1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban"

Átírás

1 A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NA T-ban A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információ szerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módja a több éven keresztül tanult informatika tantárgy. A könyvtárhasználat tan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben, az informatika és a szaktárgyak alapvető követelményrendszerébe építve. Az ismeretkör két jellegzetes részből áll: A könyvtári ismeret, az elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik ezeket a képességeket és alkalmazzák tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. Könyvtár pedagógiai program: Óraszámok:a befogadó tárgyakban: 1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban a szaktárgyakban alkalmazás szintjén A könyvtárhasználati modul ajánlott óraszáma az alapfokú oktatásban: Kerettanterv +helyi tanterv (magyar órákból) Kerettanterv + helyi tanterv: informatika keretében 2 2* Összesen: 10 óra A kerettanterv alapkövetelményeit figyelembe véve építhetjük be a könyvtár használattani ismereteket és követelményeket, a könyvtárhasználatra épülő megoldásokat és módszereket a szaktárgyakba és az osztályfőnöki órákba. Az alapozás a könyvtáros tanár feladata, az önálló információszerzés, tanulás képességének kialakítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése a nevelőközösség, az egész iskola feladata. Az adott tanórai keretben fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy könyvtárhasználókká váljanak, életmódjukba természetesen illeszkedjék az önálló ismeretszerzés. A tananyag szerkezete: Spirális szerkezetű ismeretek: Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tananyag, s az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. Lineáris szerkezetű ismeretek:

2 - Viselkedés a könyvtárban. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint - Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma -A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok - Lakóhelyi Gyermek könyvtár. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. - Raktári rend. Dokumentumtípusok. Segédkönyvek. - Kézikönyvtár - Bibliográfiák,mutatók - Könyvtári katalógusok( szak és tárgyszó katalógusok) - Szellemi munka technikája Taneszközök: A törvény előírásainak megfelelő a könyvtár: a szakmai követelményeknek próbál megfelelni, de a szűkös anyagi források miatt sok a hiányosság ezen a területen. pl.: applikációs táblák, diafilmek, videofelvételek, kazetták, CD lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény,munkafüzet, tanári kézikönyv, megfelelő példányszámú, gyermekek részére készült segédkönyv, folyóirat.. Tevékenységi formák, eljárások, módszerek: Az egykönyvű, ismeret centrikus képzéshez, az egyirányú ismeretközvetítéshez képest elmozdulást jelent a könyvtárban végzett szaktárgyi tevékenység, a forrásalapú tanulás, a tanulói tevékenységet központba helyezi kreatív, fejlesztő jellegű tanulási formák, módszerek alkalmazása felé. A könyvtári forrásokkal, eszközökkel megvalósuló ismeretszerzés jellemzője, hogy teret enged a tantárgyi témák, problémák különböző nézőpontú megközelítésének, a megszerzett ismeretek problémahelyzetben történő alkalmazásainak, az egyes tantárgyak kereteit átlépő témakörök (projektek) feldolgozásának. A könyvtári munkát igénylő tantárgyi témák feldolgozása közben a diákok megismerik az adott szaktárgy intézményes, dokumentációs forrásait, és megtanulják az információk összegyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének és bemutatásának technikáit és módszereit. Mindebből az következik, hogy a könyvtár eszközi felhasználása nemcsak és nem elsősorban a megtanult tantárgyi ismeretek további bővítését, hanem a tudáshoz vezető kreatív, fejlesztő célú módszerek, a szellemi munka technikai elsajátítását szolgálja. Tanulói tevékenységtípusok: szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka - egyéni és csoportos irodalom, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több tantárgyat érintő problémáról egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok segítségével

3 sajtófigyelés aktuális társadalmi problémákról. stb. Ellenőrzés, értékelés: Évfolyamonként, a tanegység végén írásbeli ill., folyamatos szóbeli értékelés megerősítéssel. A tantárgy jegyébe részarányosan beleszámít a könyvtárhasználati ismeretek értékelése.) Célok, feladatok : Az iskolánk kiemelt területként kezeli a tanulók megtanítását arra, hogy a számukra fontos információk megtalálásához szükséges ismereteket, készségeket kialakítsa és fejlessze. Napjaink technikai fejlődése lehetővé s egyben nélkülözhetetlenné teszi az információk gyors,pontos megszerzését. Ha ennek a technikáját már gyermekkorban elsajátítják, akkor későbbi tanulmányaik, illetve munkájuk során sem kerülnek hátrányos helyzetbe az információszerzés és feldolgozás miatt. Mindent megtanulni nem lehet. De meg lehet tanulni azt, hogy az, amire szükségünk van, hogyan és hol találhatjuk meg. Ezt tartjuk fontosnak s ezért kezeljük kiemelt területként a könyv és könyvtárhasználat tanítását. Felkészíteni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, melynek valóságos háttere a könyv és könyvtárhasználat hagyományos és elektronikus formája. Ismerjen meg különböző funkciójú könyvtárakat. Az információkeresés és feldolgozás technikái, módszerei épüijenek be minden tantárgy ismeretanyagába, illetve követelményeibe. Legyenek képesek arra, hogy a különböző információforrásokból a szükségleteiknek megfelelő információkat megtalálják, s alkotó módon felhasználják. Tudják, hogy az információk értéke különböző, azokat kritikával kell fogadni, s helyességét ellenőrizni. Ez különösen az Interneten elérhető elektronikus dokumentumoknál fontos. Legyenek tehát aktív és kritikus befogadók! Az Információs Társadalom kívánalmainak megfelelő szemléltető, felkészültségű módszereket, technikákat ismerő és alkalmazó tanulók nevelése. Az információszerzés, feldolgozás és felhasználás írott és íratlan etikai szabályainak megismertetése és alkalmazása. Fejlesztési követelmények: Ismerje meg a könyvtár alapvető feladatait, elrendezését, típusait. Tanuljon meg tájékozódni a könyvtár tereiben és az állományrészek között. Ismerje meg a könyvtári viselkedés alapvető normáit, s azokat tartsa be. Ismerje meg az alapvető hagyományos és elektronikus dokumentumokat s tudja azokat használni. A kézikönyvtárnak a tájékoztatásban betöltött funkcióját ismerje, s legyen képes a feladataihoz megfelelő kézikönyv (nyomtatott és elektronikus) használatára. Tudja használni a könyvtár katalógusainak hagyományos és elektronikus formáját. Legyen képes a feladataihoz megfelelő forrás kiválasztására (hagyományos és elektronikus),

4 ezekből információkat gyűjteni és feldolgozni. Tudja az idézés és a forrásra hivatkozás szabályait, s azokat alkalmazza is. Célok: A legfontosabb kézikönyvek használatának és a tájékozódásban betöltött szerepének ismerése. Különböző könyvtártípusok szerepének, feladatának megismerése. Tárgyi katalógusok használata. Tudjon a legfontosabb kézikönyvekben keresni. Ismerje azok tartalmi és formai jellemzőit, használatuk módját. Ismerjen meg különböző könyvtártípusokat. Tudja, hogy melyik milyen funkciót lát el. lsmerje meg a tárgyi katalógusok felépítését, használatának jellemzőit. Tudjon keresni egy-egy témához a tárgyi katalógusokból. Ismerje meg az ETO főosztályait, próbáljon meg egy- egy témához tárgyszavakat alkotni. Ismerje meg a különböző keresések alapvető lépéseit. Kézikönyvek és segédkönyvek használatának gyakoroltatása, adott témához információk gyűjtése. Ismerje meg a hivatkozás, idézés szabályait. A továbbhaladás feltételei : Ismerje a kézikönyvtárhoz tartozó könyvtípusokat. Tudjon a szabadpolcon keresni. Tudjon keresni a segédkönyvekben. Ismerje a legfontosabb könyvtártípusokat. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár, nemzeti jellegű könyvtára pedig a Debreceni Egyetemi Könyvtár. Tudja, hogy a szakjelzet és a tárgyszó a dokumentum tartalmát fejezi ki. Segítséggel tudja használni a szak és a tárgyszó katalógust. Értékelés: A tanórán szerzett ismeretekről szóban ill. írásban adnak számot a tanulók. K ö n y v é s k ö n y v t á r has z n á lat Cél : A különböző könyvtártípusok szerepének, feladatának megismerése. A kézikönyvek használatának és a tájékoztatásban betöltött szerepének megismerése. Önálló könyvtári kutatómunka: különböző típusú dokumentumok keresése és kiválasztása, értékelése és felhasználása. Tevékenységi formák: Információ gyűjtés különböző dokumentumtípusból. A továbbhaladás feltételei : A tanuló ismerje az információhordozók típusait. Legyen képes - az információhordozók használatával - önálló anyaggyűjtésre, hallott és írott szövegek lényegének kiemelésére. Az ismeretek bővítése: a könyvtári katalógusok

5 Tartalom :A könyvtári katalógusok A tovább haladás feltételei : A tanuló ismerje a könyvtári katalógusokat. Legyen képes egy megadott témához többféle forrásból anyagot gyűjteni. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ALSÓ TAGOZATON A könyvtárhasználat a helyi tantervekben: A könyvtárhasználat a NA T egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben - kommunikációs kultúra és tanulás -, később pedig a NAT Informatika műveltségterületben és a szaktárgyak alapvető követelményrendszerébe építve. A megtanított ismeretek rendszeres alkalmazás, gyakorlás útján válnak élővé, s így lesz a tantárgy is tantárgyközivé. Óraszámok: Az éves óraszámok az anyanyelvi órák makro tanterveiben jelennek meg, helye az osztályterem, illetve az iskolai könyvtár. Spirális szerkezetű ismeretek: Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tananyag, S az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. Lineáris szerkezetű ismeretek: Súlyponti ismeretkörök évfolyamonkénti fogalmi kifejtése. Évfolyamonkénti lineáris szerkezetű ismeretek az alsó tagozatban 1. Viselkedés a könyvtárban. 2. Könyvtárhasználati szabályok. 3. A könyv szerkezete és tartalma. 4. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint. 5. Dokumentumtípusok. 6. A könyvtári állomány raktári rendje. 7. Betűrendes leíró katalógus. 8. A kézikönyvtár. Taneszköz: A törvény előírásainak megfelelő könyvtár a szakmai követelményeknek megfelelő összetételű és feltártságú könyvtári állomány, jól fejlesztett kézikönyvtár. Diafilmek, videofelvételek, kazetták, CD-lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, tanári kézikönyv. Megfelelő példányszámú gyermekek részére készült segédkönyvek, folyóiratok.

6 Értékelés: Évfolyamonként két féléves összetett gyakorlati könyvtárhasználati feladat kapcsán. Ezek a jegyek részarányosan beszámítanának a magyar anyanyelv jegyébe. A könyv- és könyvtárhasználati órák tevékenységinek egymásra épültsége az alsó tagozatban TEVÉKENVSÉGFORMÁKAZ1.ÉVF OLYAMON ÉVI 4 ÓRÁBAN 1. Látogatás az iskolai könyvtárban ,..,.J. 4. Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: leporellók, képesköny- vek,mesekönyvek. 2. A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermek lexikonok használatával. TEVÉKENYSÉGFORMÁK A 2. ÉVFOL YAMON ÉVI 4 ÓRÁBAN Gyermekkönyvek válogatása megadott témához, egyéni érdeklődés szerint. Kölcsönzés Eligazodás a könyvekben a tartalom- jegyzék alapján. Gyermekkönyv tartalmának megállapítása kép és szöveg együttes értelmezésével.,.., Tájékozódás a gyermeklexikon.j. betűrendjében. 4. Ismerkedés a gyermeklapokkal. Tartalma Tartalma A könyvtár terei, szolgáltatásai. A könyvkölcsönzés módja. Olvasási szokások alakítása a könyv- tárban. A könyvtárhasználat szabályai. A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai. Gyermeklexikonok szerkezete, haszná- Gyermeklexikon használata lata. Gyermeklapok TEVÉKENYSÉGFORMÁK A 3. TEVÉKENYSÉGFORMÁK A 4. ÉVFOLYAMON ÉVFOLYAMON ÉVI 4 ÓRÁBAN ÉVI 6 ÓRÁBAN

7 1. Könyvek keresése a szabadpolcon szerző és cím szerint. Szépirodalmi és ismeretterjesztő 2. művek témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján) és csoportosításuk a főbb állományrészek szerint.,.., Ismeretlen szavak értelmezése -,. gyermeklexikon és értelmező szótár segítségével. A magyar helyesírási szótár használata. Tartalma A könyvtár terei és állományrészei. 5. A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom. A szótárak szerkezeti jellemzői, használata. Adatok, információk gyűjtésének, célszerű 1. Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Mesegyűjtemények, gyermekek részére készült verseskötetek válogatása a szabadpolcon. Megadott szempontok alapján a 2. könyvtár megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzése.,.., Az iskolai és a gyermekkönyvtárról.j. szerzett tapasztalatok összehasonlítása, a hasonlóság és a különbség rögzítése írásban és rajzban. Ismeretlen szavak, fogalmak 4. keresése lexi- 6. konban, szótár betűrendjében. Fogalmak, nevek témakörök keresése enciklopédiákban a mutatók és a tartalomjegyzék alapján. Azonos fogalmak keresése az alapvető segédkönyv-típusokban: hasonlóságok és elrendezésének módja. különbségek. A könyvtárhasználat alapozó ismeretek az 1. osztály makro tantervébe A tanulók könyvtárlátogatás alkalmával szerezzenek élményeket. Ismerjék meg a helyes könyvtári viselkedés szabályait. Szerezzenek tapasztalatokat a könyvtárról. 2. Belépő tevékenységformák: Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a korosztálynak készült -könyi vekből: leporellók, képeskönyvek, mesekönyvek. A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok tanulása.

8 Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával. Alapkövetelmények, feladatok: A könyvtár terei, szolgáltatásai. A könyvkölcsönzés módja. Olvasási szokások alakítása a könyvtárban. Gyermeklexikon használata. A könyvtár megismerése. Élményszerzés a könyvtárlátogatás alkalmával. Válogatás a gyermekkönyvek között. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, valamint szóbeli értékeléssel folyamatosan. Dokumentumismeret A könyvtári betűrend Szerző és cím fogalma A könyvtár állományrészei A kölcsönzés módja A kézikönyvtár használata: Lexikonhasználat Gyermeklexikonok A lexikon, a Címszó és a szócikk fogalma Betűrend A lexikonok elhelyezése a könyvtárban A könyvtárhasználati alapozó ismeretek beépülése a 2. osztály makrotantervébe 1. Cél: Sajátítsák el a tanulók a könyvtárhaszná- lat rendjét. Ismerjék meg a betűrend szerepét a könyvtári rendben. Alakuljon ki bennük az olvasás szeretete, a könyvek védelme iránti igény. Ismerjék meg a könyv főbb részeit, tudják megállapítani a könyv szerzőjét és címét, tudják használni a tartalomjegyzéket. Le- 3. Témák: A könyvtár sajátosságai, a könyvtárhasználat rendje = Könyvtárhasználat alapvető szabályai A könyv adatai, tartalmi, formai elemei (2. óra)= 1 óra (szerző, cím, kötéstábla, számozott oldal) Gyermeklexikon, szócikk. (2 óra)

9 gyenek képesek (segítséggel) használni a gyermeklexikont. 2. Belépő tevékenységformák: 4. Alapvető követelmények, feladatok: Gyermekkönyvek válogatása meg- adott témához, egyéni érdeklődés sze- rint. Kölcsönzés. Eligazodás a könyvekben tartalom- jegyzék alapján. Tájékozódás a gyermeklexikon betű- A könyvtár használata közben a helyes viselkedési szabályok elsajátítása. A könyv főbb adatainak, szerzőjének és címének a megállapítása, lényeges tartalmi és formai elemeinek a megkülön- böztetése. Szócikk keresése (segítséggel) rendjében. gyermek- Ismerkedés a gyermeklapokkal. lexikonokban, keresés tankönyvek, Gyermekkönyv tartalmának megállapítása a kép és a szöveg együttes értelmezésével. gyermekkönyvek tartalomjegyzékében, gyermekújságban. 5. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, valamint szóbeli értékeléssel folyamatosan. A könyvtár általános rendje Dokumentumismeret Könyvtárlátogatás. A könyvtár állományrészei A könyvtárak használati szabályai, Audiovizuális és elektronikus dokumenállományegységei. tumok használati és kölcsönzési szabá- A kölcsönzés és a beiratkozás szabályai. lyai. Az iskolai könyvtár használati szabályzata. Az iskolai könyvtár feladata és szolgáltatásai. Olvasási szokások megalapozása. -. A kézikönyvtár használata Az olvasóterem használati rendje. A kézikönyvek elhelyezése a könyvtárban.

10 A kézikönyvek jellemzői. A lexikon. az enciklopédia és a szótár fogalma. A könyvtárhasználati alapozó ismeretek beépülése a 3. osztály makrotantervébe 1. Cél: A tanulók bővítsék további ismereteiket a könyvtárban elhelyezett dokumentu- mok rendjéről. (Raktári rend) A betűrend segítségével találják meg a szabadpolcon a gyermekeknek szóló könyveket. I Témák: I A könyvtár terei és állományrészei. A könyvek tartalmi csoportjai: szép iroda- lom, ismeretterjesztő irodalom. A szótárak szerkezeti jellemzői, használata. Adatok, információk gyűjtésének, célsze- Ismerjék meg a gyermekek részére I szerrű elrendezésének módja. kesztett sorozatokat, tudják, hogy tanulmányaik során melyeket hasznosíthatják. Írás-, könyv- és könyvtártörténet. Rendszeresen használják a helyesírási szótárt. 2. Belépő tevékenységformák: 4. Alapkövetelmények, feladatok: Könyvek keresése a szabad-polcon szer- ző és cím szerint. Szépirodalmi és ismeret-terjesztő művek témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján) és csoportosításuk a főbb állományrészek szerint. Ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon és értelmező szótár I Ismerkedés a könyvtár rendjével (raktá- ri rend). A könyvek csoportosítása tartalmuk szerint: szépirodalom és ismeretterjesz- tő irodalom megkülönböztetése. A sorozat szerepe az önálló ismeretszerzésben. A lexikon és a szótár megkülönbözteté-

11 segítségével. A magyar helyesírási szótár használata. se. A helyesírási szótár kezelésében való gyakorlottság. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, valamint szóbeli értékeléssel folyamatosan. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS RENDJE DI REKT T ÁJÉKOZT ATÁSI ESZKÖZÖK Gyermekkönyvtár látoga- Gyermeklexikonok, enciklopédiák, szótátása. rak. A könyvtárak terei és A lexikon, az enciklopédia és szótár állományegységei. fo- A kölcsönzés és a beiratkozás szabályai. galma. Az iskolai könyvtár használati szabályzata. A mutató fogalma Az iskolai könyvtár feladata és szolgálta- A betűrend. tásai A kézikönyvek elhelyezése és használata a könyvtárban. frás- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET: Írástörténet. DOKUMENTUMISMERET A könyv részeihez kapcsolódó fogalmak. Könyvtörténet. A szépirodalmi könyvek csoportjai. A nyomtatás története. A könyvtári főosztályok (ETO) A könyvtárhasználati alapozó ismeretek beépülése a 4. osztály makrotantervébe 1. Cél: Szerezzenek élményeket a tanulók a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Szerezzenek tapasztalatokat a nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok köré- ről. 3. Témák:: A lakóhelyi gyermekkönyvtár (terek, állományrészek, szolgáltatások). Gyermekek részére készült gyermeki ap- ok, gyermekrovat. Ismerjék meg a legfontosabb ciklopédiák. Az enciklopédia jellemzői, gyermeken-

12 gyerme- A nem nyomtatott dokumentumok keknek szóló kézikönyveket (segéd- alapkönyveket) típusai. Szerkezeti jellemzőinek ismerete Szaktárgyi feladatok megoldása a alapján meglegyenek képesek a tanulók, a feltett ismert dokumentumokkal. kérdésekre adandó válasz megkeresésére, lényegkiemelésre. 2. Belépő tevékenységformák: 4. Alapkövetelmények, feladatok: Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Mesegyűjtemények, Ismerkedés a lakóhelyi gyermekek ré- gyermekkönyvtár szére készült verseskötetek szolgáltatásaival, a gyermekeknek válogatása a szabadpolcon. Megadott szempontok alapján a könyvtár megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzé- se. Az iskolai és gyermekkönyvtárról szerzett tapasztalatok összehasonlítása, hasonlóság, különbség rögzítése írásban rajzban. Ismeretlen fogalmak, szavak keresése lekxikonban, szótár betűrendjében. Fogalmak, nevek, témakörök keresése enciklopédiában a mutatók és a tartalomjegyzék alapján. Azonos fogalmak keresése az alapvető segédkönyv-típusokban; hasonlóságának és különbségének megállapítása. Tények és adatok gyűjtése segédkönyvekből tantárgyi témához. A szóló folyóiratokkal. Tapasztalatok alapján a dokumentumtípu- sok megnevezése. A könyv tartalmának megállapítása a megismert szerkezeti elemek segítségé- vel. A kézikönyvek, lexikon- szótár- enciklopédia megkülönböztetése. Gyermeklexikonok, a helyesírási szótár használata. 5. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, vala- mint szóbeli értékeléssel folyamatosan.

13 szerzett ismeretekről jegyzet, vázlat segítségével beszámoló. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS RENDJE DOKUMENTUMISMERET A könyvtárak használati szabályai, állo- A könyvtár folyóirat részlege. mányegységei (audiovizuális és elektroni- A folyóiratok kölcsönzési szabályai. kus dokumentumok) A gyermekfolyóiratok jellemzői. A könyvtártípusok fogalma: iskolai, gyer- A szerkesztő fogalma mekkönyvtár, szakkönyvtár. "Az én újságom" - válogatás Benedek A zenei könyvtár használati Elek és Pósa Lajos szabályzata. gyermekújságaiból, az es évekből KÖNYVTÁRTÖRTÉNET Híres magyar könyvtárak. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA A négy év során elsajátított alapvető könyv és könyvtárhasználati ismeretek összessége: Kézikönyvek használata Katal ógus- használat. Folyóirat-használat. A KATALÓGUS: A katalóguscédula és a katalógus fogalma. A katalógusok fajtái. A betűrend és a szakrend. I

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban)

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban) A könyv- és könyvtárhasználat kerettantervhez igazított helyi tanterve Készítette: Seressné Barta Ibolya A tanterv specialitása, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanítását 7-8. osztályban kiemelten kezeli,

Részletesebben

Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe:

Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe: Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe: Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola 4523 Pátroha, Szabadság út 7. Községi és Iskolai Könyvtár 4523 Pátroha, Iskola u.9. A fenntartó és működtető megnevezése

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN Az ismeretkör jellege A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

Informatika évfolyam

Informatika évfolyam Informatika 1-4. évfolyam Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 4. évfolyam 1 óra Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek 1

Könyvtárhasználati ismeretek 1 Könyvtárhasználati ismeretek 1 A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és -feldolgozó tevékenységük

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai programja

Könyvtár-pedagógiai programja Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Könyvtár-pedagógiai programja 2014. Könyvtár-pedagógia A könyvtár-pedagógia az

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai programja

Könyvtár-pedagógiai programja Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Könyvtárának Könyvtár-pedagógiai programja 2016. Könyvtár-pedagógia A könyvtár-pedagógia az a tudomány, amely a könyvtári nevelő hatások

Részletesebben

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai * Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai Napok, 2016 Miben más a könyvtári óra? Élményszerű tanulás:

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai program

Könyvtár-pedagógiai program Könyvtár-pedagógiai program Könyvtárpedagógia Meghatározása információkereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat. tevékenység. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú,

Részletesebben

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Németh Judit 2014.október 01 1. 1. Az iskola szerkezete Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2 alsó

Részletesebben

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Készítette. Horváth-Kovács Beáta A Könyvtárhasználat tanításának célja A Nemzeti Alaptanterv a Könyvtárhasználatot nem csupán a számítástechnika mellé rendeli,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS TANÁRKÉPZŐ ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS Dr. Kotschy Andrásné Késztette: Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó MA tanári A dolgozat felépítése 1. A szakirodalom

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

TÁMOP /08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Moduláris oktatási program:

TÁMOP /08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Moduláris oktatási program: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2/08-2008-0031

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár

Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár Készítette: Hock Zsuzsanna könyvtárostanár.01.01. Mellékletként tartalmazza a könyvtárhasználati tanterveket.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8 BEVEZETŐ Helyzetelemzés A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit egy új, még épülő lakótelep központi helyén. Az 1999/2000-es tanévben az Önkormányzat jóváhagyásával az iskola neve és működése

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai programja

Az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai programja Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52-446-542, Fax: 52-446-420 e-mail: vmai@vorosmarty-debr.sulinet.hu OM azonosító: 031109 Az iskolai

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1-8 BEVEZETŐ Helyzetelemzés A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit egy új, még épülő lakótelep központi helyén. Az 1999/2000-es tanévben az Önkormányzat jóváhagyásával az iskola neve és működése

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok...

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

A BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása A BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Általános célok Az információs társadalom elvárásai fokozott feladatot rónak leendő polgáraira,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I.

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I. A könyvtár fogalma Latin kifejezéssel: bibliotheca Könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott ( gyűjtőkör*) megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program F) Könyvtár-pedagógiai program A nevelőtestület

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Könyvtárhasználati tudnivalók

Könyvtárhasználati tudnivalók Könyvtárhasználati tudnivalók 1. Mi a könyvtár? (A könyvtár fogalma) A könyvtár könyvek és más információhordozók gyűjtőhelye. Azért jött létre, hogy összegyűjtse, megőrizze, és a használók számára rendelkezésre

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező óraszám - - - - Szabadon tervezhető keretből - - 36 36 Összesen - - 36 36 Bevezető Az alsó tagozatos informatikai

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai program

Könyvtár-pedagógiai program Könyvtár-pedagógiai program A könyvtárhasználati nevelés és oktatás általános célkitűzései: Alapvető célunk, hogy megfeleljünk mai, tudásalapú társadalmunk elvárásainak, és fölkészítsük diákjainkat a kompetencia

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben