DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről"

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az évi XLII. törvény 4. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az évi XX. törvény 19. -ában foglaltakra, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a következő rendeletet alkotja: * Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. (2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás célja az élet- és vagyonbiztonság, valamint a megelőző tűzvédelem érdekében a kémények (égéstermék-elvezetők) rendeltetésszerű és biztonságos - a műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő, a környezetvédelmi és energia-megtakarítási célkitűzésekkel összhangban lévő - működésének biztosítása, ellenőrzése. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szolgáltatóra, továbbá a területi hatályon belül valamennyi lakás, helyiség tulajdonosára, kezelőjére, használójára, bérlőjére (továbbiakban: tulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A szolgáltató 3. A közgyűlés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával 10 éves időtartamra a Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai Szolgáltató Vállalatot (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg, és kötelezi a közszolgáltatói feladatok teljes körének ellátására, valamint felruházza őt az e rendeletben meghatározott jogosítványokkal. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás köre 4. * (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kiterjed a lakásban, és a nem lakás célú helységben lévő tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának, füstjáratának időszakos ellenőrzésére, tisztítására, a kémény időszakos műszaki felülvizsgálatára, a használatával összefüggő szakvélemény adására. (2) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztító nyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg

2 egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték. A kéményseprő-ipari munkák ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei 5. (1) A szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatói tevékenységét a mindenkor érvényes (jelenleg a 27/1996. (X.30.) BM. sz. rendelet, továbbiakban: KSR) külön jogszabályban meghatározott szakmai követelményeknek, illetve szabványoknak megfelelően köteles ellátni. (2) A szolgáltató a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkák elvégzését működési területén nem tagadhatja meg. (3) A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján, illetőleg a helyben szokásos más módon értesíteni. (4) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáz tüzelőberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak bejelentést tesz. (5) Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét annak megszüntetésére. (6) A következő esedékes munkavégzéskor a szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy a szabálytalanságokat megszüntették-e. Amennyiben a szükséges intézkedés nem történt meg, a szolgáltató az első fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot köteles írásban értesíteni. (7) Ha a tulajdonos a helyszínre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni. * (8) A kémények használatával összefüggő szakvéleményeket a KSR. szerinti határidőn belül és az ott meghatározott esetekben a szolgáltató köteles megadni. (9) A körzetben a szolgáltató köteles a helyi önkormányzattal egyeztetett időszakonként ügyfélfogadást tartani. A tulajdonos jogai és kötelezettségei 6. (1) A tulajdonos a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást a 3. -ban meghatározott szolgáltatótól köteles igénybe venni. (2) A tulajdonos köteles: a.) a kötelező munkák elvégzését tűrni, b.) a szolgáltatót az ingatlanba beengedni, c.) a kémények megközelítését és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani, d.) szolgáltató által feltárt élet- és/vagy tűzveszélyt rejtő szabálytalanságokat azonnal, az egyéb szabálytalanságokat a következő esedékes munkavégzés idejére megszüntetni, e.) az elvégzett szolgáltatást aláírásával igazolni,

3 f.) kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás ezen rendelet 1. sz. melléklete szerinti díját a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg megfizetni, g.) meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - írásban a szolgáltatónak bejelenteni, h.) a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magas tetős épület esetén a padlástérben legalább 10 liter vízről gondoskodni, i.) a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni. A kéményseprő-ipari szolgáltatói szerződés * 7. A szolgáltató és a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója között a Ptk (3) bekezdés és a Ptk (1) bekezdés szerint közüzemi szerződéses jogviszony jön létre a szolgáltatás igénybevételével. A közszolgáltatás díja, megfizetésének rendje 8. * (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait jelen rendelet melléklete tartalmazza. * (2) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése minden év november 30-ig felülvizsgálja és meghatározza a következő naptári évre vonatkozó kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait. * (3) hatályon kívül helyezve. (4) A mindenkor érvényes díjról, a végzendő tevékenység feltüntetésével a szolgáltató díjjegyzéket köteles készíteni és közzétenni. * (5) hatályon kívül helyezve. (6) A szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla ellenében jogosult készpénzben beszedni. (7) A szolgáltatás elvégzésének tűrése alól a díj megfizetése nem mentesít. (8) A szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani a szolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben. (9) Ha a szolgáltatás teljesítése a szolgáltató hibájából marad el, a tulajdonos a díj megfizetésére nem kötelezhető. (10) Év közben használatba vett kéményeknél az időarányos évi díjat a használatbavételt követő hónap első napjától kell megfizetni. Szabálysértés * 9. Aki a rendelet 6. -ában előírt kötelezettségének nem tesz eleget, kéményseprő-ipari közszolgáltatási szabályok megszegése szabálysértést követi el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Záró rendelkezések

4 10. A rendelet január 1-jén lép hatályba. * Melléklet A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi díjai Egység Egységár (Ft) 1. Egyedi és gyűjtőkémények tisztítása 1.1 Gravitációs működésű kémények - huzat v. szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések - Kémények évi kétszeri ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, aknatisztítással, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kw teljesítményig, szükség szerinti égetéssel - szilárd és olajtüzelés db/év Kémények évi egyszeri ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, aknatisztítással, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kw teljesítményig (egy tartalék-kéményre vonatkozóan). - gáztüzelés db/év Tartalék kémény db/év (szilárd- olaj- és gáztüzelés) 1.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények - (LAS levegő - füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék elvezető berendezéseinek évi egyszeri ellenőrzése, tisztítása, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kw teljesítményig, tömörségvizsgálattal - egyedi gáz és olajtüzelés db/év gyűjtő gáztüzelés szint/lakás/év Központi kémények ellenőrzése, tisztítása 2.1 Gravitációs működésű kémények - huzat v. szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések - Szilárd és olajtüzelésű berendezések kéményeinek és azok tartozékainak egyszeri tisztítása, 60 kw feletti teljesítményű berendezéseknél, a négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal együtt

5 4096 cm 2 -nél (64x64 cm/cm) kisebb keresztmetszet esetén - központi kémény tisztítása fm füstcsatorna tisztítása fm akna tisztítása db cm 2 -nél (64x64 cm/cm) nagyobb keresztmetszet esetén - központi kémény tisztítása db ezek füstcsatornái fm Gáztüzelésű berendezések kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, tartozékaival együtt, az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, műszeres méréssel keresztmetszettől függetlenül, a négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal kw alatti teljesítményű berendezések kéménye (üzemi) db kw feletti teljesítményű berendezések kéménye (központi) db füstcsatorna tisztítása fm Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények - (LAS levegő - füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék elvezető berendezéseinek évi egyszeri ellenőrzése, tisztítása, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal 60 kw feletti teljesítménynél, tömörségvizsgálattal. - központi gáz és olajtüzelés kw ft/fm központi gáz és olajtüzelés 120 kw felett ft/fm Szakvélemények készítése - kéményvizsgálatok (külön megrendelés alapján) 3.1 Gravitációs működésű kémények - huzat v. szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések - Használatbavételi engedélyhez, ill. kivitelezés közbeni ellenőrzésről készülő szakvélemény - egyedi és gyűjtő kémény esetén db Gázbekötéssel kapcsolatos szakvélemények - egyedi kémények esetén db gyűjtő kémények esetén db üzemi-központi kémények esetén db Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények - (LAS levegő - füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Használatbavételi engedélyhez, ill. kivitelezés közbeni ellenőrzésről készülő szakvélemény

6 - egyedi és gyűjtő kémény esetén db Gázbekötéssel kapcsolatos szakvélemények - egyedi és gyűjtő kémények esetén db/lakás üzemi-központi kémények esetén db A 3. pontban szereplő tevékenységek esetén a szolgáltató kiszállási díjat jogosult felszámítani. A fenti árak a 20% ÁFA-t nem tartalmazzák. * 2. sz. melléklet hatályon kívül helyezve

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 14/2007.(XII.1.) számú rendelettel egységes szerkezetben Gölle Községi

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 41/1996.(XII.27.), 2/2000.(I.31.), 52/2006.(XII.12.), 34/2007.(XII.18.),

Részletesebben

SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete

SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról OptiJus Opten Kft. I. 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A 2012.5.9. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Fogalommeghatározások 1

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 1. Településrendezési tervvel kapcsolatos tervezői egyeztetés Előadó: polgármester, tervező Referens: kirendeltség-vezető

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 1. Településrendezési tervvel kapcsolatos tervezői egyeztetés Előadó: polgármester, tervező Referens: kirendeltség-vezető Száma:17-90620 / 2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 14-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A Fővárosi Közgyűlés a 273/2014. (02.26.) számú határozata alapján hatályos. 2014. február 26-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. A Fővárosi Közgyűlés a 273/2014. (02.26.) számú határozata alapján hatályos. 2014. február 26-tól A Fővárosi Közgyűlés a 273/2014. (02.26.) számú határozata alapján hatályos 2014. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 4 2 RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 5 3 A KÖZSZOLGÁLTATÓ...

Részletesebben