Pest Megye Közgyűlésének 21/2010 (V. 28.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének részletes szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest Megye Közgyűlésének 21/2010 (V. 28.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének részletes szabályairól"

Átírás

1 Pest Megye Közgyűlésének 21/2010 (V. 28.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének részletes szabályairól Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 4. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Pest Megye közigazgatási területén végzett, a megyei önkormányzat kötelező feladatát képező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a következő rendeletet alkotja: 1. A célok, fogalmak (1) A rendelet célja a helyi önkormányzat által kötelezően biztosítandó kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatának ellátásának érdekében a megyei önkormányzatra ( a továbbiakban: önkormányzat), a közszolgáltatási feladat ellátását végzőre ( a továbbiakban: szolgáltató), valamint a szervezett közszolgáltatást igénybevevőre ( a továbbiakban: igénybevevő) vonatkozó szabályok megállapítása. (2) A közszolgáltatás célja az élet-, vagyon- és tűzbiztonság érdekében a kémények (égéstermék-elvezetők), valamint tartozékainak, valamint a kéményigényes tüzelőberendezések környezetvédelmi követelményeknek, illetve az energia-megtakarítás célkitűzéseinek megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos működésének biztosítása, műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény adása, a külön jogszabályokban meghatározott szakmai, műszaki biztonsági előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően. (3) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Kötv.), valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996 (X.30.) BM rendelet ( a továbbiakban: vhr.) által megállapított fogalom meghatározásokkal egyező tartalmúak. 2. A rendelet hatálya (területi, igénybevevői) (1) A rendelet hatálya Pest megye közigazgatási határain belül Pest Megye Önkormányzata által szervezett közszolgáltatásra terjed ki, az 1. számú mellékletben külön nevesített, a közszolgáltatás szervezését önként átvállaló önkormányzatok közigazgatási területének kivételével. 1

2 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a kéményseprő-ipari közszolgáltatás minden igénybevevőjére. (3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást köteles igénybe venni a kéményt magába foglaló ingatlan, lakás- vagy más helyiség (továbbiakban együtt: ingatlan) tulajdonosa, használója ( a továbbiakban együtt: tulajdonos). 3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja (1) Az önkormányzat saját maga által alapított szervezet útján, vagy a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint e feladatra vállalkozó szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződéssel biztosítja a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező és szervezett feladatellátását ( a továbbiakban: közszolgáltatás), gondoskodik annak tárgyi, szervezeti feltételeiről, illetve a közszolgáltatás szabályozott rendjéről. (2) A Szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatás igénybevételekor szerződés jön létre a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésére. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra a tulajdonos csak a kizárólagos joggal rendelkező, jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatót veheti igénybe. (3) Pest megye közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság 1 (továbbiakban: Szolgáltató) jogosult. 4. A szolgáltató jogai és kötelezettségei (1) A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségeknek köteles eleget tenni folyamatosan, az ott meghatározott módon. (2) A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell: a.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges szakmai, ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel; b.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel; (3) A Szolgáltató köteles az előírt felülvizsgálat során a kémények (égéstermék-elvezetők) füsttömörségét, élet- és vagyonbiztonsági szempont szerinti ellenőrzését elvégezni. (4) A Szolgáltatónak a tulajdonost ügyfélszolgálatán keresztül, hirdetménnyel, megismételt esetben közvetlenül írásban is - hirdetmény esetén 15 nappal, megismételt esetben a kötelező kéményseprő-ipari munkák elvégzését megelőzően 8 nappal értesíteni kell. (5) A Szolgáltató a közszolgáltatás elsősorban saját maga látja el. (6) Jelen rendelet felhatalmazása alapján a Szolgáltató jogosult és köteles tevékenységének ellátásához teljesítési segédet is igénybe venni. 1 Korábbi nevén: Somogy Megyei Kéményseprő Kft. 2

3 Teljesítési segéd, alvállalkozó lehet jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos tevékenység feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel, szakképzettséggel, illetve szakember-állománnyal rendelkezik. A teljesítési segéd feladataira, kötelezettségeire egyebekben a Szolgáltatóra vonatkozó előírások az irányadók. (7) A Szolgáltató tűz- és baleset esetén, az arra irányuló vizsgálat(ok) során köteles együttműködni az Önkormányzattal, más hatóságokkal, harmadik személyekkel és a rendelkezésére álló nyilvántartási adatokat átadni. 5. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek jogai és kötelezettségei (1) A tulajdonos köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásából eredő, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban rögzített szabálytalanság megszüntetésére vonatkozó munkák végzését tűrni, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges előfeltételeket, a kéményekhez való hozzáférést biztosítani. (2) A közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos (vagy az általa meghatalmazott) aláírásával köteles igazolni. (3) Egyéb munkák tekintetében a tulajdonos köteles azok elvégeztetésére, és az elvégzett munka Szolgáltató részére történő, írásbeli bejelentésére. 6. Díjazás, a díj megállapítására vonatkozó szempontok (1) A közszolgáltatás díját Pest Megye Közgyűlése rendeletben állapítja meg. a.) kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi) b.) a tüzelési mód, c.) a kémény igénybevételének jellege (üzemelő, tartalék) d.) a közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságának ideje (évente, négyévente) figyelembevételével, oly módon, hogy a díjak fedezetet biztosítsanak egy hatékonyan működő szolgáltató ráfordításaira és a működés fenntartására. Pest Megye Közgyűlése a díj megállapításánál figyelembe veheti a fejlesztési célú költséghányadot is. (2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás nyújtásáért az igénybevevő díjat köteles fizetni. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységért a díj megfizetésére a.) a lakó- és közösségi épületekben végzett ellenőrzési, tisztítási és műszaki felülvizsgálat díját az épület tulajdonosa, b.) az üzemi tüzelőberendezések füstgázelvezetésre szolgáló kéményeivel kapcsolatos kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját a kémény- és tüzelőberendezés használója, illetve üzemeltetője, c.) minden egyéb kéményseprő-ipari tevékenység díját az igénybevevő 3

4 köteles, a Szolgáltató által kiállított számla alapján. (3) A Szolgáltató a számla halasztott fizetéssel való kiegyenlítésére, átutalással történő kiegyenlítésére, vagy más fizetési mód alkalmazására eseti lehetőséget biztosíthat, az igénybevevővel megkötött szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel. (4) A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan ki nem egyenlített számlatartozás a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamat felszámítását vonja maga után. (5) A tulajdonost a Szolgáltató a díj, kamat megfizetésére írásban felszólítja. Eredménytelen felszólítás esetén a felszólítás kézhezvételét (a Polgári perrendtartás szabályai szerinti kézbesítési szabályok alkalmazásával) követő 15 nap után a Szolgáltató követelésének jogi úton érvényt szerezhet. (6) A kötelező közszolgáltatás díját a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (7) A Szolgáltatónak a mindenkor érvényes díjról - a díjért végzendő tevékenység részletes megjelölésével díjjegyzéket kell készíteni, amelyet hirdetményben, és elektronikusan saját, illetve Pest Megye Önkormányzata honlapján közzé kell tennie. (8) A közszolgáltatás díját akkor is meg kell fizetni, ha a Szolgáltató a szolgáltatás idejéről időben értesítést küldött, de a tulajdonos a munka elvégzését szándékosan, felróható módon megakadályozta, vagy a munka elvégzésének feltételeit nem biztosította. A Szolgáltató minden év október 31-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a közszolgáltatás díjának felülvizsgálatát. 7. A közszolgáltatással összefüggő szabálysértések (1) Aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását ismételt, névre szóló szabályszerű értesítés ellenére, vagy bármely más módon akadályozza, szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása az ingatlan fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat szabálysértési hatóságának, jegyzőjének hatáskörébe tartozik. (3) A Szolgáltató igazoltan eljáró munkavállalója közfeladatot ellátó személynek minősül, és ennek megfelelő büntetőjogi védelmet élvez. 8. A Szolgáltató kiválasztása (1) A kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó Szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályázat útján történik. (2) A Közgyűlés a meghirdetett pályázaton részt vevő legjobb ajánlatot tevő nyertes - ajánlattevővel köt szerződést, kizárólagos joggal, a Közgyűlés által meghatározott, vagy a pályázó által vállalt határozott időtartamra (továbbiakban: közszolgáltatási szerződés). (3) A közszolgáltatás időtartama legfeljebb 15 év - nem hosszabbítható meg, a pályázattal meghirdetett időtartam lejáratát követően új pályázatot kell kiírni. 4

5 (4) A pályázati kiírásban rögzíteni kell a pályázati feltételeket, amelyek különösen a következők: a.) a pályázónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel és berendezésekkel, biztosítania kell a közszolgáltatási feladatot ellátó és a szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalókat, szakembereket; b.) a pályázónak referenciát kell nyújtania, amelyben igazolja, hogy teljeskörűen képes eleget tenni közszolgáltatási kötelezettségének; (5) A közszolgáltatási szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel, írásban felmondhatja. A felmondási idő alatt a közszolgáltatást teljesíteni kell. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles együttműködni az Önkormányzattal a kéményseprő-ipari tevékenység átadás-átvétele érdekében. Az együttműködési kötelezettség megszegéséből származó mindennemű kárért a Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik. 9. Hatályba léptető rendelkezés (1) Jelen rendelet a kihirdetéskor lép hatályba. Kihirdetéséről Pest Megye Önkormányzata honlapján, Pest Megye Főjegyzője gondoskodik. A rendelet előírásait a hatálybalépéskor nyújtott közszolgáltatások esetében is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 24/1996 (XII.31.) Pm. számú rendelet. (3) Jogharmonizációs záradék A jelen rendelet összhangban áll a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvben foglaltakkal. (4) A melléklet(ek) és szerkezeti egységei megjelölése Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi a rendelet területi hatálya alá nem tartozó települések megnevezése 1. számú melléklet, valamint a rendelet hatályba lépését követően alkalmazott díjtételek 2 számú melléklet. Dr. Szűcs Lajos sk. Dr. Szép Tibor sk. elnök főjegyző 5

6 1. számú melléklet A kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésének határairól, melyen belül a Pest Megye Önkormányzata teljes körű ellátás-szervezési felelősséggel tartozik. Pest Megye közigazgatási határain belül fekvő 186 települési önkormányzat közigazgatási területe, az alábbi kivételekkel: 1. Áporka 2. Dunabogdány 3. Érd 4. Gyömrő 5. Kiskunlacháza 6. Mogyoród 7. Százhalombatta 8. Szigetmonostor 9. Tahitótfalu 10. Visegrád 6

7 2. számú melléklet május 28. napjától érvényes szolgáltatási díjak kéménytípus mértékegység egyedi egyedi egyedi egyedi tartalék tartalék szilárd szilárd gáz gáz SZJ lakosság közületi lakosság közületi lakosság közületi i i i egyedi Ft/I. félév Ft/II. félév Ft/év Üdülő Ft/év, ill. Ft/ év központi Ft/db kémények 60 KW felett zárt égésterű Ft/év Gyűjtő Ft/szint Rezsióradíj Ft/r. ó./fő 6875 Az árak forintban értendők és bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. megnevezés mértékegység nettó bruttó Kéményvizsgálat (SZJ ) Ft/vizsgálat Kéményvizsgálat (központi kémények) Ft/vizsgálat Kéményvizsgálat (turbós kémények) Ft/vizsgálat Kéményseprő-ipari felülvizsgálat egyedi kémények esetén (Q<60kW) (SZJ ) Méretezés-ellenőrzés hő-, és áramlástechnikai szempontból egyedi és központi kémények esetén (Q<60kW) (SZJ ) Kéményseprő-ipari felülvizsgálat és méretezés-ellenőrzés központi kémények esetén (Q<60kW) (SZJ ) Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról (SZJ ) Az árak forintban értendők. 1 db rendeltetési egység esetén 1 db méretezés esetén 1 db rendeltetési egység és 1 db méretezés esetén 1 dokumentum kikeresése esetén

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 41/1996.(XII.27.), 2/2000.(I.31.), 52/2006.(XII.12.), 34/2007.(XII.18.),

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

Erdőkövesd Község Önkormányzatának 15/2000. (XII. 20.) rendelete

Erdőkövesd Község Önkormányzatának 15/2000. (XII. 20.) rendelete Erdőkövesd Község Önkormányzatának 15/2000. (XII. 20.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2000. (V. 01.) rendelete A települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról Mágocs

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 14/2007.(XII.1.) számú rendelettel egységes szerkezetben Gölle Községi

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

I. fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA Kulcs Község Önkormányzatának 18/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Kulcs Község Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

2012. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

2012. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2001. (XII.14) K.sz. r e n d e l e t e - A hulladékgazdálkodásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2001. (XII.14) K.sz. r e n d e l e t e - A hulladékgazdálkodásról - GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2001. (XII.14) K.sz. r e n d e l e t e - A hulladékgazdálkodásról - Gégény Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1996./I.26./KT. r e n d e l e t e Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1996./I.26./KT. r e n d e l e t e Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1996./I.26./KT. r e n d e l e t e Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről Módosította: 30/1996. /XII.20./KT, 3/1999. /II.13./KT,

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

Kovácsszénája Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (III.13.) rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRDULLADÉKHULLADÉK-KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Kovácsszénája Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (III.13.) rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRDULLADÉKHULLADÉK-KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Kovácsszénája Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (III.13.) rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRDULLADÉKHULLADÉK-KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Kovácsszénája Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

2007. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

2007. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. évi törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, az élet- és vagyonbiztonsággal, valamint a természetes és épített

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 2/2002. (I. 30.) KT. sz. rendelete - a hulladékgazdálkodásról

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 2/2002. (I. 30.) KT. sz. rendelete - a hulladékgazdálkodásról Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 2/2002. (I. 30.) KT. sz. rendelete - a hulladékgazdálkodásról Buj község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben