Könyvtár-pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtár-pedagógiai programja"

Átírás

1 Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Könyvtár-pedagógiai programja 2014.

2 Könyvtár-pedagógia A könyvtár-pedagógia az a tudomány, amely a könyvtári nevelő hatások alapjaival és módjával foglalkozik. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú, gyakorlatias és élményszerű megismertetése. Hosszú távú célja a könyvtárak, a könyvtári dokumentumok, szolgáltatások és az informálódás szükségletének felkeltése, és ezáltal a könyvtárhasználóvá nevelés. A könyvtár-pedagógia metodikai szintjén három elem alkotja a rendszert: a nevelési célrendszer (az adott társadalom, mely célok teljesítését várja el); a tananyag (mely nem a könyvtártudomány kivonata, kiválasztását gyakorlati szempontok motiválják: hasznosíthatóság, a nevelési és oktatási céloknak való megfelelés) a nevelési-oktatási folyamatok (tanítási, tanulási képességfejlesztő módszerek, tanulási stratégiák, szervezeti formák, taneszközök). Ez a rendszer biztosítja az oktatás eredményét: az attitűdök kialakulását az adott tárgy felé, és ez a rendszer a képlékeny kapcsolat az elmélet és a gyakorlat között. A könyvtár-pedagógiai program célja - A könyvtár forrásközpontként való felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. - Tanulási képességek fejlesztése - Felkészíteni és ébren tartani az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt korok értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti igényt. - Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre. - Kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek. - A tanuló joga az információhoz való hozzáférés, képes legyen azokat céljainak megfelelően feldolgozni és alkalmazni - Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait - A tanuló képes legyen az információszerzésre és annak kritikai szelekciójára - A könyvtárhasználat azon lehetőségeinek megismertetése, amelyek elősegítik valamennyi műveltségi terület ismereteinek feltárását. - Megismertetni a tanulókat azon alapvető információhordozók fajtáival, szerepével és felhasználásával, amelyek elősegítik az önálló szellemi alkotás létrehozását. - Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása - A modernkor követelményeinek figyelembevételével az önálló gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és megszilárdítása.

3 - Tudásmenedzsment központú szemlélet - Kritikai és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése - Praktikus alkalmazói tudás. Logikus gondolkodás fejlesztése Információs társadalom, informatika és könyvtár-pedagógia szemléletében nem az eszközök irányítják a tananyag összeállítását, hanem az információs helyzetek, információt igénylő problémák, és ezek keretében jelennek meg az egyes információközlő műfajok és azok hordozói, vagyis a konkrét eszközök, dokumentumtípusok és felhasználási technikák. A hagyományok és a ma már hagyományosnak nevezett eszközök, források hordoznak olyan értékeket, melyekre a társadalomnak és a modern eszközöket használóknak is szükségük van. Ilyen például az értő olvasás, az önálló kritikus gondolkodás, az esélyegyenlőség, a kulturális örökség. Hangsúlyt kell fektetni az információ társadalmának értékviszonyaira és az információban rejlő lehetőségek felhasználásának tanítására. Olyan tanítási-tanulási problémahelyzetek elé kell állítani tanulóinkat, melyek megoldásán keresztül minél többféle tartalmú, műfajú és típusú információforrás felhasználását tudjuk kölcsönhatásukban bemutatni. A problémahelyzetek legtermészetesebb tanulási tere az iskolai könyvtár. Szakmódszertan Cél: a tantárgyak és a szaktudományok közvetítése - a kutatás és az iskolai valóság kapcsolatának ismerete, átadása - a megszerzett tudás és az élethelyzetek megismertetése, - a tanár és a tanuló között kapcsolat ápolása, javítása - tevékenységek során információk, tények, általánosítások, összefüggések, törvényszerűségek, megoldásmódok, igazolható feltevések, hipotézisek valamint szemléletmódok átadása. - Önálló logikai, kritikai, kreatív, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése ; tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése Könyvtár-pedagógiai munkát végez: család iskolán kívüli könyvtárosok iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok pedagógusok

4 A tantestület felelőssége - szaktárgyi tanárok felelőssége: könyvismeret és könyvhasználat szakórákon (a könyvtárban ismétlődő feladatok szükségesek); - könyvtárostanár felelőssége : könyvtári ismeretek és könyvtárhasználat területe (a könyvtárban osztályfőnöki óra és a gyakorlat érdekében néhány szakóra szükséges); - a teljes tantestület közös felelőssége : olvasási igényesség, írásbeliség szintjének emelése, személyiségfejlesztés, különösen az osztályfőnöké (a könyvtárostanár feladata a kezdeményezés és a tanárok, tanulók munkájának támogatása). Könyvtárostanár felelőssége: - A könyvtárostanár a felelős azért, hogy az adott iskola évfolyamai részére elkészüljön a könyvtári program, az iskola évfolyamainak megfelelően 1-4, 5-8., évfolyamaira. A könyvtáros tanár a mindennapi gyakorlatban az osztályfőnökkel tud elsődlegesen kapcsolatot tartani. - rendszeres tájékoztatásáért, a tanulók tudásának és igényének emeléséért - a tanulócsoportok könyvtárhasználati készségének fejlődéséért, - a fejlődés-lélektani kérdések figyelemmel kíséréséért. - A könyvtáros köteles a szakmai önképzésre, új pedagógiai, könyvtári irodalmak megismerésére és alkalmazására Az iskolai könyvtár Korszerű forrásközpont (szolgálat helyett szolgáltatás, dokumentum helyett mellett ismeretek) A tanulás-tanítás helyszíne (könyvtárhasználati órák, szakórák színtere) Közösségi tér az iskolában Mindenki számára biztosítja, és tartalommal tölti meg az információhoz, a tanuláshoz, művelődéshez való jogot, esélyegyenlőséget biztosít Az iskola legdemokratikusabb, legintelligensebb, legnyitottabb, legegyénreszabottabb tanulási tere A könyvtár legyen információs bázisa az önálló tanulói munkának, szolgáltasson forrásjegyzéket a tanulók számára a különböző témakörökhöz. A könyvtárhasználat tanítása lényegében arra irányul, hogy a használó eljusson a különböző dokumentumokban lévő információkhoz, azokat feldolgozza és segítségükkel

5 új ismeretekhez jusson, önálló szellemi terméket hozzon létre, vagyis megtanuljon tanulni. Infrastrukturális követelmények: fogadóképes iskolai könyvtár korszerű kézikönyvtári állomány médiatári számítógépes háttér (internet, adatbázis) Részletesen: Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai. Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök. Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, internet, multimédia, interaktív tananyag). Nemzeti alaptanterv. Az elkészített vagy adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv. A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök. Az iskolai könyvtár pedagógiai céljai: minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd mindennapi szükségletté váljon az olvasás öröme személyiségfejlesztés, személyiségformálás alapkészségek kialakítása (önálló ismeretszerzés, a tanulás készsége) alapértékek, alapismeretek és összefüggések közvetítése teljesítményképes tudás megalapozása egész életen át tartó tanulás és az információs társadalom kihívásaira való felkészítés a gépek világában egyre fontosabb a személyes kapcsolat a tanulók ítélőképességének fejlesztése a tanulók életének természetes részévé tenni az információs műveltséget az érzelmi nevelés és a szociális kompetenciák fejlesztése az értelmi fejlesztés,- nevelés megvalósítása érdeklődésből fakadó aktivitás fenntartása intellektuális érzelmek motiválása a gyermekek mentális higiénéjének fejlesztése, a kultúrához való kötődés kialakítása az anyanyelvi nevelés segítése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi neveléshez szükséges eszközök biztosítása a közösségbe való beilleszkedés segítése, a viselkedéskultúra kialakítása a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozott tevékenységek biztosítása, irodalmi élményekhez való hozzásegítés az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás, problémamegoldóképesség fejlesztése kritikai gondolkodás fejlesztése esélyegyenlőség biztosítása

6 A könyvtár feladatai: esztétikai nevelés fejlesztése a könyvekkel való helyes bánásmód ismertetése az iskola, óvodai nevelői és gyermekei részére az oktatáshoz, neveléshez és a tanuláshoz szükséges információk, ismerethordozók biztosítása tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól az iskola és az óvoda helyi programjának figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állományát művelődési és egyéb programok, vetélkedők szervezésében való részvétel az iskola és az óvoda munkaközösségi munkájának segítése integrált,- multikulturális nevelés segítése kompetencia alapú nevelés segítése problémamegoldó képesség fejlesztése a hagyományőrző óvodai program megvalósításának segítése az intézmény és a szülők közötti kapcsolat kialakítása, ápolása A könyvtár szolgáltatásaival az iskolai tevékenység szerves részévé kell válnia, az elérhető információk, dokumentumok használatában a pedagógusoknak kell példát mutatni a diákok felé. Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése és az ízlés, olvasói igényesség formálása az egyik legösszetettebb, legtöbb átgondolást igénylő pedagógiai munka. Fontosak a tanulói jelzések, észrevételek. Cél: - a tanuló jól érezze magát a környezetében (jobban kedvelik a technika nyújtotta lehetőségeket; a könyvtárban betartandó szabályok az iskola szigorát idézi elő) - érdeklődésük alapján belső igénnyé váljon az ismeretszerzés - a diákok jobban megismerjék önmagukat, képességeiket (pályaválasztás) A könyvtárhasználati nevelés és oktatás általános célkitűzései: - felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására, az információszerzés kibővülő lehetőségeinek használatára, az információk elérésére, kritikus szelekciójára és feldolgozására - a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a könyvtári információs rendszer, a könyvtár forrásközpontként történő használatával - a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése - az iskola és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása - a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzésébe, a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és feldolgozásba - a forráshasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása - a tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait

7 Részletesen: 1. Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési, szak-) könyvtár állományát és szolgáltatásait. Igazodjék el a médiatárak, információs központok gyűjteményében. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-önművelési szokásait, rendszeres olvasással és könyvtárhasználattal. Vegye igénybe a tömegmédiumok adta önművelési lehetőségeket. 2. Dokumentumismeret,- és használat Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, összefoglalók, gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV, számítógépes programok, CD, multimédia). Tanulmányozza a könyvtárban található gyermek- és felnőtt lapok, magazinok és szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés). Tudja használni a megismert dokumentumok tájékoztató apparátusát (tartalom, előszó, mutatók). Ismerje és használja a közhasznú információs eszközöket és forrásokat (internet, fax, cím- és adattárak, statisztikák, menetrendek, telefonkönyvek, névtárak). Figyelje a különböző médiákban megjelent könyv-, video-, CD-újdonságokat, tájékozódjon hagyományos és modern információs csatornák ajánlataiból. Az eszköztudás az önálló ismeretszerzés és az elsajátított tudás alkalmazását teszi lehetővé. 3. A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához nélkülözhetetlen kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, forrásgyűjtemények, összefoglalók). Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, élőfej, mutatók). Készségszinten tájékozódjon tankönyvekben, munkafüzetekben, forrás- és szemelvénygyűjteményekben, antológiákban, a tartalomjegyzék, a fejezetek és a mutatók alapján. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített irodalomkutatást, anyaggyűjtést (jegyzetelés, lényegkiemelés, cédulázás), forráselemzést, önálló információszerzést. Irodalomkutatáshoz, anyaggyűjtéshez bibliográfia, tanulmány, kiselőadás összeállításához használja a könyvtár katalógusait, bibliográfiáit és számítógépes adatbázisát. Legyen képes többlépcsős referenskérdések megoldására a teljes könyvtári eszköztár felhasználásával. 4. Önművelés, a szellemi munka technikája Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához tudja önállóan kiválasztani és felhasználni a könyvtár tájékoztató segédeszközeit. Legyen képes hagyományos dokumentumokból és modern ismerethordozókból információt meríteni, felhasználni és a forrásokat megjelölni. Tudjon több forrás együttes felhasználásával a könyvtári eszköztár igénybevételével (katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek) kiselőadást, tanulmányt, irodalomajánlást, bibliográfiát összeállítani. A megszerzett információkat legyen képes elemezni, rendszerezni és róluk írásban vagy szóban beszámolni. Ismerje a szellemi munka technikájának etikai normáit (idézetek, hivatkozások, utalások, forrásmegjelölés). Iskolában szerzett ismereteit, tanulási-önművelési kultúráját

8 rendszeresen bővítse iskolán kívüli információszerzési csatornák útján (könyvtár, médiák, művelődési, művészeti, tudományos intézmények). Gyűjtse össze könyvtári dokumentumok felhasználásával alkotói életutak legjellemzőbb állomásait. Tudja használni különböző dokumentumok tájékoztató apparátusait (mutatók, tartalomjegyzék, képek, fejezetcímek) 5. Az eszköztudás Az eszköztudás a teljes tudásnak az a része, amely az önálló ismeretszerzés és az elsajátított tudás alkalmazását teszi lehetővé. Az eszköztudás tantárgyi értelemben tantárgyak közötti vagy tantárgyak feletti tudás; ilyen a NAT-ban a könyvtárhasználati ismeretek is, amely 4 témakör köré csoportosítható: általános könyvtárhasználati ismeretek: a könyvtár rendje, használata, a könyvtári rendszer; dokumentumismeret, a dokumentumtípusok tartalmi és formai megismerése, az ezzel kapcsolatos technikák elsajátítása; a könyvtári tájékoztató eszközök használatának elsajátítása a dokumentumok gyors eléréséhez; a szellemi munka technikája: a különböző forrásokból szerzett információk feldolgozásának, alkalmazásának műveletsora. Az ismeretanyag legfontosabb területei: Az általános könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, amelyek segítik a különböző információhordozókban, illetve a könyvtárban való tájékozódást, eligazodást. Ezen ismeretek megszerzését a könyvtárostanár segíti. Az ismeretanyag speciális része az egyes tantárgyakhoz, szakterületekhez kapcsolódó ismeretek, szakmai információk megszerzése, melyben a mindenkori szaktanár nyújt segítséget. A könyvtárhasználatra nevelés tantárgy-metodikai megalapozása A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a következők: önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés, változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék), eszköztudás, gyakorlati technikák elsajátítása (könyvtárhasználat, szaktárgyi ismeretszerzés), egyénhez igazított differenciált tanulásszervezés (tanulócsoportok, haladási ütem, tananyag, változatos munkaformák), életkori sajátosságok figyelembevétele (fokozatosság, folyamatosság, motiváció, játék). A könyvtári ismeret az elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik, ezeket a képességeket és alkalmazzák

9 tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. Óraszámok: mint befogadó tárgyakban 1. az informatikában (lehetőleg tömbösített könyvtárhasználattan órák keretében) 2. a magyar irodalomban a szaktárgyakban alkalmazás szintjén az osztályfőnöki órákon Könyvtárhasználat tantervekben, programokban A kerettanterv alapkövetelményeit figyelembe véve épülnek be a könyvtár-használattani ismeretek és követelmények, a könyvtárhasználatra épülő megoldások és módszerek a szaktárgyakba és az osztályfőnöki órákba. Az alapozás a könyvtárostanár feladata, az önálló információszerzés, tanulás képességének kialakítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése a nevelőközösség, az egész iskola feladata. Az adott tanórai keretben fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy könyvtárhasználókká váljanak, életmódjukba természetesen illeszkedjen az önálló ismeretszerzés. Könyvtári informatika A könyvtárak információforrásaikkal és szolgáltatásaikkal a tanulás, tanítás meghatározó tanulási forrásközpontjait, nyitott műhelyeit jelentik. Ennek garanciája a tanulók könyvtárhasználati műveltsége, ide értve a könyvtári információkeresés informatikai lehetőségeinek alkalmazását is. KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1 4. évfolyam 5 8. évfolyam o Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezete. o A könyvtárak alapszolgáltatásai, a használat szabályai. o A dokumentumfajták formai, tartalmi jellemzői, különbségei, azonosító adatai. o A könyvtártípusok és szolgáltatásaik, szerepük a tanulásban és a közhasznú tájékozódásban. o A raktári rend. o Az iskolai könyvtár eszköztára, kézikönyvtára, katalógusa. o A forrástípusok közlésmódja, információs értéke, használata. o A forráskiválasztás szempontjai. o Forrásfeldolgozás, etikai szabályok, hivatkozás.

10 9 12. évfolyam o Az önművelés, tájékozottság, olvasottság szerepe a mindennapi életben. o Az információs intézmények funkciói, tájékoztató eszközei (különös tekintettel a települési könyvtárra). o A könyvtári információs rendszer szolgáltatásai. o A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága, esztétikai értéke. o A kritikus forráshasználat követelményei. A tananyag szerkezete: A könyvtárhasználati ismeretanyag a NAT egészét átfogja, a képességfejlesztésre és a tanulási, önművelési kultúra megalapozására teszi a hangsúlyt. A műveltséganyag jellegéből adódóan elsősorban spirális, másodsorban lineáris elrendezésű. Spirális szerkezetű ismeretek: Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tananyag, s az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. Lineáris szerkezetű ismeretek: Súlyponti ismeretkörök évfolyamonkénti fogalmi kifejtése. Viselkedés a könyvtárban. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok Könyvtártípusok, lakóhelyi gyermekkönyvtár Raktári rend. Dokumentumtípusok. Segédkönyvek. Kézikönyvtár Információkereső nyelvek Katalógus, bibliográfia. Szakmai tájékozódás (információs központ, adatbank, szakkönyvtár). Számítógéppel elérhető információs szolgáltatások, adatbázisok, elektronikus információhordozó Taneszközök: A törvény előírásainak megfelelő könyvtár: a szakmai követelményeknek megfelelő összetétel és feltárás, jól fejlesztett kézikönyvtár), applikációs táblák, videofelvételek, kazetták, CD-lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, tanári kézikönyv.) Megfelelő példányszámú, gyermekek részére készült segédkönyv, folyóirat. Integrált könyvtári szoftver megfelelő technikai háttérrel, fénymásoló, fénymásolópapír, festék, oktató-programok, adatbázisok, Internet kapcsolat és megfelelő számítógépek, interaktív tananyag Tevékenységi formák, eljárások, módszerek: A könyvtári munkát igénylő tantárgyi témák feldolgozása közben a diákok megismerik az adott szaktárgy intézményes, dokumentális forrásait, és megtanulják az információk összegyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének és bemutatásának technikáit és módszereit. Mindebből az következik, hogy a könyvtár eszközi felhasználása nemcsak és nem elsősorban a megtanult tantárgyi ismeretek további bővítését, hanem a tudáshoz

11 vezető kreatív, fejlesztő célú módszerek, a szellemi munka technikai elsajátítását szolgálja: frontális (előadás), csoportmunka, kooperatív csoportmunka Tanulói tevékenységtípusok: szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka egyéni és csoportos irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több tantárgyat érintő problémáról egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok segítségével sajtófigyelés aktuális társadalmi problémákról, iskolaújság stb. Ellenőrzés, értékelés, továbbhaladás feltételei: évfolyamig gyakorlati feladat megoldása az órai elmélet alapján. A magyar nyelv és irodalom tantárgyból külön érdemjeggyel történik az értékelés. Szakközépiskolában egy tanult tantárgy témaköréhez készített dolgozat formai követelményei alapján kapnak a tanulók érdemjegyet magyar nyelv és irodalomból, illetve kommunikáció tantárgyból. Szakiskola évfolyamában szintén gyakorlati feladatok megoldásával szerezhet a tanuló érdemjegyet magyar nyelv és irodalomból, illetve kommunikáció, informatika tantárgyakból. Könyv- és könyvtárhasználati órák Szakórák szintér: iskolai könyvtár (ritkábban szakterem, ha csak bizonyos eszközöket használunk) alkalmazott módszerek: tanári magyarázat, frontális munka csoportos munka csoportfoglalkozás kérdései tanulói kiselőadás egyéni munka tanít: iskolai könyvtáros/könyvtárostanár Könyvtárhasználati ismeretek alkalmazása a szakórán szintér: iskolai könyvtár (az iskolai könyvtáros csak a helyszínt és az eszközöket biztosítja) tanít: a szaktanár, aki megfelelően felkészült a könyvtárhasználati ismeretekből alkalmazott módszerek: az előbbiek Az oktatás folyamatában az egyéni és csoportos munka értékelése fontos!

12

13 Helyi könyvtárhasználati tanterv A könyvtárhasználati tananyag szerkezete Az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (1 4. évfolyam) Közműveltségi tartalmak o Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezete. o A könyvtárak alapszolgáltatásai, a használat szabályai. o A dokumentumfajták formai, tartalmi jellemzői, különbségei, azonosító adatai. Általános fejlesztési követelmények Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat a könyvtárban végezhető tevékenységekről. Tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit. Ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való viselkedés szabályait. Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az életkorának megfelelő anyagokból. Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket. Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni. Legyen képes gyermekkönyvek,- és folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott szövegrészek tartalmáról beszámolni. Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait megnevezni. Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős tevékenységekben. Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat, és használata során tudja alkalmazni az iskolai könyvtárban szerzett tapasztalatait. Kulcsszavak: 1-2. évfolyam: könyvtár, könyvtárhasználati szabályok, könyvek jellemzői, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság 3-4. évfolyam: információ, könyvtár terei, tanulás, a könyvek tartalmi csoportjai, vázlatírás Befogadó tantárgy: osztályfőnöki óra, magyar

14 1. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Látogatás az iskolai könyvtárban A könyvtár Válogatás a korosztálynak készült könyvekből Tevékenység, tanulásszervezési eljárások, módszerek, eszközök Olvasási szokások alakítása a könyvtárban A könyvtár fogalma, részei, funkciói, szolgáltatásai A könyvtárhasználat szabályai A kölcsönzés szabályai Órakeret: 1 óra Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok Cél egy pozitív könyvtárkép kialakítása Ismerje és tartsa be a viselkedési szabályokat Ismerje és alkalmazza a kölcsönzési szabályokat A tanulók könyvtárlátogatás alkalmával szerezzenek élményeket. Ismerjék meg a helyes könyvtári viselkedés szabályait. Szerezzenek tapasztalatokat a könyvtárban elhelyezett gyermekkönyvek csoportosításáról. Alakuljon ki bennük az olvasás szeretete, a könyvek védelme iránti igény. 2. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Órakeret: 1 óra A könyvtár fogalma, részei, funkciói, szolgáltatásai, viselkedés a könyvtárban, a kölcsönzés szabályai Tartalom Tevékenység, tanulásszervezési eljárások, módszerek, eszközök Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok Gyermekkönyvek válogatása megadott témához, egyéni érdeklődés szerint. A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai Felismeri a könyv főbb formai és tartalmi elemeit, meg tudja állapítani szerzőjét és címét

15 Eligazodás a könyvekben tartalomjegyzék alapján Ismerkedés gyermeklapokkal Gyermekkönyv tartalmának megállapítása Gyermeklexikon szerkezete, használata A könyvtár részei Gyermeklapok Gyermekkönyv témájának megállapítása a cím és az illusztrációk segítségével Segítséggel keresni tudjon a gyermeklexikon betűrendjében 3. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Órakeret: 1 óra A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai, gyermeklexikon szerkezete, használata, a könyvtár részei, gyermeklapok Tartalom Könyvek keresése a szabad-polcon szerző és cím szerint Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében Szépirodalmi és ismeret-terjesztő művek témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján) és csoportosításuk a főbb állományrészek szerint Ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon és értelmező szótár segítségével. A magyar helyesírási szótár használata Tevékenység, tanulásszervezési eljárások, módszerek, eszközök A könyvtár terei és állományrészei (információhordozók) A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom A szótárak szerkezeti jellemzői, használatuk Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módja Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok Eligazodás a könyvtár tereiben és a gyermekkönyvek között A könyv témájának megállapítása a főbb tartalmi és formai elemek segítségével Az ismeretterjesztő és szépirodalom megkülönböztetése Címszavak keresése a gyermeklexikon és szótár betűrendjében 4. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Mesegyűjtemények, gyermekek részére készült verseskötetek válogatása a szabadpolcon Órakeret: 1 óra A könyvtár terei és állományrészei, a könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom; adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módja Tevékenység, tanulásszervezési eljárások, Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások módszerek, eszközök (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok A lakóhelyi gyermekkönyvtár (terek, állományrészek, szolgáltatások) Gyermekek részére készült gyermeklapok Könyvek tartalmi és formai elemeinek (pl. tartalomjegyzék, fülszöveg) felhasználása a tartalom megállapításához

16 Megadott szempontok alapján a könyvtár megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzése Az iskolai és gyermekkönyvtárról szerzett tapasztalatok összehasonlítása Ismeretlen fogalmak, szavak keresése lexikonban, szótár betűrendjében Fogalmak, nevek, témakörök keresése enciklopédiában a mutatók és a tartalomjegyzék alapján Azonos fogalmak keresése az alapvető segédkönyv típusokban; hasonlóságának és különbségének megállapítása Tények és adatok gyűjtése segédkönyvekből tantárgyi témához. A szerzett ismeretekről jegyzet, vázlat segítségével beszámoló ismerete Az enciklopédia jellemzői, gyermekenciklopédiák Könyvtári katalógus szerepe, használata Könyvek és egyéb információforrások szerepe az információforrások keresésében vázlatkészítés Hasznos (gyermek) weboldalak Tájékozódás szótárakban, gyermeklexikonokban, segítséggel enciklopédiában Gyűjtőmunka megadott segédkönyvből segítséggel, beszámoló a megtalált információról

17 5 8. évfolyam Ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző források felhasználási lehetőségeit. Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett önállóan tájékozódjon az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű információforrásokat. Kiemelt szerepe van az 5 6. évfolyam programjának, amely mintegy összefoglalja, rendszerezi az alsó tagozaton játékos tevékenységek formájában, olykor spontán módon szerzett könyvtárhasználati tapasztalatokat. E két évfolyamon jelennek meg először a könyvtárhasználat főbb ismeretköreinek fogalmai, fogalmi összefüggései. A jelzett időszakban elsajátított és kellő gyakoroltatással rögzült tudás alapozza meg a felsőbb évfolyamok könyvtárhasználati képzésének hatékonyságát 7-8. évfolyamon az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék készítése és a hivatkozások.

18 Általános fejlesztési követelmények Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk folyamatosan változó ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. Ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban. Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni. Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében betöltött szerepét. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is. Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. Közműveltségi tartalmak: o A könyvtártípusok és szolgáltatásaik, szerepük a tanulásban és a közhasznú tájékozódásban. o A raktári rend. o Az iskolai könyvtár eszköztára, kézikönyvtára, katalógusa. o A forrástípusok közlésmódja, információs értéke, használata. o A forráskiválasztás szempontjai. o Forrásfeldolgozás, etikai szabályok, hivatkozás. Kulcsszavak: 5-6. évfolyam: Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz évfolyam: Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalomjegyzék. Befogadó tantárgy: magyar, informatika

19 5. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. Könyvtári szolgáltatások A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. Dokumentumtípusok, kézikönyvek Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos használata. Órakeret: 2 óra A könyvtár terei és állományrészei, a könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom; adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módja Kiemelt kompetenciák, Tevékenység, tanulásszervezési kapcsolódások eljárások, módszerek, eszközök (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok A könyvtár fogalma, részei, funkciói, szolgáltatásai Könyvtártípusok Viselkedés a könyvtárban A könyvtár raktári rendje Dokumentumtípusok: könyv, időszaki kiadvány, sajtótermék, elektronikus dok. A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai a bibliográfiai leírás Segédkönyvek: szótár, lexikon, enciklopédia Könyvtári gyűjtőmunka különféle tantárgyak megadott témáihoz Szótárak, gyermek-lexikonok használata Bibliográfiai leírás, katalóguscédula funkcióinak ismerete

20 6. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Információkeresés Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel Forráskiválasztás A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő feladatok. Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. Órakeret: 2 óra A könyvtár fogalma, részei, funkciói, szolgáltatásai Viselkedés a könyvtárban A könyvtár raktári rendje Dokumentumtípusok: könyv, időszaki kiadvány, sajtótermék A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai a bibliográfiai leírás Segédkönyvek: szótár, lexikon, enciklopédia Tevékenység, tanulásszervezési Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, eljárások, módszerek, eszközök Könyvtártípusok Raktári rend, raktári jelzet Tájékozódási gyakorlatok az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében Szépirodalom: betűrend Ismeretközlő irodalom: szakrend Megfelelő források kiválasztása, forrásmegjelölés kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat Ismerje a könyvtártípusokat Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében

21 Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.

22 7. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájékozódásban. A kézikönyvtár önálló használata. Tájékozódás dokumentumokról a szerző, cím és egyéb szempontok szerint a betűrendes leíró katalógus segítségével Önálló tájékozódás a könyvtárban Anyaggyűjtés különböző tantárgyak témáihoz Tárgyszavak, azonos művek keresése különböző ismerethordozókon Egyszerűbb témák önálló feldolgozása a könyvtár dokumentumainak (segéd-könyv, kézikönyv, ismeret-terjesztő könyv, folyóirat stb.) felhasználásával A forrásfeldolgozás lépéseinek alkalmazása: a téma pontos megfogalmazása, problémafelvetés, forrásválasztás,- és feldolgozás segítséggel (jegyzetelés, rendszerezés, vázlatkészítés), beszámoló (szóban vagy írásban), hivatkozás a forrásra Raktári rend, raktári jelzet Tájékozódási gyakorlatok az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében; Szépirodalom: betűrend; Ismeretközlő irodalom: szakrend; könyvtártípusok Tevékenység, tanulásszervezési eljárások, módszerek, eszközök A könyvtár dokumentumainak felhasználása különféle témák feldolgozásában Tájékozódási gyakorlatok az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében Kézikönyvek, ismeretterjesztő források önálló kiválasztása, felhasználása tanulmányi célokhoz Forrásfelhasználás, forrásfeldolgozás Tájékozódás Bibliográfiai hivatkozás Elektronikus (könyvtári) szolgáltatások Órakeret: 2 óra Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok A kézikönyvtár funkciójának ismerete Gyűjtőmunka segédkönyvekből Jegyzet és vázlat készítése Forráshasználat ismerete Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár térés állományszerkezetében

23 8. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Források keresése szaktárgyi feladatokhoz tárgyi katalógusok segítségével A keresett téma kifejezése tárgyszóval, ill. szakjelzettel Könyvtárak az interneten Online katalógus Órakeret: 2 óra A könyvtár dokumentumainak felhasználása különféle témák feldolgozásában; tájékozódási gyakorlatok az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében; Forrásfelhasználás, forrásfeldolgozás; Tájékozódás; Bibliográfiai hivatkozás Tevékenység, tanulásszervezési Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, eljárások, módszerek, eszközök kiemelt fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok Tárgyszavak Tudja, hogy a tárgyszó, ill. szakjelzet a könyv tartalmát Tájékozódási gyakorlatok az iskolai fejezi ki könyvtár tér- és állományszerkezetében Használja a könyvtárak online katalógusát Kézikönyvek, ismeretterjesztő források Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár tér- és önálló kiválasztása, felhasználása állományszerkezetében tanulmányi célokhoz Forrásfelhasználás, forrásfeldolgozás Tájékozódás Bibliográfiai hivatkozás Online katalógus Elektronikus (könyvtári) szolgáltatások

24 9-12. évfolyam A középfokú nevelésben-oktatásban az informatika oktatásának alapvető célja az 1 8. évfolyam céljaihoz hasonlóan az, hogy felkészítse a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertesse velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy (számítástechnika és könyvtárhasználat) és az iskolai élet egészét átható informatikai (könyvtárhasználatra) nevelés biztosíthatja. Középfokon a gimnáziumok és a szakközépiskolák esetében különösen fontos az iskolaváltást követő 9. évfolyam. A különböző iskolákból érkező tanulók könyvtárhasználati felkészültségét ezen az évfolyamon kell közös szintre hozni. Jelentős szerepet kap ezen az évfolyamon az ismeretek ismétlő rendszerezése, a középiskolai könyvtár gyakorlatának megfelelő kiegészítése, és további órakeretet igényel az információkeresés,- és feldolgozás újabb követelményeinek érvényre juttatása évfolyamon a tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása. Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázishasználat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és etikus felhasználása, pontos forrásmegjelölés évfolyamon a tantárgy segítséget nyújthat továbbtanulásra való felkészülésként feladattá tehető egyéni kutatómunkában, a nagyobb lélegzetű dolgozatok megírásában, prezentáció készítésében, digitális források alkalmazásában, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításában; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban (például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdések megvitatásában információk kiválasztásában és újrarendezésében. A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával, a szakmájához kötődő szakkönyvtárak és a szakmához kapcsolódó könyvtári szolgáltatások használatával érhető el. Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló legyen képes a folyamatok alapos tervezésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és - felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat.

25 A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy és szakmai gyakorlatai keretében megvalósuló, erre a tudására épülő feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai lehetőségek. A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a munka során is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi, szakmai és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános internetes, a helyben elérhető könyvtárak és a szakkönyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz, leendő szakmájához viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakmai és közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. Kulcsszavak: évfolyam: kézikönyvek, egynyelvű szótárak használata, könyvnyomtatás történetéről; könyvtártörténet évfolyam: Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, önművelés, élethosszig tartó tanulás. Befogadó tantárgy: magyar, informatika

26 9. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Könyvtártípusok, információs intézmények A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. A települési közkönyvtár önálló használata. Könyvtárlátogatás. Könyvtári szolgáltatások A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a tanulásban. A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. Információkeresés A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. Információkeresési stratégiák ismerete. Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő művekből. Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus Órakeret: 2 óra A könyvtár dokumentumainak felhasználása különféle témák feldolgozásában; tájékozódási gyakorlatok az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében; Forrásfelhasználás, forrásfeldolgozás; Bibliográfiai hivatkozás Tevékenység, tanulásszervezési Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások eljárások, módszerek, eszközök (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, A középiskolai könyvtár terei, állományszerkezete Raktári rend Könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Bibliográfiai leírás Az információk feldolgozásának és az új szellemi termék létrehozásának gondolati és technikai műveletei Tájékozódási gyakorlatok az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében műveltségi területek), Célok Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állomány-szerkezetében Ismerje a könyvtár használatának szabályait, a könyvtár tereit, funkcióit, típusait Ismerje a raktári rendet Ismerje a katalóguscédula formátumát Képes legyen önállóan bibliográfiai leírást készíteni egy könyvről Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból Sajátítsa el a jegyzetelés technikát Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében

27 információhordozókból. Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával. Dokumentumtípusok, kézikönyvek A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. A talált információk kritikus értékelése. Időszaki kiadványok önálló használata. Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata. Forrásfelhasználás

28 10. évfolyam Tematikai egység Előzetes tudás Tartalom Tematikus keresés országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz vázlat alapján az írásmű elkészítése, hivatkozások, jegyzetek, a felhasznált forrásokról jegyzék készítése Az információfeldolgozás, idézés, hivatkozás technikai szabályainak és etikai normáinak ismerete és alkalmazása Témavázlat forráskiválasztás Órakeret: 2 óra Könyvtártípusok, információs intézmények; Könyvtári szolgáltatások; Információkeresés; Dokumentumtípusok, kézikönyvek Tevékenység, tanulásszervezési Kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt eljárások, módszerek, eszközök fejlesztési feladatok, műveltségi területek), Célok Könyvtári és egyéb információs rendszerek Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes Az előző évfolyamokon tanult forrásokból könyvtárhasználati ismeretek összegzése, Tudjon irodalomjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról rendszerezése Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait, etikai normáit Tájékozódási gyakorlatok az iskolai Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban, a könyvtár könyvtár tér- és állományszerkezetében tér- és állományszerkezetében A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei Jártasság a könyvtári gyűjtőmunkában (internet, pályaválasztási tanácsadó, Az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak és etikai telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb. normáinak ismerete, alkalmazása Bibliográfiai leírás Képes legyen témavázlatot készíteni, szakirodalmat keresni A forráshasználat etikai normái, formai szabályai Forráskeresés a könyvtári tájékoztató eszközök használatával és alapozva. Forrásértékelés,- választás, irodalomjegyzék készítése. Anyagyűjtés többféle forrásból (verbális, audiovizuális, elektronikus ismerethordozók), jegyzetelés

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai programja

Könyvtár-pedagógiai programja Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Könyvtárának Könyvtár-pedagógiai programja 2016. Könyvtár-pedagógia A könyvtár-pedagógia az a tudomány, amely a könyvtári nevelő hatások

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár

Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár Készítette: Hock Zsuzsanna könyvtárostanár.01.01. Mellékletként tartalmazza a könyvtárhasználati tanterveket.

Részletesebben

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai * Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai Napok, 2016 Miben más a könyvtári óra? Élményszerű tanulás:

Részletesebben

Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe:

Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe: Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe: Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola 4523 Pátroha, Szabadság út 7. Községi és Iskolai Könyvtár 4523 Pátroha, Iskola u.9. A fenntartó és működtető megnevezése

Részletesebben

Az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai programja

Az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai programja Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52-446-542, Fax: 52-446-420 e-mail: vmai@vorosmarty-debr.sulinet.hu OM azonosító: 031109 Az iskolai

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai program

Könyvtár-pedagógiai program Könyvtár-pedagógiai program Könyvtárpedagógia Meghatározása információkereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat. tevékenység. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú,

Részletesebben

1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban

1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NA T-ban A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási

Részletesebben

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Németh Judit 2014.október 01 1. 1. Az iskola szerkezete Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2 alsó

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek 1

Könyvtárhasználati ismeretek 1 Könyvtárhasználati ismeretek 1 A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és -feldolgozó tevékenységük

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Informatika évfolyam

Informatika évfolyam Informatika 1-4. évfolyam Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 4. évfolyam 1 óra Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai program

Könyvtár-pedagógiai program Könyvtár-pedagógiai program A könyvtárhasználati nevelés és oktatás általános célkitűzései: Alapvető célunk, hogy megfeleljünk mai, tudásalapú társadalmunk elvárásainak, és fölkészítsük diákjainkat a kompetencia

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Készítette. Horváth-Kovács Beáta A Könyvtárhasználat tanításának célja A Nemzeti Alaptanterv a Könyvtárhasználatot nem csupán a számítástechnika mellé rendeli,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program F) Könyvtár-pedagógiai program A nevelőtestület

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8 BEVEZETŐ Helyzetelemzés A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit egy új, még épülő lakótelep központi helyén. Az 1999/2000-es tanévben az Önkormányzat jóváhagyásával az iskola neve és működése

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN Az ismeretkör jellege A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8 BEVEZETŐ Helyzetelemzés A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit egy új, még épülő lakótelep központi helyén. Az 1999/2000-es tanévben az Önkormányzat jóváhagyásával az iskola neve és működése

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TÁMOP /08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Moduláris oktatási program:

TÁMOP /08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Moduláris oktatási program: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2/08-2008-0031

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Általános célok Az információs társadalom elvárásai fokozott feladatot rónak leendő polgáraira,

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban)

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban) A könyv- és könyvtárhasználat kerettantervhez igazított helyi tanterve Készítette: Seressné Barta Ibolya A tanterv specialitása, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanítását 7-8. osztályban kiemelten kezeli,

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

A BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása A BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola. könyvtárpedagógiai programja

Az Arany János Református Általános Iskola. könyvtárpedagógiai programja Az Arany János Református Általános Iskola könyvtárpedagógiai programja 2013 1 "Az iskola nem olyan, mint régen volt, nem "Gamáliel lábainál" tanulják benne a tudományt, hanem életközösségben hatnak egymásra

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek helyi tanterve

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek helyi tanterve Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek helyi tanterve A helyi tanterv a NAT, az OKI minősített kerettanterve, Homor Tivadar: A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben