek 600 Összesen: Összesen: A 14 adat beírása összesen 5 pont, ha a hibák száma: 0 4 pont, ha a hibák száma: pont, ha a hibák száma: pont, ha a hibák száma: 5-6, ha a hibák száma: pont, ha a hibák száma 8-nál több. Kiszámított adatok: Befektetett eszközök: = ezer Ft Forgóeszközök: = ezer Ft Eszközök összesen: = ezer Ft Saját tőke: = ezer Ft Kötelezettségek: = ezer Ft 5 * II. Számítási és geometriai feladatok a gazdálkodási ismeretek és a közgazdaságtan témaköreiből 50 pont A gazdálkodási ismeretek témaköreiből 25 pont 1. Bérszámfejtés 13 pont Az alkalmazott bruttó munkabére április hóban Ft. A személyi jövedelemadót a 27%-kal megnövelt bruttó bér utáni 16%-os adómértékkel kell számítania. A munkavállaló családi adókedvezményre nem jogosult. írásbeli vizsga / május 25.

8 A munkavállalótól levonásra kerülnek: a munkaerő-piaci járulék, mértéke 1,5%, egészségbiztosítási járulék 6%, nyugdíjjárulék 10%, adójóváírásra jogosult, ennek összege: Ft. A munkáltatót terheli a 3%-os egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, a 24%-os nyugdíjbiztosítási járulék és 1,5% szakképzési hozzájárulás. Feladat Számítsa ki az alkalmazottnak kifizetendő nettó bért, tételesen kiszámítva az egyes levonásokat! Határozza meg, hogy a vállalkozásnak mekkora költséget jelent az alkalmazott foglalkoztatása! Tételesen számítsa ki minden költség értékét! Mekkora összeget kell az állam részére összesen befizetnie a vállalkozónak? Megoldás Nettó bér kiszámítása: - munkaerő-piaci járulék (1,5%): * 0,015 = 1989 Ft - egészségbiztosítási járulék (6%): * 0,06 = 7956 Ft - nyugdíjjárulék (10%): * 0,1 = Ft - Szja (16%) = [( * 12 * 1,27) * 0,16] : 12 = Ft adójóváírás: Ft Ft - összes levonás: = Ft - havi nettó jövedelem: = Ft A vállalkozás költségei: - a bruttó munkabér: Ft - munkaadói egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: * 0,03 = 3978 Ft - a nyugdíjbiztosítási járulék: * 0,24 = Ft - szakképzési hozzájárulás: * 0,015 = 1989 Ft A munkaadó összes költsége: Ft A vállalkozás befizetési kötelezettségeinek összege: = Ft Vagy = Ft írásbeli vizsga / május 25.

9 2. Értékpapírokkal kapcsolatos számítások 12 pont Egy kötvény névértéke Ft. Névleges hozama 7%. A kötvény futamidejéből még 5 év van hátra. A névértéknek megfelelő összeget az 5. év végén fizetik ki. A piaci kamatláb 6%. Kerekítési pontosság: kamattényező/diszkonttényező: 4 tizedesjegy, Ft-összegek: 1 tizedesjegy. Feladat Számítsa ki a kötvény évenkénti pénzáramait! Megoldás Pénzáramok: 1. év: * 0,07 = 700 Ft 2. év: 700 Ft 3. év: 700 Ft 4. év: 700 Ft 5. év: Ft Számítsa ki a kötvény tőkésített értékét (névleges árfolyamát) a kibocsátás időpontjában! Évek Jövőbeni hozamok Kamattényező 1,06 1,06 2 =1,1236 1,06 3 =1,1910 1,06 4 =1,2624 1,06 5 =1,3382 Jelenérték 660,4 623,0 587,7 554,5 7995,8 Jelenértékek: 1. év. 700 : 1,06 = 660,4 Ft 2. év. 700 : 1,1236 = 623,0 Ft 3. év. 700 : 1,1910 = 587,7 Ft 4. év. 700 : 1,2624 = 554,5 Ft 5. év : 1,3382 = 7995,8 Ft Tőkésített érték (névleges árfolyam) = 660, , , ,8= ,4 Ft Vagy diszkonttényezővel: 1. év: 700 * 0,9434 = 660,4 2. év: 700 * 0,89 = 623,0 3. év: 700 * 0,8396 = 587,7 4. év: 700 * 0,7921 = 554,5 5. év: * 0,7473 = 7996,1 Tőkésített érték (névleges árfolyam) = 660, , , ,1 = ,7 Ft írásbeli vizsga / május 25.

10 Megéri-e megvenni ezt a kötvényt, ha a pillanatnyi árfolyam Ft? Döntését indokolja! Nem éri meg megvenni, mert az árfolyam magasabb, mint a tőkésített érték, így a nettó jelenérték negatív (10 421, = 78,6 Ft vagy , = 78,3 Ft), azaz minden kötvényre ráfizetünk (78,6 Ft-ot vagy 78,3 Ft-ot). A közgazdaságtan témaköreiből 25 pont 1. Piaci egyensúly 12 pont Egy termék piaci keresletét leíró függvény: P, a kínálati függvény: 100P A termék ára jelenleg 130,0 Ft/db. Megoldás Mi jellemzi a piac jelenlegi állapotát? D = * 130 = 9480,0 S = 100 * = ,0 Tehát a piacon túlkínálat van. Határozza meg az egyensúlyi árat és az egyensúlyi mennyiséget! P = 100P = 104P P = 125 Ft Egyensúlyi mennyiség: * 125 = 9500 vagy 100 * = 9500 Mutassa be Marshall-kereszt segítségével a termék piacát, a két függvényt, az egyensúlyi állapotot és a tényleges piaci helyzetet! Ügyeljen a pontos ábrázolásra, az adatok megadására, a tengelyek és a függvények megnevezésére! Marshall-kereszt értékelése: - tengelyek megnevezése: - keresleti és kínálati fv-ek megjelölése: 2 * - egyensúlyi ár és mennyiség: 2 * - tényleges piaci ár és keresett mennyiség megadása: 2 * 7 pont írásbeli vizsga / május 25.

11 P S D Q 2. A jövedelmek áramlása a szektorok között 13 pont Egy háromszereplős makrogazdaság alábbi adatait ismerjük. Fogyasztás: 800, munkabér: 1200, transzfert csak a háztartás kap, összege: 100, a háztartás adója 150, a vállalat megtakarítása 300, a kormányzati kiadások összege 500, az állami költségvetés deficites, a deficit összege 50. Feladat Írja fel a makrojövedelem szektorok közötti áramlását bemutató számlákat a megfelelő tételekkel, majd számítsa ki a hiányzó elemeket! Háztartás Vállalat Állam C: 800 W: 1200 W: 1200 Y: 1900 Tr H : 100 T H : 150 T H : 150 Tr H : 100 S V : 300 G: 500 T V : 400 S H : 350 T V : 400 S Á : Árupiac Tőkepiac Y: 1900 C: 800 I: 600 S V : 300 G: 500 S Á : 50 I: 600 S H : írásbeli vizsga / május 25.

12 S H : ( ) ( ) = pont I: = pont Y: = pont T V : 1900 ( ) = pont Számlák szabályos felírása kiadások baloldalon, bevételek jobb oldalon, megfelelő tételek jelöléseivel. 5 * Ellenőrzés: (pl.) T H + T V = Tr H + G + S Á = = 550 írásbeli vizsga / május 25.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-171/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 06. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.03.01 Az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím keretében 2009. június Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3

Részletesebben

Vállalkozási kisokos - 2011

Vállalkozási kisokos - 2011 Vállalkozási kisokos - 2011 Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor. Mi most a teljesség igénye

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben