1 Módosította az 50/2007. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos január 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. tv. 4..(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1..A rendelet hatálya a Pécs MJ. Város közigazgatási területén az égéstermék elvezetésére szolgáló kéménnyel ellátott lakások és helyiségek tulajdonosaira kezelőire, bérlőire és használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki. 2. Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának, füstjáratának időszakos ellenőrzése, tisztítása, a kémény időszakos műszaki felülvizsgálata, használatával összefüggő szakvélemény adása. 3. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást Pécs Megyei Jogú Város Közigazgatási területén 10 éves időtartamra január 01-től december 31-ig a./ a Hunyadi és a Siklósi úttól keletre levő területi illetőséggel Leikauf Tibor Pécs, Siklósi út 58. sz. telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, b./ a Hunyadi és a Siklósi úttól nyugatra levő területi illetőséggel Blesz Tibor Pécs, Siklósi út 58. sz. telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó. 1. A szolgáltató kötelezettségei 4. /1/ A szolgáltató a szolgáltatás teljes körét köteles valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen ellátni. /2/ A közszolgáltatás a./ megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő és b./ megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatás. 1 Módosította az 50/2007. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos január 1-től

2 2 /3/ A kötelező közszolgáltatás teljes körét a rendelet melléklete tartalmazza. 5. /1/ A szolgáltató telephelyén ügyfélfogadást köteles tartani. /2/ Az ügyfélfogadás időszakát és időtartamát a szolgáltató a Pécs MJ. Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve állapítja meg. 6. A szolgáltató a kéményekről köteles naprakész nyilvántartást vezetni. A tulajdonos kötelezettségei 7. A tulajdonos a rendelt 4.. /3/ bekezdésében foglalt közszolgáltatást köteles igénybe venni. 8. A tulajdonos köteles a szolgáltatót - előzetes értesítés alapján - az ingatlanba /lakásba, helyiségbe/ a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni és a kémények megközelítésének lehetőségét biztosítani. 9. A szolgáltatás elvégzését a tulajdonos aláírásával igazolja. 10. A tulajdonos köteles a kémények számában bekövetkezett változást - gyarapodást és csökkenést - a szolgáltatónak a változást követő 15 napon belül bejelenteni. 11. A tulajdonos köteles a rendelet mellékletében meghatározott közszolgáltatások díjait megfizetni. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 12. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltató és a tulajdonos között a közszolgáltatás igénybevételével jön létre /Ptk / 13. /1/ A szolgáltató a szolgáltatás végzésének idejéről a tulajdonost a munkavégzést megelőző 8 nappal a./ társasházi tömblakások esetében írásban vagy hirdetmény útján, b./ egyéb esetekben szóban értesíti. /2/ A szóbeli értesítés eredménytelensége esetén a szolgáltató a megismételt értesítést írásban köteles a tulajdonosnak megküldeni. 14. A szolgáltatónak a munkavégzés során meg kell győződnie az égéstermék maradéktalan és biztonságos elvezetéséről.

3 3 A közszolgáltatás díja, a díjfizetés rendje 15. /1/ Pécs M.J. Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgáltatók részéről történő igénybejelentést követően évente egy alkalommal felülvizsgálja és meghatározza a közszolgáltatás díjait. 2 /2/ Kéményseprő-ipari közszolgáltatások díját e rendelet melléklete tartalmazza. Mellékletben közölt díjtételek az általános forgalmi adót is tartalmazzák. 3 /3/ A szolgáltató a tárgyidőszakra megállapított díjakról díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti. 16. A szolgáltatás díját a tulajdonos - eltérő megállapodás hiányában - a munkavégzést követően a helyszínen fizeti meg Ft-ig. A díjfizetés Ft-on felül átutalással történik A közszolgáltatás díját akkor is meg kell fizetni, ha a szolgáltató a szolgáltatás idejéről /13../ időben értesítést küldött, de a tulajdonos a munka elvégzését szándékosan, neki felróható módon megakadályozta, vagy a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosította A díj megfizetése a szolgáltatás elvégzésének tűrése alól nem mentesít. 19. Ha a szolgáltatás a szolgáltató hibájából marad el, a tulajdonos a díj fizetésére nem kötelezhető. Szankciók 20. /1/ Ha súlyosabb cselekmény nem valósul meg, úgy szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a.) a tüzelőberendezése égéstermékének szabályszerű elvezetését nem biztosítja, b.) a biztonsági előírásoknak nem megfelelő tüzelőberendezést használ. 4 /2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 2 Módosította az 55/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos január 1-től 3 Módosította az 55/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos január 1-től 4 Módosította az 55/2005. ( ) sz. Ör. 3. -a, mely hatályos január 1-től

4 4 Vegyes, hatályba léptető rendelkezések 21. /1/ 5 Az önkormányzat - szakmai jellegű kérdésekben - együttműködik a Baranyai Kéményseprők Ipartestületével, valamint - szükség esetén - a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületével. /2/ E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja Jelen rendelet január 1. napjával lép hatályba. Dr. Páva Zsolt sk polgármester Dr. Pozsárkó István sk. aljegyző Záradék: A Közgyűlés a rendelet az december 19-i ülésén elfogadta. Kihirdetve: december 21. napján 5 A bekezdés számozását megváltoztatta a 29/2009. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos szeptember 01-től. 6 Beiktatta a 29/2009. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos szeptember 01-től.

5 5 A 43/2010. (XII.20.) rendelet melléklete Az évi 88. sz. Ör. melléklete 7 Kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjtételei A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő ipari közszolgáltatások. I. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei. 1./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása /félévente egyszer/ Ft/db/alk. 2./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása /félévente egyszer/. A szolgáltatás díja 641.-Ft/szint/alk. 3./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm 2 kürtőkeresztmetszet alatt /ellenőrzése és tisztítása a használat ideje alatt három havonta/ Ft/fm/alk. 4./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm 2 kürtőkeresztmetszet felett/ ellenőrzése és tisztítása /évente egy alakalommal/ Ft/fm/alk. 5./ Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ Ft/db/alk. 7 Módosította a 43/2010. (XII.20.) Ör. 1. -a, mely hatályos január 1-től. (A rendelet mellékletét korábban megállapította az évi 88. sz. Ör., mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, melyet módosított a 40/1998. ( ) sz. Ör., mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, a 61/2000. ( ) sz. Ör., mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, a 69/2001. ( ) sz. Ör., mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, a 75/2002. ( ) sz. Ör, mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, a 56/2003. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, a 36/2004. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, az 55/2005. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályban volt január 1-től december 31-ig, az 50/2006. (12.20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos volt január 1-től december 31-ig, az 50/2007. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos volt január 1-től december 31-ig, a 43/2008. ( ) Ör. 1. -a, mely hatályos volt január 1-től 2009 augusztus 31-ig, a 26/2009. ( ) Ör. 1. -a, mely hatályos szeptember 1-től december 31-ig.)

6 6 6./ Tartalék egy - és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ Ft/szint/alk. 7./ Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/. Átlag 8 fm-re számítva Ft/db/alk. 8./ Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ Ft/db/alk. 9./ Gáztüzelő berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ Ft/szint/alk. 10./ Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ 480.-Ft/fm/alk. II. Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei. 11./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása /négyévenként/ Ft/db/alk. 12./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása /négy évenként/ Ft/szint/alk. 13./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm 2 kürtőkeresztmetszet alatt/ ellenőrzése és tisztítása /a használat ideje alatt három havonta/ Ft/fm/alk 14./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek /60 kw felett, 4096 cm 2 kürtőkeresztmetszet felett/ ellenőrzése és tisztítása /évente egy alkalommal/ Ft/fm/alk.

7 7 15./ Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/ Ft/db/alk. 16./ Tartalék egy - és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/ 902.-Ft/szint/alk. 17./ Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /négy évenként/ Átlag 8 fm-re számítva a szolgáltatás díja: Ft/db/alk. 18./ Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ Ft/db/alk. 19./ Gáztüzelő berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ Ft/szint/alk. 20./ Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása /évente egyszer/ 625.-Ft/fm/alk. B./ Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményseprő ipari közszolgáltatások. A díj a kiszállási költséget tartalmazza. 1./ Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/ Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ Egyedi zárt kémény esetén: Zárt gyűjtőkémény esetén /átlag 4 szint/ Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db

8 8 2./ Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemény készítése /létszámigény 2fő/. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén: Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ Egyedi zárt kémény esetén: Zárt gyűjtőkémény esetén /átlag 4 szint /: Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén: Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db 3./ Újonnan épített, vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felül vizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felül vizsgálata, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő/. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén. Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ Egyedi zárt kémények esetén: Zárt gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/ Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db 4./Gázüzemű tüzelőberendezések kéménybekötését megelőző terhelhetőség meghatározása, szakvélemény készítése. Egyedi kémények esetén: Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén: Egyedi zárt kémények esetén: Zárt gyűjtőkémények esetén: Központi kémények esetén: Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db

9 9 5./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések kéményeinek vizsgálata a tüzelési mód, ill. a terhelés megváltozása esetén, szakvélemény készítése /létszámigény 2 fő /. Egyedi kémények esetén: Gyűjtőkémények esetén /átlag 4 szint/: Központi kémények esetén: Ft/db Ft/szint Ft/db 6./ Szilárd és olaj tüzelőberendezések kéményei terhelhetőségének megállapítása, szakvélemény készítése. Egyedi kémények esetén: Gyűjtőkémények esetén: Ft/db Ft/db Központi kémények esetén: Ft/db

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

Részletesebben

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - módosítás 105/2012 (V.30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége 2013. április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben