3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról"

Átírás

1 3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a lakásokban és más helyiségekben épülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermék elvezetőjének, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztításra és szakvélemény adására az e rendelet szerint megszervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatás /továbbiakban közszolgáltatás/ igénybevétele útján kerülhet sor. (2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi ingatlan használója vagy tulajdonosa köteles igénybe venni. A közszolgáltató megnevezése 2. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Önkormányzattal kötött szolgáltatási koncessziós szerződés alapján a közszolgáltatás ellátására jogosult és kötelezett a Csomifüst Plusz Kft. (cgj.: ; székhely: 6725 Szeged, Nemes Takács u. 36. képviseli: Miklós Endre ügyvezető) (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel. (3) Közszolgáltatási tevékenység ellátásában az a természetes személy működhet közre, aki büntetlen előéletű és nem áll a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (4) A közszolgáltató az önkormányzattól, továbbá az ingatlan használójától és tulajdonosától a közszolgáltatás ellátása céljából beszerzett személyes adatokat, valamint az ingatlan címét kezeli. (3) A közszolgáltató a nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, az önkormányzattól, az építésügyi és tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a gázelosztói engedélyestől vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtől, továbbá a feladat ellátása során szerzett, a feladatához kapcsolódó műszaki adatokat kezeli. 1 Módosíotta a 15/2013.(07.16.) Kgy. rendelet, a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet

2 Fogalommeghatározások 3. E rendelet alkalmazásában: 1. égéstermék: tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd vagy ezek keveréke, 2. égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében keletkezett égésterméket a szabadba vezeti, 3. használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, 4. ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a tulajdonos, 5. tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés, 6. tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik, 7. sormunka: az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli. A közszolgáltatás tartalma 4. 2 (1) 3 A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát, c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is, valamint d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését e) a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését. 2 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet

3 (2) 4 A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles értesíteni az ingatlan használóját vagy tulajdonosát - írásbeli értesítés levélszekrénybe történő helyezésével vagy hirdetmény útján. Ha a közszolgáltatás a jelzett időpontban nem valósul meg, a közszolgáltató írásban a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint meghatározott második időpontot jelöl meg, és egyidejűleg az ingatlan használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről. (3) 5 A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére, időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdés a) e) pontjában foglaltakat. (4) 6 Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon átadja. (5) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól (a továbbiakban: műszaki adat) címenként nyilvántartást vezet. (6) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe a) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint b) a használaton kívüli égéstermék-elvezető. 5. (1) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes értesítése alapján. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 30 napon belül eső második időpontot jelöl meg a közszolgáltató. (2) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során, a szakterületét érintően, az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, a) írásban felszólítja a használót az üzemeltetés azonnali leállítására a szabálytalanság megszüntetéséig, b) az ingatlan címének közlésével a veszély jellegétől függően haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztói engedélyest. (3) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata az ingatlan használója e rendeletben meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt meghiúsul, a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot. (4) 4 A (2) bekezdés b) pontja szerinti hatóság, a gázelosztói engedélyes a (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás alapján megtett intézkedéseiről értesíti a közszolgáltatót. 4 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 5 Módosította a 15/2013.(07.16.) Kgy. rendelet, a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 6 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet

4 6. 7 (1) 8 A közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-elvezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával elvégzi a) minden esetben a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, b) négyévenként az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát, c) gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezések (a továbbiakban: gáztüzelőberendezés) műszaki felülvizsgálatával egyidejűleg az üzemeltetés során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmának ellenőrzését d) a Törvény 9. (5) (6) bekezdésében meghatározott esetekben évente egy alkalommal, időlegesen használt ingatlan esetében a Törvény 4. (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szén-monoxid-érzékelő berendezések meglétének, működőképességének ellenőrzését (2) 9 Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató a (3) bekezdésben és a Törvény 4. (2) bekezdésében foglalt kivétellel évente egy alkalommal végzi el. (3) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató a tüzelőanyag fajtájától függően a) szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermékelvezető esetében évente 2 alkalommal, b) gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető esetében évente 1 alkalommal, c) tartalék égéstermék-elvezető esetében évente 1 alkalommal végzi el. (4) Ha az égéstermék-elvezető járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ezt indokolja, akkor a (3) bekezdésben előírtnál gyakoribb ellenőrzés és tisztítás szükséges. Ennek szükségességét és gyakoriságát a közszolgáltató állapítja meg és erről az ingatlan használóját írásban tájékoztatja. 7. (1) A tulajdonos a közszolgáltató részére írásban bejelentést tehet arról, hogy ingatlana időlegesen használt ingatlan. A bejelentést követő 15. naptól a közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (2) Az időlegesen használt ingatlanok esetében a sormunkában meghatározott feladatokat a közszolgáltató négyévenként végzi. Ha az égéstermék-elvezető járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ennél gyakoribb ellenőrzést és tisztítást tesz szükségessé, erről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja. (3) A közszolgáltató az időlegesen használt ingatlanok esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja. Ha az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a megrendelési kötelezettségének az év folyamán nem tesz eleget, a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot. 7 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 8 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet

5 Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok és azok szakmai követelményei (1) Az új égéstermék-elvezetőt helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet eltakarni, elburkolni. A szükséges vizsgálatot a közszolgáltató elvégzi és annak eredményéről a megrendelést követő 4 munkanapon belül nyilatkozatot ad ki. (2) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges a) az érintett égéstermék-elvezető használatba vételét megelőzően aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető esetében, ab) használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy ac) tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően. (3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott kötelező műszaki vizsgálatok eredményéről készített nyilatkozatot a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül a megrendelőnek átadja. (4) 11 A közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálathoz a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a szükséges alábbi műszaki dokumentációkat: a) az építész, gépész terveket, b) az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét, c) az égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való megfeleltetését, ennek hiányában az égéstermék-elvezető tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezését, d) a beépített anyagok szállítói megfelelőségi és egyéb nyilatkozatait, e) kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában, f) kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről, g) villámvédelmi jegyzőkönyvet a vonatkozó villámvédelmi szabványok előírásai szerint. (5) A (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálat esetében a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a (4) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott szükséges műszaki dokumentációkat. (6) Lakóhelyiségek vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek kivéve az időlegesen használt ingatlanok fűtési célt szolgáló tüzelőberendezés cseréje esetén, fűtési szezonban (október 15. és április 15. között), a megrendelést követő 2 munkanapon belül a közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot elvégzi, amennyiben annak feltételei adottak. A közszolgáltató a nyilatkozatot legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja. 9. (1) A közszolgáltató az ingatlan használója megrendelése alapján elvégzi a) a sormunkában is meghatározott feladatokat aa) üzemzavar esetén a megrendelést követő 3 munkanapon belül, 10 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 11 Módosította a 26/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet

6 ab) egyéb esetben egyeztetett időpontban, b) az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését, a megrendelést követő 3 munkanapon belül, c) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását egyeztetett időpontban, d) a cm 2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását egyeztetett időpontban, amennyiben a munkavégzés feltételei rendelkezésre állnak. (2) A közszolgáltató közszolgáltatás keretében elvégzi a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatokat és szaktanácsadást, majd az erről szóló nyilatkozatot a megrendelést követő 5 munkanapon belül a megrendelőnek kiadja. Az ingatlan tulajdonosára és használójára vonatkozó, a közszolgáltató feladatainak ellátását biztosító feltételek (1) 13 Az ingatlan használója köteles a közszolgáltatás ellátásához az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően a szükséges alábbi előfeltételeket biztosítani: a) az égéstermék-elvezetővel és a levegő utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, és a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét, b) az összekötőelem tisztíthatóságát, c) az égéstermék-elvezető tisztítása során keletkezett hulladékhoz megfelelő gyűjtőedényt, d) a közszolgáltatási feladatok ellátásához a gáztüzelő-berendezés bekapcsolását, e) az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább 10 liter vizet, f) az 8. (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, g) a CO méréshez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítását vagy kialakításának lehetőségét (2) 14 Az ingatlan használója a közszolgáltatás ellátása során a közszolgáltató felhívására köteles nyilatkozni a Törvény 9. (5) bekezdésében fennálló szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettségének fennállásáról. A közszolgáltatást igénybevevők kötelezettségei és jogai 11. (1) Az ellátásért felelős önkormányzat által szervezett, e rendeletben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik, vagy b) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőt tart fenn. 12 Módosította a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 13 Módosította a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 14 Megállapította a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet

7 (2) Az ingatlan használója köteles a) a közszolgáltató 4. (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani, b) a közszolgáltatónak megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét (a továbbiakban: személyes adat), c) az 5. (2) bekezdésében meghatározott esetben az üzemeltetést azonnal befejezni és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére, d) a c) pontba nem tartozó szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni, e) a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni az ingatlan tulajdonosának a (3) bekezdés c) pontja szerinti bejelentése esetén, f) 15 az 5. (1) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a közszolgáltatást külön egyeztetést követően igénybe venni, amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem tudta a közszolgáltatást ellátni. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a) a 4. (3) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatokat megrendelni, b) személyes adatait a közszolgáltatónak írásban, igazolható módon bejelenteni, c) 6 a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni vagy az ingatlan használójával fennálló megállapodás alapján írásban, igazolható módon a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatásért járó díj megfizetése az ingatlan használóját terheli, d) a (2) bekezdés c) f) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról gondoskodni, ha az ingatlan használója ezt az előírt határidőn belül nem teszi meg. A közszolgáltatás díja (1) 17 A közszolgáltatás tartalmát alapul véve, a település szerkezetére is figyelemmel, egy egységnyi munkaráfordítás díja a sormunka és a műszaki vizsgálatok vonatkozásában természetes személyek esetében 1.798,- Ft, nem természetes személyek esetében 2.000,- Ft. (2) 18 A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. és 4. pontjában meghatározott műszaki vizsgálatok és műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok munkaráfordításának díja természetes személyek esetében 1.798,- Ft, nem természetes személyek esetében 4.000,- Ft. (3) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a 11. -ban foglaltaknak megfelelően köteles megfizetni a közszolgáltatás díját az ellenőrzést vagy a szükség szerinti tisztítást követően. (4) A közszolgáltatás díjait tételesen jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 15 Módosította a 15/2013.(07.16.) Kgy. rendelet 16 Módosította a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 17 Módosította a 15/2013.(07.16.) Kgy. rendelet, a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 18 Módosította a 15/2013.(07.16.) Kgy. rendelet, a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet

8 Egyéb rendelkezések 13. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvényben, annak végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendeletben és a kéményseprő - ipari közszolgáltatás szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendeletben meghatározott díjtételeket a hatályba lépéstől kell alkalmazni. Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a kéményseprő - ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999. (12.13.) Kgy. sz. rendelet.

9 1.sz. melléklet A törvény 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja a munkaráfordítás alapján: Égéstermékelvezetők jele Égéstermék-elvezetők megnevezése me. Kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja Összekötő elem, füstcső, füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja bekötésenként (2015. január 1-től végzendő tevékenységek) ENHS egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd db Ft 306 Ft ENHG egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz db 899 Ft 252 Ft KNHS központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd fm 485 Ft 360 Ft KNHG központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz fm 378 Ft 252 Ft NNHS nagy keresztmetszetű, nyílt álló, szilárd fm 665 Ft 539 Ft NNHG nagy keresztmetszetű, nyílt álló, gáz fm 503 Ft 378 Ft ENTS egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd db Ft 306 Ft 19 Módosította a 15/2013.(07.16.) Kgy. rendelet, a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet

10 ENTG egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz db 971 Ft 252 Ft KNTS központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 557 Ft 432 Ft KNTG központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 432 Ft 306 Ft NNTS nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 701 Ft 575 Ft NNTG nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 521 Ft 396 Ft EZHS egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd db Ft 306 Ft EZHG egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz db 899 Ft 252 Ft KZHS központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd fm 485 Ft 360 Ft KZHG központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz fm 378 Ft 252 Ft NZHS nagy keresztmetszetű, zárt álló, szilárd fm 665 Ft 539 Ft NZHG nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, gáz fm 503 Ft 378 Ft

11 EZTS egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd db Ft 306 Ft EZTG egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz db 971 Ft 252 Ft KZTS központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 557 Ft 432 Ft KZTG központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 432 Ft 306 Ft NZTS nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 701 Ft 575 Ft NZTG nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 521 Ft 396 Ft GNHS* gyűjtő jellegű, nyílt álló, szilárd szint 611 Ft 306 Ft GNHG* gyűjtő jellegű, nyílt álló, gáz szint 521 Ft 252 Ft GZHS* gyűjtő jellegű, zárt álló, szilárd szint 611 Ft 306 Ft GZHG* gyűjtő jellegű, zárt álló, gáz szint 521 Ft 252 Ft GZTS* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd szint 737 Ft 306 Ft

12 GZTG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz szint 647 Ft 252 Ft ET egyedi tartalék db 539 Ft 0 Ft KT központi tartalék fm 243 Ft 0 Ft NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 333 Ft 0 Ft GT* gyűjtő tartalék szint 252 Ft 0 Ft Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Tevékenység (2015. január 1-től) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával) Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 2. Megrendelésre kötelező tevékenységek: Nyilvántar-tási egység db paraméter db Nettó munkadíj 180 Ft 135 Ft 90 Ft Tevékenység megnevezése me. Díj (nettó Ft) A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása A cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermékelvezetõ ellenõrzése tisztítása db/óra db 611 fm A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom A törvény 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján (nettó Ft): ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH KZH KZT NZH NZT

13 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata NNT NT Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermékelvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat Kiszállás (1 munkaegység/alkalom) nettó Ft A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján: Vizsgálat megnevezése Díj (nettó Ft) 4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében Kettő hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként Épület központi kéménnyel kw Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kw felett Helyszíni szaktanácsadás 1.798,-/db B) Nem természetes személyekre vonatkozó díjak: 1. A törvény 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja a munkaráfordítás alapján: Égéstermékelvezetők jele Égéstermék-elvezetők megnevezése me. Kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja Összekötő elem, füstcső, füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja bekötésenként (2015. január 1-től végzendő tevékenységek)

14 ENHS egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd db Ft 340 Ft ENHG egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz db Ft 280 Ft KNHS központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd fm 540 Ft 400 Ft KNHG központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz fm 420 Ft 280 Ft NNHS nagy keresztmetszetű, nyílt álló, szilárd fm 740 Ft 600 Ft NNHG nagy keresztmetszetű, nyílt álló, gáz fm 560 Ft 420 Ft ENTS egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd db Ft 340 Ft ENTG egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz db Ft 280 Ft KNTS központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 620 Ft 480 Ft KNTG központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 480 Ft 340 Ft NNTS nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 780 Ft 640 Ft

15 NNTG nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 580 Ft 440 Ft EZHS egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd db Ft 340 Ft EZHG egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz db Ft 280 Ft KZHS központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd fm 540 Ft 400 Ft KZHG központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz fm 420 Ft 280 Ft NZHS nagy keresztmetszetű, zárt álló, szilárd fm 740 Ft 600 Ft NZHG nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, gáz fm 560 Ft 420 Ft EZTS egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd db Ft 340 Ft EZTG egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz db Ft 280 Ft KZTS központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 620 Ft 480 Ft KZTG központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 480 Ft 340 Ft

16 NZTS nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd fm 780 Ft 640 Ft NZTG nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz fm 580 Ft 440 Ft GNHS* gyűjtő jellegű, nyílt álló, szilárd szint 680 Ft 340 Ft GNHG* gyűjtő jellegű, nyílt álló, gáz szint 580 Ft 280 Ft GZHS* gyűjtő jellegű, zárt álló, szilárd szint 680 Ft 340 Ft GZHG* gyűjtő jellegű, zárt álló, gáz szint 580 Ft 280 Ft GZTS* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd szint 820 Ft 340 Ft GZTG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz szint 720 Ft 280 Ft ET egyedi tartalék db 600 Ft 0 Ft KT központi tartalék fm 270 Ft 0 Ft NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 370 Ft 0 Ft GT* gyűjtő tartalék szint 280 Ft 0 Ft Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Tevékenység (2015. január 1-től) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtérösszeköttetésben lévő rendeltetési egységenként Nyilvántartási egység db Nettó munkadíj 200 Ft

17 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával) paraméter 150 Ft Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése db 100 Ft 2. Megrendelésre kötelező tevékenységek: Tevékenység megnevezése me. Díj (nettó Ft) A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása A cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermékelvezetõ ellenõrzése tisztítása db/óra db 680 fm A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom A törvény 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján (nettó Ft): ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH NNT NT 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermékelvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata KZH KZT NZH NZT 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat Kiszállás (1 munkaegység/alkalom) nettó 4.000

18 Ft 4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján: Vizsgálat megnevezése Díj (nettó Ft) 4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében Kettő hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként Épület központi kéménnyel kw Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kw felett Helyszíni szaktanácsadás 4.000,-/db

19 Az égéstermék-elvezetők jele Karakter Jelentése E Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. 2.sz. melléklet 20 K Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm 2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm 2 járat keresztmetszet felett, cm 2 -ig. G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt. Z Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt. T Tartalék égéstermék-elvezető. H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető. G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető. 20 Megállapította a 26/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. régi épületének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 52/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1998.(XII. 17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995.(X.12.),

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki:

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd 166. szám Tartalomjegyzék 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10 Érdi II. évfolyam. 22. szám 2012. december 21. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd Megyei

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

JEGVZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről

JEGVZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOnSÁGA NV(REGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGVZŐKÖNYV A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila,

Részletesebben

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben