5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége"

Átírás

1 5. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: /2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Döntés: minősített többséget igényel Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2004. (IV.30.) önkormányzati rendeletével határozott a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól január 1-jén lépett hatályba a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény, felváltva a korábbi kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XLII. törvényt. A jelenleg hatályos közszolgáltatási rendelet a régi törvény felhatalmazása alapján lett elfogadva. A 2004-es közszolgáltatási rendelet a régi törvényi felhatalmazása alapján készült el. A Jogalkotási törvény 8. (2) bevezetése értelmében a rendelet bevezető részét módosítani nem lehet. Ilyen esetben új alaprendelet elfogadása szükséges. II. Közszolgáltatási díjak megállapítása A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzat felhatalmazást kapott, hogy a közszolgáltatással kapcsolatban rendeletben állapítsa meg a közszolgáltatás díját a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviseletek véleményének kikérésével. A Törvény 13. (1) bekezdése szerint felhatalmazást kapott a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: a) az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok megjelölését és a kötelező értesítés eseteit, b) a közszolgáltatóval és az ingatlan tulajdonosával szemben kiszabható bírság megállapításának elveit és az eljárás rendjét, c) a közszolgáltatási díj megállapításának elveit és a díj legalacsonyabb és legmagasabb mértékét. A fentiek alapján megalkotott kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szerint a Korm.rendelet mellékletében részletezett sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást a évi díjak kialakításánál július 1. napjától - legfeljebb nettó 2000 forinttal lehet figyelembe venni. A további évekre a díjak meghatározásánál a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző év október 1. és a tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindexszel korrigálva kell az előző évben aktuális maximum értéket figyelembe venni.

2 Az ellátásért felelős önkormányzat a Törvény 10. -a értelmében a közszolgáltatási díjakat évente felülvizsgálja és amennyiben szükséges a következő évben alkalmazandó díjakat meghatározza. A Fűtéstechnikai Kft. - mint közszolgáltató - benyújtotta a díjakra vonatkozó szakmai javaslatát, mely az előterjesztés 3. sz. melléklete. A javaslat értelmében a Korm. rendelet rendelkezései figyelembevételével a Szolgáltató a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző év október 1. és a tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindex mértéke szerinti díjemelésre 0,9 % mértékű emelésre - tett javaslatot. A szakmai javaslatot figyelembe véve készült el a díjemelést tartalmazó rendelet-tervezet, melynek előzetes hatásvizsgálata az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztés tervezet a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervének, továbbá a szakmai érdekképviseleti szervnek véleményezésre megküldésre került. III. A megkötött közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata A Törvény rendelkezik arról, hogy a Törvény hatálybalépését megelőzően kötött közszolgáltatási szerződéseket a felek a törvény hatálybalépését követő egy éven belül felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerződés megfeleljen az e törvényben meghatározott, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályoknak. Ennek megfelelően a Tiszaug Község közigazgatási területére vonatkozó - hatályos közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata megtörtént. Tekintettel az ágazati jogszabályok jelentős változására, a közszolgáltatási szerződés tekintetében pontosítani szükséges: 1. a közszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításának módját és határidejét A Törvény, valamint a végrehajtási rendeletei alapján az Önkormányzat a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott egységnyi munkaráfordítás díjának megállapítására van jogköre, a magasabb jogszabályokban foglalt maximum érték (2000 /egységnyi munkaráfordítás) figyelembevételével 2. egyéb rendelkezéseket tekintettel a korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezésére és a jelenleg hatályos ágazati jogszabályokra, a szükséges technikai jellegű pontosításokat tartalmazzák a szerződés-tervezetek. Továbbá, tekintettel a Törvényben írt átmeneti rendelkezésekre, valamint a közszolgáltatási szerződés Törvényben rögzített határozott időtartamára, a Felek közös megegyezéssel a közszolgáltatási szerződés hatályát is módosítják. A közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződések a határozati javaslat mellékletét képezi. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet valamint a határozati javaslat elfogadását. Tiszaug, november 19. polgármester Sinka Ferenc

3 Határozat-tervezet /2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft-vel (5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.) április 19.napján megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását. Felkérik Sinka Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: november 1. Erről: Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft. Szolnok, Pozsonyi út 68. pénzügy helyben Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. Közszolgáltatási Szerződés módosítása amely létrejött egyrészről Tiszaug Község Önkormányzata székhelye: 5473 Tiszaug, Rákóczi F. u. 51. képviseli Sinka Ferenc polgármester

4 továbbiakban Ellátásért Felelős másrészről a Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft. székhelye 5000 Szolnok, Pozsonyi u. 68., képviseli Vidra Zoltán ügyvezető igazgató továbbiakban: Szolgáltató továbbiakban együtt Felek között, a mai napon az alábbiak szerint: PREAMBULUM 1. Felek rögzítik, hogy közöttük Tiszaug község közigazgatási területére vonatkozóan a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása tárgyában Közszolgáltatási szerződés (továbbiakban Közszolgáltatási Szerződés) jött létre én. 2. Felek rögzítik továbbá, hogy a január 1-jén hatályba lépett kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (továbbiakban Törvény) 15. -a értelmében a Törvény hatálybalépését megelőzően kötött közszolgáltatási szerződéseket a felek a törvény hatálybalépést követő egy éven belül felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerződés megfeleljen az e törvényben meghatározott, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályoknak. Felek a fenti rendelkezésekre tekintettel a Közszolgáltatási Szerződést törvényi kötelezettségüknek eleget téve felülvizsgálták és az alábbiak szerint módosítják. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. A Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási szerződés 3. pontja első bekezdés helyébe a következő pont lép: 1. Kéményseprő-ipari közszolgáltatásnak minősül a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 6. -ában, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feladatok, így

5 különösen az égéstermék-elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, műszaki felülvizsgálata. 2. A szerződés napján lép hatályba és én szűnik meg. 4. A Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási szerződés 3. pont második bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: A szolgáltató január 1-jétől a mindenkor hatályos kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény, ezek végrehajtási rendeletei alapján Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése e tárgykörben hozott önkormányzati rendeletében meghatározott közszolgáltatási díjért látja el, melyet az Ellátásért felelős határoz meg. A Szolgáltató díjmódosításra irányuló javaslatát minden évben Ellátásért Felelős Közgyűlése elé terjeszti, melyről Ellátásért Felelős Közgyűlése legkésőbb november 30-ig dönt a tárgyévet követő évben alkalmazott díjakról és azt közzéteszi. 5. A Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási szerződés 5. pontja második bekezdésében a minden év december 20-ig szövegrész helyébe a minden év november 30-ig szöveg lép. 6. A Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási szerződés 5. pontja negyedik bekezdése módosul úgy, hogy Segíti a szolgáltatót feladata végrehajtásában, abban, hogy érvényesüljenek a évi XC. törvény, a 347/2012.(XII.11.)Korm. rendelet, a 63/2012.(XII.11.)BM. rendelet előírásai. 7. Felek jelen szerződés-módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6 példányban írják alá. Szolnok, november Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft. Tiszaug Község Önkormányzata

6 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján 1. Az önkormányzati rendelet hatásai 1.1. Társadalmi hatásai: Közvetlen társadalmi hatása nincs Gazdasági hatásai: Közvetlen gazdasági hatása nincs 1.3. Költségvetési hatásai: Nincs 1.4. Környezeti következményei: A szolgáltatás biztosításával a környezet terhelése nem növekszik 1.5. Egészségi következményei: A szolgáltatás biztosítása a kémények biztonságos használatát teszi lehetővé, ezáltal a lakosok egészsége nem kerül veszélybe 1.6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nem változik 2. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának elmaradásával, a magasabb jogszabállyal való ellentétes rendelkezések hatályban tartása sértené a jogbiztonságot. 3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 3.1. Személyi feltételek: Nem változik 3.2. Szervezeti feltételek: Nem változik 3.3. Tárgyi feltételek: Nem változik 3.4. Pénzügyi feltételek: Nem változik.

7 INDOKOLÁS Általános indoklás Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2004-ben alkotta kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló helyi rendeletét. Az azóta eltelt időszakban a jogszabályi módosítások következtében változtak a felhatalmazásra vonatkozó szabályok. A jogszabályi változásokból eredően szükséges egy új alaprendelet elfogadása. Részletes indoklás A rendelet célját meg. Fogalom meghatározást tartalmaz. A rendelet hatályát állapítja meg. A közszolgáltató személyét jelöli ki. 1. -hoz 2. -hoz 3. - hoz 4. -hoz 5. -hoz A közszolgáltató jogait és kötelezettségeit írja elő. 6. -hoz A tulajdonosok jogait és kötelezettségeit írja elő. 7, 8. -hoz Díjmegállapításra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 9. -hoz Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

8 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2013. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDLETE a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja a helyi önkormányzat által önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatának ellátásának érdekében a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), a közszolgáltatási feladat ellátását végzőre (a továbbiakban: közszolgáltató), valamint a szervezett közszolgáltatást igénybevevőre (a továbbiakban: igénybevevő) vonatkozó szabályok megállapítása. (2) A közszolgáltatás célja az élet-, vagyon- és tűzbiztonság érdekében a kémények (égéstermék-elvezetők), valamint tartozékainak, valamint a kéményigényes tüzelőberendezések környezetvédelmi követelményeknek, illetve az energia-megtakarítás célkitűzéseinek megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos működésének biztosítása, műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény adása, a külön jogszabályokban meghatározott szakmai, műszaki biztonsági előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően. Fogalom meghatározás 2. (3) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény által megállapított fogalom meghatározásokkal egyező tartalmúak. A rendelet hatálya 3. (1) A rendelet tárgyi hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körére terjed ki. (2) A rendelet területi hatálya Tiszaug község közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet személyi hatálya a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó, jelen rendelet 4. -ában megnevezett szolgáltatóra, valamint Tiszaug község közigazgatási területén

9 lévő minden ingatlan tulajdonosára, kezelőjére, használójára (továbbiakban: Tulajdonos) terjed ki. II. Fejezet A Közszolgáltató és a Tulajdonos jogai és kötelezettségei A kéményseprő-ipari közszolgáltató 4. Tiszaug község közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft (5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.) (továbbiakban: Szolgáltató) látja el. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 5. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségeknek köteles eleget tenni folyamatosan, az ott meghatározott módon. (2) A közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell: a.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges szakmai, ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel; b.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel; (3) A közszolgáltató köteles az előírt felülvizsgálat során a kémények (égéstermék-elvezetők) füsttömörségét, élet- és vagyonbiztonsági szempont szerinti ellenőrzését elvégezni. (4) A Szolgáltató köteles a Tulajdonost a közszolgáltatás végzéséről a munka megkezdése előtt kellő időben de legalább 8 munkanapot megelőzően írásos értesítő útján, vagy a helyben szokásos módon értesíteni. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei 6. (1) A tulajdonos köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásából eredő, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban rögzített szabálytalanság megszüntetésére vonatkozó munkák végzését tűrni, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges előfeltételeket, a kéményekhez való hozzáférést biztosítani. (2) A közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos (vagy az általa meghatalmazott) aláírásával köteles igazolni. (3) Egyéb munkák tekintetében a tulajdonos köteles azok elvégeztetésére, és az elvégzett munka közszolgáltató részére történő, írásbeli bejelentésére. (4) A közszolgáltatás elvégzése után a tulajdonos köteles az e rendelet mellékletében megállapított és a Szolgáltató által leszámlázott díjat megfizetni. (5) Díjfizetési kötelezettség csak a ténylegesen elvégzett és leigazolt szolgáltatás után keletkezik. (6) A Tulajdonos a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díját fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni, ha a szolgáltató a közszolgáltatás elvégzésének idejéről időben értesítette a tulajdonost, de a munka elvégzésében megakadályozták, ill. a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították. III. Fejezet A díjmegállapítás meghatározása

10 Díjmegállapítás 7. (1) A Képviselő-testület minden év november 30. napjáig e rendelet mellékletében határozza meg a következő naptári évre vonatkozóan a Szolgáltató javaslata alapján a közszolgáltatási díjtételeket. (2) A Szolgáltató minden év október 31. napjáig írásban kezdeményezheti a díjak mértékének felülvizsgálatát, a meghatározásra vonatkozó javaslatát indokolással alátámasztva a közszolgáltatással kapcsolatos költségek változásának mértékében, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújthatja be. Díjjegyzék 8. (1) A Szolgáltató a tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásiról díjjegyzéket készít. (2) A Szolgáltató a díjjegyzéket az Önkormányzat hirdetőtábláján és a község hivatalos honlapján a helyben szokásos módon közzé teszi. IV. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja. Sinka Ferenc polgármester dr. Lajos Krisztina aljegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került: Tiszaug, november 28. dr. Lajos Krisztina aljegyző

11 Melléklet a../2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES DÍJAI (nettó díjak) 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. Törvény ( a továbbiakban Törvény) 6. (1) bekezdés szerinti sormunka keretében elvégzendő közszolgáltatási feladat díja: 1.1. Épületre vonatkozó átalánydíj: a+b+c a) az égéstermék-elvezető ellenőrzési, szükség szerinti tisztítási és műszaki felülvizsgálati díja b) a levegő utánpótlás ellenőrzési díja, és c) a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló, az iparügyekért felelős miniszter rendelete szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének az ellenőrzési díja 1.2. Égéstermék elvezetők típusa szerinti sormunkánkénti, munkaegységenkénti díjtétel: Munkaegységek égéstermék elvezető szerint Égéstermékelvezető jele Ellenőrzés, tisztítás díjtétele (összekötő elem nélkül) Sormunkánkénti díjtétel Összekötő elem ellenőrzése, tisztítása díjtétele ( től végzi a közszolgáltató.) Égéstermék-elvezető Műszaki felülvizsgálat díjtétele (Tüzelőanyag fajtától függően szilárd- és olaj esetén: évente 2 alkalommal, gázneműnél évente 1 alkalommal történik az ellenőrzés és a tisztítás. Ennek megfelelően a szilárd és olaj esetén 8 alkalmat a gázneműnél 4 alkalmat veszünk figyelembe, melyet 4 évente kell elvégezni. Ezen alkalmakhoz rendeljük a műszaki felülvizsgálat díjtételét átalányként 1/8 és 1/4 részben.) 1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 747 db 343 bekötés 202 db 2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 605 db 283 bekötés 404 db

12 Munkaegységek égéstermék elvezető szerint Égéstermékelvezető jele Ellenőrzés, tisztítás díjtétele (összekötő elem nélkül) Sormunkánkénti díjtétel Összekötő elem ellenőrzése, tisztítása díjtétele ( től végzi a közszolgáltató) Égéstermék-elvezető Műszaki felülvizsgálat díjtétele (Tüzelőanyag fajtától függően szilárdés olaj esetén: évente 2 alkalommal, gázneműnél évente 1 alkalommal történik az ellenőrzés és a tisztítás. Ennek megfelelően a szilárd és olaj esetén 8 alkalmat a gázneműnél 4 alkalmat veszünk figyelembe, melyet 4 évente kell elvégezni. Ezen alkalmakhoz rendeljük a műszaki felülvizsgálat díjtételét átalányként 1/8 és 1/4 részben.) 3 Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 404 fm 404 fm 71 fm 4 Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 283 fm 283 fm 141 fm 5 Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 605 fm 605 fm 71 fm 6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 424 fm 424 fm 141 fm 7 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 848 db 343 bekötés 202 db 8 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 686 db 283 bekötés 404 db 9 Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 484 fm 484 fm 71 fm 10 Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 343 fm 343 fm 141 fm 11 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 646 fm 646 fm 71 fm 12 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 444 fm 444 fm 141 fm 13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 747 db 343 bekötés 202 db 14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 605 db 283 bekötés 404 db 15 Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 404 fm 404 fm 71 fm

13 16 Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 283 fm 283 fm 141 fm 17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 605 fm 605 fm 71 fm 18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 424 fm 424 fm 141 fm Munkaegységek égéstermék elvezető szerint Égéstermékelvezető jele Ellenőrzés, tisztítás díjtétele (összekötő elem nélkül) Sormunkánkénti díjtétel Összekötő elem ellenőrzése, tisztítása díjtétele ( től végzi a közszolgáltató.) Égéstermék-elvezető Műszaki felülvizsgálat díjtétele (Tüzelőanyag fajtától függően szilárdés olaj esetén: évente 2 alkalommal, gázneműnél évente 1 alkalommal történik az ellenőrzés és a tisztítás. Ennek megfelelően a szilárd és olaj esetén 8 alkalmat a gázneműnél 4 alkalmat veszünk figyelembe, melyet 4 évente kell elvégezni. Ezen alkalmakhoz rendeljük a műszaki felülvizsgálat díjtételét átalányként 1/8 és 1/4 részben.) 19 Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 848 db 343 bekötés 202 db 20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 686 db 283 bekötés 404 db 21 Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 484 fm 484 fm 71 fm 22 Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 343 fm 343 fm 141 fm 23 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 646 fm 646 fm 71 fm 24 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 444 fm 444 fm 141 fm Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermékelvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék- GNHS 505 szint 343 bekötés 91 GNHG 404 szint 283 bekötés 182 szint szint

14 elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermékelvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermékelvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermékelvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermékelvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. GZHS 505 szint 343 bekötés 91 GZHG 404 szint 283 bekötés 182 GZTS 605 szint 343 bekötés 111 GZTG 505 szint 283 bekötés 222 szint 31 Egyedi Tartalék ET 404 db 202 db 32 Központi Tartalék KT 202 fm 71 fm 33 Nagyjáratú Tartalék NT 303 fm 71 fm 34 Gyűjtő Tartalék Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermékelvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. GT 202 szint 81 szint szint szint szint Sormunkánkénti díjtétel Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek ( től végzi a közszolgáltató.) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtérkapcsolatban lévő rendeltetési db egységként 36 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 605 db

15 37 Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 101 db Megrendelésre kötelező tevékenységek 38 A fenti közszolgáltatások 39 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 4036 db/óra eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 40 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 686 db 41 A cm 2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 1211 fm 42 A megrendelésre kötelező tevékenységeket (38-41.sor) további kiszállási díj terheli 2018 fő Égéstermék-elvezető jele Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat ENH, ENT, ET EZH, EZT Sormunkánkénti díjtétel KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT GNH, GZH, GZT, GT KZH, KZT, NZH, NZT 3051 db 4214 db 1453 szint 9444 db db 4867 db 7265 db 2543 szint db db db 4214 db 1453 szint 9444 db db

16 4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 2470 db 3342 db 1090 szint 7628 db 9880 db 5. Kiszállás 3632 /fő 2. Törvény 6. (2) bekezdés szerinti - az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatok díja: Díjtétel Megrendelt vizsgálat Mértékegység 1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén h Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén h Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként h 4. Épület központi kéménnyel kw h Ipari és kommunális létesítmények esetén kw felett h Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) h/db

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 52/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10 Érdi II. évfolyam. 22. szám 2012. december 21. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd Megyei

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd 166. szám Tartalomjegyzék 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. régi épületének

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki:

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1998.(XII. 17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995.(X.12.),

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben